WinNova - Sähkö- ja automaatioalan esite (2023)

Page 1

SUUNTA ETEENPÄIN

SUUNTANA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALA


SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN KOULUTUSTA WINNOVASTA YKSI NOPEIMMIN KASVAVISTA ALOISTA TAKAA TYÖTÄ TULEVAISUUDEN OSAAJILLE Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittaneella on sähkö- ja automaatioalan tehtävissä edellytetty ammattitaito, ja hän osaa toimia yhteistyökykyisesti ja turvallisesti erilaisissa sähkö- ja automaatioasennuksia sisältävissä työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa lukea sähkö- ja automaatioalan suunnitteludokumentteja ja tehdä asennuksia asennusympäristön vaatimusten mukaisesti. Hän varmistaa, että työn lopputulos turvallinen ja se vastaa työlle asetettuja vaatimuksia. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittanut osaa tehdä turvallisesti kiinteistöjen ja teollisuuden asennus-, korjaus- ja käyttöönottotöitä. Tutkinnon suorittanut voi valinnoistaan riippuen erikoistua sähkö-, automaatio- tai sähköverkkoasennuksiin. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon rakenne ja sisältö on suunniteltu niin, että sähköasentajalla on sähköturvallisuuslainsäädännössä sähköpätevyyteen 2 määritelty soveltuva koulutus ja automaatioasentajalla on rajoitettuun sähköpätevyyteen 3 määritelty soveltuva koulutus.

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN PERUSTUTKINTO

en tuntemus, robotiikka sekä niiden asennus- ja kunnossapitotöihin liittyvien tehtävien hallinta.

Sähköasentaja

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN AMMATTITUTKINTO

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittanut sähköasentaja osaa tehdä asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Keskeisintä osaamista ovat sähköiseen talotekniikkaan liittyvät sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennukset tai sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät sähköverkostoalan standardien ja säädösten mukaan.

Automaatioasentaja Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittanut automaatioasentaja osaa tehdä teollisuuden sähkökoneiden ja -laitteiden sekä automaatiojärjestelmien asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä sähkö- ja automaatioalan osaamista vaativia tehtäviä sähköasennusstandardien ja - säädösten mukaan. Keskeisintä osaamista ovat erilaisten säätö-, kappaletavara- ja valvomojärjestelmi-

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia itsenäisesti sähkö- ja automaatioalan monipuolisissa työtehtävissä. Hän varmistaa työ- ja sähkötyöturvallisuuden työskennellessään vaativissa asennustehtävissä vaihtelevissa työympäristöissä. Hän toimii suunnitelmallisesti ja huomioi kaikissa työprosessin vaiheissa asiakkaan tarpeet ja työlle asetetut vaatimukset. Hän varmistaa, että työn lopputulos on turvallinen ja tarkoituksenmukainen asiakkaalle. Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia sähköasentajan, automaatioasentajan tai lukitus- ja turvajärjestelmäasentajan työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut voi valinnoistaan riippuen erikoistua kiinteistöjen ja teollisuuden erilaisiin sähkö-, automaatio- ja turvajärjestelmäasennuksiin. Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon rakenne ja sisältö on suunniteltu niin, että sähköasentajalla on sähköturvallisuuslainsäädännössä sähköpätevyyteen 2 mää-

WINNOVA.FI/SAHKO_JA_AUTOMAATIO


ritelty soveltuva koulutus ja automaatioasentajalla sekä lukitus- ja turvajärjestelmäasentajalla on rajoitettuun sähköpätevyyteen 3 määritelty soveltuva koulutus.

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito itsenäiseen sähkö- ja automaatioalan asennustöiden tekemiseen ja asennustöiden johtamiseen monipuolisissa ympäristöissä. Hän suunnittelee, toteuttaa ja seuraa työryhmän toimintaa niin, että tulos- ja laatutavoitteet saavutetaan. Hän huolehtii työmaan turvallisuudesta ja varmistaa, että työryhmän tekemät asennukset täyttävät asiakkaan kanssa sovitut vaatimukset. Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia sähkö- ja automaatioalan projekteissa työnjohto- ja suunnittelutehtävissä. Tutkinnon suorittaja voi valinnoistaan riippuen erikoistua sähkö-, automaatio- ja turvajärjestelmien asennuksien johtamiseen.

tarinkirjaan vaadittava painelaitelain mukainen koulutus. Pätevyyskirjan saaminen edellyttää koulutuksen lisäksi painelaitelainsäädännössä määriteltyä työkokemusta.

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon rakenne ja sisältö on suunniteltu niin,että sähköyliasentajalla on rajoitettuun sähköpätevyyteen 1 määritelty soveltuva koulutus ja lukkoseppämestarilla on yksityisen turvallisuusalan lainsäädännössä määritelty turvasuojaustoimintaa harjoittavan vastaavan hoitajan koulutus.

Henkilöllä, joka on suorittanut tutkinnon osat Toiminta lämmöntuotannossa, Voimalaitoksen automaatio- ja sähköjärjestelmien käyttö ja Voimalaitoksen vesien käsittely on A-koneenhoitajakirjaan vaadittava painelaitelain mukainen koulutus. Pätevyyskirjan saaminen edellyttää koulutuksen lisäksi painelaitelainsäädännössä määriteltyä työkokemusta.

ENERGIA-ALAN AMMATTITUTKINTO

Henkilöllä, joka on suorittanut tutkinnon osan Toiminta lämmöntuotannossa, on B-koneenhoitajakirjaan vaadittava painelaitelain mukainen koulutus. Pätevyyskirjan saaminen edellyttää koulutuksen lisäksi painelaitelainsäädännössä määriteltyä työkokemusta.

Energia-alan ammattitutkinnon suorittaneella on energiaalan työtehtävissä vaadittu ammattitaito. Tutkinnon suorittanut osaa toimia turvallisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä energia-alan vaihtelevissa työympäristöissä. Hän noudattaa määräyksiä, standardeja ja annettuja ohjeita, työelämän toimintatapoja ja työturvallisuusvaatimuksia. Hän hallitsee työssään tarvitsemiensa tietojärjestelmien ja sovelluksien käytön. Voimalaitoksen käyttäjä osaa voimalaitosprosessien käytön ja tuntee prosessien tärkeimpien komponenttien toimintaperiaatteet ja osaa toimia oikein voimalaitosprosessien häiriötilanteissa. Hän tuntee yleisimmät prosessilaitteet ja hallitsee kunnonvalvonnan merkityksen käytön, seisokin ja säilönnän aikana. Hänellä on valmiudet toimia energiantuotantolaitosten käyttötehtävissä itsenäisesti sekä työryhmä ohjaamiseen liittyvissä tehtävissä. Hän osaa voimalaitosprosessien käytön ja tuntee prosessien tärkeimpien komponenttien toimintaperiaatteet. Hän osaa toimia oikein voimalaitosprosessien häiriötilanteissa. Hän huomioi työssään ympäristön ja työturvallisuus-, paineastia-, sähköturvallisuus- ja kemikaalilainsäädännön vaatimukset.

Sähköverkkoasennuksen osaamisala Sähköverkkoasentaja osaa toimia sähkönjakeluverkon erilaisissa rakennus-, asennus- ja käyttötehtävissä tai niitä tukevissa tehtävissä. Hän osaa sähköverkon rakentamiseen, käyttöön, mittauksiin, suojauksiin ja asiakasympäristöihin kuuluvat tehtävät erilaisissa asennusolosuhteissa ja osaa suunnitella oman työnsä. Hän osaa sähköverkon rakentamisessa tarvittavat työmenetelmät ja tuntee asennuksissa käytettävät tarvikkeet. Hän osaa toimia oikein sähköverkon häiriötilanteissa. Hän ottaa työssään huomioon ympäristön ja työturvallisuus- ja sähköturvallisuusmääräykset.

ENERGIA-ALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Voimalaitostekniikan osaamisala

Voimalaitostekniikan osaamisala

Henkilöllä, joka on suorittanut energia-alan ammattitutkinnon, voimalaitostekniikan osaamisalan, on alikonemes-

Energia-alan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on monipuoliset

WINNOVA.FI/SAHKO_JA_AUTOMAATIO


taidot toimia energia-alan suunnittelu-, käyttö- ja johtamistehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa kehittää ja ohjata vastuualueensa prosesseja. Tutkinnon suorittaneella on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän huolehtii työkohteen työturvallisuudesta.

HAKEUTUMINEN

Voimalaitosmestari osaa johtaa työtä ja käyttää voimalaitoksien prosesseja. Hän osaa suunnitella ja ohjata työskentelyä sekä perehdyttää henkilöitä ja kehittää toimintaa.

Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville sekä muille vailla ammatillista tutkintoa oleville.

Henkilöllä, joka on suorittanut energia-alan erikoisammattitutkinnon, voimalaitostekniikan osaamisalan, on painelaitelain edellyttämä koulutus konemestarikirjaan ja ylikonemestarikirjaan. Konemestarikirjan saamiseksi vaaditaan alikonemestarinkirja ja painelaitelainsäädännässä määritelty työkokemus. Ylikonemestarikirjan saamiseksi vaaditaan konemestarikirja ja painelaitelainsäädännössä määritelty työkokemus. Sähköverkkoasennuksen osaamisala Sähköverkkomestari osaa aloittaa, toteuttaa ja luovuttaa työmaan suunnitelmien mukaisesti. Hän osaa johtaa ja organisoida työt sekä tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä kehittämistarpeista. Hän osaa sähköverkkoalan tarjouslaskennan, yleisten sopimusehtojen mukaisen työmaanhoidon sekä verkostotyömaan käytännön työnjohdon. Lisäksi henkilö valinnoistaan riippuen osaa sähköverkon suunnittelun ja käytön ja osaa toimia työnjohtajana verkon häiriötilanteissa. Työmaata johtaessaan hän ottaa huomioon ympäristön ja työturvallisuus- ja sähköturvallisuusmääräykset.

Koulutuksiin hakeudutaan pääasiassa jatkuvassa haussa suoraan oppilaitokseen ja perustutkintoihin myös kevään valtakunnallisessa yhteishaussa.

Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Koulutuksen tiedoissa näkyvät valintaperusteet sekä koulutuksen haku- ja alkamisaika. Koulutuksiin voi tutustua ja hakea sivuillamme winnova.fi/koulutustarjonta. Työvoimakoulutuksiin hakeudutaan työ- ja elinkeinotoimiston sivujen kautta. Tutustu oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksiin osoitteessa winnova.fi/oppisopimus. Lisätietoja koulutuksista, opintojen rahoituksesta ja muista sosiaalisista eduista sekä oppisopimuskoulutuksesta saat opinto-ohjaajilta, alan opettajilta, työ- ja elinkeinotoimistoista sekä WinNovan verkkosivuilta winnova.fi.

OTA SUUNNAKSI SÄHKÖJA AUTOMAATIOALA!

YHTEYSTIEDOT

WinNovan Hakupalvelut - hakupalvelut@winnova.fi - p. 044 455 8500

Tiedepuisto 3, 28600 Pori Suojantie 2, 26100 Rauma Turuntie 9, 23800 Laitila winnova.fi/sahko_ja_automaatio #SuuntaEteenpäin #WinNova WinNova Tekniikan alat


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.