Page 1

How To

De winst van samen zorgen Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen de zorg beter en goedkoper maken, maar moeten wel de ruimte krijgen. Dat vraagt aanpassing van professionals en bestuurders. Acht tips voor succesvolle samenwerking. Door Anita Peters en Wilco Kruijswijk, Movisie

1

Geef professionals

ruimte

Steeds vaker werken professionals samen met mantelzorgers en vrijwilligers. In plaats van het zorgen voor verandert hun rol in het zorgen dat hun cliënt zoveel mogelijk zelf regelt. Professionals hebben kaders en richting nodig bij de zoektocht naar deze nieuwe rol. Geef ze daarbij experimenteerruimte en ondersteun ze.

2

. Investeer in

competenties

3

Een nieuwe manier van werken vraagt meer dan een workshop. Geef vernieuwers in uw teams de ruimte collega’s mee te nemen. Besteed aandacht aan de professionele ontwikkeling van uw medewerkers door in functioneringsgesprekken stappen af te spreken.

Stimuleer anders

werken

Verschuiving naar informele zorg vraagt om aangepaste verantwoordingssystemen. Beloon medewerkers voor de afname van de productie-uren per cliënt, met inachtneming van de kwaliteit van de zorg. Dit stimuleert ze om zorg over te dragen aan een mantelzorger of vrijwilliger.

36 Skipr • nr. 12 • december 2013


4

Ouderenzorg • Thuiszorg • Samenwerking

Sluit aan bij

mantelzorgers

5

De thuissituatie moet geen semiprofessionele ruimte worden. Stimuleer uw medewerkers om aan te sluiten bij de inbreng van mantelzorgers en vrijwilligers. Die moeten

niet het gevoel krijgen dat ze de routines van professionals verstoren. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn meer dan ‘handige handjes’.

Ken de

speelruimte

7

Foto: Thinkstock

Vrijwilligers en mantelzorgers nemen steeds meer zorgtaken op zich. Juridisch gezien mag er veel, zowel in intramurale als extramurale

6

setting. Breng professionals op de hoogte van de speelruimte die ze hebben. Wat mogen ze uit handen geven, wat moeten ze zelf doen?

deskundigheid Benut

Met name mantelzorgers beschikken vaak over een grote (ervarings)deskundigheid. Benut die. Hun rol varieert van samenwerkingspartner, ervaringsdeskundige en persoonlijk betrokkene tot expert. Draagkracht en draaglast kunnen verschillen, ook in tijd. Breng naast de anamnese ook draagkracht en draaglast van het betrokken informeel zorgnetwerk in beeld.

Ga op

bezoek Voor een goede samenwerking geldt dat je elkaar moet kennen. Heeft u al afspraken gemaakt met de welzijnsorganisatie(s) in uw werkgebied? Zij kennen vaak de buurten van uw locaties, huizen én de woonomgeving van uw cliënten goed. Heb daarnaast ook oog voor allerlei burgerinitiatieven die in uw werkgebied ontstaan. Zoek de samenwerking waar dat passend is. En stel uzelf open voor nieuwe samenwerkingsinitiatieven.

8

Check uw

personeelsbeleid Zorgprofessionals verlenen vaak ook zelf mantelzorg, soms zelfs aan meerdere mensen uit hun netwerk. Uw personeelsbeleid kan bijdragen aan een goede balans, zodat de combinatie van betaalde en onbetaalde zorg niet leidt tot overbelasting.

Bron: Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld, BSL, 2013. Meer informatie: www.bsl.nl/mantelzorgers

nr. 12 • december 2013 • Skipr

37

De winst van samen zorgen  
De winst van samen zorgen  
Advertisement