Page 1

- t})

,i.

\ ,\]\ t_

-a,.\\

,:,\_,_,

_:

."

oT1{ TE RA NlE

lls KA RBc

i.l|

ll ll lt ll ll ll ll tl ll lt ll ll tl lt lt ll l! ll ll ll ll ll ll ll !l ll ll ll ll ll ll lt tl ll ll ll ti

Jeszcze nie było z pewnoŚcią czegoś oodobnego ! iliewielka wiejska Biblioteka wydaje 8azetkę. - |lSkarbiec" w}aśnie., Bo Biblicte}<a Jest Skarbcem i tytuł piserrka jest trafny. Biblioteka gromacizi, dokumentuje 1 uciostępnia dorobek kultury ogÓlnoludzkiej, a przede,llszystkie to, co nasza najbliższa okolica, nasze środowisko do kultury vmosi. zanierzamy przedstawiać, prezentcrłaĆ, T to ł:ędziemy czynili, wyciągać, u,yltaz5"wać nasz'dorobek kulturalny, spc}eczi_v, gos,_lldarc:y nasze j gminy, nasze j na jb-l izsze.i oko} icy. Mamy w zał,iara:!, r. rul.,ry zorvanie pisani" kronik wieisklch oraz kronil: organizac,_1i srcł eczr.rch. Na terenie gminy Uclianie mieszka naorawdę vłielu ariystórv ]uciol^n,ch. poetów, nalarzy, rzeźblarzy, przecistawicieli rzenicsła artlrstycz:nego. Tch twórczość będzie się popularyzovaó, Ich sylrvetki ł.r naszv:r:is=m]l będą orezentoviane. Tch ciorobek bedzie udokumentolvanv ,,.J §ibliotecc Skarbcu. Dziaia]ność i csią,gnięcia zespołóv artystycz,nych r:irł rędł v,/ naszym oisenilu po*ijane. 0 pracy zespo}Órv artys+-3lc:z,:..y.h c,,.al]].ir]" vliadornoścr zzl\?szcż. ć, a ivsnólnie działalność i osląn]-] j:a1: jc],li;11.1::towaĆ. PozaJu.-]: coozienna działalnoŚĆ i prob}en_v Eib]iot:]l: jak najbarciziej w}aścirtym będą się przedsiav;iat1,," ięrą ]!-:.:- .,:'.--],,.,,::: najciekav;sze lc,,vieścj.i najpiękniejsze pcez je a;:e7 i:robl c:r;,, i:crizitlnl"'; egzystencji Biblioteki. ,:

łź 'siązka, jest to mędrzec łago<lnr. i oeten słodyczy; Puste życie napełnia światłema serca wzruszeniem; miłoŚci doda je skrzydeł, a trudow j. u.lnu.ie cięząru; w nartwotę wprowadza życie, a ż},cju :-]adaje sens. Korne1 i,]akuszyński

B

5

ct

,E/l

§l§

§


-2-

&**gprrr 3€ ,,

&h*łtca

TIYPii;iiYiriixiili,,

Kto, choć raz gościłw Hrubieszowie, Huczwę przechodził którymś mostem. Słuchał, jak glos kościelnych dzwonów niesie.rosa, gdy dzwonią na jutrznię.

Kto szedł ściezkani Prusa, Leśmiana. Kto szlak przemierzał Staszica, Zachwyca! się oćl chlebnych' uroCą. Ziemię ten pokocha Hruł-.iesz.cwską. Jan

Po]-

it

.

...po jasnym, g]-inlastyn dnie potoku, co z lnej góry rodzlnne zakrętach, półkolistych obieg3ch i nag} \"/ dół popławach. Soczyste nad nin trawy, kaliny, tarki, wi1cze łyko i bujne łodygi, wewnątrz puste, wielki.ni 1iŚĆnri nakryte, których pień lyczkiem cienkim obciągnięty tak się śwletnie nadaje do wciągania wody ze źródła, wodJr, co lupie w zębach. ZaroŚla z btze1u na brzeg przerzucone solata;a sie międży sobą. Chmie1 je obwija, a przetyxa.ią 1eśne naliny. Srokosze w ich gęstwinie kują swe dzwonne oieś:i, a zata,jona kędyśkukułka bawi się w chowanego z rozbawioną, r,czigraną dziecięcą duszą. Czarne cienie jodeł kciy,szą sie 1,rl|1!321,1:11 spada w rozpędach,

tanem na rviosennej murawie bezmiarem ktlia_tólv zasłanej. ...l4igocą tam 'w słońcu, mienią się, Qołysi-iuJą, c}vszcz3 obraz wj_eczny jedynego prawdziwego szczęścia, isl-ctn,:j nie-

podzielnej 1 skończonej radościzycia. 0 potoku, loto)<u, gdzieześto poniósł , gdzieżeśto podzia} tamtejsze t,;ociy l... Zazrtajomiżem się był dobrze w ciągu r.lielu nłodości1at z i"odami żywymi t,ej 1eŚnej Nidy, co sie z czystych rotokórn, w bujną rzekę rozrasta. Obejmowała mie nie3dyś Drzy.hy]ny.n, ogarnieciem, 8dym się w jej czarne głecfe ufnie rzucał co twardym, po kamiennym śnier...

oPIS o

Stefan Zeroinski - Puszcza

WYRODNYCH DZ|ECIACH

ktorzy wzgardzili staruszką

.Iod}oiva

matką.

->pś<Proszę posłuchajci" chrzcścrjanie.

Czcm czlvartc Boskie jest pirykazun,". Uzcu ojca rnatkę rodzice swojc,

Udy przygnębionc starością su.oją.

Tlll

Pc\vlla rlnril:i7:ka },i.:dnł ul:ośa, Która dla dzieci była kicdvśdI.,§a

-[-etaz:lostała

l przez

z domu wygnana. rv;,rodIrl,clr dzict:i wzgardzoLa.

Ilc ta matka ubolctvała, Zanim z malcństwa dzieci

rvychou,ała,

Teraz staroścrą swą przygnębrona. I na żebractlvo z domu *ypędzona_ l l od wsi do wsi bicdna się tułala, ,.'Męcrąc się ltt. slvł,,s'taroś{na,z"LaIł,

.

, Ach Rożc. Rozc *!kióć m.go'życ,". ,,.N. s*e *yrodne dzicci narićkała

Majętńodc swoją, którą posiadała, ,Córkom i synom porozdawala, Teraż starościąs*ą przygnębiona, .Na;chleb żebraczy z domu wypędzona, : Żebruła dokąd jej służyłozdror.r.. ':.. 9dy z sił opadla więc do dzieci srvoicIr, . o litoścdzicci błagała, ,r. .' lrzyszła Póńocy z. 9ikąd.fe,_otnyma|a.

Chudą i głod". bei idii}o, śka.Li. l Przyszła do domu nąistarszci.córki. Ach córko żali się dziecku Memu, |ropzę ęię przyjm mnie do ,węgo donl,,

-T

Początek zabytkowe3c "iuż noen3 t, j i.lcc wego, jedynej niegdyś dosttcriej ila,,.,,si t-zv. 1iteratury odpustowe j. Byly io lrze,".a:1.1-e 4 - kartkcwe wydawnictvra. Scrzeiatłano ;e na odoustach, targach oraz rczcrowadza:o przez wędrown}rch sprzedawcóv,, , którzy 9l^z), nosili takie kilkukartkowe książeczki Co doinów na wsi.'/ Bibliotece znajduje sie ich kilka. 0 ile zainteresuje to Sz. CzyteJ"ników będą zamieszczane w nastęDnych nume:,a:il naszego pisemka. l

r:en

|


-3-

olt ll oDżrwrANrU ll tl tr n

f,*b.J

iEfrrg*rlric

Ftl_eko }cvaśne

il ll n ł ll il lt n ll ll tl lt lt

!t tr

ll ll tl ll |t ll

l[ początkach XX rvieku żył człowiek, który uniał plsaĆ prace naukowe wspani_ałyn, rewelacyjnym stylem, niczym porłi.eści a#anturnicze 1ub kryminały. To właśnieon wmawlał współczesnym, że dożyją, nłodzi, co najmnj_ej stu 1at, jeśli bęĘ codziennle pili kiłaśnemleko. !/prawdzie dzlsiejsze odkrycia zroodyfikowały teorie genialnego l1ji Miecznikowa (urodził slę Pod Charkowem w 1845 r., zmarł jako dyrektor Instytutu Pasteura w Paryżu w 1916 r.), niemniej - zgodnie z nimi dalej po1eca się najusilniej n].eko zsiad,łe. ' Prol. dr. I1ja tliecznikow stwierdził, ze najwięcej d,ługowj_ecznych jest w tych krajach, w których się pije nnóstwo mleka zsiadłego, w Bułgariil na Kaukazie, a także u Mossadeków - w Afryce. Irena Cumoivska - Czy wiesz, co jesz ?

l|Piszę do Ciebie...rr są listy, na które czekamy niecierplirvie i są takie nad którYmi- Przechodzimy do porząoku d,ziennego, bo Do crostu brak nam czasu na odpowiedŹ, a czasem 1 ochoty. Barczo b:.zy,lixo. .. :iażc:!,. 1i s1, jest PrzecieŻ wołaniem dO nas, na kaźdy więc nalez1, oCooir, ii:rj:: ieć, w ter.ninie nie d}uzszym, niz tydzień, ostatecznie r]ziesie d:li. c-i-l,.,nie ton i j stu - odoorr,iedzi noże \ł delikatny srosćb ,...skazvi, ,, , ." ] .-"atrzYnaniu korespondenc;i tak bardzo nam nie za\ęż,!. !..orr lei:i; :,i.;:.ł ci_ powiedzi. jest jednak, krótko mówia-c, grubiaństire:l . Odcovlredź na pytanie, co pisać i jak oisać l,.1;]1;;iu wa, a zasaCy epistolografii, czyli sztuki oisania .l ls1-:r,, kazciy myś,iso!1e odpowiedzieć sam, natoj.niast, l]: -:: j ? ::,^::^:]:i"-,l] "".",:uo .;].i -::-:l ;;; ;ffi.",'';"";..',,',,,:. znlechęca do czYtar-ia, (rĆtkini, z<ianrani, poniewaz długie zirykle sa za;.i?., r ] . j, , tYwne, Brak daty na 1iścj,e, to nie tyli<o niech}ujstwo, al-e takze często o.,,r..,,.n'u,' J LUbow{ly JLorl ,o".," Zna-Lezc ."uiu:;";J,,_:': tr-,.].1na . , l;.: i ii niez końcową_ fcrnułxe : Łącze nozCl-owren ]ra, \rlyrazy szacunku, ściskar: ii,_ i c;] ;i. ):l L);'] ]-:'-'^)-!.],'] lv l tstach do osób, z któryp1 nie tn,iaze rLas zażyłość.Trzeba panięętać. z łcwo :l:.l; lne t; l :l i:ll je i P.zYczYną wielu nieoorozurnień, przykrości, plotek i vłydać złe świaclecl-v.,c o }tii -,l].ze 3L:]:o}-: 1 i stu. l' Poradnik Co,srorjr.l-,.j'' l


-lł-

Or.fpffir*

,z?i:i{,,

tit

iłi;Iił],,,,lfi**iiT ł,,9fi?;3ę iiTl,, *łffi;łłfy,,1,,i?TiiiiT,,Ti;ł?i{:ilT;l Y,,FłPłł:łr;s

dokurnenty, Bib}ioteka juz od wielu lat gronadzi stare pamj_ątkov/e ksiązki, czasopisma, pamiątki. fotografie z życia wsi. zbiera się równieź i przechowuje znaleziska archeologiczne, etnograficzne, historyczne oraz dawne narzędzia rolnicze, naczynia gliniane i inne oamiątki Biblioteki vrystawowej zbiory te przechowuje się w osobnej salce, która pełni rolę sali -vyl\r,o z terenu i pracowni bibliotecznej. Zbiorami tymi interesują się głównie szko}y i to ni_e gminy Uchanie. Urządzane w salce wysta"ły jak np. Staszicowska, modelarska, fl],atelistyczna, starych fotografii i in. były zwiedzane przez wycleczki szkolne dzieci i młodziezy, Stanowią te zbiory dużą wartość_d.la wsl Jarosławiec, co się potvlierdza bąrdzc często gniny Uchanie, Ze "biow lnllpowiedziach nieszkańców ws1. Są jedynynr takim zbiorem na terenie rów tych korzystali wielokrotnie studenci, zbierając materiały do opracowai historycznych czy etnograficznych terenu oraz dokumentaliści z ośrodkaBadań i Dokumentacjj, Zabytkótł, XXXXXxxxxXXxXXXxXxXXX_xX](xXxx)i}:]{xxXxxxXXxXXxXXXxXxXXxx,XXxxXXxXXXxxXXXX]{]i;/.i:)lxXxXXx]iż:{)ixX){j(.{]i:il

rPi?ix,,

ii?ir iffTiTi:

Osobnym działem vł Zbiorach Biblioteki

są Pamiatki Staszicowskie.

ksiązek i broszur o St.'Staszlcu, dzieł St. Staszica, czasooism z artykułami o St. Staszicu, o Towarzystwie Rolniczym Hrubieszowskim oraz wiele dokumentów, odbitek ksero, ksiąg kancelaryjnych i kwitów po Towarzystwie. Zbiory te gromadzone są od wielu 1at, stały się one inspiracją do polristania Komitetu Staszicowskiego, zadanien Komitetu Staszicowskiego jest prowadzenie starań o reaktyrvowanie Towarzystwa Rolniczego ł{spólnego ratowania się w nieszczęŚciach im. St. Staszica. Komitet Staszicowski w Jarosławcu islnj_eje od stycznia 1))1 r. W skład Komitetu Staszicowskiego rvchodzi ok. 175 mieszkańcóvr wiosek staszicowskich oraz iruryc}i rliejscowości_z całego Kraju.

i'Jięc jest doŚĆ Cuzo

7F? H

g_S§},lpfid§ ź"&ptg[

, Tu sie Redakc ja przedstawia. Pisenko redagu U-e k i,"]_ka osób, które sc,r:ie , 'inabiły w głorvęt! aby reciagovać pise;llkc,, a iv nirn oaezentov.'a-nie Eici l ci;e]r l i jej najcenniejszych, najciekalłszi,ch z-'oicrćw..l:.1e n3 ra.-_ie ty}kc t5-},, l bo tyle zmieściło się na 4 strcnicz}<ach. Zaoraszany cio czytania, niech ,|tSkarbiectl wszystkim skarbów udzlela. Provracjzi Ret,ia}rc,j,: ,;an :zyzevJ3,.t, a vl jej skład wchodzą : Teresa Dubicka, awa Lac}iorvsl":a, l,r,tur Skrz1,oa. Trena Zinkc iiXx

xxxxxXXyJx.YflyJxXxXyXxX]ixXxXxxXXxXXXXxXXXX}:}:X]{]ix.{).{}.

]i){-):,}:,){:{.;r,']|-:<:').-X'i-f-';'.::,),,,.i'. :--' :'

;,,

j:i

i,!:. ..,.,i,,

,_,fJ()i.

i>.,

/-,,I_

Skarbiec I i II 1992  
Skarbiec I i II 1992  

Pisemko Biblioteki Publicznej w Jarosławcu. Gazetka readgowana i wydawana przez Pana Jana Czyżewskiego opiekuna pamiątek staszicowskicj z Ja...

Advertisement