Page 1

Ƭ ư Ƴ Ƶ ĭ Ƴ Ư Ƴ ī ƭ Ƨ Ʒ Ƴ Ƹ ƪ Ư Ư Ƭ Ʊ ƭ Ʈ Ƴ Ƹ Ʒ Ƶ Ƨ ƴ ƪ ƫ ƭ Ʈ Ƴ Ƹ ƶ Ƹ ƶ Ʒ Ƭ ư Ƨ Ʒ Ƴ ƶ Ʈ Ƨ ƭ Ƭ Ʃ ƭ ƪ Ĭ Ʊ + ƶ ƹ Ƶ Ƭ ư Ƨ Ʒ Ƴ ƴ ƭ ƶ Ʒ ƻ Ʒ ƭ Ʈ Ƭ Ʈ Ƶ ƭ ƶ Ƭ Ƴ ƭ Ʈ Ƴ Ʊ Ƴ ư ƭ Ʈ ƪ ƶ Ʈ Ƨ ƭ Ʈ Ƴ ƭ Ʊ ƻ Ʊ ƭ Ʈ ƪ ƶ ƪ ƴ ƭ ƴ Ʒ ƻ ƶ ƪ ƭ ƶ

Ƴ ƭ Ʈ Ƴ Ʊ Ƴ ư ƭ Ʈ Ƴ ƪ ƴ ƭ ư ƪ Ư Ƭ Ʒ Ƭ Ƶ ƭ Ƴ ƷƬƶƪƯƯƧƩƧƶ

ƧĬƬƱƧ


ƳƭƮƳƱƳưƭƮƳ ƪƴƭưƪƯƬƷƬƵƭƳ

ƪȺLjıIJdžNjǎnjLjljǀƶǑDŽDŽǏĮijLjljǀƳNjƾįĮ ƪȺǁljƮĮLJdžDŽdžIJǀǐƶĮȺǎǑnjIJDžǗDŽNJǎǑīİǏƾıLjNjǎǐ ƶǑnjIJǎnjLjıIJǀǐƠǏDŽǎǑ

ƮĮLJdžDŽdžIJǀǐƹĮIJDždžljǔnjıIJĮnjIJǁnjǎǑīLjǙǏDŽǎǐ ƩǏưdžIJǏƾljǎǐĬİǗįǔǏǎǐ 06FƴİnjIJǗIJdžǐƹĮǏƾNJĮNjȺǎǐ ƸȺİǘLJǑnjǎǐƮİnjIJǏLjljǀǐƩLjǎǁljdžıdžǐ 0$06FưĮıIJǏǎDŽLjĮnjnjƾljdžǐƶIJƿNJLjǎǐ ƪȺLjıIJdžNjǎnjLjljǀƸȺǎıIJǀǏLjǍdž ƩǏƱIJİDŽLjĮnjnjƾljdžǐƶIJĮǘǏǎǐ 06FưĮǑǏǁįǎǑƪNJLjıƾǃİIJ 06FưȺLjıNjȺǁljǎǐƴĮnjĮDŽLjǙIJdžǐ

2


ƳƭƮƳƱƳưƭƮƳ ƪƴƭưƪƯƬƷƬƵƭƳ

ưǎǏijǎNJǎDŽǁĮIJǎǑİNJNJdžnjLjljǎǘǎLjljǎnjǎNjLjljǎǘIJǏĮȺİDžLjljǎǘıǑıIJǀNjĮIJǎǐljĮLjdžįLjİLJnjǀǐ ǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǀljǏǁıdžƳLjljǎnjǎNjLjljƿǐljĮLjljǎLjnjǔnjLjljƿǐİȺLjȺIJǙıİLjǐ

ƶǒİįLjĮıNjǗǐƴĮǏĮDŽǔDŽǀƪljįǗıİLjǐƹĮǏƾNJĮNjȺǎǐƶǎNJįƾIJǎǐ ƧLJǀnjĮƭǎǘnjLjǎǐ ƶǒǀNjĮƹ ƶİNJǁįİǐ &RS\ULJKWƳLjljǎnjǎNjLjljǗƪȺLjNjİNJdžIJǀǏLjǎIJdžǐƪNJNJƾįĮǐ ,6%1

ƧȺĮDŽǎǏİǘİIJĮLjdžĮnjĮįdžNjǎıǁİǑıdždžįLjĮıljİǑǀdžĮnjĮȺĮǏĮDŽǔDŽǀǎNJLjljǀNjİǏLjljǀǀ ȺİǏLjNJdžȺIJLjljǀNjİNjdžǒĮnjLjljǗdžNJİljIJǏǎnjLjljǗijǔIJǎIJǑȺLjljǗdžǒǎDŽǏĮijLjljǗǀƾNJNJǎIJǏǗȺǎǒǔǏǁǐ IJdžnjȺǏǎdžDŽǎǘNjİnjdžDŽǏĮȺIJǀƾįİLjĮIJǎǑİljįǗIJdžƱƳưƳƶljĮLjljĮnjǗnjİǐįLjİǑLJnjǎǘǐ įLjljĮǁǎǑȺǎǑLjıǒǘǎǑnjıIJdžnjƪNJNJƾįĮ

3


ƳƭƮƳƱƳưƭƮƳ ƪƴƭưƪƯƬƷƬƵƭƳ

ƴƵƳƯƳīƳƶƴƵƳƪƩƵƳƸ ƬĮȺǗijĮıdžIJdžǐƮİnjIJǏLjljǀǐƩLjǎǁljdžıdžǐIJǎǑƳLjljǎnjǎNjLjljǎǘƪȺLjNjİNJdžIJdžǏǁǎǑIJdžǐƪNJNJƾįĮǐ Ƴƪƪ DŽLjĮIJdžnjĮnjƾLJİıdžIJdžǐNjİNJƿIJdžǐ ©Ƭ NjǎǏijǎNJǎDŽǁĮ IJǎǑ İNJNJdžnjLjljǎǘ IJǏĮȺİDžLjljǎǘ ıǑıIJǀNjĮIJǎǐ ljĮLj dž įLjİLJnjǀǐ ǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǀ ljǏǁıdž ǎLjljǎnjǎNjLjljƿǐ ljĮLj ljǎLj njǔnjLjljƿǐİȺLjȺIJǙıİLjǐªİnjIJƾııİIJĮLjıIJǎnjLJİıNjLjljǗǏǗNJǎIJǎǑƳƪƪRǎȺǎǁǎǐİǁnjĮLjnjĮȺǏǎƾDŽİLjIJdžnjİȺLjıIJǀNjdžıIJǎǑǐIJǎNjİǁǐ ȺǎǑıǒİIJǁDžǎnjIJĮLjNjİIJdžnjİLjįLjljǗIJdžIJĮIJǔnjNjİNJǙnjIJǎǑljĮLjnjĮȺĮǏİNjǃĮǁnjİLjıİİǑĮǁıLJdžIJĮljĮLjİȺǁljĮLjǏĮLJƿNjĮIJĮIJdžǐİNJNJdžnjLjljǀǐ ǎLjljǎnjǎNjǁĮǐ

ưİĮijǎǏNjǀIJLjǐǏĮDŽįĮǁİǐİǍİNJǁǍİLjǐıIJǎǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǗıǘıIJdžNjĮIJǎƳƪƪƿljǏLjnjİıljǗȺLjNjdžĮnjĮDŽljĮǁĮIJdžNjİNJƿIJdžIJdžǐ įǎNjǀǐljĮLjIJǔnjǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljǙnjIJǎǑİNJNJdžnjLjljǎǘIJǏĮȺİDžLjljǎǘıǑıIJǀNjĮIJǎǐljĮLJǙǐljĮLjIJǔnjıǑnjİȺİLjǙnjIJdžǐįLjİLJnjǎǘǐljǏǁıdžǐ DŽLjĮIJǎıǘıIJdžNjĮĮǑIJǗ

ƬİȺLjıIJdžNjǎnjLjljǀıǑDŽDŽǏĮijLjljǀǎNjƾįĮĮȺǎIJİNJǎǘNjİnjdžĮȺǗljĮIJĮǍLjǔNjƿnjǎǑǐljĮLJdžDŽdžIJƿǐljĮLjİǏİǑnjdžIJƿǐİǍƿIJĮıİįLjİǍǎįLjljƾIJdž įǎNjǀIJǎǑİNJNJdžnjLjljǎǘIJǏĮȺİDžLjljǎǘıǑıIJǀNjĮIJǎǐIJLjǐȺdžDŽƿǐƾnjIJNJdžıdžǐljĮLjǒǏǀıdžǐIJǔnjljİijĮNJĮǁǔnjIJǎǑljĮLJǙǐljĮLjIJdžnjĮȺǎįǎ IJLjljǗIJdžIJĮljĮLjĮȺǎIJİNJİıNjĮIJLjljǗIJdžIJƾIJǎǑƶIJdžıǑnjƿǒİLjĮİǍƿIJĮıİIJdžįLjİLJnjǀȺĮǏǎǑıǁĮIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjIJǏĮȺİDžǙnjIJdžnjİIJĮLjǏLjljǀ įLjĮljǑǃƿǏnjdžıdžljĮLjIJdžnjljǎLjnjǔnjLjljǀIJǎǑǐıǑNjǃǎNJǀƪǏİǘnjdžıİIJdžnjİȺLjǃƾǏǑnjıdžIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjIJǎǏǑLJNjLjıIJLjljǗ ljĮLjİȺǎȺIJLjljǗȺNJĮǁıLjǎIJǎǑİNJNJdžnjLjljǎǘIJǏĮȺİDžLjljǎǘıǑıIJǀNjĮIJǎǐljĮLjIJLjǐİȺLjȺIJǙıİLjǐIJdžǐǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǀǐljǏǁıdžǐƷƿNJǎǐ ȺĮǏǎǑıǁĮıİİnjįLjĮijƿǏǎnjIJĮıǑNjȺİǏƾıNjĮIJĮĮnjĮijǎǏLjljƾNjİIJLjǐıǑnjƿȺİLjİǐIJdžǐIJǏĮȺİDžLjljǀǐȺǏĮljIJLjljǀǐljĮLjIJdžǐǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎ njǎNjLjljǀǐljǏǁıdžǐDŽLjĮIJǎǑǐǒǏǀıIJİǐIJǔnjIJǏĮȺİDžLjljǙnjǑȺdžǏİıLjǙnjĮnjĮįİLjljnjǘǎnjIJĮǐLJƿNjĮIJĮıǒİIJLjljƾNjİIJdžnjȺǏǎıIJĮıǁĮIJǔnj įĮnjİLjǎNJdžȺIJǙnj

ƻǐƴǏǗİįǏǎǐIJǎǑƳLjljǎnjǎNjLjljǎǘƪȺLjNjİNJdžIJǀǏLjǎǑLJĮǀLJİNJĮİljNjƿǏǎǑǐIJǔnjNjİNJǙnjIJdžǐƮİnjIJǏLjljǀǐƩLjǎǁljdžıdžǐnjĮıǑDŽǒĮǏǙIJdž ıǑDŽDŽǏĮijLjljǀǎNjƾįĮȺǎǑNjİIJdžnjİȺLjıIJdžNjǎnjLjljǀıǑNjǃǎNJǀljĮLjIJdžnjİDŽljǑǏǗIJdžIJƾIJdžǐİljȺǗnjdžıİIJdžNjİNJƿIJdžĮǑIJǀƧǍLjƿȺĮLjnjdžljĮLj ljĮLJǎǏLjıIJLjljǀǀIJĮnjİȺǁıdžǐdžıǑNjǃǎNJǀIJdžǐİȺLjIJǏǎȺǀǐĮǍLjǎNJǗDŽdžıdžǐdžǎȺǎǁĮĮȺĮǏIJǁDžİIJĮLjĮȺǗƿDŽljǏLjIJƾNjƿNJdžIJdžǐĮljĮįdžNjĮǕljǀǐ ljǎLjnjǗIJdžIJĮǐƷƿNJǎǐİȺLjLJǑNjǙnjĮİǑǒĮǏLjıIJǀıǔIJǎnjǑȺİǘLJǑnjǎIJdžǐƮİnjIJǏLjljǀǐƩLjǎǁljdžıdžǐȺǎǑNJİLjIJǎǘǏDŽdžıİıǑnjIJǎnjLjıIJLjljƾDŽLjĮ IJdžnjİljȺǗnjdžıdžĮǑIJǀǐIJdžǐNjİNJƿIJdžǐljĮLJǙǐİȺǁıdžǐljĮLjIJdžnjǎNjƾįĮİȺLjıIJdžNjǎnjLjljǀǐǑȺǎıIJǀǏLjǍdžǐIJǎǑƳƪƪDŽLjĮIJLjǐǑȺdžǏİıǁİǐ ȺǎǑȺĮǏƿıǒİȺǏǎǐIJdžnjİȺLjıIJdžNjǎnjLjljǀıǑDŽDŽǏĮijLjljǀǎNjƾįĮ

ƴLjıIJİǘǎǑNjİljĮLjİNJȺǁDžǎǑNjİǗIJLjIJǎƿǏDŽǎĮǑIJǗLJĮNJİLjIJǎǑǏDŽǀıİLjİȺǎLjljǎįǎNjdžIJLjljƾDŽLjĮIJdžnjȺİǏĮLjIJƿǏǔıǑNjǃǎNJǀIJǎǑIJǏĮȺİDžLj ljǎǘıǑıIJǀNjĮIJǎǐıIJdžnjǎLjljǎnjǎNjLjljǀĮnjƾȺIJǑǍdžIJdžǐǒǙǏĮǐljĮLjıIJdžįLjĮıijƾNJLjıdžIJdžǐljǎLjnjǔnjLjljǀǐıǑnjǎǒǀǐ

ƴİNJǎȺǁįĮǐƮĮNJNJǁǏdžǐ ƴǏǗİįǏǎǐƳLjljǎnjǎNjLjljǎǘƪȺLjNjİNJdžIJǀǏLjǎǑIJdžǐƪNJNJƾįĮǐ 


ƳƭƮƳƱƳưƭƮƳ ƪƴƭưƪƯƬƷƬƵƭƳ

ƳƵīƧƱƻƶƬƷƳƸƨƭƨƯƭƳƸ ƮƪĭƧƯƧƭƳƪƭƶƧīƻīƬ

ƮƪĭƧƯƧƭƳƬƩƳưƬƷƳƸƪƯƯƬƱƭƮƳƸƷƵƧƴƪƫƭƮƳƸƶƸƶƷƬưƧƷƳƶ

ƮƪĭƧƯƧƭƳƳƭƴƬīƪƶƧƱƷƯƬƶƬƶƷƻƱƮƪĭƧƯƧƭƻƱƷƳƸƪƯƯƬƱƭƮƳƸƷƵƧƴƪƫƭƮƳƸƶƸƶƷƬưƧƷƳƶ

ƮƪĭƧƯƧƭƳƳƭƹƵƬƶƪƭƶƷƻƱƮƪĭƧƯƧƭƻƱƷƳƸƪƯƯƬƱƭƮƳƸƷƵƧƴƪƫƭƮƳƸƶƸƶƷƬưƧƷƳƶ

ƮƪĭƧƯƧƭƳƬƶƸưƨƳƯƬƷƳƸƪƯƯƬƱƭƮƳƸƷƵƧƴƪƫƭƮƳƸƶƸƶƷƬưƧƷƳƶƶƷƬƱƧƱƧƴƷƸƲƬ

ƮƪĭƧƯƧƭƳƬƧƴƳƩƳƷƭƮƳƷƬƷƧƮƧƭƧƴƳƷƪƯƪƶưƧƷƭƮƳƷƬƷƧƷƳƸƪƯƯƬƱƭƮƳƸƷƵƧƴƪƫƭƮƳƸƶƸƶƷƬưƧƷƳƶ

ƮƪĭƧƯƧƭƳƬƩƭƪĬƱƬƶƴƧƵƳƸƶƭƧƷƻƱƪƯƯƬƱƭƮƻƱƷƵƧƴƪƫƻƱ

ƮƪĭƧƯƧƭƳƪƷƧƭƵƭƮƬƩƭƧƮƸƨƪƵƱƬƶƬƮƧƭƮƳƭƱƻƱƭƮƬƶƸưƨƳƯƬƷƳƸƪƯƯƬƱƭƮƳƸƷƵƧƴƪƫƭƮƳƸƶƸƶƷƬưƧƷƳƶ

ƮƪĭƧƯƧƭƳƷƵƧƴƪƫƭƮƳƶƸƶƷƬưƧƮƧƭƨƧĬưƳƶƩƧƱƪƭƧƮƬƶƪƴƭƨƧƵƸƱƶƬƶƷƻƱƱƳƭƮƳƮƸƵƭƻƱƶƷƬƱƪƯƯƧƩƧ

ƮƪĭƧƯƧƭƳƷƳƵƸĬưƭƶƷƭƮƳƮƧƭƪƴƳƴƷƭƮƳƴƯƧƭƶƭƳƷƳƸƪƯƯƬƱƭƮƳƸƷƵƧƴƪƫƭƮƳƸ ƶƸƶƷƬưƧƷƳƶ

ƮƪĭƧƯƧƭƳƬƹƵƬưƧƷƳƴƭƶƷƻƷƭƮƬƮƵƭƶƬƮƧƭƷƳƪƯƯƬƱƭƮƳƷƵƧƴƪƫƭƮƳƶƸƶƷƬưƧ

ƮƪĭƧƯƧƭƳƳƭƪƴƭƴƷƻƶƪƭƶƷƬƶƷƵƧƴƪƫƭƮƬƶƴƵƧƮƷƭƮƬƶƮƧƭƷƬƶƹƵƬưƧƷƳƳƭƮƳƱƳưƭƮƬƶƮƵƭƶƬƶƶƷƳƸƶ ƹƵƬƶƷƪƶƷƻƱƷƵƧƴƪƫƭƮƻƱƸƴƬƵƪƶƭƻƱ

ƮƪĭƧƯƧƭƳƶƸƱƳƺƬ
ƳƭƮƳƱƳưƭƮƳ ƪƴƭưƪƯƬƷƬƵƭƳ

ƳƭƮƳƱƳưƭƮƳƪƴƭưƪƯƬƷƬƵƭƳƷƬƶƪƯƯƧƩƧƶ ưƪƯƪƷƬ ƬưƳƵĭƳƯƳīƭƧƷƳƸƪƯƯƬƱƭƮƳƸƷƵƧƴƪƫƭƮƳƸƶƸƶƷƬ ưƧƷƳƶƮƧƭƬƩƭƪĬƱƬƶƹƵƬưƧƷƳƴƭƶƷƻƷƭƮƬƮƵƭƶƬ ƳƭƮƳƱƳưƭƮƪƶƮƧƭƮƳƭƱƻƱƭƮƪƶƪƴƭƴƷƻƶƪƭƶ ƨƧƶƭƮƧƶƸưƴƪƵƧƶưƧƷƧƷƬƶưƪƯƪƷƬƶ ƬįǎNjǀdžǎǏDŽƾnjǔıdžljĮLjdžNJİLjIJǎǑǏDŽǁĮIJǎǑİNJNJdžnjLjljǎǘIJǏĮȺİDžLjljǎǘıǑıIJǀNjĮIJǎǐİȺdžǏİƾıIJdžljİljĮLjȺǏǎıįLjǎǏǁıIJdžljİ IJĮIJİNJİǑIJĮǁĮǒǏǗnjLjĮĮȺǗNjǁĮıİLjǏƾȺĮǏĮDŽǗnjIJǔnjȺǎǑĮijǎǏǎǘnj ² ƷǎǏǑLJNjLjıIJLjljǗljĮLjİȺǎȺIJLjljǗȺNJĮǁıLjǎIJǎǑıǑıIJǀNjĮIJǎǐ ² ƷĮǎLjljǎnjǎNjLjljƾljĮLjįLjǎLjljdžIJLjljƾİNjȺǗįLjĮİLjıǗįǎǑıIJdžnjĮDŽǎǏƾ ² ƷLjǐıǑDŽǒǔnjİǘıİLjǐljĮLjİǍĮDŽǎǏƿǐȺǎǑȺǏĮDŽNjĮIJǎȺǎLjǀLJdžljĮnjljĮIJƾIJdžįLjƾǏljİLjĮIJdžǐIJİNJİǑIJĮǁĮǐİLjljǎıĮİIJǁĮǐ ² ƷdžnjȺĮǏǎǑıǁĮǍƿnjǔnjIJǏĮȺİDžǙnjıIJdžnjƪNJNJƾįĮ ƬıIJĮįLjĮljǀǔǏǁNjĮnjıdžIJdžǐĮDŽǎǏƾǐıİıǑnjįǑĮıNjǗNjİIJdžnjȺĮǏǎǑıǁĮǍƿnjǔnjIJǏĮȺİDžǙnjİnjƿIJİLjnjİIJǎnjĮnjIJĮDŽǔnjLjıNjǗ ljĮLjıİǎǏLjıNjƿnjİǐȺİǏLjȺIJǙıİLjǐǎįǀDŽdžıİıIJdžNjİǁǔıdžIJǎǑȺİǏLjLJǔǏǁǎǑljƿǏįǎǑǐ ƬįLjĮıijƾNJLjıdžǑǓdžNJǗIJİǏdžǐljİijĮNJĮLjĮljǀǐİȺƾǏljİLjĮǐljĮLjljĮNJǘIJİǏdžǐĮȺǎįǎIJLjljǗIJdžIJĮǐljĮLjĮȺǎIJİNJİıNjĮIJLjljǗIJdžIJĮǐljĮNJ NJLjƿǏDŽdžıĮnjıǑnjLJǀljİǐıǑDŽljƿnjIJǏǔıdžǐIJǎǑljNJƾįǎǑıİNJLjDŽǗIJİǏǎǑǐǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǎǘǐǎǏDŽĮnjLjıNjǎǘǐĮȺǗİljİǁnjǎǑǐ ȺǎǑLJĮǑȺǀǏǒĮnjĮnjįİnjǑijǁıIJĮnjIJǎǎLjȺĮǏƾDŽǎnjIJİǐĮǑIJǎǁ ƻǐĮȺǎIJƿNJİıNjĮIJǔnjȺLjǎȺƾnjǔİǍİNJǁǍİǔnjǎLjįLjǔIJLjljǗǐIJǏĮȺİDžLjljǗǐIJǎNjƿĮǐĮǘǍdžıİıdžNjĮnjIJLjljƾIJĮNjİǏǁįLjƾIJǎǑıİǃƾ ǏǎǐIJǔnjǑȺǗljǏĮIJLjljǗƿNJİDŽǒǎIJǏĮȺİDžǙnj ƷĮIJİNJİǑIJĮǁĮǒǏǗnjLjĮljĮIJİDŽǏƾijdžıĮnjıǑDŽǒǔnjİǘıİLjǐljĮLjİǍĮDŽǎǏƿǐNjİIJĮǍǘNjLjljǏǗIJİǏǎǑNjİDŽƿLJǎǑǐIJǏĮȺİDžǙnjNjİĮȺǎ IJƿNJİıNjĮIJdžıǒİIJLjljǀNjİǁǔıdžIJǎǑNjİǏLjįǁǎǑIJǔnjNjİDŽĮNJǘIJİǏǔnjǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǙnjǎǏDŽĮnjLjıNjǙnj Ƭ ȺǏǗıijĮIJdž ǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǀ ljǏǁıdž ljĮLj IJĮ ȺǏǎǃNJǀNjĮIJĮ ǏİǑıIJǗIJdžIJĮǐ ȺǎǑ ĮnjIJLjNjİIJǔȺǁDžǎǑnj ǎLj ȺİǏLjııǗIJİǏİǐ İNJNJdžnjLjljƿǐIJǏƾȺİDžİǐĮnjĮNjƿnjİIJĮLjǗIJLjLJĮĮȺǎIJİNJƿıǎǑnjljĮIJĮNJǘIJdžDŽLjĮıdžNjĮnjIJLjljƿǐİǍİNJǁǍİLjǐıIJǎİNJNJdžnjLjljǗIJǏĮȺİDžLjljǗ ıǘıIJdžNjĮ Ƴ İȺǎȺIJLjljǗǐ ǏǗNJǎǐ IJdžǐ ƷǏƾȺİDžĮǐ IJdžǐ ƪNJNJƾįǎǐ ǎ ǏǗNJǎǐ IJǔnj ijǎǏƿǔnj İljȺǏǎıǙȺdžıdžǐ IJǔnj ljǎLjnjǔnjLjljǙnj İIJĮǁǏǔnj IJǎǑıǑıIJǀNjĮIJǎǐljĮLjǎǏǗNJǎǐIJǔnjıǑNjȺNJdžǏǔNjĮIJLjljǙnjǎǏDŽĮnjLjıNjǙnjȺǎǑıǑNjNjİIJƿǒǎǑnjıİĮǑIJǗǑȺǎǃǎdžLJǎǘnjıIJdžnj ǎNJǎljNJǀǏǔıdžIJǎǑIJǏĮȺİDžLjljǎǘıǑıIJǀNjĮIJǎǐljĮLjıǑNjǃƾNJNJǎǑnjıIJdžnjİnjǁıǒǑıdžIJdžǐıǑıIJdžNjLjljǀǐıIJĮLJİǏǗIJdžIJĮǐljĮLJǙǐ 


ƳƭƮƳƱƳưƭƮƳ ƪƴƭưƪƯƬƷƬƵƭƳ

ljĮLjıIJdžnjĮnjIJLjNjİIJǙȺLjıdžIJdžǐİnjįǎDŽİnjǎǘǐĮıǘNjNjİIJǏdžǐȺNJdžǏǎijǗǏdžıdžǐ ƳLjİNJNJdžnjLjljƿǐIJǏƾȺİDžİǐĮnjIJNJǎǘıĮnjljĮLjıǑnjİǒǁDžǎǑnjnjĮĮnjIJNJǎǘnjIJǎNjİDŽĮNJǘIJİǏǎNjƿǏǎǐIJǔnjljİijĮNJĮǁǔnjIJǎǑǐĮȺǗIJLjǐ İȺǁNjƿǏǎǑǐljĮIJdžDŽǎǏǁİǐIJǔnjǑȺǎǒǏİǙıİǔnjȺǏǎǐȺİNJƾIJİǐljĮLjİLjįLjljǗIJİǏĮĮȺǗIJLjǐljĮIJĮLJƿıİLjǐƳLjljĮIJĮLJƿıİLjǐIJĮNjLjİǑ IJdžǏǁǎǑǗǓİǔǐȺǏǎLJİıNjǁĮǐljĮLjUHSRVĮnjIJLjȺǏǎıǔȺİǘǎǑnjIJǎƿǔǐljĮLjIJǔnjȺdžDŽǙnjƾnjIJNJdžıdžǐljİijĮNJĮǁǔnj IJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjIJǏĮȺİDžǙnjƳLjȺǏǎLJİıNjLjĮljƿǐljĮIJĮLJƿıİLjǐĮǑǍǀLJdžljĮnjıdžNjĮnjIJLjljƾıİǗNJdžIJdžįLjƾǏljİLjĮIJdžǐȺİǏLjǗįǎǑ ƧȺǗįLjıİljİǑǏǙIJǎnjƩİljƿNjǃǏLjǎIJǎǑĮnjǀNJLJĮnjıİįLjıİljİǑǏǙIJǎnjƭǎǘnjLjǎIJǎǑ ƶdžNjĮnjIJLjljǀ ĮǘǍdžıdž İȺǁıdžǐ ljĮIJĮDŽǏƾijdžljİ ıIJLjǐ ljĮIJĮLJƿıİLjǐ IJĮNjLjİǑIJdžǏǁǎǑ ljĮLj ǗǓİǔǐ İnjǙ ıdžNjĮnjIJLjljǗIJĮIJdž Njİǁǔıdž ȺĮǏǎǑıǁĮıĮnjIJĮUHSRV ƷĮ ǁįLjĮ ljİijƾNJĮLjĮ IJǔnj İNJNJdžnjLjljǙnj IJǏĮȺİDžǙnj ĮnjIJLjȺǏǎıǔȺİǘǎǑnj NjLjljǏǗ ȺǎıǎıIJǗ IJǔnj ıǑnjǎNJLjljƾ ĮȺĮıǒǎNJǎǑNjƿnjǔnj ljİijĮNJĮǁǔnj IJǎǑǐ īLjĮ IJLjǐ ljǑǏLjǗIJİǏİǐ İNJNJdžnjLjljƿǐ IJǏƾȺİDžİǐ IJĮ ǁįLjĮ ljİijƾNJĮLjĮ ĮȺǎIJİNJǎǘnj NjǗNJLjǐ IJǎ IJǔnj ıǑnjǎNJLjljƾĮȺĮıǒǎNJǎǑNjƿnjǔnjljİijĮNJĮǁǔnjƴĮǏ¶ǗNJĮĮǑIJƾIJĮǁįLjĮljİijƾNJĮLjĮIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjIJǏĮȺİDžǙnjıİǗNJdžIJdžįLjƾǏ ljİLjĮIJdžǐİǍİIJĮDžǗNjİnjdžǐȺİǏLjǗįǎǑǀIJĮnjǀljĮLJǁıIJĮnjIJǎİȺĮǏljǀĮnjĮijǎǏLjljƾNjİIJǎǑǐįİǁljIJİǐȺǎǑİȺƿǃĮNJİIJǎİȺǎȺIJLjljǗ ıǘıIJdžNjĮDŽLjĮIJdžnjljƾNJǑǓdžIJǔnjıǒİIJLjljǙnjljLjnjįǘnjǔnjƷǎǘIJǎȺĮǏƾIJǎDŽİDŽǎnjǗǐǗIJLjIJǗıǎIJdžnjȺİǏǁǎįǎǗıǎ ljĮLjNjİIJƾIJdžnjljǏǁıdžIJǎǑIJĮǁįLjĮljİijƾNJĮLjĮIJǔnjIJǏĮȺİDžǙnjljĮIJƿDŽǏĮǓĮnjıdžNjĮnjIJLjljǀNjİǁǔıdžƶdžNjİLjǙnjİIJĮLjǗIJLj NjǁĮİnjįİǒǗNjİnjdžNjİDŽƾNJdžĮǘǍdžıdžIJǔnjLjįǁǔnjljİijĮNJĮǁǔnjLJĮƿȺNJdžIJIJİıdžNjĮnjIJLjljƾIJǎǑǐįİǁljIJİǐĮȺǎįǎIJLjljǗIJdžIJĮǐLjįǁǔnj ljİijĮNJĮǁǔnjljĮLjİnjİǏDŽdžIJLjljǎǘDŽİDŽǎnjǗǐIJǎǎȺǎǁǎǎįǀDŽdžıİIJLjǐIJǏƾȺİDžİǐıİİnjĮNJNJĮljIJLjljƿǐȺdžDŽƿǐƾnjIJNJdžıdžǐljİijĮNJĮǁ ǔnj ƪȺLjȺǏǗıLJİIJĮIJǔnjĮnjǔIJƿǏǔdžįLjĮįLjljĮıǁĮIJdžǐIJLjIJNJǎȺǎǁdžıdžǐIJǔnjĮȺĮLjIJǀıİǔnjİijĮǏNjǗıIJdžljİıIJdžnjƪNJNJƾįĮıİNjİDŽƾ NJdžƿljIJĮıdžljĮIJƾIJĮIJİNJİǑIJĮǁĮǒǏǗnjLjĮNjİıljǎȺǗIJdžnjƾnjIJNJdžıdžȺǏǗıLJİIJdžǐǏİǑıIJǗIJdžIJĮǐljĮLjǒǏdžNjĮIJǎįǗIJdžıdžǐnjƿǔnj įǏĮıIJdžǏLjǎIJǀIJǔnjƳLjȺǏǙIJİǐIJLjIJNJǎȺǎLjǀıİLjǐıIJdžǒǙǏĮĮijǎǏǎǘıĮnjıIJİDŽĮıIJLjljƾįƾnjİLjĮNjƿLJǎįǎǐdžǎȺǎǁĮİȺİljIJƾLJdž ljİljĮLjıİƾNJNJİǐljĮIJdžDŽǎǏǁİǐįĮnjİǁǔnjƻıIJǗıǎdžĮDŽǎǏƾǒǏİǎDŽǏƾijǔnjȺǎǑȺǏǎƿǏǒǎnjIJĮLjĮȺǗIJLjIJNJǎȺǎǁdžıdžıǀNjİǏĮ ǃǏǁıljİIJĮLjljĮLjĮǑIJǀıİıIJİnjǗIJdžIJĮNJǗDŽǔIJdžǐIJǏƿǒǎǑıĮǐǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǀǐljǏǁıdžǐ ƧnjĮijǎǏLjljƾȺǏǎǐIJLjǐǒǏǀıİLjǐIJǔnjljİijĮNJĮǁǔnjıdžNjİLjǙnjİIJĮLjǗIJLjljĮIJƾIJdžnjȺĮǏİNJLJǎǘıĮİIJǁĮIJǎİNJNJdžnjLjljǗIJǏĮȺİDžLjljǗ ıǘıIJdžNjĮǑȺİǏįLjȺNJĮıǁĮıİIJǎıǘnjǎNJǎIJǎǑİnjİǏDŽdžIJLjljǎǘIJǎǑljĮIJĮDŽǏƾijǎnjIJĮǐNjǁĮİljǏdžljIJLjljǀĮǘǍdžıdžljǑǏǁǔǐNjİIJƾ IJǎƬĮǘǍdžıdžĮǑIJǀȺǏǎǀNJLJİljǑǏǁǔǐĮȺǗIJdžnjȺLjıIJǔIJLjljǀİȺƿljIJĮıdžȺǏǎǐIJǎnjLjįLjǔIJLjljǗIJǎNjƿĮ İȺLjǒİLjǏǀıİLjǐljĮLj njǎLjljǎljǑǏLjƾ NJǗDŽǔIJdžǐıdžNjĮnjIJLjljǀǐĮǘǍdžıdžǐIJǔnjǒǎǏdžDŽǀıİǔnj įƾnjİLjĮljĮLjȺLjıIJǙıİLjǐ ljĮLjįİǑIJİǏİǑǗnjIJǔǐĮȺǗIJdžnj ĮǘǍdžıdžIJǔnjIJǎȺǎLJİIJǀıİǔnjıİįĮnjİLjĮljǎǘǐIJǁIJNJǎǑǐ ƷĮįƾnjİLjĮljĮLjǎLjȺƾıdžǐijǘıİǔǐįĮnjİLjĮljǎǁIJǁIJNJǎLj ǒǏİǗDŽǏĮijĮįdžNjǗıLjǎǑljĮLjLjįLjǔIJLjljǎǘIJǎNjƿĮ ĮnjIJLjȺǏǎıǔȺİǘǎǑnj ıİǗNJdžIJdžįLjƾǏljİLjĮIJdžǐȺİǏLjǗįǎǑȺǎıǎıIJƾȺǎǑǑȺİǏǃĮǁnjǎǑnjIJǎIJǎǑıǑnjǎNJLjljǎǘİnjİǏDŽdžIJLjljǎǘIJǔnj İNJNJdžnjLjljǙnjǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǙnjLjįǏǑNjƾIJǔnj ƷǎNjİDŽĮNJǘIJİǏǎȺǎıǎıIJǗİIJǀıLjĮǐNjİIJĮǃǎNJǀǐıIJĮįƾnjİLjĮljĮIJĮDŽǏƾijİIJĮLjIJǎ NjƿDŽİLJǎǐIJǎǎȺǎǁǎıǑǏ ǏLjljnjǙnjİIJĮLjıdžNjĮnjIJLjljƾıIJdžıǑnjƿǒİLjĮ NjİIJdžnjljǎǏǘijǔıdž IJdžǐ ǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀǐljǏǁıdžǐljĮLjIJdžNjİIJƾȺIJǔıdžIJǎǑ ıǑıIJǀNjĮIJǎǐıİıǑnjLJǀljİǐĮȺǎNjǗǒNJİǑıdžǐƧnjIJǁıIJǎLjǒĮIJǎNjİDŽĮNJǘIJİǏǎȺǎıǎıIJǗİIJǀıLjĮǐĮǘǍdžıdžǐıIJǎǑǐǎNjǎNJǎDŽLjĮ 


ƳƭƮƳƱƳưƭƮƳ ƪƴƭưƪƯƬƷƬƵƭƳ

ljǎǘǐIJǁIJNJǎǑǐljĮIJĮDŽǏƾijİIJĮLjİȺǁıdžǐIJǎNjİȺǎıǎıIJǗNjİIJĮǃǎNJǀǐ ƳLjİȺLjȺIJǙıİLjǐIJdžǐǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀǐljǏǁıdžǐljĮIJƾIJdžnjȺİǏǁǎįǎĮȺǎIJǑȺǙnjǎnjIJĮLjİǘNJǎDŽĮıIJdžıǑǏ Ǐǁljnjǔıdž IJdžǐ IJǎȺǎLJƿIJdžıdžǐ IJǔnj įLjĮLJİıǁNjǔnj IJǔnj İNJNJdžnjLjljǙnj IJǏĮȺİDžǙnj ıIJdž įLjĮIJǏĮȺİDžLjljǀ ĮDŽǎǏƾ ljĮLj ıIJdžnj ĮDŽǎǏƾ IJǏĮȺİDžLjljǙnjǎNjǎNJǗDŽǔnj NjİǁǔıdžIJǎǑİIJǀıLjǎǑıǑnjIJİNJİıIJǀNjİIJĮǃǎNJǀǐĮȺǗıİ ƷǎDŽİDŽǎnjǗǐĮǑIJǗ ĮȺǎljĮNJǘȺIJİLjIJǎıdžNjĮnjIJLjljǗȺǏǗǃNJdžNjĮǏİǑıIJǗIJdžIJĮǐȺǎǑİNjijĮnjǁıIJdžljİıIJdžnjİNJNJdžnjLjljǀǎLjljǎnjǎNjǁĮNjİIJƾIJdžnjljǎǏǘijǔ ıdžIJdžǐǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀǐljǏǁıdžǐIJǎ ƳįİǁljIJdžǐNjǗǒNJİǑıdžǐIJǔnjljİijĮNJĮǁǔnjIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǙnjLjįǏǑNjƾIJǔnjljĮIJƿDŽǏĮǓİıdžNjĮnjIJLjljƾĮnjǎ įLjljǀȺǎǏİǁĮıIJdžįLjƾǏljİLjĮIJdžǐİǍİIJĮDžǗNjİnjdžǐȺİǏLjǗįǎǑ ĮȺǗIJǎıİIJǎ NjİLjǎǘNjİnjǎǐıIJdžıǑ njƿǒİLjĮ ljĮIJƾ IJǎǑǐ ȺǏǙIJǎǑǐ Njǀnjİǐ IJǎǑ ƶIJdžnj ǔǐ ƾnjǔ ljĮIJİǘLJǑnjıdž ıǑnjƿǃĮNJİ ıdžNjĮnjIJLjljƾ dž ǒǏdžNjĮIJǎįǎIJLjljǀ įLjİǑljǗNJǑnjıdžȺǎǑȺǏǎıƿijİǏİıIJLjǐİNJNJdžnjLjljƿǐIJǏƾȺİDžİǐdžƪǑǏǔȺĮǕljǀƮİnjIJǏLjljǀƷǏƾȺİDžĮȺĮǏƿǒǎnjIJĮǐǏİǑıIJǗIJdžIJĮNjİ ǒĮNjdžNJƾİȺLjIJǗljLjĮljĮLjNjİIJdžnjİDŽDŽǘdžıdžIJǔnjǑǓdžNJǀǐĮȺǗįǎıdžǐǎNjǎNJǗDŽǔnjIJǎǑİNJNJdžnjLjljǎǘįdžNjǎıǁǎǑ ƬȺLjıIJǔIJLjljǀİȺƿljIJĮıdžȺǏǎǐIJǎnjLjįLjǔIJLjljǗIJǎNjƿĮljLjnjǀLJdžljİNjİıdžNjĮnjIJLjljƾǑǓdžNJǎǘǐǏǑLJNjǎǘǐıİǗNJdžIJdžnjȺİǏǁǎįǎ ĮnjĮijǎǏƾǐ  İNjijĮnjǁDžǎnjIJĮǐ Njİǁǔıdž IJǎǑ ǏǑLJNjǎǘ İȺƿljIJĮıdžǐ IJǎ ljĮLj ljĮIJĮDŽǏƾijǎnjIJĮǐ ĮǏnjdžIJLjljǎǘǐ ǏǑLJNjǎǘǐNjİIJĮǃǎNJǀǐIJǔnjǑȺǎNJǎǁȺǔnjIJǎǑǐȺǏǙIJǎǑǐNjǀnjİǐIJǎǑƪǁnjĮLjıĮijƿǐǗIJLjdžıǑıIJĮNJIJLjljǀȺǏĮljIJLjljǀIJǎǑ İNJNJdžnjLjljǎǘIJǏĮȺİDžLjljǎǘıǑıIJǀNjĮIJǎǐƿnjĮnjIJLjIJǎǑLjįLjǔIJLjljǎǘIJǎNjƿĮȺǎǑljĮIJĮDŽǏƾijİIJĮLjNjİIJƾIJǎİǏNjdžnjİǘİIJĮLjĮȺǗ IJLjǐİȺLjȺIJǙıİLjǐIJdžǐȺĮDŽljǗıNjLjĮǐǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀǐljǏǁıdžǐljĮLjljǑǏǁǔǐĮȺǗIJdžnjİNjijƾnjLjıdžıdžNjĮnjIJLjljǎǘıǑıIJdžNjLjljǎǘ ljLjnjįǘnjǎǑıIJǎȺĮDŽljǗıNjLjǎǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǗıǘıIJdžNjĮIJdžnjĮıIJƾLJİLjĮIJǔnjǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǙnjĮDŽǎǏǙnjIJĮȺǏǎ ǃNJǀNjĮIJĮǏİǑıIJǗIJdžIJĮǐljĮLjĮȺǎNjǗǒNJİǑıdžǐIJǎǑǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǎǘıǑıIJǀNjĮIJǎǐljĮLjIJdžnjİȺǁįǏĮıdžIJǔnjǑijİıLjĮljǙnj IJƾıİǔnjȺǎǑljĮIJĮDŽǏƾijdžljĮnjıİİȺǁȺİįǎȺǏĮDŽNjĮIJLjljǀǐǎLjljǎnjǎNjǁĮǐ ƶǘNjijǔnjĮNjİIJĮȺLjǎȺǏǗıijĮIJĮıIJǎLjǒİǁĮIJdžǐƷǏƾȺİDžĮǐIJdžǐƪNJNJƾįǎǐDŽLjĮIJdžnjIJǏĮȺİDžLjljǀǒǏdžNjĮIJǎįǗIJdžıdžIJǔnjİDŽǒǙ ǏLjǔnjİȺLjǒİLjǏǀıİǔnjljĮLjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjǎİIJǀıLjǎǐǏǑLJNjǗǐĮnjǗįǎǑIJdžǐıǑnjǎNJLjljǀǐǒǏdžNjĮIJǎįǗIJdžıdžǐȺǏǎǐIJǎıǘnjǎNJǎ IJǔnjİDŽǒǙǏLjǔnjİȺLjǒİLjǏǀıİǔnjljĮLjIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjȺĮǏǎǑıǁĮıİȺİǏĮLjIJƿǏǔİȺLjǃǏƾįǑnjıdžIJǎnjƧȺǏǁNJLjǎIJǎǑljĮLj įLjĮNjǎǏijǙLJdžljİıİĮȺǗIJǎưƾǏIJLjǎIJǎǑIJǎƩİljƿNjǃǏLjǎIJǎǑljĮLjIJǎƩİljƿNjǃǏLjǎIJǎǑ ƪȺLjǃǏƾįǑnjıdžȺĮǏĮIJdžǏǀLJdžljİıIJdžnjȺLjıIJǔIJLjljǀİȺƿljIJĮıdžIJǗıǎȺǏǎǐIJLjǐİDŽǒǙǏLjİǐİȺLjǒİLjǏǀıİLjǐǗıǎljĮLjȺǏǎǐIJĮ njǎLjljǎljǑǏLjƾ ƬİnjNJǗDŽǔİǍƿNJLjǍdžıǑnjįƿİIJĮLjĮȺǗIJdžnjȺNJİǑǏƾIJdžǐȺǏǎıijǎǏƾǐNjİIJdžnjǑLjǎLJƿIJdžıdžĮȺǗIJdžnjȺNJİǑǏƾIJǔnjIJǏĮȺİDžǙnj ĮǑıIJdžǏǗIJİǏǔnjǗǏǔnjljĮLjljǏLjIJdžǏǁǔnjǒǏdžNjĮIJǎįǗIJdžıdžǐljĮLjĮȺǗIJdžnjȺNJİǑǏƾIJdžǐDžǀIJdžıdžǐNjİIJdžnjİȺLjijǑNJĮljIJLjljǗIJdžIJĮ IJǔnjİȺLjǒİLjǏǀıİǔnjǔǐȺǏǎǐIJdžnjĮnjƾNJdžǓdžnjƿǔnjİȺİnjįǘıİǔnjƷǎǒǏƿǎǐIJǔnjNjdžǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǙnjİȺLjǒİLjǏǀıİǔnjǔǐ ȺǎıǎıIJǗIJǎǑƧƪƴȺĮǏƿNjİLjnjİıIJdžnjƪNJNJƾįĮıİıdžNjĮnjIJLjljƾǒĮNjdžNJǗIJİǏĮİȺǁȺİįĮ IJǎnjƭǎǘnjLjǎIJǎǑ ĮȺǗǗIJLj ıIJǎıǘnjǎNJǎIJdžǐDžǙnjdžǐIJǎǑİǑǏǙ ƭǎǘnjLjǎǐ ƻıIJǗıǎdžLjljĮnjǗIJdžIJĮIJǔnjİnjNJǗDŽǔİȺLjǒİLjǏǀıİǔnjnjĮİǍǑ ȺdžǏİIJǎǘnjĮȺǗIJĮljƿǏįdžIJǎǑǐIJLjǐǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljƿǐIJǎǑǐǑȺǎǒǏİǙıİLjǐȺİǏLjǎǏǁıIJdžljİNjİIJƾIJdžnjȺǏǗıijĮIJdžǒǏdžNjĮIJǎ ȺLjıIJǔIJLjljǀljǏǁıdžDŽİDŽǎnjǗǐȺǎǑĮȺǎIJǑȺǙnjİIJĮLjıIJdžnjǑȺǎǒǙǏdžıdžIJǎǑįİǁljIJdžljƾNJǑǓdžǐIJǔnjǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǙnjIJǎǑǐ įĮȺĮnjǙnjljĮLJǙǐIJĮljƿǏįdžIJǔnjİȺLjǒİLjǏǀıİǔnjNjİLjǙLJdžljĮnjİnjIJǎnjǗIJİǏĮĮȺǗǗIJLjǎLjǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljƿǐIJǎǑǐįĮȺƾnjİǐ 


ƳƭƮƳƱƳưƭƮƳ ƪƴƭưƪƯƬƷƬƵƭƳ

ƷǎǒǎǏdžDŽdžIJLjljǗǒĮǏIJǎijǑNJƾljLjǎIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjIJǏĮȺİDžǙnjĮijǎǏƾljĮIJƾǒǎǏdžDŽǀıİLjǐȺǏǎǐİȺLjǒİLjǏǀıİLjǐljĮLjnjǎLjljǎ ljǑǏLjƾ NjİĮnjĮNJǎDŽǁĮ İnjǙǎLjǑǓdžNJǗIJİǏİǐljĮIJĮDŽǏĮijİǁıİǐ NJǗDŽǔİȺLjıijĮNJİLjǙnj įLjĮDŽǏĮijƿǐĮȺĮLjIJǀıİǔnj ĮijǎǏǎǘnjljǑǏǁǔǐǒǎǏdžDŽǀıİLjǐljĮIJĮnjĮNJǔIJLjljǙnjįĮnjİǁǔnjƧnjIJǁLJİIJĮǎLjǒǎǏdžDŽǀıİLjǐıIJİDŽĮıIJLjljǙnjįĮnjİǁǔnjİNjijĮnjǁDžǎǑnj NjLjljǏƿǐįLjĮDŽǏĮijƿǐĮȺĮLjIJǀıİǔnjNJǗDŽǔIJǔnjİNjȺǏĮDŽNjƾIJǔnjİǍĮıijĮNJǁıİǔnjȺǎǑıǑnjİȺƾDŽǎnjIJĮLj ƶİİȺǁȺİįǎljNJĮįLjljǀǐljĮIJĮnjǎNjǀǐIJǔnjǒǎǏdžDŽǀıİǔnjǎLjljNJƾįǎLjIJǎǑİNjȺǎǏǁǎǑIJdžǐNjİIJĮȺǎǁdžıdžǐIJǔnjljĮIJĮıljİǑǙnjljĮLj IJdžǐnjĮǑIJLjNJǁĮǐljĮIJƿǒǎǑnjIJLjǐȺǏǙIJİǐLJƿıİLjǐĮȺǎǏǏǗijdžıdžǐIJǔnjįĮnjİLjĮljǙnjȺǗǏǔnjİnjǙİnjIJǑȺǔıLjĮljǀİǁnjĮLjdžıǑǏǏǁ ljnjǔıdžIJdžǐǒǏdžNjĮIJǎįǗIJdžıdžǐIJǎǑIJǎǑǏLjıNjǎǘljĮLjIJǔnjıǑnjĮijǙnjİȺĮDŽDŽİNJNjƾIJǔnjNjİIJƾIJdžnjİljįǀNJǔıdžIJdžǐljǏǁıdžǐ ƳNJǗDŽǎǐljĮIJĮLJƿıİǔnjȺǏǎǐǒǎǏdžDŽǀıİLjǐįĮnjİǁǔnjǀIJĮnjljĮLJ¶ǗNJdžIJdžįLjƾǏljİLjĮIJdžǐȺİǏLjǗįǎǑĮnjĮijǎǏƾǐǑǓdžNJǗIJİǏǎǐ IJdžǐNjǎnjƾįĮǐ IJǎƩİljƿNjǃǏLjǎIJǎǑIJǎƩİljƿNjǃǏLjǎIJǎǑljĮLjIJǎưƾǏIJLjǎIJǎǑ ƧnjIJǁıIJǎLjǒĮ ǎNJǗDŽǎǐĮȺĮLjIJǀıİǔnjȺǏǎǐǑȺǎǒǏİǙıİLjǐĮȺǗIJǎƩİljƿNjǃǏLjǎIJǎǑNjİLjǙLJdžljİıIJǎIJǎƩİljƿNjǃǏLjǎIJǎǑ DŽLjĮnjĮȺİǏLjıIJĮNJİǁĮljǗNjdžȺİǏLjııǗIJİǏǎIJǎ ƷǎIJǏĮȺİDžLjljǗıǘıIJdžNjĮǎijİǁNJİLjnjĮLJİǔǏİǁIJĮLjDSULRULǔǐǃĮıLjljǗıǑıIJĮIJLjljǗıIJǎLjǒİǁǎIJdžǐǎLjljǎnjǎNjLjljǀǐǎǏDŽƾnjǔıdžǐ IJǔnjNjİNJǙnjIJdžǐljǎLjnjǔnjǁĮǐƷǎǎLjljǎnjǎNjLjljǗljĮLjljǎLjnjǔnjLjljǗljǗıIJǎǐȺǎǑLJĮȺǏǎƿljǑȺIJİĮȺǗIJdžnjĮȺǎǑıǁĮİnjǗǐǎǏDŽĮnjǔ NjƿnjǎǑIJǏĮȺİDžLjljǎǘıǑıIJǀNjĮIJǎǐLJĮǀIJĮnjIJİǏƾıIJLjǎıİıǒƿıdžNjİĮǑIJǗIJǎǎȺǎǁǎȺǏǎljǘȺIJİLjĮȺǗIJǎnjǁįLjǎIJǎįLjĮNjİıǎ NJĮǃdžIJLjljǗǏǗNJǎljĮLjIJǎǑǐıǑnjIJǏƿǒǎnjIJİǐljLjnjįǘnjǎǑǐIJǎǑıǑıIJǀNjĮIJǎǐ ƷǎİNJNJdžnjLjljǗIJǏĮȺİDžLjljǗıǘıIJdžNjĮıǑnjƿǃĮNJİljĮLjıǑNjǃƾNJNJİLjıIJdžnjǎLjljǎnjǎNjLjljǀĮnjƾȺIJǑǍdžIJdžǐǒǙǏĮǐİȺLjįƿǒİIJĮLjǗNjǔǐ ıdžNjĮnjIJLjljƿǐȺǏǎıĮǏNjǎDŽƿǐıIJdžnjljĮIJİǘLJǑnjıdžIJdžǐĮǘǍdžıdžǐIJdžǐǎLjljǎnjǎNjLjljǀǐljĮLjljǎLjnjǔnjLjljǀǐIJǎǑĮȺǎIJİNJİıNjĮIJLjljǗIJdž IJĮǐ ƣȺǔǐıİǗNJĮIJĮıǑıIJǀNjĮIJĮȺǎǑİǁnjĮLjįLjĮIJİIJĮDŽNjƿnjĮnjĮİȺLjIJİNJǎǘnjƿnjĮǏǗNJǎǑȺǎıIJǀǏLjǍdžǐljĮLjĮnjƾȺIJǑǍdžǐIJdžǐǎLj ljǎnjǎNjLjljǀǐįǏĮıIJdžǏLjǗIJdžIJĮǐįLjĮȺLjıIJǙnjǎnjIJĮLjĮȺǎljNJǁıİLjǐljĮLjljĮIJƾıǑnjƿȺİLjĮȺİǏLjLJǙǏLjĮǃİNJIJǁǔıdžǐIJdžǐĮȺǎIJİNJİıNjĮ IJLjljǗIJdžIJƾǐIJǎǑǐƿIJıLjljĮLjıIJǎİNJNJdžnjLjljǗIJǏĮȺİDžLjljǗıǘıIJdžNjĮLJĮNjȺǎǏǎǘıĮNjİnjĮįLjĮljǏǁnjǎǑNjİıdžNjĮnjIJLjljƾȺİǏLjLJǙǏLjĮ ǃİNJIJǁǔıdžǐNJĮNjǃĮnjǎNjƿnjdžǐǑȺǗǓdžIJdžǐǎLjljǎnjǎNjLjljǀǐıǑDŽljǑǏǁĮǐıIJdžnjǎȺǎǁĮǃǏǁıljİIJĮLjdžǒǙǏĮ ưLjĮ ĮȺǗ IJLjǐ ljǑǏLjǗIJİǏİǐ ĮLjIJǁİǐ IJdžǐ ȺǏǗıijĮIJdžǐ ljǏǁıdžǐ ıIJLjǐ įLjİLJnjİǁǐ ǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljƿǐ ĮDŽǎǏƿǐ ǀIJĮnj dž İNJNJLjȺǀǐ İljIJǁNjdžıdžIJǎǑȺLjıIJǔIJLjljǎǘljLjnjįǘnjǎǑįdžNJĮįǀIJǎǑljLjnjįǘnjǎǑIJdžǐİnjįİǒǗNjİnjdžǐĮįǑnjĮNjǁĮǐIJǎǑȺİNJƾIJdžNjLjĮǐIJǏƾȺİDžĮǐ njĮİljȺNJdžǏǙıİLjIJLjǐıǑNjǃĮIJLjljƿǐIJǎǑǑȺǎǒǏİǙıİLjǐljĮLjnjĮİǍǑȺdžǏİIJǀıİLjIJǎįƾnjİLjǗIJǎǑƬǑȺǎIJǁNjdžıdžIJǎǑȺLjıIJǔIJLjljǎǘ ljLjnjįǘnjǎǑıİǎǏLjıNjƿnjİǐĮDŽǎǏƿǐǎįǀDŽdžıİıİǑȺİǏįĮnjİLjıNjǗǎNjƾįǔnjįĮnjİLjǎNJdžȺIJǙnjNjİĮȺǎIJƿNJİıNjĮIJdžnjĮnjİǍƿNJİDŽljIJdž ĮǘǍdžıdžIJǔnjİȺLjıijĮNJǙnjįĮnjİǁǔnj ƷĮDŽİDŽǎnjǗIJĮıIJLjǐįLjİLJnjİǁǐǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljƿǐĮDŽǎǏƿǐljĮIJĮįİLjljnjǘǎǑnjǗIJLjǎLjIJǏƾȺİDžİǐĮijİnjǗǐȺǏƿȺİLjnjĮİijĮǏNjǗ DžǎǑnjNJİȺIJǎNjİǏİǁǐȺǏĮljIJLjljƿǐĮǍLjǎNJǗDŽdžıdžǐIJǎǑȺLjıIJǔIJLjljǎǘljLjnjįǘnjǎǑȺǎǑĮnjĮNJĮNjǃƾnjǎǑnjljĮLjĮijİIJƿǏǎǑȺǏƿȺİLjnjĮ NjİNJİIJǎǘnjȺLjǎȺǏǎıİljIJLjljƾIJLjǐȺLjLJĮnjƿǐİȺLjȺIJǙıİLjǐȺǎǑİȺLjijƿǏİLjǎljǁnjįǑnjǎǐĮǑIJǗǐıIJĮǎLjljǎnjǎNjLjljƾIJǎǑǐNjİDŽƿLJdžIJdž ǏİǑıIJǗIJdžIJĮljĮLjIJǎǑǐįİǁljIJİǐljİijĮNJĮLjĮljǀǐIJǎǑǐİȺƾǏljİLjĮǐƳȺǎLjĮįǀȺǎIJİNjİIJĮǃǎNJǀIJǎǑİȺLjIJǎljǁǎǑįĮnjİLjıNjǎǘǀIJǎǑ ȺİǏLjLJǔǏǁǎǑljƿǏįǎǑǐIJdžǐIJǏƾȺİDžĮǐLJĮȺǏƿȺİLjnjĮİǁnjĮLjIJǎĮȺǎIJƿNJİıNjĮNjLjĮǐįLjĮįLjljĮıǁĮǐǎǏLJǗIJİǏdžǐIJLjNjǎNJǗDŽdžıdžǐIJǎǑ ȺLjıIJǔIJLjljǎǘljLjnjįǘnjǎǑȺǎǑĮnjĮNJĮNjǃƾnjİLjljĮLjǗǒLjƾNJNJǔnjȺLjƿıİǔnjǀȺǏǎıįǎljLjǙnjIJdžǐĮDŽǎǏƾǐƬĮȺǎIJİNJİıNjĮIJLjljǗIJİǏdž 


ƳƭƮƳƱƳưƭƮƳ ƪƴƭưƪƯƬƷƬƵƭƳ

İljIJǁNjdžıdžljĮLjįLjĮǒİǁǏLjıdžIJǎǑȺLjıIJǔIJLjljǎǘljLjnjįǘnjǎǑljĮLjdžıǑnjİIJǀIJLjNjǎNJǎDŽLjĮljǀȺǎNJLjIJLjljǀIJǔnjIJǏĮȺİDžǙnjLJĮįLjĮIJdžǏǀ ıǎǑnjĮNJNJƾljĮLjLJĮİnjLjıǒǘıǎǑnjIJdžnjİǑǏǔıIJǁĮIJǎǑǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǎǘıǑıIJǀNjĮIJǎǐ ƷǎIJĮİȺLjIJǗljLjĮIJǔnjljĮIJĮLJƿıİǔnjIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjıIJLjǐİNJNJdžnjLjljƿǐIJǏƾȺİDžİǐĮǑǍǀLJdžljĮnjıdžNjĮnjIJLjljƾıIJLjǐljĮIJĮ LJƿıİLjǐNjİıǑNjijǔnjdžNjƿnjdžįLjƾǏljİLjĮƿǔǐƿnjĮƿIJǎǐljĮLjȺĮǏƿNjİLjnjĮnjıǒİįǗnjıIJĮLJİǏƾıIJLjǐljĮIJĮLJƿıİLjǐįLjƾǏljİLjĮǐNjǁĮǐ džNjƿǏĮǐƬİǍƿNJLjǍdžIJǔnjİȺLjIJǎljǁǔnjĮǑIJǙnjıǑnjįƿİIJĮLjNjİIJLjǐıǑnjLJǀljİǐȺİǏLjǎǏLjıNjƿnjdžǐǏİǑıIJǗIJdžIJĮǐȺǎǑİȺLjljǏƾIJdžıĮnj ıIJdžįLjĮIJǏĮȺİDžLjljǀĮDŽǎǏƾljĮLJǙǐljĮLjNjİIJdžįǑıljǎNJǁĮȺǏǗıǃĮıdžǐIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjIJǏĮȺİDžǙnjıIJLjǐįLjİLJnjİǁǐĮDŽǎǏƿǐ ǒǏǀNjĮIJǎǐljĮLjljİijĮNJĮǁǔnjƪLjįLjljǗIJİǏĮǎLjİNJNJdžnjLjljƿǐIJǏƾȺİDžİǐȺǏǎljİLjNjƿnjǎǑnjĮİnjLjıǒǘıǎǑnjIJdžnjljĮIJĮLJİIJLjljǀIJǎǑǐ ǃƾıdžȺǏǎıijƿǏǎǑnjIJĮIJİNJİǑIJĮǁĮǒǏǗnjLjĮǑǓdžNJƾİȺLjIJǗljLjĮıIJLjǐljĮIJĮLJƿıİLjǐNjİDŽĮNJǘIJİǏdžǐįLjƾǏljİLjĮǐNjİĮȺǎIJƿNJİ ıNjĮIJdžnjĮǘǍdžıdžIJǎǑNjƿıǎǑljǗıIJǎǑǐǒǏǀNjĮIJǎǐ ưİ ǃƾıdž IJǎnj İIJǀıLjǎ ǏǑLJNjǗ ȺNJdžLJǔǏLjıNjǎǘ IJǎ ȺǏĮDŽNjĮIJLjljǗ İȺLjIJǗljLjǎ IJǔnj ljĮIJĮLJƿıİǔnj IJĮNjLjİǑIJdžǏǁǎǑ ȺĮǏƿNjİLjnjİ ƿnjIJǎnjĮĮǏnjdžIJLjljǗ ƩİljƿNjǃǏLjǎǐ ƧnjIJǁLJİIJĮIJǎȺǏĮDŽNjĮIJLjljǗİȺLjIJǗljLjǎIJǔnjljĮIJĮLJƿıİǔnjȺǏǎLJİıNjǁĮǐNjİ įLjƾǏljİLjĮƿǔǐƿIJǎǐǀIJĮnjljĮIJƾNjƿıǎǗǏǎLJİIJLjljǗIJǎ ĮNJNJƾıİǒĮNjdžNJǗIJİǏǎİȺǁȺİįǎĮȺǗǗIJLjIJǎ ƬįLjĮijǎǏƾIJǎǑİȺLjIJǎljǁǎǑĮǑIJǎǘıIJdžDžǙnjdžIJǎǑİǑǏǙĮȺǗIJǎĮnjIJǁıIJǎLjǒǎİNJNJdžnjLjljǗįLjİǑǏǘnjLJdžljİıIJLjǐNjǎnjƾįİǐ ǃƾıdžǐIJǎnjƭĮnjǎǑƾǏLjǎIJǎǑ ƳLjİǍİNJǁǍİLjǐIJǔnjİȺLjIJǎljǁǔnjnjƿǔnjįĮnjİǁǔnjİȺdžǏİƾıIJdžljĮnjĮȺǗIJǎDŽİDŽǎnjǗǐǗIJLjǎLjIJǏƾȺİDžİǐĮnjIJLjNjİIJǔȺǁDžǎnjIJĮǐįǑıǒƿ ǏİLjİǐƾnjIJNJdžıdžǐljİijĮNJĮǁǔnjĮȺǗIJdžįLjĮIJǏĮȺİDžLjljǀĮDŽǎǏƾȺǏǎljİLjNjƿnjǎǑnjĮĮȺǎljIJǀıǎǑnjǏİǑıIJǗIJdžIJĮȺǏǎıƿijİǏĮnj ǑǓdžNJƾİȺLjIJǗljLjĮıIJLjǐȺǏǎLJİıNjLjĮljƿǐljĮIJĮLJƿıİLjǐƪȺǁıdžǐǎLjǗǏǎLjįĮnjİLjıNjǎǘIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjIJǏĮȺİDžǙnjİȺdžǏİƾıIJdž ljĮnj įǑıNjİnjǙǐ ĮȺǗ IJdžnj ĮǘǍdžıdž IJǎǑ ȺİǏLjLJǔǏǁǎǑİȺLjIJǎljǁǔnjIJǔnjǎNjǎNJǗDŽǔnjIJǎǑİNJNJdžnjLjljǎǘįdžNjǎıǁǎǑƿnjĮnjIJLjIJǔnj ĮnjIJǁıIJǎLjǒǔnjDŽİǏNjĮnjLjljǙnjƳLjNjİLjǙıİLjǐIJǔnjǃĮıLjljǙnjİȺLjIJǎljǁǔnjIJdžǐƪƮƷljĮLjIJǔnjİȺLjIJǎljǁǔnjIJdžǐįLjĮIJǏĮȺİDžLjljǀǐĮDŽǎǏƾǐ įİnjİȺdžǏƿĮıĮnjıdžNjĮnjIJLjljƾIJĮİȺLjIJǗljLjĮIJǔnjnjƿǔnjįĮnjİǁǔnjljĮLJǙǐĮnjIJLjıIJĮLJNjǁıIJdžljĮnjNjİǏLjljǙǐĮȺǗIJdžnjĮǘǍdžıdžIJǎǑ ĮıijĮNJǁıIJǏǎǑ ljLjnjįǘnjǎǑ ȺǎǑ DždžIJǎǘnj ǎLjİNJNJdžnjLjljƿǐIJǏƾȺİDžİǐNJǗDŽǔIJǔnj ĮǑǍdžNjƿnjǔnjİȺLjıijĮNJİLjǙnjȺǎǑĮnjIJLjNjİIJǔȺǁ DžǎǑnj ƶIJdžDžǙnjdžIJǎǑİǑǏǙIJĮİȺLjIJǗljLjĮIJǔnjIJǏĮȺİDžLjljǙnjįĮnjİǁǔnjȺǏǎǐIJĮnjǎLjljǎljǑǏLjƾǑȺǎǒǙǏdžıĮnjIJǎıİĮnjIJǁLJİıdž NjİIJĮĮnjIJǁıIJǎLjǒĮİNJNJdžnjLjljƾƧnjƾNJǎDŽdžǀIJĮnjdžİǍƿNJLjǍdžljĮLjıIJĮİȺLjIJǗljLjĮIJǔnjIJǏĮȺİDžLjljǙnjįĮnjİǁǔnjȺǏǎǐIJLjǐNjdžǒǏdžNjĮ IJǎȺLjıIJǔIJLjljƿǐİȺLjǒİLjǏǀıİLjǐIJǔnjǎȺǎǁǔnjdžNjİǁǔıdžıIJLjǐȺİǏLjııǗIJİǏİǐljĮIJdžDŽǎǏǁİǐǀIJĮnjNjİDŽĮNJǘIJİǏdžĮȺǗǗIJLjıIJdžnj ƪNJNJƾįĮ ƠIJıLj dž įLjĮijǎǏƾ İȺLjIJǎljǁǎǑ NjİIJĮǍǘ ƪNJNJƾįǎǐ ljĮLj DžǙnjdžǐ IJǎǑ İǑǏǙ įLjİǑǏǘnjLJdžljİ ljĮLj ıIJLjǐ įǘǎ İȺLjNjƿǏǎǑǐ ljĮIJdžDŽǎǏǁİǐƬİnjNJǗDŽǔįLjĮijǎǏƾĮǑǍǀLJdžljİljĮIJƾIJdžįLjƾǏljİLjĮIJǎǑljǑǏǁǔǐıIJĮİȺLjIJǗljLjĮIJǔnjįĮnjİǁǔnjȺǏǎǐIJLjǐ NjdžǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljƿǐİȺLjǒİLjǏǀıİLjǐƷĮİNJNJdžnjLjljƾİȺLjIJǗljLjĮȺĮǏĮNjƿnjǎǑnjNJǗDŽǔljǑǏǁǔǐįLjĮǏLJǏǔIJLjljǙnjȺĮǏĮDŽǗnjIJǔnj ıİİȺǁȺİįǎǑǓdžNJǗIJİǏǎĮȺǗǗIJLjljĮIJƾNjƿıǎǗǏǎıIJdžDžǙnjdžIJǎǑİǑǏǙƳLjNjİDŽĮNJǘIJİǏİǐįLjĮijǎǏƿǐȺĮǏĮIJdžǏǎǘnjIJĮLjıIJĮ İȺLjIJǗljLjĮIJǔnjljĮIJĮnjĮNJǔIJLjljǙnjįĮnjİǁǔnj ƬĮȺǎįǎIJLjljǗIJdžIJĮIJǔnjIJǏĮȺİDžǙnjĮȺǎIJİNJİǁǃĮıLjljǗıIJǎLjǒİǁǎIJdžǐǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀǐIJǎǑǐljĮIJƾıIJĮıdžǐljĮLJǙǐįİǁ ǒnjİLjljĮIJƾȺǗıǎnjĮǑIJƿǐNjȺǎǏǎǘnjnjĮĮȺǎǏǏǎijǀıǎǑnjİnjįİǒǗNjİnjİǐDždžNjǁİǐǒǔǏǁǐnjĮİȺdžǏİĮıIJǎǘnjIJĮljİijƾNJĮLjƾIJǎǑǐ īLjĮIJdžnjĮǍLjǎNJǗDŽdžıdžIJdžǐĮȺǎįǎIJLjljǗIJdžIJĮǐIJǔnjIJǏĮȺİDžǙnjNJĮNjǃƾnjǎnjIJĮLjǑȺǗǓdžǎLjıǒİIJLjljǎǁįİǁljIJİǐĮȺǎįǎIJLjljǗIJdžIJĮǐ 


ƳƭƮƳƱƳưƭƮƳ ƪƴƭưƪƯƬƷƬƵƭƳ

džįLjƾǏLJǏǔıdžIJǔnjİıǗįǔnjljĮLjIJǔnjįĮȺĮnjǙnjǎLjįİǁljIJİǐĮȺǎIJİNJİıNjĮIJLjljǗIJdžIJĮǐljĮLJǙǐljĮLjƾNJNJǎLjȺĮǏƾDŽǎnjIJİǐȺǎǑ İȺdžǏİƾDžǎǑnjIJdžįǑnjĮIJǗIJdžIJĮįLjĮIJǀǏdžıdžǐljĮLjǃİNJIJǁǔıdžǐIJdžǐljİǏįǎijǎǏǁĮǐıIJǎNjƿNJNJǎnjƪȺLjıdžNjĮǁnjİIJĮLjǗIJLjDŽLjĮIJdžnj ĮnjƾNJǑıdžIJdžǐĮȺǎįǎIJLjljǗIJdžIJĮǐıİNjİıǎȺǏǗLJİıNjǎǎǏǁDžǎnjIJĮȺǏƿȺİLjnjĮNJĮNjǃƾnjǎnjIJĮLjǑȺǗǓdžljĮLjįLjĮǏLJǏǔIJLjljǎǁȺĮǏƾ DŽǎnjIJİǐǗȺǔǐȺǒIJǎİȺǁȺİįǎljĮLjǎLjȺǏǎǎȺIJLjljƿǐǎLjljǎnjǎNjLjljǀǐĮnjƾȺIJǑǍdžǐǎǃĮLJNjǗǐǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǀǐįLjĮNjİıǎ NJƾǃdžıdžǐIJǎNjƿDŽİLJǎǐIJdžǐĮDŽǎǏƾǐıIJdžnjǎȺǎǁĮįǏĮıIJdžǏLjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLjǎLjIJǏƾȺİDžİǐdžljĮIJĮnjǎNjǀIJǔnjNjİǏLjįǁǔnjĮDŽǎǏƾǐ NjİIJĮǍǘIJǔnjljǑǏLjǗIJİǏǔnjIJǏĮȺİDžǙnjljĮLJǙǐljĮLjdžıǘDŽljNJLjıdžǀĮȺǗljNJLjıdžIJǔnjİȺLjǒİLjǏdžNjĮIJLjljǙnjIJǎǑǐǑȺǎįİLjDŽNjƾIJǔnj EXVLQHVVPRGHOV ƳLjĮnjǔIJƿǏǔȺĮǏƾDŽǎnjIJİǐİȺdžǏİƾDžǎǑnjIJLjǐİljIJLjNjǀıİLjǐDŽLjĮIJdžNjİNJNJǎnjIJLjljǀȺǎǏİǁĮIJǔnjIJǏĮȺİDžLjljǙnj NjİDŽİLJǙnjljĮLjDŽLjĮIJdžnjƿnjIJĮıdžIJǎǑĮnjIJĮDŽǔnjLjıNjǎǘNjİIJĮǍǘIJǔnjIJǏĮȺİDžǙnj ưİIJƾĮȺǗNjǁĮNjĮljǏƾǒǏǎnjLjljǀȺİǏǁǎįǎıǑnjİǒǎǘǐĮnjǗįǎǑdžljİǏįǎijǎǏǁĮIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjİNjȺǎǏLjljǙnjIJǏĮȺİDžǙnjljĮLj IJǔnjǎNjǁNJǔnjIJǎǑǐǑȺǎǒǙǏdžıİıdžNjĮnjIJLjljƾIJǎƳLjįǑıNjİnjİǁǐįLjİLJnjİǁǐǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljƿǐljĮLjNjĮljǏǎǎLjljǎnjǎNjLj ljƿǐıǑnjLJǀljİǐljĮLjdžİȺǁįǏĮıǀIJǎǑǐıIJdžnjİNJNJdžnjLjljǀǎLjljǎnjǎNjǁĮĮNJNJƾljĮLjıIJLjǐǎLjljǎnjǎNjǁİǐIJǔnjNJǎLjȺǙnjǒǔǏǙnjǗȺǎǑ įǏĮıIJdžǏLjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj ǎLj İNJNJdžnjLjljƿǐ IJǏƾȺİDžİǐ İǁǒĮnj ĮȺǎIJƿNJİıNjĮ IJǎnj ȺİǏLjǎǏLjıNjǗ IJdžǐ ȺLjıIJǔIJLjljǀǐ İȺƿljIJĮıdžǐ IJdž NjİǁǔıdžIJǔnjNjdžİȺLjIJǎljLjĮljǙnjİıǗįǔnjljĮLjIJdžnjĮǘǍdžıdžIJǔnjȺǏǎǃNJƿǓİǔnjDŽLjĮIJǎnjȺLjıIJǔIJLjljǗljǁnjįǑnjǎƬNjİǁǔıdžIJdžǐ ljİǏįǎijǎǏǁĮǐǀIJĮnjNjLjljǏǗIJİǏdžıİİȺǁȺİįǎǎNjǁNJǔnjĮȺǗǗIJLjıİİȺǁȺİįǎIJǏĮȺİDžǙnjljĮLJǙǐIJĮƿıǎįĮĮȺǗIJLjǐįLjİLJnjİǁǐ įǏĮıIJdžǏLjǗIJdžIJİǐIJǔnjIJǏĮȺİDžLjljǙnjǎNjǁNJǔnjıǑnjƿǒLjıĮnjnjĮİȺLjįǏǎǘnjLJİIJLjljƾ ƶIJǎǒĮNjdžNJǗIJİǏǎİȺǁȺİįǎIJǔnjIJİNJİǑIJĮǁǔnjįƿljĮİIJǙnjįLjĮNjǎǏijǙLJdžljĮnjIJĮljƿǏįdžȺǏǎijǗǏǔnjIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjIJǏĮ ȺİDžǙnjIJĮǎȺǎǁĮNjİLjǙLJdžljĮnjljĮIJƾIJǎƮǑǏLjǗIJİǏǎLjȺĮǏƾDŽǎnjIJİǐǀIJĮnjǎįLjȺNJĮıLjĮıNjǗǐIJǔnjNJİDŽǗNjİnjǔnj ©DždžNjLjǙnjĮȺǎNjİǁǔıdžǐªįdžNJĮįǀIJǔnjȺǏǎǃNJƿǓİǔnjDŽLjĮIJǎnjȺLjıIJǔIJLjljǗljǁnjįǑnjǎǎLjDždžNjǁİǐĮȺǗǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljƿǐ ȺǏƾǍİLjǐljĮLjĮȺǗIJǎİȺİnjįǑIJLjljǗǒĮǏIJǎijǑNJƾljLjǎljĮLjdžNjİǁǔıdžIJǎǑljĮLJĮǏǎǘȺİǏLjLJǔǏǁǎǑİȺLjIJǎljǁǎǑƶdžNjĮnjIJLjljǀǀIJĮnjdž İȺLjįİǁnjǔıdžIJǎǑįİǁljIJdžĮȺǎIJİNJİıNjĮIJLjljǗIJdžIJĮǐįdžNJĮįǀIJǎǑNJǗDŽǎǑNJİLjIJǎǑǏDŽLjljƾƿǍǎįĮȺǏǎǐNJİLjIJǎǑǏDŽLjljƾƿıǎįĮǎ ǎȺǎǁǎǐįLjĮNjǎǏijǙLJdžljİIJǎıIJǎĮȺǗIJǎƧnjIJǁıIJǎLjǒĮǎLjįİǁljIJİǐĮȺǎįǎIJLjljǗIJdžIJĮǐįLjĮNjǎǏijǙ LJdžljĮnjıIJǎǒĮNjdžNJǗIJİǏǎİȺǁȺİįǎIJǔnjIJİNJİǑIJĮǁǔnjįƿljĮİIJǙnjƳįİǁljIJdžǐĮȺǎįǎIJLjljǗIJdžIJĮǐİnjİǏDŽdžIJLjljǎǘNjİLjǙLJdžljİIJǎ ıIJǎĮȺǗIJǎǎįİǁljIJdžǐĮȺǎįǎIJLjljǗIJdžIJĮǐIJǎǑıIJĮLJNjLjıNjƿnjǎǑNjİǃƾıdžIJǎnjljǁnjįǑnjǎIJǎǑİnjİǏDŽdž IJLjljǎǘǑȺǎǒǙǏdžıİıIJǎ ĮȺǗIJǎ ljĮLjRįİǁljIJdžǐĮȺǎįǎIJLjljǗIJdžIJĮǐLjįǁǔnjljİijĮNJĮǁǔnjȺİǏLjǎǏǁıIJdžljİıIJǎ ĮȺǗIJǎ ƶİİȺǁȺİįǎIJǏĮȺİDžLjljǙnjǎNjǁNJǔnjǎįİǁljIJdžǐĮȺǎįǎIJLjljǗIJdžIJĮǐİnjİǏDŽdžIJLjljǎǘNjİIJƾĮȺǗijǗǏǎǑǐįLjĮNjǎǏijǙLJdžljİIJǎ ıIJǎĮȺǗIJǎljĮLjǎįİǁljIJdžǐĮȺǎįǎIJLjljǗIJdžIJĮǐIJǎǑıIJĮLJNjLjıNjƿnjǎǑNjİǃƾıdžIJǎnjljǁnjįǑnjǎİnjİǏDŽdžIJLjljǎǘ ıIJǎĮȺǗIJǎȺǏǎdžDŽǎǘNjİnjǎƿIJǎǐƧnjƾNJǎDŽĮǎįİǁljIJdžǐĮȺǎįǎIJLjljǗIJdžIJĮǐLjįǁǔnjljİijĮNJĮǁǔnjȺİǏLjǎǏǁıIJdžljİIJǎ ıIJǎĮȺǗIJǎƴĮǏ¶ǗNJĮĮǑIJƾıdžNjİLjǙnjİIJĮLjǗIJLjdžĮȺǎįǎIJLjljǗIJdžIJĮIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjIJǏĮȺİDžLjljǙnj ǎNjǁNJǔnj ȺĮǏƿNjİLjnjİ IJǎ LjljĮnjǎȺǎLjdžIJLjljǀ ıİ ıǒƿıdž Njİ İljİǁnjdž IJǔnj NjİDŽƾNJǔnj IJǏĮȺİDžLjljǙnj ǎNjǁNJǔnj IJdžǐ DžǙnjdžǐ IJǎǑ İǑǏǙǗȺǎǑǎLjĮnjIJǁıIJǎLjǒǎLjįİǁljIJİǐİNjijƾnjLjıĮnjıdžNjĮnjIJLjljǀǑȺǎǒǙǏdžıdž ƪȺLjįİǁnjǔıdžȺĮǏǎǑıǁĮıİdžıǑnjǎNJLjljǀǏİǑıIJǗIJdžIJĮNJǗDŽǔIJǔnjİǍİNJǁǍİǔnjıIJdžnjĮDŽǎǏƾǒǏǀNjĮIJǎǐĮȺǗIJǎįİǘIJİǏǎİǍƾ NjdžnjǎIJǎǑljĮLjNjİIJƾƳLjİȺǎȺIJLjljǎǁįİǁljIJİǐǏİǑıIJǗIJdžIJĮǐ ǏİǑıIJǙnjįLjĮLJİıǁNjǔnjljĮLjĮıǑNjijǔnjǁĮǐNJdžljIJǗIJdžIJĮǐ 


ƳƭƮƳƱƳưƭƮƳ ƪƴƭưƪƯƬƷƬƵƭƳ

ĮȺĮLjIJǀıİǔnjǑȺǎǒǏİǙıİǔnj NjİLjǙLJdžljĮnjİNjijĮnjǁDžǎnjIJĮǐǗNjǔǐǃİNJIJǁǔıdžĮȺǗIJǎȺǏǙIJǎIJǏǁNjdžnjǎIJǎǑƶIJdžnjLjljĮ njǎȺǎLjdžIJLjljǀǏİǑıIJǗIJdžIJĮIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjIJǏĮȺİDžǙnjLJİIJLjljƾıǑnjƿǃĮNJİljĮLjdžįLjƾǏLJǏǔıdžIJdžǐǒǏdžNjĮIJǎįǗIJdžıǀǐIJǎǑǐ ljĮLJǙǐǎLjljĮIJĮLJƿıİLjǐȺİNJĮIJǙnjıǑnjƿǒLjıĮnjIJǗıǎIJǎǗıǎljĮLjIJǎȺǏǙIJǎIJǏǁNjdžnjǎIJǎǑnjĮıǑnjİLjıijƿǏǎǑnjƾnjǔ IJǎǑIJdžǐıǑnjǎNJLjljǀǐǒǏdžNjĮIJǎįǗIJdžıdžǐIJǔnjIJǏĮȺİDžǙnj ƪnjǗǓİLjljĮLjIJdžǐȺǏǗıijĮIJdžǐǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀǐljǏǁıdžǐLJĮȺǏƿȺİLjnjĮDŽǁnjǎǑnjǎǏLjıNjƿnjİǐİȺLjıdžNjƾnjıİLjǐıIJdžnjljĮIJİǘ LJǑnjıdžIJǔnjĮnjĮDŽljĮǁǔnjNjƿIJǏǔnjDŽLjĮIJdžLJǔǏƾljLjıdžIJǎǑİNJNJdžnjLjljǎǘIJǏĮȺİDžLjljǎǘıǑıIJǀNjĮIJǎǐƬĮȺǎIJİNJİıNjĮIJLjljǗIJİǏdž įLjĮǒİǁǏLjıdžIJǎǑljLjnjįǘnjǎǑIJǔnjȺLjıIJǔIJLjljǙnjLjįǏǑNjƾIJǔnjĮȺĮLjIJİǁȺǏǎıĮǏNjǎDŽƿǐıİıǑıIJǀNjĮIJĮįLjĮǒİǁǏLjıdžǐljLjnjįǘnjǔnj ıİİNJİDŽljIJLjljƿǐįLjĮįLjljĮıǁİǐljĮLjıİıIJİNJƿǒdžIJǔnjIJǏĮȺİDžǙnjljĮLjIJǔnjİȺǎȺIJLjljǙnjĮǏǒǙnjȺǎǑnjĮljĮIJĮnjǎǎǘnjljĮLjnjĮįLjĮ ǒİLjǏǁDžǎnjIJĮLjIJĮnjƿĮȺǏǎǕǗnjIJĮljĮLjIJLjǐnjƿİǐNjǎǏijƿǐljLjnjįǘnjǎǑNjİİǑƿNJLjljIJǎIJǏǗȺǎıǘNjijǔnjĮNjİIJLjǐǃƿNJIJLjıIJİǐȺǏĮljIJLjljƿǐ IJdžǐĮDŽǎǏƾǐįLjĮıijĮNJǁDžǎnjIJĮǐȺĮǏƾNJNJdžNJĮIJdžıIJĮLJİǏǗIJdžIJĮIJǎǑıǑıIJǀNjĮIJǎǐƷǎDžǀIJdžNjĮĮǑIJǗƿǒİLjnjĮljƾnjİLjljǑǏǁǔǐ NjİIJLjǐǁįLjİǐIJLjǐIJǏƾȺİDžİǐljĮIJƾȺǗıǎnjįdžNJĮįǀljĮIJĮnjǎǎǘnjIJǎǑǐljLjnjįǘnjǎǑǐljĮLjįLjĮLJƿIJǎǑnjIJǎǑǐNjdžǒĮnjLjıNjǎǘǐİnjIJǎ ȺLjıNjǎǘIJǔnjĮnjǎLjDŽNjƾIJǔnjǑǓdžNJǎǘljLjnjįǘnjǎǑĮǍLjǎNJǗDŽdžıdžǐNjƿIJǏdžıdžǐIJǔnjljLjnjįǘnjǔnjljĮLjƿDŽljĮLjǏdžǐNJǀǓdžǐNjƿIJǏǔnjDŽLjĮ IJdžnjĮnjIJLjNjİIJǙȺLjıǀIJǎǑǐ ƬİNjȺİLjǏǁĮĮȺǗIJdžnjĮȺİNJİǑLJƿǏǔıdžIJdžǐljĮIJĮnjĮNJǔIJLjljǀǐȺǁıIJdžǐljĮLjIJǔnjǒĮNjdžNJǙnjİȺLjIJǎljǁǔnjĮȺǗIJǎƿIJǎǐįİǁ ǒnjİLjǗIJLjǑȺƾǏǒİLjǎljǁnjįǑnjǎǐǒĮNJƾǏǔıdžǐIJǔnjljǏLjIJdžǏǁǔnjȺLjıIJǎįǗIJdžıdžǐƪǁnjĮLjljĮIJƾıǑnjƿȺİLjĮĮnjĮDŽljĮǁǎIJĮȺLjıIJǔIJLjljƾ LjįǏǘNjĮIJĮnjĮįLjĮıijĮNJǁDžǎǑnjǗIJLjǎĮnjĮȺǗijİǑljIJǎǐljĮLjİȺLjLJǑNjdžIJǗǐĮnjIJĮDŽǔnjLjıNjǗǐįİnjǎįdžDŽİǁıİǒİLjǏǎIJƿǏİǑıdžIJdžǐ ȺǎLjǗIJdžIJĮǐIJǎǑǒĮǏIJǎijǑNJĮljǁǎǑIJǎǑǐǗȺǔǐĮȺİLjljǎnjǁDžİIJĮLjĮȺǗIJǎȺǎıǎıIJǗIJǔnjljĮLJǑıIJİǏǀıİǔnjljĮLjİȺLjıijĮNJİLjǙnj ƷǎİȺǁȺİįǎIJǔnjLjįǁǔnjljİijĮNJĮǁǔnjĮnjljĮLjLjįLjĮǁIJİǏĮıdžNjĮnjIJLjljǗįİnjĮǏljİǁĮȺǗNjǗnjǎIJǎǑnjĮLJǔǏĮljǁıİLjNjLjĮIJǏƾȺİDžĮ ƿnjĮnjIJLjIJǔnjljLjnjįǘnjǔnjȺǎǑĮnjĮNJĮNjǃƾnjİLjƧȺĮǏĮǁIJdžIJǎljĮLjİǍǁıǎǑıdžNjĮnjIJLjljǗıIJǎLjǒİǁǎİǁnjĮLjljĮLjƿnjĮĮȺǎIJİNJİıNjĮIJLjljǗ ıǘıIJdžNjĮįLjĮǒİǁǏLjıdžǐljLjnjįǘnjǔnjljĮLjİıǔIJİǏLjljǎǘİNJƿDŽǒǎǑƭįLjĮǁIJİǏĮıdžNjĮnjIJLjljǀİǁnjĮLjİȺǁıdžǐljĮLjdžįLjĮıijƾNJLjıdžIJdžǐ ĮnjİǍĮǏIJdžıǁĮǐIJdžǐNJİLjIJǎǑǏDŽǁĮǐIJdžǐįLjĮǒİǁǏLjıdžǐljLjnjįǘnjǔnjıİǗNJİǐIJLjǐIJǏƾȺİDžİǐĮnjİǍƾǏIJdžIJĮĮȺǗIJdžnjNjƿLJǎįǎȺǎǑ İijĮǏNjǗDžǎǑnjljĮLJǙǐljĮLjdžİnjǁıǒǑıdžIJǎǑLjİǏĮǏǒLjljǎǘİȺLjȺƿįǎǑIJǔnjİnjNJǗDŽǔNJİLjIJǎǑǏDŽLjǙnjįLjĮǒİǁǏLjıdžǐljLjnjįǘnjǔnj ƣıǎnjĮijǎǏƾIJdžnjİȺƿljIJĮıdžIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjIJǏĮȺİDžǙnjıIJĮĮnjIJǁıIJǎLjǒĮIJǏĮȺİDžLjljƾıǑıIJǀNjĮIJĮIJǔnjǒǔǏǙnjIJdžǐƱƧ ƪǑǏǙȺdžǐǎLjȺĮǏƾDŽǎnjIJİǐȺǎǑİȺƿįǏĮıĮnjljĮIJĮNJǑIJLjljƾǀIJĮnjdžİǑǏǔȺĮǕljǀȺǏǎǎȺIJLjljǀIJǔnjȺİǏLjııǗIJİǏǔnjĮȺǗIJLjǐǒǙ ǏİǐĮǑIJƿǐdžNjĮljǏǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀIJǎǑǐȺǏǗǎįǎǐljĮLjǎLjǑǓdžNJǎǁǏǑLJNjǎǁĮnjƾȺIJǑǍǀǐIJǎǑǐǎǑǓdžNJǗǐǃĮLJNjǗǐǔǏǁNjĮnjıdžǐ IJdžǐİNJNJdžnjLjljǀǐIJǏĮȺİDžLjljǀǐĮDŽǎǏƾǐǎǒĮNjdžNJǗǐǃĮLJNjǗǐǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀǐįLjİǁıįǑıdžǐıIJLjǐǃĮNJljĮnjLjljƿǐǒǙǏİǐdž İȺLjįǁǔǍdžİljNjİIJƾNJNJİǑıdžǐIJǔnjǑȺǎĮǍLjǙnjljĮLjIJǎǑǒĮNjdžNJǎǘljǗıIJǎǑǐljĮLJǙǐljĮLjIJĮljǎLjnjƾȺǎNJLjIJLjıNjLjljƾǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljƾ IJǔnjǃĮNJljĮnjLjljǙnjǒǔǏǙnj ƧnjljĮLjıIJdžįLjƾǏljİLjĮIJdžǐǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǀǐljǏǁıdžǐǎLjȺİǏLjııǗIJİǏİǐĮnjĮįǑǗNjİnjİǐǎLjljǎnjǎNjǁİǐĮnjIJƿįǏĮıĮnjıǒİIJLjljƾ LjljĮnjǎȺǎLjdžIJLjljƾƿnjįİLjǍdžIJdžǐıIJĮįLjĮljǀǐǔǏǁNjĮnjıdžǐĮǏljİIJƿǐǒǙǏİǐĮnjIJLjNjİIJǙȺLjıĮnjıdžNjĮnjIJLjljƾȺǏǎǃNJǀNjĮIJĮDŽLjĮIJĮ ǎȺǎǁĮ İǑLJǘnjǎnjIJĮLj ljĮIJƾ ljǘǏLjǎ NJǗDŽǎ ǎLj NjĮljǏǎǎLjljǎnjǎNjLjljƿǐ ĮnjLjıǎǏǏǎȺǁİǐ ǗȺǔǐ IJĮ ǑǓdžNJƾ İNJNJİǁNjNjĮIJĮ IJǏİǒǎǑıǙnj ıǑnjĮNJNJĮDŽǙnjljĮLjǎǑǓdžNJǗǐȺNJdžLJǔǏLjıNjǗǐƮĮIJƾIJdžnjȺİǏǁǎįǎıdžNjĮnjIJLjljǗIJİǏǎǐȺĮǏƾDŽǎnjIJĮǐljLjnjįǘnjǎǑǀIJĮnj IJĮĮįǘnjĮNjĮnjǎNjǁıNjĮIJĮIJǔnjĮnjĮįǑǗNjİnjǔnjǒǔǏǙnjIJĮǎȺǎǁĮljĮLjĮnjIJLjljĮIJǎȺIJǏǁDžǎǑnjIJLjǐǑȺǎljİǁNjİnjİǐĮįǑnjĮNjǁİǐljĮLj 


ƳƭƮƳƱƳưƭƮƳ ƪƴƭưƪƯƬƷƬƵƭƳ

IJĮįLjĮǏLJǏǔIJLjljƾȺǏǎǃNJǀNjĮIJĮIJǔnjǁįLjǔnjIJǔnjǎLjljǎnjǎNjLjǙnj ƳLjǑȺǎIJLjNjdžIJLjljƿǐȺLjƿıİLjǐȺǎǑĮıljǀLJdžljĮnjıIJĮnjǎNjǁıNjĮIJĮIJǔnjǒǔǏǙnjĮǑIJǙnjƿȺNJdžǍĮnjIJĮĮȺǎIJİNJƿıNjĮIJĮIJǔnjİNJNJdž njLjljǙnjIJǏĮȺİDžǙnjƧǏljİIJƿǐİNJNJdžnjLjljƿǐIJǏƾȺİDžİǐljĮIJƿDŽǏĮǓĮnjıdžNjĮnjIJLjljƿǐDždžNjǁİǐĮȺǗIJLjǐįǏĮıIJdžǏLjǗIJdžIJƿǐIJǎǑǐıIJLjǐ ĮnjĮįǑǗNjİnjİǐǎLjljǎnjǎNjǁİǐıİǃĮLJNjǗȺǎǑĮȺĮLjIJǀLJdžljİljİijĮNJĮLjĮljǀİnjǁıǒǑıdžIJǔnjİljİǁLJǑDŽĮIJǏLjljǙnjIJǎǑǐƴĮǏ¶ǗNJĮ ĮǑIJƾljĮLJǙǐǎǃĮLJNjǗǐǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀǐįLjĮNjİıǎNJƾǃdžıdžǐȺĮǏĮNjƿnjİLjıdžNjĮnjIJLjljƾǒĮNjdžNJǗǐıIJLjǐȺİǏLjııǗIJİǏİǐ ĮȺǗIJLjǐǎLjljǎnjǎNjǁİǐIJdžǐƱƧƪǑǏǙȺdžǐǎLjĮnjĮȺIJǑǍLjĮljƿǐȺǏǎǎȺIJLjljƿǐIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjIJǏĮȺİDžǙnjljĮLjIJĮȺİǏLjLJǙǏLjĮȺİ ǏĮLjIJƿǏǔįLjİǁıįǑıdžǐıIJĮIJǏĮȺİDžLjljƾıǑıIJǀNjĮIJĮIJǔnjǒǔǏǙnjĮǑIJǙnjȺĮǏĮNjƿnjǎǑnjıdžNjĮnjIJLjljƾ ƧnjĮijǎǏLjljƾNjİIJdžnjİIJĮLjǏLjljǀįLjĮljǑǃƿǏnjdžıdžIJǎǑIJǏĮȺİDžLjljǎǘıǑıIJǀNjĮIJǎǐȺǏƿȺİLjnjĮıdžNjİLjǔLJİǁǗIJLjıIJǗǒǎǐIJǔnjİȺǎ ȺIJLjljǙnjĮǏǒǙnjİǁnjĮLjdžįLjĮıijƾNJLjıdžIJdžǐǎLjljǎnjǎNjLjljǀǐİǑǏǔıIJǁĮǐljĮLjdžİnjǁıǒǑıdžIJdžǐLjljĮnjǗIJdžIJƾǐIJǎǑǐnjĮĮnjIJLjNjİIJǔȺǁ DžǎǑnjIJLjǐİȺLjȺIJǙıİLjǐĮȺǗIJǑǒǗnjİǍǔDŽİnjİǁǐįLjĮIJĮǏĮǒƿǐljĮLjĮȺǗİnjįİǒǗNjİnjİǐİnjįǎDŽİnjİǁǐĮıIJǎǒǁİǐǀȺĮǏĮNJİǁǓİLjǐIJǎǑ NJİLjIJǎǑǏDŽLjljǎǘIJǎǑǐıǑıIJǀNjĮIJǎǐƷǎDžǀIJdžNjĮNJǎLjȺǗnjIJdžǐİIJĮLjǏLjljǀǐįLjĮljǑǃƿǏnjdžıdžǐİǁnjĮLjƾǏǏdžljIJĮıǑnjįİįİNjƿnjǎNjİ IJdžnjįLjĮıijƾNJLjıdžIJǎǑįLjĮNjİıǎNJĮǃdžIJLjljǎǘǏǗNJǎǑIJǔnjIJǏĮȺİDžǙnjIJdžıǑNjǃǎNJǀIJǎǑǐıIJLjǐİȺİnjįǘıİLjǐıIJdžnjĮnjƾȺIJǑǍdž ljĮLjıIJdžnjĮȺĮıǒǗNJdžıdžljĮLJǙǐljĮLjIJdžǐȺǏǎıijǎǏƾǐIJǎǑǐıIJǎİǑǏǘIJİǏǎljǎLjnjǔnjLjljǗȺİǏLjǃƾNJNJǎnjNjƿıĮıIJǎǎȺǎǁǎįǏĮ ıIJdžǏLjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLjƮĮIJƾıǑnjƿȺİLjĮIJǎDžǀIJdžNjĮIJdžǐİIJĮLjǏLjljǀǐįLjĮljǑǃƿǏnjdžıdžǐǎijİǁNJİLjnjĮĮnjIJLjNjİIJǔȺǁDžİIJĮLjıIJĮȺNJĮǁıLjĮ NjLjĮǐİǑǏǘIJİǏdžǐljǎLjnjǔnjLjljǀǐıǑNjǃǎNJǀǐIJǎǑIJǏĮȺİDžLjljǎǘıǑıIJǀNjĮIJǎǐıIJdžnjƪNJNJƾįĮ ƶIJǗǒǎǐIJdžǐİȺǎȺIJİǁĮǐIJdžnjǎȺǎǁĮĮıljİǁdžƷǏƾȺİDžĮIJdžǐƪNJNJƾįǎǐİǁnjĮLjdžıIJĮLJİǏǗIJdžIJĮljĮLjdžĮȺǎIJİNJİıNjĮIJLjljǗIJdžIJĮIJǎǑ İNJNJdžnjLjljǎǘǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǎǘIJǎNjƿĮIJdžǐǎLjljǎnjǎNjǁĮǐƴǎNJNJǎǁȺĮǏƾDŽǎnjIJİǐǗȺǔǐdžĮıǘNjNjİIJǏdžȺNJdžǏǎijǗǏdžıdždž įǑnjdžIJLjljǀİljNjİIJƾNJNJİǑıdžIJǔnjljĮIJĮnjĮNJǔIJǙnjdžĮnjƾNJdžǓdžǑȺƿǏNjİIJǏǔnjljLjnjįǘnjǔnjĮȺǗIJLjǐIJǏƾȺİDžİǐdžȺǎNJǑȺNJǎljǗIJdž IJĮIJǔnjıǑnjĮNJNJĮDŽǙnjdžĮįLjĮijƾnjİLjĮljĮLjǎLjįLjǔIJLjljǗǐǒĮǏĮljIJǀǏĮǐIJǔnjȺİǏLjııǎIJƿǏǔnjLjįǏǑNjƾIJǔnjƿǒǎǑnjljĮIJĮıIJǀıİLj ĮnjĮDŽljĮǁĮIJdžnjǘȺĮǏǍdžIJdžǐIJǏĮȺİDžLjljǀǐİȺǎȺIJİǁĮǐ Ƨnj ljĮLj IJǎ njƿǎ ȺNJĮǁıLjǎ DŽLjĮ IJdžnj ljİijĮNJĮLjĮljǀ İȺƾǏljİLjĮ İȺLjǃƾNJNJİLj ĮNJNJĮDŽƿǐ ıIJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ljĮLj ıIJLjǐ ȺǏĮljIJLjljƿǐ IJǔnj ȺLjıIJǔIJLjljǙnjLjįǏǑNjƾIJǔnjįİnjLJĮȺǏƿȺİLjĮǑIJƿǐnjĮĮnjIJLjNjİIJǔȺǁDžǎnjIJĮLjǔǐNjǁĮįĮȺĮnjdžǏǀljĮLjȺǎNJǘȺNJǎljdž©İȺLjǃƾǏǑnjıdžª ljĮnjǎnjLjıIJLjljǀǐ ıǑNjNjǗǏijǔıdžǐ ĮNJNJƾ ǔǐ NjLjĮ ĮljǗNjdž ȺdžDŽǀ ȺǎNJǘȺNJİǑǏǔnj İȺLjǒİLjǏdžNjĮIJLjljǙnj ǔijİNJİLjǙnj Njİ ĮȺǙIJİǏǎ ıIJǗǒǎȺǏǗıLJİIJdžǐĮǍǁĮǐDŽLjĮIJǎǑǐNjİIJǗǒǎǑǐIJǎǑǐƳLjljǑǏLjǗIJİǏİǐȺǏǎǖȺǎLJƿıİLjǐDŽLjĮIJdžNjİDŽLjıIJǎȺǎǁdžıdžIJǔnjȺĮǏƾ ȺNJİǑǏǔnjǔijİNJİLjǙnjĮȺǗIJdžnjǑNJǎȺǎǁdžıdžIJdžǐƨĮıLjNJİǁĮǐƭƭİǁnjĮLj Į džǑLjǎLJƿIJdžıdžǗıǎnjIJǎįǑnjĮIJǗnjȺLjǎİǍİNJLjDŽNjƿnjǔnj ȺǏǎıİDŽDŽǁıİǔnjǑȺǎNJǎDŽLjıNjǎǘIJǔnjljİijĮNJĮLjĮljǙnjĮȺĮLjIJǀıİǔnjƿnjĮnjIJLjIJǔnjĮnjĮNJĮNjǃĮnjǗNjİnjǔnjljLjnjįǘnjǔnjDŽİDŽǎnjǗǐȺǎǑ LJĮĮȺĮLjIJǀıİLjıdžNjĮnjIJLjljǀǃİNJIJǁǔıdžıIJLjǐIJİǒnjǎNJǎDŽLjljƿǐǑȺǎįǎNjƿǐljĮLjıIJĮȺNJdžǏǎijǎǏLjĮljƾıǑıIJǀNjĮIJĮljĮLj ǃ džljĮNJNJLj ƿǏDŽİLjĮljǎǑNJIJǎǘǏĮǐįLjĮǒİǁǏLjıdžǐljLjnjįǘnjǔnjıİǗNJǎIJǎİǘǏǎǐIJǎǑǎǏDŽĮnjLjıNjǎǘljĮLjdžİnjİǏDŽǀıǑNjNjİIJǎǒǀIJdžǐĮnjǙIJĮIJdžǐ įLjǎLjljdžIJLjljǀǐǃĮLJNjǁįĮǐljĮLjIJǎǑįLjǎLjljdžIJLjljǎǘıǑNjǃǎǑNJǁǎǑ ƳLjİNJNJdžnjLjljƿǐIJǏƾȺİDžİǐƿǒǎǑnjįİǁǍİLjȺǎNJǘǑǓdžNJǗǃĮLJNjǗȺǏǎıĮǏNjǎDŽǀǐıIJLjǐnjƿİǐǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljƿǐıǑnjLJǀljİǐljĮLj İȺLjȺNJƿǎnjƾnjIJİǍĮnjǒǔǏǁǐǑȺƿǏNjİIJǏİǐĮȺǙNJİLjİǐIJdžnjȺǏǗıijĮIJdžljǏǁıdžƧnjƿȺIJǑǍĮnjİǍƾNJNJǎǑİǑǏǘįǁljIJǑǎıİȺǎNJNJƿǐ ǍƿnjİǐĮDŽǎǏƿǐƴĮǏƾNJNJdžNJĮİȺƿnjįǑıĮnjNjİDŽƾNJĮljİijƾNJĮLjĮıIJdžnjIJİǒnjǎNJǎDŽǁĮljĮLjıİİǍİLjįLjljİǑNjƿnjǎȺǏǎıǔȺLjljǗȺǏǎǐ ǗijİNJǎǐ IJǔnj Ljįǁǔnj ljİijĮNJĮǁǔnj IJǎǑǐ ĮNJNJƾ ljĮLj IJdžǐ ȺİNJĮIJİǁĮǐ IJǎǑǐ ƧnjƿȺIJǑǍĮnj ljĮLj ıǑnjİǒǁDžǎǑnj njĮ ǃİNJIJLjǙnjǎǑnj IJĮ 


ƳƭƮƳƱƳưƭƮƳ ƪƴƭưƪƯƬƷƬƵƭƳ

ıǑıIJǀNjĮIJĮįLjĮǒİǁǏLjıdžǐIJǎǑȺLjıIJǔIJLjljǎǘljLjnjįǘnjǎǑIJǎǑNJİLjIJǎǑǏDŽLjljǎǘljLjnjįǘnjǎǑljĮLjIJǔnjljLjnjįǘnjǔnjIJdžǐĮDŽǎǏƾǐNjİ ǃƾıdž IJdž įLjİLJnjǀ İNjȺİLjǏǁĮ ljĮLj ȺǏĮljIJLjljǀ ƪnjǁıǒǑıĮnj ĮljǗNjdž ȺİǏLjııǗIJİǏǎ IJLjǐ įLjĮįLjljĮıǁİǐ İıǔIJİǏLjljǎǘ İNJƿDŽǒǎǑ ljĮLj İijƾǏNjǎıĮnjıǘDŽǒǏǎnjİǐȺǏĮljIJLjljƿǐİIJĮLjǏLjljǀǐįLjĮljǑǃƿǏnjdžıdžǐ ƬȺǏǗıijĮIJdžǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǀljǏǁıdžƿǒİLjıǑNjǃƾNJİLjıIJǎnjȺǏǎǃNJdžNjĮIJLjıNjǗDŽLjĮIJdžnjĮnjƾȺIJǑǍdžIJdžǐİIJĮLjǏLjljǀǐljǎLjnjǔ njLjljǀǐİǑLJǘnjdžǐıIJǎnjİǑǏǘIJİǏǎljNJƾįǎIJǔnjIJǏĮȺİDžǙnjljĮLjDŽİnjLjljƾIJǔnjNjİDŽƾNJǔnjİȺLjǒİLjǏǀıİǔnj ƳLjǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljƿǐİǍİNJǁǍİLjǐıIJǎȺNJĮǁıLjǎljĮLjIJdžǐȺǏǗıijĮIJdžǐįdžNjǎıLjǎnjǎNjLjljǀǐljǏǁıdžǐljĮLJǙǐljĮLjIJĮıİnjƾǏLjĮ IJdžǐǘijİıdžǐȺǎǑİljįdžNJǙnjǎnjIJĮLjIJǎnjIJİNJİǑIJĮǁǎljĮLjǏǗƿijİǏĮnjIJǎǑǐįĮnjİLjǎNJǀȺIJİǐȺLjǎljǎnjIJƾıIJdžnjǑȺİǏǒǏƿǔıdžljĮLj įdžNjLjǎǘǏDŽdžıĮnj ĮǃİǃĮLjǗIJdžIJĮ ıİ ıǒƿıdž Njİ IJdž NjİNJNJǎnjIJLjljǀ IJǎǑǐ LjljĮnjǗIJdžIJĮ njĮ ĮnjIJĮȺǎljǏLjLJǎǘnj ıIJLjǐ ǑȺǎǒǏİǙıİLjǐ IJǎǑǐƬƿǔǐȺǏǗıijĮIJĮİǍĮLjǏİIJLjljƾǑǓdžNJǀȺLjıIJǔIJLjljǀİȺƿljIJĮıdžıİıǑnjįǑĮıNjǗNjİIJdžnjȺĮDŽljǗıNjLjĮǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎ NjLjljǀljǏǁıdžįdžNjLjǎǑǏDŽǎǘnjİǘNJǎDŽİǐĮnjdžıǑǒǁİǐDŽLjĮIJdžnjǑȺİǏǒǏƿǔıdžIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjƬljĮIJƾıIJĮıdžĮǑIJǀ ƿǒİLjįdžNjLjǎǑǏDŽǀıİLjƿnjĮNjİǁDŽNjĮȺLjƿıİǔnjıIJĮİNJNJdžnjLjljƾnjǎLjljǎljǑǏLjƾIJĮǎȺǎǁĮǃLjǙnjǎǑnjljĮLJdžNjİǏLjnjƾIJdžįǑıljǎNJǁĮnjĮ ĮnjIJĮȺǎljǏLjLJǎǘnjıIJLjǐĮnjƾDŽljİǐIJǎǑǐDŽLjĮIJdžnjljƾNJǑǓdžIJǔnjljƾLJİİǁįǎǑǐįĮnjİLjĮljǙnjIJǎǑǐǑȺǎǒǏİǙıİǔnj ƣNJǎLjǎLjıǒİIJLjljǎǁįİǁljIJİǐİȺLjıdžNjĮǁnjǎǑnjǗIJLjdžįĮnjİLjĮljǀİȺLjǃƾǏǑnjıdžIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjıǑnjİǒǁDžİLjnjĮĮǑǍƾnjİIJĮLjǔǐĮȺǎ IJƿNJİıNjĮIJǎǑǑǓdžNJǎǘĮnjljĮLjİȺLjǃǏĮįǑnjǗNjİnjǎǑǏǑLJNjǎǘįĮnjİLjıNjǎǘIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjĮȺǗIJǎIJǏĮȺİDžLjljǗ ıǘıIJdžNjĮƴǏƾDŽNjĮIJLjNjİIJƾIJdžnjİǁıǎįǎIJdžǐǒǙǏĮǐıIJdžDžǙnjdžIJǎǑİǑǏǙljĮLjIJdžnjȺNJǀǏdžĮȺİNJİǑLJƿǏǔıdžIJdžǐljĮIJĮnjĮ NJǔIJLjljǀǐȺǁıIJdžǐǎįĮnjİLjıNjǗǐIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjĮǑǍǀLJdžljİNjİǑǓdžNJǗǏǑLJNjǗljĮIJƾNjƿıǎǗǏǎDŽǘǏǔıIJǎIJdžnj ȺİǏǁǎįǎƬIJĮǒİǁĮĮǘǍdžıdžIJǔnjįĮnjİǁǔnjȺǏǎǐIJĮnjǎLjljǎljǑǏLjƾıǑnjįƿİIJĮLjƾNjİıĮNjİIJdžnjĮǑǍdžNjƿnjdžǏİǑıIJǗ IJdžIJĮIJǔnjIJǏĮȺİDžǙnjLjįǁǔǐljĮIJƾIJĮȺǏǙIJĮƿIJdžIJdžǐȺİǏLjǗįǎǑĮǑIJǀǐƶǑnjįƿİIJĮLjİȺǁıdžǐNjİIJǎLjıIJǎǏLjljƾǒĮNjdžNJǗǘǓǎǐ IJǔnjİȺLjIJǎljǁǔnjIJǎnjİnjIJİLjnjǗNjİnjǎĮnjIJĮDŽǔnjLjıNjǗNjİIJĮǍǘIJǔnjIJǏĮȺİDžǙnjıIJǎnjIJǎNjƿĮIJdžǐNJLjĮnjLjljǀǐIJǏĮȺİDžLjljǀǐĮNJNJƾ ljĮLjIJǎǒĮNjdžNJǗİȺǁȺİįǎIJdžǐįĮnjİLjĮljǀǐİȺLjǃƾǏǑnjıdžǐIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjNJǗDŽǔljǑǏǁǔǐIJǔnjȺİǏLjǎǏLjıNjǙnjȺǎǑǑȺǀǏǒĮnj ljĮIJƾIJǎȺĮǏİNJLJǗnjıIJdžnjȺǏǗıǃĮıǀIJǎǑǐıIJǎnjIJǏĮȺİDžLjljǗįĮnjİLjıNjǗƮĮIJƾIJĮIJǏǁĮIJİNJİǑIJĮǁĮƿIJdžǎǏǑLJNjǗǐĮǑIJǗǐ İȺLjǃǏĮįǘnjLJdžljİıdžNjĮnjIJLjljƾĮȺǗıIJǎIJƿNJǎǐIJǎǑıİıIJǎIJƿNJǎǐIJǎǑljĮLjıIJǎIJƿNJǎǐIJǎǑ ưİǃƾıdžIJĮıIJǎLjǒİǁĮȺǎǑĮnjĮljǎǁnjǔıİdžƷǏƾȺİDžĮIJdžǐƪNJNJƾįǎǐǎİIJǀıLjǎǐǏǑLJNjǗǐIJdžǐȺLjıIJǔIJLjljǀǐİȺƿljIJĮıdžǐ İȺLjǃǏĮįǘnjLJdžljİȺİǏĮLjIJƿǏǔıİIJǎnjƧȺǏǁNJLjǎIJǎǑĮȺǗIJǎƩİljƿNjǃǏLjǎIJǎǑ ƻǐȺǎıǎıIJǗIJǎǑƧƪƴdžıǑnjǎNJLjljǀįĮnjİLjĮljǀİȺLjǃƾǏǑnjıdžIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjĮǑǍǀLJdžljİıİıIJǎIJƿ NJǎǐIJǎǑĮȺǗıIJǎIJƿNJǎǐIJǎǑȺĮǏĮNjƿnjǎnjIJĮǐǔıIJǗıǎıİıdžNjĮnjIJLjljƾǒĮNjdžNJǗIJİǏǎİȺǁȺİįǎĮȺǗIJǎ NjƿıǎǗǏǎIJdžDžǙnjdžǐIJǎǑİǑǏǙ ljĮLjĮȺǗIJĮĮnjIJǁıIJǎLjǒĮȺǎıǎıIJƾIJǔnjǒǔǏǙnjIJǎǑƳƳƶƧ ȺİǏǁȺǎǑ  ƧȺǗIJdžnjĮnjĮljǎǁnjǔıdžIJǔnjĮȺǎIJİNJİıNjƾIJǔnjIJdžǐIJİNJİǑIJĮǁĮǐƿǏİǑnjĮǐnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjIJdžǐƷǏƾȺİDžĮǐIJdžǐƪNJNJƾįǎǐ  ȺǏǎljǘȺIJİLjǗIJLjĮnjljĮLjıǒİįǗnjIJĮNjLjıƾİNJNJdžnjLjljƾnjǎLjljǎljǑǏLjƾįİnjƿǒǎǑnjįĮnjİLjĮljƿǐǑȺǎǒǏİǙıİLjǐIJǎȺǎıǎıIJǗIJǔnj njǎLjljǎljǑǏLjǙnjȺǎǑǎijİǁNJİLjljƾȺǎLjǎįƾnjİLjǎĮǑǍǀLJdžljİljĮIJƾȺİǏǁȺǎǑȺǎıǎıIJLjĮǁİǐNjǎnjƾįİǐIJdžįLjİIJǁĮ ĮȺǗ IJǎıİIJǎ ƭįLjĮǁIJİǏĮĮǑǍdžNjƿnjǎǐİǁnjĮLjİȺǁıdžǐljĮLjǎNJǗDŽǎǐIJǎǑǒǏƿǎǑǐIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnj ȺǏǎǐIJǎİLjıǗįdžNjĮįdžNJdžįĮnjİLjĮljǀİȺLjǃƾǏǑnjıdžIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnj 


ƳƭƮƳƱƳưƭƮƳ ƪƴƭưƪƯƬƷƬƵƭƳ

Ƭ ȺLjǎ įLjĮįİįǎNjƿnjdž ljĮIJdžDŽǎǏǁĮ įĮnjİǁǔnj İǁnjĮLj IJĮ įƾnjİLjĮ Njƿıǔ ȺLjıIJǔIJLjljǙnj ljĮǏIJǙnj ĮljǎNJǎǑLJǎǘNjİnjdž ĮȺǗ IJĮ ıIJİ DŽĮıIJLjljƾįƾnjİLjĮƮĮLjıIJLjǐįǘǎȺİǏLjȺIJǙıİLjǐIJǎȺǎıǎıIJǗIJǔnjǑȺǗǒǏİǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjNjİįƾnjİLjĮĮǑIJǎǘIJǎǑİǁįǎǑǐ ȺĮǏǎǑıLjƾDžİIJĮLjĮǑǍdžNjƿnjǎIJĮIJİNJİǑIJĮǁĮƿIJdžLjįǁǔǐĮǑIJǗDŽLjĮIJLjǐȺLjıIJǔIJLjljƿǐljƾǏIJİǐǗȺǎǑȺİǏǁȺǎǑIJĮǗıǔnjƿǒǎǑnj įĮnjİLjıIJİǁįdžNJǙnjǎǑnjȺNJƿǎnjǎijİLjNJƿǐĮȺǗljƾǏIJİǐ ƷĮnjǎLjljǎljǑǏLjƾNjİȺİǏLjııǗIJİǏĮįƾnjİLjĮįLjĮNjƿnjǎǑnjljǑǏǁǔǐıIJLjǐĮıIJLjljƿǐȺİǏLjǎǒƿǐİǁnjĮLjnjİǗIJİǏdžǐǀNjİıĮǁĮǐdžNJLjljLjĮljǀǐ ǎNjƾįĮǐ ıǑnjǀLJǔǐİIJǙnj NjİIJǎǑǐȺLjǎdžNJLjljLjǔNjƿnjǎǑǐnjĮƿǒǎǑnjNJƾǃİLjıǑnjǀLJǔǐıIJİDŽĮıIJLjljƾljĮLjIJǎǑǐnjİǗIJİǏǎǑǐ ©ƾNJNJĮªNjdžıIJİDŽĮıIJLjljƾįƾnjİLjĮİǁnjĮLjıǑnjǀLJǔǐDžİǑDŽƾǏLjĮNjİƿnjĮǀȺİǏLjııǗIJİǏĮȺĮLjįLjƾƿǒǎǑnjıǒİIJLjljƾǑǓdžNJǗIJİǏǎ İljȺĮLjįİǑIJLjljǗİȺǁȺİįǎǃǏǁıljǎnjIJĮLjıİĮnjǙIJİǏĮİLjıǎįdžNjĮIJLjljƾljNJLjNjƾljLjĮljĮIJƿǒǎǑnjNjİDŽĮNJǘIJİǏdžȺİǏLjǎǑıǁĮİǏDŽƾDžǎ njIJĮLjıǑnjǀLJǔǐıIJǎnjIJǎNjƿĮIJǔnjǑȺdžǏİıLjǙnjǔǐNjLjıLJǔIJǎǁljĮLjNjİȺNJǀǏİǐǔǏƾǏLjǎưLjljǏǀıǑNjNjİIJǎǒǀıIJǎįĮnjİLjıNjǗ įLjĮȺLjıIJǙnjİIJĮLjDŽLjĮIJǎǑǐıǑnjIJĮǍLjǎǘǒǎǑǐljĮLjIJǎǑǐİǏDŽĮDžǗNjİnjǎǑǐıIJǎnjȺǏǔIJǎDŽİnjǀIJǎNjƿĮ ƭįLjĮǁIJİǏĮǑǓdžNJǀLJİIJLjljǀıǑıǒƿIJLjıdžljĮIJĮDŽǏƾijİIJĮLjNjİIJĮǍǘIJǎǑİLjıǎįǀNjĮIJǎǐIJdžǐȺİǏLjǎǑıǁĮǐljĮLjIJdžǐİljȺĮǁįİǑıdžǐ IJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjNjİIJǎǘǓǎǐIJǎǑįĮnjİLjıNjǎǘIJǎǑǐIJǗıǎDŽLjĮIJǎıǘnjǎNJǎǗıǎljĮLjDŽLjĮIJLjǐİȺLjNjƿǏǎǑǐljĮIJdžDŽǎǏǁİǐIJǔnj įĮnjİǁǔnj ƷĮİǑǏǀNjĮIJĮĮǑIJƾİȺLjǃİǃĮLjǙnjǎnjIJĮLjljĮLjĮȺǗIJLjǐǎLjljǎnjǎNjİIJǏLjljƿǐİljIJLjNjǀıİLjǐǎǏLjıNjƿnjǔnjȺǏǗıijĮIJǔnjNjİNJİIJǙnjDŽLjĮ IJdžnjƪNJNJƾįĮǎLjǎȺǎǁİǐƿǒǎǑnjįİǁǍİLjǗIJLjǎǃĮLJNjǗǐĮıIJLjljǗIJdžIJĮǐdžıǘnjLJİıdžIJǎǑnjǎLjljǎljǑǏLjǎǘǎĮǏLjLJNjǗǐIJǔnjİǏDŽĮ DžǗNjİnjǔnjNjİNJǙnjIJǎİLjıǗįdžNjĮljĮLjǎȺNJǎǘIJǎǐIJǎǑnjǎLjljǎljǑǏLjǎǘȺĮǁDžǎǑnjıdžNjĮnjIJLjljǗǏǗNJǎıIJǎnjljĮLJǎǏLjıNjǗIJdžǐȺLjLJĮ njǗIJdžIJĮǐƿnjĮnjǎLjljǎljǑǏLjǗnjĮƿǒİLjįƾnjİLjǎƶǑDŽljİljǏLjNjƿnjĮdžȺLjLJĮnjǗIJdžIJĮĮǑIJǀİǁnjĮLjǑǓdžNJǗIJİǏdžDŽLjĮIJĮnjǎLjljǎljǑǏLjƾȺǎǑ įLjĮNjƿnjǎǑnjıIJLjǐįǘǎNjİDŽĮNJǘIJİǏİǐȺǗNJİLjǐIJdžǐƪNJNJƾįǎǐDŽLjĮDžİǑDŽƾǏLjĮNjİįǘǎǀȺİǏLjııǗIJİǏĮȺĮLjįLjƾDŽLjĮnjǎLjljǎljǑǏLjƾ NjİĮǏǒdžDŽǗİnjįLjƾNjİıdžǐdžNJLjljLjĮljǀǐǎNjƾįĮǐǑǓdžNJǗIJİǏǎǑNjǎǏijǔIJLjljǎǘİȺLjȺƿįǎǑljĮLjİǏDŽĮDžǗNjİnjǎıIJǎįdžNjǗıLjǎIJǎNjƿĮ ƪȺǁıdžǐdžȺLjLJĮnjǗIJdžIJĮįĮnjİLjıNjǎǘĮǑǍƾnjİIJĮLjıdžNjĮnjIJLjljƾNjİIJdžnjƾnjǎįǎIJǎǑİLjıǎįǀNjĮIJǎǐIJdžǐȺİǏLjǎǑıǁĮǐljĮLjIJǎǑ ĮǏLjLJNjǎǘIJǔnjİǏDŽĮDžǗNjİnjǔnjNjİNJǙnjIJǎǑnjǎLjljǎljǑǏLjǎǘ ƷĮĮȺǎIJİNJƿıNjĮIJĮIJdžǐƿǏİǑnjĮǐIJǎǑįİǁǒnjǎǑnjǗIJLjIJǎNjƿıǎǒǏƿǎǐIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjĮǑǍƾnjİIJĮLjNjİIJdžnjĮǘǍdžıdž IJǎǑİLjıǎįǀNjĮIJǎǐljĮLjIJdžǐȺİǏLjǎǑıǁĮǐLjįǁǔǐNjƾNJLjıIJĮıIJdžnjȺİǏǁȺIJǔıdžIJǔnjıIJİDŽĮıIJLjljǙnjįĮnjİǁǔnjīLjĮIJǎIJǔnj njǎLjljǎljǑǏLjǙnjıIJǎǒĮNjdžNJǗIJİǏǎİLjıǎįdžNjĮIJLjljǗljNJLjNjƾljLjǎ NjƿǒǏLjİǑǏǙ džįǗıdžIJǔnjįĮnjİǁǔnjIJǎǑǐǍİȺİǏnjƾIJǎ IJǎǑİLjıǎįǀNjĮIJǎǐIJǎǑǐƪLjįLjljǗIJİǏĮIJĮnjǎLjljǎljǑǏLjƾNjİǒĮNjdžNJƾİLjıǎįǀNjĮIJĮƿǒǎǑnjıǒİIJLjljƾNjLjljǏǀȺǏǗıǃĮıdžıIJǎ IJǏĮȺİDžLjljǗıǘıIJdžNjĮdžǎȺǎǁĮNjİLjǙnjİIJĮLjıIJĮįLjĮljƾİnjǙĮǑǍƾnjİIJĮLjIJǎȺǎıǎıIJǗIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjNjİǒǏƿǎǐIJĮǎȺǎǁĮ ĮnjǀljǎǑnjıIJĮǑǓdžNJǗIJİǏĮİLjıǎįdžNjĮIJLjljƾljNJLjNjƾljLjĮljĮLJǙǐljĮLjIJǎNjİǏǁįLjǎIJǔnjİnjNJǗDŽǔnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjıIJǎıǑnjǎNJLjljǗ ǒǏƿǎǐǗNJǔnjIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnj ƬƾNjİıdžǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀȺǁİıdžIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjǗȺǔǐNjİIJǏİǁIJĮLjĮȺǗIJǎljǗıIJǎǐİǍǑȺdžǏƿIJdžıdžǐIJǔnjįĮnjİǁǔnj įdžNJĮįǀIJǎNJǗDŽǎIJǔnjįǗıİǔnjȺǏǎǐIJǎİLjıǗįdžNjĮijĮǁnjİIJĮLjnjĮįLjĮNjǎǏijǙnjİIJĮLjNjƿıĮıİDŽİnjLjljƾĮȺǎįİljIJƾǗǏLjĮNjİ IJdžnjƿnjnjǎLjĮǗIJLjDŽLjĮIJdžnjȺNJİLjǎnjǗIJdžIJĮIJǔnjǑȺǗǒǏİǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjįİnjıǑnjİȺƾDŽİIJĮLjĮnjǑȺƿǏǃNJdžIJİǐįǑıljǎNJǁİǐıIJdžnj İǍǑȺdžǏƿIJdžıdžIJǔnjįĮnjİǁǔnjIJǎǑǐīLjĮIJǎIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjNjİįĮnjİLjĮljƿǐǑȺǎǒǏİǙıİLjǐǎNJǗDŽǎǐIJǔnjįǗıİǔnjDŽLjĮ IJdžnjİǍǑȺdžǏƿIJdžıdžIJǔnjįĮnjİǁǔnjIJǎǑǐȺǏǎǐIJǎİLjıǗįdžNjĮįİnjǑȺİǏǃĮǁnjİLjIJǎƻıIJǗıǎıIJǎǒǏǎnjLjljǗįLjƾıIJdžNjĮ 


ƳƭƮƳƱƳưƭƮƳ ƪƴƭưƪƯƬƷƬƵƭƳ

ȺǎǑNjİıǎNJƾǃdžıİNjİIJĮǍǘIJǔnjįǘǎIJİNJİǑIJĮǁǔnjİǏİǑnjǙnjljĮIJĮDŽǏƾijİIJĮLjİȺLjįİǁnjǔıdžIJdžǐǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀǐȺǁİıdžǐ ljĮLJǙǐIJǎȺǎıǎıIJǗIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjDŽLjĮIJĮǎȺǎǁĮIJǎljǗıIJǎǐİǍǑȺdžǏƿIJdžıdžǐǑȺİǏǃĮǁnjİLjIJǎIJǎǑİLjıǎįǀNjĮIJǗǐ IJǎǑǐĮǑǍǀLJdžljİıdžNjĮnjIJLjljƾĮȺǗIJǎıIJǎIJǎƪȺLjȺNJƿǎnjǎLjıǑnjǎNJLjljƿǐįĮnjİLjĮljƿǐǑȺǎǒǏİǙıİLjǐ IJǔnjNjLjıǙnjǑȺǗǒǏİǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjIJǎǑįİǁDŽNjĮIJǎǐĮnjIJLjıIJǎLjǒǎǘıĮnjNjƿǒǏLjljĮLjıIJǎNjLjıǗȺİǏǁȺǎǑIJǎǑİIJǀıLjǎǑİLjıǎ įǀNjĮIJǗǐIJǎǑǐIJǎĮȺǗIJǎljĮLjIJǎȺİǏǁȺǎǑIJǎǑİLjıǎįǀNjĮIJǗǐIJǎǑǐIJǎljĮLjIJǎĮnjIJǁıIJǎLjǒĮƬ İȺLjįİǁnjǔıdžĮǑIJǀıǑnjįƿİIJĮLjƾNjİıĮNjİIJdžnjĮǘǍdžıdžIJǔnjIJǏĮȺİDžLjljǙnjİȺLjIJǎljǁǔnjljĮLjIJdžnjIJĮǒİǁĮĮǘǍdžıdžIJǔnjIJǏĮȺİ DžLjljǙnjįĮnjİǁǔnjIJdžnjȺİǏǁǎįǎNjİIJĮǍǘIJǔnjįǘǎİǏİǑnjǙnjƪǁnjĮLjȺǎNJǘȺLjLJĮnjǗnjdžİȺLjįİǁnjǔıdžĮǑIJǀnjĮƿǒİLjNJƾǃİLjĮljǗNjdž NjİDŽĮNJǘIJİǏİǐįLjĮıIJƾıİLjǐNjİIJƾIJLjǐĮǏǒƿǐIJǎǑǎȺǗIJİƾǏǒLjıĮnjnjĮİNjijĮnjǁDžǎnjIJĮLjljĮLjIJĮȺǏǙIJĮıdžNjƾįLjĮIJdžǐȺǏǗ ıijĮIJdžǐǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀǐljǏǁıdžǐȺǎǑǎįǀDŽdžıİıİȺİǏĮLjIJƿǏǔĮǘǍdžıdžIJǎǑljǗıIJǎǑǐįĮnjİLjıNjǎǘljĮLjıİȺǏǗıLJİIJİǐ įǑıljǎNJǁİǐȺǏǗıǃĮıdžǐIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjıIJǎnjIJǏĮȺİDžLjljǗįĮnjİLjıNjǗ ƪȺLjıdžNjĮǁnjİIJĮLjǗIJLjDŽLjĮIJǎIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjȺǎǑıIJdžnjƿǏİǑnjĮIJǎǑIJǎljǗıIJǎǐİǍǑȺdžǏƿIJdžıdžǐIJǔnjįĮnjİǁǔnj IJǎǑǐǑȺİǏǃĮǁnjİLjIJǎIJǎǑİLjıǎįǀNjĮIJǗǐIJǎǑǐIJǎNjİǏǁįLjǗIJǎǑǐıIJǎıǑnjǎNJLjljǗǒǏƿǎǐIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjİǁnjĮLjȺǎNJǘ ǑǓdžNJǗ ljĮLjıİıdžNjĮnjIJLjljǗǃĮLJNjǗĮijǎǏƾNjdžİnjǑȺǗLJdžljĮįƾnjİLjĮƷǎĮȺǎIJƿNJİıNjĮĮǑIJǗǑȺǎįdžNJǙnjİLjǗIJLjǑȺƾǏ ǒǎǑnjDŽLjĮIJLjǐIJǏƾȺİDžİǐıdžNjĮnjIJLjljƾȺİǏLjLJǙǏLjĮǃİNJIJǁǔıdžǐıIJdžįLjĮǒİǁǏLjıdžIJǎǑȺLjıIJǔIJLjljǎǘljLjnjįǘnjǎǑ ĬĮȺǏƿȺİLjnjĮİȺLjıdžNjĮnjLJİǁİǍƾNJNJǎǑǗIJLjǗȺǔǐİǁnjĮLjȺǏǎijĮnjƿǐıIJǎįLjƾıIJdžNjĮĮijǗIJǎǑįLjİǍǀǒLJdždžƿǏİǑnjĮnjǎLjljǎ ljǑǏLjǙnjIJǎǑIJdžǐƷǏƾȺİDžĮǐIJdžǐƪNJNJƾįǎǐIJĮįİįǎNjƿnjĮDŽLjĮIJǎįĮnjİLjıNjǗljĮLjIJdžǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀȺǁİıdžIJǔnj njǎLjljǎljǑǏLjǙnjƿǒǎǑnjĮNJNJƾǍİLjljĮLjNjƾNJLjıIJĮƿǒǎǑnjİȺLjįİLjnjǙıİLjĮljǗNjdžȺİǏLjııǗIJİǏǎIJǎȺǏǗǃNJdžNjĮIJdžǐǑȺİǏǒǏƿǔıdžǐ IJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjƷĮǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljƾIJǎǑįĮnjİLjıNjǎǘIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjƿǒǎǑnjijǑıLjljƾİȺdžǏİĮıIJİǁĮȺǗ IJdžnjİnjİǍİNJǁǍİLjǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀljǏǁıdžljĮLjdžǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀȺǁİıdžıIJĮnjǎLjljǎljǑǏLjƾƿǒİLjljĮIJƾȺƾıĮȺLjLJĮnjǗ IJdžIJĮĮǑǍdžLJİǁLjįǁǔǐIJǎNJǗDŽǔIJdžǐĮǘǍdžıdžǐIJǔnjİȺLjIJǎljǁǔnjIJdžnjȺİǏǁǎįǎĮǑIJǀƳLjİǍİNJǁǍİLjǐĮǑIJƿǐıdžNjĮǁnjǎǑnjǗIJLj džİȺLjǃƾǏǑnjıdžIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjĮȺǗįƾnjİLjĮ IJǗljǎLjljĮLjǒǏİǎNJǘıLjĮǔǐȺǎıǎıIJǗIJǎǑįLjĮLJƿıLjNjǎǑİLjıǎįǀNjĮIJǗǐIJǎǑǐ ƿǒİLjIJǎǑǐIJİNJİǑIJĮǁǎǑǐNjǀnjİǐĮǑǍdžLJİǁljĮLjǎȺǔıįǀȺǎIJİƿǒİLjİȺdžǏİƾıİLjȺİǏLjııǗIJİǏǎİljİǁnjĮIJĮnjǎLjljǎljǑǏLjƾȺǎǑƿǒǎǑnj ıǒİIJLjljǙǐǒĮNjdžNJƾİLjıǎįǀNjĮIJĮljĮLjȺİǏLjǎǑıǁĮƶdžNjĮnjIJLjljǗǐȺĮǏƾDŽǎnjIJĮǐıIJLjǐİǍİNJǁǍİLjǐĮǑIJƿǐİǁnjĮLjdžİijĮǏNjǎDžǗNjİnjdž İLjıǎįdžNjĮIJLjljǀljĮLjijǎǏǎNJǎDŽLjljǀȺǎNJLjIJLjljǀǎLjǎȺǎǁİǐİȺdžǏİƾDžǎǑnjIJǎNjƿDŽİLJǎǐIJǎǑįLjĮLJƿıLjNjǎǑİLjıǎįǀNjĮIJǎǐƪȺǁıdžǐdž ıǒİIJLjljǀLJƿıdžIJǔnjnjƿǔnjljĮLjIJǔnjnjİǗIJİǏǔnjDžİǑDŽĮǏLjǙnjNjİȺĮLjįLjƾljĮLJǙǐdžĮǑǍdžNjƿnjdžǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀȺǁİıdžDŽLj¶ ĮǑIJƾIJĮnjǎLjljǎljǑǏLjƾƿǒİLjİȺLjįİLjnjǔLJİǁĮljǗNjdžȺİǏLjııǗIJİǏǎıIJǎNjƿIJǏǎȺǎǑĮǑIJǀıǑnjǎįİǘİIJĮLjĮȺǗNjİDŽĮNJǘIJİǏdžİȺLj ıijƾNJİLjĮıIJdžnjĮȺĮıǒǗNJdžıdžljĮLjıIJdžįLjĮIJǀǏdžıdžIJdžǐLJƿıdžǐİǏDŽĮıǁĮǐIJǎǑǐljĮLjljĮIJƾıǑnjƿȺİLjĮıIJĮNjİNJNJǎnjIJLjljƾIJǎǑǐ İLjıǎįǀNjĮIJĮ ƠnjĮǐĮȺǗIJǎǑǐNJǗDŽǎǑǐDŽLjĮIJǎǑǐǎȺǎǁǎǑǐIJǎİNJNJdžnjLjljǗIJǏĮȺİDžLjljǗıǘıIJdžNjĮȺĮǏǎǑıǁĮıİĮǍLjǎıdžNjİǁǔIJdžıIJĮLJİǏǗIJdžIJĮ ıIJdžįLjİLJnjǀǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǀljǏǁıdžǀIJĮnjdžİijĮǏNjǎDŽǀIJǔnjȺǏǎIJǘȺǔnjIJdžǐƶǑNjijǔnjǁĮǐIJdžǐƨĮıLjNJİǁĮǐƭljĮLJǙǐljĮLjdž ƿnjĮǏǍdžIJdžǐİijĮǏNjǎDŽǀǐIJǔnjȺǏǎIJǘȺǔnjIJdžǐƶǑNjijǔnjǁĮǐIJdžǐƨĮıLjNJİǁĮǐƭƭNjƿıǔIJdžǐȺǏǎıĮǏNjǎDŽǀǐIJǎǑnjǎNjǎLJİIJLjljǎǘ ljĮLjljĮnjǎnjLjıIJLjljǎǘȺNJĮLjıǁǎǑȺǏǎNJdžȺIJLjljǀǐİȺǎȺIJİǁĮǐıIJdžǒǙǏĮNjĮǐƷǎǘIJǎȺĮǏƾIJǎDŽİDŽǎnjǗǐǗIJLjdžȺǏǗıijĮIJdžǒǏdž NjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǀljǏǁıdžƿȺNJdžǍİıİıdžNjĮnjIJLjljǗǃĮLJNjǗIJĮǎLjljǎnjǎNjLjljƾĮȺǎIJİNJƿıNjĮIJĮIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjIJǏĮȺİDžǙnjljĮLJǙǐ 


ƳƭƮƳƱƳưƭƮƳ ƪƴƭưƪƯƬƷƬƵƭƳ

ljĮLjIJǎǃĮLJNjǗIJdžǐljİijĮNJĮLjĮljǀǐIJǎǑǐİȺƾǏljİLjĮǐ ƳLjȺǏǎıĮǏNjǎDŽƿǐȺǎǑƿDŽLjnjĮnjǔǐȺǏǎǐIJĮȺǏǗIJǑȺĮIJdžǐƨĮıLjNJİǁĮǐƭljĮLjƭƭİȺdžǏƿĮıĮnjıdžNjĮnjIJLjljƾIJǎnjIJǏǗȺǎIJdžǐ İIJĮLjǏLjljǀǐįLjĮljǑǃƿǏnjdžıdžǐIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǙnjLjįǏǑNjƾIJǔnjLjįLjĮǁIJİǏĮƿnjĮnjIJLjIJǎǑȺLjıIJǔIJLjljǎǘljLjnjįǘ njǎǑ IJǎǑ ljLjnjįǘnjǎǑ ĮDŽǎǏƾǐ ĮNJNJƾ ljĮLj IJǎǑ NJİLjIJǎǑǏDŽLjljǎǘ ljLjnjįǘnjǎǑ İȺLjįǏǙnjIJĮǐ ljĮIJĮNJǑIJLjljƾ ıIJdž įLjĮįLjljĮıǁĮ NJǀǓdžǐ İȺLjǒİLjǏdžNjĮIJLjljǙnjĮȺǎijƾıİǔnjIJǔnjIJǏĮȺİDžǙnjƧȺǎIJƿNJİıNjĮIJǔnjǔǐƾnjǔİǍİNJǁǍİǔnjǀIJĮnjdžǑLjǎLJƿIJdžıdžljĮLjİijĮǏNjǎDŽǀ ȺǎNJLjIJLjljǙnj ĮǍLjǎNJǗDŽdžıdžǐ Njİ ıİLjǏƾ ȺǎıǎIJLjljǙnj ljĮLj ȺǎLjǎIJLjljǙnj ljǏLjIJdžǏǁǔnj ĮnjĮijǎǏLjljƾ Njİ IJdž ǒǏǀıdž IJǔnj įLjĮLJƿıLjNjǔnj ǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǙnjȺǗǏǔnjIJdžnjLjljĮnjǗIJdžIJĮĮnjƾNJdžǓdžǐljLjnjįǘnjǔnjIJdžįLjĮıijƾNJLjıdžIJdžǐljİijĮNJĮLjĮljǀǐİȺƾǏljİLjĮǐIJdžnj ĮnjƾȺIJǑǍdžıǑıIJdžNjƾIJǔnjİıǔIJİǏLjljǎǘljĮLjİǍǔIJİǏLjljǎǘİNJƿDŽǒǎǑIJdžnjljĮLJLjƿǏǔıdžljĮLjİNjȺƿįǔıdžįLjĮįLjljĮıLjǙnjįLjĮijƾnjİLj ĮǐĮNJNJƾljĮLjIJdžnjĮnjƾįİLjǍdžıIJǎLjǒİǁǔnjljǎLjnjǔnjLjljǀǐİǑLJǘnjdžǐ ƩİįǎNjƿnjdžǐIJdžǐǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀǐljǏǁıdžǐIJǎǑljĮLjIJǔnjDžǎijİǏǙnjİȺLjȺIJǙıİǔnjȺǎǑİǁǒİĮǑIJǀıİȺĮDŽljǗıNjLjǎ İȺǁȺİįǎĮnjĮijǎǏLjljƾNjİIJdžıIJĮLJİǏǗIJdžIJĮIJǎǑıǑıIJǀNjĮIJǎǐĮnjĮįİǁǒLJdžljĮnjǎLjnjƿİǐIJƾıİLjǐȺǎǑĮijǎǏǎǘnjIJdžNjİIJİǍƿNJLjǍdž IJdžǐȺǏǎNJdžȺIJLjljǀǐİȺǎȺIJİǁĮǐıIJǎǒǙǏǎIJdžǐƪǑǏǔȺĮǕljǀǐƠnjǔıdžǐƶǑDŽljİljǏLjNjƿnjĮĮnjĮįİLjljnjǘİIJĮLjdžȺİǏĮLjIJƿǏǔİǑĮLj ıLJdžIJǎȺǎǁdžıdžIJǎǑıǑıIJǀNjĮIJǎǐȺǏǎNJdžȺIJLjljǀǐİȺǎȺIJİǁĮǐıIJǎnjİǑǏǔȺĮǕljǗǒǙǏǎNjİIJdžnjǑLjǎLJƿIJdžıdžIJǔnjȺǏǎIJƾıİǔnj IJdžǐƪȺLjIJǏǎȺǀǐGH/DURVLqUHDŽLjĮIJdžnjǑLjǎLJƿIJdžıdžİnjǗǐƪǑǏǔȺĮǕljǎǘƶǑNjǃǎǑNJǁǎǑƶǑıIJdžNjLjljǎǘƮLjnjįǘnjǎǑ ƪƶƶƮ IJǎ ǎȺǎǁǎLJĮȺĮǏĮljǎNJǎǑLJİǁljĮLjLJĮİljIJLjNjƾIJdžıIJĮLJİǏǗIJdžIJĮIJǎǑıǑıIJǀNjĮIJǎǐljĮLJǙǐljĮLjİnjǗǐƪǑǏǔȺĮǕljǎǘƶǑıIJǀNjĮIJǎǐ ƹǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǀǐƪȺǎȺIJİǁĮǐ ƪƶƹƪ IJǎǎȺǎǁǎNjİIJdžNjǎǏijǀİnjǗǐįLjljIJǘǎǑİLJnjLjljǙnjİȺǎȺIJLjljǙnjĮǏǒǙnjıǑnjįİįİ NjƿnjǎǑNjİIJLjǐĮnjIJǁıIJǎLjǒİǐİǑǏǔȺĮǕljƿǐĮǏǒƿǐLJĮįLjĮijǑNJƾIJIJİLjIJdžǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǀıIJĮLJİǏǗIJdžIJĮıİİȺǁȺİįǎNjİNjǎ njǔNjƿnjǔnjǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǙnjǑȺdžǏİıLjǙnj ƬȺǏǗıijĮIJdžǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǀljǏǁıdžƿȺNJdžǍİıdžNjĮnjIJLjljƾIJĮǎLjljǎnjǎNjLjljƾĮȺǎIJİNJƿıNjĮIJĮIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjIJǏĮȺİDžǙnj ǗȺǔǐljĮLjIJdžnjljİijĮNJĮLjĮljǀIJǎǑǐİȺƾǏljİLjĮƧljǗNjdžLjıǒǑǏǗIJİǏĮǗNjǔǐƿȺNJdžǍİIJdžnjLjljĮnjǗIJdžIJƾIJǎǑǐnjĮȺĮǏƿǒǎǑnjȺLjıIJǙ ıİLjǐıIJdžnjȺǏĮDŽNjĮIJLjljǀǎLjljǎnjǎNjǁĮƳLjǒǎǏdžDŽǎǘNjİnjİǐȺLjıIJǙıİLjǐƾǏǒLjıĮnjnjĮıǑǏǏLjljnjǙnjǎnjIJĮLjıdžNjĮnjIJLjljƾljĮLjIJĮǒǎǏdž DŽdžIJLjljƾİȺLjIJǗljLjĮƾǏǒLjıĮnjnjĮĮǑǍƾnjǎnjIJĮLjǔǐĮȺǎIJƿNJİıNjĮIJdžǐȺİǏLjǎǏLjıNjƿnjdžǐǏİǑıIJǗIJdžIJĮǐIJǎǑıǑıIJǀNjĮIJǎǐljĮLjIJǔnj ıǑnjLJdžljǙnjȺLjıIJǔIJLjljǀǐĮıijǑǍǁĮǐȺǎǑİȺLjljǏƾIJdžıĮnjIJdžįİįǎNjƿnjdžȺİǏǁǎįǎƪȺǁıdžǐIJĮıdžNjĮnjIJLjljƾȺǏǎǃNJǀNjĮIJĮȺǎǑ ĮnjIJLjNjİIJǙȺLjıİdžİNJNJdžnjLjljǀǎLjljǎnjǎNjǁĮİȺLjįİǁnjǔıĮnjȺİǏĮLjIJƿǏǔIJLjǐıǑnjLJǀljİǐįĮnjİLjıNjǎǘIJǔnjİNJNJdžnjLjljǙnjIJǏĮȺİDžǙnjIJǎ ljǗıIJǎǐįĮnjİLjıNjǎǘljĮLjIJǎǑǐǗǏǎǑǐįLjǎǒƿIJİǑıdžǐIJdžǐǏİǑıIJǗIJdžIJĮǐıIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǗıǘıIJdžNjĮ ƳLjȺǏǔIJǎǃǎǑNJǁİǐȺǎǑĮnjĮNJǀijLJdžljĮnjDŽLjĮIJdžnjĮnjIJLjNjİIJǙȺLjıdžIJǔnjİȺLjȺIJǙıİǔnjIJdžǐǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǀǐljǏǁıdžǐıǑ njƿǃĮNJĮnjĮȺǎijĮıLjıIJLjljƾıIJdžNjİǁǔıdžIJdžǐƿnjIJĮıdžǐIJǎǑȺǏǎǃNJǀNjĮIJǎǐƩİįǎNjƿnjǎǑǗNjǔǐǗIJLjǗȺǔǐįLjĮijƾnjdžljİIJǎ ȺǏǗǃNJdžNjĮ İǁnjĮLj ǃĮLJǘIJĮIJĮ ıǑıIJdžNjLjljǗ ǎLj ȺǏǔIJǎǃǎǑNJǁİǐ ȺǎǑ ȺǏƿȺİLj njĮ ĮnjĮNJdžijLJǎǘnj ıIJǎ NjƿNJNJǎnj IJǗıǎ DŽLjĮ IJdž LJǔǏƾljLjıdž IJǎǑ ǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǎǘ ıǑıIJǀNjĮIJǎǐ ljĮLj IJdžnj İNjȺƿįǔıdž IJdžǐ ǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǀǐ ıIJĮLJİǏǗIJdžIJĮǐ Ǘıǎ ljĮLjIJdžnjȺǏǎıIJĮıǁĮIJǔnjljĮIJĮnjĮNJǔIJǙnjIJǔnjǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǙnjǑȺdžǏİıLjǙnjİǁnjĮLjıdžNjĮnjIJLjljƿǐljĮLjĮȺĮLjIJİǁIJĮLjıIJİnjǀ įLjĮljǏĮIJLjljǀıǑnjİǏDŽĮıǁĮ ƷǎİNJNJdžnjLjljǗIJǏĮȺİDžLjljǗıǘıIJdžNjĮȺĮǏƾIJLjǐįǑıNjİnjİǁǐİǍİNJǁǍİLjǐȺǎǑljĮIJĮDŽǏƾijdžljĮnjıİİȺǁȺİįǎǎLjljǎnjǎNjLjljǙnjĮȺǎIJİ NJİıNjƾIJǔnjljĮLjįİLjljIJǙnjİȺƾǏljİLjĮǐljİijĮNJĮǁǔnjNJǗDŽǔIJdžǐȺǏǗıijĮIJdžǐǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǀǐljǏǁıdžǐİnjIJǎǘIJǎLjǐİȺƿįİLjǍİ 


ƳƭƮƳƱƳưƭƮƳ ƪƴƭưƪƯƬƷƬƵƭƳ

ĮǍLjǎıdžNjİǁǔIJdžıIJĮLJİǏǗIJdžIJĮıİıǒƿıdžNjİǗIJLjıǑnjƿǃdžıİƾNJNJİǐȺİǏLjȺIJǙıİLjǐĮnjİȺIJǑDŽNjƿnjǔnjǒǔǏǙnjƷǎDŽİDŽǎnjǗǐ ĮǑIJǗǎijİǁNJİIJĮLjljǑǏǁǔǐıIJǎljĮLJİıIJǙǐIJdžǐȺǏǎNJdžȺIJLjljǀǐİȺǎȺIJİǁĮǐȺǎǑĮıljİǁIJĮLjĮȺǗIJdžnjƷǏƾȺİDžĮIJdžǐƪNJNJƾįǎǐljĮLj LjįLjĮǁIJİǏĮıIJdžnjİijĮǏNjǎDŽǀIJǔnjȺǏǎIJǘȺǔnjIJdžǐƨĮıLjNJİǁĮǐƭƭ ƷĮDždžIJǀNjĮIJĮIJdžǐȺǏǎıIJĮıǁĮǐIJǔnjįĮnjİLjǎNJdžȺIJǙnjljĮLjIJǔnjǑȺİǏǒǏİǔNjƿnjǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjljĮLjljĮIJĮnjĮNJǔIJǙnjljĮLJǙǐ ljĮLjIJǎȺǏǗǃNJdžNjĮIJdžǐįLjƾǏǏdžǍdžǐIJdžǐljǎLjnjǔnjLjljǀǐıǑnjǎǒǀǐƿǒǎǑnjĮnjĮDŽǎǏİǑLJİǁıİNjİǁDžǎnjĮLJƿNjĮIJĮIJdžǐǎLjljǎnjǎNjLjljǀǐ ljĮLjȺǎNJLjIJLjljǀǐįLjĮǃǎǘNJİǑıdžǐ ƪǁnjĮLjıĮijƿǐǗIJLjIJĮnjǎLjljǎljǑǏLjƾįLjĮIJǀǏdžıĮnjIJĮIJİNJİǑIJĮǁĮǒǏǗnjLjĮNjƿıǔIJǎǑįĮnjİLjıNjǎǘĮȺǗIJǎIJǏĮȺİDžLjljǗıǘıIJdžNjĮ ƿnjĮǑǓdžNJǗİȺǁȺİįǎljĮIJĮnjƾNJǔıdžǐȺǎNJǘǑǓdžNJǗIJİǏǎĮȺǗİljİǁnjǎȺǎǑLJĮIJǎǑǐİȺƿIJǏİȺİIJǎİLjıǗįdžNjƾIJǎǑǐƬIJĮ ljIJLjljǀĮǑIJǀǗȺǔǐįİǁǒnjǎǑnjȺǏǗıijĮIJİǐNjİNJƿIJİǐȺLjLJĮnjǗnjǑLjǎLJİIJǀLJdžljİĮljǗNjdžȺİǏLjııǗIJİǏǎĮȺǗIJĮnjǎLjljǎljǑǏLjƾNjİ ȺĮLjįLjƾĭĮǁnjİIJĮLjǗIJLjIJĮnjİĮǏƾDžİǑDŽƾǏLjĮNjİȺĮLjįLjƾįİnjİǁnjĮLjİǘljǎNJĮįLjĮIJİLJİLjNjƿnjĮnjĮǑȺǎǃĮLJNjǁıǎǑnjIJǎǃLjǎIJLjljǗİȺǁ ȺİįǎIJǔnjȺĮLjįLjǙnjljĮLjIJdžǐǎLjljǎDŽƿnjİLjƾǐIJǎǑǐİǍĮLjIJǁĮǐIJǎǑǒĮNjdžNJǎǘIJǎǑǐİLjıǎįǀNjĮIJǎǐIJdžǐĮljǏǁǃİLjĮǐljĮLjIJdžǐĮıijĮNJLj ıIJLjljǀǐljĮLjijǎǏǎNJǎDŽLjljǀǐĮijĮǁNjĮǍdžǐƧnjĮDždžIJǎǘnjIJǏǗȺǎǑǐ įĮnjİLjıNjǗǐİljȺǎǁdžıdžȺİǏLjǎǑıLjĮljǙnjıIJǎLjǒİǁǔnjljƾ ǙıIJİ njĮįLjĮIJdžǏǀıǎǑnjIJdžįĮȺƾnjdžIJǎǑǐıİǑǓdžNJƾİȺǁȺİįĮĮȺǎijİǘDŽǎnjIJĮǐIJĮǑIJǗǒǏǎnjĮIJLjǐljĮIJĮıIJƾıİLjǐijIJǙǒİLjĮǐDŽLjĮIJĮ ȺĮLjįLjƾIJǎǑǐƬĮnjĮDžǀIJdžıdžĮǑIJǀIJĮIJİNJİǑIJĮǁĮƿIJdžİǁnjĮLjijĮnjİǏǗǗIJLjįLjİǑljǎNJǘnjLJdžljİıdžNjĮnjIJLjljƾĮȺǗȺĮǏƾDŽǎnjIJİǐȺǎǑ ıǒİIJǁDžǎnjIJĮLjNjİIJdžnjİǑljǎNJǗIJİǏdžȺǏǗıǃĮıdžıIJǎįĮnjİLjıNjǗljĮLjNjİIJdžıIJĮįLjĮljǀNjİǁǔıdžIJǔnjIJǏĮȺİDžLjljǙnjİȺLjIJǎljǁǔnj NJǗDŽǔljǑǏǁǔǐIJǎǑĮǑǍĮnjǗNjİnjǎǑĮnjIJĮDŽǔnjLjıNjǎǘıIJdžǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǀĮDŽǎǏƾNjİIJƾIJdžnjĮȺİNJİǑLJƿǏǔıǀIJdžǐƬǎLj ljǎnjǎNjLjljǀıIJĮLJİǏǗIJdžIJĮȺǎǑĮljǎNJǎǘLJdžıİIJdžnjƿnjIJĮǍdžIJdžǐǒǙǏĮǐıIJdžnjƪƪljĮLjIJdžnjǑLjǎLJƿIJdžıdžIJǎǑİnjLjĮǁǎǑnjǎNjǁıNjĮIJǎǐ ijĮǁnjİIJĮLjǗIJLjİnjǁıǒǑıİLJİIJLjljƾIJLjǐȺǏǎıįǎljǁİǐIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjDŽLjĮIJĮNjİNJNJǎnjIJLjljƾIJǎǑǐİLjıǎįǀNjĮIJĮİnjLJĮǏǏǘnjǎnjIJĮǐ IJǎįĮnjİLjıNjǗNjİıIJǗǒǎIJdžįLjĮIJǀǏdžıdžǑǓdžNJǎǘİȺLjȺƿįǎǑįLjĮǃǁǔıdžǐƶ¶ĮǑIJǗIJǎİnjįİǒǗNjİnjǎıǑnjdžDŽǎǏİǁljĮLjdžİȺƿljIJĮ ıdžIJdžǐljĮIJĮnjĮNJǔIJLjljǀǐȺǁıIJdžǐNjİİǍĮLjǏİIJLjljƾǑǓdžNJǎǘǐǏǑLJNjǎǘǐljĮIJƾIJdžnjIJİNJİǑIJĮǁĮįİljĮİIJǁĮƬȺǏǗıijĮIJdžǗNjǔǐ ǒǏdžNjĮIJǎǎLjljǎnjǎNjLjljǀljǏǁıdžįLjƿǓİǑıİIJLjǐNjİNJNJǎnjIJLjljƿǐLJİIJLjljƿǐȺǏǎıįǎljǁİǐIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjljĮLjIJĮƾijdžıİȺǎNJNJĮȺNJǙǐ İljIJİLJİLjNjƿnjĮıIJĮȺǏǎdžDŽǎǘNjİnjĮ©ĮnjǎǁDŽNjĮIJƾIJǎǑǐª ƷǎijĮLjnjǗNjİnjǎIJdžǐǑȺİǏǒǏƿǔıdžǐIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjȺĮǏǎǑıLjƾDžİIJĮLjƿnjIJǎnjǎıIJdžǒǙǏĮNjĮǐNjİįǑıƾǏİıIJİǐİȺLjȺIJǙ ıİLjǐIJǗıǎıIJdžnjǎLjljǎnjǎNjLjljǀĮnjƾȺIJǑǍdžǗıǎljĮLjıIJdžnjljǎLjnjǔnjLjljǀıǑnjǎǒǀƳLjİȺLjȺIJǙıİLjǐĮǑIJƿǐİȺLjįİLjnjǙnjǎnjIJĮLjȺİǏĮLj IJƿǏǔNJǗDŽǔIJdžǐȺǏǗıijĮIJdžǐǎLjljǎnjǎNjLjljǀǐljǏǁıdžǐIJǔnjıǎǃĮǏǙnjįdžNjǎıLjǎnjǎNjLjljǙnjljĮLjįLjĮǏLJǏǔIJLjljǙnjȺǏǎǃNJdžNjƾIJǔnj IJdžǐİNJNJdžnjLjljǀǐǎLjljǎnjǎNjǁĮǐljĮLjIJǔnjĮǑǍĮnjǗNjİnjǔnjȺǎıǎıIJǙnjĮnjİǏDŽǁĮǐ ƬĮnjIJLjNjİIJǙȺLjıdžIJǎǑȺǏǎǃNJǀNjĮIJǎǐIJdžǐǑȺİǏǒǏƿǔıdžǐȺǏƿȺİLjnjĮİǁnjĮLjƾNjİıdžƴİǏLjııǗIJİǏǎĮȺǗȺǎIJƿİǁnjĮLjİȺLjIJĮ ljIJLjljǀdžĮnjƾDŽljdžnjĮNJdžijLJǎǘnjNjƿIJǏĮDŽLjĮIJdžnjĮnjĮljǎǘijLjıdžǒLjNJLjƾįǔnjǑȺİǏǒǏİǔNjƿnjǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjȺǎǑĮįǑnjĮIJǎǘnjnjĮ İǍǑȺdžǏİIJǀıǎǑnjIJLjǐįĮnjİLjĮljƿǐǎijİLjNJƿǐIJǎǑǐƷĮNjƿNJdžIJǔnjnjǎLjljǎljǑǏLjǙnjĮǑIJǙnjįǑıljǎNJİǘǎnjIJĮLjnjĮĮnjIJĮȺİǍƿNJLJǎǑnj ıIJĮǒǏƿdžIJǎǑǐNjİĮȺǎIJƿNJİıNjĮnjĮȺİǏLjLJǔǏLjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLjĮȺǗIJdžnjljǎLjnjǔnjLjljǀljĮLjǎLjljǎnjǎNjLjljǀDžǔǀƬıdžNjİǏLjnjǀıǑ DŽljǑǏǁĮIJdžǐljǏǁıdžǐıIJdžnjǎLjljǎnjǎNjǁĮĮijĮLjǏİǁljĮLjIJdžnjIJİNJİǑIJĮǁĮįLjljĮLjǎNJǎDŽǁĮDŽLjĮĮįǏƾnjİLjĮljĮLjljĮLJLjıIJƾİȺLjIJĮljIJLjljǀIJdžnj ĮnjƾDŽljdžƾNjİıdžǐǑLjǎLJƿIJdžıdžǐNjƿIJǏǔnj ƷĮNjƿIJǏĮDŽLjĮIJdžnjĮnjIJLjNjİIJǙȺLjıdžIJdžǐǑȺİǏǒǏƿǔıdžǐLJĮȺǏƿȺİLjnjĮİǁnjĮLjIJǗıǎȺǏǎNJdžȺIJLjljǎǘǗıǎljĮLjljĮIJĮıIJĮNJIJLjljǎǘǒĮ 


ƳƭƮƳƱƳưƭƮƳ ƪƴƭưƪƯƬƷƬƵƭƳ

ǏĮljIJǀǏĮƶIJĮNjĮljǏǎȺǏǗLJİıNjǎǑǒĮǏĮljIJǀǏĮȺǏǎNJdžȺIJLjljƾNjƿIJǏĮĮnjǀljǎǑnjdžȺǏǎǙLJdžıdžȺǏǎDŽǏĮNjNjƾIJǔnjİljȺĮǁįİǑıdžǐ IJǔnjljĮIJĮnjĮNJǔIJǙnjıIJLjǐǒǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljƿǐǑȺdžǏİıǁİǐljĮLjİǍǎLjljİǁǔıdžǐıIJǎǒİǑNjƿnjǔnjǎNjƾįǔnjljĮIJĮnjĮNJǔIJǙnjNjİIJLjǐ ǑȺdžǏİıǁİǐĮǑIJƿǐ ȺǒijǎLjIJdžIJƿǐƾnjİǏDŽǎLjnjƿǎLjȺǎNJǁIJİǐNjİDŽĮNJǘIJİǏdžǐdžNJLjljǁĮǐ džĮnjƾȺIJǑǍdžįLjljIJǘǎǑȺĮǏǎǒǀǐİǍİLjįLj ljİǑNjƿnjǔnjıǑNjǃǎǑNJǙnjıIJǎǑǐljĮIJĮnjĮNJǔIJƿǐȺǎǑİǁnjĮLjǑȺİǏǒǏİǔNjƿnjǎLjǀĮȺİLjNJǎǘnjIJĮLjĮȺǗIJdžnjǑȺİǏǒǏƿǔıdžDŽLjĮIJdžnj ĮnjIJLjNjİIJǙȺLjıdžIJǎǑȺǏǎǃNJǀNjĮIJǗǐIJǎǑǐljĮLjIJdžnjljĮIJƾıIJǏǔıdžǎLjljǎDŽİnjİLjĮljǎǘǀĮIJǎNjLjljǎǘȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJǎǐljĮIJƾNJNJdžNJǎǑ DŽLjĮIJdžnjİǍǑȺdžǏƿIJdžıdžIJǔnjǎLjljǎnjǎNjLjljǙnjIJǎǑǐǑȺǎǒǏİǙıİǔnj ƮĮIJĮıIJĮNJIJLjljǎǘǒĮǏĮljIJǀǏĮljĮLjıǑnjİȺǙǐƾNjİıdžǐĮȺǗįǎıdžǐNjƿIJǏĮİǁnjĮLjIJǎnjǎNjLjljǗȺNJĮǁıLjǎȺǎǑİȺLjIJǏƿȺİLjıIJǎǑǐ ljĮIJĮnjĮNJǔIJƿǐnjĮǏǑLJNjǁıǎǑnjIJĮǒǏƿdžIJǎǑǐǀljĮLjnjĮĮȺĮNJNJĮDŽǎǘnjĮȺǗĮǑIJƾǙıIJİnjĮİȺĮnjİnjIJĮǒLJǎǘnjıIJĮǎLjljǎnjǎNjLjljƾ ljĮLjljǎLjnjǔnjLjljƾįǏǙNjİnjĮƴǏǗljİLjIJĮLjDŽLjĮIJdžnjƾNjİıdžǓǀijLjıdžIJǎǑİljljǏİNjǎǘnjIJǎǐıǒİįǁǎǑnjǗNjǎǑDŽLjĮIJdžǏǘLJNjLjıdžIJǔnj ǒǏİǙnjDŽLjĮIJdžnjǎǑıLjĮıIJLjljǀȺǏǎıIJĮıǁĮIJdžǐljǘǏLjĮǐljĮIJǎLjljǁĮǐIJǎǑljĮIJĮnjĮNJǔIJǀljĮLJǙǐljĮLjDŽLjĮIJdžLJƿıȺLjıdžįLjĮIJƾǍİǔnj ȺǎǑLJĮİnjLjıǒǘǎǑnjIJdžįLjĮijƾnjİLjĮıIJLjǐIJǏĮȺİDžLjljƿǐıǑnjĮNJNJĮDŽƿǐ ưİįİįǎNjƿnjĮIJĮĮnjǔIJƿǏǔljĮLjNJĮNjǃƾnjǎnjIJĮǐǑȺǗǓdžIJǗıǎIJdžnjǑijLjıIJƾNjİnjdžıǑDŽljǑǏǁĮIJdžǐİNJNJdžnjLjljǀǐǎLjljǎnjǎNjǁĮǐǗıǎljĮLj IJLjǐıǑnjLJǀljİǐNjƿıĮıIJLjǐǎȺǎǁİǐNJİLjIJǎǑǏDŽİǁIJǎİNJNJdžnjLjljǗIJǏĮȺİDžLjljǗıǘıIJdžNjĮǎLjİǍİNJǁǍİLjǐȺǎǑĮnjĮNjƿnjǎnjIJĮLjnjĮljĮIJĮ DŽǏĮijǎǘnjıIJdžįǎNjǀljĮLjNJİLjIJǎǑǏDŽǁĮIJǎǑLJĮİȺdžǏİĮıIJǎǘnjĮȺǗIJǎǑǐĮljǗNJǎǑLJǎǑǐȺĮǏƾDŽǎnjIJİǐĮĮȺǗIJLjǐĮnjĮljĮIJĮIJƾ ǍİLjǐ ıǑDŽǒǔnjİǘıİLjǐ±İǍĮDŽǎǏƿǐ ȺǎǑİnjįƿǒİIJĮLjnjĮȺǏǎljNJdžLJǎǘnjıIJǎnjljNJƾįǎİǍĮLjIJǁĮǐIJǔnjǎLjljǎnjǎNjLjljǙnjİȺLjįǗıİǔnj IJǔnjNjǎnjƾįǔnjIJǎǑǃĮȺǗIJǎǑǐİNJƿDŽǒǎǑǐȺǏǎıǎNjǎǁǔıdžǐĮljǏĮǁǔnjıǑnjLJdžljǙnj VWUHVVWHVWV ȺǎǑLJĮįLjİnjİǏDŽǀıǎǑnjǎLj İȺǎȺIJLjljƿǐĮǏǒƿǐljĮLjDŽĮȺǗIJdžnjİnjįİǒǗNjİnjdžİnjİǏDŽǎȺǎǁdžıdžIJǎǑƷĮNjİǁǎǑƹǏdžNjĮIJǎȺLjıIJǔIJLjljǀǐƶIJĮLJİǏǗIJdžIJĮǐ ǘǓǎǑǐ įLjıİljİǑǏǙ DŽLjĮĮDŽǎǏƾnjƿǔnjȺǏǎnjǎNjLjǎǘǒǔnjNjİIJǎǒǙnjȺǎǑȺǏǎǃNJƿȺİIJĮLjıIJǎƴĮǏƾǏIJdžNjĮIJǎǑưnjdžNjǎnjǁǎǑƶǑ njİnjnjǗdžıdžǐ 0R8 IJdžǐƪNJNJƾįĮǐNjİIJdžnjƪǑǏǔȺĮǕljǀƠnjǔıdžljĮLjIJǎƩLjİLJnjƿǐƱǎNjLjıNjĮIJLjljǗƷĮNjİǁǎ Μελέτη του Ο.Ε.Ε. για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση  

«Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση και τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες αναμένεται να αποτελέ...

Μελέτη του Ο.Ε.Ε. για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση  

«Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση και τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες αναμένεται να αποτελέ...

Advertisement