Page 1

l2ejaargang nr. 2 maart 1991

MEOB Koninklijk bezoek

t—

MEOBTIEK IS EEN PERIO IEKE UITGAVE VAN ETMARINE ELEKTRONISCH EN OPTISCH BEDRIJF

/

K


Prins Claus bij het MEOB Op dinsdag 5 februari ji. heeft ZKH Prins Claus een werkbezoek gebracht aan het MEOB. Onder het genot van een kopje koffie werd, in aanwezigheid van de afdelingshoofden en de voorzit ter Dienstcommissie, door Ir. P.R. hogendoorn een korte uiteenzetting gegeven omtrent hetfunctioneren van het MEOB binnen de KM-organisatie. Prins Claus was bijzonder geïnteres seerd in het ‘fenomeen Zeijbeheer” en liet zich uitgebreid inlichten over de voor- en nadelen hiervan en de verge lijking met een geprivatiseerd bedrijf Hierna volgde een rondleiding door het bedrijf. Er werd een bezoek ge bracht aan de werkplaats ORION LYNX. Uitleg werd gegeven omtrent de werking van een Elecironic Bon zontal Situation Indicator en het auto matische testsysteem voor de ORION vliegtuigen. Vervolgens werd een videoband ver toond over de aanmaak van een trainer die nucleaire, biologische en chemi sche schadegevallen kan simuleren en bij het MEOB was ontworpen en gefa briceerd. Ook werd hem bij de sectie Elektroni sche Ontwikkelingen getoond het ont werp van een nieuw aan te maken technische trainer voor dc TOKM. Tot slot bracht hij een bezoek aan de opti

sche werkplaatsen. Hier was hij, zoals reeds vele andere bezoekers voor hem, bijzonder geïnteresseerd in de metho dieken van glasbeweiken. Hij beëin digde zijn bezoek aan het MEOB met een blik op de omgeving via een in de peniscooptoren opgestelde peniscoop. Wij waren er trots op ons mooie bedrijf

aan Prins Claus te mogen laten zien en we zijn er van overtuigd dat hij er met interesse van heeft genoten.. Hoofd Algemene Zaken ing. C.J.C. de Weerd

Van de dfrectie Ik zeg altijd: “Er bestaan geen proble men, alleen uitdagingen”. De grootste uitdaging van dit moment is uiteraard cle afslanking. Aan de uitgebrachte de fensienota is ruime aandacht besteed door middel van posters, stickers, vi cleoband. Defensiekrant, Nota en extra voorlichtingsbijeenkomsten voor ma rinepersoneel. Voor het MEOB bete kent het dat wij ons steentje moeten l)ijdragell aan de afslanking bij de KM van 25% in de komende 10 jaar. In eerste instantie zullen wij kunnen vol staan met een uiterst kritische werving van personeel. Extern werven kan al leen nog in uitzonderingsgevallen worden toegestaan. Als mogelijkhe (ten blijven over intern verschuiven of helemaal niet vervangen. Wat betreft “de Golf’ zijn we in wat rustiger vaarwater gekomen. De twee Iregatten en het bevoorradingsschip

zijn op het moment dat ik dit schrijf onderweg naar huis; ze worden op 19 april 1991 in Den Helder verwacht. De rol van de KM in de Golf is echter nog niet uitgespeeld; drie mijnenjagers rui men er dagelijks tientallen mijnen. Om terug te komen bij het MEOB kan ik u vertellen dat het bezoek van ZKH Prins Claus op5 februarijl. een succes is geworden. De prins toonde zich zeer geïnteresseerd en onder de indruk van wat hem bij onze vestiging Oegstgeest werd getoond. Elders in deze MEOB tiek leest u hierover meer. Wij hebben in het eerste kwartaal van 1991 afscheid genomen van twee sta fleden. Per 1 februari 1991 heeft Ir. C.G. Bel jaars, hoofd Advies, een fijne tie aanvaard in Den Haag. Hij is opge volgd door Drs. P.C. Bleecke. Eind maart jI. namen we afscheid van Ing

R. Kornman, hoofd Bedrijfs Econo misch Beheer, die defensie verlaat en een functie in het bedrijfsleven heeft geaccepteerd. Zijn opvolger wordt Drs.Ing. A.J. Hofman. In “het Flaagse” werd afscheid genomen van Ir. J. Kreeftenberg, sous-chef Materieelex ploitatie en tot 1985 directeur van het MEOB. Hij is per 1 apriljl. met VUT. Tot slot wil ik u allen op het hart druk ken uw plezier en motivatie in uw werk niet te verliezen door de komen de onzekerheden. Als we er met zijn allen de schouders onder zetten kun nen we er als goed gestructureerd be drijf alleen maar beter van worden!

DMEOB

maart 1991 MEOBTIEK


Van de redactie De reacties op de laatste uitgave van de MEOBtiek die tevens de eerste was in een nieuw jasje waren zonder uit zondering positief. Hier en daar kri tisch, en daar zijn we blij mee. Al met al reden genoeg voor de redactie om op dc ingeslagen weg door te gaan. Nu de oorlog in de Golf is beëindigd krij gen we te maken met naweeën en nazorg van deze oorlog. Er worden nu al 3 mijnenjagers naar de Golf gestuurd en we kunnen niet zeggen dat het alle maal over is. De defensienota die pas uit is ademt alleen bezuinigingen en reacties uit. Kreten als: “Zestien procent minder

mensen”, “Kleinere Marine”, “Minder staffunctionarissen en “Defensiege bouwen sluiten” hebben een grote in vloed op ieders persoonlijk functione ren. Veel gehoorde vragen zijn dan ook: “Hoe zit het met mijn baan”. “Welke zekerheid is er nog”, “Hoe zit het met de fusie MEOBH-BW”, “Komt er een samenvoeging van de defensie-onderhoudsbedrijven”. De MEOBtiek tracht zoveel mogelijk mensen aan het woord te laten die daar iets meer over kunnen vertellen. Ook de Dienstcommissie zal een belangrij ke rol moeten vervullen in de nieuwe visie ten aanzien van het functioneren “

van het MEOB. Daarom wil ik graag uw bijzondere aandacht vragen voor het middengedeelte van deze MEOB tiek dat geheel in het teken staat van de verkiezingen voor de Dienstcommis sie. Deze verkiezingen zullen worden gehouden op woensdag 24 april a.s. Dan nog iets: iedereen die iets te ver tellen heeft dat voor anderen interes sant kan zijn wil ik aansporen dat op papier te zetten en op te sturen naar de redactie.+ De Iloofdredacleur.

Afscheid Hoofd Advies Na het vertrek van directeur Ir. L.J. Antonides, heeft ook de tweede man van het MEOB, Ir. C.G. Beljaars, af scheid genomen van het MEOB. Hij heeft de functie van projectmanager nieuwbouw M-fregatten bij de Direc tie Materieel Koninklijke Marine in Dcii haag aanvaard. Als Hoofd Ad vies is hij•• opgevolgd door Drs. P.C. Bleecke. Tijdens een receptie in het Petit Res taurant van het MEOB in Oegstgeest op 31januari ji., werd afscheid geno men van Hoofd Advies Ir. C.G. Beljaars. KLTZSD Ing. D. de Jong (Hoofd Bureau Advies) nam als eerste het woord. Aangezien Overste De Jong nog niet zo heel lang bij het MEOB werkzaam is kon hij alleen spreken overeen korte periode waarin hij met de heer Bcljaars gewerkt heeft. Deze laatste periode was in ieder geval een zeer actieve periode. Het contact met Ir. P.R. Hogendoorn, de huidige DMEOB, was nog korter en heeft maar een paar maanden mogen duren. Toch meende de heer Hogendoorn te moeten spreken over het verlies van een bekwaam Hoofd Advies maar hij was blij dat zo’n man op een functie kwam te zitten waar het MEOB nog veel mee te maken krijgt in dc toekomst. Hij adviseerde nog een bepaalde carrièreroute in Den Haag met aan het eind van die route het MEOB. Hij voegde daar nog aan toe: “Maar niet te snel graag!” De heer Beljaars is in 1969 begonnen bij de

MEOBTIEK maart 1991

r

~L• f t”1’

1

t,

/

*

VERI in Wassenaar en is daar aange nomen door Ir. Ter Horst. “Ik kon toen niet weten dat ik mijn eigen baas zat aan te nemen”, aldus Ir. Ter Horst. “Hij leerde snel, op een gegeven ogenblik zat ook de heer Beljaars voor drie we ken in Amerika!”. “Van boerenomelet tot afscheidscadeau”, begon de heer Van Walraven zijn toespraak. Zijn sol licitatiegesprek bij de heer Beljaars heeft bijna de gehele dag geduurd waarbij de lunch in het restaurant van hotel “Het Haagsche Schouw” werd gehouden. 0p het menu stond “Boe renomelet”, aldus verklaarde de heer van Walraven hiermee zijn opening en overhandigde als cadeau een prachtig waterpasinstrument. Oud-DMEOB Ir. Antonides memoreerde een bewogen periode en stelde dat hij een grote

steun heeft gehad aan dc heer Beljaars en vond hem een prima waarnemend DMEOB. De cadeaus die de heer Beljaars kreeg waren ronduit prachtig. Een kompas op teakhouten console. een waterpas instrument in fraaie houten kist, een kroniek van deze eeuw en een Work mate. Zijn echtgenote werd ruim in de bloemen gezet. wani ook zij heeft meegewerkt aan cle inzet van C.G. Beljaars!. Wil i’a,z Elk


bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken bezoeken -

-

-

-

-

-

-

-

-

DGE&F Op vrijdag 1 maart 1991 bracht de Directeur Generaal Economie & Fi nanciën, J.C. Kombrink, vergezeld i’aii de DMKLu, Generaal-majoor Drs. D. Altena, de secretaris stuur groep EOO Kolonel M.M. Krijnen en de heer E. Gürke, een oriënterend be zoek aan het MEOB te Oegstgeest.

Positieve indruk Deze oriëntatie is bedoeld om het doelmatigheidsonderzoek voor het hoger onderhoud van elektronisch, op tisch en optronisch materieel bij de krijgsmacht te ondersteunen. 1-let On derzoek is gericht op de 527 ECWJDMKL, DELM/DMKLu en MEOBJDMKM. Binnen dit onder zoek zal door het organisatie-advies bureau Rijnconsult van alle drie de bedrijven een “foto” gemaakt worden van de bedrijfseconomische situatie. Teneinde de DGE&F te informeren zijn door DMEOB, Vz DC en HBEB presentaties gehouden over de histo rie, taken, doelen, resultaten Zelfbe

$

heer, bcsturingsprincipes en toe komstvisie. Na deze presentaties is in een korte rondleiding getoond wat het technisch potentieel is van de MEOB-technici. Het bezoek werd afgerond met een lunch in het Petit Restaurant. Tijdens deze lunch lieten DGE&F en DMKLu merken dat het MEOB qua besturing en inzichtelijkheid van be

drijfsvoering gunstig afsteekt bij de twee andere defensiebedrijven als hiervoor genoemd.. R. Kornnian

Landmacht kolonels Met de regelmaat van de klok komen bezoekers van allerlei herkomst een rondgang door het bedriff maken. Daar getuigt MEOBtiek veelvuldig van. In nogal wat gevallen betreft het dan vertegenwoordigers van de op drachtge i’eis, die onderhoudswerk zaaniheden bij het MEOB onderbren gen. Een voorbeeld van zo’n bezoek is ook weer terug te vinden in de happening op 1 februari ji. toen een tweetal hoof den van produktafdelingen van de DMKL het IvIEOB aandeden. Het be trof KOL Ir. H.J.G.L. de Klerk van de produktafdeling ART/LUA en KOL Ir. Z.J .G. Groh van de produktafdeling TANKS. Met name de laatste is zeker geen onbekende van het MEOB, daar hij in de vroegere MVA-5 periode in een andere functie veelvuldig contac ten onderhield met het MEOB-Wasse naar. Des te plezieriger om na zo’n geruime periode zijn reactie te verne men omtrent het huidige bedrijf. Deze 4

~::

:~:

:r*

-

=fld

~ a

s__nl

~

La. as

~

L1

II reactie kan omschreven worden als een indmkwekkende metamorfose voor wat betreft de infrastructuur. Bij de gesprekken bleek echter ook, dat er met name ten aanzien van de moge lijkheden en het technisch kunnen een

groot vertrouwen in het MEOB be staat. Voorwaar een goede basis om op voort te bouwen.• B. W. van Wo/raven. maart 1991 MEOBTIEK


De nieuwe man Ir. Beijaars heeft per ifebruarijongst leden het MEOB verlaten, om zijn heil te zoeken in het Haagse. Zijn opvolger als Hoofd Advies is Drs. P.C. Bleecke. Net als de heer Beljaars is de heer Bleecke natuurkundige. In tegenstel ling tot zijn voorganger studeerde Bleecke niet aan een Technische Ho geschool, nwar aan de universiteit van Amsterdam. Dit verklaart waarom hij geen ingenieur is, maar doctorandus.

Na zijn studie heeft Drs. Bleecke een aantal jaren als wetenschappelijk on derzoeker aan de universiteit gewerkt. Pas in 1982 trad hij in dienst van het ministerie van defensie en wel bij de Directie Materieel, afdeling ELEK, in Den Haag. Nadat de heer Bleecke hoofd van het bureau Elektromagneti sche Zaken was geworden, hield hij zich meer en meer met beleidsmatige zaken bezig. Ook de functie van hoofd Advies is vooral een regelaarsfunctie. Bleecke denkt dat het voor deze func tie een pré is dat hij een bèta-achter grond heeft. Hij meent echter voorna melijk profijt te zullen hebben van zijn talent op bedrjfskundig gebied. In dat verband denkt hij ook veel te hebben aan zijn studie bedrijfskunde, die hij een paar jaar geleden is begonnen aan de open universiteit.

Herkenbare produkten De heer Bleecke denkt niet dat er door zijn komst naar het MEOB veel gaat veranderen in het bedrijf. Hij zal de

functie niet veel anders inkleden dan zijn voorganger dat deed. Drs. Bleecke denkt wel dat hij het in Oegstgeest naar zijn zin zal hebben. Hij kende het MEOB voorheen al als een bedrijf waar een gezellige sfeer heerst. Ook de bedrijfsmatige aanpak van dit bedrijf spreekt hem erg aan. ‘De produkten van het MEOB zijn herkenbaar” en er is een Convenant, zodat iedereen weet waar hij zich aan te houden heeft” aldus Bleecke”, daar door wordt er veel sneller en gestruc tureerder gewerkt dan in Den Haag, waar iedereen zich met iedereen be moeit”. Het nieuwe hoofd Advies is een groot voorstander van Zeifbeheer. Naar zijn mening neemt de voldoening in het werk toe, naar mate men meer verantwoordelijkheden heeft. Voor waarde is dan wel dat de middelen aan de verantwoordelijkheden worden aangepast. Als het aan de heer Bleecke ligt, zal het MEOB dan ook verder gaan op de weg van Zelfbeheer.+ Caroline v.d. Lee.

Dienstcommissie Uit het DC-overleg d.d. 24 januari 1991

Fusie BWIMEOB De DC heeft gesproken over de fusie tussen BW en MEOB. Dit naar aanlei ding van een speciaal Directieberaad DMKM op 16januari jongstleden om trent dit onderwerp. Tijdens laatstge noemd overleg werden de volgende uitgangspunten vastgesteld: -De ingenieurstaken van de Afdeling Advies ten aanzien van Nieuwbouw en Instandhoudingsvoorbereiding en het depotonderhoud (ATH) zullen in Oegstgeest worden uitgevoerd; -De assistentie bij de gebruikersonder houdstaken, de intermediate onder houdstaken en het incidentele onder houd zal door het SEWACO-bedrijf worden verleend. Hieraan worden door DMEOB de volgende randvoor waarden toegevoegd: -De verschuiving van werkzaamheden tussen Den Helder en Oegstgeest zal

MEORTIEK maart 1991

een positief resultaat voor Den Helder moeten opleveren; -Verschuiving van werkzaamheden zal geen dubbele investeringen op lan ge termijn tot gevolg mogen hebben. Op de vraag van de DC hoede afstem ming BW en MEOB verder zal verlo pen, antwoordt DMEOB dat een groep onder leiding van commandeur Haasdijk zich hierover zal buigen. Een op dracht aan Den Helder om de extra bezuiniging van 18 personen op zich te nemen is voorlopig ingetrokken in verband met onduidelijkheid over de bezettingsoverzichten.

Privacy Reglement Ten behoeve van het privacy regle ment wordt een commissie opgericht bestaande uit HPZ en een DC-lid. Deze commissie zal een inventarisatie maken van gegevens die onder dit re glement moeten vallen en een privacy reglement voor het MEOB opstellen. Afdeling Ontwerp en Ontwikkeling

Er bestaan onduidelijkheden t.a.v. de operationele, hiërarchische en functio nele bevoegdheden van chefs bij de afdeling Ontwerp en Ontwikkeling. De bekendmaking die hieromtrent was opgesteld zal door HADV en de DC nader worden besproken.

Diversen De Vz Dc voert nader overleg met HMEOB/H over de problemen rond de bekendmaking Functioneringsge sprekken Den Helder Nr. 39/40. Op de vraag hoe het gesteld is met de Regeling Buitengewoon Verlof, ant woordt DMEOB dat dc bepaling als de dienst het “toestaat” voor deze rege ling opgaat. Op de vraag waarom een extern ad viesbureau wordt ingeschakeld om een Plan van Eisen voor het Bedrijfs magazijn/H op te stellen antwoordt DMEOB dat er binnen het MEOB on voldoende mensen zijn die een opti male lay-out kunnen verzorgen..


MEOB OFFSHORE [let ~narinebusje bracht ons op een vroege maandagmorgen in januari tot vlak voor de valreep van de “Lorelay”, hei vlaggeschip van de B.V. Allseas Engineering, die bij Verolme Botlek klaar lag om naar zee te vertrekken. Vergist u zich niet in de “Lorelay”. Bij het bestijgen van de valreep kan nie mand de roestigheid van de romp ont gaan, en aan dek gekomen krijgt u de indruk bij een autosloperij te zijn aangeland. Alles is roestig, er ligt los ijzer, er ligt pijp, er wordt gelast en gebrand. Een op het dek gemonteerde hijskraan is lustig aan het werk. Sloopauto’s zijn er niet want dit schip met het verwaar loosde uiterlijk is niets anders dan een hypermoderne pijpenlegger, voorzien van alle technische snufjes die actueel zijn in dc offshore-wereld, en met een accommodatie die niet onderdoet voor Motel Den Helder.

is Nederlander, evenals de meeste “mates” en “engineers”. We maken kennis met Miro, de Joegoslavische chief electrician, en Dave, de Engelse radio-officier. De radiohut is nog een paar dekken hoger dan de brug en heeft uitzicht over het helidek, boven de brug. Verder zijn er aan boord een Amerikaanse superintendent, Spaanse lassers en Portugese riggers. Met een lift gaan we van de hoogste etage, het brugdek, naar het “souterrain”, de ma chinekamer, waar vier Stork-Werkspoor diesels staan te draaien, elk ge koppeld aan een generator van 4,4 megawatt. Via dikke kabels zijn deze generatoren verbonden met twee hoofdschakelborden in de “high volt age room”. Behalve het 3,3 kV hoofd schakelbord staan hier twee enorme luchtgekoelde filters waarmee harmo nischen worden onderdrukt en een transformator die de 3,3 kV omzet in

-

Om lief linoleum in de gangen van de midscheeps glanzend schoon te houdcii is het zelfs verplicht om er plastic overschoenen te dragen. We zijn aan boord vanwege de technische snufjes: de marine heeft belangstelling voor de acht elektromotoren die het schip voortbcwegen, of het tot de meter nauwkeurig op haar plaats houden tij dens liet pijpenleggen. Deze elektro motoren worden elk aangedreven door ccii statische omzetter en vooral deze statische omzetlers zullen worden be studeerd tijdens de reis naar Stavan ger. Die reis begint stipt op tijd om negen uur. Zonder sleepboolhulp ma noeuvreert de stuurman het 190 meter lange schip de haven uit en draait haar de Waterweg op. Midden op de brug staat iemand met een blauwe jas aan en ccii pet op de navigatie le leiden. Hel is niet de kapitein maar de loods. De kapitein is een mager jongmens in spijkerbroek en oranje sportjack, die op de brugvieugel tegen de verschan sing geleund staat. Hij heet Willem en

6

u.~.

een beter hanteerbare spanning van 440V. Op het hoofdschakelbord kan deze trafo worden ingeschakeld. Ook de statische omzellers, die de 3,3 kV rechtstreeks krijgen loegevoerd, wor den hier ingeschakeld. Dit zijn geen gewone schakelaars waar iedereen aan gewend is, maar schakelaars die-als er mee geschakeld wordt- een geluid ma ken als een donderslag. Dat is even schrikken, als net de meetapparatuur is aangesloten en de chief zelve de span ning aldus weer inschakelt. Zo brachten we dus vier dagen door tussen roterende en statische omvor mers, verdeelborden, frequentie-om zelters en harmonische filters, waarna de “Lorelay’ op de rede van Stavanger arriveert. Ten anker gaan hoeft niet, je programmeert de gewenste positie in (rede Stavanger) en het navigatiesys teem houdt het schip op die plaats, geholpen door de acht motoren en acht schroeven, een roer is er niet. De dekkraan zet ons, met bagage, in de langs zij liggende viel. Als de viel met top-

snelheid naar de haveningang van Sta vanger onderweg is, stijgen er rook wolken op uit de beide schoorstenen van de “Lorelay”, het schip draait zich om rond haar as, maakt vaart en ver dwijnt achter een eiland, op weg naar verre offshore olievelden.+ J.P.M. van der Eist.

In memoriam

G. den Os

Op donderdag 14 maart ji. overleed op 55-jarige leeftijd de heer G. den Os, medewerker huishoudelijke dienst van het MEOB. Zijn overlijden kwam voor een ieder onverwacht. In hem verloor het bedrijf een markant per soon. Het is dan ook nauwelijks voor te stellen dat wij hem niet meer op het terrein zullen zien. Velen onder ons kenden hem alleen als “Gerard’. Ge rard was een begrip, een man met vele taken. Zo zorgde hij o.a. voor het ver nietigen van vervallen geclassificeer de documenten, waarvoor vaak een beroep op hem werd gedaan. Men wist dat het bij hem in vertrouwde handen was. Niet zonder trots toonde hij soms zijii speciale machtiging met de screcning “zeer geheim”. Een machtiging die lang niet aan iedereen wordt afgege ven. Gerard is niet meer. Op dinsdag 19 maart jI. werd hij omringd door vele van zijn collega’s ten grave gedragen. Moge het feit dat hij een gewaardeerd medewerker was, zijn familie cii vrienden lot troost zijn.. IIHTD, P. de Mooy. maart 1991 MEOBTIEK


De Koninklijke Marine en milieu. De laatste tijd is het MEOB meer dan eens in het nieuws geweest in verband met de problemen rond de Morsebel polder. Deze pro blemen zijn in het ver leden veroorzaakt door de lozing van vervuild afvalwater uit de galvan iseerderij. Momenteel gebeurt dat niet in eer. Het “Hoogheemraadschap Rijnland”, waterbeheerder van de Morsebelpolder, controleert trouwens regelmatig of het bedriff zich aan de wettelijke normen houdt. Nog dit jaar zal de vervuiling in de Morsebelpolder door DGW&T, in overleg met Provin cie en gemeente, worden aangepakt en er mag rustig worden gesteld dat deze problemen onder con trole zijn. Toch rijst als gevolg rond de negatieve publiciteit bij velen de vraag, wat de Koninklijke Marine en het MEOB ei genlijk aan het milieu doen. Omdat milieu momenteel volop in de belangstelling staat zal het niemand verbazen dat ook Defensie bezig is stappen te ondernemen om te komen tot een goed milieubeheer. De rege ring is van mening dat milieuzorg als een geïntegreerd onderdeel van de be drijfsvoering gemeengoed dient te worden. Bedrjfs- interne milieuzorg is een geschikt instrument om de nale ving van milieuvoorschriften door be drijven te versterken. Het betekent ook, dat met het oog op een duurzame ontwikkeling bedrijven zelf naar we gen moeten zoeken om de belasting van de omgeving te beperken en waar mogelijk te voorkomen. De doelstel ling van de regering is dat in 1995 vrijwel alle 10.000 tot 12.000 grotere bedrijven met een (middel)grote mi lieubelasting of bijzondere milieurisi eo’s beschikken over een integraal mi licuzorgsysteem, dat goed functio neert en toegesneden is op aard, groot te en complexiteit van de individuele bedrijven.

Milieuzorgsysteem De Koninklijke Marine is één van die bedrijven, die in 1995 moet beschik ken over een integraal milieuzorgsys teem. Dit is nog eens expliciet ver woord in het Milieubeheerspian Defensie zoals door de Staatssecreta

MEOBTIEK maart 1991

ns van Defensie op 3 oktober 1989 aan de Tweede Kamer is aangeboden. In 1992-1993 zal een tussentijdse evalua tie van de tot dan toe bereikte resulta ten plaatsvinden door het ministerie van VROM, zodat het zaak isom v&5r die tijd de nodige acties te onderne men. Voor de KM betekent dit dat er een eenduidige milieu-organisatie moet komen om tot een goede invoe ring van het milieuzorgsysteem te ko men. Omdat de KM op dit moment niet over een eenduidige milieu-orga nisatie beschikt, heeft het door de Commissie Milieuzaken KM (CMKM) opgerichte “werkverband milieu-organisatie KM’ de opdracht gekregen om voor de KM: a. een milieu-organisatie te ontwerpen waarmee de doelstellingen zoals ge noemd in de notitie Bedrijfsinterne Milieuzorg kunnen worden gereali seerd; b. een beschrijving te geven van de taken, verantwoordelijkheden en be voegdheden van de functionarissen die met de zorg voor het milieu wor den belast; c. een plan op te stellen voor de imple mentatie van de milieu-organisatie. Voorgesteld wordt om op elke KM-lo katie waar milieubelasting plaatsvindt of zou kunnen ontstaan, een persoon aan te wijzen als “milieufunctionaris”. Bij het MEOB is deze functie gevoegd bij die van de bedrijfsveiligheidsadvi seur. Belangrijkste taken van de milieu function ns zijn: -het bewaken van de milieusituatie ter plekke; -het melden en rapporteren van onge wenste situaties; -het gevraagd en ongevraagd advise ren van het lokale management inzake milieu-aangelegenheden.

deskundige van de) Marinestaf. De milieudeskundige van de Marinestaf krijgt in deze constrnctie de functie van milieucoördinator van de KM. Aldus ontstaat een KM-milieu-organi satie die als het ware uit drie lagen bestaat: 1. op “centraal niveau” een milieucoördinator van de KM, 2. op “ressort-/organisatie-onderdecl sniveau” een drietal milieucoördinato ren en, 3. op “decentraalniveau” een groot aantal milieufunctionarissen.

Verantwoordelijkheden Op korte termijn zullen voor het MEOB de noodzakelijke stappen wor den genomen om te bezien hoe e.e.a. bij het bedrijf kan worden ingevoerd. Hoewel de eerste verantwoordelijk heid t.a.v. de interne organisatie ligt bij het management. is milieu een zaak waarvoor we allemaal in mindere of meerdere mate verantwoordelijk zijn en waaraan we allemaal ons steentje zullen moeten bijdragen om er voor te zorgen dat de aarde ook nog leefbaar zal zijn voor onze kinderen en klein kinderen. Elke medewerker van het MEOB zal dan ook zijn of haar steun moeten geven aan de uitvoering van dc milieutaken zoals deze ons niet alleen door de wet worden voorgeschreven. maar zoals we die ook moeten uitvoe ren volgens onze eigen verantwoorde lijkheden. Deze verantwoordelijkhe den hebben we niet alleen tegenover onszelf maar ook tegenover de rest van de maatschappij waarin we leven.• BVA, A. van der Poel.

Milieucoördinatoren Naast milieufunctionarissen moeten er drie “milieucoördinatoren” komen. Deze milieucoördinatoren krijgen naast een belangrijke coördinerende taak, ook een aantal uitvoerende taken en een daarvan is de ondersteuning van het lokale management en de mi lieufunctionarissen bij milieu-vraag stukken. Voorgesteld wordt de drie coördinato ren te plaatsen in Den Helder in een “Bijzondere Organisatie Eenheid” (BOE), ressorterend onder de (milieu7


ver lezingen

DC

MEOB

24april19 1 7:-

-

1. Frans de Kleijn

2. Gerrit Molema

~/

t 3. Hans van Bree

4. Albert Vink

5 Harry Cohen

t 6. Tineke Paats-Rietkerk

7. Ed van der Eng

8. Rob Oldenburg

9. Leo Schelen

1

4

1).

..4~/ 10. Ruberi Aalders

11. Hans Solleveld

12. Jan Verkuyl

13. Rob Giessen

14. Leo Schoon

De vakbond die zorgt voor mensen ~. KT

Z

‘‘~~‘


AbvaKabo

-

IOB/H

DIENSTCOMMISSIE-VERKIEZINGEN Op woensdag 24april a.s., is het alweer voor de derde maal DC-verkiezingsdag. Iedere Dienstcommissie-termijn, van 3 jaar, kenmerkt zich wel door iets speciaals. In de eerste termijn was dat “HHOSS” en de “Afslanking”, in de tweede de “Besluitenlijst DMEOB” en de “Go~foperaties”. -

Nu, bij het begin van de derde periode, weten we dat er heel wat meer staat te gebeuren, te weten: De reorganisatie van de krijgsmacht, waardoor heel veel functies geschrapt gaan worden; De fusie van MEOB/H met de BW, wat ook werkplekken zal kosten; De “boedelscheiding” tussen Den Helder en Oegstgeest. Er is maar één manier om in deze zéér ingrijpende operaties enige inspraak en/of informatie te verkrijgen en dat is via een DC. Maak daarom gebruik van uw stemrecht en kom allemaal naar de stembus!!!! U kunt ook bij volmacht of schriftelijk stemmen, daar komt nog informatie over. Bij een grote opkomst wordt de rol van de DC vanzelf groter, “men” kan er dan niet zo makkelijk omheen. Belangrijk is toch de ondersteuning van een goede vakbond. De AbvaKabo is de grootste en de sterkst opererende vak bond met veel ervaren bestuurders en kaderleden. STEM daarom op lijst 1 waarop u de namen tegenkomt van de u bekende kaderleden: Huug Varkevisser, Fred Simons, Fenko Haaksema, Theo v.d. Wurff.,

*_~•

~

-

-

1. Huug Varkevisser

2. Fred Simons

-

Den Helder Huug Varkevisser

~ii

3. Fenko Haaksema

4. Theo v.d. Wurff

Tot ziens in het stemlokaal op woensdag 24 april a.s.!!!!

Zorgen over uw werk? Maakt u zich wel eens zorgen over uw werk of over uw inkomen of uw arbeidsomstandigheden? De AbvaKabo doet dat dagelijks zowel op het MEOB als buiten de poort. Op het MEOB wordt er door een groot aantal kaderleden wat aan gedaan door directe ondersteu ning. Ondersteuning in de vorm van het oplossen van vra gen, problemen of onduidelijkheden. Onduidelijkheden die, nu defensie onder de afslankingsdruk staat, toenemen en daarmee ook een stukje onzekerheid. De door u 3 jaar geleden gekozen AbvaKabo-leden probeerden daar wat aan te doen. Diverse acties zijn ondernomen om het MEOB te promoten en zo de werkgelegenheid hier te garanderen. D.m.v. enkele onderzoeken is duidelijk gewor den dat er genoeg mogelijkheden op dit bedrijf zijn om werk

in te besteden. Zelfs voor privatisering op lange termijn is men niet bang. Via enkele krante-artikelen en op de publi katieborden is daar ruime aandacht aan besteed. Ook dc politiek is daarbij niet vergeten en aan diverse bezoekers op het MEOB is duidelijk gemaakt wat wij als MEOB zoal kunnen en graag zouden verwezenlijken. Uw stem op de AbvaKabo zal er toe bijdragen dat er dc komende jaren een actieve ploeg komt.. Frans de Kleijn


De AbvaKabo aan het werk Zoals u wellicht weet (of niet) bestaat een bond uit leden, kaderleden en bezoldigd bestuurders. De verschillende soorten leden hebben hun inbreng op de diverse niveaus in de organisatie. De kaderleden vormen in dit rijtje een be langrijke groep. Zij zijn het directe contact met de leden van de bond en weten het beste wat er leeft bij de achterban. Als men vanuit de vakbond verkiesbaar wordt gesteld voor een Diensicommissiefunctie moet men kaderlid zijn of het mini maal worden als men zitting gaat nemen in deze Commissie.

Het is als fractie van de DC gewenst voeling te hebben met de rest van het bondsgebeuren. Op de verkiezingslijst van de AbvaKabo staan dan ook kaderleden die naast hun DCwerk ook nog andere bondsfuncties vervullen. Zo hebben we b.v. onze lijsttrekker Frans de Kleijn die bestuurslid is van de Regionale groep defensie en plaatsver vangend lid van het landelijk groepsbestuur defensie. Een ander AbvaKabo-lid is Harry Cohen. Hij is bestuurslid van de afdeling Leiden en heeft vanuit zijn functie contacten met andere rijks- en gemeentelijke overheden en met de F.N.V. in Leiden. Rinus Brouwer vertegenwoordigt ons in de sectorraad van de AbvaKabo. Wat is dit voor een raad? Het Centraal Georganiseerd Overlegorgaan Ambtenaren (CGOA) onder handelt met de minister over lonen, V.U.T.-regelingen enz.,

dus het eisenpakket dat de bonden ieder jaar bij de minister op tafel leggen. Als adviesorgaan van de AbvaKabo in het CGOA fungeert nu de sectorraad. Deze raad belegt ook vergaderingen en bijeenkomsten voor AbvaKabo-leden in een bepaalde regio. Leden kunnen zodoende via een korte weg invloed uitoefenen op de arbeidsvoorwaarden-onder handelingen met de minister. Rinus Brouwer vervult dus een belangrijke sleutelpositie voor ons in deze raad.

Een buitenbeentje Een kaderlid, die een buitenbeentje is in dit rijtje maar toch vermeld dient te worden, is Hans van Bree. Hij staat op de derde plaats en wij verwachten veel van hem. Zijn nevenfunctie is ni. raadslid (in Leidschendam) voor de partij die zoveel zetels wint. Juist die!!! Dit zijn enkele van onze kaderleden die op de verkiezings lijst staan. Deze en alle andere kandidaten zijn iedere dag op ons bedrijf in het wild te bewonderen want zij lopen gewoon Vrij rond en zijn aanspreekbaar voor ieder die dat wil. Wij bevelen deze kandidaten van harte aan en rekenen op uw steun bij de verkiezingen.. Gerrit Molema

Waarheb je zin in? Deze vraag werd mij diverse malen gesteld toen bekend werd dat ik op een verkiesbare plaats van de AbvaKabo kandidatenlijst stond. Alvorens hier verder op in te gaan wil ik mij voorstellen; mijn naam is:

Albert Vink Ik ben 36 jaar en werkzaam in de sectie OrionfLynx. Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het, samen met andere collega’s, repareren en modificeren van de sonar- en radarinstallaties uit het Orion vliegtuig. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Terugkomend op de vraag “waar heb je zin in”, moet ik direct bekennen dat je er enorm veel zin in moet hebben om er aan te beginnen. Wat mij trekt om mee te gaan doen aan het georganiseerd overleg is dat ik het belangrijk vind dat op elk niveau in de defensie-organisatie een ieder met zijn eigen verantwoordelijk eid mee kan denken, praten en be palen hoe diverse zaken op onze werkplek plaats moeten vinden. Belangrijkste factor is de mening van de mensen op de werkplek. Daarom is het belangrijk dat er een AbvaKa bo-bedrijfsledengroep bestaat die, als het moet, erg snel de meningen kan peilen en via de AbvaKabo-DC-fractie een standpunt naar de directie kan brengen. Via een aantal enthousiaste AbvaKabo-DC-leden ben ik in aanraking ge komen met het DC-werk en heb ik zitting genomen in de bedrijfsledengroep waar ik nu meer dan drie jaar in zit. Door

het wegvallen van Kees de Kruys en Hans Solleveld is het nu aan mij om de komende drie jaar de schouders er onder te zetten om het AbvaKabo-beleid mee te helpen uitvoeren. Ik hoop door zitting te nemen in de AbvaKabo-DC-fractie de kans te krijgen het DC-werk meer bekendheid te geven bij het personeel. Wij zijn ons als AbvaKabo-DC-fractie er van bewust dat we als MEOB zeer moeilijke tijden voor ons hebben t.w.: de fusie tussen het MEOB Den Helder en de Bewapenings werkplaatsen, en de samenwerking die op gang gaat komen tussen de elektronische bedrijven van de marine, land- en luchtmacht, en de daarmee gepaard gaande personeelsre ducties wat haaks staat op het AbvaKabo-beleid. Kortom, de omgeving waarin wij werken is volop in beweging; dit leidt tot een Organisatie die daarin moet meegaan. Dit betekent dat er nooit gebrek is aan onder werpen voor het overleg met de directie. Uw stem uit brengen op de AbvaKabo is stemmen op de grootste, actiefste, en in mijn ogen beste vakorganisatie.• Albert Vink


Eerste vrouw in de DC Mag ik mij even voorstellen, mijn naam is:

Tineke Paats. Ik ben getrouwd en heb twee dochters. Mijn hobby is kleding maken en truien breien. Een heleboel mensen kennen mij vanuit de kantine bij het MEOB, daar heb ik vier jaar doorgebracht met heel veel plezier. Nu zit ik al weer twee en een halfjaar bijde afdeling secretarie als typisreltelefoniste.

De AbvaKabo heeft mij altijd getrokken en vandaar dat ik twee jaar geleden de stoute schoenen aangetrokken heb om in de bond dienst te gaan doen en dit heb ik met veel plezier ervaren. Nu wil ik het gaan proberen in de DC. Het lijkt mij heel erg fijn om wat voor de mensen in het bedrijf te gaan doen, nu wel op een geheel ander vlak dan de kantine maar het blijft toch in de dienstverlenende sector. Ik hoop in de DC een fijne en leuke tijd te hebben en hoop de mensen in het bedrijf en op de werkplek te kunnen steunen in voor- en tegenspoed. Dus tot ziens bij de verkiezingen op 24 april a.s. en hopelijk daarna in de DC.. Tineke Paats.

Afscheid DC Na 11 jaar is voor mij de tijd gekomen om afscheid te nemen van de DC. Gedwongen door de werkzaamheden op mijn afdeling heb ik ruim 2 jaar geleden besloten om te kiezen voor het werk en de werkzaamheden voor de DC te vermin deren. In de rol waarin de DC van mij niet alle aandacht kon krijgen heb ik mij niet erg prettig gevoeld. Ik heb dan ook besloten om mij niet meer beschikbaar te stellen voor de DC-verkiezingen voor de komende 3 jaar.

Uitstekende vervangers Deze beslissing werd vergemakkelijkt door de aanwezig heid van uitstekende vervangers binnen de AbvaKabo-gele dingen. In de personen van Hans van Bree en Albert Vink zijn zeker twee deskundige krachten gevonden die zich thuis zullen voelen in de overleg-situatie. Dit maakte voor mij de beslissing wel een stuk eenvoudiger. De AbvaKabo heeft een heel sterke lijst weten uit te brengen met mensen die in staat zijnde komende moeilijke jaren van fusie, afstoting, taakverdeling en inkrimping op de juiste wijze aan te pakken en hier overleg over te voeren. Het is een club die doelbewust en met visie de toekomst tegemoet gaat. Uit de DC wil voor mij niet zeggen uit de AbvaKabo. Als voorzitter van de BLG en secretaris van de Regionale Groep Defensie West-Nederland zal ik mij gaan bezighouden met het AbvaKabo-beleid bij het MEOB en het vertegenwoor digen van uw belang binnen de AbvaKabo. Ook voor uw

persoonlijke belangenbehartiging zal ik mij blijven inzetten. Hierover zal t.z.t. een BLG Info verschijnen. Tot slot wil ik iedereen bedanken die, in welke vorm dan ook, het mogelijk heeft gemaakt dat ik als DC-lid kon functioneren. Dit betreft zowel mensen die informatie aandroegen, problemen voorlegden en meewerkten aan oplos singen, als de directe collega’s en chefs die, enkele plaag stootjes daar gelaten, mij altijd de ruimte hebben gelaten om mij in te zetten voor het algemeen belang. Ik ga in ieder geval op het nieuwe en deskundige team van de AbvaKabo stemmen en als u mij en uzelf een plezier wilt doen doet u dat ook op24 april a.s. Frans, succes met het team.+ Kees de Kruys

AbvaKabo MEOB


CFO = fundament voor de toekomst.

CFO LLJST2 24 april 1991

Dienstcommissie-verkiezingen bij het MEOB Het wordt alweer de derde keer dat de samenstelling van de dienstcommissie rechtstreeks wordt bepaald door verkiezin gen. Natuurlijk doet het CFO ook weer mee met een aantal kandidaten. Zoals in de achter ons liggende periode de belangen van onze C’FO -leden, en zoveel mogelijk ook de belangen van alle medewerkers van het MEOB, door de CFO-vertegenwoordigers in de dienstcommissie zijn behar tigd, zo willen wij dat ook in de toekomst blijven doen. In de komende jaren zullen vele, voor ons allen belangrijke, onderwerpen aan de orde worden gesteld in het DC-overleg met de directie van het MEOB. Bijzonder actueel is natuur lijk de vraag hoe het MEOB er in de toekomst uit zal gaan

..:~çF~f~nd~méjjt opdéwérkpiek. zien. De aangekondigde afslankingsoperatie (25% perso neelsreductie tot het jaar 2000), met daaraan gekoppeld reorganisaties en mogelijke fusies, zullen zeker gevolgen hebben voor ons als medewerkers van het MEOB. Daarom is het van groot belang dat wij meedenken, meepraten en meebeslissen over deze zo belangrijke onderwerpen. De gekozen DC-leden van het CFO worden daarbij ondersteund door een aantal kaderleden. Deze kaderleden zijn over het gehele bedrijf verspreid werkzaam en weten zo wat er onder het personeel leeft, zij vormen dus een goede schakel tussen de DC-leden en de “achterban”. In gezamenlijk overleg van CFO-kaderleden en CFO-DC-leden wordt besproken welke onderwerpen er aan de orde gesteld dienen te worden in dc DC-vergaderingen en tevens welke koers het CFO in het formele overleg vaart. Het uitwisselen van informatie en standpuntbepaling trachten wij op deze manier inhoud te geven. Het CFO als vakorganisatie ondersteunt de kaderle den en de DC-leden op een breed terrein met vorming, opleiding en informatie t.b.v. de belangenbehartiging. Daar naast staat het CFO klaar om alle leden met raad en daad terzijde te staan, ook nu het erom gaat spannen en onze werkgelegenheid ter discussie wordt gesteld. Wellicht ook voor de nog niet georganiseerde medewerkers van het MEOB een goede reden nu het CFO te steunen en lid te worden. De CFO-kandidaten voor de verkiezingen verdie nen daarom het vertrouwen van u allen om het werk in de DC voort te kunnen zetten. Op 24 april a.s. krijgt u de gelegenheid om dit vertrouwen te bevestigen door uw stem uit te brengen op één van de CFO-kandidaten. STEM BEWUST, STEM CFO, STEM LIJST 2.+ Dick Havenaar

Profiel van de CFO-lijsttrekker bij het MEOB/H Mijiz ,iaani is:

Henk Geerdink ik ben 39jaar. ik werk bijde Technische Staf ie Den Helder, op de afdeling Radar en EOV. liet ?iIEOB is zo’n 11 jaar mijn werkgever. Eerst in de buitendienst en vervolgens op mijn huidige plaats. Voordat ik bij het MEOB kwam was ik werkzaam als militair bij de Koninklijke Marine. in mijn vrije tijd heb ik diverse bestuursfuncties bij vereni gingen bekleed. Momenteel gaat de meeste vrije tijd op ten behoeve van de Volleybalvereniging in het dorp waar ik woon Geen bestuurij~inctie, moar achter de schermen is ook voldoende te doen. Sinds ik bij het MEOB werk ben ik lid van het CFO, de Christelijke bond voor Overheidspersoneel. Zoals de naam al zegt: belangenbehartiging vanuit een christelijke grond slag. Het CFO is een vakbond, bij het MEOB/H klein in

CFO = fundament voor dienstverlening.

ledental en zonder een vertegenw ordiger in de dienstcom missie. Om ook als kleine vakbond je stem te laten horen en de belangen van je leden en van alle personeelsleden van het MEOB te behartigen, is zitting nemen in de dienstcommissie onontbeerlijk. Alleen met uw steun en uw stem lukt dat. Er zijn grote veranderingen op komst: denk maar aan de uitvoering van de defensienota en de op handen zijnde inkrimping van de krijgsmacht. Dit heeft ook bij het MEOB zijn gevolgen. De voorgestelde fusie van MEOB/H met BW en een deel van CAWCS raakt iedereen in Den Helder. Het is dus belangrijk dat ook u, via uw vertegenwoordigers, medezeggenschap hierin heeft. Laat geen verstek gaan op 24 april a.s., maar S T E M.• Henk Geerdink

CFO = fundament voor jongeren.


Wat is het CFO? CFO = Operationeel slagvaardig

CFO LUST2 CFO

=

Optisch gezien glashelder

Het CFO is een vakorganisatie die zich in haar optreden baseert op Christelijke grondbeginselen die oproepen tot naastenliefde, gerechtigheid en het tot stand brengen van een maatschappij waarin niet alleen geld en macht de grote drijfveren zijn.

Hoe vertaalt het CFO dit naar de praktijk? Het CFO gaat er in haar beleid vanuit dat er in het overleg tussen werknemers (wij als MEOB-ers) en de werkgever (de overheid) sprake is van open, re-el overleg, dat uitmondt in het samen zoeken naar oplossingen voor knelpunten in de werksituatie. Het CFO streeft in beginsel naar overleg en samenwerking.

Wat doet het CFO bij het MEOB?

in het personeelsbeleid stimuleren van een breder zorgpak ket voor het burgerpersoneel; duidelijkheid scheppen in het formatiebeleid ten aanzien van functie-indeling en beloning; in het kader van het ARBO-beleid maatregelen treffen ter verbetering van het werk- en leefklimaat. -

-

-

Wat kan het CFO nog meer voor u betekenen? Het CFO informeert u over een veelheid van zaken die al of niet met de werksituatie te maken hebben. Het CFO verleent advies en rechtskundige bijstand aan individuele leden over allerlei aangelegenheden. Het CFO voert op alle niveaus overleg met de werkgever over primaire en secundaire ar beidsvoorwaarden. Als lid van het CFO hebt u recht op: Korting op de premie ziektekostenverzekeringen (ZVA); assistentie bij de invulling belastingaangifte; meestal gratis scholing en vorming; deelname aan vakantie-activiteiten; het bondsblad CFO-magazine; en vele andere voorzienin gen en aanbiedingen.

Het CFO wil werkgarantie bij de reorganisatie van defensie Bij het uitvoeren van de personeelsreductie in het kader van de defensienota wil het CFO de volgende punten in het sociaal beleidskader terug vinden: geen gedwongen ontslagen als gevolg van de herstructu rering; garanties voor werk- en inkomenszekerheid; een maximale inspanning om personeel door om-, her- en bijscholing geschikt te maken voor een andere plaats in de nieuwe organisatie; een maximale inspanning om personeel dat niet op een functie in de nieuwe Organisatie kan worden geplaatst, ge schikt te maken voor een functie buiten de defensie-organi satie; extra maatregelen in het kader van vrijwillige afvloeiing van oudere personeelsleden. Verder zullen de CFO-onderhandelaars de herstructurering aangrijpen om er voor te pleiten dat in de nieuwe Organisatie er nu ook echt boopbaanmogelijkheden voor burgers bij defensie komen. Het CFO gaat ervan uit dat defensie juist bij de grootste reorganisatie sinds de tweede wereldoorlog een belangrijke rol toekent aan de medezeggenschap van het personeel. In verband daarmee zijn de verkiezingen voor nieuwe dienstcommissies bij defensie op 24 april a.s. dit keer extra belangrijk. Steun uw CFO-collega’s die zich kandidaat hebben geste ld.+ -

-

De CFO-kaderleden zorgen voor informatievoorziening aan de publikatieborden over arbeidsvoorwaarden, salaristabel len, mededelingen over ouderschapsverlof, (deellijd)-VUT en medezeggenschap. De dienstcommissieleden praten met de directie en leidinggevenden over regelgeving, werkgele genheid, reorganisaties en arbeidsomstandigheden.

Beleidsprogramma CFO bij het MEOB Werkgelegenheid: defensietaken voor het MEOB-personeel dienen aan te sluiten op de maatschappelijke en technologische ontwikke lingen; gedwongen ontslagen zijn ook in het kader van verande ringen in de defensie-organisatie ten ene male onaanvaard baar; er dient onverkort uitvoering te worden gegeven aan het voorscluift loopbaanbegeleiding defensie; optimale aandacht voor het opleiden van de MEOB-m edewerkers, teneinde een maximale en gemotiveerde inzet te bevorderen. -

-

-

-

Belangenbehartiging

-

-

-

Dick Havenaar

maximale inzet bij de individuele en collectieve belangen behartiging van het MEOB-personeel; -

CFO

Nautisch gezien de juiste koers

CFO = Fundamenteel standvastig


Het CFO stelt haar kandidaten aan u voor in: Oegstgeest

I~ 1. Dick Havenaar Constructie

2. Bas Schaap Orion/Lynx

3. Wim Homburg Kwaliteitszorg

4. Gerrit Kleinjan OrionlLynx

5. Me den Haas Mechanische Werkplaats

6. Willem Reyerkerk Klein Optiek

7. Sjaak Stapper Nachtzicht Optiek

in: Den Helder

1. Henk Geerdink Technische Staf

2. Harry Dillen Sonarwerkpiaats

CFO LUST2


het ambtenarencentrum is een onafhankelijke centrale van overheidspersoneel met 120.000 leden Vindt u uw WERK belangrijk? Wilt u daar INVLOED op hebben? Wilt u zich MEDEVERANTWOORDELIJK voelen? Breng dan uw stem uit in de DIENSTCOMMISSIEVERKIEZINGEN! Wilt u GOED vertegenwoordigd worden? Wilt u daar CONTROLE op houden? Wilt u dus BLIJVENDE invloed? Stem dan op een kandidaat van het

am btenarencentru m Dan hebt u ook medezeggenschap NA DE VERKIEZINGEN! Het Ambtenarencentrum is een federatieve vakorganisatie die opkomt voor de belangen van het OVERHEIDSPERSONEEL, dus ook voor uw belangen. De Organisatie is opgebouwd uit een aantal ONAFHANKELIJKE AMBTENARENVERENIGIN GEN. De verenigingen met leden bij een en hetzelfde departement werken samen in een SECTOR, die zorgt draagt voor de GEMEENSCHAPPELIJKE

1

1

INBRENG in het GEORGANISEERD OVERLEG: de BIJZONDERE COMMISSIE. De sector ondersteunt de verenigingen en voorziet in een GEZAMENLIJKE BELANGENBEHARTIGING.

ONAFHANKELIJK COLLEGIAAL DESKUNDIG Omdat de verenigingen ONAFHANKELIJK zijn hebben hun leden DIRECTE EN BLIJVENDE INVLOED op hun beleid. En omdat de AC-KANDIDATEN voor de DIENSTCOMMISSIES uit de VERENIGINGEN voortkomen, weten de leden waar ze aan toe zijn. Stemmen op het AC betekent dan ook kiezen voor beleid van onder af, OOK IN DE DIENSTCOMMISSIE! Dat is pas ECHTE MEDEZEGGENSCHAP! Kies voor uw dienstcommissie

24april1991 Onze kandidaten die UW BELANG het best kunnen dienen zijn: 1. R.J. de Hoog

2. W.J. Sanders r

ambtenarencentrum 1 11 de verenigingen ~

1

LIJST Georganiseerd op basis van de gemeenschappelijke beroepsuitoefening onafhankelijk

AMBTENARENVAKBOND

ONDERL N BELANG


4 Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen

De CMHF stelt haar ka didat n voor WAT IS DE CMHF? De CMHF is een overkoe pelende centrale van middelbaar en hoger personeel bij de overheid, in het onderwijs en bij bedrijven en instellingen die een relatie hebben of hadden met de overheid. De CMHF is niet gebon den aan religieuze, levens beschouwelijke en partij politieke overtuigingen.

1 A. van Duyvenvoorde

2. Ir. 0. Oudkerk

(VHTPD)

(VID)

1.

De CMHF richt zich op de behartiging van de belangen van de leden en groepen van leden, met name op de sociaal-eco nomische en rechtspositi onele belangen. De CMHF legt bij de belangenbehartiging het accent op de rechten en belangen van middelbare en hogere functionarissen.

N.J. van der Meer

4. J.H.M. van Huut

5. Ir. J. Leeuwenburgh

(VHTPD)

(VHTPD)

(VID)

3. De CMHF streeft naar een goed functionerend overheidsapparaat, mede in het belang van de werknemers. De CMHF hanteert in be ginsel het “harmoniemo del�: geprobeerd wordt conflicten te vermijden door in goed overleg zaken te regelen.

De CMHF constateert dat de overheid door haar dualistisch optreden als werk en wetgeefster de mogelijkheid heeft om louter op politieke gronden wijziging in de arbeidsvoorwaarden of de personele sterkte aan te brengen. De CMHF acht mede daarom het bestaan van bijzondere beschermende bepa lingen in de arbeidsvoorwaarden en de rechtstoestand van ambtenaren dan ook gerechtvaardigd. -

-

Wij rekenen op u op 24 april, u kunt rekenen op de CMHF!


Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen

Relatie CMHF

-

MEOB

Het overgrote deel van de CMHF leden is lid van één van de ruim 50 verenigingen die bij de CMHF zijn aangesloten. V.w.b. MEOB medewerkers zijn dit: • de VHTPD, Vereniging van Hoger Technisch Per soneel bij Defensie, • de VID, Vereniging van Ingenieurs van Defensie. Nadere informatie over deze verenigingen vindt u elders op deze pagina. De CMHF kandidaten zullen niet met oogkleppen op alleen de belangen van hun eigen achterban beharti gen, doch zullen een open oog hebben voor de belan gen van alle MEOB medewerkers. Ook als niet-lid doet u er dus goed aan te stemmen op lijst 4!

VID De Vereniging van Ingenieurs van Defensie (VID) telt onder haar leden burgeringenieurs en hiermee gelijkgestelde academici werkzaam bij het Departe ment van Defensie. De vereniging stelt zich ten doel: • De toepassing en de ontwikkeling van de tech nische wetenschappen, in de eerste plaats ten be hoeve van het Departement van Defensie, te be vorderen. • Het gezichtsveld van haar leden met betrekking tot hun werkzaamheden te verruimen. • Het onderling contact tussen haar leden aan te moedigen. • De belangen van haar leden te behartigen, in bijzonder in relatie tot het militaire personeel bij het Departement van Defensie. De VID is aangesloten bij de CMHF.

VHTPD De doelstellingen van de VHTPD zijn in het kort samengevat: • Bevordering van de toepassing van gewenste tech nische en organisatorische ontwikkelingen bij het Departement van Defensie. • Verruiming van het gezichtsveld van haar leden. • Bevordering van het onderling contact tussen haar leden. • Belangenbehartiging van de groep van de indi viduele leden. E.e.a. tracht zij te realiseren door: • Het voeren van besprekingen met autoriteiten en met verenigingen met aanverwante doelstellingen. • Het organiseren van lezingen, symposia en excur sies. • Het organiseren van sociaal-culturele contacta vonden. • Aansluiting bij een overkoepelend orgaan (de CMHF). De afgelopen jaren heeft de VHTPD vele, vaak druk bezochte evenementen georganiseerd, welke veelal ook toegankelijk waren voor niet-leden. De VHTPD heeft als doelgroep de burgerambtena ren bij Defensie met een technische beroepsopleiding op HBO niveau.

Bijzondere Commissie De Bijzondere Commissie is het overlegorgaan tussen de ambtenarenbonden en het Ministerie van Defensie omtrent aangelegenheden van algemeen belang be treffende het personeel van Defensie. De CMHF is daarin o.a. vertegenwoordigd door de heer W. Haazebroek van het MEOB.

Uw stem wordt gehoord Door de organisatievorm van de ~MHF en de kofle comnzunicatielijnen heeft u de mogelijkheid direct invloed uit te oefenen op de standpunten die de cMHF-veitegenwoordigers in de DC zullen innemen; dat kan door directe contacten met de ~MHF-vertegen woordigers of door het bezoeken van vergaderingen van de VHTPD of de VID. In deze vergaderingen zul len de C’MHF-vertegenwoordigers van hun zijde infor matje geven en verantwoording afleggen omtrent hun DC activiteiten. Het is deze wisselwerking die ertoe bijdraagt dat uw stem op de ~MHF u ook daadwerke lijk invloed geeft.


Bezwarencommissie herplaatsing. De bezwarencommissie herplaatsing staat centraal in de bezwarenprocedu re, zoals neergelegd in de Regeling Herplaatsing en Ontslag van de Staatssecretaris van Defensie van 21 april1987, nr. PB 87/1517/2150. Om dat naar verwachting het aantal be zwaarschriften inzake herplaatsing in de toekomst zal toenemen wordt het van belang geacht duidelijkheid te scheppen rondom de plaats en werk wijze van de bezwarencommissie.

Plaats van de bezwarencommissie. Op grond van de bezwarenprocedure kan een ambtenaar aan het gezag dat de beslissing met betrekking tot wel/niet herplaatsing in een andere functie heeft genomen, na advies van zowel de decentrale als de centrale herplaatsingscomm issie, verzoeken die beslissing in heroverweging te doen nemen. De bezwaren- procedure moet worden gezien als een laatste mogelijkheid om intern de Organisatie tot een zorgvuldige heroverweging van het besluit te komen alvorens be roep op de ambtenarenrechter te doen. Hiermee wordt een verhoging beoogd van de bestuurlijke en juridische kwa liteit van de besluitvorming van het bevoegd gezag en een bescherming van de belangen van de ambtenaar.

De taak van de bezwarencommissie is uitsluitend adviserend van aard ten be hoeve van het bevoegd gezag, wat in houdt dat de eindverantwoordelijk heid voor het te nemen besluit bij het bevoegd gezag ligt. De adviserende rol van de bezwarencommissie blijft beperkt tot de specifieke juridische toetsing die is toegespitst op de vraag of in redelijkheid tot de concrete be slissing, waarbij een functie werd aan gewezen, kon worden gekomen. De bezwarencommissie is dus een ad viescommissie en geen arbitragecom missie, zoals wel eens ten onrechte wordt verondersteld.

Werkwijze. De ambtenaar die bezwaar heeft kan binnen 30 dagen na kennisneming van het besluit tot wel/niet herplaatsing dit bezwaar indienen bij het bevoegd ge zag. Het bevoegd gezag dient het be zwaar binnen twee weken ter advies aan de bezwarencommissie voor te leggen. Binnen twee maanden na ontvangst van het bezwaar brengt de bezwarencommissie advies uit aan het bevoegd gezag dat gehouden is afhankelijk van het advies van de commissie de voor gestelde alternatieve herplaatsings mogelijkheden te (laten) onderzoeken. Het bevoegd gezag neemt vervolgens

binnen twee weken een nieuw besluit. De betrokken ambtenaar wordt binnen een maand na ontvangst van het be zwaar in de gelegenheid gesteld door de bezwarencommissie te worden ge hoord. De bezwarencommissie is be voegd alle bij de voorgenomen reorga nisatie betrokken personen op te roepen en te horen. Het is in strijd met de Regeling Herplaatsing en Ontslag het bevoegd gezag op te roepen en te horen, daar het bevoegd gezag zelf standig na advies van de bezwarencommissie het eerder genomen besluit dient te heroverwegen. Men acht het dan ook niet wenselijk om in dc toe komst in te gaan op een eventueel ver zoek van de tot aanstellen hevoegde autoriteiten om in hei kader van de bezwarenprocedure gehoord te wor den door de bezwarencommissie. Het staat de tot aanstelling hevoegde auto riteiten vrij een aan de bezwarencom missie voor te leggen bezwaar van een toelichting te voorzien. De adviesaan vraag dient van alle relevante stukken te zijn voorzien. Klaas Varkei’isser

Profiel van een DC-lid. Sinds ik iets schrijf over DC-leden is hei mij opgevallen dat het vrijwel al leniaal verschillende mensen zijn met eigen denkbeelden en opvattingen. De eigenschappen die zij min of meer ge nieenschappelijk hebben zijn dat ze van hei mannelijk geslacht zijn en dat ze in de meeste gevallen al vrij lang in dienst van hei MEOB zijn. Uit de lange staat van dienst zou afgeleid kunnen worden dat ze een betrokkenheid bij het MEOB hebben en vanuit deze be trokkenheid iets voor het bedrijf en zijn medewerkers willen betekenen. Dit is ook het geval bij het volgende DC-lid dat ik aan u wil voorstellen. Zijn naam is Gerrit Kleinjan, hij is 52 jaar en werkzaam bij de afdeling ORION/LYNX. Hij is al 27 jaar bij het MEOB in dienst, waarvan ongeveer 18

5,5 jaar als lid van de DC. Daarin zit hij als vertegenwoordiger van het C.F.O. (Centrale Federatie voor Over heidspersoneel) waarvan hij al 10 jaar lid is. “[leeft ii ook opleidingen gevolgd om het DC-werk ie doen?” “Ja, ik heb diverse kaderopleidingen gevolgd op het vlak van DC-werk en ook verschillende ARBO-cursussen”.

“Hoe bent u in de DC gekomen en wat was uw motivatie daarvoor?” “Toen een kaderlid die in de DC zat met pensioen ging ben ik gevraagd om zijn plaats in te nemen. Mijn motivatie hiervoor was dat ik wilde opkomen voor de belangen van het personeel. Dit wilde ik doen in harmonie met de werkgever (indien mogelijk) en dit al les gezien vanuit een christelijke le vensvisie.” “Is het DC-werk te combineren met uw huidige functie?” “Ja, maar er ontstaat een spannings veld als het aanbod van apparatuur groot is. Wij zitten nI. altijd vast aan een opleveringstermijn van 15 kalen derdagen.” “Denkt 11 dat de mensen in het bedrijf voldoende inzicht hebben in wat er in de DC gebeurt?” maart 1991 MEOBTIEK


“Soms ontmoet ik begrip maar ook wel onbegrip en er zijn mensen die het totaal niet interesseert. Hoewel ik vind dat de DC zich aardig profileert, ligt hier misschien een taak om te proberen nog meer naar buiten te treden.”

“Wal is volgens u het moeilijkste aan het DC-werk?” “Afslankingen, bezuinigingen en het overbruggen van spanningsvelden tussen directie en DC, zodat er binnen het bedrijf een werkbare situatie blijft

bestaan, en zorgen dat de samenwer king optimaal blijft, ook sociaal.” Tot zover het korte gesprek met de heer G. Kleinjan. Gerrit Molema

Wie, wat, waar Soms is de datum van het verschijnen van de MEOBTIEK de reden om snel iemand te interviewen. Die datum komt steeds sneller dichterbij, vooral als door het toeval het interview steeds uitgesteld is. Hetzeifde toeval brengtje soms op het juiste moment op de juiste plaats. Dit overkwam mij toen ik ein delijk de tijd nam om bij de heer Van Berkum langs te gaan, of voor een gesprek, of om een afspraak te maken voor een latere datum. Het pakte door toeval iets anders uit dan ik verwachtte

Sip van Berkum “Dag mevrouw, ik ben die en die, kan ik uw man spreken?” Ik kwam onaan gekondigd dus ik kon van alles ver wachten. “Ja hoor, kom verder, hij is net terug uit het ziekenhuis.” Dat was dus het laatste wat ik verwachtte, maar het viel uiteindelijk wel mee. Sip van Berkum moet het voortaan doen met ccii leen minder en had daarvoor vier weken in het ziekenhuis gelegen. Een met verband omwikkelde voet was hiervan een stille getuige, evenals het ziekenhuisbed in de hoek van de ka mer. “Het komt doordat ik zelf ben gaan peuteren aan mijn teen en dat is gaan ontsteken. Later werd hij hele maal zwart, na een week ziekenhuis hebben ze de teen verwijderd.” Dit vertelde Sip op een toon alsof hij het over een kopje koffie had. Zijn opge ruimde karakter is waarschijnlijk de reden dat hij na vier weken al naar huis mocht. “Er zou drie maanden voor staan, dus ik mag niet mopperen. Thuis liggen is toch prettiger dan in het ziekenhuis, al was het er best gezellig. Voor mijn vrouw is het ook beter, die moest steeds open neer reizen voor de bezoeken.”

Bij Jan Bakker in de radarwerkpiaats vond ik een radar die ze bij het Maga zijn al jaren kwijt waren! Verder heb ik vrijwel altijd bij de administratie gewerkt en heb alle facetten hiervan gezien.”

Interessante hobby De hobby van de Sip van Berkum is best interessant te noemen. Hij heeft een flinke verzameling fossielen waar voor ik later nog eens terug moet ko men. Deze hobby kan helaas niet meer voortgezet worden, het verzamelen van postzegels gelukkig nog wel. “Voor die fossielen kwam jaren gele den iemand van ‘De Scheepsbel’ langs; toen hij ‘s nachis om half twaalf weg ging had hij er niets van gesnapt en vroeg hij of ik zelf maar wat wilde schrijven.” “Mooie foto’s hangen daar, zijn dat jullie kleinkinderen?” “Ja, we hebben ccii zoon en een dochter en we hebben vijf kleinkinderen, drie van onze 70011 en twee van onze dochter.” De bel kondigt hct volgende bezoek aan zodat ik maar snel opstap.

een overheerlijk kopje koffie was er net gelegenheid voor een kort inter view voordat er weer bezoek kwam. De heer Van Berkum is al weer acht jaar van het bedrijf weg en in die tijd is er heel wat veranderd op het bedrijf. “Het toenmalige gebouw waar ik het laatst gewerkt heb is er niet meer, vroeger was dat de slaapzaal. Er is nog wel meer veranderd op het bedrijf. Vroeger was het een stuk gezelliger, als je een rondje maakte op het bedrijf kreeg je moppen te horen waar je voor een week genoeg aan had. Ik ben in 1956 gekomen en moest de grote in ventaris in kaart brengen. Je trof de raarste dingen aan in de werkplaatsen.

Wil van Elk

•“

‘L. •

~..

~

.:~;,t

-

:~/. -

:4

MEOBTIEK maart 1991

F;’ ~ ~—:

Een drukke avond Toen ik bij de familie Van Berkum binnenkwam was de overbuurman op visite die al vrij snel vertrok. Tijdens

•~ ~“

~

‘~~-“:‘--

~:

~

LF~

~i.

••.•f~_ ,~1’


Overhandiging Sinterklaascadeau De Sinterklaascommissie en een af vaardiging van de zwarte pieten heb ben op woensdag 23 januari f1. het Raderbord aangeboden aan de kinde ren van de Honingraat in Noordwij kerhout. We werden ontvangen door de heer G. Kocken, één van de groepsleiders, die ons ook een rondleiding gaf door de verschillende afdelingen van het dag verblijf. Na de rondleiding had een aantal kinderen met hun begeleiders zich in de koffieruimte verzameld om het cadeau uit te pakken. Het was heel leuk om te zien hoe de kinderen dit aanpakten, ze gingen er gewoon bovenop staan. Met wat hulp lukte het toch de grote doos te openen. Toen het Raderbord te voorschijn kwam vonden ze het allemaal even mooi, en als u de foto’s bekijkt kunt u wel zien hoe blij ze er mee waren. Wij willen u daarom nogmaals bedanken voor uw bijdrage die, om gezet in een Raderbord, voor deze kinderen heel veel betekenis heeft. “Wat is een Raderbord” en “wat moet ik me daarbij voorstellen”. Er zijn heel veel vragen binnengekomen over het Raderbord, vragen die wij ook niet konden beantwoorden omdat wij het

4..

t

•1

zelf ook nog nooit gezien hadden. Nu kunnen wij u er gelukkig iets meer over vertellen. Op de foto kunt u zien hoe het er uitziet. Het geheel is vervaardigd van hout en bestaat uit een groot bord met houten pennen en een aantal fel ge kleurde losse raderen. De raderen kun nen op de houten pennen geschoven worden en d.m.v. een handvat in be weging worden gezet, zodat het een

•1~

vrolijk geheel van draaiende kleuren wordt. De kinderen kunnen dit alle maal zelf doen. Dit is bevordelijk voor hun motoriek. Wij hopen dat er nu iets meer dui delijkheid bestaat over het Rader bord. De Sinterklaascommissie.

Sneeuwpret Voor het eerst sinds tijden werd ons land dit jaar weer eens geteisterd door een ouderwets strenge winter. De kou en vooral de hevige sneeuwval brach ten de nodige overlast mee, ook voor het MEOB. De gladheid, gevolg van sneeuw en ijzel, veroorzaakte vertra gingen in het verkeer, zodat het voor veel werknemers moeilijk was zich aan de vastgestelde werktijden te houden. In gebouw D, opslagruimte van histo risch materiaal van de traditiekamer, is geen verwarming. Het water in de lei dingen kon daardoor bevriezen en toen de dooi weer inviel en het volume van het water toenam sprongen de leidin gen. Gelukkig waren de gevolgen niet rampzalig en was de rommel na dwei len en drogen verdwenen. De winter bezorgde overigens niet alleen proble

20

~%&5~~ men maar ook veel pret. De MEOB ers kwamen los, dolden in de sneeuw en bekogelden elkaar met sneeuwbal len. De dames van secretarie en de facteur sloten zich aaneen en bouwden

met vereende krachten een prachtige sneeuwpop. Caroline van der Lee maart 1991 MEORTIEK


Overdracht TWT-testbank Op 21 januari 1991 is de TWT-test bank overgedragen door Advies (Sec tie Radar en EOV) aan het Produktie bedrijf Oegsigeest (OREC). De TWT-testbank wordt als één van de troeven beschouwd voor het bemach tigeîz van opdrachten buiten de Ko ninklijke Marine en zeifs buiten de krijgsmacht. De TWT-testbank komt voort uit de behoefte aan het testen van hoog-ver mogen TWT’s die als defect van de schepen af kwamen. Gezien de prijs van ca f 200.000,00 per stuk kon nu ook weer niet direct worden gezegd “gooi maar weg”. Een rapport van 1981 meldde dat een mogelijkheid voor het kunnen testen van TWT’s in dc toekomst onontbeerlijk was voor het MEOB. Bij Hollandse Signaal Ap paraten bestond dezelfde behoefte zo dat eind 1984 DMKM een opdracht startte voor de verwerving van twee testbanken. Signaal zou zorgen voor de hoogspanningscomponenten en MEOB Oegstgeest zou zorgen voor de samenbouw en ontwikkeling van de bedienings- en beveiligingscircuits. De eerste lestbank kon in augustus 1986 geleverd worden aan Signaal.

De opbouw van de testbank De TWT-testbank is opgebouwd uit verschillende onderdelen (zie foto): een power kabinet, drie TWT-wagent jes, koelkabinet (niet zichtbaar) en een bedieningspaneel. Het power kabinet bestaat uit twee kasten. In de rechter kast is bovenin de

h

MEOBTIEK maart 1991

modulator gemonteerd. Deze staat tij dens bedrijf op hoogspanning en is daarom geïsoleerd opgesteld. Onder de modulator bevinden zich de drie convertors voor het opwekken van de hoge spanningen en stromen. In de linker kast bevindt zich het hoogspan ningscircuit. Om reden van de zeer —

TWT is de afkorting van Traveling Wave Tube oftewel lopende golfbuis. Wegens de specifieke werking wordt een TWT veel toegepast als zendbuis in radarinstallaties. (Amerikaans: Traveling Engels. Travelling.)

~I-

~•~r

~

•f—~~

~

j

1)

4

hoge spanning is deze volledig omge ven door isolerend polycarbonaat. Aan de linkerkant van de kast is een kap geplaatst met de hoogspannings aansluitingen naar de TWT. Deze is zodanig geconstrueerd dat de kathode van de TWT hier volledig onder valt. Hierdoor is het onmogelijk dat er ie mand bij de hoogspanning kan komen. De röntgenstraling die vrij komt tij dens het testen wordt geabsorbeerd

door een 3 mm dikke lood mantel in dc kap. Voor inspectie zijn twee loodgla zen vensters aangebracht. -Omdat verschillende typen TWT’s getest moeten kunnen worden, X-, Sen L-band (3, 10 en 25 cm golflengte), heeft elk type een aparte opstelling op een wagentje. Hierdoor is het eenvou dig om TWT’s te wisselen en is dc bank eenvoudig uit te breiden voor een nieuw type TWT. -Het kocikabinet (in de kelder van ge bouw Coulomb) is van oorsprong af komstig van dc oude 3D zender van dc GW-fregatten. In de kast bevinden zich dc twee pompen en warm tewisse laars voor dc olie- en demiwaterkoe ling van de TWT. -Het bedieningspanecl is gebouwd rond een micro-proccssor. Deze ver zorgt de stuursignalen naar het poweren koelkabinet. De processor contro leert alle binnenkomende signalen en grijpt in als er iets dreigt mis te gaan. Tevens worden op het paneel verschil lende signalen zichtbaar gemaakt. In de TWT-tcstbank zijn drie verschil lende typen omzetters (convertors) toegepast. -De focus convertor. Deze zorgt voor de gelijkstroom (maximaal 25 Ampèrc bij 240 Volt) die nodig is voor de voc 21


ding van de focusseerspoel van de TWT. -De helix convertor. Deze is aangeslo ten op de kathode van de TWT en levert de hoogspanning van 50.000 Volt. -De beam convertor. Dit is de “zware jongen” van de testbank. De convertor levert het vermogen dat nodig is om de elektronenbundel te laten lopen in de TWT. Hiervoor geeft de convertor een stroom van 0.5 Ampère bij een hoog spanning van 50.000 Volt, wat neer komt op een uitgangsvermogen van 25.000 Watt.

Ouderschapsverlof Naast het reeds lang bestaande zwan gerschaps- en bevallingsverlof is bij de Rijks Overheidsinds 1januari1989 het ouderschapsverlof ingevoerd. Zo wel de mannelijke als vrouwelijke ambtenaren kunnen hier gebruik van maken. In dit artikel zullen de inhoud van het ouderschapsverlof en deprak tische uitvoering behandeld worden. Wanneer bestaat er recht op ouder schapsverlof? U moet aangesteld zijn voor mini maal 16 uur per week. U bent ten minste één jaar in dienst. Uw kind is na 1januari1989 geboren en heeft nog niet de leeftijd bereikt waarop het naar de basisschool gaat. Wat houdt het ouderschapsverlof in? De werktijd per week kan tot de helft van de voor u geldende werktijd wor den teruggebracht. Het ouderschapsverlof wordt in een aaneengesloten periode van minimaal zes maanden opgenomen. Over de verlofuren ontvangt u 75% van uw salaris. Evenals het zwangerschaps- en beval lingsverlof moet het ouderschapsver lof verleend worden als aan de voor waarden wordt voldaan. Voor het verkrijgen van ouderschapsverlof neemt u de volgende stappen: U verzoekt schriftelijk om ouder schaps verlof twee maanden voordat u met verlof wilt. U stuurt uw brief aan de afdeling Personeelszaken en een afschrift hier van aan uw chef. In de brief geeft u aan welke periode u verlof wilt, hoeveel uren verlof u per week wilt en hoe u het verlof verdeelt over de week. U toont aan dat er een familieband is tussen u en het kind, bijvoorbeeld met geboortekaartje of uittreksel van het trouwboekje. Indien er geen familieband bestaat, toont u d.m.v. uittreksels uit het bevolkingsregister aan dat u en het kind op hetzelfde adres wonen en geeft u een schriftelijke verklaring af -

Bron: Ing. O.J. van Gent

-

Praktijk gegevens: Van het totale aanbod TWT’s moest 60% hersteld worden. 60% daarvan kon hersteld worden door opwerken of door kleine reparaties. In 1990 zijn van de 22 defecte buizen er 15 hersteld. Kier wordt een hoop geld bespaard!

-

-

-

Wil van Elk

-

-

-

Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst (RBB)

-

-

MEOB Oegstgeest Spreekuren alleen na telefonische afspraak tst. 2234 W. Stol, arts maandag na 14.00 uur donderdag na 09.00 uur Mevr. C.H. Paardekoper-Bom~an, bedrijfsverplecgkundige maandag t/m vrijdag van 09.00 - 09.30 uur

dat u duurzaam de opvoeding en ver zorging van het kind als eigen kind op u neemt. Het verzoek dient twee maan den vöér de aanvangsdatum van het verlof te liggen. Dit is noodzakelijk om allerlei administratieve handelin gen tijdig te kunnen nemen. Tevens kan deze periode gebruikt worden om binnen de werkeenheid maatregelen te treffen om de werkzaamheden tijdens het verlof doorgang te laten vinden. Gedurende de periode van het ouder schapsverlof blijft de rechtspositie als ambtenaar onaangetast. Belangrijkste punten hiervan zijn: -

Pensioen.

De pensioenophouw gaat tijdens het verlof gewoon door. De werkgeverbe taalt pesioenhijdrage. De werknemer betaalt zijn bijdrageverhaal alsof geen verlof is verleend. De interimuitkering wordt volledig uitbetaald. Indien een bindingspremie is toege kend wordt hierop, gedurende het ver lof, geen korting toegepast. Bij ziekte tijdens het ouderschaps verlof loopt de periode waarover het verlof is toegekend gewoon door. Het verlof wordt dus niet verlengd met de dagen dat iemand ziek is geweest. Er vindt geen korting op het vakantieverlof plaats als het aantal werkdagen per week tijdens het ouderschapsver lof gelijk blijft aan het aantal werkda gen per week dat voor het verlof ge werkt werd. Wel vindt er korting van het vakantieverlof plaats als het aantal werkdagen per week tijdens het ouderschapsver lof minder is dan het aantal werkdagen per week voordat het ouderschapsver lof genoten werd. Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met uw pcrsoneels consulent. -

-

-

C. Jansen (namens de personeelsconsulenten)

MEOB Den Helder Onbekende fusie?: Spreekuren alleen na telefonische afspraak 02230-25141 R.E. Weber, arts Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van: 08.30 uur - 09.00 uur en van: 13.30uur- 16.30 uur.

22

Mr B Meetapparatuur Marine Hektronish & Oplish Bedriff Haartuinerstraatweg 7 NL 2343 LA Oestgeest The Netherlands maart 1991 MEOBTIEK


puzzelhoek puzzelhoek puzzelhoek puzzelhoek -puzzéihöêk -puzzêlhöek puzzelhoek puzzelhoe -

-

-

-.

-

PUZZELLADDER Oplossing Puzzel januari 1991 Met puntenverlies: tir. C. de Graaf f25,00 Fir. K. Varkevisser f15,00 Zonder puntenverIk~: Mw. C. Schipper - v. Duin f10,00 Punten: Naam: 4 Hr.C. Haasnoot 4 lir. H. de Best 4 J-{r.J.W.deGroot 4 Mw. M. van Voorene-Weymar 4 Mw. P.M. van Duyvenbode 5 Fir. J. Brouwers 6 Hr. G. van der Laan 7 Mw. M.C.J. Jansen 8 Hr. T. Borreman 8 Mw. P. Grootjans-Martens 9 Hr.P.Guyt 12 Hr. J.W. Ruben 13 Mw. J.M. Ruben-van Noord

Punten: Naam: 15 18 19 20 20 21 22 23 25 27 28 29

Mw. 1. Varkevisser-Kuyt Hr. J.J.J. Mullers Mw. C. Schipper-van Duin Hr. D. van Schoneveld Mw. C. Naafs-de Boer lir. F.L. Wiesenfeld Hr. J. Jongeleen Mw. J. Kuhn-Grootjans Hr. D.R. van der Neut Hr. A. Bal Hr. P. van der Burg Hr. G. Wesselius

Horizontaal: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Een voorwerp om te winkelen. Niet van hetzelfde gevoelen: waterrijke laagte: tegenover; vlaktemaat. Troef; vis; rijgsnoer; vennootschap. Part: voorkeur. Kleur; laagte; zonderling; formulier. Europese munt; houten moker; middag; eten. Ned. Indië; bloeiwijze; flauw (handel); voorzetsel; artikel (afkorting). Mond; lof; ongeveer; water in Friesland. Tweehoevig dier; maar; bewijsstuk; vogelprodukt. Opgeworpen hoogte; lidwoord; eerste toonder natuurlijke toonschaal; invoeren. Rust; Frans lidwoord; lichaamsdeel; vent; lidwoord. Tovernimf; lidwoord; faam; mak. Pers. voornaamwoord; plaats in Gelderland: lichaamsdeel; bijwoord; streling. Atmosfeer (afkorting); voegwoord; mannelijk dier; groente; herrie; pers. voornaamwoord. Godsdienstig lied; bijwoord van graad; dier; eer; de oudere.

verticaal: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Republiek der Verenigde Nederlanden Smaad; gesloten kromme lijn; een weinig. Gekheid; offertafel; lichaamsdeel; moeder. Lidwoord; witte plek op het voorhoofd; vlug; vader; cedel. Drank (Duits); Nederland; staat thans in brand; ander woord voor kracht; namiddag Hongaarse dans; schuw dier. Raam scherm; arend; schande; water in Friesland

Puzzels inleveren voor 10 mei 1991 bij J. van der Zalm, afd. ONNL

MEOBTIEK maart 1991

£789

12345

10 11

12

13

14

15

1 2 3 .1

5 6 7

e 9

10 11 12

::::_:z::::::r— H- -f -

-

-

i

13

r

tEZZE~EE~EEEE

14 15 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Lokmiddel; kleur; beschaving: Naschrift; opklaring van het verstand: U edele. Vrucht; het vooruitlopen op iets. Plaaggeest; lichaamsdeel; mcisjcsnaam; munt. Middag; ectlust; CE: familielid: groot water. Schotse geruite wollen stof: water in Brabant: vuurkoord: Engels bier. Scheidsrechter: binnenkort. Sn~engheid: Arabisch hoofd.


PZ-ters PZ-ters PZ-ters PZ-ters PZ-ters PZ-ters PZ-ters PZ-ters -

-

-

-

-

-

-

-

2-

Z-te

In dienst P. Uithoven M.L. Lagendijk A.W. Philipsen Drs. P.C. Bleecke K.R. Sukhai J.R. van Gelder P. Borgo J. Stikkelorum M.T. 1-lenzen M. Sahadew P.F. de Baare P.L. Bennink H.J.M. Mertens H.v.d. Velde

01-01-91 01-01-91 01-01-91 01-02-91 01-02-91 11-02-91 26-02-9 1 27-02-91 01-03-91 01-03-91 01-03-91 01-03-91 01-03-91 01-03-91

Met ontslag

PB/O(B13) PB/O(ONZO) PB/O(IM) PB/O(OBW) PB/O(ONZO) AZ(Techn.Dienst) Adv./O(KAL) AdvjO(NAVCOM) Adv/O(SystlDiagn.)

Jubilea

A.M. Parlevliet J. Wagemaker Ir. C.G. Beljaars N. de Kok P.G. Middelkoop-Lepelaar 11.0. Bakker M.M.R. Hansildaar

01-01-91 01-01-91 01-02-91 01-02-9 1 01-03-9 1 01-03-9 1 22-03-91

VUT Ir. L.J. Antonides J.W. Beu C.A. v. Wee N.T. v. Velzen

PB/O(ONEC) ADV/O(SQR) Techn.StafIH PB/H HADV/O PBIO(IM)

40 jarig ambisjubileum: J.W. Beij P. Houweling 25 jarig ambtsjubileurn: J.J. Binnendijk M.J. Poortvliet J.A.M. terHorst K. Varkevisser W.J. Sanders

01 -01-91 22-01-91 17-02-91 01 -03-91

22-01-91 05-02-91 17-01-91 30-01-91 23-02-91 07 -03-91 24-03-91

Overleden G. den Os

15-03-91

AZ(HI1D)

0:

W

ui iu p w rk: rlari B Vrm viii:

urn 1

Wil van Ik sjijvssrh’l t ii nu ~n tan 1 K in n 1 ii t’ 10 iil••

P. Houweling, 40 jarig ambtsjubileum

D hi r a t’’ ii. t t’ r aldin 1-, hit , , ,~( t in in’ ‘k i n s u~c n ‘i 1 h uit -i ii!’ r hi i ir.

T

‘t 11

MEOBtiek 02 1991  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

MEOBtiek 02 1991  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

Advertisement