Page 1

ΑΔΑ: ΒΛΛΜ7ΛΒ-ΣΑ9

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κομοτηνή, 31-10.-2013 Αρ.Πρωτ.: Γ/οικ/2946

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Προς : Κοιν : Πίνακας αποδεκτών

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. Δ/ση : Φιλίππου 82 Ταχ. Κωδ. : 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πληροφορίες : Μαρία Μιχαηλίδου Τηλέφωνο : 2531354205 TELEFAX : 2531354206 e-mail : dianaptixis@pamth.gov.gr

Θέμα: Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων κατά τις Κυριακές Σχετ.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

Πρόγραμμα

Καλλικράτης»

(ΦΕΚ87/Α’/07-06-2010) 2. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 144 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 237/Α’/27-12-2010 3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 39/14-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ 122/Β’/08-02-2011) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4177 / 2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α’/08-08-2013) 5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 2555/16-09-2013 έγγραφό μας με θέμα «Λειτουργία Καταστημάτων τις Κυριακές»


ΑΔΑ: ΒΛΛΜ7ΛΒ-ΣΑ9

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α3/2632/23-09-2013 έγγραφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης 7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 196/30-09-2013 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής 8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 881/24-09-2013 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής 9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 202/01-10-2013 έγγραφο της Ένωσης Καταναλωτών Ροδόπης 10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 268/01-10-2013 έγγραφο της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Ν. Ροδόπης 11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19478/10-10-2013 έγγραφο του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών 12. Την συνάντηση εργασίας – διαβούλευση επί του θέματος της 17/10/2013 στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης μεταξύ ενδιαφερομένων φορέων της περιοχής καθώς και τις τοπικές ιδιαιτερότητες

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τις περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 (του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013) λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων ως ακολούθως : Περιοχή

Προαιρετική λειτουργία – Κυριακές

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Τελευταία Κυριακή πριν την έναρξη κάθε μιας από τις 2 ετήσιες εορτές «Μπαϊράμ»

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Τελευταία Κυριακή του έτους (πριν την ημέρα της Πρωτοχρονιάς)

Δημοτική Κοινότητα Ξυλαγανής Τοπικές

Κοινότητες

Όλες οι Κυριακές εντός του χρονικού

Μαρωνείας, διαστήματος 01/05 – 31/10 του έτους

Προσκυνητών, Ιμέρου Οικισμοί Φαναρίου, Αρωγής, Μέσης, Πετρωτών (παραλιακή ζώνη)


ΑΔΑ: ΒΛΛΜ7ΛΒ-ΣΑ9

Προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι (παρ. 2 αρθρ. 16 Ν. 4177/2013) : α) τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα, β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise), γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» («shops−in−a−shop») και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα («outlet»), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Επισημαίνεται ότι, οι παραπάνω περιοχές / Κυριακές ορίζονται επιπλέον των επτά (7) συνολικά Κυριακών κατά τις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, και οι οποίες είναι : - Η πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων : 1) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου 3) το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 4) το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή. - Οι δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων - Η Κυριακή των Βαΐων.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στο διαδίκτυο (πρόγραμμα διαύγεια, Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.7.2010, Τεύχος Α’)) και δύναται να αναθεωρηθεί (ως πρώτη εφαρμογή αναθεώρησης) τον Ιανουάριο του 2015. Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ροδόπης Παύλος Δαμιανίδης


ΑΔΑ: ΒΛΛΜ7ΛΒ-ΣΑ9

Πίνακας Αποδεκτών : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής Δήμος Κομοτηνής Δήμος Ιάσμου Δήμος Μαρωνείας – Σαπών Δήμος Αρριανών Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ροδόπης Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κομοτηνής Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης Ένωση Καταναλωτών Ροδόπης Γραφείο Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. – Εκτελεστικός Γραμματέας Αν. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Απόφαση λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές - Π.E. Ροδόπης  

Απόφαση λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές - Π.E. Ροδόπης

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you