Page 1

7.7.2005 11:56

7

Stránka 1

Uloženie prvého radu Prvý rad tehál sa spravidla ukladá bezprostredne do maltového lôžka (obr. 7). Pritom však treba neustále dbať na optimálnu konzistenciu malty. Osadzované tehly sa musia dať pohodlne urovnať, nesmú sa pritom do malty príliš zabárať. V opačnom prípade, keď je malta už veľmi tuhá a už neumožňuje požadované urovnanie tehál, môže sa na jej povrch natiahnuť tenká vrstva lepiacej malty. Pri osadzovaní prvého radu tehál je veľmi dôležité aby výškové rozdiely medzi tehlami boli nanajvýš 1 mm, aby ich bolo možné vyrovnať tenkou maltovou vrstvou.

8

9

Na zhotovenie medzibytových priečok so zameraním na zvukovú izoláciu je určený špeciálny produkt vyrábaný v dvoch formátoch: POROTHERM Profi 25 Akustik a POROTHERM Profi 20 Akustik. Sú to vlastne debniace tvarovky s dvomi zvislými dutinami. Postup murovania je podobný ako u ostatných tehál POROTHERM Profi (obr. 12). Pri murovaní treba dodržiavať dĺžku väzby na polovicu dĺžky tvarovky. Týmto spôsobom vznikne v stene sústava zvislých priebežných dutín, ktoré sa po vymurovaní jednotlivých podlaží vyplnia betónom (obr. 13). Takto zhotovená deliaca stena má dostatočnú plošnú hmotnosť a tým aj potrebné zvukovoizolačné parametre.

12

Murovanie ďalších radov Od druhého radu sa tehly POROTHERM Profi murujú na tenkovrstvú lepiacu maltu, ktorá sa dodáva špeciálne na tento účel spolu s tehlami. Lepiaca malta sa spracuje podľa návodu na vreci. Na miešanie sa používa vhodná vŕtačka s miešadlom, prípadne špeciálne ponorné miešadlo (obr. 8). Tehly POROTHERM Profi sa musia zabudovávať v navlhčenom stave.

Upozornenie Pri miešaní lepiacej malty ktorá sa má nanášať pomocou nanášacieho valca sa môže použiť vŕtačka alebo iné miešadlo pri maximálnych otáčkach 600/min.

2/2004 apríl

Medzibytové deliace priečky

13

Techinfo Wienerberger - Slovenské tehelne, s.r.o., 953 01 Zlaté Moravce, Tehelná 5, tel.: 037/640 90 11, fax: 037/640 90 12, www.wienerberger.sk, e-mail: office.sk@wzi.com

Vážení priatelia, Na výstave CONECO 2003 predstavila spoločnosť Wienerberger ďalšiu novinku v oblasti technológie murovania tehliarskych výrobkov na slovenskom stavebnom trhu. Ide o murovanie priečne dierovaných tehál na tzv. tenkú ložnú škáru. Novinku sme nazvali:

Preklady Schéma zabudovania prekladu KP 23,8

Schéma zabudovania prekladu KPP

Nanášanie lepiacej malty

25 25

POROTHERM Profi

25

25 25

125

25

POROTHERM Profi

Na preklenutie otvorov v murive z tehál POROTHERM Plus sa použijú prvky systému POROTHERM a to: ● keramický predpätý preklad ● keramický preklad 23,8 Spôsoby zabudovania do systému POROTHERM Plus sú rovnaké ako v prípade systému POROTHERM a sú znázornené na nasledovných schémach. Množstvo zabudovanej vody (stavebnej vlhkosti) do hrubej stavby priemerného rodinného domu

46 32

21 4

60 50 40 30 20 10 0

5 000 litrov

POROTHERM Profi

74

100 90 80 70

POROTHERM P+D

95

2003 - PTH Profi

Vývoj spotreby malty pre stenu hrúbky 38, resp. 36,5 cm (liter/m2) 1995 - PTH 38 P+D

Pri murovaní sa postupuje rovnako jako pri tehlách POROTHERM P+D. Pri ukladaní jednotlivých tehál treba využívať spoj pero+drážka a to tak, že spodný okraj ukladanej tehly sa oprie o vrch už uloženej tehly a spustí sa po drážkach na spodný rad (obr. 10). Tehly sa nesmú do definitívnej polohy posúvať na ložnej ploche. Nakoľko pri murovaní sa postupuje od oboch rohov smerom k stredu steny, spravidla sa musí dĺžka poslednej tehly upraviť na požadovaný rozmer. Na rezanie sa používa vhodný rezací nástroj, nikdy nie sekáč a kladivo. Rohové tehly v každom rade musia byť oproti rohovým tehlám predchádzajúceho radu na tom istom rohu pootočené o 90°. Pri ukladaní ďalších tehál musí byť zabezpečená dostatočná dĺžka väzby v murive: menšia z hodnôt zo 40 mm alebo 0,4xh, kde h je výška murovacieho prvku. V prípade tehál POROTHERM Profi je minimálna dĺžka väzby 0,4x249 = 100 mm. Pre murovanie vnútorných nosných stien a deliacich priečok z tehál POROTHERM Profi platia tie isté zásady ako pre tehly POROTHERM P+D. Pri prerušení murárskych prác treba posledný rad tehál chrániť proti dažďu prekrytím fóliou alebo izolačnými pásmi. Pri dodržaní správneho postupu murovania, bude výsledok naozaj profi (obr. 11).

malta cementová malta

KPP

125 - 250

Murovanie

Tehlový systém POROTHERM Profi

POROTHERM - vencová tehla

cementová malta

1993 - PTH 38

11

KP 23,8

1960 - CDm

10

POROTHERM - vencová tehla

1975 - CD - INA

Na nanášanie lepiacej malty sa používa špeciálne zariadenie - nanášací valec. Je to jednoduché zariadenie na urýchlenie a zjednodušenie murovania z tehál POROTHERM Profi. Lepiaca malta sa dávkuje do zásobníka nanášacieho valca odkiaľ sa dostáva pri rovnomernom pohybe valca na ložnú plochu už uložených tehál (obr. 9). Do takto natiahnutej tenkej lepiacej vrstvy sa ukladá nasledujúci rad tehál.

19. stor. - plná tehla

PROFI_Info/3

1 000 litrov

5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0


PROFI_Info/3

7.7.2005 11:57

Stránka 2

Sortiment

Výroba Tehly POROTHERM Profi sa vyrábajú rovnako ako tehly POROTHERM P+D, s tým rozdielom, že ložné plochy tehál sa po vysušení, prípadne po vypálení vybrúsia do roviny na zariadení s dvomi navzájom rovnobežnými brúsnymi kotúčmi. Takto upravené tehly majú rovnakú výšku s odchýlkou maximálne 1 mm a dve navzájom rovnobežné a dokonale rovné ložné plochy.

POROTHERM Profi 50

Nový výrobok Cieľom úpravy ložných plôch je murovanie na tzv. tenkú škáru. Z hľadiska navrhovania a zhotovovania muriva tak dostávame nový výrobok - priečne dierované tehly pre murovanie na tenké škáry, čím sa rozumie jej hrúbka 1 - 3 mm. Novému spôsobu murovanie je prispôsobená aj výška tehál. Aj v tomto prípade zostáva zachovaný výškový plánovací raster so skladobnou výškou jedného radu tehál 250 mm. Z toho vyplýva, že menovitý výškový rozmer tehál POROTHERM Profi je 249 mm.

POROTHERM Profi 45

Prednosti systému Profi POROTHERM Profi 38

presná a jednoduchá práca vďaka presným rozmerom ● úspora času vďaka rýchlemu a jednoduchému spracovaniu ● úspora murovacej malty vďaka murovaniu na tenké škáry ● úspora na zariadení staveniska (silá, miešačky, dopravníky a pod.) ● úspora miesta na stavenisku vďaka malej spotrebe lepiacej malty ● zníženie stavebnej vlhkosti v murive ● zníženie rizika chýb pri murovaní oproti klasickému spôsobu

POROTHERM Profi

POROTHERM vencová tehla POROTHERM KP 23,8

11.

maltové lôžko hr. 12 mm

POROTHERM vencová tehla

preklad strop

POROTHERM P+D

POROTHERM Profi 30

POROTHERM KP 23,8

POROTHERM Profi 25

maltové lôžko hr. 12 mm

10.

Formát

Rozmery lxbxh

Murovanie z tehál POROTHERM Profi

Množstvo Orient. Spotreba Spotreba Trieda na palete hmotnosť tehál lep. malty pevnosti

Súč. prech. tepla

(mm)

(ks)

(kg)

(ks/m2)

(l/m2)

(N/mm2)

(W/m2K)

1/1

500x250x249

30

21,5

16

7

10

0,27

1/2

500x125x249

60

Formát

Rozmery lxbxh

Množstvo Orient. Spotreba Spotreba Trieda na palete hmotnosť tehál lep. malty pevnosti

Súč. prech. tepla

(mm)

(ks)

(kg)

(ks/m2)

(l/m2)

(N/mm2)

(W/m2K)

1/1

450x250x249

30

17,5

16

6

10

0,29

R

500x200x249

60

1/2

500x125x249

36

Formát

Rozmery lxbxh

Množstvo Orient. Spotreba Spotreba Trieda na palete hmotnosť tehál lep. malty pevnosti

Súč. prech. tepla

(mm)

(ks)

(kg)

(ks/m2)

(l/m2)

(N/mm2)

(W/m2K)

1/1

380x250x249

45

17,5

16

4

10

0,34

1/2

380x125x249

90

Formát

Rozmery lxbxh

Množstvo Orient. Spotreba Spotreba Trieda na palete hmotnosť tehál lep. malty pevnosti

Súč. prech. tepla

(mm)

(ks)

(kg)

(ks/m2)

(l/m2)

(N/mm2)

(W/m2K)

1/1

300x250x249

60

17,0

16

3

12

-

1/2

300x125x249

60

Formát

Rozmery lxbxh

1/1

Množstvo Orient. Spotreba Spotreba Trieda na palete hmotnosť tehál lep. malty pevnosti

Súč. prech. tepla

(mm)

(ks)

(kg)

(ks/m2)

(l/m2)

(N/mm2)

(W/m2K)

250x375x249

45

18,5

10,7

2,5

12

-

okenný otvor

okenný otvor

8.

okno

9.

7.

POROTHERM Profi 25 Akustik POROTHERM Profi 20 Akustik

výška parapetu 1000 mm

5.

POROTHERM Profi 12

249 250

Množstvo Orient. Spotreba Spotr. lep. malty/ Trieda Index vzduch. na palete hmotnosť tehál betón. zálievky pevnosti nepriezvuč. (ks)

(kg)

(ks/m2)

(l/m2)

(N/mm2)

(dB)

1/1

250x375x249

36

15,0

10,7

1/130

12

58

1/1

200x375x249

48

13,0

10,7

1/105

12

55

Formát

Rozmery lxbxh

1/1

Množstvo Orient. Spotreba Spotreba Trieda na palete hmotnosť tehál lep. malty pevnosti

Súč. prech. tepla

(mm)

(ks)

(kg)

(ks/m2)

(l/m2)

(N/mm2)

(W/m2K)

120x500x249

70

13,0

8

1

10

-

249 250

1. rad

Schéma výškového rastra z tehál POROTHERM a POROTHERM Profi

1

2.

1

3.

Rozmery lxbxh (mm)

4. parapet

12

250 238

12

výška parapetu 1000 mm

250 238

6.

Formát

Lepiaca malta POROTHERM Profi

Množstvo Orient. Vydatnosť na palete hmotnosť (ks)

(kg)

(l/vrece)

60

25,0

21

Nivelačná súprava

Nanášací valec

šírka valca: 38; 30; 25 cm

Zameranie základovej dosky a založenie prvého radu tehál

1

Aby sa pri použití tehlového systému POROTHERM Profi uplatnili všetky prednosti murovania na tenkú škáru, musí sa mimoriadna pozornosť venovať založeniu prvého radu tehál. Prvým dôležitým krokom je výškové zameranie základovej dosky. Zameranie sa robí až po natavení izolačných pásov v miestach stien. Pri nivelácii sa určí najvyšší bod základov. Z tohto bodu sa vychádza pri zakladaní prvého radu tehál. Prvý rad sa zakladá na dokonale vodorovnú a súvislú vrstvu malty (nie na pásiky), ktorá nesmie byť v žiadnom mieste tenšia ako 10 mm. Na založenie prvého radu sa používa obyčajná VC malta. Aby spomínaná maltová vrstva bola naozaj vodorovná, používa sa na jej nanesenie nivelačný prístroj s latou a nivelačná súprava pozostávajúca z dvoch urovnávacích platničiek s meniteľnou výškou a šírkou (obr.1). Pomocou týchto platničiek sa nastavuje hrúbka a šírka nanášanej maltovej vrstvy na jednotlivých miestach základov. Okrem nivelačnej súpravy je na urovnanie maltovej vrstvy potrebná hliníková lata dĺžky 2 m.

2

3

Osadenie urovnávacích platní Prvá urovnávacia platňa sa postaví na najvyšší bod základov, kde sa nastaví požadovaná minimálna hrúbka maltovej vrstvy 10 mm (obr. 2). Podľa dĺžky hliníkovej laty sa volí vzdialenosť druhej urovnávacej platne. Na nej sa pomocou nivelačného prístroja a laty nastaví rovnaká výška ako na prvej platni. Na oboch platniach sa zároveň nastaví aj požadovaná šírka maltového lôžka (podľa hrúbky steny) a skontroluje sa vodorovná poloha samotných urovnávacích líšt (obr. 3).

4

Nanášanie malty Po urovnaní platní sa môže začať s nanášaním a urovnávaním maltového lôžka medzi dvomi platňami (obr. 4). Treba dbať na správnu konzistenciu murovacej malty. Pri nanášaní malty v danom úseku sa hliníková lata môže použiť aj ako pomôcka proti padaniu malty zo základov. Po nanesení sa malta urovná pomocou tej istej laty, ktorá sa sťahuje po vodiacich lištách urovnávacích platní (obr. 5). Prebytočná malta sa odstráni. Takto získame prvý úsek dokonale vodorovného súvislého maltového lôžka.

5

Premiestňovanie urovnávacích platní Jedna z urovnávacích platní sa premiestni v smere postupu nanášania malty a druhá sa ponechá v pôvodnej polohe. Vzdialenosť platní zostáva rovnaká. Premiestnená platňa sa urovná do požadovanej výšky a nastaví sa jej vodorovná poloha. Postup nanášania a urovnávania malty v danom úseku je rovnaký (obr. 6). Keď je ďalší úsek urovnaný, zadná urovnávacia platňa sa opäť premiestni v smere postupu, pričom platňa na konci maltového lôžka zostáva na mieste. Celý postup sa opakuje, až kým je hotový jeden súvislý úsek maltového lôžka / napr. v dĺžke jednej steny.

6

Techinfo 2/2004 - PROFI  

Techinfo 2/2004

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you