Kohti työtä 2.0

Page 1

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ CV 2.0 AMISAPPIJonna Malmivuori WinNova

Kohti työtä 2.0 – työelämäyhteistyön tiivistämistä ja opiskelijoiden työllistymisen pitkäjänteistä edistämistä Kohti työtä 2.0 -hankkeen tavoitteena on luoda ammattiin opiskeleville mahdollisuuksia työllistyä omia kykyjä vastaaviin työtehtäviin. Opiskelijoille muodostuu kokonaisvaltainen kuva oman alan työelämän ja työllistymisen mahdollisuuksista. Hankeverkoston muodostavat Kankaanpään opisto, Sataedu ja WinNova, joka myös koordinoi hanketta. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus. Kohti työtä 2.0 -hankkeen kolme teemaa ovat 1. työelämän koulutusalakohtaiset kuvaukset & työelämäyhteistyön työvälineet 2. CV 2.0 -toteutukset ja 3. työelämäyhteistyön uudet mallit. Näihin teemoihin liittyvät toimintamallit ja Amisappi-sovellus jäävät elämään mukana olleisiin oppilaitoksiin ja koulutusaloille.

Kohti työtä 2.0 -hankkeen tulokset, kokeilut ja tuotteet on koottu Thinglink-koosteeseen. Julkaisun takasivulle sijoitettu QR-koodi johdattaa sinut koosteen pariin. Antoisia tutustumishetkiä!


-

Tiina Grönholm Kirsti Mäkinen Sataedu, ravintola ja matkailu

Työelämäyhteistyön kokonaisvaltainen kehittäminen majoitusja ravitsemisalalla Sataedussa Kohti työtä 2.0 -hanke mahdollisti monipuoliset, ohjatut ja tavoitteelliset yrityskäynnit noin 30 erilaisessa kahvila-, ravintola- ja suurtalousalan yrityksessä sekä Viking Linellä. Käyntien tarkoituksena oli laajentaa opiskelijoiden työnhakualuetta (Turku–Tampere–Kankaanpää–Pori) sekä esitellä houkuttelevia työpaikkoja ja työtehtäviä, jotta opiskelijat hakeutuisivat alalle töihin. Käyntien aikana korostui koulutuksen merkitys, erilaiset jatkokouluttaumisen sekä oman yrityksen perustamisen tuomat mahdollisuudet. Yhteistyö oppilaitoksen ja yritysten välillä vahvistui. Yrityskäyntien keskiössä olivat työllistymisen tukeminen, valmistuvien opiskelijoiden sijoittuminen yrityksiin töihin sekä henkilöstöpalveluyritysten mahdollisuudet työllistää opiskelijoita opiskelun aikana ja valmistumisen jälkeen. Käynneillä saimme monipuolista tietoa alasta työntekijöiden itsensä kertomana. Samalla veimme tietoa yrityksille ravintola- ja catering-alan koulutuksista. Opiskelijat pääsivät esittäytymään potentiaalisina työntekijöinä yrityksen edustajille.

Baarimestari porilaisesta ravintolasta teki asiantuntijakäynnin Sataedun Kokemäen yksikköön. Hän opetti drinkkien valmistusta sekä myös rekrytoi henkilökuntaa viikonloppu- ja ruuhka-ajoiksi.


Maija Airio Annika Polvi WinNova, ravintola ja matkailu

Ravintola- ja cateringalan opiskelijat verkostoituvat työelämään jo opintojen aikana! Ravintola- ja catering-alan opiskelijoille on hankkeen aikana tarjottu monipuolisia verkostoitumisen välineitä ja tilaisuuksia. Opiskelijoiden ja työelämän kohtaamiseen suunnitellun Amisappi-sovelluksen käyttö avartaa opiskelijoiden käsitystä Satakunnan alueen ravintola- ja cateringalasta. Amisappi antaa työnantajille mahdollisuuden tarjota koulutussopimuspaikkoja, täydentää ja päivittää yritystietojaan. Mobiilisovellus on tämän päivän nuorille luonteva väline hakea tietoa alasta, sen tarjoamista tutkinnoista ja työpaikoista. Yritys-oppilaitosyhteistyöprojektit eli ns. yrityscaset ovat myös toimineet luontevasti verkostoitumisen välineenä. Opiskelijat ovat saaneet toimia työelämän kanssa yhteistyössä, aidoissa tilanteissa. Työelämän edustajat ovat tutustuneet opiskelijoihin aidossa työympäris-

tössä, ja näin ollen myös työsuhteita on solmittu. Opiskelijat kokivat yrityscaset kokonaisvaltaisiksi ja erinomaisiksi oppimistilanteiksi. Myös me opettajat koimme nämä yhteistyöprojektit äärimmäisen tärkeiksi. Työelämän rytmin oppiminen ei onnistu opiskelijoilta muualla kuin aidoissa työelämän tehtävissä. Erilaiset CV 2.0 -toteutukset antoivat opiskelijoille mahdollisuuden tuoda esiin osaamistaan monin eri tavoin. Ravintola- ja cateringalalla visuaalisuus on tärkeää ja tuo esiin opiskelijoiden osaamista. Kauniit kuvat annoksista, ennakkokatteista sekä tilanteista selventävät ja kertovat monesti enemmän kuin sanat. Tämän päivän digitalisoitunut oppimisympäristö luo opiskelijoille mahdollisuuden tehdä ja kertoa osaamisestaan monilla eri tavoilla, kuten blogeissa, Instagramissa sekä MyStoryssa.


Konsta Ojanen WinNova, liiketoiminta ja yrittäjyys

AmisAppi-sovelluksen ansiosta alan perustiedot ovat aina taskussa Liiketoiminnan opiskelijoiden työelämässä oppimisen määrä on tutkintouudistuksen myötä lisääntynyt voimakkaasti. Koska työpaikalla opittavia asioita on paljon, on työpaikan soveltuvuus suoritettaviin tutkinnon osiin erityisen tärkeää opiskelijan osaamisen hankinnan ja näyttöjen kannalta. Liiketoiminnan alalla tyypillinen työpaikka on myymäläympäristö. Ammattinimikkeet (myyjä, visualisti jne.) eivät aina vastaa todellisuuden työtehtäviä. Amisappi auttaa opiskelijaa pääsemään tarkemmin kartalle siitä, millaisia työtehtäviä työpaikka ja työympäristö opiskelijalle tarjoavat. Kun opiskelija on suoraan yhteydessä työpaikkaan ja Amisapissa näkyvään yhteyshenkilöön, hän saa heti kontaktin oikeaan henkilöön, joka osaa neuvoa opiskelijaa eteenpäin. AmisApin tutkinnon osiin sidottu hakutoiminto palvelee opiskelijaa ja potentiaalista koulutussopimustyöpaikkaa, sillä sen avulla opiskelija voi etsiä juuri sellaisia työpaikkoja ja työympäristöjä, joissa kyseisen tutkinnon osan näytön pystyy takuuvarmasti suorittamaan. Amisappi on jo testausvaiheessa osoittautunut opiskelijoille oivaksi työkaluksi soveltuvien koulutussopimustyöpaikkojen löytämiseen. Amisapin käyttö on nopeuttanut kokonaisprosessia huomattavasti! Kun sovellus vieläpä kulkee kaikilla mukana kätevästi taskussa ja on käytettävissä 24/7 paikasta riippumatta, ei linkki koulutuksen ja työelämän välillä ole koskaan hukassa!


Henrik Andersson Birgitta Lautaoja Tarja Maja Sataedu, liiketoiminta ja yrittäjyys

AmisAppi – tulevaisuuden tekijöiden linkki T Y Ö P A I K K O I H I N Opiskelijat voivat hakea itselleen Amisapin avulla sopivia koulutussopimuspaikkoja aiempaa helpommin. Se on nykyaikainen ja digitalisoitunut tapa saada yrityksistä ja muista organisaatioista pieni tietopaketti. Kaikki tieto on kätevästi yhdessä paikassa, käyttäjän älykännykässä, 24/7 käytettävissä. Ilmainen sovellus on kaikkien saatavilla, ja jokaiselta opiskelijalta löytyy älykännykkä. Työpaikat hyötyvät Amisapista saamalla näkyvyyttä tulevaisuuden tekijöiden keskuudessa. Kilpailu hyvistä työntekijöistä kiihtyy. Moni opiskelijoistamme on saanut joko määräaikaisen työsuhteen tai toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen koulutussopimusjakson jälkeen. Amisappi helpottaa opiskelijoiden koulutussopimuspaikan hankintaa monin tavoin. Amisappiin tietonsa antaneiden yritysten ja organisaatioiden kanssa on selvitetty, mitä työtehtäviä heillä on opiskelijoille tarjota. Oikean yhteyshenkilön tiedot löytyvät Amisapista, mikä madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä työpaikkaan. Liiketalouden opiskelijat ovat antaneet apista paljon hyvää palautetta. He toki toivovat sinne lisää työpaikkoja, mutta sen eteen me opettajat teemme töitä jatkossakin, myös Kohti työtä 2.0 -hankkeen päättymisen jälkeen.


Petri Tyrkkö Sataedu, tekniikan alat

Kohti työtä 2.0 tekniikan opintoalojen työelämäyhteistyön kehittämisen alustana

Sataedun tekniikan opintoaloista mukana hankkeessa olivat Kokemäeltä autoala sekä sähkö- ja automaatioala, Kankaanpäästä teknologia-ala (kone- ja tuotantotekniikka, sähkö- ja automaatioala). Kohderyhminä olivat opintoalojen opiskelijat, työelämän toimijat sekä yhteistyökumppanit. Hankkeen kokeiluja tehtiin monissa eri ympäristöissä: oppilaitoksen eri opintoaloilla ja toimipaikoissa, yrityksissä, messutapahtumissa – tavoitteena oli mukana olevien opiskelijoiden, yrityselämän ja opettajien osaamisen kehittäminen ja verkostoituminen. Oman osaamisen tunnistaminen, esiin tuominen ja dokumentointi oli hankkeen toiminnan keskiössä tekniikan opintoaloilla: opiskelijat mm. videoivat harjoitustyötehtäviään ja tekivät niistä videot oman osaamisen esiintuomiseksi. Tämän videotuotannon myötä aloitettiin oman portfolion ja CV 2.0 -osaamispaketin koostaminen. Opiskelijat ottivat vastuuta omasta oppimisestaan ja osaamisensa dokumentoinnista pitäen mielessä alan työpaikat ja niissä vaadittavan osaamisen. Alan yritysten kanssa kehitettiin uusia yhteistoiminnan muotoja perinteisten yritysvierailujen ja oppilaitoksessa tapahtuvien yritysesittelyiden rinnalle. Yritysyhteistyön tavoitteeksi asetettiin opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien parantaminen. Yhtenä yhteistyön muotona kokeiltiin mm. koulupäivien siirtoa yrityksiin luokittain tai työpareittain, jolloin opiskelijoille oli mahdollista hankkia osaamista, jota ei oppilaitoksessa voi täydellisesti oppia. Yhdessä oppimista eli opiskelijat, opettajat ja työelämän edustajat yhdessä samassa oppimisympäristössä koettiin useasti. Aiemmin valmistuneiden, työelämässä jo hetken olleiden opiskelijoiden vierailut oppilaitoksessa täydensivät opiskelijoiden ja opettajien näkemystä tämän hetken työelämän haasteista. Messutapahtumissa opiskelijat saivat laajemman perspektiivin alansa toimijoihin, tuotteisiin ja pääsivät verkostoitumaan.


Työelämäyhteistyön kehittämistä, CV 2.0 -toteutuksia ja Amisappia hius- ja kauneudenhoitoalalla WinNovan hius- ja kauneudenhoitoala on ollut mukana Kohti työtä 2.0 -hankkeessa sen alusta alkaen. Alan työelämän erityispiirteisiin kuuluvat yrittäjyys, mikroyritykTyöelämäyhteistyön uusina toimintamalleina alalla tehtiin mm. seuraavia kokeiluja:

Terhi Katajamäki Jenni Pihala-Kaikkonen WinNova, kauneudenhoitoala

set, sosiaalisen median merkitys markkinoinnissa ja ns. perinteisen palkkatyön vähäisyys. Nämä olivat lähtökohtia työelämäyhteistyön kehittämiselle.

pyöreän pöydän keskustelu opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kesken yritystutustumiset ennen työelämässä oppimisen -jaksoa teemoitetut yrityksien edustajien vierailut oppilaitoksessa, teemoina esim. some ja alan työllistymisedellytykset projektit oppimisympäristöinä esim. muotinäytöksen toteuttaminen Urastartti-messuilla

CV 2.0 -toteutuksissa alan opiskelijat käyttivät alustana pääosin perustamiaan Instagram-tilejä. Instagramia voi visuaalisuutensa takia nimittää jopa ”alan standardiksi”, niin tärkeä väline se on alan yritysten ja työntekijöiden osaamisen markkinoinnissa. Monet opiskelijat käyttävät Instagram-tiliään vielä valmistumisen jälkeenkin, työpaikallaan tekemiensä töiden dokumentointiin. Opiskelijoita pyrittiin hankkeen aikana motivoimaan ja kannustamaan valokuvaukseen ja videointiin voimaannuttava valokuvaus -koulutuksen avulla. Opiskelijoille myös järjestettiin jouluun 2019 saakka kestävä kilpailu, jonka tarkoituksena on tehostaa Instagram-kuvien julkaisemista ja ennen kaikkea sitä, että kuvien ottamisesta tulisi arkipäivää.

Hankkeen loppupuolella keräsimme vielä sisältöä Amisappisovellukseen, jotta myös hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijat voisivat hyödyntää kyseistä sovellusta oman alansa työelämätietouden lisäämiseen ja koulutus- sekä oppisopimuspaikkojen kartoittamiseen

Pyöreän pöydän -keskustelun teemana oli Miten siirtyä opiskelijasta ammattilaiseksi? Keskustelussa oli mukana 8 alan yritysten edustajaa, opiskelijoita sekä opettajia. Opiskelijat olivat etukäteen miettineet yli 30 kysymystä, joista he halusivat keskustella työelämän edustajien kanssa.


Hannele Myllymäki Kankaanpään Opisto, kasvatus- ja ohjausala

Opiskelijat siirtyvät työelämään CV ja portfolio mukanaan

Kankaanpään opiston kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalan opiskelijat ovat hankkeen aikana työstäneet itselleen CV 2.0 -toteutuksen ja portfoliota. Kokonaisuuden työstäminen aloitetaan heti opintojen alussa keräämällä osaamissalkkua omasta tiedollisesta ja taidollisesta osaamisesta. Osaamissalkun alku muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKS:n teon yhteydessä. Omaa ammatillista kehittymistä seurataan ja dokumentoidaan mm. tutkintoon liittyvien näyttöjen, sekä työhön ja opintoihin liittyvien tehtävien, projektien ja tapahtumien toteutuksilla. Cv-portfolioon voi liittää videoita, Youtube-tallenteita, kirjoituksia, kuvia, lehtijuttuja, postereita ym. Sisällön

avulla pyritään esittelemään tuleville työnantajille omaa osaamista siten, että perinteisen työpaikkahakemuksen sijaan annetaan haettuun työtehtävään sopivia käytännönläheisiä kuvauksia omasta osaamisesta. Osaamissalkustaan opiskelija voi nostaa työhakemukseensa kyseiseen työtehtävään sopivaa materiaalia. CV-portfolio tukee opiskelijan urasuunnitelmien tekoa heti opintojen alusta lähtien. Sen avulla opiskelija tarkastelee omia vahvuuksiaan. Oman osaamisen peilaaminen tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin auttaa opiskelijaa kehittymään kokonaisvaltaisesti hyväksi ja taitavaksi nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi sekä tukee sijoittumista itselle sopiviin työelämän tehtäviin.


Jonna Malmivuori WinNova

1.

Ykkösteemaan liittyen kehitimme Amisappi-sovelluksen, johon tuotettiin hankkeen aikana sisältöä neljältä eri koulutusalalta: ravintola- ja catering-ala; liiketalouden ja kaupan ala; autoala sekä hius- ja kauneudenhoitoala. Amisappi-sovellus palvelee ammattiin opiskelevia tarjoten heille mahdollisuuden syventää oman alan työelämätietämystään sekä kartoittaa alansa sekä alueensa koulutussopimusja oppisopimuspaikat. Amisappi soveltuu myös henkilöille, jotka vielä etsivät omaa opiskelualaansa.

2.

Kakkosteeman keskiössä on ammattiin opiskelevan Pääset tutustumaan Amisapin nettiversioon osoitteessa osaamisen dokumentointi ja näkyväksi tekeminen. www.amisappi.fi Kokeiluja tehtiin kaikissa kolmessa oppilaitoksessa ja Voit ladata Amisapin omaan puhelimeesi useilla koulutusaloilla. Dokumentointiin ja CV 2.0 sovelluskaupasta hakusanalla -toteutusten realisointiin käytettiin monenlaisia työvälineitä: amisappi. blogit, sosiaalisen median palvelut, video-CV:t, videomateriaalin tuottaminen, valokuvat ja tekstidokumentit muodostivat toteutusten ytimen. CV 2.0 -toteutuksissa huomioitiin alojen erityispiirteet: Kolmosteemaan esimerkiksi hius- ja kauneudenhoitoalalla sisältyi valtava määrä erilaisia luontevan välineen muodosti Instagram kokeiluja hankkeen kolmessa oppilaitoksessa – rakennusalalla eli Kankaanpään Opistossa, Sataedussa ja WinNovassa. taas Kotopro, sillä näitä työvälineitä käytetään myös kyseisten Kokeiluja tehtiin eri koulutusaloilla huomioiden alan työelämän alojen työelämässä. erityispiirteet. Työelämäyhteistyön uusina malleina menestystä saavuttivat mm. työelämäprojektit oppimisen uutena ympäristönä, pyöreän pöydän -keskustelut työelämän edustajien kanssa, teemoitetut työelämän edustajien vierailut oppilaitoksessa, alumnitarinat ja niiden videoinnit, teemoitetut tutustumismatkat mm. opiskelijoiden työllistymisalueen kasvattamiseksi.

3.


https://www.thinglink.com/scene/1250797796991172609

Hankkeen tulokset, kokeilut ja tuotteet on koottu Thinglink-koosteeseen. QR-koodi tai linkki johdattaa sinut koosteen pariin.