Puhu vähän hitaammin, jooko?

Page 1

Puhu v채h채n hitaammin, jooko?


Sisältö NYKÄSE HIHASTA, JOS TARVIIT APUA �������������������������������������������������������������������4 AINA ON VARAA PISTÄÄ PIKKUSEN PAREMMAKSI ����������������������������������������������8 PUHU VÄHÄN HITAAMMIN, JOOKO? ������������������������������������������������������������������� 12 TON KELLOKORTIN KANS KANTSII OLLA TARKKANA �������������������������������������� 16 JOS SUA KIINNOSTAA, NII LUE NÄÄ ������������������������������������������������������������������� 18

Julkaisija: Satakunnan Oppisopimuskeskus Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 2014


Opas sinulle, joka toimit toiseen kieleen ja kulttuuriin oppineen opiskelijan työpaikkakouluttajana..

Saat konkreettisia ohjeita oppisopimusopiskelijan oppimisen tukemiseen ja sopeutumisen helpottamiseen uuteen työyhteisöön. Oppaan lopusta löydät lähdemateriaalia ja linkkejä, joista saat aiheeseen liittyvää lisätietoa. Opas on valmisteltu Satakunnan oppisopimuskeskuksen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kehittämishankkeessa (20112012). Oppaan valmistelussa olivat mukana Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä.


nimi uskonto NYKÄSE HIHASTA, JOS TARVIIT APUA Tietoa ja onnistumisen halua

Nimen muistamisella rakennat arvostusta

Maahanmuuttajaopiskelijan työssä oppiminen ja tutkinnon suorittaminen työpaikalla edellyt-

Työpaikkakouluttaja opastaa yhdessä muun

tävät työelämän edustajalta tietoa, valmiutta

työyhteisön kanssa opiskelijaa suomalaiseen

ja halua ohjata maahanmuuttajataustaista

työelämään ja erityisesti juuri tämän työpaikan

henkilöä.

kulttuuriin ja käytäntöihin.

Työpaikkakouluttaja on opiskelijalle tärkeä

Opiskelijan miksi-kysymykset avaavat usein

tukihenkilö työpaikalla. Työpaikkakouluttaja

näkemään suomalaisuutta ulkoapäin ja siten

on läsnä opiskelijan jokapäiväisessä arjessa

myös paljastavat niitä itsestäänselviä menet-

ja välittäjän tehtävässä ammattialan teorian

telytapoja, joita muuten emme huomaisi

ja käytännön välillä. Työpaikkakouluttaja on

opiskelijalle selventää.

erittäin tärkeässä asemassa myös sovitettaessa yhteen tutkinnon vaatimuksia ja

Kaikille on tärkeää tuntea itsensä arvoste-

työpaikan työtehtäviä.

tuksi, tarpeelliseksi ja hyväksytyksi yhteisön jäseneksi. Pienetkin asiat voivat vahvistaa

Tutustukaa yhdessä tutkintovaatimuksiin ja

tätä, esimerkiksi tervehtiminen ja erityisesti

tavoitteisiin ja miettikää, miten ne saadaan

nimellä tervehtiminen. Oma nimi on meille

parhaiten toteutettua juuri tässä työpaikassa.

kaikille merkityksellinen, ja siksi vaikeakin nimi kannattaa opetella.

4 • NYKÄSE HIHASTA, JOS TARVIIT APUA


Keskustellessasi nimiasioista (miten ketäkin kutsutaan) voit

työasu

Hei! Minä olen Heli. Heli Härkkäänaho, hauska tutustua! Tiedätkö sen Mikon kolmoselta?

samalla selkiyttää työyhteisön sinuttelu- ja teitittelykäytännöt. Puhutel-

Uskonto ja työ Jo ennen oppisopimuksen alkua

kannattaa mahdollisen opiskelijan kanssa

laanko työtovereita etu- vai sukunimellä tai

keskustella

uskonnon

harjoittamisesta

mahdollisesti molemmilla ja käytetäänkö

työpaikalla sekä uskonnon ja työtehtävien

titteleitä.

yhteensovittamisesta silloin, kun tiedostetaan, että mahdollisia kipupisteitä saattaa

Nimet ovat opiskelijalle uusia ja vieraita, ja

tulla vastaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi

niiden muistaminen voi olla opiskelijalle aluksi

rukoushetket, pukeutuminen, eri sukupuolta

hankalaa. Kirjaa opiskelijan kanssa keskeisten

olevan asiakkaan palveleminen tai juhlava-

henkilöiden (työpaikkakouluttaja, lähimmät

paita koskevat kysymykset.

työtoverit, esimies) nimet, puhelinnumerot ja vastuualueet titteleineen mukana kulkeville

Uskonnon harjoittaminen on yksityisasia,

pienille korteille tai perehdytysmateriaaliin.

mutta se ei saa häiritä työtä. Rukoushetket eivät siis kuulu työaikaan, mutta ehkä ne voidaan viettää taukojen aikana? Mieti, voisiko rukoushetkiä varten järjestää rauhallisen tilan, jolloin kenenkään työ ei häiriintyisi niiden vuoksi.

NYKÄSE HIHASTA, JOS TARVIIT APUA • 5


Työasusta tatuointeihin

Siirtääkö juhlapyhä työvuoron?

Työasun tai niiden rinnalla käytettävien

Eri uskonnoissa ja myös maakohtaisesti eri

omien vaatteiden osalta kysymyksiä voi tulla

juhlat ja juhlapäivät ovat tärkeitä (esimerkiksi

esimerkiksi hihan tai helman pituudesta tai

kristityillä joulu ja muslimeilla ramadanin

leveydestä, huivin käytöstä tai housumallista.

jälkeinen id al-fitr). Keskustele opiskelijan

Ulkoista olemusta koskee myös tatuointeja

kanssa juhlapyhistä. Kun ne on selvitetty

kevyempien ihomaalausten käyttö, esimer-

etukäteen, voidaan ne huomioida työvuoro-

kiksi hennaus. Ratkaisua mietittäessä lähtö-

ja lomajärjestelyissä. Monikulttuurisessa

kohtana ovat työturvallisuuden ja hygienian

työyhteisössä kaikkia tyydyttävien ratkai-

vaatimukset, mutta kompromisseihin voidaan

sujen löytäminen voi olla jopa yksikulttuurista

silti päästä. Pohtikaa työpaikalla voisiko

helpompaa.

lyhythihaisen työasun alla käyttää pitkähihaista t-paitaa, hameen alla housuja ja voisiko

Suunnittele perehdytys etukäteen

huivia käyttää jos se on riittävän pieni ja aseteltu siten, ettei se voi tarttua kiinni esim.

Varaa riittävästi aikaa työyhteisöön ja työhön

koneeseen?

perehdyttämiseen, jotta opiskelijalle selviävät työpaikan käytännöt. Käytä maahanmuut-

Pohtikaa myös onnistuuko työn tekeminen, jos

tajan perehdytykseen 1,5 kertaa pidempi aika

opiskelija voi palvella vain samaa sukupuolta

kuin suomalaisen ja jaa perehdytys pieniin

olevia. Keskustele opiskelijan kanssa myös

selkeisiin kokonaisuuksiin.

hänen omista ruokatavoistaan ja vaikuttavatko ne esim. potilaan syöttämiseen.

Perehdytyksen on hyvä olla tavanomaista perusteellisempaa. Kaikki ei myöskään selkiydy kerralla. Asioiden kertaaminen helpottaa opiskelijaa muistamaan asioita. Varsinkin alkuvaiheessa opastus kannattaa antaa kahden kesken mahdollisuuksien mukaan rauhallisessa tilassa. Opiskelijalla voi olla vaikeuksia ymmärtää uusia ohjeita jos niitä on antamassa useita henkilöitä samaan aikaan.

6 • NYKÄSE HIHASTA, JOS TARVIIT APUA


Tottumus ja kulttuuriset erot Opiskelijan passiivisuus tai oma-aloitteisuuden puute ei välttämättä ole sitä. Opiskelija saattaa olla lähtöisin auktoriteettikulttuurista ja on tottunut toteuttamaan annettuja ohjeita ja tehtäviä ja vain niitä; ei siis kysymään, kyseenalaistamaan, tuomaan omaa mielipidettään esille tai ryhtymään työhön, jota hänelle ei ole määrätty tehtäväksi.

Selkeät pelisäännöt tärkeitä

Poissaolo- ja taukokäytännöt

Esittele

(esimerkiksi

Poissaolo- ja taukokäytäntöjä selvitet-

työsuojelu- ja työturvallisuusohjeet) kirjalli-

täessä huomiota kannattaa kiinnittää

sesti ja suullisesti (ei lukien). Erilaisten viestin-

erityisesti

tärkeimmät

asiat

tätapojen arvostus ja yleisyys vaihtelevat eri kulttuureissa, eikä pelkkä paperiohjeistus

• Työajan ja taukojen selvittämiseen:

välttämättä riitä. Kirjalliset ohjeet ovat lisäksi

Työaikana ei voi lähteä omille asioille.

usein kieleltään vaikeita, joten niitä kannattaa

Ruokatauko ei välttämättä kuulu

selventää vielä keskustelemalla.

työaikaan.

Tue opiskelijaa tunnistamaan oman ammatilli-

• Sairauspoissaolojen

käytäntöihin:

suutensa rajat. Sen lisäksi, että selvität opiske-

Kenelle, milloin ja miten ilmoitetaan?

lijalle mitä hänen täytyy ja mitä hän voi tehdä,

Vaaditaanko aina lääkärintodistus?

on hyvä neuvoa myös päinvastainen: mitä

Mihin lääkäriin voi mennä?

hän ei voi tai ei saa tehdä, esimerkiksi mitä ja miten empaattinen laitoshuoltaja voi tehdä

• Muiden poissaolojen luvallisuuteen tai

auttaakseen potilaita heidän terveydentilaansa

luvattomuuteen: Sairasta serkkua ei voi

tai hoitoaan vaarantamatta. Selitä myös, miksi

jäädä kotiin hoitamaan. Perheenjäsentä

jotakin ei voi tehdä ja kenen puoleen opiskelija

ei voi lähettää sijaistamaan poissaolon

voi tarvittaessa kääntyä tilanteessa, jossa hän

ajaksi.

itse ei voi toimia. • Miten lomat määräytyvät, miten niistä ilmoitetaan, milloin lomaa voi pitää.

NYKÄSE HIHASTA, JOS TARVIIT APUA • 7


tavoite perehdytys

AINA ON VARAA PISTÄÄ PIKKUSEN PAREMMAKSI Palaute ja arviointi Palautteen

antaminen

jo

varhaisessa

Perehdytysvaiheessa mallin antaminen ja

vaiheessa on tärkeää ja ohjaa opiskelijaa

työtahdin haarukointi helpottavat palautteen

toimimaan oikein ja tavoitteiden mukai-

antamista, koska silloin opiskelijalla on jonkin-

sesti. Opiskelija voi usein olla epävarma siitä,

lainen kiintopiste, johon hän voi verrata omaa

miten hän pärjää ja miten hän on tehtävänsä

suoritustaan.

muiden mielestä hoitanut. Hänellä ei ehkä ole kokemusta suomalaisesta työelämästä eikä

Yksityiskohtainen ja konkreettinen palaute

tuntumaa siihen, millaista hänen työn jälkensä

ohjaa opiskelijaa oikeaan suuntaan paremmin

oletetaan olevan tai millaisessa aikataulussa

kuin pelkkä kommentti siitä, että lopputulos ei

hänen ajatellaan tehtävistään suoriutuvan.

ole toivotunlainen.

a tai vain mainitse, Älä anna epäselviä ohjeit ivotunlainen: että lopputulos ei ole to

“Tämä ei nyt ppiin.” mennyt ihan na

“Ota mieluum passeli pätk mi semmone ä kakkosnelo sta

8 • AINA ON VARAA PISTÄÄ PIKKUSEN PAREMMAKSI

.”

“Et ny ihan .” rtää tainnu ymmä


luottamus

vahva tuki Myönteisen palautteen tärkeys Säännölliset keskustelut auttavat opiskelijaa

Me suomalaiset annamme tyypillisesti varsin

arvioimaan omaa edistymistään ja antavat

niukasti myönteistä palautetta. Hyväksyvä

varmuutta hänen tekemiseensä. Keskustelut

kommentointi on tärkeää opiskelijalle jo

ovat tärkeitä myös siksi, että ne kertovat

senkin vuoksi, että hän tietää ymmärtäneensä

opiskelijalle arvostuksesta. Suomalaiselle

oikein sen, mitä häneltä odotetaan.

työkulttuurille tyypillinen luottamus työntekijän osaamiseen ja itseohjautuvuuteen – siis jatkuvan kontrollin ja ohjeistuksen puute – voi tuntua opiskelijasta välinpitämättömyydeltä.

Kerro (ja näytä), mitä op iskelijalta odotetaan:

“Tähän työhön käyttää kolme voi tuntia.”

tyy olla “Sauman täy eunasta.” r kaksi senttiä

AINA ON VARAA PISTÄÄ PIKKUSEN PAREMMAKSI • 9


Huolimattomasti annettu palaute voi häpäistä koko yhteisöä

Työyhteisön suhtautumisella suuri merkitys onnistumiseen

Yhteisöllisestä kulttuurista (esim. Aasia)

Joskus saattaa käydä niin, että osa työyh-

tuleva ei useinkaan ole tottunut henkilökoh-

teisöä suhtautuu nihkeästi opiskelijaan, mikä

taiseen arviointiin tai arvosteluun. Hän ei

voi näkyä mm. epäluottamuksena, kohtaa-

edusta itseään vaan yhteisöään, perhettään

misen välttelynä tai ulkopuolelle jättämisenä.

ja sukuaan. Hänen henkilökohtaisen työpa-

Vastustusta perusteellaan usein aikapulalla

noksensa arviointi ei ole vain hänen asiansa:

tai kommunikoimisen vaikeudella. Tässä

epäonnistuminen saa hänet tuntemaan

kohdassa on hyvä muistaa, että puutteel-

häpeää ja pettymystä siitä, että hän on

liseen kielitaitoon on helppo vedota myös

häpäissyt myös yhteisönsä, jonka jäsen hän

silloin, kun yhteistyöhaluttomuuden taustalla

on. Tällöin on tärkeää, että opiskelija saa

ovat muut syyt.

palautteen – etenkin negatiivisen – kahden kesken, jolloin hän voi muun työyhteisön

Toisaalta opiskelija voi syyttää työyhteisöä tai

edessä säilyttää kasvonsa.

joitakin sen jäseniä syrjinnästä tai rasismista. Näin voi olla – tai sitten ei. Silloin kun kemiat voi

eivät kohtaa, tilanteeseen kannattaa tarttua

purkautua hämmentyneenä nauruna, jonka

mahdollisimman nopeasti ja purkaa se auki

me suomalaiset saatamme tulkita esimerkiksi

niin, että kaikki osapuolet tuntevat tulleensa

ylimielisyydeksi tai piittaamattomuudeksi.

kuulluiksi.

Epäonnistumisesta

johtuva

häpeä

Eteen voi tulla myös tilanne, jossa joutuu antamaan korjaavaa palautetta. Jotta se hyödyttäisi sekä opiskelijaa että työyhteisöä, palaute tulee antaa rehellisesti, oikeasta asiasta ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

10 • AINA ON VARAA PISTÄÄ PIKKUSEN PAREMMAKSIymmärrys PUHU VÄHÄN HITAAMMIN, JOOKO? Puhu selkeästi ja ymmärrettävästi

Asia kerrallaan

Puhu normaalilla tempolla. Opiskelijan voi

Esitä asiat lyhyinä, loogisina kokonaisuuksina

olla vaikea ymmärtää nopeaa puhetta. Hidas-

mutta perusteellisemmin kuin suomalaiselle,

tamalla puhenopeutta nopeutat asioiden

koska silloin tulee usein samalla avanneeksi itses-

perillemenoa.

täänselvyyksiä. Ohjeeksi sopii esimerkiksi ”yksi asia – yksi lause”. Pitkät ja monimutkaiset lause-

Mieti, miten esität asian. Opiskelija harvoin

rakenteet, niin puhuttuna kuin kirjoitettunakin,

hallitsee

Murteet,

pudottavat opiskelijan helposti kärryiltä. Mieti,

puhekielen piirteet, erilaiset kuvannolliset ja

miten sanoisit asian jollakin osaamallasi vieraalla

leikilliset tai humoristiset ilmaukset opitaan

kielellä – ja käännä se sitten suomeksi!

kielen

koko

kirjon.

vasta ajan myötä. Varmimmin tulet ymmärretyksi käyttämällä selkeää yleiskieltä (kirja-

Ymmärtämistä kannattaa varmistaa tiheään.

kieltä). Sivistyssanat (muista kielistä suomeen

Kysymykseen ”Ymmärrätkö?” opiskelija voi

lainatut sanat) ovat opiskelijalle usein

vastata kohteliaisuussyistä myöntävästi, vaikka

tutumpia kuin niiden suomennetut vastineet.

se ei pitäisi paikkaansa. Pyydä opiskelijaa välillä kertaamaan se, mistä on puhuttu. Tämän voi tehdä myös piilotetusti ”unohtamalla” keskus-

MYÖNTEINEN > POSITIIVINEN JAKSO > PERIODI MASENNUS > DEPRESSIO

12 • PUHU VÄHÄN HITAAMMIN, JOOKO?

telun sisällön. Puhuminen sinä-muodossa helpottaa ymmärtämistä ja kohdentaa asian koskemaan opiskelijaa.


kielioppi Ymmärrä kohtuudella Älä odota tai vaadi opiskelijalta täydellistä

Kielivirheitä esimerkiksi taivuttamisessa on

kielitaitoa. Monipuolinen suomen kielen

pitkään ja lauseet voivat olla epäsuoma-

osaaminen kehittyy vain vuosien mittaan

laisen tuntuisia, mutta viesti voi mennä siitä

vuorovaikutuksessa suomalaisten kanssa.

huolimatta perille. Riittävän ammatillisen

Pieniin muotovirheisiin ei kannata takertua,

kielitaidon saavuttamisen tavoite ei voi olla

jos asiat tulevat puolin ja toisin ymmärretyksi.

se, että asiakas tai työtoveri eivät tunnistaisi

Jos opiskelija pyytää korjaamaan virheitään,

opiskelijaa ulkomaalaiseksi, vaan ammatissa

sitä voi tehdä kohtuudella ja olennaisissa

selviäminen ja työn sujuminen. Kommuni-

kohdissa. Kaikki eivät halua, että heidän

kointi on aina kaksisuuntaista: tärkeintä on

kielenkäyttöönsä puututaan; omalla puheella

halu ymmärtää ja tulla ymmärretyksi!

voi kuitenkin tarjota mallin. Jos et ymmärrä, mitä opiskelija tarkoittaa, selvitä se ja kerro hänelle, miten asian voi sanoa. Kysy esimerkiksi ”Tarkoititko, että…/ Haluatko sanoa, että…”. Kaikkea ei voi eikä kannata korjata, mutta ymmärtämisen teeskenteleminenkään ei vie opiskelijaa eteenpäin.

PUHU VÄHÄN HITAAMMIN, JOOKO? • 13


”Tää on tarkotettu vaan meiän käyttöön, täst ei kulje asiakkaat. Ois sit suositeltavaa käyttää ain tätä ovee, ku nois muis on hälyt päällä ku ei oo virka-aika. Äläkä sit säikähdä jos toi ylälukko vähän temppuilee, se aina joskus hiuka reistailee, muta kyl se ain on auennu. Ainaski tähän asti. No nyt pitää koputtaa puuta.”

”Tässä rakennuksessa/talossa on kolme ulko-ovea, mutta me työntekijät käytämme aina tätä ovea. Sinä siis tulet aina aamulla tästä ovesta ja menet pois tästä ovesta kello neljä iltapäivällä. Ne kaksi isoa ovea tuolla Itsenäisyydenkadun puolella (näytä kädellä, missä suunnassa) on vain asiakkaille. Me työntekijät emme voi mennä ja tulla niistä ovista. Ne kaksi ovea, jotka ovat tuolla toisen kadun puolella (näytä kädellä), ovat auki vain päivällä, kello kahdeksan aamulla viiva kello kuusitoista iltapäivällä. Illalla ja yöllä niissä on elektroninen systeemi, ovet menevät automaattisesti lukkoon. Jos joku ihminen menee siitä ovesta illalla tai yöllä, tulee automaattinen hälytys – alarmi – ja poliisiauto tulee katsomaan, kuka on talossa. Siksi me käytämme aina tätä pientä ovea. Voit nyt testata, sopiiko sinun avain tähän ja osaatko avata tämän ylälukon. Se on joskus vähän vaikea avata.”

14 • PUHU VÄHÄN HITAAMMIN, JOOKO?


Sumppii soppii juua kaksi kertaa päiväs, molemmil kerroil kuupperintestin verra ja paperossii saa polttaa kolme kertaa, vaikkei sitä kait missää lakikirjois kirjotettu oo. Veskis me ollaan ainaki tähän mennes saatu käydä sillon kun niin sanotusti tarve vaatii. Ettei tarvi kupla ottas eikä kusi sukas tyäskennellä.

”Tässon sit meiän aarreaitta: firman tuliterät vehkeet, ne on pomon silmäterä ja ihan syystä: on aikas tyyriitä ja hankala hankkia kotimaisilta toimittajilta. Sullon avainlenkis oma avain tähä, ja sit toho pumaskaa pitäis saada ain kuittaus. Nää tulis palauttaa sit homman päätyttyy tänne.”

Sinulla on joka päivä kaksi kahvitaukoa. Yksi tauko kestää kaksitoista minuuttia. Ja jos sinä haluat tupakoida, voit mennä maksimi kolme kertaa päivässä. Se on tässä firmassa sellainen pieni ekstratauko – laki ei oikeasti sano, että työntekijä voi mennä tupakkatauolle. Ja jos sinä haluat mennä vessaan, sinun ei tarvitse odottaa kahvitaukoa tai ruokataukoa. Voit mennä aina kun sinun täytyy mennä.

”Tässä isossa kaapissa on firman työkalut. Sinä voit ottaa täältä, jos tarvitset jotain. Kirjoita aina sinun nimi ja työkalun nimi tähän vihkoon, kun otat jonkin työkalun. Ja muista kirjoittaa myös päivämäärä, monesko päivä olet lainannut. Nämä työkalut ovat tosi kalliita ja niitä on vaikea ostaa Suomesta. Siksi tämä kaappi on aina lukossa. Sinulla on sinun avainnipussa oma avain tähän kaappiin. Kun työ on valmis, sinun täytyy tuoda työkalut aina takaisin tähän kaappiin.”

PUHU VÄHÄN HITAAMMIN, JOOKO? • 15


huumori 12345 TON KELLOKORTIN KANS KANTSII OLLA TARKKANA Haasteena numerot ja kellonajat Varmista, että opiskelija on ymmärtänyt

Mikäli työyhteisössä järjestetään yhteisiä

numerot, kuten päivämäärät ja kellonajat. Voit

vapaamuotoisia tilaisuuksia, kannusta opiske-

antaa ne opiskelijalle kirjallisesti tai voit pyytää

lijaa osallistumaan niihin, koska ne edistävät

opiskelijaa näyttämään omat merkintänsä.

keskinäisen

Numeraali-ilmaukset ovat suomen kielessä

Selvennä hänelle tapahtuman luonne: mitä

varsin vaikeita ja siksi hyväkin suomen puhuja

on odotettavissa, miten pukeutua tai mitä

saattaa ymmärtää ne väärin.

ottaa mukaan. Saunailta tai pikkujoulu voi olla

Positiivisella asenteella onnistuu Hyvä työilmapiiri ja kollegoiden positiivinen asennoituminen rohkaisevat, suomea toisena kielenä puhuvaa, käyttämään kieltä virheistä huolimatta. Myös työn ohessa viljelty leppoisa (tilanne)huumori voi olla työyhteisön henkeä nostava ja kommunikoimaan vapauttava tekijä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että eri asiat naurattavat eri kulttuureissa, ja siksi varsinaiset kaskut voivat olla sekä sisällöllisesti että kielellisesti vaikeasti ymmärrettäviä. 16 • TON KELLOKORTIN KANS KANTSII OLLA TARKKANA

luottamuksen

syntymistä.

opiskelijalle ennen kokematon tilanne.


asenne välisen n ie r u u t lt aste Ku a h in r u u isen s m y ä k a s n a lttuurin k u k n a a r ei ole vie oman kulttuurin vaan n tuntemus ja sen vaikutukse tuntemus aminen omassa tiedost essä. is m y t y ä t t käy r Adle cy

- Nan

TON KELLOKORTIN KANS KANTSII OLLA TARKKANA • 17


JOS SUA KIINNOSTAA, NII LUE NÄÄ Lähteet ja lisätietoa AIMO-hanke, monikulttuurista työpaikkaohjausta. Saatavilla: Linkki Bartis, Imre (toim.): Maahanmuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä. Nettiversio 2010. Linkki Jäppinen, Tuula 2011: Suomen kielen taidon riittävyys yritysten aikapaineisissa puhetilanteissa esimiesten ja työharjoittelijoiden kuvaamana. Puhe ja kieli 31:4, 193–214. Karo, Sirkku 2003: Monikulttuurisuus puhtauspalvelualalla. Rekrytointi ja perehdyttäminen. Palveluesimiehen käsikirja. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja 2:8. AO-paino, Mikkeli. Kela, Maria ja Komppa, Johanna 2011: Sairaanhoitajan työkieli – yleiskieltä vai ammattikieltä? Funktionaalinen näkökulma ammattikielen oppimiseen toisella kielellä. Puhe ja kieli 31:4, 173–192. Kinnunen, Eija, Vuorenmaa Seija 2009: Käytännön eväitä monikulttuuriseen ohjaukseen. Opinnäytetyö, Matkailu- ja ravitsemis- ja talousala, Jyväskylän yliopisto. MONIKULTTUURINEN TYÖYHTEISÖ – Pieni opas perehdyttämiseen Linkki

18 • JOS SUA KIINNOSTAA, NII LUE NÄÄ


Mäkipää, Cynthia, Piili, Marjut 2009: Eläydy erilaisuuteen! Monikulttuurisuus puhtausalan työyhteisössä. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja 2:12. AO-paino, Mikkeli. Puhumalla paras – ratkaisuja arjen etnisiin konflikteihin Saatavilla: Linkki Vartia, Maarit, Bergbom, Barbara & al. 2007: Monikulttuurisuus työn arjessa. Työterveyslaitos, työministeriö. Tammer-Paino Oy, Tampere. Vartiainen-Ora, Päivi 2007: Erilaisuus sallittu. Perehdymme monimuotoisuuteen – käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle. Saatavilla myös: Linkki Virtanen, Aija 2011: Käsityksiä kansainvälisesti rekrytoitujen hoitajien ammatillisesta kielitaidosta ja sen kehittymisestä. Mediakeskusteluiden ja asiantuntijan haastattelun analyysia. Puhe ja kieli 31:4, 153–172. Ymmärräks sää? Työyhteisöjen monikulttuurisuuskoulutus. Saatavilla myös: Linkki

JOS SUA KIINNOSTAA, NII LUE NÄÄ • 19


Opas sinulle, joka toimit toiseen kieleen ja kulttuuriin oppineen opiskelijan työpaikkakouluttajana. Opas tarjoaa ajateltavaa ja konkreettisia ohjeita, joilla voit tukea oppisopimusopiskelijan oppimista ja sopeutumista uuteen työyhteisöön.

Puhu vähän hitaammin, jooko? Julkaisija: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Satakunnan oppisopimuskeskus Kuvitus ja taitto: Idearäätäli Oy


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.