Page 1

WinNovan hankkeiden lehti opetushenkilöstölle

Käytettävä ennen 31.5.2017


TEEMAT

PÄÄKIRJOITUS

3. Lyhyet

Ota ja parasta

4. Digipedagogiikka

Mistä on tämän päivän oppilaitosarki tehty? Se on tehty uudistuksista ja niihin liittyvistä käsitteistä: digiloikasta, innovaatioalustoista, sujuvista siirtymistä ja koulutussopimuksesta, reformista, osaamisperusteisuudesta, mobiiliohjauksesta ja kokonaisarkkitehtuurista. Ajoittain voi tulla tunne, että perustehtävä jää kaiken uuden puuhan alle tai uuteen puuhaan on vaikea lähteä mukaan arjen tehtävien vyöryessä päälle.

8. Osaamisperusteisuus 10. Työpaikalla tapahtuva oppiminen 12. Työelämä 16. Asiakaslähtöisyys 18. Pedagogiikka 20. Kansainvälisyys 22. Tietolähteitä Ota ja parasta on WinNovan toteuttamien hankkeiden yhteinen julkaisu, joka kokoaa hankkeiden hyviä käytäntöjä, tuotoksia, oivalluksia ja ideoita kaikkien käyttöön. Toimitus Anne Vaahtio Sisällön tuottajat Johanna Aappola Anna Blom Niina Engblom Anne Felin Jari Haavisto Mirva Julkunen Sirpa Koivunen Marita Kärki Kari Laine Jonna Malmivuori Liisa Sarasoja Petri Sotarauta Päivi Suominen-Tontti Marja Tomberg Elisa Vahteristo Juha Vasama Kati Vuorisalo Teijo Wahlman Ulkoasu Anne Jacksen / TAITOVAKKA Kuvat Mirva Julkunen Painos ja painopaikka 500 kpl Laitilan Kirjapaino

2

Ihmiselle lajityypillinen ominaisuus ja selviytymiskeino on sopeutuminen erilaisiin ympäristöihin. Kameleonttimainen nopea sukkuloiminen eri tilanteissa voi toimia nykyhetkessäkin selviytymisessä lopulta paremmin kuin ennalta suunnitellun suojavärin säilyttäminen tilanteesta toiseen. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja WinNovan tässä toimintaympäristössä on samalla kertaa oltava sekä uudistuksia ennakoiva, muutosten etulinjassa kulkeva että aiemmin kehitetyistä hyvistä kokemuksista ja toimintatavoista ammentava organisaatio. Perustehtävä onkin olla aktiivisesti mukana uudessa. Digitaaliset oppimisympäristöt, opiskelijoiden kannustaminen uuden luomiseen ja yrittäjyyteen, oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistäminen ja oppisopimukseen ohjaaminen, yksilölliset opintopolut ja opettajan rooli kulttuuritulkkina ovat esimerkkejä viimeaikaisista pedagogisen kehittämisen ponnistuksista, joita on tuettu hankerahoituksella. Erilaiset osallistavat menetelmät ja osaamisen johtaminen pureutuvat puolestaan laajemmin työyhteisön kehittämisen näkökulmaan. Myös tähän tarpeeseen kehittämisrahoitusta on kohdennettu. WinNovan toteuttamien kehittämishankkeiden yhteinen julkaisu ilmestyy nyt jo kolmannen kerran. Lehti on tuttuun tapaan ajatuksia herättävä ja raikas kokonaisuus niin sisällöltään kuin ilmiasultaankin. Ota ja parasta tulevalle syys- ja kevätkaudelle parhaat ideat!

Taina Kivioja

Hallinto- ja kehityspalvelupäällikkö


Pedagogisesti puhuttelevin slogan

WinNovan hankkeet

– OTA YHTEYTTÄ –

3

Lyhyet

Jos se toimii, tee sitä enemmän. Jos se ei toimi, tee jotain toisin.


Digipedagogiikka DigiHOP yhdistää digin pedagogiikaan DigiHOP rakentaa lähihoitajakoulutukseen uudenlaisen digitaalisesti toimivan kotihoidon oppimisympäristön, jossa opiskelijat oppivat aidoissa asiakastilanteissa. Kotona asuvista ikääntyvistä, vapaaehtoisista asiakkaista muodostetaan asiakaspankki yhteistyössä Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiön Asumispalvelut -yksikön kanssa. Lähihoitajaopiskelijat tekevät vapaaehtoiseen asiakaspankkiin kuuluvien vanhusten koteihin oppimiskäyntejä, joissa hyödynnetään digitaalista teknologiaa. Kotihoidon opetuksen ja uuden oppimisympäristön kehittämisen taustalla on lähihoitajan työnkuvan muuttuminen tulevaisuudessa: väestö ikääntyy, sote-uudistus muuttaa palvelutuotantoa ja työmenetelmät digitalisoituvat. Muutokset ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja tulevaisuudessa tarvitaan toimiva, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas palvelukokonaisuus ikääntyneiden kotihoitoon. Kotihoidon digitaalisessa oppimisympäristössä oppija pääsee harjoittelemaan tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja opintojensa aikana. Oppija kohtaa asiakkaan aidossa kotihoidon ympäristössä ja hänellä on oppimiseensa uuden opetuskäyttöön soveltuvan digi- ja mobiiliteknologian mahdollistama reaaliaikainen tuki opettajalta. Uutta teknologiaa hyödyntävässä kotihoidon oppimisympäristössä oppija hakee ammatillista tietoa, jakaa ja reflektoi oppimaansa. Välineet ja sovellukset vaihtuvat tilanteen ja tarpeen mukaan – keskiössä on pedagogiikka ja tulevaisuuden hoitajan joustavan osaamisen rakentaminen. Digitaalinen oppimisympäristö integroi opetuksen ja oppimisen erilaiset ympäristöt uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi.

4

DigiHOP-kotihoidon oppimisympäristössä valjastetaan erilaiset ympäristöt oppimiseen. Perinteinen luokkahuone ja opettajan pedagoginen tuki, asiakkaiden elinympäristöt ja nykypäivän opiskelijoiden tapa hyödyntää digiteknologiaa yhdistyvät parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan oppimista ja osaamisen kehittymistä. Toiminta uudenlaisessa oppimisympäristössä avaa lähihoitajaopiskelijalle konkreettista näkökulmaa ikääntymiseen elämänvaiheena, vanhustyön monipuoliseen työhön ja antaa mahdollisuuden realistisesti pohtia vanhustyötä työurana. Opetuksen digitalisaatiossa on kyse opettajan työn kokonaisvaltaisesta muutoksesta ja opettajan ammatillisesta kehittymisestä. Opetuksen digitalisoinnissa ei ole kyse vain sähköistämisestä vaan oppimisen kannalta suotuisan ja joustavan opiskeluympäristön rakentamisesta, jossa digitaalisilla työkaluilla ja ympäristöllä on mielekäs rooli. Digitalisaatiota hyödynnetään pedagogisesti opetuksen ja oppimisen tukena, muutetaan oppimisen ja opetuksen käytäntöjä ja kehitetään opiskelijoiden valmiuksia tulevaisuuden työelämään. Digitalisaatio koettelee opettajan asiantuntijuutta ja edellyttää uudenlaista osaamista. Opettajan osaaminen on perinteisesti rakentunut pedagogisesta ja sisällöllisestä osaamisesta. Verkottunut, digitalisoituva maailma muuttaa kuitenkin oppimista ja opettamista, ja uuden opettajuuden rakennusaineeksi tarvitaan myös teknologista osaamista. Uuden oppimisympäristön kehittäminen perustuu työelämän osaamistarpeeseen ja digiteknologia on erinomainen apuväline toteutuksessa. Opettaja toimii oppimisprosessin pedagogisena kokoajana, ohjaajajana ja näkyväksi tekijänä. Uusissa, hajautetuissa oppimisympäristössä oppimisen jälki jää moneen paikkaan.

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 2/2016–12/2018. Hanketta toteuttaa WinNova.


5. 4. 3. 2. 1.

Kehittyminen Verkottuminen Jakaminen

Tiedon rakentaminen Osallistuminen

Tiedonvälitys Tiedon etsiminen Tehtävät

Sosiaalistuminen Viestittäminen Tutustuminen

Saatavuus ja motivaatio Tervetuloa!

Vuorovaikutus on oleellinen osa verkko-opetusta ja opettajan tehtävä on vahvistaa verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Opettaja kannustaa omalla esimerkillään ja tarjoaa keinoja, joilla jokainen mukana oleva opiskelija voi myös verkossa ilmaista itseään. Keskustelut, jaetut tiedostot oppimisalustoilla sekä erilaiset sosiaalisen median ryhmät ovat oivallisia tapoja ylläpitää opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta. Opiskelijat osaavat hyödyntää verkkoja tiedon etsimisessä, tehtävien tekemisessä ja materiaalin tuottamisessa. Haasteena on tiedon tulva ja vaarana infoähky. Opiskelijalta vaaditaan medialukutaitoa opiskeltavan aiheen kannalta oleellisen tiedon löytämiseksi. Opettajan tehtävänä on medialukutaidon ja lähdekritiikin opettaminen. Verkossa käydyt ryhmäkeskustelut auttavat opiskelijoita hahmottamaan kokonaisuutta ja sisäistämään tavoitteiden mukaisia sisältöjä. Yhteisten keskustelujen ja verkossa tehtävien ryhmätöiden kautta tietoa rakennetaan yhdessä ja opettaja jää taustalle. Opettaja kuitenkin varmistaa tavoitteiden suuntaisen tiedon rakentamisen esimerkein, tiivistyksin ja mahdollisin rajauksin. Verkko-opiskelussa opiskelijat ottavat enemmän vastuuta omista opinnoistaan ja ohjauksen tarve vähenee. Kriittistä ajattelua tukevat harjoitteet, opettajan ja vertaisten palaute sekä oman oppimisen reflektointi tukevat oppimista.

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 5/2015–12/2017. Turun kaupungin sivistystoimiala koordinoi hanketta ja hankeverkoston muodostavat Turun Aikuiskoulutuskeskus, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Stadin ammattiopisto ja WinNova.

5

Digipedagogiikka

Verkko-opetus vaatii opettajalta uutta pedagogista otetta. Verkossa opetus etenee samaan tapaan kuin luokassakin ja tiedonvälitys on vain yksi verkko-opetuksen vaihe. Opettajan on tutustutettava opiskelija verkkoympäristöön ja verkkovälineisiin sekä luotava motivaatio oppimiseen ja osallistumiseen.


Digitalisaatio on totta. Opiskelu ja oppiminen eivät enää kysy aikaa tai paikkaa. Monet oppilaitoksen päivittäisistä toiminnoista on jo nyt digitalisoitu, ja tieto kulkee verkkojen, ei printtien tai papereiden, kautta. Miten digitalisaatio näkyy rehtorin, henkilöstöpäällikön ja koulutuspäällikön arjessa?

Mikä on mielestäsi WinNovan suurin kehittämishaaste digitalisaation näkökulmasta?

Digittääkö ts. kuinka digitaalisuus näkyy omassa työssäsi?

Elisa Vahteristo henkilöstöpäällikkö

Mikä on viestisi opettajalle, joka ottaa ensiaskeleitaan digiopetuksen ja -ohjauksen maailmassa?

Digipedagogiikka

DIGITTÄÄKÖ?

Digitalisoituminen näkyy konkreettisimmin henkilöstötyössä erilaisten työsuhteeseen, työajan seurantaan, rekrytointiin, osaamisen hallintaan ja matkustamiseen liittyvien prosessien digitalisoimisena. Uuden henkilöjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä monet paperilomakkeilla hoidetut asiat digitalisoituvat ja henkilöstötietojen seuranta muuttuu sähköiseksi. Sosiaalisen median kanavat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia niin organisaation sisäiseen keskusteluun ja henkilöstön osallistamiseen kuin myös oman alan ammattilaisten väliseen tiedonvaihtoon erilaisissa verkostoissa.

Haasteina on siirtyminen pienimuotoisista kokeiluista asiakkaiden näkökulmasta rakennettuihin palvelukokonaisuuksiin sekä henkilöstön digiosaamisen kehittäminen.

Juha Vasama rehtori Käytän säännöllisesti digitaalisia sovelluksia sekä työssä että vapaaajalla. Olen erityisesti tutustunut viime aikoina erilaisiin sosiaalisen median palveluihin.

Kaikkien rohkeus käyttää sovelluksia. Uskallus kokeilla ja haastaa itsensä niitä käyttämään.

Kannattaa lähteä liikkeelle uteliaasti ja ennakkoluulottomasti katsomaan ja kokeilemaan, minkälaisia mahdollisuuksia Hieno ja kannatettava askel. Ei on tarjolla. WinNovan sisältäkin löytyy vain tulevaisuutta vaan vahvasti monia hyviä esimerkkejä toteutetuista tätä päivää. digiopetus- ja ohjausmalleista. Koulutusta digiopetukseen on tarjolla mm. OSKU5-hankkeen tuottamien videoiden muodossa ja syksyllä alkavan Digiroihuhankkeen kautta. Keskustelu asiaan perehtyneiden henkilöiden kanssa ja yhdessä tekeminen vievät pitkälle!

6

Kari Laine koulutuspäällikkö Kyllä digittää, digitaalisuus näkyy työssä monin eri tavoin. Kokouksia pidetään yhä enemmän digitaalisesti Lyncin ym. kautta. Palveluita ollaan kuumeisesti siirtämässä digiaikaan ja useat eri työtehtävät hoituvat verkkoa hyödyntäen. Asiakaspalvelua ollaan tehostamassa käyttäen digitaalisuuden tuomia suuria mahdollisuuksia. Digitalisaatiosta on puhuttu yleisesti pitkään (ehkä eri termeillä), mutta tällä hetkellä siinä ollaan tekemässä melkoisia harppauksia.

Olen itse ollut mukana useassa kehittämishankkeessa, ja suurin haaste on saada uudet asiat jalkautettua organisaatioissa arjen työkaluiksi.

Ota pieni askel kerrallaan ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa pilotoinnin kautta käyttöön ja jatkokehitettäväksi. Liian ison palan haukkaamiseen kerralla tukehtuu.


Digipedagogiikka

Tunnetko DigiTyökaluja – y hdi s tä oik e i n

PADLET PowStreet POPPLET SKITCH QUIZLET THING LINK

MindMap-työkalu Interaktiivinen seinä ideointiin Työkalu vuorovaikutteisen kuvan rakentamiseen Sanojen / Käsitteiden opiskelu korttiparein Monipuolinen työkalupakki kuvan muokkaamiseen Sarjakuvatyökalu Oikea vastaus sivulla 22

Pelittääkö? Ilo ja mielihyvä ovat pelillisen oppimisen motivaattoreita. Pelatessa opiskelijoiden sosiaaliset taidot, oppimaan oppimisen taidot ja digitaidot kasvavat, samoin motivaatio. Pelit ovat lähellä opiskelijoiden arkea, ja ne on helppo ottaa osaksi opetusta. Monimutkaisetkin oppimistavoitteet konkretisoituvat pelien avulla. Pelit myös aktivoivat ja tempaisevat mukaansa. Pelissä on helppo kohdata omat virheet, peli palkitsee pienimmästäkin onnistumisesta ja antaa mahdollisuuden uuteen yritykseen. Pelit kehittävät myös sosiaalisia taitoja ja parantavat keskittymiskykyä. Opiskelijat innostuvat tuottamaan peliin omaa materiaalia: kuvia ja tekstejä. Oppiminen tapahtuu kuin huomaamatta.

Hanketta rahoittaa Opetus-ja kulttuuriministeriö. Hankkeen toteutusaika on 12/2015–12/2017. Turun kaupungin sivistystoimiala koordinoi hanketta ja hankeverkoston muodostavat Oulun seudun ammattiopisto, Salpaus, Varia ja WinNova. Diginä duunissa -hanke kehittää työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen valmentautumista hyödyntäen pelipedagogiikka ja virtuaalista työelämävalmennusta.

7


Osaamisperusteisuus

Oi mitä pedagogiikkaa! OI!-oppimisprojekteja ja osaavia ammattilaisia tuo innovaatiopedagogiikkaa ammatillisen II asteen koulutukseen. Innovaatiopedagogiikkaa soveltavien projektipajojen kautta vahvistetaan työelämässä tarvittavia innovaatiokompetensseja. Projektipajat ovat luonteeltaan pop up -tapahtumia, palvelutapahtumia, työtehtäviä yhdistäviä kokonaisuuksia, esittelytilaisuuksia tai esimerkiksi asiakaskyselyitä. Projektipaja voidaan toteuttaa työssäoppimispaikalla, oppilaitoksessa tai asiakkaan tiloissa. Projekti toteutuu alakohtaisesti tai siihen voi osallistua eri alojen opiskelijoita. Opiskelijat vastaavat projektin etenemisestä aina sen suunnittelusta arviointiin saakka ja opettaja ohjaa työskentelyä projektipajaohjaajana. Innovaatiopedagogiikka vastaa työelämän muutostarpeisiin ja kehittää opetusta työelämälähtöisesti. Innovaatiopedagogiikka perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle. Asiantuntijana ja sparraajana hankkeessa on Turun ammattikorkeakoulu, joka on kehittänyt OI!hankkeessa toiselle asteelle sovellettavaa innovaatiopedagogiikkaa.

8

Innovaatiopedagogiikan perusteita • Innovaatiokompetenssit koostuvat yksilö-, yhteisö- ja verkosto-osaamisesta. • Innovatiivinen ammattitaito kuuluu jokaiseen ammattiin. • Opiskelijat kehittävät opintojen aikana innovaatiovalmiuksiaan työelämää varten. • Innovaatioiden synty edellyttää vapautta kokeilla ja tehdä myös virheitä. • Reflektoinnin merkitys on suuri ja kysymykset ovat usein vastauksia tärkeämpiä. • Innostusta syntyy osallistamalla. Projektipajat innovaatiopedagogiikan toimintatapana • Yhteistoiminnallisen oppimisen ja itsenäisen työskentelyn vuorottelua. • Monialaisissa työelämälähtöisissä verkostoissa toimimista. • Projektimaisessa työskentelyssä vahvistuvat tietojen, taitojen ja ongelmanratkaisun lisäksi vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot. • Opettaja on ohjauksellisessa roolissa suunnitellen raamit aidoille työelämälähtöisille oppimisprojekteille. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 1/2016–12/2017. Hanketta koordinoi WinNova ja hankeverkoston muodostavat Kankaanpään opisto ja Sataedu.


Yrityskiihdyttämö pedagogisena menetelmänä ALL IN Yrityskiihdyttämö palvelee yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria. Samalla ALL IN luo jatkuvuutta yrittäjyyskasvatukseen peruskoulusta ja lukiosta ammattioppilaitos- ja korkeakouluopintoihin. ALL IN -hankkeen tavoitteena on parantaa yrittäjyysopintojen laatua tuoden nostetta yrittäjyyden opiskeluun ja kanavan yrittäjyyteen niille, jotka opintojensa aikana kiinnostuvat tosissaan yrittäjyydestä työurana. Yrityskiihdyttämö on pedagoginen menetelmä, joka mahdollistaa opiskelijalle tuetun väylän yrittäjäksi jo opiskeluaikana. Yrityskiihdyttämössä liikeidean kehittäminen, yrittäjänä toimiminen ja yrityksen kehittäminen ovat osa opiskelua ja opiskelijalla on mahdollisuus liittää yrittäjyytensä osaksi tutkintoa. Yrityskiihdyttämössä olennaista on tukea opiskelijoiden aktiivista ja realistista asennetta ja näin edistää opiskelijoiden työelämään siirtymistä sekä samalla vähentää opintojen keskeyttämistä.

Yrittänyttä ei laiteta

Opettajamentorit opiskelijoiden tukena WinNovan, Sataedun, DIAK:n ja SAMK:n opettajat muodostavat maakunnallisen mentoriverkoston, josta löytyy asiantuntemusta yrittäjyyden eri vaiheisiin ja eri aloille. WinNovan neljä opettajamentoria ovat opiskelijoiden käytettävissä yrittäjyyden vaihtoehtoja pohdittaessa. Opiskelija kehittää opintojen aikana oman liikeidean, perustaa mahdollisesti oman yrityksen ja edistää näin opintojaan ja kytkee myös mahdollisesti työssäoppimista ja projektitöitä omaan yritykseensä. ALL IN tuottaa erilaisia kaikkien oppilaitosten opiskelijoille avoimia yrittäjyystapahtumia, esim. eri oppilaitoksissa järjestettäviä yrittäjyysteemaisia iltapäiviä ja pop up -yrittäjyyspäiviä.

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 9/2015–2/2018. Hanketta koordinoi SAMK ja hankeverkoston muodostavat DIAK, Sataedu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö ja WinNova.

9

Osaamisperusteisuus

Kaikki mukaan – ALL IN!


Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Oppis ja koulu integroi oppisopimusjakson osaksi opintoja

Miten?

Oppis ja koulu -toimintamalli yhdistää oppisopimuksen oppilaitosmuotoiseen opiskeluun. WinNovalainen malli on kehitetty ja kokeiltu yhdessä alle 25-vuotiaiden, perustutkintoa opetussuunnitelmaperusteisesti opiskelevien, kuljetus-, metsäkone- ja kone- ja metallialan opiskelijoiden ja työpaikkojen kanssa.

Koulutusasiantuntija tekee oppisopimuksen yhdessä opettajan, työnantajan ja opiskelijan kanssa

Oppisopimus suunnitellaan yhteistyössä

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma

• Työllistymismahdollisuudet paranevat • Työnantaja tutustuu opiskelijaan • Oppisopimus toimii rekrytointikanavana • Opiskelijan osaaminen syvenee ja työpaikkakohtaistuu • Opiskelija saa vastuullisia työtehtäviä • Valmistuminen nopeutuu, kun kesäaika hyödynnetään

10

Työpaikka täyttää tutkinnon perusteiden mukaiset kriteerit

Opiskelijat opiskelevat oppilaitoksessa ja työpaikalla henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan

Työnantajalle korvaus

Opiskelija hakee opettajan ohjauksessa työpaikan itselleen

Opiskelija tekee oppimistehtäviä, jotka sitovat teorian työssäoppimiseen Oppisopimusjaksolla suoritetaan ammattiosaamisen näyttö

Opiskelija saa palkkaa ja on työsuhteessa

Hanketta rahoittaa Opetus-ja kulttuuriministeriö. Hankkeen toteutusaika on 12/2015–12/2016. Hanketta toteuttaa WinNova.


Kiinnostus on olemassa, suurin haaste on kuitenkin löytää työnantajia, jotka sitoutuvat nuorta kouluttamaan. Opsodiili-, INFO- ja Monikko-hankkeiden tavoitteena on edistää oppisopimuskoulutuksen win-win -tilanteiden syntymistä, joissa sekä nuoret että yritykset ovat voittajia: nuoret saavat tarvitsemansa koulutus- ja työpaikan ja työnantajat tuottavia ja innovatiivisia nuoria osaajia yrityksiinsä kasvamaan. Vain viidesosa oppisopimusopiskelijoista on alle 25-vuotiaita. Valtakunnallisesti toteutettava Opsodiili-hanke vaikuttaa erityisesti nuorten oppisopimuskoulutuksen toteuttamiseen: nuorille tiedotetaan eri keinoin ja kanavin oppisopimuksesta, työnantajille kerrotaan oppisopimuksen mahdollisuuksista ja järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia.

Yritykset mukaan!

Asiakaskuuntelutilaisuuksien tavoitteena on kuunnella yritysten tarpeita tarkalla korvalla ja parantaa oppisopimuspalveluja yritysten palautteen perusteella. Asiakaskuunteluja on järjestetty liiketalous-, kone- ja metalli-, rakennus- ja sosiaalialoilla. Uutena konseptina yritysten kontaktoimiseen on kokeiltu Varttikampanjaa. Varttikampanjassa oppisopimustietoutta viedään yritykseen tehokkaasti 15 minuutissa. Opsodiilin tapahtumia Lokakuussa 2016 valtakunnallinen Opsodiili-kiertue, jossa useilla paikkakunnilla järjestetään oppisopimusaiheisia tilaisuuksia nuorille. Porissa tilaisuus on 19.10.2016.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 4/2015–12/2017. Hanketta koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja hankeverkoston muodostavat Tredu, SEDU, Lounais-Suomen kky, Optima samkommun ja WinNova. INFO- ja Monikko-hankkeita rahoittaa OKM. Hankkeiden toteutusaika on 4/2015–12/2016. Hankkeita toteuttaa WinNova.

11

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Kevään 2016 yhteishaussa kysyttiin ensimmäistä kertaa, onko hakija kiinnostunut kouluttautumaan oppisopimuksella. Suuri osa oli. WinNovaan hakeutuneista kiinnostuksen oppisopimukseen ilmaisi 700 nuorta. “Opsotäpän” valinneille nuorille lähetettiin huhtikuussa 2016 infokirje oppisopimuksesta.


Työelämä

GREEN THINKING Energiaa auringosta - SolarLeap SolarLeap näyttää esimerkkiä ammatillisen II asteen ja korkea-asteen välisestä yhteistyöstä, jossa kumpikin toimii oman alansa asiantuntijana. Hankkessa SAMK:n insinööriopiskelijat ja WinNovan talotekniikka-alan opiskelijat työskentelivät yhdessä. Opiskelijat kartoittivat, suunnittelivat ja asensivat aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmiä yksityisten henkilöiden omakotitaloihin. Hankkeen 1. vaiheessa SAMK:n opiskelijat kartoittivat tulevia kohteita. Kiinnostus aurinkoenergiaa kohtaan osoittautui ennakoitua suuremmaksi ja lopulta kartoituskohteita oli yhteensä 140 kpl. SAMK:n toteuttaman kartoituksen pohjalta pilottikohteiksi valittiin parhaiten soveltuvat asiakkaat. Kohteiden valinnan jälkeen insinööriopiskelijat aloittivat kohteiden suunnittelun, laitteiden kilpailuttamisen ja viranomaishakemusten täyttämisen. WinNovan tehtävänä oli opettaa opiskelijat toimimaan aurinkojärjestelmien asennuksessa oikein ja turvallisesti. Samalla opiskelijat saivat tuhdin paketin aurinkojärjestelmistä: mitoittamisesta aina asennuspaikalla asiakkaan kanssa toimimiseen. Syksyllä 2015 aloitettiin opiskelijoiden koulutus asennuksia varten ja samalla aloitettiin

12

oppimisympäristön suunnittelu. Kaikille opiskelijoille järjestettiin putoamissuojakoulutus ja hankittiin putoamissuojaimia koko hankkeen käyttöön. WinNovaan rakennettiin demo-ympäristö, jossa harjoiteltiin tiilikattoasennuksia ja putoamissuojainten käyttöä. Alkutalvella 2016 aloitettiin ensimmäisen järjestelmän asennus. Kyseessä oli sähköjärjestelmä, joka asennettiin maahan tukeutuvaan telineeseen, joten lumi ja liukkaus eivät haitanneet asennusta. Pienten viivytysten saattelemana jatkettiin kohti kevättä ja toukokuun alussa oli viimeinen asennuspäivä. Kohteissa työskentely sujui pieniä laitteiden toimitusvaikeuksia lukuun ottamatta erinomaisesti. SAMK:n opiskelijat tekivät erinomaiset suunnitelmat kohteisiin ja johtivat kohteissa asennusta hienosti. WinNovan opiskelijoista koostuva ryhmä toimi ammattitaitoisesti, vastuullisesti ja yhteistyö oli mallikasta. Kaikki saivat arvokasta kokemusta katolla työskentelystä, projektin läpimenoajasta, asiakkaan kohtaamisesta ja ryhmässä työskentelystä. Samalla hanke tuotti arvokasta tietoa byrokratiasta, laitteiden ominaisuuksista asennuksen kannalta ja erilaisten kohteiden tarvitsemasta suunnittelu- ja työajasta.

Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto. Hankkeen toteutusaika on 1/2015–12/2016. Hanketta koordinoi SAMK ja hankeverkoston muodostaa WinNova.


Vihreää osaamista ja kestävää kehitystä Vihreät ammatit ja vihreä osaaminen, green jobs ja green skills, korostuvat tulevaisuutta ennakoivissa raporteissa ja artikkeleissa. Samalla ne yhdistyvät saumattomasti kestävän kehityksen ja kiertotalouden käsitteisiin. Ammatillisessa koulutuksessa vihreä osaaminen on mukana kaikissa perustutkinnoissa muun muassa yhteisiin tutkinnon osiin sisältyvän ympäristötiedon kautta sekä horisontaalisena painotuksena ammatillisissa tutkinnon osissa. Työmarkkinat muuttuvat ja työntekijöiltä vaadittavat taidot ja osaaminen muuttuvat. Selvitäkseen muuttuvassa maailmassa on jokaisen hallittava hyvät perustaidot,

joihin kuuluvat luku- ja kirjoitustaito, laskutaito, digitaaliset taidot sekä luonnontieteiden ja vieraiden kielten taidot. Monialaiset taidot, kuten oppimiskyky ja aloitteellisuus, auttavat osaltaan eteenpäin vaihtelevilla ja ennakoimattomilla urapoluilla. Oppilaitosten tehtävä on tiedostaa työmarkkinoilla tarvittava ammattitaito ja osaaminen ja varmistaa osaltaan niiden saatavuus. ACROSS-hankkeen kehittämistyössä WinNova on hyödyntänyt omien opettajiensa asiantuntemuksen lisäksi yhteistyökumppaneitaan ja muun muassa satakuntalaista ennakointiverkostoa.

GREEN JOBS

Vihreys, vastuullisuus ja kestävyys luovat ja kehittävät työpaikkoja. Monet työpaikat organisoivat toimintojaan aiempaa ympäristömyönteisemmin ja muuttavat samalla prosessejaan ja vaikuttavat henkilöstön asenteisiin ja osaamiseen. Myös ammatit vihertyvät. Ympäristöasiantuntijuuteen ja -työhön koulutetaan useilla aloilla, ja syntyy myös kokonaan uusia ympäristö- ja yhteiskun-

tavastuuseen liittyviä ammatteja ja yrittäjyyden muotoja. Ammatinharjoittajat talonrakentajista puhdistuspalveluiden ammattilaisiin profiloituvat uudelleen kestävän tai vihreän työn tekijöinä. Ympäristötietoisuuden lisääntyessä työntekijöiltä edellytetään vastuullista ympäristötietoisuutta.

Tutustu ACCROSS-hankkeen tuottamaan Vihreän osaamisen hyvien käytäntöjen kokoelmaan ja ESCO-luokitukseen perustuvaan osaamisanalyysiin!

Hanke on rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Hankkeen toteutusaika on 10/2014–9/2017. Hanketta koordinoi ranskalainen Tandem Plus ja hankeverkostossa mukana ovat Suomen lisäksi Kroatia, Portugali, Saksa, Italia, Belgia, Alankomaat ja Tanska.

13

Työelämä

GREEN SKILLS


Luonnossa liikkuminen lisää hyvinvointia, mutta jo vihreä värikin auttaa. Vihreä väri on myönteinen ja rauhoittava, lisäksi vilkaisu

vihreään lisää luovuutta.

Vilkaise vihreää!

(Personality and Social Psychology Bulletin 2012)

14


Työelämä

Puuduttaako palaveri? Pistä palaveri paremmaksi!

Osallistavia kokouskäytäntöjä kehittämällä saadaan palavereista parempia ja saavutetaan tuloksia pienemmällä panoksella. Palaverit ovat työtä, ja niiden tarkoitus on viedä asioita eteenpäin.

Palavereissa ideoidaan, suunnitellaan, sovitaan, sitoudutaan ja päätetään. Mitäpä, jos pidetään

HTL2016-hankkeen toimenpiteet tukevat kansallista ammatillisen koulutuksen laatustrate• pikapalaveri gian toimeenpanoa. WinNovan erityisteemana on • vartin palaveri ollut kokeilla henkilöstön osallistumista ja osallisuut• kahden tunnin palaveri ta kehittäviä toimintatapoja. Kokouskäytäntöjen pilottina on toiminut majoitus-, ravitsemis- ja talousala sekä • seisomapalaveri liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittelyala Raumalta. Koko • patikkapalaveri henkilöstöllä on puolestaan ollut mahdollisuus osallistua Winnoraati-toimintaan. • picnic-palaveri? Lisää ideoita tehokkaaseen kokoustyöskentelyyn

HTL2016-hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hankkeen toteutusaika on 1/2016–12/2016. Hanketta koordinoi WinNova ja hankeverkoston muodostavat Sataedu, Kankaanpään opisto, Sedu, Turun ammatti-instituutti, Turun Ammattiopistosäätiö, Turun konservatorio, Turun kristillinen opisto, Peimarin kky, Lounais-Suomen kky, Raision seudun kky, Salon seudun kky ja Lapuan kristillinen opisto.

15


Asiakaslähtöisyys

Kulttuurit kohtaavat WinNovassa KOHTAAMINEN JA ROHKAISEMINEN • Uskalla lähestyä ja kommunikoida jollain kielellä. • Rakenna luottamusta. • Kysy kulttuuriasioista rohkeasti maahanmuuttajalta itseltään. Ohjaa myös opiskelutovereita kysymään. • Tuo esiin vahvuuksia, hyviä asioita ja kehittymistä. Suosi yhdessä tekemistä! Yhteinen toiminta ja työ antavat puheenaiheita. • Tue kontaktien syntymistä. Kulttuuriesitykset, aidot kohtaamiset suomalaisten opiskelijoiden kanssa, esimerkiksi pienryhmissä keskustellen, ovat hedelmällisintä sekä tiedon lisäämisessä että ennakkoluulojen poistamisessa. • Toimi tasapuolisesti ja mene asioissa vastaan varsinkin alkuvaiheessa, mutta vaadi esim. lain noudattamista. Kerro ohjeista ja laeista, joita sinun kuuluu työssäsi noudattaa. ONGELMATILANTEISSA • Anna tietoa ohjeista ja säännöistä mieluummin liikaa kuin liian vähän. • Ehdi ennen kuin ongelma on ehtinyt syntyä tai varsinkaan jatkua pitkään. • Yksinkertaiselta tai itsestään selvältä tuntuva asia ei aina ole selvä. • Ammattilaisellakin suvaitsevaisuus on jatkuvassa muutoksessa. On hyvä tiedostaa, missä vaiheessa on juuri nyt ja mitkä asiat vaikuttavat siihen.

TEE TIIMITYÖTÄ • Käytä tulkkia tarvittaessa. Tulkkipalveluista voit kysyä maahanmuuttajakoulutusten opettajilta. • Oma jaksaminen: jaa kokemuksia ja ongelmia jonkun kanssa, ohjaa sopiviin palveluihin. • Porissa maahanmuuttajien info- ja neuvontapiste MAINE auttaa opiskelijan arkeen liittyvissä asioissa.

16

TIEDONKULKU • Rohkaise kysymään ja kertomaan myös ongelma tai eriävä mielipide. Tarkista, että asia on ymmärretty. • Ole sinnikäs asian selvittämisessä, selitä toisella tavalla tai toisin keinoin (ke honkieli, näyttäminen, piirtäminen jne.) • Harjoittele selkokieltä, siitä on apua kaikille, myös suomalaisille. • Tarkista, että asia on ymmärretty.

MUISTA • Älä korosta liikaa maahanmuuttajuutta, sekin voi olla este tai rasite. Jokainen haluaa olla ensisijaisesti yksilö, kotimaasta riippumatta!

NAUTI • Moninaisen ryhmän antamasta elämänilosta ja monista tarinoista, joita pääset jakamaan! • Huomaa, että et enää ajattele opettavasi maahanmuuttajaa.

Hyvä alku länsirannikolla -hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 1/2016– 8/2018. Hanketta koordinoi WinNova ja verkoston muodostavat Porin kaupunki, perusturva ja Sataedu. Hanke kehittää maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumisen palvelumallia. Opin portailla Satakunnassa -hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 2/2016–1/2019. Hanketta koordinoi DIAK ja verkoston muodostavat Sataedu ja WinNova. Hanke kehittää maahanmuuttajien siirtymistä ammatillisista opinnoista korkea-asteelle edistäviä tukirakenteita.


Tytti (nimi muutettu) suorittaa ammatillista perustutkintoa oppisopimuksella satakuntalaisessa yhdistyksessä. Hänen oppisopimusaikansa on päättymässä, mutta tutkinnon suorittaminen ei ole edennyt riittävän reippaasti. Tytti ja hänen vastuuopettajansa ottavat yhteyttä Sisu-hankkeen työntekijään saadakseen tukea tutkinnon loppuunsaattamiseen sekä työllistymiseen. Sisu-hanke auttaa Tyttiä siirtymässä antaen tukea mm. tutkinnonsuorittamissuunnitelmien laadintaan sekä laatien yhteistyössä Tytin ja työpaikan edustajien kanssa kokonaissuunnitelman tutkinnon suorittamisesta. Tytti saa tutkinnon suoritettua loppuun, työllistymisasioiden pohdinta hankkeen henkilöstön tuella on vielä kesken. Poju (nimi muutettu) on aloittanut peruskoulun suorittamisen jälkeen ammatillisen perustutkinnon opiskelun. Opiskelu on kuitenkin keskeytynyt terveydellisistä syistä, ja myöhemmin Poju eroaa oppilaitoksesta. Työvoiman palvelukeskuksen työvoimaneuvoja ottaa yhteyttä Sisu-hankkeen työntekijään, sillä hän uskoo, että hankkeesta olisi apua Pojulle. Alustava suunnitelma on kesken jääneiden ammatillisten opintojen loppuun suorittaminen. Hankkeen tuella Poju kuitenkin päätyy hakemaan täysin eri alalle, ala löytyy Pojun harrastuksen kautta. Tätä kirjoittaessa yhteishaun tulokset eivät ole vielä selvinneet, joten Poju odottaa vielä, aukeaako opiskelu-ura. SISU-paja avautuu syksyllä 2016 Luvianpuistokadulle Poriin. Paja palvelee WinNovan Porin keskustan alueen koulutusaloja. SISU-pajaan opiskelijat tulevat ryhmänohjaajan ja opinto -ohjaajan lähettäminä, ja heillä voi olla esim. opintojen keskeyttämisuhka tai muita vaikeuksia saattaa opinnot loppuun. Tyypillinen asiakas voisi olla esim. omasta mielestään väärän alan valinnut opiskelija tai päättötyöstä / muista rästeistä stressaantunut opiskelija tai vaikkapa motivaationsa hetkellisesti hukannut opiskelija. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa selvittämään opintojen tilaa ja elämäntilannetta sekä varmistaa opiskelijan sujuva siirtymä takaisin alalle tai muuhun ratkaisuun esimerkiksi Valma-koulutukseen. SISU-paja toimii tiiviissä yhteistyössä Valma-koulutuksen kanssa.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 8/2015–12/2017. Hanketta koordinoi Pohjois-Karjalan kky ja hankeverkoston muodostavat Oulun seudun ammattiopisto, Sedu ja WinNova. Hanke on valtakunnallinen ja osa Sujuvat siirtymät -hankekokonaisuutta. Siirtymät sujuviksi (SISU) -hanke tavoittelee ohjauksen välineiden, oppimisympäristöjen ja VALMAkoulutuksen kehittämistä; verkostotyön tiivistämistä ja lisäämistä; opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kasvattamista sekä keskeyttämisen vähentämistä. Kohderyhminä ovat opiskelijat ja opiskelijaksi haluavat, jotka kaipaavat yksilöllisiä koulutus-, siirtymä- tai työllistymispolkuja sekä oppilaitosten henkilöstö.

17

Asiakaslähtöisyys

Sisukkaasti eteenpäin - kaksi tositarinaa sujuvista siirtymistä


Pedagogiikka

#ICTknowhow

- uutta suuntaa ICT-taitoja kehittämällä Tietotekniset taidot voivat ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä

ICT-taidot ehkäisevät koulutuksesta syrjäytymistä

#ICTknowhow-hankkeen kohderyhmää ovat toiseen asteen koulutuspaikkaa vaille jääneet, keskeyttämisalttiit tai jo koulutuksen keskeyttäneet nuoret; mukaan lukien maahanmuuttajat ja oppimisvaikeuksista kärsivät nuoret.

#ICTknowhow

Taitomittari

ICT-taitotestimittari sekä opiskelumateriaalia ICT-taitojen opiskeluun

Taitomittarilla opiskelija testaa omat taitonsa ja saa suoriutumisestaan palautteen. Palaute käydään läpi yhdessä opettajan kanssa ja katsotaan yhdessä, mitä osa-alueita opiskelijan kannattaa harjoitella. Mittarin tekemiseen tarvitaan omat henkilökohtaiset tunnukset. Taitomittarin tekemisen jälkeen opiskellaan opiskelumateriaalin avulla. Opiskelun jälkeen opiskelija testaa taitonsa uudelleen ja saa palautteen taitojensa kehittymisestä.

Opiskelumateriaali

Kiinnostuitko taitotestimittarista tai opiskelumateriaalista? Haluatko osallistua opiskelijoidesi kanssa hankkeeseen? Lisätietoja ja hankkeen yhteystiedot löydät täältä

18

WinNova on mukana #ICTknowhow-hankkeessa, jota Turun yliopiston koulutussosiologian laitos koordinoi. Hanketta toteutetaan vuosina 2015–2016 ja sitä rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus.


UTUA löytää ihmisille uusia keinoja oman tulevaisuutensa luomiseen kehittäen tulevaisuusohjauksen toimintatapoja, työkaluja ja menetelmiä opiskelijoille ja ohjaajille. Tulevaisuusohjaus avartaa ihmisen omaa mahdollisuuksien maailmaa ja antaa välineitä kauaskantoisten päätösten pohdintaan. Tulevaisuusohjaus painottaa yksilön omaa toimintaa ja ennakkoluulojen ja -käsitysten murtamista. Yhdessä Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuskeskuksen kanssa toteutettava UTUA-hanke uudistaa valmennusmalleja ja ohjaajien käyttämiä työkaluja. Hankkeen tuotoksena syntyy selainpohjainen tulevaisuussimulaatio, jolla voi testata erilaisia tulevaisuuden polkuja tai mahdollisuuksia. Tulevaisuuden kokeilu kertoo myös paljon siitä, millaisia päätöksiä ihminen itse tekee oman elämänsä suhteen: valitseeko tuttuja ja turvallisia vaihtoehtoja vai onko valmis myös epävarmoihin ratkaisuihin.

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 3/2015–2/2017. Hanketta koordinoi Turun yliopisto Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja hankeverkoston muodostaa WinNova. UTUA – hanki itsellesi uusi tulevaisuus -hanke avaa uusia mahdollisuuksia löytää ennakkoluulottomia työllistymisen tapoja sekä tukee yksilöiden omaaloitteisuutta ja kekseliäisyyttä valinnoissaan.

Utua

19

Pedagogiikka

VOIKO TULEVAISUUTTA OHJATA?


Kansainvälisyys

WinNovan KANSAINVÄLISEN toiminnan perustana ovat yhteisesti määritellyt arvot WinNovan arvot konkretisoituvat kaikessa toiminnassa, myös kansainvälisessä kontekstissa.

yhteistyö

Kansainvälisen toiminnan perusta on yhteistyö. Yhteistyö perustuu avoimuuteen, yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin ja luottamukseen. Kansainvälinen toiminta on aina vastavuoroista.

kehittäminen

WinNovalle myönnetty toimintajärjestelmän sertifikaatti ISO 9001:2008 velvoittaa myös WinNovan kansainvälisen toiminnan laadun jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen. WinNova hyödyntää kansainvälisiä verkostojaan ja hankkeita täysimääräisesti kansainvälisen toiminnan kehittämisessä.

turvallisuus

Valmennus ja käytännön järjestelyt ennen ulkomailla tapahtuvaa oppimisjaksoa sekä jaksonaikainen tuki ja ohjaus takaavat, että oppijan oppiminen kansainvälisessä ympäristössä toteutuu tavoitteellisesti ja turvallisesti. Turvallisuusnäkökohdat huomioidaan myös vaihtokohteiden valinnassa.

ihmisläheisyys

Kansainvälinen toiminta avaa ovia ja ikkunoita Suomen rajojen ulkopuolelle. Kanssakäyminen vieraiden kulttuurien edustajien kanssa edellyttää avoimuutta, rehellisyyttä ja hyviä käytöstapoja.

palvelu

Yhteiset toimintatavat takaavat kansainvälisen toiminnan tasalaatuisuuden. Opiskelijoilla ja opettajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kansainväliseen toimintaan ja mahdollisuus saada ohjausta ja neuvontaa. Pidämme oman osuutemme ja omat lupauksemme kansainvälisissä verkostohankkeissa niin sisällön, aikataulujen kuin rahoituksenkin osalta.

Be prepared! Kohti kansainvälisyyttä! Ulkomaan vaihto on aina hyppy uuteen ja tuntemattomaan. Odottamatonta ei voi kokonaan välttää, mutta riskejä voi kuitenkin ennakoida ja niihin valmistautua. Vaihtojakson onnistumista voi haitata opiskelijan henkilökohtainen tilanne, jaksoon kohdistuvat epärealistiset odotukset, sosiaaliset suhteet koti- tai ulkomailla, talou-

20

delliset vaikeudet, matkustamiseen, asumiseen ja itsenäiseen elämiseen liittyvä jännittäminen, työpaikan erilainen työkulttuuri ja koti-ikävä. Hyvä valmentautuminen on kaiken A ja O. WinNovan opiskelijat valmentautuvat vaihtojaksoille Kohti kansainvälisyyttä -valmennuksessa, joka toteutetaan vapaasti valittavina verkko-opintoina. Lisäksi jokainen vaihtoon lähtevä opiskelija perehdytetään henkilökohtaisesti.

Be prepered -hanketta rahoittaa OPH. Hankkeen toteutusaika on 8/2015–12/2016. Hanketta koordinoi Sedu ja hankeverkoston muodostavat Yrkesakademin, Keuda, Kainuun ammattiopisto, Sataedu, Keskuspuiston ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi ja WinNova. Verkosto on koonnut tapauskuvauksia vaihtojaksojen haastavista tilanteista ja kuvannut ratkaisuksi löydettyjä toimintamalleja.


High Tide is an Erasmus+ KA2 project which is based on the nautical studies using peer learning and ICT. The project is coordinated by London Nautical School and it has a total of five partners: UK, Finland, Spain, Italy and Turkey. The project lasts two years and it will have mobilities with teachers and students travelling to the country where the mobility takes place. The visits will be based on various maritime topics, e.g. arctic conditions in seafaring (Finland). The High Tide APP,

which is used as the tool of communication, information, updates and news in High Tide, is used. The first actual mobility meeting was arranged in Turkey in March 2016. The students as well as the teachers were able to explore the maritime equipment of the Turkish maritime school. There were some differences between Turkey and Finland e.g. in the way the seafarers do their firefighting drills. Not too surprisingly, the Finnish team was quite successful!

High Tide yhdistää merenkulkuopintoihin vertaisoppimisen ja digitaalisaation hyödyt. Hanketta koordinoi London Nautical School ja hankkeessa on mukana kaiken kaikkiaan viisi maata: IsoBritannia, Suomi, Espanja, Italia ja Turkki. Hanke on kaksivuotinen ja sen aikana järjestetään lyhytkestoisia liikkuvuusjaksoja partnerimaihin. Kuhunkin jaksoon osallistuu kuusi opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Vuosina 2015–2017 merenkulusta osallistuu ulkomaanjaksoille yhteensä 24 opiskelijaa ja 11 opettajaa.

21

Kansainvälisyys

– merenkulun ja merilogistiikan opiskelijat ja opettajat vertaisoppimassa


Tietolähteitä

P ara s ta p e daa WinNovan pedagogiset kehittämishankkeet kutsuvat mukaan! Tarjolla pedagogisia pointteja, kollegiaalista keskustelua ja vinkkejä omaan työhön. Parasta pedaa -teemat ja ajankohdat löydät WinNovan tapahtumakalenterista. Syksyn 2016 aiheita ovat avoimet oppimisympäristöt, digitaaliset opetus- ja ohjausmenetelmät, sujuvat siirtymät ja joustavat opinpolut, innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyyskasvatus.

LÄHTEET: Suominen & Nurmela: Verkko-opettaja (2011) Ilomäki: Laatua e-materiaaleihin (2012) Niittymäki & Seppälä-Kaven: Innovatiivista ammattitaitoa monialaisista oppimisprojekteista (2014) Kumpula: Ekskursio projektipajoihin (2014) Hyvin tekemistä länteen, laatukäytäntöjen julkaisu https://issuu.com/winnova/docs/hyvin_tekemista_ lanteen_2015 Ota ja parasta -lehdet ovat luettavissa myös digitaalisena ISSUU-julkaisuna https://issuu.com/winnova

22

LOGIC WILL GET YOU FROM A TO B. IMAGINATION WILL TAKE YOU EVERYWHERE ALBERT EINSTEIN


23


Menu:

1. Inspiration 2. Materials 3. Enthusiasm 4. Energy 5. Creativity

WinNova - Ota ja parasta 2016  

WinNovan hankkeiden lehti opetushenkilöstölle.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you