Page 1

PORTFOLIO WEESIRI JARASSIRIWADEE


PORTFOLIO WEESIRI JARASSIRIWADEE L i f e

i s

t h e

a p p l i c a t i o n


VISUAL ART

งานทัศนศิลป คือพื้นฐานที่คณะไดสอนใหรูจักการวางโครงสราง การจัดองคประกอบภาพ เพื่อการสรางสรรคงานที่มีคุณภาพใน อนาคต


เปลือกโมหะ

Subject : Drawing for Information technology 1 สื่อถึงความเหนือจริง (surrealism)


ความยากจน “ในมุมตาง”

Subject : Visual art for information technology 1 งานโปรเจคที่เลาเรื่องเกี่ยวกับความยากจนที่มีนิยาม ในมุมมองแบบใหม โดยการถายทอดเรื่องราวผานการตูนชอง โดยการใชเทคนิคสีน้ำ และปรับแตงดวยโปรแกรม Photoshop


The loop

Subject : Visual art for information technology 2 ตำแหนง : story board , character design , animator , composit งานโปรเจคที่เลาเรื่องเกี่ยวกับตัวละตรตัวหนึ่ง ที่ตื่นขึ้นมาอยางไมมีสาเหตุ ไมรูวาตัวเองตองทำอะไรแตสิ่งที่ติดตัวมาก็คือ หนังสือ 1 เลม ที่เขียนอธิบายเกี่ยวกับ การกำเนิดไว แตตัวละครกลับเพิกเฉยทิ้งหนังสือและวิ่งหาความสุขจากดอกกุหลาบ ที่สดใส แตดอกไมก็ไมไดอยูเสมอไป ดอกกุหลาบก็ไดแหงเหี่ยวตามกาลเวลา ทำให ตัวละครขาดความสุข และสิ่งหนึ่งที่คิดถึงไดคือหนังสือ จึงรีบอานและรูวาตนเกิดมา เพื ่ อ สร า งตั ว ละครให ก ำเนิ ด ขึ ้ น ใหม แต เ มื ่ อ สร า งเสร็ จ ตั ว ละครก็ จ ำต อ งสละจิ ต ใจ ของความสุขใหตัวละครใหมดวย ทำใหตัวละครตองตายเพื่อใหตัวละครใหมมีชีวิตตอไป เป น การ ต ู น stop motion ที ่ ส ื ่ อ ถึ ง การเสี ย สละความสุ ข ของตนเอง เพื ่ อ ความสุ ข ของคนอื ่ น การต อ ชี ว ิ ต และการให โ อกาส และทำความเข า ใจในชี ว ิ ต ว า คนเราเกิดมาไมมีใครที่จะสามารถอยูไดตลอดกาล เสมือนดอกไมที่เกิดแลวบานสดสวย และก็รวงโรยตามกาลเวลา

https://vimeo.com/80878647


DIGITAL PAINTING

งาน digital painting เปนหลักสูตรของคณะที่ใหผมไดรูจักการ ใหน้ำหนักสี รวมถึงแสงเงา ในการทำงานแตละงาน เพื่อใหงาน ที่ออกมา มีความสมจริง

ocs

h

s

/is

:/ ttp

m/

co uu.

i

iss

re wie

/d ppa

k

oo

tb /ar


สีดาลุยไฟ Subject Subject :: Digital Digital Painting Painting Software Software :: Adobe Adobe Photoshop Photoshop งานออกแบบตั งานออกแบบตัววละคร ละคร


Portrait

Figure

Subject : Digital Painting Software : Adobe Photoshop

Subject : Digital Painting Software : Adobe Photoshop

Character design

Character design

Subject : Digital Painting Software : Adobe Photoshop

Subject : Digital Painting Software : Adobe Photoshop


STEP BY STEP

Still Life Subject : Digital Painting Software : Adobe Photoshop


งานโมชั่นกราฟกเปนพื้นฐานงานแรกๆที่ไดเริ่มทำเมื่อเขามาอยูใน คณะไอซีที จากการใชโปรแกรม Adobe Aftereffect และ นอกจากนี้ยังไดนำเอาวิชา คอมพิวเตอรกราฟกเขามาประยุกต

MOTION GRAPHIC

vim

s://

p htt

/8

om

c eo.

27

72

6 08


Software : ADOBE AFTER EFFECT ADOBE ILLUSTRATOR Position : Character Design , Stroy board and Animator

https://vimeo.com/80841267


A

NIMATIC

เปนงานที่อยูในขั้น pre-preduction ที่เปนการทำ animation โดยคราว เพื่อใหเห็นงานที่เปนรูปรางมากยิ่งขึ้น ซึ่งงานชิ้นนี้อยูใน วิชา Pre-production for multimedia ป 2


Black Box

Subject : Pre-production for multimedia Software : Adobe photoshop , Adobe after effect Adobe premier pro Position : character , painter , story board เรื่องราวของสายสืบที่บัดดี้ที่ซื่อบื้อถูกจับตัวไปโดยแกงวายราย และสายสืบก็ไดรับภารกิจในการเจาะขอมู,ระบบของแกงวายรายนั้นดวยเชนกัน เมือ่ สายสืบไดชว ยเหลือบัดดีไ้ ดสำเร็จ ก็ไดเขาไปทีศู่ นยกลางของบริษทั และเจาะ ขอมูลจาก black box ที่อยู ณ จุดศูนยกลางของอาคาร การชวยเหลือจะเปนอยางไร และวิธีเจาะขอมูลของคูหูสายสืบจะ นาสนใจขนาดไหน รับชมไดจากวีดิโอเลยครับ

https://vimeo.com/80841268


3D

การมองงานศิลปะใหเกิดมิติ คือเสนหที่นาคนหาของงานศิลปะ การสรางงานดวยโปรแกรม 3 มิติ ชวยใหสามาารถมองภาพ ออกมาไดเปนมิติที่ชัดเจน

MODELING


เจดียพระศรีสุริโยทัย Subject : Computer graphicand basic design 2 Software : 3Ds MAX 2011 ,AUTODESK MAYA 2012 (RENDER)

Specular part

Reflection part

DirectIrradiance part

MaterialColor part


3D

วิชา Animation design ชวยใหสามารถสรางภาพเคลื่อนไหว จากโปรแกรม 3D ทำใหเราสามารถมองการเคลื่อนไหวไดชัดเจน และสรางงาน animation ได

ANIMATION

https://vimeo.com/80832199

https://vimeo.com/80835198

https://vimeo.com/80832196

https://vimeo.com/80867163


CUT THE ROPE 3D Subject : Animation design 2 Software : AUTODESK MAYA 2012

https://vimeo.com/80832197


3D

คาบเรียนวิชา composit technique for animation II เปน คาบเรียนที่สงเสริมความกลาแสดงออกในแบบของตัวเอง โดยงาน ทีไ่ ดรบั มอบหมายสวนใหญจะเปนงานทีท่ ำใหแสดงตัวตนใหมากทีส่ ดุ

COMPOSITE


เจดียพระศรีสุริโยทัย Subject : Computer graphicand basic design 2 Software : 3Ds MAX 2011 ,AUTODESK MAYA 2012 (RENDER)

https://vimeo.com/80867571


E

กิจกรรมนอกหลักสูตร คือสิ่งที่ชวยผอนคลายหลังจากการทำงาน ชวยเสริมสรางประสบการณการทำงานเปนทีมใหมีประสิทธิภาพ และฝกใหสามารถใชความคิดในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค

XTRACURRICULAR ACTIVITY

งานอาจารยศิลป

เตรียมงานและรวมงานกับทางคณะ ในการเพนทคัทเอาทเพื่อรำลึกถึงอาจารยศิลป พีระศรี

ทัศนศึกษานอกสถานที่

ทัศนศึกษาวิชา วาดเสนเพื่อเทคโนโลยี 1 เพื่อทำการศึกษากายวิภาคของสัตว


เตรียมงานพิธีครอบครูชาง

ในทุกๆปนักศึกษาชั้นปที่ 1 จะไดเขารวมในพิธีกรรม และตองมีการเตรียมงาน เชนการเตรียมวาดคัทเอาทพระพิฆเนศเพื่อใชรวมประกอบพิธีไหวครูและครอบครูชาง


R A L

U C RI

R U 1 C 1 A 20 R XT ITY V I T C A

E

พิธีไหวครูและครอบครูชาง

พิธีไหวครูและครอบครูชางประจำปการศึกษา 2554 ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะไดเขารวม เพื่อเปนขวัญและกำลังใจในการเริ่มตนสายงานทางดานศิลปะ


งานโอเอ็ก

(Open Exhibition) 2011

งานโอเอ็กเปนงานที่จัดแสดงผลงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยในงานจะมีการโชววาดรูปสด ซึ่งในงานผมรูสึกยินดีที่ไดขึ้นไปวาดรูปบนเวทีเปนอยางมาก


R A L

U C RI

R U 2 C 1 A 20 R XT ITY V I T C A

E

งานรับนองใหม 2555

ทุกปจะมีการรับนองใหมที่จะเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยอยูเสมอ ซึ่งหนาที่ที่ผมไดรับ คือการอยูในสมาชิกของ ICT SU Chorus เพื่อสืบสานวัฒนธรรมใหนองๆรุนตอๆไป

งาน 10 คณะไอซีที ศิลปากร

ไดมีโอกาสวาดตัวละครเพื่อใหผูชมงานไดดูขั้นตอนการทำงานกวาจะมาเปนงานประติมากรรม ซึ่งรูสึกดีใจที่นอกจจากจะไดมารวมกิจกรรมที่กรุงเทพแลว ก็ยังไดเปนสวนหนึ่งในการแสดงงาน ของคณะดวยเชนกัน


งานวันอาจารยศิลปและ มุทิตาคารวะ คณบดี ผช.ศ.ชัยชาญ ไดมีโอกาสเขารวมงานอาจารยศิลป และมุทิตาคารวะผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

งานโอเอ็ก

(Open Exhibition) 2012

เปนอีกปที่ไดมีโอกาสในการวาดรูปสดเพื่อแสดงผลงานบนเวที ในวันงานแสดงผลงานของคณะวิชา โดยครั้งนี้ไดใชเทคนิคสีน้ำ ที่ไดเรียนอยูในชวงนั้น

งาน CGAM

ครั้งที่ 5

รับหนาที่ทำซุมถายภาพของคณะวิชา เพื่อไวใชประกอบงานซีแกมครั้งที่ 5 ชวงกลางคืน ซึ่งซีแกม คือกีฬาประเพณีชาวไอที ที่รวมกันจัดระหวาง คณะดานกราฟกไอซี 3 มหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ และมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี

เตรียมงานพิธีครอบครูชาง

ดวยความตั้งใจที่จะทำคัทเอาทพระพิฆเนศทุกๆป จึงไดรวมกลุมและทำ คัทเอาทพระพิฆเนศ (กลาง) เพื่อเปนสิริมงคลในการทำงานศิลปะตอไป


R A L

U C RI

R U 3 C 1 A 20 R XT ITY V I T C A

E

งานวันอาจารยศิลป

ไดทำหนาที่นำสวดถวายภัตตาหารเพลในรอบเชา และรวมงานในชวงกลางคืน ในปนี้ ถือไดวาเปนงานที่หนักเพราะตองรับหนาที่ประธานคณะดวยจึงตองเปนแมงานในสวนของ นักศึกษาในการจัดสถานที่ และเตรียมงานตางๆภายในวันอาจารยศิลป

งาน 10 ป คณะไอซีที ศิลปากร

ไดมีโอกาสวาดตัวละครเพื่อใหผูชมงานไดดูขั้นตอนการทำงานกวาจะมาเปนงานประติมากรรม ซึ่งรูสึกดีใจที่นอกจจากจะไดมารวมกิจกรรมที่กรุงเทพแลว ก็ยังไดเปนสวนหนึ่งในการแสดงงาน ของคณะดวยเชนกัน


My

TEAM WORK

งานหนาอาคารเรียนคณะ

“Chill Party in the garden” เปนงานขอบคุณรุนพี่ที่จัดขึ้นกอนสิ้น ปการศึกษา 2554 และเปนงานเพนทหนาอาคารเรียนของคณะวิชางานแรกที่นาภูมิใจ

งานหนาอาคารเรียนคณะ

”งานวันอาจารยศิลป พีระศร และมุทิตาคารวะผูชวยศาสตรจารยชัยชาญ ถาวรเวช” เปนงาน ในปการศึกษา 2555 เปนอีกงานที่เนนการทำงานแบบสมจริงโดยใชความรูที่ไดเรียนสีน้ำ

งานหนาอาคารเรียนคณะ

เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของรุนพี่ จึงไดเพนทหนาอาคารเรียนเพื่อแสดงความยินดี กับพี่บัณฑิตปการศึกษา 2555

งานหนาอาคารเรียนคณะ

งานที่ภูมิใจมากที่ไดมีโอกาสเพนทหนาอาคารเรียนของคณะเปนครั้งสุดทาย จึงมีความตั้งใจกับกลุมเพื่อน เพื่อใหงานนี้ออกมาดีที่สุด และก็สมดั่งใจคิด ซึ่งก็จะเปนงานหนาอาคารเรียนชื้นสุดทายที่จะไดทำเพราะ ในปการศึกษาหนาตองไปเรียนที่กรุงเทพ ไมมีที่ใหเพนทเหมือนสมัยอยูเพชรบุรีแลว


E L I

F O

R

วีรสิริ จรัสสิริวดี WEESIRI JARASSIRIWADEE

..................................

EDUCATION 2011 - 2013 | มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (แอนิเมชั่น) 2008 - 2010 | โรงเรียนทวีธาภิเศก ชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย สาย วิทย - คณิต 2005 - 2007 | โรงเรียนทวีธาภิเศก ชั้นมัธยมศึกษา ตอนตน

https://www.facebook.com/wiereis.sippa https://vimeo.com/user23088652 weesipa@gmail.com +66859144332

..................................

TECHNICAL SKILL

SOFTWARE SKILL

Visual art Digital painting Character design Story board Drawing Painting Sculbture

3D

Modeling Basic SLR Basic rigging Basic animating


http://www.ict.su.ac.th/th/


PORTFOLIO : WEESIRI  

Weesiri jarassiriwadee Silpakorn University , Faculty of information and communication technology (Bachelor of Sciences Program in Informat...

PORTFOLIO : WEESIRI  

Weesiri jarassiriwadee Silpakorn University , Faculty of information and communication technology (Bachelor of Sciences Program in Informat...

Advertisement