WinNova - Liiketoiminta ja yrittäjyys -esite (2024)

Page 1

SUUNTANA

SUUNTA ETEENPÄIN
LIIKETOIMINTA JA YRITTÄJYYS

L- MYÖS OPPISOPIMUKSELLA

iiketoiminnan alalla tarvitaan yleistä asiakaspalvelu- ja talousosaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tietoteknistä osaamista digitaalisissa ympäristöissä. Liiketoiminnan opinnot suoritetaan nykyaikaisissa oppimisympäristöissä ja niissä korostuu oma-aloitteisuus sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisyys. Liiketoiminta-alan työllisyysnäkymät ovat hyvät ja joustavat.

Liiketoiminnan alalla työskenteleviltä edellytetään joustavuutta, järjestelykykyä sekä myönteistä ja vastuuntuntoista asennetta. Työ on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa.

Alan sisällä on usein mahdollista siirtyä työtehtävästä toiseen. Työpaikkoja ovat mm. vähittäis- tai tukkukaupat, palveluja tuottavat, myyvät tai välittävät yritykset, julkishallinnon organisaatiot, toimistot ja virastot, pankit sekä vakuutusyhtiöt.

LIIKETOIMINNAN YDINOSAAMINEN

LIIKETOIMINNAN PERUSTUTKINTOMERKONOMI

Liiketoiminnan perustutkinnon suorittaminen mahdollistaa monipuolisesti yritysten tai muiden organisaatioiden työtehtävissä toimimisen.

Perustutkinnon suorittaneella on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Tutkinnon suorittaja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä, verkostoituu ammatillisesti ja omaa perusvalmiudet yrittäjyyteen sekä valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Liiketoiminnan perustutkinnon suorittanut

• työskentelee tavoitteellisesti ja tuloksellisesti liiketoimintaympäristössä eri toimialojen yrityksissä, järjestöissä tai julkisella sektorilla

• on sisäistänyt kannattavan toiminnan merkityksen liiketoiminnassa

• edistää toiminnallaan myönteistä asiakaskokemusta ja palvelee asiakkaita

• työskentelee vastuullisesti ja suunnitelmallisesti monimuotoisessa työyhteisössä sekä noudattaa työelämän pelisääntöjä

• edistää toiminnallaan kestävän kehityksen toteutumista

• viestii monikanavaisesti ja hyödyntää digitaalista toimintaympäristöä ja sen palveluita työssään

• toimii yhteistyökykyisesti alan globaalissa ja monimuotoisessa toimintaympäristössä.

Liiketoiminnan perustutkinnon suorittanut työskentelee valintojensa mukaisesti joko asiakaspalvelu-, myynti-, markkinointi-, projekti- tai taloushallintotehtävissä tai tapahtumajärjestelyissä. Hän voi sijoittua myös liiketoiminnan varastotoimintojen työtehtäviin, finanssialalle tai toimia kirjaston opastamis- ja tietopalveluissa. Hänellä on valmiudet toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Alan työpaikkoja ovat yritykset, järjestöt ja julkisen sektorin organisaatiot. Tyypillisiä työympäristöjä ovat erilaiset vähittäiskaupan ja erikoiskaupan myymälät sekä myynti- ja asiakaspalvelupisteet, tilitoimistot sekä laajasti erilaiset työ- ja toimistotyöympäristöt kotimaassa ja ulkomailla, myös digitaaliset ympäristöt.

LIIKETOIMINNAN AMMATTITUTKINTO

Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat asiakaspalvelun, myynnin, markkinoinnin, taloushallinnon tai toimistotyön työtehtävissä tai ovat hakeutumassa näihin tehtäviin. Tutkinto sopii hyvin myös jatkokoulutukseksi liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneille.

LIIKETOIMINNAN
AMMATTILAISIA MONIPUOLISIIN TEHTÄVIIN
WINNOVA.FI/LIIKETOIMINTA

Koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa, joten opinnot voi aloittaa joustavasti eri aikoina. Koulutus sisältää lähiopetusta, verkko-opintoja sekä ryhmä- ja yksilöohjausta.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää osaamisalaan sopivaa työpaikkaa (koulutussopimus tai oppisopimus). Koulutukseen osallistuminen edellyttää aiempaa soveltuvaa koulutusta ja/tai työkokemusta sekä sujuvaa suomen kielen hallintaa.

Liiketoiminnan ammattitutkinnossa on kuusi osaamisalaa. Myynnin ja markkinointiviestinnän, taloushallinnon, kiinteistövälityksen sekä liiketoiminnan palveluiden osaamisalat voi suorittaa joko monimuotokoulutuksena tai näytöillä. Finanssipalveluiden ja kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisalat eivät sisällä opetusta, vaan ne voi suorittaa ainoastaan näytöillä. Tämä edellyttää, että työskentelee osaamisalan mukaisessa työssä.

ESIMIESTYÖ JA JOHTAMISOSAAMINEN

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut toimii päivittäisjohtamisen tehtävissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmän vetäjänä tai on niihin tehtäviin siirtymässä.

Tutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneella on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä.

Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä. Lisäksi hän voinut suunnitella myös jonkin kehittämishankkeen.

JOHTAMISEN JA YRITYSJOHTAMISEN

ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat yrittäjinä, johtoryhmän jäseninä, organisaatioiden työnjohto- tai esimiestehtävissä, ja jotka haluavat kehittää ja monipuolistaa osaamistaan.

Tutkinnon suorittajan nykyisten työtehtävien tulee vastata tutkinnon vaatimuksiin. Tutkinnon suorittaja suunnittelee, johtaa ja arvioi tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksessa muiden tahojen kanssa omalla vastuualueellaan.

Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on erityistä osaamista strategiatyöstä, tuotanto- tai palveluprosessien kehittämisestä, työyhteisön kehittämisestä, henkilöstön ja osaamisen, asiakkuuksien, talouden tai projektin johtamisesta.

TUOTANNON ESIMIESTYÖN

ERIKOISAMMATTITUTKINTO - TYÖNJOHTAJA

Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat tuotantoalojen työnjohto- tai esimiestehtävissä ja haluavat kehittää osaamistaan.

Tutkinnon suorittanut työnjohtaja johtaa vastuualueensa henkilöstöä ja tuotantotyötä sekä toimii organisaation turvallisuus- ja ympäristöalan ohjeiden mukaisesti omia esimiestaitojaan samalla kehittäen.

Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittaja voi suuntautua tuotannon johtamiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, tuotannon kunnossapitotyön johtamiseen, projektinhallintaan tuotannollisessa ympäristössä tai tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtamiseen.

KEHITTÄMINEN JA ERITYISOSAAMINEN

YRITTÄJYYDEN AMMATTITUTKINTO

Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka suunnittelevat tai ovat juuri aloittaneet yrittäjyystoimintaa, joilla on jo kokemusta yrittäjänä ja haluavat kehittää liiketoimintaa, harkitsevat sukupolvenvaihdosta tai haluavat toimia yritysneuvojan tehtävissä.

Tutkinnon suorittanut osaa arvioida omia edellytyksiä toimia yrittäjänä vastuullisesti digitalisuutta hyödyntäen, osaa laatia ja päivittää yrityksen liiketoimintasuunnitelman, osaa suunnitella tai hyödyntää yrityksen kannalta tärkeät verkostot. Uuden yrityksen perustaja osaa käynnistää liiketoiminnan, kehittää omia yrittäjävalmiuksia ja tuotteistaa yrityksen palveluita.

Yrittäjyyden ammattitutkinnossa on kolme osaamisalaa: yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, yritystoiminnan kehittäminen sekä yritysneuvojana toimiminen.

WINNOVA.FI/LIIKETOIMINTA

Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat vaativissa liiketoiminnan asiantuntija- tai esimiestehtävissä.

Tutkinnon suorittajalla on hyvää liiketoimintaosaamista, viestintä-, verkostoitumis- ja vuorovaikutusosaamista sekä tehtävissä tarvittavaa kielitaitoa. Tutkinnon suorittaja seuraa liiketoiminnan kehittymistä ja kehittää vastuualueensa liiketoimintaa ja toimintaprosesseja sekä omaa osaamistaan. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisten tutkinnon osien mukaan.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnossa on kuusi osaamisalaa: henkilöstöhallinnon, taloushallinnon, myynti- ja markkinointiviestinnän, kaupan, kiinteistönvälityksen ja kansainvälisen liiketoiminnan osaamisala.

TUOTEKEHITYSTYÖN

ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Erikoisammattitutkinto on suunnattu kaikille tuotteita, palveluja tai toimintamalleja kehittäville. Tutkinnon suorittaja toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa. Tutkinnon suorittaja kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja tai toimintamalleja, ja osaa kehittämiseen liittyvän prosessin eri vaiheet.

OTA SUUNNAKSI LIIKETOIMINTA JA YRITTÄJYYS!

HAKEUTUMINEN

Tutkinnon suorittanut osaa valitsemiensa tutkinnon valinnaisten osien perusteella muotoilla tuotekehitystyön asiakaslähtöisesti, tuotteistaa sen markkinoille ja rakentaa sen ympärille toimivan brändin. Tutkinnon suorittajalla on taito ottaa rohkeasti käyttöönsä uusia välineitä ja menetelmiä, tehdä nopeita ja ketteriä kehittämisen kokeiluja sekä työskennellä kehittämistiimin osana.

WinNovan räätälöitävissä olevat esimiesvalmennukset yrityksille ja yritysten henkilöstölle. Tutustu winnova.fi/loistawin

Koulutuksiin hakeudutaan pääasiassa jatkuvassa haussa suoraan oppilaitokseen ja perustutkintoihin myös kevään valtakunnallisessa yhteishaussa.

Yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulunsa päättäville. Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Koulutuksen tiedoissa näkyvät valintaperusteet sekä koulutuksen haku- ja alkamisaika. Koulutuksiin voi tutustua ja hakea sivuillamme winnova.fi/koulutustarjonta

Kaikkiin koulutuksiin voi osallistua oppisopimuksella. Oppisopimus edellyttää tutkintoon soveltuvia työtehtäviä.

Lisätietoa koulutuksista, opintojen rahoituksesta ja muista sosiaalisista eduista sekä oppisopimuskoulutuksesta saa opinto-ohjaajilta, alan opettajilta, WinNovan haku- ja työelämäpalveluista ja verkkosivuilta winnova.fi, sekä oman alueen TE-toimistoista.

LIIKETOIMINNAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
YHTEYSTIEDOT WinNovan Hakupalvelut - hakupalvelut@winnova.fi - p. 044 455 8500
3, Pori Satamakatu 19, Rauma Turuntie 9, Laitila
Liiketoiminta ja Media-ala
Tiedepuisto
winnova.fi/liiketoiminta winnova.fi/oppisopimus #SuuntaEteenpäin WinNova
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.