Page 1

WinNovan hankkeiden lehti opetushenkilöstölle Käytettävä ennen 31.5.2016


TEEMAT

PÄÄKIRJOITUS

s.3. Lyhyet

Ota ja parasta

4. Työpaikalla tapahtuva oppiminen 7. Pedagogiikka 8. Työelämäosaaminen 10. Turvallisuus 13. Työelämäyhteistyö 14. Oppisopimus 16. Kansainvälisyys 18. Tietolähteitä Ota ja parasta on WinNovan toteuttamien hankkeiden yhteinen julkaisu, joka kokoaa hankkeiden hyviä käytäntöjä, tuotoksia, oivalluksia ja ideoita kaikkien käyttöön. Toimitus

Eija Häyrinen Anne Vaahtio

Sisällön tuottajat Susanna Alarvo-Messo Sirkka Ahtola Fia Heino Ulla-Maija Heino Tiina Kallio Pekka Kivioja Kari-Matti Koittola Anna Kuromaa Lenita Lagerbom Jarno Laine Kimmo Liljeroos Jonna Malmivuori Kari Pyykönen Petri Riento Liisa Sarasoja Juha-Pekka Savolainen

Uuden luomisen tarve erityyppisissä organisaatioissa on ilmeinen ja jatkuvasti arjessa läsnä. Ammatillisen koulutuksen innovaatiot ovat tavallisesti pedagogisia tai pedagogiikkaa tukevia teknologisia innovaatioita, jotka syntyvät usean eri toimijan vuorovaikutusprosessissa. Innovaation synnyttää tarve tehdä asioita paremmin tai eri tavalla ja sen lähtökohtana voi olla tyytymättömyys nykymenoon. Tarpeet voivat nousta esiin työssäoppimispaikoilla, työelämälle suunnatussa koulutustoteutuksessa tai opettajan ja opiskelijan välisessä ohjaustilanteessa. Tutkimusten mukaan yksi tulevaisuuden menestyvän oppilaitoksen tunnusmerkki on tuotekehitystyön jatkuva resursointi ja innovatiivisuuden lähtökohtina toimivat henkilöstön kompetenssit, työn autonomisuus sekä rikastava työyhteisö. Kehittämishankkeiden avulla on mahdollista viedä innovaatiota eteenpäin idea-asteelta kaupalliseksi tuotteeksi saakka. Hyvässä innovaatioprosessissa korostuvat nopeus, interaktiivisuus ja avoimuus. Toimijoilla pitää olla valmiuksia heittäytyä yhdessä uuden luomisen prosessiin, missä lähtötilanne, eteneminen ja lopputuloskin voivat olla kaikki etukäteen tuntemattomia. Pitelet hyppysissäsi WinNovan toteuttamien kehittämishankkeiden yhteistä julkaisua, joka ilmestyy nyt toisen kerran. Tämän julkaisun avulla teemme innovatiivisuuttamme näkyväksi ja laajasti hyödynnettäväksi. Ota ja parasta!

Taina Kivioja Taina Kivioja Hallinto- ja kehityspalvelupäällikkö

Ulkoasu ja kuvat Anne Jacksen / TAITOVAKKA Painos ja painopaikka 700 kpl Painorauma Oy

2

- Tätä lehteä ei ole kirjoitettu Kielikello keskellä suuta -


ottaa käyttöön, soveltaa tai parantaa jonkun toisen kehittämä toimintatapa

Best practice =

hyvä käytäntö, joka on sovellettavissa erilaisissa toimintaympäristöissä

Next practice =

hankkeessa kehitetty käytäntö, joka vakiintuu hankkeen aikana tai hankkeen jälkeen

”Jokainen teko alkaa ajatuksesta.” Ralph Waldo Emerson

Työsi 3 tärkeintä tavoitetta Mistä ja miten poimit palautetta omasta työstäsi?

Hyvin suunniteltu on vasta puoliksi tehty. ***

Kun osaat itse,

”Teoriaopetus ja työssäoppiminen pitää termeinä poistaa. On vain oppimista eri ympäristöissä.” Yleisöpuheenvuoro Omniassa OPH:n seminaarissa 11.3.2015

Aina on vähintään kaksi vaihtoehtoa.

Learning – never ending story. Ilmoitustaululta bongattua:

Eikö toimintaa systematisoida ja kehitetä siksi, että ei ole aikaa

Vai... Eikö aikaa ole siksi, että toimintaa ei ole systematisoitu ja kehitetty?

on apu lähellä!

3

Lyhyet

Parastaa =


Työpaikalla tapahtuva oppiminen

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN UUDET MALLIT Opetus- ja kulttuuriministeriön Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen uudistamiseen liittyvä toimenpideohjelma 2014–2016 on osa nuorisotakuuta. Ohjelmasta rahoitettavissa hankkeissa kehitetään nuorille suunnattuja, koulutusta ja työtä joustavasti yhdistäviä malleja sekä malleja, joissa yhdistyvät oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen koulutus. Toimenpideohjelman kohderyhmänä ovat ne alle 25vuotiaat nuoret, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa. Nuorten oppisopimuskoulutusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista toteutetaan seitsemän painopisteen kautta: oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso, työpaikkaohjaajien ja -kouluttajien koulutus, korotettu koulutuskorvaus työnantajille, tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen, uusien oppisopimustyöpaikkojen hankkiminen ja nuorten oppisopimuskoulutuksen edistäminen. WinNova toteuttaa hankkeita kaikissa seitsemässä painopisteessä. Myös Opetushallitus tähtää valtionavustushankkeiden kautta samaan päämäärään: työpaikalla tapahtuvan ja oppilaitosmuotoisen opiskelun yhdistäviin, joustaviin oppijalähtöisiin malleihin. Laajennetun työssäoppimisen mallien kehittäminen on alkanut jo vuosikymmenen taitteessa ja tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta osana Tutke2 – uudistusta.

4

Työke II – työpaikkaopettaja Työke-mallissa opettaja on työelämässä kuukauden kerrallaan ohjaten useiden opiskelijoiden työssäoppimista sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista opetussuunnitelmaperustaisessa lähihoitajakoulutuksessa. Mallissa kokeillaan mobiililaitteiden hyödyntämistä oppimisen tukena sekä opettajien ohjausresurssien uudenlaista kohdentamista. Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet nostavat osaamisperustaisuuden ja työlähtöisyyden ammatillisen koulutuksen keskiöön. Perustutkintoon kuuluvan työssäoppimisen lisäksi puhutaankin laajemmin työpaikkaoppimisesta. Opiskelun siirtyessä aitoihin työelämän ympäristöihin joudutaan miettimään, miten opiskelijan ohjaus järjestetään parhaalla mahdollisella tavalla. Työssäoppimisen ohjauksen käytännöt eivät välttämättä riitä tai ne eivät palvele opiskelijaa tai työelämää tarpeeksi hyvin. Työke II etsii vastauksia ja uusia toimintatapoja opiskelijan ohjauksen tueksi. Työke – julkaisu http://winnova.netpaper.fi/1695

Lähihoitajaopiskelijoiden kommentteja Työke-toteutuksesta: “Opettaja näki, miten käytännössä toimin.” “Facebook oli hyvä ohjausväline. ” “Ope oli helposti tavoitettavissa.” “Hyvin meni ja mielestäni malli on ihan loistava väylä nähdä oppilaan työskentelyä.”

Työke II – hanke toteutetaan osana Opetus- ja kulttuuriministeriön Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen uudistamiseen liittyvä toimenpideohjelmaa 2014–2016. Hanke toteutetaan yhdessä Sataedun kanssa.


Oppivuorot

SataRaksa kehittää rakennusalalle soveltuvaa työvaltaista opintopolun mallia, jossa hyödynnetään sosiaalista mediaa ja mobiiliohjausta. WinNovassa kokeillaan mobiilisovelluksena KOTOPRO-ohjelman toimivuutta työssäoppimisen ohjauksessa.

Oppivuorot – hankkeessa kokeillaan puu- ja pintakäsittelyaloilla mallia, joissa yhdistetään oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen koulutus nuorten, alle 25-vuotiaiden opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa.

KOTOPRO on rakennusalalle tarkoitettu yksinkertainen mobiilisovellus alan dokumentointia varten. Ohjelman avulla oppilas dokumentoi päivittäin omaa toimintaansa työmaalla kuvin ja lyhyin tekstein; opettaja kommentoi ja esittää tarkentavia kysymyksiä. Erinomaisia kokemuksia on saatu muun muassa Kanadassa työssäoppimistaan suorittavan oppilaan työskentelyn seuraamisesta ja ohjaamisesta.

Opettajien työelämätuntemus on toteutuksen A ja O. Opettajien työelämäkontaktien kautta kokeiluun on löydetty soveltuvia ja kehittämiseen sitoutuneita yrityksiä, joilla on valmius ottaa opiskelijat vähintään neljän kuukauden oppisopimusjaksoille. Opiskelijat aloittavat perinteisen työssäoppimisen kautta ja tulevat top-jakson aikana tutuiksi työnantajille. Työssäoppimisjakso toimii eräänlaisena koeaikana, jonka jälkeen opiskelijat siirtyvät oppisopimukseen määräaikaisessa työsuhteessa. Jaksot sijoittuvat osittain kesään, toisen ja kolmannen opintovuoden väliin. Näin opiskelijat voivat myös nopeuttaa valmistumistaan.

Osana SataRaksa-hanketta kootaan ja arvioidaan Satakunnassa jo toteutettuja tai meneillään olevia laajennetun työssäoppimisen malleja ja arvioidaan niitä yhdessä työelämän, opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Arvioinnissa malleja tarkastellaan viidestä näkökulmasta: pedagogiikka, oppilaitoksen valmiudet, työnantajan valmiudet, toimintatapa ja vaikuttavuus.

SataRaksa-hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön työvaltaisia opintopolkuja ja kokeilla laajennettua työssäoppimisen mallia Satakunnassa rakennusalalla. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja se toteutetaan yhteistyössä Sataedun kanssa.

Oppivuorot on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavien yhdistämismahdollisuuksien kehittämiseksi ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi. Hanketta koordinoi Turun ammattiopistosäätiö ja mukana toteutuksessa ovat WinNova lisäksi Raision seudun koulutuskuntayhtymä, LounaisSuomen koulutuskuntayhtymä ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä.

5

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

SataRaksa


Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikkaohjaaja

- onnistuneen työssäoppimisen laadunvarmentaja Työpaikkaohjaajan merkitys työssäoppimisen onnistumisessa on merkittävä. Työpaikkaohjaajan on oltava oman alansa ammattilainen ja lisäksi hänen on ymmärrettävä oppimisen lainalaisuuksia. Hyvältä työpaikkaohjaajalta löytyy aitoa halua siirtää omaa osaamistaan työuransa ensimmäisiä askelia ottavalle vasta-alkajalle. Työpaikkaohjaajan innostus tarttuu oppijaan. Kannustus motivoi oppimaan. Työpaikkaohjaajakoulutuksen kautta työpaikkaohjaaja kehittää omaa ohjausosaamistaan. Työyhteisöt odottavat oppilaitokselta joustavia sekä työyhteisöjen ja koulutettavien osaamistarpeet huomioivia työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutusmalleja, joskus jopa henkilökohtaistettuja koulutuksia. Koulutusten sisältö on suunniteltava ja toteutettava osallistujaryhmäkohtaisesti ja suunnittelussa on otettava huomioon työyhteisö- ja toimialakohtaiset erityispiirteet. WinNovassa työpaikkaohjaajakoulutusten toteutus organisoituu suoraan opintoalojen kautta. Työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaalipankki https://sites.google.com/site/tpowinnova/ WinNova koordinoi kahta maakunnallista työpaikkakouluttajien koulutushanketta. Yhteistyöverkostoon kuuluvat WinNovan ohella Eurajoen kristillinen opisto, Kankaanpään opisto sekä Sataedu. Hanketta rahoittaa OKM. Tavoitteena on kouluttaa vuoden 2015 loppuun mennessä Satakuntaan kaikkiaan 700 työpaikkaohjaajaa ja työpaikkakouluttajaa. WinNovan osuus koulutettavien määrästä on 400. Määrällisistä tavoitteista on jo nyt saavutettu yli puolet.

Tuettu oppisopimuskoulutus tarjoaa tukea myös työpaikkaohjaajalle Työpaikoille on tarjolla erilaisia tukimuotoja oppisopimuskoulutuksen toteutukseen. Työpaikkakouluttaja voi hankkia lisäosaamista oppisopimusopiskelijan ohjaukseen Ohjauksella osaamiseen – työpaikkakouluttajakoulutuksessa. Koulutus toteutetaan iltapäivän mittaisena maksuttomana koulutuksena eri paikkakunnilla. Tutustu http://www.tuettuoppisopimus.fi/media/materiaalipankki/tyopaikkakouluttajakoulutus.pdf OPAS MAAHANMUUTTAJAN TYÖPAIKKAKOULUTTAJALLE www.ksao.fi/images/webattach. php?a=1670&pdf

Tuetun oppisopimuksen malli on kehitetty OKM:n rahoittamassa laajassa valtakunnallisessa hankkeessa vuonna 2014.

6

WinNovan opiskelijoiden ICTtaidot keskimääräistä parempia Turun yliopiston koulutussosiologian laitoksen tutkimusyksikkö selvitti WinNovan kokki-, datanomi- sekä sähköasentajaopiskelijoiden ICT-taitoja taitotestillä osana laajempaa nuorten ICT-taitojen tukimusta. Tutkimuksessa kysyttiin ICT-käyttötottumuksia ja opiskelijat arvioivat omaa osaamista sekä ratkaisivat teknologisen osaamisen tasoa selvittäviä ongelmanratkaisutehtäviä. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 84 winnovalaista opiskelijaa ja koko tutkimukseen 750 ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevaa ja lähes 1000 lukiolaista. Vertailtaessa tuloksia samaa alaa opiskelevien välillä todettiin, että WinNovan datanomi ja sähköasentajien ICTosaaminen on keskimääräistä parempaa. Suosituin väline kaikissa ryhmissä on älypuhelin, sosiaalisen median palvelut ovat nuorten keskuudessa suosittuja ja erilaisiin kuvanjakopalveluihin, kuten Facebook ja YouTube, käytetään aikaa. Tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, esitysgrafiikka-, kuvankäsittely- ohjelmien käyttö puolestaan on vähäistä. Lisätietoa aiheeseen liittyvistä julkaisuista s. 18.

WinNova on mukana #ICTKnowHow –hankkeessa, jota Turun yliopiston koulutussosiologian laitos koordinoi. Tavoitteena on nuorten ICTtaitojen vahvistaminen. Tarkoituksena on luoda helposti saavutettavien ja käyttöönotettavien ICT-taitojen koulutuspaketteja eri osaamistasoille. Kahden vuoden aikana kehitetään, testataan ja liikkeelle laitetaan testaussekä koulutuspaketteja.


Kolmelta opettajalta pyydettiin kokemuksia mobiililaitteiden käytöstä opetuksen ja ohjauksen välineinä.

Mitä aiot kokeilla seuraavaksi?

Millaista palautetta olet saanut opiskelijoilta?

Miten olet hyödyntänyt mobiililaitetta omassa työssäsi opetuksen ja ohjaukse välineenä?

Susanna Alarvo-Messo opettaja sosiaali- ja terveysala Pori

Jarno Laine lehtori, merenkulku, Rauma

“Ohjauksen välineenä olen hyödyntänyt mobiililaitetta lähinnä Facebookia käyttäen. FB -ryhmissä tiedotetaan ajankohtaisista asioista, tehdään kyselygalluppeja, kerätään tietoa ja mielipiteitä. Sinne linkitetään videoita ja artikkeleita ja ryhmätuotokset, esim. kuvakollaasit ja videot jaetaan ryhmissä. Mobiilisovelluksia käytetään oppimisen tukena: tietovisailuja tehdään Kahoot- ja Quizlet -ohjelmilla ja käsitekarttoja Popplet -ohjelmalla. Työprosesseista tehdään videoita ja kuvakollaaseja. Ne kuvataan ja tekstitetään esim. Flipagramilla. Skitch- ja ThingLink -ohjelmilla teen oppimateriaaleja ja muokkaan kuvia. Padlet-seinää kokeillut muutaman kerran oppimisen kokemusten jakamiseen.”

”Kännyköitä käytetään jatkuvasti apuna esim. englanninkielisten teknisten materiaalien kääntämisessä. Lähes kaikki opiskelumateriaali löytyy sähköisenä verkkoympäristöstä ja se on opiskelijoilla helposti saatavissa kännykän tai tabletin avulla. Kännyköitä ja tabletteja käytetään myös oppilastöiden dokumentoinnissa ja korjaustöissä, esim. laitteita purkaessa. Internetistä löytyy paljon laitteiden huolto- ja korjausmanuaaleja.”

”FB-ryhmät toimivat hienosti, opiskelijat lukevat ilmoitukset ja heidät tavoittaa nopeasti. Työssäoppimisen ohjausaikojen sopiminen myös onnistunut hyvin. Opettajan aikaa Facebook säästää huomattavasti! Myös tunneilla käytetyt mobiilisovellukset ovat olleet toimivia. Opiskelijoille ne ovat olleet uusia juttuja ja silti teknistä ohjausta ei ole tarvinnut juuri kukaan. Erilaiset visailut ovat toimineet hyvin. Kaikki mitä olen opettajana uskaltanut itse kokeilla on toiminut hyvin ja opiskelijat ovat nopeasti oppineet auttamaan myös toinen toisiaan. ”

“Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että kännykät ovat työskentelyssä mukana ja niiden hyötykäyttö on sallittua. GoPro kamerat ovat olleet myös pidettyjä ja niiden avulla töiden dokumentointi on ollut helpompaa kun kameralla. Kuvan laatu on myös parempi kuin perus kännykkäkameralla. Työn videokuvaus mahdollistaa jälkeenpäin still-kuvien poimimisen videolta.”

”Jatkossakin tavoitteena on käyttää päivittäin opetuksessa mobiilisovelluksia ja yrittää ottaa opiskelijat omien puhelimiensa kanssa mukaan tunnin kulkuun. Haaveena olisi tulevaisuudessa saada koulutusta ja enemmän tietoa pelillisen oppimisympäristön luomiseen.”

”Seuraavaksi kokeillaan pilvipalveluihin perustuvaa ohjatun harjoittelun seurantaa ja harjoittelun aikana suoritettujen etätyötehtävien ohjausta verkon kautta.”

Pekka Kivioja koulutusvastaava, rakennusala Pori ”Laitteita on käytetty ammattiosaamisen dokumentoinnissa, arvioinnissa ja työssäoppimisen ohjaamisessa, käytössä on ollut muun muassa Kotopro, Facebook ja Whats app ja lyhyitä videoita työtapojen havainnointiin. Teoriatunneilla on käytetty opiskelun monipuolistamiseen älylaitteita muun muassa tiedonhakuun, omien piirustusten siirtämiseen sähköiseen dokumenttiin ja materiaalien kuvaamiseen.”

”Palaute on ollut pelkästään hyvää ja opiskelijat käyttävät mielellään omiakin laitteita opiskelun tukena.”

“Seuraavaksi aiotaan painaa päälle WinNovassa ja valtakunnallisesti, että ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin ja dokumentointiin saataisiin vielä parempia mobiilisovelluksia ja koko prosessi täysin paperittomaksi. Pidemmällä tähtäimellä koko opiskelun rakenne ja eteneminen pitäisi saada mobiilisti ja helposti näkyville kaikille osapuolille.”

7

Pedagogiikka

Mobiililaitteet opetuksen ja ohjauksen välineinä


Työelämänosaaminen

Työelämäjaksot

opettajien osaamisen, työhyvinvoinnin

ja ennakoinnin

varmistajina Vuosittain WinNovassa toteutetaan kymmeniä opettajien työelämäjaksoja. WinNovan alkuvuosina jaksoja toteutettiin useiden hankkeiden kautta. AmmattiOpe TyöpaikkaOpo-hankkeessa opettajat suorittivat oman alansa tutkintoja tai tutkintojen osia, Rumpu-hankkeessa keskityttiin laadulliseen ennakontiin työelämäjaksojen aikana ja Työelämäkumppanuus voimavaraksihankkeessa hyödynnettiin työelämän asiantuntijoiden osaamista opetuksen kehittämisessä. Vuodesta 2013 alkaen työelämäjaksoja on toteutettu oppilaitoksen omalla rahoituksella. WinNovan työelämäjaksot ovat toteutustavoiltaan joustavia. Ne voivat olla yhtäjaksoisia tai opettaja voi olla työelämässä vaikkapa päivän viikossa. Työelämäjakson pituus voi olla korkeintaan kolme viikkoa. Myös työpaikkoja voi olla joko yksi tai useampia opettajan ja alan kehittämistarpeen mukaan. Työelämäjaksoille on non-stop -haku.

8

Opettajilta kerätään palautetta jaksojen kokemuksista. Eniten palautetta opettajat antavat jakson vaikutuksesta omaan opetukseensa. Opettajat kokevat saavansa jaksoilta käytännön esimerkkejä opetukseensa, oppia oikeista työelämätilanteista sekä materiaalia ja aineistoa omaan opetukseensa. Moni toteaa huomanneensa, että oppilaitoksessa opetetaan työelämän kannalta oikeita ja oleellisia asioita. Työpaikkaan solmittuja suhteita opettajat hyödyntävät jatkossa joko oppilaiden kanssa tehtävissä vierailuissa tai opiskelijoiden työssäoppimispaikkoina. Useissa vastauksissa nousee esiin myös työelämäjakson mahdollistama hengähdystauko tai etäisyyden ottaminen omaan opetukseen. Opettajat kokevat voimaantuneensa työelämäjaksolla ja jaksavansa työssänsä entistä paremmin. Työelämäjakso myös havahduttaa huomaamaan oman työn merkityksellisyyden: ”Asenteeni omaa opetustyötäni kohtaan muuttui siten, että havahduin jälleen ajattelemaan opettajan roolini merkitystä: teen merkityksellistä työtä uusien ammattilaisten kasvattamisessa. Jakso oli opetuksen kannalta voimaannuttava.”

Työelämä muuttuu ja kehittyy koko aikaa: työelämän toimintatavat, verkostot ja käytettävä teknologia muuttuvat jatkuvasti. Opettajan on varmistettava, että oma opetus pysyy kehityksessä mukana. WinNovassa on haluttu kiinnittää opettajien huomio työelämäjaksojen aikana erityisesti työelämän muutoksiin ja linkittää työelämäjaksot ennakointiin. Jaksojen raportointiin on tarkoitusta varten kehitetty laadullisen ennakoinnin lomake. Opettaja peilaa työelämän käytäntöjä seuraaviin kysymyksiin: mitkä ovat tutkinnoissa olevia, mutta sieltä lähitulevaisuudessa poistuvia ammattitaitovaatimuksia, mitkä ovat tällä hetkellä ajankohtaisimpia ammattitaitovaatimuksia, entä mahdollisia uusia ja lähitulevaisuudessa nousevia ammattitaitovaatimuksia, tai onko havaittavissa kokonaan uusia osaamisvaatimuksia, jotka mahdollisesti vielä kokonaan puuttuvat tutkinnosta.


Noudattakaa aikataulua

Sovi opiskelijoiden kanssa yhteinen kokoontuminen hyvissä ajoin ennen vierailun alkua. Näin ehditte ryhmänä odottaa, jos joku sattuukin hieman myöhästymään ja saavutte paikalle ajoissa ja yhtenä ryhmänä.

1

Työelämänosaaminen

Onnistuneen opintovierailun suunnittelu ja toteutus

Asettakaa selkeät tavoitteet Mieti, mitkä ovat opintovierailun tavoitteet: mistä asioista halutaan erityisesti kuulla, mihin toimintaan tutustua ja mitä nähdä. Viesti tavoitteet selkeästi organisaatiolle, kun sovit vierailusta. Näin yrityksessä osataan kohdentaa esittely ja puheenvuorot juuri teidän ryhmän tarpeita vastaavaksi.

Muistakaa kiittää

Valmistautukaa etukäteen Valmistele ryhmäsi vierailua varten. Miettikää ryhmässä kysymyksiä, jotka vierailun aikana esitätte ja sopikaa, kuka ryhmästä kysymyksiä esittää.

4

Sovi ryhmän kanssa yhteisesti, kuka kiittää vierailun isäntää ja ojentaa pienen kiitoslahjan ryhmän puolesta. Muista myös itse kiittää isäntiä mahdollisuudesta päästä opiskelijoiden kanssa työpaikalla.

5

Käykää palautekeskustelu Käy vierailulla esille tulleet asiat lävitse vielä seuraavalla oppitunnilla. Mitä opittiin? Mikä oli uutta, yllättävää tai erilaista kuin odotettiin?

9


Mikä on mielestäsi WinNovan suurin kehittämishaaste turvallisuuden näkökulmasta?

Mikä tekee oppilaitoksesta turvallisen?

Turvallisuus on yksi WinNovan arvoista ja ammatillisessa oppilaitoksessa itsestään selvä tärkeä asia. Kuinka turvallinen oppilaitos WinNova on turvallisuuspäällikön, opiskelijapalvelupäällikön sekä työsuojelupäällikön mielestä?

Mikä on viestisi ryhmänohjaajille, jotka ottavat vastaan syksyllä opintonsa WinNovassa aloittavat opiskelijat?

Turvallisuus

Turvallisesti WinNovassa! Tiina Kallio työhyvinvointikoordinaattori, työsuojelupäällikkö

Fia Heino opiskelijapalvelupäällikkö

Petri Riento koulutuspäällikkö turvallisuuspäällikkö

”Turvalliset ja terveelliset tilat sekä turvallisuushakuinen asenne kaikkeen tekemiseen. Varautuminen ja ennakointi turvaa hyvän arjen. Tavoite on, että jokaisen winnovalaisen työ- ja koulupäivä on turvallinen.”

”Meillä on yhteiset pelisäännöt, joihin kaikki sitoutuvat. On yhteisiä toimintaa raamittavia ohjeita ja toimintatapoja. Ihmisten välillä on luottamusta ja kunnioitusta, joka luo psyykkistä turvallisuutta ja ylipäätään oppilaitoksessa on hyvä henki. Varsinkin nuorisokoulutuksessa hyvä yhteishenki ja ryhmään kuuluminen on erittäin tärkeää.”

”Oppilaitoksen tekee turvalliseksi kokonaisuus, joka koostuu arjen pienistä teoista ja kaikkien oppilaitoksessa toimivien ihmisten asenteesta. Pieniin tekoihin kuuluu, että turvallisuuteen liittyvät välineet ja laitteet ovat kunnossa, henkilökunta on koulutettu ja sitoutunut oppilaitoksen turvallisuuskulttuuriin ja opiskelijoille toteutetaan turvallisuusvalistusta ennalta määrätyn vuosikellon mukaan.”

”Koulutusaloilla opiskelijatapaturmien alentaminen on ihan ykkösasia. Myös poistumisturvallisuuden eteen pitää vielä tehdä työtä. Henkilöstön näkökulmasta työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen haasteet ovat viime aikoina korostuneet. Suunnitelmallinen toiminta turvallisen ja terveellisen työympäristön hyväksi on WinNovassa päässyt hyvin alkuun. Turvallisuuskulttuurin edistämisen tulevaisuuden näkymät ovat mielestäni positiiviset haasteista huolimatta. ”

”Jokainen winnovalainen oli missä tehtävässä tahansa mieltää sen että turvallisuus on yksi meidän arvoistamme ja kaikissa tehtävissä keskeinen lähtökohta. Tässä on haastetta sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Turvallisuus on asenne, jonka henkilöstö välittää omalla toiminnallaan opiskelijoille.”

”Kyllä se on WinNovan oman turvallisuuskulttuurin luominen ja turvallisuuteen liittyvät toimintamallit, joihin koko henkilöstö on sitoutunut WinNovassa turvallisuutta ohjataan toimintajärjestelmällä. Toimintajärjestelmään kuuluu esimerkiksi riskienhallinta ja se, että riskienhallinnassa kartoitettuihin riskipoikkeamiin on varauduttu etukäteen.”

”Turvallisuus on arkipäivän tekoja ja kykyä toimia yllättävissä tilanteissa. Anna opiskelijoillesi mahdollisuus harjoitella ja oppia tietoja, taitoja sekä oikeaa asennetta. Tsemppiä syksyyn!”

”Opiskelijat jotka meillä aloittavat, ovat valtaosiltaan hyvin nuoria, ja vasta aikuistumisen kynnyksellä. Heistä kehittyy opintojen aikana aikuisia ammattilaisia. Opettajien olisi tutustuttava hyvin ryhmänsä opiskelijoihin ja käytettävä aikaa ryhmäyttämiseen. Mitä enemmän ryhmäyttämisen eteen panostetaan opintojen alussa, sitä paremmin opiskelijat sitoutuvat opintoihinsa ja ryhmäänsä. Tällä voi olla vaikutusta myös opintojen keskeyttämiseen.”

” Opiskelijat osallistuvat innolla kaikkiin toteutettaviin turvallisuuteen liittyviin koulutuksiin. Näitä ovat muun muassa yleiset turvallisuusohjeistukset, toimintapäivät ja alojen omat turvallisuusinfot. Ryhmänohjaajalta ja opettajilta saa lisätietoa alaan liittyvän turvallisuuden merkityksestä opiskelun aikana.”

10


Turvallisuus

Asennetta työhön

– tutkittu juttu työturvallisuudesta Opettajien ja opiskelijoiden turvallisuusasenteen ja -osaamisen vahvistaminen on keskiössä Turvapeda2 -hankkeessa. Turvallisuusasenteeseen pyritään vaikuttamaan Asennetta työhön -valmennuksen keinoin. Asennetta työhön on Työterveyslaitoksen kehittämä ohjelma, jota hankkeessa testataan ja pilotoidaan. WinNovasta viisi eri alojen opettajaa osallistui Työterveyslaitoksen toteuttamaan Asennetta työhön -ohjaajakoulutukseen maaliskuussa 2015. Alkusyksyn aikana ohjaajakoulutuksen käyneistä opettajista valitaan satunnaisotannalla kahdesta kolmeen opettajaa, jotka toteuttavat Asennetta työhön -valmennuksen omille opiskeli-

joilleen. Tutkimuksen toteuttamiseksi tarvitaan vertailuryhmäksi vastaava määrä valmennukseen osallistumattomia opiskelijoita. Vertailuryhmälle jaetaan Työterveyslaitoksen tuottama tietopaketti ja oppimistehtävät turvallisuuden kehittämiseksi. Molempiin ryhmiin kuuluville opiskelijoille Työterveyslaitos lähettää kyselylomakkeet. Tutkimuksen avulla halutaan varmistaa koulutusmenetelmän ja materiaalien tehokkuus ja vaikuttavuus. Asennetta työhön -ohjaajakoulutuksen saaneet opettajat voivat jatkossa käyttää koulutusta omassa opetuksessaan. Koulutuksesta ja valmennusmateriaalista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä työhyvinvointikoordinaattori Tiina Kallioon tai turvallisuuspäällikkö Petri Rientoon.

TESTAA TIETOSI TYÖTURVALLISUUDESTA! - Vastaa kysymyksiin KYLLÄ tai EI 1. Onko nolla tapaturmaa mahdollista saavuttaa? 2. Tiedätkö työpaikkasi työsuojeluvaltuutetun ja/tai työsuojeluasiamiehen? 3. Huomaat työtoverisi työskentelevän tilassa ilman sinne vaadittuja henkilösuojaimia. Tulisiko sinun puuttua asiaan? 4. Tiedätkö missä työpaikkasi kokoontumispaikka sijaitsee? 5. Tiedätkö mistä löytyy työpaikkasi lähin ensiapupiste? 6. Onko työhön liittyvien riskien ja vaarojen tunnistaminen työnantajan vastuulla? 7. Voitko itse vaikuttaa turvallisen työympäristön syntyyn? 8. Kuuluuko työnantajan järjestää perehdytystä, mikäli työntekijän toimenkuva vaihtuu? 9. Onko työnantajan osoittamien henkilösuojainten käyttö mielestäsi pakollista? 10. Liittyykö ergonomia mielestäsi työturvallisuuteen? 11. Tiedätkö mistä työpistettäsi lähin alkusammutin löytyy? 12. Huolehditko poistumisreittien kunnosta ja siisteydestä omalta osaltasi? 13. Pitääkö työturvallisuuslaki olla työpaikoilla kaikkien saatavilla? Oikea vastaus kaikkiin kohtiin on: KYLLÄ

OPH:n rahoittaman valtakunnallisen TurvaPeda2 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden turvallisuusosaamista ja vaikuttaa erityisesti opiskelijoiden työturvallisuutta koskeviin asenteisiin ja pystyvyyskäsityksiin.

11


Turvallisuus

Työturvalliset toimintatavat laboratorioalalla

Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet QR-koodin takana Laboratorioalalla työturvallisuusosaamista on tunnistaa käytetyt kemikaalit, tietää niiden ominaisuudet ja osata suojautua oikein. Tärkein työväline on kemikaalin myyjän toimittama käyttöturvallisuustiedote. Työturvalliset toimintatavat -hankkeessa kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet laaditaan mobiilisti luettaviksi perinteisten opaskirjojen tai kansioihin tallennettujen paperikopioiden sijasta.

QR-koodin skannaamalla opiskelija pääsee lukemaan kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen kemikaalimyyjän internetsivulta. Hankkeen yhteinen blogi https://blog.edu.turku.fi/tyoturvallisuus/

Laboratorioalan opiskelijat luetteloivat ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana käyttämänsä kemikaalit ja etsivät niiden käyttöturvallisuustiedotteet kemikaalimyyjän internetsivuilta. Internetissä olevien käyttöturvallisuustiedotteiden sivuosoitteesta laaditaan QR-koodit, jotka tulostettaan ja liimataan kemikaalin pakkaukseen.

SANARISTIKKO

Työturvalliset toimintatavat ovat OPH:n rahoittama hanke, jota koordinoi Turun Ammatti-instituutti. Hankeverkostossa mukana ovat WinNova lisäksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä. Hankkeessa on mukana kone- ja metallialan, logistiikan, rakennusalan, sähköalan ja laboratorioalan yksiköitä. WinNovasta mukana on laboratorioala.

Pelastusharjoitusalue On vaarallista 112 Muista ennen ruokailua

First Aid Muista pitää

Pelastaa pimeässä Pidentää ikää

12

Oikea vastaus sivulla 18


Työelämäyhteystyö

“Pilvipalvelut ovat “pilvessä” tarjottavia palveluita. Palvelun käyttämä verkko voi olla joko julkinen pilvi (public cloud), yksityinen pilvi (private cloud) tai luotettu pilvi (trusted cloud). Pilven tyyppi määräytyy lähinnä sen mukaan, kuka pilveä pääsee käyttämään ja kuka sen omistaa. Eri tyyppien yhteiskäytLähde Wikipedia töä kutsutaan hybrid cloudiksi.”

Pilven pilotit WinNovan kehittää pk-yrityksille soveltuvia pilvipalveluita yhdessä kahdeksan pilottiyrityksen ja alueen pilvipalveluita tarjoavien yritysten Appelsiinin, C&Q Systemsin ja SataComin sekä Satakunnan Yrittäjien kanssa. PILVI palvelee pieniä ja keskisuuria yrityksiä pilvipalveluihin ja verkon hyödyntämiseen liittyvissä kokonaisuuksissa. Näitä ovat esimerkiksi sosiaalisen median käyttö markkinoinnissa, verkkokauppa, taloushallinnon palvelut pilvipalveluna sekä toimisto- ja yritysviestintä. Pienille ja keskisuurille yrityksille tarjotaan pilvipalveluihin liittyvää yrityskohtaista konsultointia, koulutusta sekä yleisempää tietoa pilvipalveluiden hyödyistä ja niiden tarjoamista työvälineistä. Pilvipalveluihin ja sosiaalisen median hyödyntämiseen liittyvää konsultointia on toteutettu seuraavissa teemoissa

LinkedIn-palvelu: profiilien luominen, yrityskoulutus, koulutusmateriaalin tuottaminen Prezi-palvelun soveltuvuus yritykselle OneDrive-, Office 365-, Googlen, Drop Box Pro, youunited yms. pilvitallennusjärjestelmät sekä niiden sisältämät toimisto-ohjelmat Slideshare-palvelu ja sen käyttö Facebook-markkinoinnin ja FB-sivujen päivittäminen ja kehittäminen, Twitterin ja Instagramin käyttö markkinoinnissa Mobiililaitteiden testikäyttö VIVO-videopilvipalvelujärjestelmä Pk-pilvi-ympäristö löytyy osoitteesta http://www.pk-pilvi.fi/

PILVI I ja II -hankkeet (2013–2015) kytkeytyvät WinNovan osalta vahvasti satakuntalaiseen yrityselämään: pk-yrityksiin ja ammatinharjoittajiin. Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävähankkeet PILVI I ja II ovat valtakunnallisia: mukana ovat TAKK, OAKK, Vakk, Turun Aikuiskoulutuskeskus ja AmiEdu. Hanketta rahoittaa OPH.

13


Työelämäyhteistyö

Tyken perintöä jakamassa Vuoden 2006 lakimuutosten myötä ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupaan oli mahdollista sisällyttää erityinen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä (TYKE). Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta määriteltiin yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille, tarjottaviksi osaamisen kehittämispalveluiksi.

nöksi vahvan verkosto-osaamisen, useita hankkeissa kehitettyjä ja käytännössä kokeiltuja yhteistyömalleja sekä pysyviä käytäntöjä. Kehittämistuloksiin voi tutustua muun muassa WinNovan hankerekisterin tai OPH:n Hyvät käytännöt –tietopalvelun kautta https://hyvatkaytannot.oph.fi/etusivu/.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää tukeakseen ovat Opetushallitus ja myöhemmin ELY-keskukset myöntäneet koulutuksen järjestäjille kehittämisavustuksia toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen sekä varsinaiseen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään. Vuoden 2015 lopussa valtionavustukset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään lakkaavat.

Alueellinen ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän vaikuttavuuden arviointi toteutetaan yhdessä Kankaanopiston ja Sataedun kanssa. Arviointia varten kerätään aineistoa oppilaitosten ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää toteuttavilta opettajilta, hanketoimijoilta sekä oppilaitosjohdolta heille kohdennettavan kyselyn kautta sekä työelämäkumppaneilta ja rahoittajilta teemahaastatteluin. Arviointi valmistuu syksyn 2015 aikana.

WinNova ja jo WinNovaa edeltäneet oppilaitokset ovat olleet aktiivisia ja saavuttaneet valtakunnallista tunnettuutta ja arvostusta tyke-toimijana. Tyke jättää perin-

WinNova toteuttaa yhdessä Kankaanpään Opiston ja Sataedun kanssa KAIKU-hanketta, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Oppisopimus

VALMA

1

2

3

4

5

6

7

– valmiina oppisopimukseen

Syksystä 2015 lähtien yhtenäinen VALMA-koulutus korvaa aikaisemmat Ammattistartin, Vakun, Mavan ja Talouskoulun. WinNovassa VALMA-opintoja järjestetään Porissa ja Raumalla. Opintoihin sisältyy valinnaisena osana työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen. Osan laajuus on 10-20 osp. Kokonaisuudessaan VALMA-Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen laajuus on 30–60 osp. 10

20

14

30

40

50

60

70

80

90

100

8


• Opiskelija suorittaa oppisopimuksen ennakkojakson VALMA-opintojen aikana. • Ennakkojakson aikana kartoitetaan ja vahvistetaan opiskelijan valmiuksia opiskella työelämälähtöisesti sekä pyritään löytämään sopiva oppisopimusyritys. • Ennakkojakson tavoitteena on työnantajan ja opiskelijan tutustuminen ennen mahdollisen oppisopimuksen solmimista ja siirtymistä oppisopimusopiskelijaksi.

180 190 200 210 220

VALMA-opinnot voivat siis olla myös väylä oppisopimusopiskeluun. VALMA-koulutukseen voi hakeutua myös varsinaisen hakuajan jälkeen. Jos vapaita opiskelupaikkoja on lukuvuoden aikana, löytyy WinNovan sivuilta sähköinen hakulomake.

VALMA-koulutuksen Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen – jakso on kehitetty Oppisopimuksen ennakkojakso –hankkeessa. Hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen uudistamiseen liittyvää toimenpideohjelmaa 2014–2016 ja nuorisotakuuta.

230 240 250 260 270 280 290 300

TUETTU OPPISOPIMUS -tukea ja ohjausta opiskelijalle Oppisopimusopiskelijalle on tarjolla erilaista työelämävalmennusta ja -koulutusta, joilla edistetään opiskelijan työmarkkinoille kiinnittymistä ja työelämässä pärjäämistä. Työelämän pelisäännöt tutuksi -valmennus tar-

joaa opiskelijoille tietoa työelämään liittyvistä käytännöistä ja lainsäädännöstä. Lisäksi opiskelijat saavat jakaa omia kokemuksiaan työelämästä ja kuulla muiden kokemuksista työelämän pelisäännöistä. Valmennuksen sisältö koostuu työelämän pelisäännöistä, toimintatavoista sekä työlainsäädännön keskeisimmistä käsitteistä. Valmennuksen aikana käydään läpi muun muassa työehtosopimukseen, palkkaukseen ja vuosilomien määräytymiseen liittyvät keskeiset asiat.

Oppisopimusopiskelija voi osallistua oppimistaidot orientaatiopäivään, jonka tavoitteena on saada valmiuksia opintojen aloittamiseen ja herätellä miettimään itseään oppijana. Päivä sisältää omaan opiskelutyyliin ja oppimistaitoihin liittyvien asioiden pohtimista ja yhteistä keskustelua opintojen aloittamiseen liittyvistä kysymyksistä ja mieltä askarruttavista asioista.

Tarvittaessa opiskelija osallistuu Niilo Mäki Instituutin lukiseulaan sekä matematiikan taitojen testaukseen ja hänelle laaditaan suunnitelma tarvittavista oppimisen ja opiskelun tukitoimista. Tutustu tuetun oppisopimuksen tukimateriaaliin http://www.tuettuoppisopimus.fi/media/materiaalipankki/tyoelamataidot_valmennus.pdf

orientaatiopäivän sisältöön http://www.tuettuoppisopimus.fi/media/materiaalipankki/oppimistaidot_orientaatiopaiva.pdf

15

Oppisopimus

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN valmentautuminen tarkoittaa, että...


Kansainvälisyys

RAKENNUSALA – AIDOSTI KANSAINVÄLINEN

ISO CONSTRUCT – hankkeessa kehitetään rakennusaputyöntekijältä vaadittavaa osaamista todentava eurooppalainen sertifikaatti. Sertifiointiprosessi on ISO 17024 standardin mukainen. Sertifiointi pohjautuu eurooppalaisten rakennusalan työnantajien määrittelemiin ammattitaitovaatimuksiin. Rakennusaputyöntekijän osaamisprofiili kuvataan tehtävissä, joissa työskennellään muurauksen, kirvesmiestyön ja betoni- ja raudoitustyötä avustavissa tehtävissä.

Rakennusalalla työskentelee paljon työntekijöitä, joilla alan perustaidot ovat hyvin hallinnassa, mutta virallinen todistus osaamisesta ja ammattipätevyydestä puuttuu. Työvoiman liikkuvuus on vilkasta ja alan töihin matkataan Suomen rajojen ulkopuolelle. Myös ulkomaalaisia työntekijöitä työskentelee monilla suomalaisilla rakennustyömailla. Alaa leimaavat kausivaihtelut.

WinNova on mukana ISO CONSTRUCT -innovaationsiirtohankkeessa, joka tarjoaa ammatillista tutkintoa vailla oleville mahdollisuuden sertifioida osaamisensa rakennusalan avustavissa tehtävissä.

ULKOMAILLA oppimassa Yhteistyötä sopimuspohjalta ECVET:in hengessä ECVET- opintosuoritusten siirtojärjestelmä perustuu luottamukseen ja vastavuoroisuuteen. Lähettävän ja vastaanottavan organisaation välillä solmitaan yhteistyösopimus, joka sisältää ECVET -opintojen siirtojärjestelmän mukaiset oppimistulosten arviointiin ja tunnistamiseen ja tunnustamiseen sovellettavat ohjeet. Arvioinnin oppaan (OPH 2015:2) mukaisesti ulkomailla suoritetut opinnot ja ulkomailla hankittu työkokemus tunnustetaan, jos osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määriteltyjä tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita ja osaaminen on arvioitu. Huomio työkulttuuriin ja työturvallisuuteen Liikkuvuuksien ja ulkomailla tapahtuvan työssäop-

16

pimisen laadunvarmistukseen kuuluu työssäoppimisen ja työturvallisuuden kohdemaavertailu. Opettaja perehtyy liikkuvuusjaksonsa aikana kohdemaan työssäoppimiskäytäntöihin ja työturvallisuuteen ja laatii niistä lyhyen raportin. Tietoja hyödynnetään opiskelijoita liikkuvuusjaksoille valmennettaessa. Vaihtojaksolle hakeutuminen Liikkuvuuksista tiedotetaan kaikille opiskelijoille ja lisätietoja osaa oman alan kv-yhteyshenkilöltä. Jaksolle haetaan hakulomakkeella. Ulkomaan vaihtojaksolle lähtevien valintaan vaikuttavat: • kyky sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin • opinnoissa eteneminen • riittävät kielelliset ja sosiaaliset valmiudet ulkomailla selviytymiseen • asenne ja motivaatio ammatilliseen kehittymiseen

QWin II – Erasmus+ KA1 liikkuvuushanke liikuttaa WinNovan opiskelijoita ja opettajia Eurooppaan vuosina 2015 -2016. Hanke mahdollistaa opiskelijoiden neljän viikon työssäoppimisjaksot, opettajien viikon pituiset perehtymisjaksot sekä viikon mittaiset opettajien job-shadowing –jaksot.


Liettua

Tanska Belgia Saksa Ranska

Tšekki

Slovenia

Unkari

Italia

Ulkomaan kokemukset jakoon ja kaikkien hyödyksi Ulkomaan jaksojen kokemusten jakamiseen on monia tapoja: osallistujien yhteisiä palautetilaisuuksia, yksikkökohtaisia tilaisuuksia ja henkilöstölehdessä tiedottamista, blogeja ja nettisivuja. Jaksoille osallistuneiden opiskelijoiden työmarkkinavalmiudet vahvistuvat, kun sekä kielitaito että sosiaaliset taidot kehittyvät ja omatoimisuus lisääntyy. Vientiteollisuusvoittoisena maakuntana Satakunta hyötyy kansainvälisistä ja kielitaitoisista työntekijöistä. Maakuntasuunnitelmaan - Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 - kirjattu keskeinen teema kannustava yhteisöllisyys sisältää myös kansainvälisen ulottuvuuden ja yhteistyön. Ulkomailla oppimassa Kevään 2015 aikana WinNovan sosiaali- ja terveysalan ja hotelli- ja ravintola-alan opiskelijoita opettajineen suuntasi työssäoppimaan Belgian Antwerpeniin. Neljän viikon jakso käynnistyi yhteisellä viikolla oman opettajan kanssa. Viikon aikana tultiin tutuiksi oppilaitoksen, opettajien ja työssäoppimispaikkojen kanssa. Vaihtojaksoa edelsi antwerpeniläisten vierailu WinNovaan, joten osa opettajista ja opiskelijoita oli etuudesta tuttuja. Lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimiskokemuksia Belgian Antwerpenissä http://pc-at-belgium.blogspot.fi/?m=0

Ammatillisen koulutuksen keskeinen sanasto suomi-englanti Työnantaja Employer Työntekijä Employee Työssäoppiminen On-the-job learning/training Työpaikkaohjaaja Workplace instructor Ammattiala Vocational field Ammattitaito Vocational skills Henk.koht.opiskelusuunnitelma Individual study plan Henkilökohtaistaminen Individualisation Hyväksilukeminen Accreditation Itsearviointi Self assessment Koulutusala Field of vocational education and training Opintoala Subfield of vocational education and training Koulutusohjelma Study programme Laadunhallinta Quality management Osaamisen tunnistaminen Identification of prior learning Osaamisen tunnustaminen Recognition of prior learning Tutkinnon osa Module Tutkinnon perusteet Qualification requirements Tutkinnon suorittaja Candidate Tutkinto Qualification Tutkintotodistus Qualification certificate Työturvallisuus Safety Lisää koulutusalan käsitteitä löytyy OPH:n sähköisestä sanastosta: http://www03.oph.fi/sanasto/.

Ammatillisten perustutkintojen perusteita löytyy myös englanninkielisinä versioina. Oman alasi ammattisanastoa voit treenata tutustumalla englanninkielisiin tutkinnon perusteisiin http://www. oph.fi/english/curricula_and_qualifications/vocational_upper_secondary_education

Kokkiopiskelijat työssäoppimassa Belgian Antwerpenissä http://to-belgia.blogspot.fi/ Opettajien kv-kokemuksia ja kokouskuulumisia ITW-blogi http://intewin.blogspot.fi/

Partnerimaina hankkeessa ovat Belgia, Tšekki, Tanska, Ranska, Saksa, Unkari, Italia, Liettua ja Slovenia. WinNovassa mukana ovat seuraavat alat: rakennusala, puuala, sosiaali- ja terveysala, liiketalous, matkailu, hotelli- ja ravintola-ala, kotitalous- ja kuluttajapalveluala, laboratorioala, elintarvikeala. Hankkeessa toteutetaan 77 liikkuvuusjaksoa, josta 49 on opiskelijoiden ja 28 opettajien jaksoja.

17

Kansainvälisyys

Suomi


Tietolähteitä

Sytyke-hanke on tuottanut viisi lyhyttä videota konsultatiivisestä myyntityöstä. Videot ovat kestoltaan 5-7 minuuttia ja ne löytyvät intrasta (toimintaa tukevat ja kehittävät palvelut – henkilöstöasiat – osaamisen kehittäminen – henkilöstön koulutus – videokoulutukset)

Videoita KONSULTATIIVISESTÄ MYYNTITYÖSTÄ

Videot aiheet ovat: 1. Konsultatiivisuuden keskeisiä perusajatuksia 2. Mitä hyötyä konsultatiivisesta työotteesta on 3. Koulutus-ja kehittämispalvelujen myynti 4. Konsultatiivisen työotteen perustaitoja 5. Prosessikonsultoinnin periaatteita

TURVALLISUUSAIHEISIA videoita Turvapeda II-hankkeessa on tuotettu alakohtaisia turvallisuusvideoita sekä kaikkien alojen käyttöön sopiva Turvallisuus WinNovassa -video. Videot kuvattiin eri toimipisteissä Porissa ja Raumalla kevään 2015 aikana ja ne ovat vapaasti kaikkien opettajien käytettävissä omilla aloillaan. ”Turvallisuus on asenteista kiinni ja juuri asenteisiin WinNovassa haluamme vaikuttaa. Videoilla on suuri merkitys turvallisuusasenteiden ja -osaamisen parantamisessa WinNovan eri aloilla”, sanoo WinNovan turvallisuuspäällikkö Petri Riento.

SANARISTIKKO

Videot löytyvät intran etusivun vihreästä yläpalkista kohdasta ”Turvallisuusohjeet”. Käy tutustumassa!

Pelastusharjoitusalue P

E H

A

On vaarallista I

S

T

U M

I

N

E

N

Ä

R

I

S

T

I

V 112 H

18

E

H R

E

Ä

T

N U

M

E

R

O

N

S

I

A

P

U

T

A

I

E

S

I

Muista pitää T U

R

V

A

V

Ä

L

I

Ä

First Aid E

Muista ennen K ruokailua Pelastaa H pimeässä

I

Ä I

S J

I A

D S

T

I

N

Pidentää ikää N

A

U

R

U

T

O


Työelämäkumppanuus voimavaraksi –hankkeessa tuotettiin seitsämän lyhyttä videota, joissa työelämän edustajat eri aloilta kertovat millaista osaamista ja työelämätaitoja he odottavat alallaan toimivilta ammattilaisilta. Videot ovat vapaasti käytettävissä myös opetuksessa joko luokkatilanteissa tai etäopintoina. Videoita pääsee katsomaan helposti ilman erillistä kirjautumista hankkeen blogin kautta osoitteessa www.tyoelamakumppanuus.blogspot.fi

QR-koodin luominen mobiililaitteella 1. Valitse QR-koodin tekemiseen sopiva sovellus omasta sovlluskaupastasi. 2. Valitse ja kopioi haluamasi www-osoite, johon haluat QR-koodin vievän lukijan 3. Liitä valitsemasi www-osoite QR generaattoriin 4. Tallenna generaattorin luoma koodi sopivassa muodossa (kuvatiedosto). QR-koodin lukeminen mobiililaitteella 1. Valitse QR-koodin lukemiseen sopiva sovellus omasta sovelluskaupastasi. 2. Vie laitteen kamera haluamasi QR-koodin päälle ja lue koodi QR-sovelluksia eri mobiililaitteille:

Osoitteesta löytyvät seuraavat videot: Valmet Automotive Oy Uudenkaupungin autotehdas: työnhakutaidot. HR asiantuntija Tomi Salo Valmet Automotive Oy Uudenkaupungin autotehdas: kansainvälinen osaaminen työpaikalla. Viestintäasiantuntija Mikael Mäki Kenkäkauppa Alina: asiakaspalveluosaaminen. Yrittäjä Outi Nurmi Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy: työnhakutaidot. Tuotantopäällikkö Tommi Suutari Laitilan kaupungin työterveyshuolto: alaistaidot. Työ-ja organisaatiopsykologi Katriina Rehnbäck Turun yliopisto: tulevaisuuden työmarkkinoilla vaadittava osaaminen. Koulutuspäällikkö Leena Jokinen

QR Code Creator (iOS) QR Droid (Android) QR Code Generator (Windows)

LUE LISÄÄ ... Lehden aiheisiin liittyviä julkaisuja: Kaarakainen, M.-T. & Kivinen, O. 2015. Teknologia tulevaisuudessa tarvittavien ICT-taitojen ja muun osaamisen edistäjänä. Saatavilla: http://ruse.utu.fi/pdfrepo/ kaarakainen_kivinen_kaarinakirja.pdf Kaarakainen, M.-T. 2014. Erilaisten teknologian käyttötapojen yhteys käytöstä karttuvaan IT-osaamiseen. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978–951-44-9561-8

Satakunnan sairaanhoitopiiri: puhdistuspalvelualalla vaadittava osaaminen. Siivouspäällikkö Mari Valtonen ja laitoshuoltaja Susanne Rautavalli

Ylläpidä mobiiliosaamistasi! 19

Tietolähteitä

Videoita TYÖELÄMÄSTÄ!


WinNova - Ota ja parasta 2015  

WinNovan hankkeiden lehti opetushenkilöstölle

WinNova - Ota ja parasta 2015  

WinNovan hankkeiden lehti opetushenkilöstölle

Advertisement