Page 1

ANALYSIS, s.r.o. Projekty · Posudky · Analýzy stavieb Tel/fax: +421 41 5622 405, mob: +421 907 154 614 e-mail: analysis@orangemail.sk

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

KERAMICKÝ STROP POROTHERM® (PODKLADY PRE NAVRHOVANIE PODĽA EUROKÓDOV)

Objednávateľ

:

Wienerberger Slovenské Tehelne, s.r.o. Tehelná 5 953 01 Zlaté moravce

Spracovateľ

:

ANALYSIS, s.r.o. Mateja Bela 62 010 15 Žilina

Zodpovedný riešiteľ

:

Ing. Dušan ŽIDEK

Dátum

:

Marec 2010


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

Obsah: 1.

Koncepcia statického posúdenia: ...............................................................................................................3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

2.

Medzný stav únosnosti v ohybe ......................................................................................................3 Medzný stav únosnosti v šmyku......................................................................................................3 Medzný stav únosnosti v šmyku v škáre styku stropného nosníka a dobetonávky ........................4 Medzný stav únosnosti v šmyku medzi stenou a spolopôsobiacimi doskami T-prierezov..............4 Výsledná únosnosť v šmyku ...........................................................................................................4 Medzný stav použiteľnosti - šírka trhlín a priehyb ...........................................................................5

Príklad posúdenia stropného nosníka KPN 7,25m: ....................................................................................6 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Vstupné údaje .................................................................................................................................6 Únosnosť v ohybe: ..........................................................................................................................8 Únosnosť v šmyku:..........................................................................................................................8 Únosnosti v šmyku medzi stenou a spolopôsobiacimi doskami T-prierezov: .................................9 Únosnosť v ohybe v šikmom reze: ...............................................................................................11 Únosnosť v šmyku v škáre styku nosníka a dobetonávky: ...........................................................11 Použiteľnosť- šírka trhlín a priehyb ...............................................................................................14

3.

Poznatky zo zaťažovacích skúšok ............................................................................................................15

4.

Podmienky použiteľnosti stropného systému Porotherm..........................................................................15

5.

Požiarna odolnosť stropného sytému Porotherm: ....................................................................................16

6.

Únosnosť stropného systému Porotherm: ................................................................................................17 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Práca s tabuľkami .........................................................................................................................17 Zmonolitnenie stropov. ..................................................................................................................18 Vysvetlívky.....................................................................................................................................19 Únosnosť stropu s vložkami KSV 60/17 a KSV 45/17...................................................................20 Únosnosť stropu s vložkami EZ 45/21 ..........................................................................................36

Dátum: 03/2010

strana:2


Stropný systém POROTHERM

1.

navrhovanie podľa Eurokódov

Koncepcia statického posúdenia: Pri statickom posúdení spriahnutých predpätých stropných konštrukcií POROTHERM sa

vychádzalo z technických noriem: STN EN 1990 (73 0031), STN EN 1991 (73 0035) a STN EN 1992-1-1(73 1201) a STN EN 15037-1 (72 3021). Pri spracovávaní finálnych tabuliek s únosnosťami jednotlivých kombinácií stropov s nosníkmi Porotherm boli posúdené nasledovné únosnosti: •

únosnosť v ohybe

únosnosť v šmyku

únosnosť v ohybe v šikmom reze

únosnosť v šmyku v škáre styku stropného nosníka a dobetonávky

únosnosť v šmyku medzi stenou a spolupôsobiacimi doskami T-prierezov

použiteľnosť - šírka trhlín a priehyb

1.1.

Medzný stav únosnosti v ohybe

Pri dimenzovaní stropu sa neberie do úvahy spolupôsobenie stropnej vložky s betónovým rebrom, ktoré vznikne po dobetónovaní stropu. Uvažuje sa so spolupôsobením betónu, ktorého hrúbka nad stropnými vložkami je od 40mm do 70mm. V tabuľkách kap.6.4 sú pre 16 typov kombinácií stropných nosníkov s vložkami KSV 60/17 resp. KSV 45/17 a nadbetonávky hr.402

70mm, uvedené hodnoty návrhového spojitého zaťaženia qd(kN/m ) (bez vlastnej tiaže zmonolitnenej konštrukcie), ktorým je možné zmonolitnený strop zaťažiť, aby bola zachovaná požadovaná spoľahlivosť konštrukcie z hľadiska medzného stavu únosnosti v ohybe. V tabuľkách kap.6.5 sú pre

10 typov kombinácií stropných nosníkov s vložkami KSV 45/21

a nadbetonávky hr.0mm resp. 40-70mm, uvedené hodnoty návrhového spojitého zaťaženia qd(kN/m2) (bez vlastnej tiaže zmonolitnenej konštrukcie), ktorým je možné zmonolitnený strop zaťažiť, aby bola zachovaná požadovaná spoľahlivosť konštrukcie z hľadiska medzného stavu únosnosti v ohybe.

1.2.

Medzný stav únosnosti v šmyku

Pri posúdení medze porušenia posúvajúcou silou sa neuvažuje spolupôsobenie rebra a vložky. Pri zisťovaní návrhovej únosnosti prierezu v šmyku sa postupuje podľa STN EN 1992-1-1, kapitola 6.2.1 až 6.2.3. Na rozdiel od pôvodnej STN 73 1201, kde únosnosť v šmyku je súčtom únosnosti v šmyku betónu a šmykovej výstuže, v STN EN 1992-1-1 sa únosnosť betónu v šmyku (VRd,c) a únosnosť v šmyku vplyvom šmykovej výstuže (VRd.s) nesčítavajú, ale berie sa väčšia z nich.

Dátum: 03/2010

strana:3


Stropný systém POROTHERM

1.3.

navrhovanie podľa Eurokódov

Medzný stav únosnosti v šmyku v škáre styku stropného nosníka a

dobetonávky Pri posudzovaní sa postupuje podľa STN EN 1992-1-1, kap. 6.2.5: Šmyk na styku medzi betónmi rôzneho veku. Spriahnutie stropného nosníka a dobetonávky je dosiahnuté drsnosťou styku a strmeňmi. Súčinitele drsnosti v šmyku boli uvažované hodnotou c=0,35 (pre drsnosť betónu na povrchu nosníka) a µ=0,6 (pre výstuž) t.z. súčinitele pre hladký povrch podľa STN EN 1992-1-1. Betón nadbetonávky bol uvažovaný C20/25 s maximálnym zrnom kameniva 8mm. Podľa STN EN 15037-1 je možné súčinitele drsnosti uvažovať vyššími (priaznivejšími) hodnotami a to: c=0,41(pre drsnosť betónu na povrchu nosníka) a µ=0,6 (pre výstuž) pri nadbetonávke z C25/30.

1.4.

Medzný stav únosnosti v šmyku medzi stenou a spolopôsobiacimi

doskami T-prierezov Aby bolo možné uvažovať s využitím T-prierezu pri únosnosti v ohybe je nutné posúdiť šmyk medzi stenou a spolupôsobiacimi doskami T-prierezu. Pri posudzovaní sa postupuje podľa STN EN 1992-1-1, kap. 6.2.4. Pri výpočtoch bolo uvažované, že nadbetonávka z C20/25 bude vystužená sieťovinou 150/150/5/5mm pre kombinácie stropov s jednoduchým kladením nosníkov resp. sieťovinou 200/200/8/8mm pre kombinácie stropov so dvojeným kladením nosníkov.

1.5.

Výsledná únosnosť v šmyku

Výsledná únosnosť v šmyku, ktorá je uvedená v tabuľkách v kap. 6.4. a 6.5 je minimálna hodnota z týchto hodnôt: •

únosnosť v šmyku podľa STN EN 1992-1-1, kapitola 6.2.1 až 6.2.3.

únosnosť v šmyku na styku medzi betónmi rôzneho veku podľa STN EN 1992-1-1, kapitola 6.2.5.

únosnosť v šmyku medzi stenou a spolupôsobiacimi doskami T-prierezov podľa STN EN 1992-1-1, kapitola 6.2.4.

Dátum: 03/2010

strana:4


Stropný systém POROTHERM

1.6.

navrhovanie podľa Eurokódov

Medzný stav použiteľnosti - šírka trhlín a priehyb

Na predpätých nosníkoch Porotherm pri prevádzkovom zaťažení trhliny nevzniknú, preto posudzovanie šírky trhlín je v tomto prípade bezpredmetné. Pri posúdení priehybu sa neuvažuje spolupôsobenie rebra a vložky. Posudzuje sa priehyb od kvázi-stáleho zaťaženia (STN EN 1992-1-1 kap. 7.4.1), ktoré nesmie byť väčšie ako hodnota L/250, kde L je teoretické rozpätie nosníka. Priehyb sa posudzuje vrátane účinkov dotvarovania betónu a straty v predpínacej výstuži stropných nosníkov vplyvom času. Pri dotvarovaní bolo uvažované, že strop bude osadený vo vnútornom prostredí s relatívnou vlhkosťou prostredia RH=50%. Strata v predpínacej výstuži bola uvažovaná hodnotou 20% z predpínacej sily. Predpínacia sila vnášaná do výstuže má hodnotu 70% z medze pevnosti ocele. Medza pevnosti predpínacej ocele je 2000 MPa. Nadvýšením stropných nosníkov

v strede rozpätia pred

zmonolitnením sa zmenšia

hodnoty priehybov. Pri nadvýšení lsvetl/300, zaťaženia uvedené v tabuľkách v kap. 6.4 a 6.5 vyhovujú z hľadiska použiteľnosti na priehyby. Ohybová tuhosť, od ktorej závisí veľkosť priehybu je rovná ohybovej tuhosti plne pôsobiaceho prierezu, nakoľko pri prevádzkovom zaťažení nevzniknú na spodnej strane (ťahané vlákna) trhliny, ktoré by mali vplyv na zmenšenie hodnoty ohybovej tuhosti.

Dátum: 03/2010

strana:5


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

2. Príklad posúdenia stropného nosníka KPN 7,25m: 2.1.

Vstupné údaje

Uvažujme so stropnou konštrukciou v rodinnom dome (resp. bytovom dome), kde je potrebné navrhnúť strop nad miestnosťou so svetlým rozmerom 7000mm. Podľa STN EN 1991-11 kap. 6.3.1.2. je stanovené zaťaženie podľa kategórie používania A. Úžitkové zaťaženie na strop je dané hodnotou 2,0kN/m2. Charakteristické zaťaženie od podlahy uvažujme 1,35kN/m2. Osová vzdialenosť stropných nosníkov bude 450mm. Nadbetonávka hr.70mm. Podľa STN EN 1990 kap. 6.4.3.2 sa kombinácie zaťaženia pre trvalé a dočasné návrhové situácie (t.z. základné kombinácie) pre medzné stavy STR a GEO tvoria ako menej priaznivá kombinácia z nasledujúcich dvoch výrazov. ΣγG,j*Gk,j

+ γQ,1*ψ0,1*Qk,1 + ΣγQ,i*ψ0,i*Qk,i

Σξ*γG,j*Gk,j + γQ,1*Qk,1

....pre j≥1, i>1

+ ΣγQ,i*ψ0,i*Qk,i

.... pre j≥1, i>1

Kde: Gk,j

...stále charakteristické zaťaženie

Qk,1

...rozhodujúce premenné charakteristické zaťaženie

Qk,i

...sprievodné premenné charakteristické zaťaženia,

ξ

...redukčný súčiniteľ pre nepriaznivé stále zaťaženia G

γG,j

...parciálny súčiniteľ stáleho zaťaženia j

γQ,i

...parciálny súčiniteľ premenného zaťaženia i

ψ0

...súčiniteľ pre kombinačnú hodnotu premenného zaťaženia

Zaťaženie stropnej konštrukcie bude mať potom nasledovné hodnoty: •

Zaťaženie z prvého výrazu:

-vlastná tiaž stropu: 1,35*3,49kN/m2 = -tiaž podlahy:

1,35*1,35kN/m2 =

4,71 kN/m2...strop s nadbetonávkou hr.70mm 1,82kN/m2

-úžitkové zaťaženie: 0,7*1,5*2,00 kN/m2 = 2,10 kN/m2 2

2

1,262*6,84 kN/m = 8,63 kN/m

Dátum: 03/2010

strana:6


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

Zaťaženie z druhého výrazu:

-vlastná tiaž stropu: 0,85*1,35*3,49kN/m2 = -tiaž podlahy:

2

0,85*1,35*1,35kN/m =

-úžitkové zaťaženie: 1,5*2,00 kN/m2 = 1,25*6,84 kN/m2 =

4,00 kN/m2 2

1,55kN/m

3,00 kN/m2 8,55 kN/m2

V tomto prípade je zaťaženie počítané podľa prvého výrazov väčšie, preto do výpočtu vnútorných síl budeme brať hodnotu návrhového zaťaženia 8,63 kN/m

2

-charakteristické spojité rovnomerné zaťaženie pre zaťažovaciu šírku 450mm: 6,84 kN/m2 x0,45m= 3,08kN/m -návrhové spojité rovnomerné zaťaženie pre zaťažovaciu šírku 450mm: 8,63kN/m2x0,45m=

3,89kN/m

-ohybový moment od prevádzkového zaťaženia:

MEk=1/8*3,08kN/m*7,082m=

-ohybový moment od extrémneho zaťaženia:

MEd=1/8*3,89kN/m*7,08 m=

24,37kNm

-posúvajúca sila od extrémneho zaťaženia:

VEd=1/2*3,89kN/m*7,08m=

13,77kN

Dátum: 03/2010

2

19,30kNm

strana:7


Stropný systém POROTHERM

2.2.

navrhovanie podľa Eurokódov

Únosnosť v ohybe:

Vypočet podľa STN EN 15037-1: ΥA=

1,10

φ=

-global safety factor for ultimate moment

2,5 mm

-priemer výstužných vložiek -počet predpinacích prútov

np=

19 ks

fpk=

1820 Mpa

-charakteristická pevnosť predpinacej výstuže v ťahu

Fpk=

8,93 kN

-charakteristická pevnosť predpinacej výstuže v ťahu

F A=

169,66 kN

fsd=

13,33 MPa

-FA=np*Fpk -návrhová pevnosť betónu v tlačenom páse

h=

0,24 m

ap=

0,034 m

d=

0,19 m

-rameno vnútorných síl, d=0,9*(h-ap)

beff=

0,45 m

-efektívna šírka tlačeného pásu

MRd=

26,41 kNm

-celková hrúbka stropu -vzdialenosť výstuže od dolného okraja

-návrhový moment únosnosti, MRd=1/ΥA*FA*(d-1/2*FA/beff*fsd)

Návrhový moment únosnosti podľa STN EN 15037-1 vychádza 26,41kNm. Tento moment je však potrebné redukovať, nakoľko kotvenie predpínacej výstuže v nosníkoch nie je dokonalé. Poukazujú na to aj experimentálne pokusy, ktoré boli na fragmentoch stropov vykonané v Rakúsku v roku 2004. Moment na medzi porušenia pri pokusoch na nosníkoch s 19 predpínacími drôtmi mal hodnotu 36,8kNm (priemerná hodnota z 3 pokusov) Pri tejto hodnote ohybového momentu sa predpínacie drôty začali vyvliekať z betónu a nastal prudký nárast deformácie pokusných fragmetov. Moment 36,8kNm teda možeme považovať za medznú únosnosť v ohybe. Návrhovú hodnotu momentu únosnosti v ohybe získaná redukovaním medznej hodnoty (36,8kNm) súčiniteľov návrhovej únosnosti (γRd=1,50): 36,8kNm/1,50=24,52kNm. V tabuľkách pre navrhovanie v kap. 6.4 a 6.5 sú hodnoty momentov MRd už zredukované o 7%, čo je hodnota, o ktorú sa líšia návrhové hodnoty momentov únosnosti získané podľa STN EN 15037-1 od návrhových momentom, ktoré sa zistili z pokusov. 24,52kNm/26,41kNm=0,93.

2.3. CRd,c k ρl vmin VRdc

Únosnosť v šmyku: = = = = =

= ν1 VRdmax = VRds VRd

= =

0,18 / γC = 0,18 / 1,5 = 0,12 min(1 + √(200 / d); 2) = min(1 + √(200 / 208,8); 2) = 1,979 min(Asl / (bw × d); 0,02) = min(93,27 / (120 × 208,8); 0,02) = 3,72.10-3 0,035 × k1,5 × √fck = 0,035 × 1,9791,5 × √20 = 0,436 max(CRd,c × k × 3√(100 × ρl × fck); vmin) × bw × d = max(0,12 × 1,979 × 3√(100 × 3,72.10-3 × 20); 0,436) × 120 × 208,8 = 11,62kN 0,6 × (1 - fck / 250) = 0,6 × (1 - 20 / 250) = 0,552 αcw × bw × z × ν1 × fcd × (cot θ + cot α) / (1 + cot θ2) = 1 × 120 × 187,9 × 0,552 × 13,33 × (2,5 + 1) / (1 + 2,52) = 80,1kN Asw / s × z × fyd × (cot θ + cot α) × sin α = 27,71 / 250 × 187,9 × 365,2 × (2,5 + 1) × 0,707 = 18,82kN max(VRdc; min(VRdmax; VRds)) = max(11,62; min(80,1; 18,82)) = 18,82kN

Dátum: 03/2010

strana:8


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

Únosnosť v šmyku podľa STN EN 1992-1-1 vychádza 18,82kN>13,77kN. Zakotvenie strmeňov do stropného nosníka však nie je dokonalé, preto by sa mala vypočítaná návrhová únosnosť redukovať. Experimentálne pokusy, ktoré boli na fragmentoch stropov vykonané v Rakúsku v roku 2004, však poukázali na to, že návrhová únosnosť v šmyku zistená z experimentálnych skúšok (14 pokusov v šmyku) s rezervou prevyšuje návrhovú únosnosť v šmyku zistenú výpočtom podľa STN EN 1992-1-1. T.z, že redukcia návrhovej šmykovej únosnosti zistená podľa STN EN 1992-1-1 z dôvodu nedokonalého zakotvenia šmykovej výstuže do nosníkov by nebola potrebná. Záver v vyššie uvedeného odstavca: Nosníky Porotherm nemajú šmykovú výstuž rozmiestnenú po celej svojej dĺžke a celkovým svojim konštrukčným usporiadaním so segmentov (nosníky+vložky+dobetonávka) sú určené v prevažnej miere pre spojité rovnomerné zaťaženia. Preto vo finálnych tabuľkách v kap. 6.4. 6.5 sú uvedené hodnoty návrhových šmykových únosností VRd odvodené z momentovej únosnosti pre spojité rovnomerné zaťaženia: VRd =1/2*(8*MRd/L2)*L V konkrétnom príklade vyššie uvedeného stropu je návrhová únosnosť v šmyku zistená z tabuliek 13,85kN (VRd) > 13,77kN (VEd).

2.4. Únosnosti v šmyku medzi stenou a spolopôsobiacimi doskami Tprierezov: ZAŤAŽENIE: gd=

kN/m

...návrhové zaťaženie vlastnou tiažou

qd=

kN/m

...návrhové náhodilé zaťaženie

gd+qd=

3,89 kN/m

...celkové návrhové zaťaženie

GEOMETRIA: L= u=

7,25 m 0,125 m

Lsvetl=

7 m

Lteor= φ= h= c= d= z=

7,083 2,5 0,24 0,035 0,204 0,173

m mm m m m m

...dĺžka nosníka ...uloženie nosníka ...svetlosť uloženia, Lsvetl=L-2*u ...teoretické rozpätie nosníka, Lteor=Lsvetl+2*u/3 ...priemer ťahovej výstuže …výška T-prierezu ...krytie výstuže ...účinná výška prierezu, d=h-c-φ/2 ...rameno vnútorných síl, z=0,85*d

VNÚTORNÉ SILY: VEd=

13,78 kN

...návrhová šmyková (posúvajúca) sila, VEd=1/2*(gd+qd)*Lteor

MEd=

24,40 kNm

...návrhový ohybový moment, MEd=1/8*(gd+qd)*Lteor

2

ŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ PRIEREZU: hf= φsf= sf=

Dátum: 03/2010

0,07 m 5 mm 0,15 m

…hrúbka spolopôsobiacej dosky v miestach pripojenia ...priemer výstuže kolmej na stykovú plochu ...vzdialenosť prútov výstuže

strana:9


Stropný systém POROTHERM fyd= θf=

navrhovanie podľa Eurokódov

450 Mpa

...návrhová medza klzu betonárskej výstuže ...uhol medzi betonovou tlakovou diagonálou a osou nosníka

35,75 ˚

fck=

20 MPa

...charakteristická valcová pevnosť betonu v tlaku vo veku 28 dní

γc=

1,5

...parcialny súčiniteľ pre betón

fcd=

13,33 Mpa

cotθf=1/tanθf=

1,39

sinθf=

0,58

cosθf=

0,81

Asf=

19,63 mm

2

…návrhová hodnota pevnosti betónu v tlaku

...prirezová plocha výstuže kolmej na stykovú plochu

x1=

0 m

∆x=

1,77 m

...vzdialenosť bodu 1 od začiatku nosníka ...uvažovaná dĺžka na ktorej sa určuje sila ∆Fd

x2=

1,77 m

...vzdialenosť bodu 2 od začiatku nosníka: x2=x1+∆x

MEd,1=

0 kNm

...návrhová hodnota ohybového momentu v bode 1

MEd,2=

18,30 kNm

...návrhová hodnota ohybového momentu v bode 2

Fd,1=

0 kN

...normálová sila v tlačenej časti prierezu v bode 1

Fd,2=

105,65 kN

...normálová sila v tlačenej časti prierezu v bode 2

∆Fd=

105,65 kN

...zmena normálovej sily v spolupôsobiacej doske na dĺžke ∆x

vEd= ν=

852,32 kPa 0,552

...šmykové napätie, vEd=∆Fd/(hf*∆x) ...súč.redukcie pevnosti betónu s trhlinami pri namáhaní šmykom ν=0,6*(1-fck/250)

POSÚDENIE: Asf*fyd/sf=

59 kN/m

>= vyhovuje

43 kN/m =vEd*hf/cot θf 73 % …posúdenie šmykovej odolnosti

ν*fcd*sinθf*cosθf=

3490 kPa

>= vyhovuje

852 kPa =vEd 24 % …posúdenie drvenia tlakových diagonál

Dátum: 03/2010

strana:10


Stropný systém POROTHERM

2.5.

navrhovanie podľa Eurokódov

Únosnosť v ohybe v šikmom reze:

Ohybový moment v šikmom reze od extrémneho zaťaženia: MEd=13,77kN*0,215m=2,96kNm Moment únosnosti v šikmom reze: MRd=Ast*fyk/1,15*175m MRd=139,9kN*0,175m MRd=24,48kNm Posúdenie:

MEd< MRd 2,96kN<24,48kN..........vyhovuje 11%

2.6.

Únosnosť v šmyku v škáre styku nosníka a dobetonávky:

VSTUPNÉ PARAMETRE: gd = qd = gd+qd = L=

kN/ m kN/ m kN/ 3,89 m

-návrhové zaťaženie vlastnou tiažou -návrhové náhodilé zaťaženie -celkové návrhové zaťaženie

7,25 m

-dĺžka nosníka

13,9 kN kN/ 86,6 m

-max. posúvajúca sila: VEd=1/2*L*(gd+qd)

Bf =

0,08 m

-šírka filigramu na ktorej sa počíta spriahnutie

Lf =

3,625 m

-dĺžka filigramu na ktorej sa počíta spriahnutie

hf =

0,065 m

VEd = qjd =

-posúvajúca sila od extrémneho zaťaženia

-výška filigramu 2

Af =

0,0052 m

hzmon =

0,175 m

-výška dobetonávky(zmonolitnenia)

h=

0,240 m

-celková výška prierezu, h=hf+hzmon

betón zmon.

C 20/25

-prierezová plocha filigramu, Af=Bf*hf

-značka betónu zmonolitnenia

fctk,zmon =

1,5 MPa

-charakterictická pevnosť betónu v ťahu zmonolitnenia

fck,zmon =

20 MPa

-charakteristická pevnosť betónu v tlaku zmonolitnenia

betón filig. fctk,fil =

Dátum: 03/2010

C 30/37 2 MPa

-značka betónu filigramu -charakterictická pevnosť betónu v ťahu filigramu

strana:11


Stropný systém POROTHERM fck,fil = γc=

navrhovanie podľa Eurokódov

30 MPa

-charakterictická pevnosť betónu v tlaku filigramu

1,5

-parciálny súčiniteľ pre betón

fctd,zmon =

1 MPa

-návrhová pevnosť betónu v ťahu zmonolitnenia

fcd,zmon =

13,3 MPa

-návrhová pevnosť betónu v tlaku zmonolitnenia

fctd,fil =

1,33 MPa

-návrhová pevnosť betónu v ťahu filigramu

fcd,fil =

20 MPa

-návrhová pevnosť betónu v tlaku filigramu

styk: hladký

podľa STN EN 1992-1-1

VNÚTORNÉ SILY: zo slovenských zdrojov, pre jednoliaty, celistvý betónový prierez (LEN PRE INFO): Ved =

6,93 kN

-posúvajúca sila od extrémneho zaťaženia, VEd=qjd*Bf

ast =

0,035 m

-poloha výstuže od okraja

he =

0,205 m

- účinná výška prierezu, he=h-ast

zb =

0,174 m

-rameno vnútorných síl, zb=0,85*he

xu =

0,0615 m

x=

-poloha tlačeného okraja betónové prierezu, xu=2*(he-zb)

0,0769 m

-poloha neutrálnej osi betónového prierezu, x=xu/0,8

vEdi,max =

497,06 kPa

-max.šmyk.napätie v mieste neutrál.osi prier., vEdi,max=VEd/(Bf*zb)

vEdi =

497,06 kPa

-šmyk.napätie v stykovej škáre

VEdi =

144,15 kN

-šmyková vodorovná sila pôsobiaca v styk.škáre, VEdi=vEdi*Bf*Lf

pre dokonale pružný prierez (LEN PRE INFO) VEd=

6,93 kN

S=

0,000455 m

3

Bf=

0,08 m

J= 0,00009216 m4

-posúvajúca sila od extrémneho zaťaženia, VEd=qjd*Bf -statický moment , S=Bf*hzmon*(h/2-hzmon/2) -šírka filigranu -moment zotrvačnosti prierezu, J=1/12*Bf*h3

vEdi=

427,62 kPa

-šmyk.napätie v stykovej škáre, vEdi=T*S/(Bf*J)

VEdi=

124,01 kN

-šmyková vodorovná sila pôsobiaca v styk.škáre, VEdi=vEdi*Bf*Lf

z nemeckých zdrojov, pre filigránové stropy (STN EN 1992-1-1): VEd =

6,93 kN

-posúvajúca sila od extrémneho zaťaženia, VEd=qjd*Bf

zb =

0,17425 m

hf =

0,065 m

-výška filigramu

ast =

0,035 m

-poloha výstuže od okraja

he =

0,205 m

-účinná výška prierezu, he=h-ast -zmenšovací koeficient podľa DIN=pomer pozdlžnej sily v dobet.ploche a celkovej pozdl.sily podla STN EN 1992-1-1

β=hf/(0,4*he)=

0,793

-rameno vnútorných síl, zb=0,85*he

vEdi,max =

497,06 kPa

-max.šmyk.napätie v mieste neutrál.osi prier., vEdi,max=1,0*VEd/(Bf*zb)

vEdi =

394,01 kPa

-šmykové napätie v stykovej škáre, vEdi=β*VEd/(Bf*zb), podm.0,4*he>hf

VEdi =

114,26 kN

-šmyková vodorovná sila pôsobiaca v styk.škáre, VEdi=vEdi*Bf*Lf

POSÚDENIE DRVENIA TLAKOVÝCH DIAGONÁL: vEdi,max/2=

249 kPa vyhovuje

Dátum: 03/2010

<=

1000 kPa =fctd 25 %

strana:12


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

ÚNOSNOSŤ V ŠKÁRE: Vplyv betónu: c=

0,35

-súčiniteľ drsnosti styku, EC 1992-1-1, str.85

Bf =

0,08 m

-šírka filigramu na ktorej sa počíta spriahnutie

Lf =

3,625 m

-dĺžka filigramu na ktorej sa počíta spriahnutie

fctd =

1,00 MPa

-návrh.pevn.bet.v ťahu. Menšia z hodnôt spojovaných častí,resp.výpl.bet

fcd =

13,33 MPa

-návrh.pevn.bet.v tlaku. Menšia z hodnôt spojovaných častí,resp.výpl.bet

vRdi =

350 kPa

VRdi =

101,5 kN

-návrhová únosnosť styku vplyvom betónu, vRdi=c*fctd -návrhová únosnosť styku vplyvom betónu, VRdi=c*Bf*Lf*fctd

Vplyv výstuže: µ=

0,6

-súčiniteľ drsnosti styku, EC 1992-1-1, str.85

14 ks

-počet ťahaných prútov prechádz.škárou

4,2 mm

-priemer ťahaných prútov prechádz.škárou

počet= ds = As = ρ=As/(Lf*Bf)=

1,940E-04 m

2

-plocha ťahaných prútov prechádz.škárou so sklonom 61-90st.

0,000668 45 st.

α=

-uhol sklonu výstuže vzhľadom k rovine škáry

γs =

1,15

-súčiniteľ podmienok pôsobenia výstuže

fyk =

410 MPa

-medza klzu betonárskej výstuže

fyd =

356,52 MPa

-návrhová pevnosť výstuže v ťahu

vRd,s =

269,78 kPa

-vplyv výstuže na únosnosť vRd,s=ρ*fyd*(µ*sinα+cosα)

VRd,s =

78,24 kN

-vplyv výstuže na únosnosť VRd,s=vRd,s*Bf*Lf

0,552

-redukčný sučinitel pevnosti, ν=0,6*(1-fck/250)

ν= 0,5*ν*fcd*Bf*Lf=

1067,2 kN

-obmedzenie VRdi+VRd,s<=0,5*Lf*Bf*ν*fcd

VRdi+VRd,s =

179,74 kN

-celková návrhová únosn.styku = Vrdi+VRd,s obmedzenie VRdi+VRd,s<=0,5*Lf*Bf*ν*fcd

POSÚDENIE: VEdi =

114kN vyhovuje

Dátum: 03/2010

<=

180kN

=VRdi+VRd,s 64 %

strana:13


Stropný systém POROTHERM

2.7.

navrhovanie podľa Eurokódov

Použiteľnosť- šírka trhlín a priehyb

Medzný stav šírky trhlín zisťujeme pri prevádzkovom zaťažení, prevádzkovej predpínacej sile a charakteristických pevnostiach materiálu. Na predpätých nosníkoch Porotherm pri prevádzkovom zaťažení trhliny nevzniknú, preto posudzovanie šírky trhlín je v tomto prípade bezpredmetné a

priehyby nosníkov od prevádzkového zaťaženia je možné zisťovať z tuhosti

betónového prierezu neoslabeného vplyvom trhlín. Priehyb od prevádzkového zaťaženia:

w=5/384*3,08kN/m*7,084m/(0,85*E*I) 4

4

w=5/384*3,08*7,08 /(0,85*30000MPa*0,00018m ) w=16,47mm Vplyv dotvarovania betónu na priehyb sa zohľadní pomocou účinného modulu pružnosti betónu: Ec,eff=Ecm/(1+ϕ(∞,t0)) kde: ϕ(∞,t0)

...súčiniteľ dotvarovania pre uvažovaný časový interval pôsobenia zaťaženia STN EN 1992-1-1, kap.3.1.4 obr. 3.1

Pre získanie reálneho obrazu o priehyboch nosníkov z hľadiska dlhodobo pôsobiaceho zaťaženia (vplyv dotvarovanie betónu) je potrebné priehyby získané výpočtom prenásobiť hodnotou 2,50. T.z. reálny priehyb konštrukcie po niekoľkých rokoch resp. desiatkach rokov bude cca 2,50*16,47mm=41mm. Limitná hodnota priehybu: L/250, kde L je teoretické rozpätie nosníka: Llim=7080mm/250=28,3mm Nadvýšenie nosníka pri montáži pred betonážou: L/300=23mm Potom: 41mm-23mm=18mm<28,3mm….

Dátum: 03/2010

priehyby z dlhodobého hľadiska vyhovujú.

strana:14


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

3. Poznatky zo zaťažovacích skúšok Veľmi cennými informáciami o reálnom správaní sa stropnej konštrukcie vyrobenej zo stropných nosníkov Porotherm boli experimentálne pokusy. K dispozícii sme mali 2 nezávislé elaboráty z výsledkov experimentov pri zaťažovaní stropných elementov vyrobených z nosníkov a vložiek Porotherm. Išlo o: •

Záverečný protokol č. 20/2943/210 37/94 (TSÚS v Bratislave, 03/1995)

Schub und Biegeversuche an Porotherm-Deckenelementen (Konstruktive Versuchsanstalt (KVA) Bautechnikzentrum (BTZ) der TU-Graz, 03/2004)

Oba elaboráty v plnej miere potvrdili, že pomer únosností zistených zo zaťažovacích skúšok ku únosnostiam zisteným z teoretických výpočtov je väčší ako parciálny súčiniteľ návrhovej únosnosti.

4. Podmienky použiteľnosti stropného systému Porotherm Stropný systém Porotherm je určený pre občianske a bytové stavby, kde sa predpokladá rovnomerné spojité zaťaženie bez výrazných dynamických účinkov. Je vhodný aj pre staticky menej náročné výrobné a skladové priestory, kde nie je predpoklad výraznejšieho bodového zaťaženia (napr. stojky z regálov) resp. dynamického zaťaženia. Systém nie je použiteľný v nasledovných prípadoch: •

Zaťaženie od strojných zariadení

Zaťaženie od žeriavových dráh

Zaťaženie od dopravných prostriedkov, ktorých kolesový tlak je väčší ako 7,5kN

Zaťaženie lokálne bodové väčšie ako 7,5kN na 1 stropný nosník.

Stropy pod vjazdami

Stropy podpivničených dvorov

Dátum: 03/2010

strana:15


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

5. Požiarna odolnosť stropného sytému Porotherm: Požiarna odolnosť stropov je závislosti od hrúbky omietnutého podhľadu, pričom u predpätých prvkov je nutné zvýšiť krytie predpínacej výstuže podľa STN EN 1992-1-2 kap. 5.2. bod 5. o 15mm. Zvýšeným krytím sa myslí 15mm betónu. V prípade, že zvýšené krytie bude formou omietky, potom požiarna odolnosť stropu v závislosti od typu a hrúbky omietky bude nasledovná:

REI 30 REI 60 REI 90 REI 120

Hrúbka podhľadovej omietky (mm) Vápenno-cement. Sádrová 0 0 5 2 15 6 25 10

Ekvivalentné hrúbky materiálov z hľadiska požiarnej odolnosti vzhľadom k betónu: •

10mm cementovej malty = 6,7mm betónu

10mm vermikulitu = 25mm betónu

10mm kamennej vlny = 25mm betónu

10mm obyčajnej sádrovej omietky = 25mm betónu

Dátum: 03/2010

strana:16


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

6. Únosnosť stropného systému Porotherm: 6.1. •

Práca s tabuľkami

Hodnoty qd (kN/m2), qk (kN/m2) uvedené v tabuľkách slúžia pre rýchle zistenie únosností stropov a sú použiteľné vtedy, ak je strop zaťažený približne rovnomerne spojitým zaťažením. V prípade, že strop je zaťažený nerovnomerným spojitým zaťažením je potrebné vyšetriť priebehy vnútorných síl na stropnej konštrukcii (ohybový moment MEd a posúvajúcu silu VEd) a tie porovnať s návrhovými únosnosťami MRd a VRd. V prípade, že strop je zaťažený bodovým zaťažením je potrebné vyšetriť priebehy vnútorných síl na stropnej konštrukcii (ohybový moment MEd a posúvajúcu silu VEd) a tie porovnať s návrhovými únosnosťami MRd a VRd ,pričom na 1 nosník môže pôsobiť len jedno bodové zaťaženie s veľkosťou max.7,5kN.

U nosníkov, kde nie sú uvedené hodnoty qk (kN/m2) nie je rozhodujúci medzný stav použiteľnosti (priehyb), ale medzný stav únosnosti. U nosníkov, kde sú uvedené obe 2

2

hodnoty t.z. qd (kN/m ), qk (kN/m ) je potrebné zvážiť, ktorý medzný stav je pre daný nosník a danú kombináciu zaťaženia rozhodujúci. •

Nosníky v riadkoch farebne zvýraznených sú z praktického hľadiska nepoužiteľné pre obytné plochy (kategória A podľa STN EN 1991-1-1) a slúžia len pre komplexnú predstavu o únosnosti, nakoľko v obytných plochách sa štandartne predpokladá nasledovné zaťaženie: Zaťaženie od podlahy:

gk= 1,2kN/m2 až 2,0kN/m2(uvažujem 1,35 kN/m2)

Zaťaženie úžitkové:

qk= 2,0kN/m

SPOLU:

2

cca 3,35 kN/m2

Stropy s rozpätiami v riadkoch farebne zvýraznených majú charakteristické zaťaženie, ktorým je možné strop zaťažiť (bez vlastnej tiaže stropu), menšie ako 3,35kN/m2. •

Podľa STN EN 1991-1-1 zaťaženie od priečok možno brať do úvahy ako rovnomerne plošne rozdelené zaťaženie, ktoré je možné pripočítať k úžitkovému zaťaženiu stropu len vtedy, ak vlastná tiaž priečky nie je väčšia ako 3,0kN/m dĺžky steny. Z praktického hľadiska to znamená, že nahradiť líniové zaťaženie od priečok na strop rovnomerným plošným zaťažením je možné len u ľahkých sádrokartónových, resp. iných ľahko premiestniteľných priečok. Všetky priečky z tehál resp. pórobetónu (pri predpokladanej výške steny 2,75m) majú vlastnú tiaž väčšiu ako 3,0kN/m, čo znamená, že pri navrhovaní stropov je nutné brať do úvahy polohu a smer priečok a konštrukčný tvar stropov.

Dátum: 03/2010

strana:17


Stropný systém POROTHERM •

navrhovanie podľa Eurokódov

Hodnoty qk (kN/m2) v tabuľkách sú vypočítané za predpokladov, že prípustný priehyb stropu je 1/250 z teoretického rozpätia stropnej konštrukcie a nadvýšenie stropu pred zmonolitnením bude realizované podľa tabuľky, v ktorej sú nadvýšenia vypočítané ako 1/300 z rozpätia stropu. •

Tabuľka s nadvýšeniami stropu:

dl.nosníka (m) 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75 8

6.2. •

svetlosť stropu (m) 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

nadvyšenie (mm) -5,00 -6,00 -7,00 -7,00 -8,00 -9,00 -10,00 -11,00 -12,00 -12,00 -13,00 -14,00 -15,00 -16,00 -17,00 -18,00 -18,00 -19,00 -20,00 -21,00 -22,00 -22,00 -23,00 -23,00 -24,00 -25,00

Zmonolitnenie stropov.

Betónová doska u stropov s jednoduchým kladením nosníkom musí byť vystužená sieťovinou 150/150/5/5mm resp. silnejšou sieťovinou. Betón musí byť triedy min. C20/25 s max. zrnom kameniva v betóne 8mm.

Betónová doska u stropov so zdvojeným kladením nosníkov musí byť vystužená sieťovinou 200/200/8/8mm resp. silnejšou sieťovinou. Betón musí byť triedy min. C20/25 s max. zrnom kameniva v betóne do 8mm.

Stykovanie sietí v nadbetonávke musí byť realizované presahom na dĺžke min.300mm.

Dátum: 03/2010

strana:18


Stropný systém POROTHERM

6.3. MRd

navrhovanie podľa Eurokódov

Vysvetlívky

-návrhová únosnosť v ohybe (moment pripadajúci na 1 nosník príp. dvojicu nosníkov) (kNm)

VRd

-návrhová únosnosť v šmyku (sila pripadajúca na 1 nosník príp. dvojicu nosníkov) (kN).

qd

-maximálna hodnota návrhového spojitého rovnomerného zaťaženia (bez vlastnej tiaže zmonolitnenej konštrukcie), ktorým je možné zmonolitnený strop zaťažiť, aby bola zachovaná požadovaná spoľahlivosť konštrukcie z hľadiska medzného stavu únosnosti (kN/m2)

qk

-maximálna hodnota charakteristického spojitého rovnomerného zaťaženia (bez vlastnej tiaže zmonolitnenej konštrukcie), ktorým je možné na zmonolitnený strop zaťažiť, aby bola zachovaná požadovaná spoľahlivosť konštrukcie z hľadiska medzného stavu použiteľnosti (kN/m2)

Dátum: 03/2010

strana:19


Stropný systém POROTHERM

6.4.

navrhovanie podľa Eurokódov

Únosnosť stropu s vložkami KSV 60/17 a KSV 45/17

TYP 1: os.vzdialenosť nosníkov 600mm, vložky KSV 60/17, nadbetonávka 40mm, Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2,00

1,50 1,75

6φ2,5 6φ2,5

6 6

6,80 6,80

16,11 14,84

30,85 23,92

-

2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 7φ2,5 8φ2,5 9φ2,5 10φ2,5 12φ2,5 13φ2,5 14φ2,5 16φ2,5 17φ2,5 17φ2,5 19φ2,5 19φ2,5

7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 11 12 12 14 14 12

6,80 6,80 6,80 6,80 7,92 9,03 10,14 11,24 13,42 14,51 15,59 17,73 18,78 18,78 20,89 20,89

13,06 11,66 10,53 9,60 10,28 10,84 11,32 11,73 13,15 13,39 13,61 14,67 14,78 14,09 14,97 14,32

17,83 13,59 10,53 8,23 8,05 7,78 7,46 7,13 7,67 7,24 6,83 7,05 6,63 5,74 5,87 5,12

-

6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50

19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5

15 14 14 16 16 18 18

20,89 20,89 20,89 20,89 20,89 20,89 20,89

13,74 13,19 12,69 12,23 11,80 11,39 11,02

4,46 3,88 3,36 2,90 2,49 2,12 1,78

1,57 1,17

8,00

7,75

19φ2,5

20

20,89

10,67

1,48

0,84

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.40mm z betonu C20/25 + sieť 150/150/5/5mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:20


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 2: os.vzdialenosť nosníkov 450mm, vložky KSV 45/17, nadbetonávka 40mm Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

6φ2,5 6φ2,5

6 6

6,77 6,77

16,11 14,78

41,99 32,59

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5

6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 7φ2,5 8φ2,5 9φ2,5 10φ2,5 12φ2,5 13φ2,5 14φ2,5 16φ2,5 17φ2,5 17φ2,5 19φ2,5

7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 11 12 12 14 14

6,77 6,77 6,77 6,77 7,89 8,98 10,07 11,15 13,29 14,35 15,40 17,49 18,52 18,52 20,55

13,01 11,61 10,49 9,56 10,23 10,77 11,24 11,64 13,02 13,25 13,44 14,47 14,57 13,89 14,72

24,51 18,88 14,81 11,76 11,51 11,13 10,71 10,26 10,93 10,35 9,80 10,07 9,50 8,34 8,48

-

6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5

12 15 14 14 16 16 18 18

20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55 20,55

14,09 13,51 12,98 12,49 12,03 11,60 11,21 10,84

7,50 6,64 5,87 5,19 4,59 4,04 3,56 3,12

3,33 2,73 2,10 1,65

8

7,75

19φ2,5

20

20,55

10,49

2,72

1,25

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.40mm z betonu C20/25 + sieť 150/150/5/5mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:21


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 3: os.vzdialenosť nosníkov 600mm, vložky KSV 60/17, nadbetonávka 50mm, Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

6φ2,5 6φ2,5

6 6

7,18 7,18

16,96 15,67

32,38 25,16

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5

6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 7φ2,5 8φ2,5 9φ2,5 10φ2,5 12φ2,5 13φ2,5 14φ2,5 16φ2,5 17φ2,5

7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 11 12 12

7,18 7,18 7,18 7,18 8,41 9,59 10,76 11,93 14,26 15,41 16,56 18,84 19,97

13,79 12,31 11,12 10,14 10,91 11,50 12,02 12,45 13,97 14,22 14,45 15,59 15,71

18,74 14,26 11,02 8,60 8,46 8,17 7,85 7,50 8,08 7,61 7,18 7,42 6,98

-

5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

17φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5

14 14 12 15 14 14 16 16 18 18

19,97 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21 22,21

14,98 15,91 15,23 14,60 14,03 13,50 13,00 12,54 12,12 11,72

6,03 6,17 5,38 4,67 4,06 3,51 3,01 2,57 2,18 1,82

-

8

7,75

19φ2,5

20

22,21

11,34

1,50

1,03

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.50mm z betonu C20/25 + sieť 150/150/5/5mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:22


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 4: os.vzdialenosť nosníkov 450mm, vložky KSV 45/17, nadbetonávka 50mm Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

6φ2,5 6φ2,5

6 6

7,15 7,15

16,96 15,61

44,11 34,34

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25

6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 7φ2,5 8φ2,5 9φ2,5 10φ2,5 12φ2,5 13φ2,5 14φ2,5 16φ2,5 17φ2,5 17φ2,5

7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 11 12 12 14

7,15 7,15 7,15 7,15 8,37 9,54 10,70 11,85 14,13 15,26 16,38 18,60 19,69 19,69

13,73 12,26 11,08 10,10 10,86 11,45 11,94 12,36 13,84 14,08 14,29 15,39 15,50 14,77

25,80 19,86 15,56 12,34 12,15 11,76 11,31 10,83 11,56 10,94 10,36 10,66 10,05 8,81

-

5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5

14 12 15 14 14 16 16 18 18

21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87

15,67 15,00 14,38 13,81 13,29 12,80 12,35 11,93 11,54

8,97 7,93 7,01 6,19 5,47 4,83 4,25 3,73 3,26

2,67 2,15

8

7,75

19φ2,5

20

21,87

11,17

2,84

1,70

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.50mm z betonu C20/25 + sieť 150/150/5/5mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:23


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 5: os.vzdialenosť nosníkov 600mm, vložky KSV 60/17, nadbetonávka 60mm, Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

6φ2,5 6φ2,5

6 6

7,61 7,61

17,81 16,60

33,30 25,99

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5

6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 7φ2,5 8φ2,5 9φ2,5 10φ2,5 12φ2,5 13φ2,5 14φ2,5 16φ2,5 17φ2,5

7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 11 12 12

7,61 7,61 7,61 7,61 8,89 10,15 11,39 12,64 15,10 16,32 17,54 19,95 21,15

14,61 13,04 11,78 10,74 11,54 12,18 12,71 13,18 14,79 15,07 15,31 16,51 16,64

19,18 14,44 11,00 8,44 8,27 7,98 7,63 7,27 7,87 7,39 6,93 7,19 6,71

-

5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

17φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5

14 14 12 15 14 14 16 16 18 18

21,15 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53

15,86 16,86 16,14 15,47 14,86 14,30 13,77 13,29 12,84 12,41

5,71 5,87 5,02 4,28 3,62 3,04 2,52 2,05 1,64 1,26

-

8

7,75

19φ2,5

20

23,53

12,02

0,91

-

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.60mm z betonu C20/25 + sieť 150/150/5/5mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:24


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 6: os.vzdialenosť nosníkov 450mm, vložky KSV 45/17, nadbetonávka 60mm Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

6φ2,5 6φ2,5

6 6

7,61 7,61

17,81 16,60

45,59 35,85

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5

6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 7φ2,5 8φ2,5 9φ2,5 10φ2,5 12φ2,5 13φ2,5 14φ2,5 16φ2,5 17φ2,5

7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 11 12 12

7,61 7,61 7,61 7,61 8,85 10,09 11,32 12,54 14,96 16,16 17,36 19,71 20,88

14,61 13,04 11,78 10,74 11,49 12,11 12,64 13,09 14,66 14,92 15,15 16,31 16,43

26,77 20,45 15,87 12,45 12,16 11,74 11,28 10,77 11,55 10,90 10,29 10,60 9,96

-

5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

17φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5

14 14 12 15 14 14 16 16 18 18

20,88 23,19 23,19 23,19 23,19 23,19 23,19 23,19 23,19 23,19

15,66 16,61 15,90 15,25 14,65 14,09 13,57 13,10 12,65 12,23

8,65 8,82 7,71 6,74 5,88 5,11 4,43 3,82 3,26 2,77

-

8

7,75

19φ2,5

20

23,19

11,84

2,32

-

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.60mm z betonu C20/25 + sieť 150/150/5/5mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:25


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 7: os.vzdialenosť nosníkov 600mm, vložky KSV 60/17, nadbetonávka 70mm, Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

6φ2,5 6φ2,5

6 6

8,22 8,22

18,82 17,93

35,11 28,09

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25

6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 7φ2,5 8φ2,5 9φ2,5 10φ2,5 12φ2,5 13φ2,5 14φ2,5 16φ2,5 17φ2,5 17φ2,5

7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 11 12 12 14

8,22 8,22 8,22 8,22 9,57 10,92 12,26 13,59 16,25 17,57 18,89 21,49 22,79 22,79

15,78 14,09 12,72 11,60 12,41 13,10 13,68 14,19 15,92 16,21 16,48 17,78 17,93 17,09

20,74 15,62 11,91 9,14 8,91 8,59 8,22 7,83 8,49 7,96 7,48 7,76 7,25 6,17

-

5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5

14 12 15 14 14 16 16 18 18

25,37 25,37 25,37 25,37 25,37 25,37 25,37 25,37 25,37

18,17 17,39 16,68 16,02 15,41 14,85 14,32 13,84 13,38

6,34 5,43 4,63 3,92 3,29 2,73 2,23 1,78 1,37

-

8

7,75

19φ2,5

20

25,37

12,95

1,00

-

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.70mm z betonu C20/25 + sieť 150/150/5/5mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:26


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 8: os.vzdialenosť nosníkov 450mm, vložky KSV 45/17, nadbetonávka 70mm Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

6φ2,5 6φ2,5

6 6

8,03 8,03

18,82 17,51

48,12 37,75

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5

6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 7φ2,5 8φ2,5 9φ2,5 10φ2,5 12φ2,5 13φ2,5 14φ2,5

7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 11

8,03 8,03 8,03 8,03 9,34 10,65 11,95 13,24 15,80 17,07 18,34

15,41 13,76 12,43 11,33 12,11 12,78 13,34 13,82 15,48 15,76 16,00

28,17 21,50 16,67 13,07 12,75 12,33 11,84 11,31 12,13 11,45 10,81

-

5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

16φ2,5 17φ2,5 17φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5

12 12 14 14 12 15 14 14 16 16 18 18

20,83 22,07 22,07 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52

17,24 17,37 16,55 17,57 16,81 16,12 15,49 14,90 14,35 13,85 13,37 12,93

11,14 10,47 9,08 9,27 8,10 7,07 6,16 5,35 4,62 3,98 3,39 2,87

-

8

7,75

19φ2,5

20

24,52

12,52

2,39

-

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.70mm z betonu C20/25 + sieť 150/150/5/5mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:27


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 9: os.vzdialenosť zdvojených nosníkov 720mm, vložky KSV 60/17, nadbetonávka 40mm Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

2x6φ2,5 2x6φ2,5

2x6 2x6

13,41 13,41

31,70 29,27

52,19 40,92

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5

2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x7φ2,5 2x8φ2,5 2x9φ2,5 2x10φ2,5 2x12φ2,5 2x13φ2,5 2x14φ2,5

2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x9 2x9 2x9 2x9 2x11

13,41 13,41 13,41 13,41 15,58 17,74 19,87 21,98 26,16 28,22 30,26

25,75 23,00 20,77 18,94 20,21 21,28 22,18 22,94 25,63 26,04 26,41

30,91 23,95 18,91 15,14 14,78 14,31 13,77 13,20 14,01 13,27 12,58

-

5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

2x16φ2,5 2x17φ2,5 2x17φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5

2x12 2x12 2x14 2x14 2x12 2x15 2x14 2x14 2x16 2x16 2x18 2x18

34,28 36,26 36,26 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17

28,37 28,53 27,20 28,78 27,54 26,41 25,37 24,40 23,51 22,68 21,91 21,19

12,88 12,17 10,74 10,89 9,69 8,63 7,70 6,87 6,13 5,47 4,87 4,33

5,03 4,05 3,38 2,65 2,13

8

7,75

2x19φ2,5

2x20

40,17

20,51

3,85

1,68

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.40mm z betonu C20/25 + sieť 200/200/8/8mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:28


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 10: os.vzdialenosť zdvojených nosníkov 570mm, vložky KSV 45/17, nadbetonávka 40mm Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

2x6φ2,5 2x6φ2,5

2x6 2x6

13,33 13,33

31,70 29,08

65,96 51,36

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5

2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x7φ2,5 2x8φ2,5 2x9φ2,5 2x10φ2,5 2x12φ2,5 2x13φ2,5 2x14φ2,5 2x16φ2,5 2x17φ2,5

2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x9 2x9 2x9 2x9 2x11 2x12 2x12

13,33 13,33 13,33 13,33 15,47 17,58 19,67 21,74 25,80 27,80 29,77 33,64 37,41

25,59 22,85 20,64 18,82 20,06 21,10 21,96 22,68 25,28 25,66 25,98 27,84 29,44

38,81 30,07 23,74 19,01 18,54 17,92 17,21 16,47 17,43 16,48 15,60 15,92 16,03

-

5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

2x17φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5

2x14 2x14 2x12 2x15 2x14 2x14 2x16 2x16 2x18 2x18

37,41 39,26 39,26 39,26 39,26 39,26 39,26 39,26 39,26 39,26

28,06 28,13 26,92 25,82 24,80 23,86 22,98 22,17 21,42 20,71

14,17 13,38 11,90 10,60 9,45 8,42 7,51 6,69 5,95 5,29

9,90 8,45 7,18 6,05 4,95 4,15 3,33 2,73

8

7,75

2x19φ2,5

2x20

39,26

20,05

4,69

2,20

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.40mm z betonu C20/25 + sieť 200/200/8/8mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:29


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 11: os.vzdialenosť zdvojených nosníkov 720mm, vložky KSV 60/17, nadbetonávka 50mm Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

2x6φ2,5 2x6φ2,5

2x6 2x6

14,24 14,24

33,45 31,07

54,35 42,74

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75

2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x7φ2,5 2x8φ2,5 2x9φ2,5 2x10φ2,5 2x12φ2,5 2x13φ2,5 2x14φ2,5 2x16φ2,5

2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x9 2x9 2x9 2x9 2x11 2x12

14,24 14,24 14,24 14,24 16,56 18,85 21,12 23,38 27,83 30,03 32,21 36,50

27,34 24,41 22,05 20,10 21,48 22,62 23,57 24,40 27,26 27,72 28,11 30,21

32,12 24,73 19,38 15,38 15,02 14,51 13,94 13,34 14,21 13,44 12,70 13,03

-

5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

2x17φ2,5 2x17φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5

2x12 2x14 2x14 2x12 2x15 2x14 2x14 2x16 2x16 2x18 2x18

38,62 38,62 42,81 42,81 42,81 42,81 42,81 42,81 42,81 42,81 42,81

30,39 28,96 30,67 29,35 28,15 27,04 26,01 25,06 24,17 23,35 22,58

12,27 10,75 10,92 9,64 8,52 7,52 6,64 5,85 5,15 4,51 3,94

4,96 4,20 3,40 2,77

8

7,75

2x19φ2,5

2x20

42,81

21,86

3,42

2,25

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.50mm z betonu C20/25 + sieť 200/200/8/8mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:30


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 12: os.vzdialenosť zdvojených nosníkov 570mm, vložky KSV 45/17, nadbetonávka 50mm Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

2x6φ2,5 2x6φ2,5

2x6 2x6

14,16 14,16

33,45 30,88

69,52 54,50

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75

2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x7φ2,5 2x8φ2,5 2x9φ2,5 2x10φ2,5 2x12φ2,5 2x13φ2,5 2x14φ2,5 2x16φ2,5

2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x9 2x9 2x9 2x9 2x11 2x12

14,16 14,16 14,16 14,16 16,44 18,70 20,93 23,13 27,47 29,60 31,71 35,86

27,18 24,27 21,92 19,98 21,32 22,44 23,36 24,14 26,91 27,32 27,68 29,68

41,17 31,89 25,17 20,14 19,66 19,01 18,27 17,49 18,52 17,52 16,58 16,94

-

5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

2x17φ2,5 2x17φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5

2x12 2x14 2x14 2x12 2x15 2x14 2x14 2x16 2x16 2x18 2x18

37,90 37,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90

29,82 28,42 30,02 28,73 27,55 26,47 25,46 24,53 23,66 22,86 22,10

15,98 14,09 14,26 12,68 11,29 10,06 8,97 7,99 7,12 6,33 5,62

8,52 7,40 6,05 5,15 4,17 3,47

8

7,75

2x19φ2,5

2x20

41,90

21,40

4,98

2,85

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.50mm z betonu C20/25 + sieť 200/200/8/8mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:31


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 13: os.vzdialenosť zdvojených nosníkov 720mm, vložky KSV 60/17, nadbetonávka 60mm Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

2x6φ2,5 2x6φ2,5

2x6 2x6

15,08 15,08

35,20 32,89

57,11 45,20

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5

2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x7φ2,5 2x8φ2,5 2x9φ2,5 2x10φ2,5 2x12φ2,5 2x13φ2,5 2x14φ2,5

2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x9 2x9 2x9 2x9 2x11

15,08 15,08 15,08 15,08 17,53 19,96 22,37 24,77 29,50 31,83 34,15

28,95 25,85 23,34 21,28 22,74 23,95 24,97 25,84 28,90 29,39 29,81

33,95 26,12 20,46 16,22 15,84 15,32 14,72 14,08 15,01 14,19 13,42

-

5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

2x16φ2,5 2x17φ2,5 2x17φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5

2x12 2x12 2x14 2x14 2x12 2x15 2x14 2x14 2x16 2x16 2x18 2x18

38,73 40,99 40,99 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45

32,05 32,26 30,74 32,56 31,16 29,88 28,70 27,61 26,60 25,66 24,79 23,97

13,78 12,98 11,37 11,55 10,20 9,00 7,95 7,01 6,17 5,42 4,75 4,14

3,48

8

7,75

2x19φ2,5

2x20

45,45

23,21

3,59

2,85

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.60mm z betonu C20/25 + sieť 200/200/8/8mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:32


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 14: os.vzdialenosť zdvojených nosníkov 570mm, vložky KSV 45/17, nadbetonávka 60mm Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

2x6φ2,5 2x6φ2,5

2x6 2x6

14,99 14,99

35,20 32,71

73,12 57,71

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5

2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x7φ2,5 2x8φ2,5 2x9φ2,5 2x10φ2,5 2x12φ2,5 2x13φ2,5 2x14φ2,5

2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x9 2x9 2x9 2x9 2x11

14,99 14,99 14,99 14,99 17,41 19,81 22,18 24,52 29,15 31,42 33,67

28,78 25,70 23,21 21,16 22,59 23,77 24,76 25,59 28,55 29,00 29,38

43,59 33,76 26,64 21,32 20,82 20,13 19,36 18,53 19,65 18,59 17,61

-

5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

2x16φ2,5 2x17φ2,5 2x17φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5

2x12 2x12 2x14 2x14 2x12 2x15 2x14 2x14 2x16 2x16 2x18 2x18

38,09 40,27 40,27 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55 44,55

31,52 31,69 30,20 31,91 30,55 29,29 28,13 27,07 26,08 25,16 24,30 23,50

17,99 16,99 14,98 15,17 13,49 12,01 10,70 9,54 8,50 7,57 6,74 5,98

6,25 5,15 4,35

8

7,75

2x19φ2,5

2x20

44,55

22,75

5,30

3,65

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.60mm z betonu C20/25 + sieť 200/200/8/8mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:33


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 15: os.vzdialenosť zdvojených nosníkov 720mm, vložky KSV 60/17, nadbetonávka 70mm Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

2x6φ2,5 2x6φ2,5

2x6 2x6

15,91 15,91

36,72 34,72

59,47 47,65

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5

2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x7φ2,5 2x8φ2,5 2x9φ2,5 2x10φ2,5 2x12φ2,5 2x13φ2,5 2x14φ2,5

2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x9 2x9 2x9 2x9 2x11

15,91 15,91 15,91 15,91 18,51 21,08 23,64 26,16 31,18 33,65 36,11

30,55 27,28 24,64 22,46 24,01 25,30 26,38 27,30 30,54 31,06 31,51

35,78 27,52 21,54 17,07 16,67 16,13 15,50 14,83 15,82 14,96 14,14

-

5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

2x16φ2,5 2x17φ2,5 2x17φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5

2x12 2x12 2x14 2x14 2x12 2x15 2x14 2x14 2x16 2x16 2x18 2x18

40,96 43,36 43,36 48,10 48,10 48,10 48,10 48,10 48,10 48,10 48,10 48,10

33,90 34,12 32,52 34,46 32,98 31,63 30,38 29,22 28,16 27,16 26,24 25,37

14,53 13,69 11,98 12,19 10,75 9,49 8,37 7,38 6,49 5,70 4,98 4,34

-

8

7,75

2x19φ2,5

2x20

48,10

24,56

3,76

-

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.70mm z betonu C20/25 + sieť 200/200/8/8mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:34


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 16: os.vzdialenosť zdvojených nosníkov 570mm, vložky KSV 45/17, nadbetonávka 70mm Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

2x6φ2,5 2x6φ2,5

2x6 2x6

15,84 15,84

36,72 34,55

76,18 60,93

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25

2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x7φ2,5 2x8φ2,5 2x9φ2,5 2x10φ2,5 2x12φ2,5 2x13φ2,5

2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x9 2x9 2x9 2x9

15,84 15,84 15,84 15,84 18,39 20,93 23,44 25,92 30,82 33,23

30,41 27,15 24,52 22,36 23,86 25,11 26,16 27,04 30,19 30,67

46,01 35,63 28,11 22,49 21,95 21,24 20,42 19,56 20,74 19,64

-

4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

2x14φ2,5 2x16φ2,5 2x17φ2,5 2x17φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5

2x11 2x12 2x12 2x14 2x14 2x12 2x15 2x14 2x14 2x16 2x16 2x18 2x18

35,62 40,32 42,64 42,64 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20 47,20

31,08 33,37 33,55 31,98 33,81 32,36 31,03 29,81 28,68 27,63 26,65 25,74 24,89

18,60 19,03 17,96 15,84 16,05 14,27 12,70 11,32 10,09 8,99 8,00 7,12 6,32

5,25

8

7,75

2x19φ2,5

2x20

47,20

24,10

5,60

4,45

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.70mm z betonu C20/25 + sieť 200/200/8/8mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:35


Stropný systém POROTHERM

6.5.

navrhovanie podľa Eurokódov

Únosnosť stropu s vložkami EZ 45/21

TYP 1: os.vzdialenosť nosníkov 450mm, vložky EZ 45/21, nadbetonávka 0mm, Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

6φ2,5 6φ2,5

6 6

6,08 6,08

15,37 13,27

40,11 29,14

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5

6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 7φ2,5 8φ2,5 9φ2,5 10φ2,5 12φ2,5 13φ2,5 14φ2,5

7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 11

6,08 6,08 6,08 6,08 7,02 7,94 8,84 9,72 11,13 11,47 11,77

11,68 10,43 9,42 8,59 9,11 9,53 9,87 10,14 10,91 10,58 10,27

21,88 16,83 13,17 10,44 10,09 9,66 9,20 8,72 8,83 7,82 6,93

-

5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

16φ2,5 17φ2,5 17φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5

12 12 14 14 12 15 14 14 16 16 18 18

12,34 12,59 12,59 13,07 13,07 13,07 13,07 13,07 13,07 13,07 13,07 13,07

10,21 9,91 9,44 9,36 8,96 8,59 8,25 7,94 7,65 7,38 7,13 6,89

6,35 5,63 4,83 4,42 3,79 3,24 2,76 2,32 1,94 1,59 1,28 1,00

1,25 0,88 0,48 0,20

8

7,75

19φ2,5

20

13,07

6,67

0,75

0,00

Výstuž v nosníkoch

Bez nadbetonávky. Betón C20/25

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:36


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 2: os.vzdialenosť nosníkov 450mm, vložky EZ 45/21, nadbetonávka 40mm, Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

6φ2,5 6φ2,5

6 6

7,97 7,97

19,26 17,38

49,20 37,27

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4

6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 7φ2,5 8φ2,5 9φ2,5 10φ2,5 12φ2,5

7 7 7 7 7 7 9 9 9

7,97 7,97 7,97 7,97 9,27 10,58 11,86 13,15 15,70

15,29 13,65 12,33 11,24 12,03 12,69 13,24 13,72 15,38

27,76 21,15 16,36 12,78 12,47 12,06 11,56 11,05 11,88

-

4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

13φ2,5 14φ2,5 16φ2,5 17φ2,5 17φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5

9 11 12 12 14 14 12 15 14 14 16 16 18 18

16,97 18,22 20,71 21,94 21,94 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40

15,66 15,90 17,14 17,27 16,46 17,48 16,73 16,04 15,41 14,82 14,28 13,78 13,31 12,87

11,20 10,56 10,90 10,24 8,85 9,05 7,89 6,86 5,95 5,15 4,43 3,79 3,21 2,68

-

8

7,75

19φ2,5

20

24,40

12,46

2,21

-

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.40mm z betonu C20/25 + sieť 150/150/5/5mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:37


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 3: os.vzdialenosť nosníkov 450mm, vložky EZ 45/21, nadbetonávka 50mm, Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

6φ2,5 6φ2,5

6 6

8,36 8,36

20,16 18,24

51,41 39,04

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75

6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 7φ2,5 8φ2,5 9φ2,5 10φ2,5 12φ2,5 13φ2,5 14φ2,5 16φ2,5

7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 11 12

8,36 8,36 8,36 8,36 9,74 11,11 12,47 13,82 16,50 17,83 19,14 21,77

16,05 14,33 12,95 11,80 12,63 13,33 13,91 14,42 16,16 16,46 16,71 18,02

29,06 22,12 17,09 13,33 13,03 12,59 12,07 11,53 12,41 11,70 11,02 11,38

-

5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

17φ2,5 17φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5

12 14 14 12 15 14 14 16 16 18 18

23,08 23,08 25,66 25,66 25,66 25,66 25,66 25,66 25,66 25,66 25,66

18,16 17,31 18,38 17,59 16,87 16,21 15,59 15,02 14,49 14,00 13,53

10,69 9,24 9,45 8,22 7,14 6,19 5,34 4,59 3,91 3,30 2,75

-

8

7,75

19φ2,5

20

25,66

13,10

2,25

-

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.50mm z betonu C20/25 + sieť 150/150/5/5mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:38


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 4: os.vzdialenosť nosníkov 450mm, vložky EZ 45/21, nadbetonávka 60mm, Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

6φ2,5 6φ2,5

6 6

8,76 8,76

21,07 19,11

53,64 40,81

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25

6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 7φ2,5 8φ2,5 9φ2,5 10φ2,5 12φ2,5 13φ2,5 14φ2,5 16φ2,5 17φ2,5 17φ2,5

7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 11 12 12 14

8,76 8,76 8,76 8,76 10,20 11,63 13,06 14,47 17,29 18,68 20,08 22,83 24,20 24,20

16,81 15,01 13,56 12,36 13,23 13,95 14,58 15,10 16,94 17,25 17,52 18,90 19,04 18,15

30,36 23,09 17,82 13,88 13,56 13,10 12,57 12,00 12,93 12,18 11,48 11,87 11,14 9,62

-

5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5

14 12 15 14 14 16 16 18 18

26,92 26,92 26,92 26,92 26,92 26,92 26,92 26,92 26,92

19,29 18,46 17,70 17,00 16,36 15,76 15,20 14,68 14,20

9,84 8,56 7,42 6,42 5,53 4,74 4,03 3,39 2,81

-

8

7,75

19φ2,5

20

26,92

13,75

2,29

-

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.60mm z betonu C20/25 + sieť 150/150/5/5mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:39


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 5: os.vzdialenosť nosníkov 450mm, vložky EZ 45/21, nadbetonávka 70mm, Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

6φ2,5 6φ2,5

6 6

9,16 9,16

21,97 19,99

55,84 42,63

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25

6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 6φ2,5 7φ2,5 8φ2,5 9φ2,5 10φ2,5 12φ2,5 13φ2,5

7 7 7 7 7 7 9 9 9 9

9,16 9,16 9,16 9,16 10,67 12,16 13,65 15,14 18,09 19,55

17,59 15,71 14,19 12,93 13,84 14,59 15,24 15,80 17,72 18,04

31,70 24,08 18,57 14,46 14,11 13,62 13,07 12,48 13,46 12,67

-

4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

14φ2,5 16φ2,5 17φ2,5 17φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5 19φ2,5

11 12 12 14 14 12 15 14 14 16 16 18 18

21,01 23,90 25,34 25,34 28,18 28,18 28,18 28,18 28,18 28,18 28,18 28,18 28,18

18,33 19,78 19,94 19,00 20,19 19,32 18,53 17,80 17,12 16,50 15,91 15,37 14,86

11,94 12,35 11,60 10,00 10,24 8,89 7,70 6,66 5,73 4,90 4,15 3,48 2,88

-

8

7,75

19φ2,5

20

28,18

14,39

2,33

-

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.70mm z betonu C20/25 + sieť 150/150/5/5mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:40


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 6: os.vzdialenosť zdvojených nosníkov 570mm, vložky EZ 45/21, nadbetonávka 0mm Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

2x6φ2,5 2x6φ2,5

2x6 2x6

12,12 12,12

30,63 26,45

63,64 46,40

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25

2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x7φ2,5 2x8φ2,5 2x9φ2,5 2x10φ2,5 2x12φ2,5 2x13φ2,5

2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x9 2x9 2x9 2x9

12,12 12,12 12,12 12,12 13,98 15,79 17,55 19,26 20,93 21,55

23,28 20,78 18,77 17,11 18,13 18,94 19,59 20,10 20,51 19,89

34,98 27,03 21,27 16,97 16,41 15,71 14,96 14,17 13,40 11,88

-

4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

2x14φ2,5 2x16φ2,5 2x17φ2,5 2x17φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5

2x11 2x12 2x12 2x14 2x14 2x12 2x15 2x14 2x14 2x16 2x16 2x18 2x18

22,11 23,16 23,63 23,63 24,51 24,51 24,51 24,51 24,51 24,51 24,51 24,51 24,51

19,30 19,16 18,59 17,72 17,56 16,80 16,11 15,48 14,89 14,35 13,84 13,37 12,93

10,55 9,69 8,61 7,43 6,81 5,88 5,07 4,35 3,71 3,14 2,63 2,17 1,76

2,23 1,65 1,20

8

7,75

2x19φ2,5

2x20

24,51

12,51

1,38

0,82

Výstuž v nosníkoch

Bez nadbetonávky. Betón C20/25

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:41


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 7: os.vzdialenosť zdvojených nosníkov 570mm, vložky EZ 45/21, nadbetonávka 40mm Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

2x6φ2,5 2x6φ2,5

2x6 2x6

15,80 15,80

38,53 34,46

78,67 60,43

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4

2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x7φ2,5 2x8φ2,5 2x9φ2,5 2x10φ2,5 2x12φ2,5

2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x9 2x9 2x9

15,80 15,80 15,80 15,80 18,36 20,90 23,41 25,90 30,82

30,33 27,08 24,46 22,30 23,82 25,08 26,13 27,03 30,19

45,55 35,20 27,70 22,09 21,58 20,88 20,07 19,22 20,42

-

4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

2x13φ2,5 2x14φ2,5 2x16φ2,5 2x17φ2,5 2x17φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5

2x9 2x11 2x12 2x12 2x14 2x14 2x12 2x15 2x14 2x14 2x16 2x16 2x18 2x18

33,24 35,63 40,37 42,70 42,70 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30

30,68 31,10 33,41 33,60 32,02 33,88 32,43 31,10 29,87 28,74 27,68 26,71 25,80 24,95

19,32 18,28 18,73 17,67 15,55 15,77 13,99 12,42 11,03 9,79 8,69 7,71 6,82 6,02

-

8

7,75

2x19φ2,5

2x20

47,30

24,15

5,30

-

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.40mm z betonu C20/25 + sieť 200/200/8/8mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:42


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 8: os.vzdialenosť zdvojených nosníkov 570mm, vložky EZ 45/21, nadbetonávka 50mm Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

2x6φ2,5 2x6φ2,5

2x6 2x6

16,60 16,60

40,33 36,21

82,69 63,45

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4

2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x7φ2,5 2x8φ2,5 2x9φ2,5 2x10φ2,5 2x12φ2,5

2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x9 2x9 2x9

16,60 16,60 16,60 16,60 19,29 21,95 24,60 27,23 32,40

31,86 28,45 25,70 23,43 25,02 26,34 27,46 28,41 31,74

47,82 36,94 29,06 23,17 22,63 21,88 21,04 20,16 21,43

-

4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

2x13φ2,5 2x14φ2,5 2x16φ2,5 2x17φ2,5 2x17φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5

2x9 2x11 2x12 2x12 2x14 2x14 2x12 2x15 2x14 2x14 2x16 2x16 2x18 2x18

34,96 37,49 42,49 44,96 44,96 49,82 49,82 49,82 49,82 49,82 49,82 49,82 49,82 49,82

32,27 32,72 35,16 35,37 33,72 35,69 34,16 32,76 31,46 30,27 29,16 28,13 27,17 26,28

20,28 19,20 19,68 18,57 16,34 16,58 14,70 13,05 11,59 10,29 9,13 8,09 7,16 6,31

-

8

7,75

2x19φ2,5

2x20

49,82

25,44

5,55

-

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.50mm z betonu C20/25 + sieť 200/200/8/8mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:43


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 9: os.vzdialenosť zdvojených nosníkov 570mm, vložky EZ 45/21, nadbetonávka 60mm Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

2x6φ2,5 2x6φ2,5

2x6 2x6

17,39 17,39

42,13 37,94

85,84 66,44

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75

2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x7φ2,5 2x8φ2,5 2x9φ2,5 2x10φ2,5

2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x9 2x9

17,39 17,39 17,39 17,39 20,21 23,01 25,79 28,55

33,38 29,81 26,92 24,55 26,22 27,62 28,79 29,79

50,06 38,65 30,40 24,23 23,67 22,90 22,02 21,10

-

4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

2x12φ2,5 2x13φ2,5 2x14φ2,5 2x16φ2,5 2x17φ2,5 2x17φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5

2x9 2x9 2x11 2x12 2x12 2x14 2x14 2x12 2x15 2x14 2x14 2x16 2x16 2x18 2x18

33,99 36,68 39,35 44,61 47,21 47,21 52,34 52,34 52,34 52,34 52,34 52,34 52,34 52,34 52,34

33,30 33,86 34,34 36,92 37,14 35,40 37,49 35,89 34,41 33,05 31,80 30,64 29,55 28,55 27,61

22,44 21,25 20,12 20,63 19,47 17,12 17,39 15,42 13,68 12,14 10,78 9,56 8,47 7,49 6,60

-

8

7,75

2x19φ2,5

2x20

52,34

26,72

5,80

-

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.60mm z betonu C20/25 + sieť 200/200/8/8mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

Dátum: 03/2010

strana:44


Stropný systém POROTHERM

navrhovanie podľa Eurokódov

TYP 10: os.vzdialenosť zdvojených nosníkov 570mm, vložky EZ 45/21, nadbetonávka 70mm Dĺžka nosníka

Svetlý rozp.

(m)

(m)

pozdl.výstuž

strmene (ks)

MRd (kNm)

VRd (kN)

qd (kN/m2)

qk (kN/m2)

1,75 2

1,5 1,75

2x6φ2,5 2x6φ2,5

2x6 2x6

18,19 18,19

43,93 39,69

89,86 69,46

-

2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25

2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5

2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x6φ2,5 2x7φ2,5 2x8φ2,5 2x9φ2,5 2x10φ2,5 2x12φ2,5 2x13φ2,5 2x14φ2,5 2x16φ2,5 2x17φ2,5

2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x7 2x9 2x9 2x9 2x9 2x11 2x12 2x12

18,19 18,19 18,19 18,19 21,14 24,08 26,99 29,88 35,60 38,41 41,21 46,74 49,46

34,92 31,18 28,16 25,68 27,43 28,89 30,13 31,18 34,87 35,46 35,97 38,68 38,92

52,32 40,40 31,76 25,31 24,72 23,92 23,01 22,05 23,47 22,22 21,04 21,59 20,37

-

5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75

5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5

2x17φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5 2x19φ2,5

2x14 2x14 2x12 2x15 2x14 2x14 2x16 2x16 2x18 2x18

49,46 54,86 54,86 54,86 54,86 54,86 54,86 54,86 54,86 54,86

37,10 39,30 37,61 36,07 34,65 33,33 32,11 30,98 29,92 28,93

17,91 18,20 16,13 14,31 12,70 11,27 9,99 8,85 7,82 6,89

-

8

7,75

2x19φ2,5

2x20

54,86

28,01

6,05

-

Výstuž v nosníkoch

Nadbetonávka hr.70mm z betonu C20/25 + sieť 200/200/8/8mm

Nadbetonávka z betónu C20/25 s max zrnom kameniva 8mm

V Žiline, február, marec 2010

Dátum: 03/2010

Ing. Dušan ŽIDEK

strana:45

Podklady pre navrhovanie stropu POROTHERM podľa EC  

Podklady pre navrhovanie stropu POROTHERM podľa EC

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you