Kone- ja tuotantotekniikka - teknologian ammattilaiseksi (2023)

Page 1

SUUNTA ETEENPÄIN

SUUNTANA

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA


OMA ALA KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKASTA

T

eknologiateollisuudella on Suomen kansantaloudessa ja ulkomaankaupassa keskeinen asema. Länsirannikolla kone- ja tuotantotekniikan toimialoilla on runsaasti töitä tarjolla. Työtehtävät vaihtelevat erilaisten kädentaitoihin liittyvien työtehtävien osaamisesta aina CNC-, NC- ja robotiikka-ohjattujen työstökeskusten käyttöön asti. Teknologiateollisuuden toimialat ovat voimakkaasti kansainvälistyviä ja tuotteista suurin osa menee maailmalle. Menestystuotteita ovat mm. risteilyalukset, laivojen ja voimaloiden moottorit, paperikoneet, hissit ja nosturit sekä metsä- ja maatalouskoneet. Kone- ja tuotantotekniikan ammattilaisia tarvitaan myos monien arkielämän tuotteiden valmistamiseen: autot, polkupyorät, tietokoneet, kännykät, ruokailuvälineet, sakset jne. Kone- ja metallituoteteollisuus on työpaikoilla mitattuna suomalaisen teknologiateollisuuden suurin toimiala. Alan eri tuotantoyksikoissä Suomessa työskentelee noin 125 000 henkilöä. Ala tarjoaa paljon erilaisia tyomahdollisuuksia sekä kilpailukykyisen palkan. Kone- ja tuotantotekniikan työtehtävissä tarvitaan mm. erilaisten valmistustekniikoiden sekä asennus- ja kokoonpanotöiden laaja-alaista osaamista. WinNovan uudistetut ajanmukaiset työsalit ja konekanta antavat hyvät valmiudet siirtyä tyossäoppimiseen. Kone- ja tuotantotekniikan koulutukset ovat tyoelämälähtoisiä ja ne toteutetaan yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Alan ammatillinen koulutus on joustavaa, monipuolista ja laadukasta opiskelijan tarpeet huomioivaa ja tavoitteellista käytännönläheistä oppimista ja kehittymistä. Automaatiota ja robotiikkaa on mukana kaikissa opinnoissa.

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon koulutus antaa monipuoliset valmiudet teknologiateollisuuden erilaisiin valmistustehtäviin sekä yhdyskuntateknisiin ja tuotantolaitosten kunnossapitotehtäviin. Perustutkinnon suorittanut osaa toimia työtehtävissään sekä itsenäisesti että ryhmässä. Hän hallitsee erilaisia tuotantotekniikoita ja kykenee soveltamaan oppimaansa työelämän vaihtelevissa tilanteissa. Tutkinnon ammattinimikkeitä ovat levyseppähitsaaja, koneistaja ja koneasentaja. Tuotantotekniikan osaamisalalta valmistuvat levyseppähitsaajat ja koneistajat. Koulutusohjelman suorittanut hallitsee erilaiset valmistustekniikat ja -menetelmät. Koneista hallitsee poraus-, sorvaus-, jyrsintä- ja hiontatöitä. Levyseppähitsaaja osaa hitsata ja tehdä erilaisia teräsrakennetöitä. Asennuksen ja automaation osaamisalalta valmistuu koneasentajia. Koneasentaja tekee esim. käytön ja kunnonvalvonnan mittauksia, vuosi- ja määräaikaishuoltoja sekä koneiden ja laitteiden asennuksia ja niiden korjauksia. Ko-

neasentaja omaa asennus- ja kokoonpanotaitojen lisäksi tiedot automaatiojärjestelmistä.

LEVYSEPPÄHITSAAJA (TUOTANTOTEKNIIKAN OSAAMISALA) Levyseppähitsaaja osaa suunnitella sekä valmistaa piirustusten mukaisia levytöitä, hitsaustöitä sekä metallirakennetöitä hyödyntäen nykyaikaisia valmistusmenetelmiä. Hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Hänellä on ammatissaan vaadittavat pätevyydet ja kokeet suoritettuna. Hän vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta seka käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta. Levyseppähitsaaja hitsaa, muokkaa ja liittää levyjä. Hän työskentelee osana tuotantoa, jossa valmistetaan työpiirustusten ja ohjeiden mukaisia erilaisia teräksisiä kappaleita. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi erilaiset hitsaustyöt, levyjen leikkaaminen ja taivuttaminen. Hän osaa hyödyntää työssään moderneja CNC-koneita ja -laitteita. Levyseppähitsaaja toimii metalliteollisuudessa levykappaleiden ja hitsattujen kappaleiden valmistustehtavissä tehden erilaisia teräsrakenteita tai niiden osia. Teräsrakenteita käytetään monipuolisesti erilaisissa koneissa, rakennuksissa ja kulkuneuvoissa.

WINNOVA.FI/KOME


KONEISTAJA (TUOTANTOTEKNIIKAN OSAAMISALA) Koneistaja osaa työstämällä valmistaa koneiden osia ja muita työpiirustuksien mukaisia kappaleita hyödyntäen automaattisia työstökoneita. Hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneistaja vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta, käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta. Hän osaa ohjelmoida CNC-työstökonetta ja käyttää sitä valmistukseen. Koneistaja työskentelee osana tuotantoa, jossa valmistetaan lastuamalla työpiirustusten mukaisia erilaisia kappaleita ohjelmoimalla ja käyttämällä automaattisia CNC-koneita. Valmistus voi olla yksittäiskappaleiden tekemistä tai sarjavalmistusta. Koneistaja toimii koneenosien koneistustehtävissä sekä valmistettujen tuotteiden mittaus- ja laadunvarmistustehtävissä. Erikokoisia ja eri tarkkuusvaatimuksilla koneistettuja osia käytetään kaikkialla kone- ja laiterakennuksessa.

KONEASENTAJA /KONEAUTOMAATIOASENTAJA (ASENNUKSEN JA AUTOMAATION OSAAMISALA)

Asennuksen ja automaation osaamisalalta valmistuu koneasentajia ja koneautomaatioasentajia. Koneasentaja tekee esim. käytön ja kunnonvalvonnan mittauksia, vuosi- ja määräaikaishuoltoja sekä koneiden ja laitteiden asennuksia ja niiden korjauksia. Koneasentaja omaa asennus- ja kokoonpanotaitojen lisäksi tiedot automaatiojärjestelmistä. Koneautomaatioasentaja omaa edellä mainittujen lisäksi koneautomaatioon liittyviä asennukseen, huoltoon ja ohjelmointiin liittyviä tietoja. Koneasentaja osaa kokoonpanna ja asentaa mekaanisia koneita ja laitteita. Hän osaa tehdä koneasennuksia oikeassa järjestyksessä ja oikeilla menetelmillä työohjeiden ja piirustusten avulla. Koneasentaja osaa tarkastaa asennettavaksi tarkoitetut osat ja komponentit sekä tehdä niihin tarvittavat tarkistukset, muutokset ja dokumentoinnit. Hän tuntee koneiden ja laitteiden rakenteita ja toimintaa, osaa käyttää materiaaleja ja eri asennusmenetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa työssään. Hän osaa tehdä koneiden ja laitteiden asennuksia, huoltoja sekä olla mukana laitteistojen käyttöönotossa ja korjauksissa. Koneasentaja toimii erilaisten mekaanisten laitteiden ja koneiden asennus- ja kokoonpanotehtävissä teollisuudessa, korjaamoilla tai asiakkaan tiloissa. Hän työskentelee osana tuotantoa tekemällä kokoonpanoja, asentamalla yksittäiskappaleita tai kone-elimiä sekä osallistumalla huolto- ja kunnossapitotöihin. Asennustyö voi olla sarjatyömaista tai sisältää suurenkin komponentin vianhakua ja vaihtotyötä. Koneautomaatioasentaja on erikoistunut automaatiojärjestelmiin liittyviin asennustöihin. Hän tuntee koneautomaation komponenttien ja laitteiden rakenteita, toimintaa sekä robotiikkaa. Osaa käyttää materiaaleja ja eri asennusmenetelmiä työn kannalta tarkoituksen mukaisesti sekä turvallisesti. Ko-

neautomaatioasentaja osaa tarkastaa asennettavaksi tarkoitetut osat ja komponentit sekä tehdä niihin tarvittavat säädöt, asetukset, ohjelmoinnin ja niihin liittyvät dokumentoinnit.

TUOTANTOTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Tuotantotekniikan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti tuotannossa. Hän osaa toimia vastuullisesti ja turvallisesti huolehtien työssään työsuojelusta, työhyvinvoinnista ja ympäristönsuojelusta sekä noudattaa työelämän toimintatapoja, ohjeita ja alan standardeja. Hänellä on hyvä kokonaisnäkemys osaamisalansa valmistusprosesseista. Hän osaa käyttää työssään vaadittavia koneita, laitteita ja materiaaleja sekä automaation ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa sekä opastaa työympäristönsä toimintatavoissa ja tehtävissä. Levy- ja hitsaustekniikan osaamisalan suorittanut osaa työskennellä itsenäisesti hitsaavan teollisuuden valmistustyötehtävissä. Hän osaa valmistaa vaatimusten mukaisia teräsrakenteita, osakokonaisuuksia tai niiden osia, ja hänellä on työssä vaadittavat pätevyydet suoritettuina. Levy- ja hitsaustekniikan osaamisalan suorittanut voi työskennellä levytöissä, hitsaajana tai levyseppähitsaajana konepajateollisuudessa, rakennustyömailla tai laivanrakennusteollisuudessa. Koneistuksen osaamisalan suorittanut osaa työskennellä itsenäisesti koneistusalan valmistustyötehtävissä. Hän osaa ohjelmoida ja valmistaa CNC-koneilla tarkkoja ja monipuolisia konepajapiirustusten mukaisia kappaleita hyödyntäen 3D CAM -ohjelmistoa. Koneistuksen osaamisalan suorittanut voi toimia CNC-koneistajana, valumallinvalmistajana tai työvälinevalmistajana konepajaympäristössä. Valinnoistaan riippuen tutkinnon suorittanut voi toimia myös tuotannon kehitysprojektissa, teollisuuden hankintatoiminnassa, työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työympäristön suojelun kehittämistehtävissä tai robotiikan hyödyntämistehtävissä.

WINNOVA.FI/KOME


TUOTANTOTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HITSAUSKOORDINOIJA Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinnon suorittaneella hitsauskoordinoijalla on työssä tarvittava hitsausosaaminen ja hän osaa ylläpitää ja kehittää hitsauksen laatujärjestelmää ja varmistaa sen mukaisen toiminnan tuotannossa. Hän noudattaa työssään käytettäviä standardeja ja työssä vaadittavia dokumentteja sekä huolehtii työympäristön turvallisuudesta. Tutkinnon suorittanut hitsauskoordinoija huolehtii työskentelyssä tarvittavista pätevyyksistä. Hänellä on hyvä kokonaisnäkemys hitsausprosesseista, raaka-aineista sekä loppukäytön asettamista vaatimuksista tuotteelle. Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia hitsauksen laadunvalvonnan tehtävissä ja tuotannossa hitsauksen kehitystehtävissä, kuten hitsauksen esimiestehtävissä tai laadun tarkastajana.

ALAN LYHYTKOULUTUKSET JA PÄTEVYYDET

KORTTIKOULUTUKSET Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Työturvallisuuskortti® on valtakunnallinen yhdenmukainen koulutus yhteisen työpaikan työturvallisuusasioiden perehdyttämiseksi. Koulutuksen kesto 1 päivä (8 h) Tulityökorttikoulutus antaa perustiedot tulitöihin liittyvistä riskeistä ja turvatoimista tulityöprosessin aikana. Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia töitä, joita säätelevät monet lait, säädökset ja määräykset. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä sekä tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Koulutuksen kesto 1 päivä (8 h) Trukkiturvallisuuskoulutus antaa valmiudet trukin turvalliseen ja oikeaoppiseen käyttöön. Koulutus soveltuu lain vaatimaksi trukinkuljettajan perehdytykseksi. Koulutuksen kesto 1 päivä (7 h) Turvakorttikoulutuksia järjestetään ns. avoimina koulutuksina koulutuskalenterin mukaan sekä yrityksille ja yhteisöille räätälöityinä koulutuksina.

HAKEUTUMINEN

HITSAUSNEUVOJAN IWS-KOULUTUS, KANSAINVÄLISEN HITSAUSNEUVOJAN IWS-PÄTEVYYS IWS-pätevyyden suorittanut toimii yrityksessä hitsauskoordinaattorina vastaten mm. hitsaajien pätevyyksien ylläpidosta, hitsausohjeista ja valmistuksen valvonnasta.

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN) Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka työssään ohjaavat yrityksen uusia työntekijöitä sekä opiskelijoita (oppisopimus, koulutussopimus). Koulutuksessa perehdytään mm. ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin, koulutuksen järjestäjän ja työpaikan väliseen yhteistyöhön, osaamisen hankinnan ohjaamiseen, osaamisen arviointiin sekä osaamisen kehittymisen palautteen antamiseen.

Koulutuksiin hakeudutaan pääasiassa jatkuvassa haussa suoraan oppilaitokseen ja perustutkintoihin myös kevään valtakunnallisessa yhteishaussa. Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville sekä muille vailla ammatillista tutkintoa oleville. Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Koulutuksen tiedoissa näkyvät valintaperusteet sekä koulutuksen haku- ja alkamisaika. Koulutuksiin voi tutustua ja hakea sivuillamme winnova.fi/koulutustarjonta. Lisätietoja koulutuksista, opintojen rahoituksesta ja muista sosiaalisista eduista sekä oppisopimuskoulutuksesta saat opinto-ohjaajilta, alan opettajilta, työ- ja elinkeinotoimistoista sekä WinNovan verkkosivuilta winnova.fi.

OTA SUUNNAKSI KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA! YHTEYSTIEDOT

WinNovan Hakupalvelut - hakupalvelut@winnova.fi - p. 044 455 8500

Professorintie 5, 28600 Pori Satamakatu 19, 26100 Rauma • Turuntie 9, 23800 Laitila winnova.fi/kome #SuuntaEteenpäin #WinNova

WinNova Tekniikan alat


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.