Wibax Års- och Hållbarhetsredovisning 2021

Page 1

ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

2021


VI GÖR

GOD KEMI

AFFÄRSIDÉ Vår affärsidé är att försälja, köpa in, processa och distribuera kemiska produkter till basindustrin i Norden.

STRATEGI Våra kunskaper och resurser är speciellt inriktade på flytande kemiska produkter. Import sker direkt från producent för egen produktion av direkt kundanpassade produkter eller till centralt belägna tankterminaler med egen logistiklösning till slutkund. Bolagets strategi är också att implementera och optimera produkten med slutkund.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet ................................................................................................. 5 Hållbarhetsredovisning .................................................................... 7-30 - Nyckelhändelser under året .................................................................... 9 - Wibax hållbarhetsstategi och hållbarhetsprocess ...................10-12 - Certifieringar och granskningar ............................................................ 13 - Omvärldsanalys och riskhantering................................................. 14-15

- Ekonomisk hållbarhet ......................................................................... 16-17 - Miljömässig hållbarhet ..................................................................... 18-24 - Social hållbarhet............................................................................... 25-30 Årsredovisning .................................................................................... 31-62 - Förvaltningsberättelse .................................................................... 32-33 - Koncernens verksamhet ................................................................. 34-36 - Ekonomisk översikt............................................................................ 37-40 - Resultaträkning .......................................................................................... 41 - Balansräkning ................................................................................... 42-43 - Kassaflödesanalys .................................................................................. 44 - Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer .................. 45-46 - Noter .................................................................................................... 47-56 - Revisionsberättelse .......................................................................... 58-59 - Styrelsen ...................................................................................................... 61 - Ledningsgruppen ..................................................................................... 62

WIBAX • 3


ET BA

XI

KO RTH

EST.

Oulu

Skellefteå

Örnsköldsvik Vaasa

FINLAND

TANKBILAR

Kaskinen Hamina Kotka

SWEDEN

NORWAY

Rauma

Gävle

Turku

Skutskär

Kunda

Stockholm

Herre

OMSÄTTNING ÅR 2021

1490 MSEK

Kokkola Pietarsaari

Härnösand

Wibax är ett helägt familjeföretag

1 vecka

Piteå

WI

Kemi

1986

ESTONIA

Norrköping Uddevalla

ÄGER HELA KEDJAN

Göteborg

Wibax är Sveriges enda kemikaliedistributör med egenägd fordonsflotta.

Helsingborg

DENMARK

Malmö

> 800 000 m3 TERMINALER

26 % kvinnor 74 % män

KONTOR

262

SALTDEPÅER

Medeltal på antal tillsvidareanställda under 2021

> 277 900 ton CO2 Den fossila CO2 minskningen som Wibax kunder erhållit under 2020 till följd av att de har bytt från fossil uppvärmning till uppvärmning med bioolja

> 3 000 000 ton FÖR STÄNDIG FÖRBÄTTRING ISO 9001 ISO 14001 4 • WIBAX

+

=

Wibax totala lagringskapacitet i cisternparkerna

kemikalier har hanterats

29% Reduktionsandel i Wibax lastbilars bränslemix


VD HAR ORDET 2021 har fortsatt att präglas av pandemin där vi precis som många andra har fått anpassa vår verksamhet. Vi har periodvis haft rese- och besöksförbud samt många medarbetare som har arbetat hemifrån, våra förebyggande insatser har fungerat väl då vi inte haft någon smittspridning på arbetsplatsen. Om än vi omsättningsmässigt i pandemin till viss del tvingats in i en konsolideringsfas så har vi som koncern fortsatt och utvecklas och byggt kraft för att ta fortsatta steg i utvecklingen. Vi följer omsättningen mot budget och gör ett starkare resultat än både budget och fjolåret vilket är viktigt för den fortsatta tillväxten. Vi ser även en stärkt likvid situation trots stora investeringar. Vi har under året haft fortsatta utmaningar inom biooljesegmentet med en tight råvarumarknad. Det har påverkat vår omsättning negativt inom segmentet. Lönsamheten har dock kunnat upprätthållas i en acceptabel nivå.

För kemikalierna samt övriga produktområden som exempelvis logistik ser vi en tillväxt både i omsättning och lönsamhet. Den effekten kompenserar till stor del utmaningarna på biooljesidan och totalt sett så gör vi ett starkt år väl över budget. Vi har en fortsatt bra dialog med våra kunder och samarbetspartners och ser en stor potential att växa ytterligare i enlighet med vår strategiska plan för framtiden. Wibax har tagit ledarpinnen vad gäller elektrifiering av tung trafik genom Sveriges, Europas och kanske världens första elektriska dragbil med 64 tons totalvikt. Det var ett stolt ögonblick för mig att kunna få vara med och möjliggöra detta. Jag ser stor potential i den nya bilen och det den står för och är övertygad att flera kunder kommer att vilja vara med på den här resan. Våra produkter, och tjänster skapar förutsättningar för andra bolag att göra vår värld bättre, det kallar i alla fall jag God Kemi.

Jonas Wiklund

WIBAX • 5


6 • WIBAX


HÅLLBARHETSREDOVISNING

WIBAX • 7


PRODUKTER

PRODUKTION

SERVICE/UNDERHÅLL

KUND LAGRING/LOGISTIK UTVECKLING/KUNSKAP

HÅLLBARHET

Kontroll över leveranskedjan från producent till slutkund – med kunden i fokus! WIBAX vinnande affärsstrategi är kontroll över leveranskedjan från producent till slutkund; från transport och lagring till produktion, försäljning och kundvård. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi ständigt nya lösningar med en inriktning som ger effektivare processer hos kunden, bättre totalekonomi och lägre miljöpåverkan.

8 • WIBAX


NYCKELHÄNDELSER UNDER ÅRET 64-TONS ELDRIVEN ADR GODKÄND LASTBIL Wibax lanserade tillsammans med Scania världsnyheten – en eldriven ADR godkänd lastbil med totalvikt på 64 ton. SVENSKA TERMINALER PÅ BIOOLJA OCH EL Samtliga av Wibax terminaler i Sverige drivs vid normaldrift på bioolja och förnybar el. 100% FÖRNYBAR EL I FINLAND Wibax Tank tecknade nytt elavtal vilket innebär 100% förnybar el för Wibax finska terminaler. VÄXTHUSGASINVENTERING Växthusgasinventering för hela Wibax Group har genomförts för 2021, enligt GHG Protocol. SÄKERHETSDAGAR Wibax genomförde under hösten ”säkerhetsdagar” för alla medarbetare i Sverige med syftet att öka säkerhetskulturen. EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR – REGION NORR Wibax VD, Jonas Wiklund, utsågs till Norrlands främste entreprenör i EY:s utmärkelse EY Entrepreneur of the Year. ÅRETS LEDARE NORRBOTTEN Wibax VD, Jonas Wiklund, utsågs av Norrbottens Affärer och [i.o.h] organisationsutveckling till årets ledare i Norrbotten.

ISO 9001 OCH 14001 FÖR WIBAX GROUP Wibax Group koncernen certifierades enligt ISO 9001 och 14001 under ett gemensamt certifikat. UPPDATERAD CODE OF CONDUCT Wibax uppdaterade Code of Conduct för att tydliggöra våra förväntningar på affärspartners när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, antikorruption, hälsa, säkerhet och arbetsmiljö. MOBILA LAGRINGSTANKAR FÖR BIOOLJA Wibax Industrial har byggt mobila lagringstankar för bioolja med system för säker lastning och lossning samt elektrisk varmhållning. NYA 74-TONS EKIPAGE Wibax investerade i sex nya 74-tons ekipage för att öka lastvikten och på så sätt minska både antalet transporter på vägarna samt utsläpp per transporterat ton. NYTT KOMBIEKIPAGE Wibax investerade i nytt kombiekipage för kemikalier vilket möjliggör en ökning av lastvikten för några av våra kombinationstransporter. FÖRSTA FOSSILFRIA TRANSPORTEN Wibax har avtalat med kund om fossilfria transporter till och från kunden, detta med HVO.

OMBYGGNATION TERMINALER Invallning av Wibax terminal i Skelleftehamn påbörjades under 2021, med slutförande under 2022.

ÄLSKADE KEMIKALIER Wibax lanserade kortfilmsserien ”Älskade kemikalier” med syftet att förändra synsättet på kemikalier och visa vilken nytta kemikalier gör för vår miljö och samhälle.

PLATTFORM FÖR VIDEOSKAPANDE För att utveckla vår kommunikation infördes en online-studio för att enklare kunna skapa egna informations- och instruktionsvideor och sprida information på ett enklare sätt.

FAIR TRANSPORT CERTIFIERING Fair Transport har gått från att vara ett åtagande för hållbara transportaffärer till att bli Sverige första hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg. Wibax Logistics innehar denna certifiering.

WIBAX • 9


VÅR HÅLLBARHETSSTATEGI Wibax hållbarhetsstrategi är att bedriva ett hållbart företagande med högt hållbarhetsfokus i alla delar av verksamheten. Att tillgodose en god ekonomisk utveckling i harmoni med miljömässig och social utveckling, det är vad hållbarhet och hållbart företagande innebär för Wibax. Det som ska leda Wibax i vårt hållbarhetsarbete är företagets ledord; framåtanda, delaktighet, hållbarhet och kvalitet i alla steg samt kundfokus, vilket vi sammanfattar i begreppet God Kemi. För att hållbart nå verksamhetsmålen och kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden ska vi arbeta kostnadseffektivt, ha en aktuell produktportfölj och ett aktivt kundfokus. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med stort säkerhetstänk och våra kunder ska kunna lita på att Wibax produkter och tjäns-

ter bottnar i en hållbar leverantörskedja. Vi ska jobba för ett optimerat resursutnyttjande och medvetna val vid exempelvis produktutveckling, inköp och verksamhetsutförande. Wibax målsättning är att kunna ge kunderna den bästa lösningen med avseende på miljöval, hög säkerhet, service och god totalekonomi. Wibax hållbarhetsstrategi kan delas upp enligt de tre hållbarhetsaspekterna; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Wibax strävar efter att allt vi gör ska genomsyras av God Kemi, både för företaget och för omvärlden. Denna hållbarhetsredovisning syftar till att beskriva Wibax-koncernens hållbarhetsupplysningar och vårt arbete med God Kemi från styrning till praktiskt genomförande.

VÅR HÅLLBARHETSPROCESS Wibax arbetar med målstyrning för att säkerställa ständig utveckling och ett kontinuerligt förbättringsarbete på alla nivåer inom verksamheten. För oss är hållbarhet inte en separat aktivitet utan något som genomsyrar alla delar av vår verksamhet. Wibax målstyrningsmodell utgår från vår värdegrund som ska genomsyra såväl vårt dagliga operativa arbete som vårt strategiska målstyrningsarbete. Cisternen i målstyrningen hålls uppe av sex fokusområden, som alla är värderade som lika viktiga.

10 • WIBAX

Varje fokusområde har i sin tur ett eller flera strategiska mål som anger vad vi ska uppnå, dessa i sin tur mynnar ut i ett antal nyckelaktiviteter som visar riktning på hur vi ska uppnå målen. För att skapa en delaktighet och framåtanda är det av stor vikt att hela koncernen är delaktig i målstyrningsarbetet. Då förstår varje medarbetare hur de själva kan vara med och påverka.


G SI

LBARHET HÅL

L HÅLLBARH CIA ET SO

MIL J Ö MÄ S

Effektiv logistik innebär färre tomma returtransporter, minskad bränsleförbrukning och lägre belastning på klimat och miljö jämfört med alternativen.

Jordens resurser är ändliga och allt liv på jorden är beroende av kemiska processer. För oss som arbetar med kemi måste strävan vara att påverka naturen och klimatet så lite som möjligt och samtidigt optimera resursanvändningen. Smart högteknologisk kunskap uppfyller oftast båda dessa syften och resulterar dessutom i god totalekonomi och hållbar utveckling.

EKONOMI S K HÅ L

Med teknologisk kompetens och problemlösning i nära samarbete med våra kunder kan vi tillsammans skapa större utbyten och effektivare industriella processer. Det kan i sin tur skapa tillväxtmöjligheter och förbättrad totalekonomi för våra kunder samtidigt som resursanvändningen optimeras.

Trygghet, erfarenhet, service och hög kunskapsnivå skall ge kunden den bästa lösningen med bästa miljöval, hög säkerhet och god totalekonomi.

HET AR LB

God kemi är vårt samlade begrepp som sammanfattar Wibax värderingar, kunskap och marknadsroll samt ställer högsta krav på säkerhet, kvalitet och miljö. God kemi innebär att vi lovar våra kunder och omvärld att alltid arbeta för en hållbar utveckling med ett optimalt resursutnyttjande, så liten miljöpåverkan som möjligt och de miljömässigt bästa alternativen.

Det är God Kemi för oss.

AGENDA 2030 FN har upprättat en agenda för ett hållbart samhälle - Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Wibax verksamhet och hållbarhetsarbete kan härledas till 10 av målen i Agenda 2030. Härledningen har gjorts med stöd av SDG Compass. Målen som identifierats är de områden där vi som verksamhet ser att vi påverkar samt har möjlighet att bidra till målens uppfyllande.

WIBAX • 11


VÄSENTLIGHETSANALYS Vår väsentlighetsanalys är baserad på flera olika parametrar: Intressentenkät, analys av omvärldsdrivkrafter och en självskattning. Vår kontinuerliga intressentdialog via kundintervjuer, dagliga möten vid kemikalieleveranser, leverantörsutvärderingar och intressentenkät ger oss även en bild av våra intressenters förväntningar och krav på oss som leverantör.

STÖRRE

Hållbar leverantörskedja

Ytterligare omvärldsdrivkrafter tas till hänsyn så som lagar och krav, globala och statliga hållbarhetsmål och internationella riktlinjer om miljöhänsyn, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Utifrån våra intressenters förväntningar och krav på oss samt våra analyser av omvärldsdrivkrafter har vi gjort en självskattning där vi identifierade de hållbarhetsaspekter som vi anser att vi har störst möjlighet att påverka frågan, dessa är presenterade i bilden nedan. Resultatet av väsentlighetsanalysen bidrar till Wibax väg framåt.

Säker kemikaliehantering

Energieffektivisering

Säkra transporter Välmående personal Minska transportutsläpp

MINDRE

BETYDELSE FÖR INTRESSENTER

Intressentenkäter uppdateras och utförs var tredje år, den senaste intressentenkäten skickades ut hösten 2020 till Wibax kunder, våra medarbetare och även några leverantörer. Enkäten hade fokus på Wibax hållbarhetsarbete och innebar att våra intressenter fick ange de, enligt dem, högst prioriterade hållbarhetsaspekterna för Wibax att fokusera på. Enkäten innehöll aspekter inom målen från Agenda 2030 som

identifierats är aktuella för Wibax verksamhet med en kort presentation hur hållbarhetsaspekten är kopplad till Wibax verksamhet.

Effektiv resursanvändning Hållbar avfallshantering

Hållbar ekonomisk tillväxt

Utökade krav på fartyg

Inkluderande & jämställt företag

Minimera utsläpp till vatten

MINDRE

Utveckla fossilfria marknaden

WIBAX MÖJLIGHET TILL ATT PÅVERKAN FRÅGAN

HÅLLBARHETSMÅL Wibax står bakom deklarationen för Fossilfritt Sverige. Våra långsiktiga strategiska miljömål är att: Vid normal drift ska uppvärmning av anläggningar inklusive cisterner vara förnybar till 2025. Wibax ska sträva efter att vara ledande inom omställningen till fossilfria tunga transporter, med mål att 80% av egna utförda transporter ska vara fossilfria 2030. Wibax hållbarhetsmål för 2021 var minskade fossila CO2 utsläpp per transporterat ton och hållbara inköp.

12 • WIBAX

STÖRRE


CERTIFIERINGAR OCH GRANSKNINGAR ISO CERTIFIERINGAR Wibax Group koncernen är numera certifierade i ett samlat certifikat gällande kvalitetsledningssystemet ISO 9001 samt miljöledningssystemet ISO 14001. Undantaget är Wibax terminal i Kunda, Estland som kräver mindre åtgärder för att kunna inkluderas. Dessa ledningssystem hjälper Wibax att organisera, effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten. HÅLLBARHETSBESKED Wibax Biofuels AB och Wibax Logistics AB innehar hållbarhetsbesked från Energimyndigheten. Ett hållbarhetsbesked behövs för att biodrivmedel och biobränslen ska få ta del av stöd såsom skattenedsättning och elcertifikat samt att få räknas som noll i utsläpp inom handeln med utsläppsrätter. ISCC Wibax Biofuels AB och Wibax Sales Oy är certifierade som Trader with Storage with waste/residual material enligt International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) för att möjliggöra handel med ISCCcertifierade biooljor till kunder. Certifieringen är ett bevis på att bolagen uppfyller kraven i RED II och ISCC EU. ISCC certifieringen är en internationell och transparent certifiering som visar tydligt på uppfyllande av de miljömässiga, sociala och spårbarhetskrav som ställs på biooljor. FAIR TRANSPORT Wibax Logistics Fair Transport certifiering innebär att vi uppfyller uppsatta kvalitetskriterier och att detta löpande följs upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer att våra transporter utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och hållbart. ACHILLES Achilles är en internationell plattform som möjliggör skapandet av industristandarder för insamling och validering av leverantörsinformation inom olika nätverk. Wibax är med i Achilles nätverken Achilles JQS, för olje- och gasindustrin, samt Achilles Utilities NCE för energibranschen.

KRANMÄRKNING Wibax huvudkontor i Piteå är kranmärkt vilket är en nationell hållbarhetsmärkning. Kranvatten är bättre för miljön än förpackat vatten, är dessutom alltid lokalproducerat och distributionen är väldigt energisnål. ECOVADIS Wibax är ansluten till plattformen Ecovadis vilket är en hållbarhetsbedömning av en tredjepartsaktör. Resultatet i Ecovadis baseras på ett omfattande frågeformulär med dokumentationsbevisning, där svar och bevis granskas och bedöms av Ecovadis. Bedömningen är uppdelat i områdena miljö, lagar och mänskliga rättigheter, etik, och hållbara inköp. Bedömningen under 2021 resulterade i Guld rankning, där Wibax Group resultat var av den 94:e percentilen. RESPONSIBLE CARE Wibax är anslutna till Responsible Care, vilket är den globala kemikalieindustrins frivilliga initiativ som, utöver efterlevnad av lagar och regler, förbinder kemikalieföretag att; • Kontinuerligt förbättra kunskapen om miljö, hälsa, säkerhet och prestanda för våra teknologier, processer och produkter under deras livscykler för att undvika skador på människor och miljö. • Använd resurser effektivt och minimera avfallet. • Rapportera öppet om prestationer och brister. • Lyssna, engagera och arbeta med människor för att förstå och ta itu med deras problem och förväntningar. • Samarbeta med regeringar och organisationer i utvecklingen och implementeringen av effektiva förordningar och standarder, och för att möta eller gå längre än dem. • Ge hjälp och råd för att främja ansvarsfull hantering av kemikalier av alla som hanterar och använder dem längs produktkedjan.

WIBAX • 13


OMVÄRLDSANALYS OCH RISKHANTERING Wibax omvärldsanalys syftar till att samla in och analysera händelser i företagets omvärld och ta ställning till hur dessa ska hanteras. På Wibax genomförs årligen SWOTanalyser för att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot som företaget ska förhålla sig till. Utifrån dessa analyser har ett antal risker identifierats som är väsentliga för vår verksamhet. Samtliga risker finns med i vårt målstyrningsarbete, därigenom säkerställer vi att det sker ett ständigt pågående arbete med de identifierade riskerna. Nedan följer de främsta risker som vi identifierat för vår verksamhet inför 2021.

STRATEGISKA RISKER

S

W

O

T

RISKHANTERING

RISKER AVSEENDE MILJÖTILLSTÅND Wibax bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken på alla verksamhetsorter. Otillräckliga tillstånd och långa handläggningstider påverkar flexibiliteten för lagring och hantering. Brott mot tillämpliga miljölagar kan leda till straffrättsliga påföljder och tvångsåtgärder.

Efterlevnad av miljökrav är av stor betydelse i Wibax verksamhet. Utan miljötillstånd kan den nuvarande verksamheten inte bedrivas. Wibax försöker att arbeta förutseende och med långsiktig planering för att tillstånden ska motsvara verksamheternas behov både vad gäller omfattning och flexibilitet, samt har dedikerade resurser som jobbar med tillståndsfrågor.

KUNDBEROENDE Kraftiga konjunktursvängningar och förändrade kundkrav kan öka risken för minskade försäljningsvolymer.

Genom nära och långsiktiga kundrelationer, tekniska samarbeten, en flexibel produktportfölj samt ett utbrett logistiksystem är Wibax bättre rustade för eventuella konjunktursvängningar. Vidare strävar Wibax efter att erbjuda kunderna hög kvalité avseende produkter och leveranssäkerhet, med mål att vara konkurrensstarka.

POLITISKA RISKER Införande av kilometerskatt skulle ge avsevärd påverkan för vår verksamhet.

Våra terminaler är strategiskt placerade nära kunden för att minska transportbehovet på väg.

Förändringar i skattelagstiftning avseende hållbara val kan dels påverka de ekonomiska möjligheterna att köra fordonen på förnybara drivmedel, dels påverka möjligheter till försäljningen av biooljor.

Wibax bedriver en aktiv omvärldsbevakning för att hantera politiska risker och samarbetar med både nationella och internationella branschorganisationer för att förhålla sig till dessa risker.

Affärsrisker kan uppstå till följd av politiska beslut eller förändringar i den lagstiftning och regelverk som gäller i de olika länder Wibax gör affärer med. RISKER AVSEENDE VÄRDEKEDJA FÖR INKÖP Att vi handlar med leverantörer som bryter mot de kriterier vi ställer på våra leverantörer via vår Code of Conduct, då det är svårt att säkerställa efterlevnaden trots processen för leverantörskontroll som finns.

14 • WIBAX

Wibax genomför leverantörsbedömningar som baseras på bland annat Wibax Code of Conduct. Leverantörsrevisioner genomförs på betydande leverantörer.


OPERATIVA RISKER

RISKHANTERING

RISK FÖR OLYCKSFALL OCH OHÄLSA Wibax medarbetare och entreprenörer utsätts ibland för riskfyllda situationer som kan innebära risk för olycksfall och/eller ohälsa.

Wibax arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor och det finns tydliga rutiner för när och hur riskbedömningar ska utföras. Genom utbildning får alla medarbetare kunskaper om de produkter, material och utrustning som är relevant för respektive medarbetares arbete, vilket minskar riskerna för olyckor. Ett informationsblad skickas ut en gång i kvartalet för att informera om bland annat avvikelsetrender och mer allvarliga olyckor.

RISK FÖR MILJÖPÅVERKAN PÅ GRUND AV UTSLÄPP AV KEMIKALIER Utsläpp till luft och vatten genom olyckor kan negativt påverka mark och miljö där utsläppen sker, och följaktligen Wibax förtroende och därmed möjligheterna att fortsätta att driva verksamheten.

Med väl utbildade chaufförer och relevant utrustning minimeras riskerna för trafikolycka och potentiellt utsläpp av kemikalier som följd. För att förhindra utsläpp på depåer är majoriteten av cisternparkerna idag invallade och planering finns för invallning av fler terminaler. Terminalerna riskbedöms kontinuerligt och identifierade möjliga utsläppspunkter åtgärdas.

RISK FÖR OTILLRÄCKLIG KOMPETENSFÖRSÖRJNING Att kunna behålla befintliga medarbetare, och attrahera nya med rätt kompetens är en mycket viktig förutsättning för Wibax fortsatta utveckling.

Wibax har som mål att vara den attraktivaste arbetsgivaren i branschen. För att uppnå detta jobbar vi bland annat med kompetensförsörjning, att förbättra samarbete och kommunikation mellan avdelningar och vi genomför medarbetarundersökningar regelbundet där vi jobbar med resultaten.

RISK FÖR BRISTER I LEVERANTÖRSKEDJAN Brister i leverantörskedjan skulle kunna påverka vår förmåga att försörja våra kunder med utlovad produkt vilket kan skada oss både ekonomiskt samt påverka vårt varumärke.

Genom att arbeta med fler leverantörer på samma produkt för att inte få försörjningsbrist.

RISK FÖR BRIST I TEKNISK UTVECKLING Ett av Wibax strategiska mål är att Wibax ska sträva efter att vara ledande inom omställningen till fossilfria tunga transporter, med mål att 80% av egna utförda transporter ska vara fossilfria 2030. Risker med detta är att tekniken inte utvecklas i tillräckligt snabb takt inom detta område så att det inte finns tillgängliga lösningar och tillgängliga fossilfria drivmedel på marknaden.

Wibax bedriver omvärldsbevakning både på bränsleförsörjningsalternativ samt på den teknologiska utvecklingen för att hitta lämpliga alternativ för att minska vårt fossila avtryck.

WIBAX • 15


EKONOMISK HÅLLBARHET Ekonomisk hållbarhet innebär för oss på Wibax – att hela tiden vara flexibel gentemot kundens behov och snabbt kunna anpassa oss i en ständigt föränderlig värld. När vi fokuserar på värdeskapande kundlösningar med utgångspunkt i kundens behov och krav kan vi aktivt arbeta med att anpassa vår verksamhet för utveckling av aktuell och hållbar produktportfölj och logistiksystem. Detta speglas av vår ekonomiska hållbarhetsstrategi. EKONOMISK HÅLLBARHETSSTRATEGI Wibax ska nå satta tillväxtmål och vara ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. Tillväxtmålen nås genom en fortsatt utveckling av produktportföljen samtidigt som koncernen är kundfokuserad och har ett särskilt fokus på kostnadseffektivitet och värdeskapande kundlösningar. UTVECKLING AV PRODUKTPORTFÖLJ Wibax har arbetat fram ett nytt tjänstekoncept – Mobile Solutions, vilket innebär uthyrande av mobila lagringstankar för bioolja. Dessa mobila lagringstankar är utrustade för att kunna varmhålla produkten samt med en invallning som säkrar uppsamling av spill vid eventuella läckage. En annan applikation är en mobil ångpanna för uthyrning – och i stället för att ångpannan ska drivas av fossil energi har Wibax tagit fram en mobil lösning för att driva en flyttbar ångpanna på fossilfritt bränsle.

16 • WIBAX

KUNDNÖJDHET På Wibax är kunden i fokus och kundnöjdhet är därför centralt i vår organisation. Vi anser att det är viktigt att vara lyhörd och flexibel inför kundens behov och för därför hela tiden täta dialoger med våra kunder för att urskilja specifika krav och önskemål för att kunna ge kunderna det de förväntar sig. Med bakgrund i det så är vårt strategiska mål att 98 % av tillfrågade kunder ska anse sig ha fått vad de förväntat sig eller mer från Wibax som leverantör. Mätinstrumentet för uppföljning är täta kundundersökningar i form av telefonintervjuer där kunden får gradera Wibax i olika frågor gällande bemötande, säkerhet, produktkvalitet och Wibax ur ett hållbarhetsperspektiv. 2021 utfördes 120 intervjuer med kunder i både Sverige och Finland där de får sätta betyg på Wibax som företag i de olika frågeställningarna. Wibax har fortsatt att uppnå vårt mål om kundnöjdhet där 98% av kunderna har fått vad de förväntar sig eller mer.

98%

av kunderna har fått vad de förväntar sig av Wibax eller mer.


ÄLSKADE KEMIKALIER Wibax har under året tagit fram en filmserie ”Älskade kemikalier”, filmserien är en kampanj med syfte att visa på vilken nytta kemikalier faktiskt gör för miljön och vårt samhälle. Ordet kemikalier förknippas oftast med något som är dåligt eller farligt. Det är en missvisande bild, eftersom väldigt många kemikalier har goda användningsområden som exempelvis att rena dricks- och avloppsvatten, binda vägdamm och för att uppnå mer hållbara industriella processer. Rent krasst kan man säga att utan kemikalier skulle vi varken ha rent vatten att dricka eller ren luft att andas.

BEPRÖVAD LEVERANTÖR

PAPPER & MASSA

ENERGI - BIOOLJA

VÄG

TRANSPORT

LAGRING

GRUVA

KEMISK INDUSTRI

KOMMUN & LANDSTING

BATTERIINDUSTRI

LIVSMEDEL

Effektivare processer Bättre totalekonomi ÖVRIG INDUSTRI

RAFFINADERI & PETROKEMISK INDUSTRI

STÅL & METALL

Lägsta möjliga miljöpåverkan WIBAX • 17


MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET - GOD KEMI I TANKEN Kemi finns överallt och det liv som vi människor lever är idag beroende av kemiska processer. Vi anser att vi har ett stort ansvar i att minska vår påverkan på miljön och jobba för en effektiv resursanvändning för att bidra till att livet som vi känner till det, ska kunna fortsätta i generationer framöver. Genom bland annat processoptimeringar, smarta logistiklösningar med miljöeffektiva transportlösningar och lagring, miljövänligare produkter, konverteringar av förbränningsanläggningar från fossil olja till bioolja och försäljning av bioolja för förbränning bidrar vi aktivt till att minska vårt och våra kunders fossila avtryck.

96% Av fordonsflottan mäter körbeteende

18 • WIBAX

Vi anpassar även vårt produkt- och tjänsteutbud efter marknadens behov. MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHETSSTRATEGI Wibax ska bedriva ett aktivt miljöarbete där allt vi gör ska genomsyras av God Kemi. Vi ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser genom egen effektivisering och val av teknik men även genom försäljning av koldioxidneutrala produkter. Miljömässig hållbarhet uppnås genom att bedriva ett optimerat resursnyttjande och göra medvetna val.

Reduktionsandel i Wibax lastbilars bränslemix

29%

I relation till reduktionsplikten för diesel vilken 2021 var 21% jan-aug, 26% aug-dec.

100%

98%

Andel fordon med alkolås/nyckelskåp

Andel av fordonsflottan som är Euro 6


GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Kemi Piteå

Oulu

Skellefteå

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Kokkola Pietarsaari

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Örnsköldsvik Vaasa

FINLAND

Härnösand Kaskinen

Hamina Kotka

SWEDEN

NORWAY

Rauma

Gävle

Turku

Skutskär

LOGISTIK MED MILJÖFOKUS Wibax har 19 sjöterminaler och depåer strategiskt placerade längs den svenska och finska kusten, samt en terminal i Estland. Med hjälp av korta vägtransporter till kunderna tillsammans med god planering, kombinationer av olika transportslag samt lagring och returflöden skapar vi effektiva logistikflöden med låg miljöpåverkan. Målet med Wibax transporter och logistikflöden är att transporterna ska vara ekonomiskt hållbara och utföras till så hög kvalitet som möjligt med en låg miljöpåverkan. Effektiv resursanvändning är en av vägarna till målet att minska vårt fossila avtryck och minimera vår energianvändning. När det kommer till logistik och transporter analyserar och utvärderar vi kontinuerligt våra resurser i form av personal, bränsle, fordon och teknisk utrustning för att de ska ge så stor miljönytta som möjligt. EKONOMISKT KÖRSÄTT MINSKAR MILJÖBELASTNINGEN Wibax Logistics transporterar årligen närmare 1 miljon ton kemiska produkter på vägarna i Norden. Det är därför av stor vikt för Wibax att bibehålla ett ekonomiskt körsätt och minska miljöbelastningen från våra landtransporter. Bränsleförbrukningen står för ungefär hälften av koncernens energiförbrukning mätt i kWh.

Kunda

Stockholm

Herre

ESTONIA

Norrköping Uddevalla Göteborg

TERMINAL

Helsingborg

DENMARK

Malmö

OFFICE

Wibax transporter ska utföras till så hög kvalitet som möjligt med så låg miljöpåverkan som möjligt UTBILDNINGSTIMMAR /CHAUFFÖR

+

=

11

TILLSVIDAREANSTÄLLDA CHAUFFÖRER

}120

Wibax arbetar med att minska vår bränsleförbrukning genom att våra chaufförer regelbundet coachas via ett system för resurseffektiv körning. Wibax chaufförer ligger på en hög nivå jämfört med övriga chaufförer i Europa. Resurseffektiv körning innebär minskad bränsleförbrukning, minskat däckslitage, färre reparationer och underhåll vilket ger lägre miljöbelastning. Dessutom har Wibax ett däckavtal med Michelin som gör att vår bränsleförbrukning och således vår totala CO2 belastning minskar. Däcken nyttjas optimalt så att de håller längre, rullar lättare och ger bra fäste för säkra transporter. Mönsterskurna däck ger i genomsnitt 25% fler mil och innebär drygt 25% sänkt rullmotstånd.

TANKBILAR

65


64 TON ELDRIVEN HISTORIA TILLSAMMANS MED SCANIA OCH REEL

En eldriven ADR godkänd lastbil med totalvikt om 64 ton köptes in under 2021. I Wibax verksamhet utgör transporterna en stor del av bolagets klimatpåverkan, och för att minska denna påverkan och uppnå de uppsatta klimatmålen är elektrifieringen av tunga lastbilar en viktig pusselbit. Med denna lastbil kan Wibax minska klimatpåverkan med upp till 1 370 ton CO2 utsläpp. Wibax har tillsammans med Scania arbetat länge för att hitta en elektrifierad lösning för Wibax applikation. El-lastbilen som tas i drift under 2022 är den första elektriska 64-tonnaren som går i trafik. Investeringen av lastbilen gjordes med stöd från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) och som en del av projektet REEL. REEL är ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att

20 • WIBAX

accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Initiativet leds av CLOSER, delfinansieras av FFI, genom Vinnova och Energimyndigheten. Lastbilen kommer nyttjas primärt för att transportera produkt i Piteå med omnejd, samt mellan Piteå och Skelleftehamn. Lastbilen laddas från nära tom till fullt strax under en timma via en 150 kW laddare vilket innebär att laddning kan ske under tider för lastning och lossning. El-lastbilens prestanda och lastkapacitet möjliggjordes genom utvecklingen av en markant starkare elmotor. Som en del av Wibax och lastbilstillverkaren Scanias långsiktiga partnerskap kommer ett samarbete ske för att optimera användningen av fordonet över tid.


Här kommer vi att jobba vidare med att utreda laddning, batteriets livslängd och ruttplanering, med målsättning att Wibax på sikt ska kunna ta in fler elektriska fordon i fordonsflottan på bästa möjliga sätt. ÖVRIG UTVECKLING AV FORDONSFLOTTAN Under 2021 utökades även fordonsflottan på andra sätt när sex nya 74-tons ekipage togs i drift. Högre totalvikt och därmed lastvikt ger ett lägre CO2 utsläpp per transporterat ton. Högre lastvikt innebär även färre transporter och därmed större samhällsnytta.

Maximal sammanlagda bruttovikt på Wibax lastbilsekipage 60-64 ton 65-68 ton 70-74 ton >74 ton

Vi driver ett aktivt arbete för att implementera järnvägstransporter i vårt logistikutbud och erbjuder redan idag ett stort antal containertransporter via järnväg. FOSSILFRIA LANDTRANSPORTER MED WIBAX För att lyckas med klimatomställningen måste vi tillsammans agera för att minska våra utsläpp och minska vårt beroende av fossila bränslen. Wibax arbetar målinriktat för att minska vårt beroende av fossila bränslen och strävar efter att vara ledande inom omställningen till tunga fossilfria landtransporter. Som en del i Wibax arbete mot minskat beroende av fossila bränslen erbjuder Wibax fossilfria landtransporter genom att tanka HVO till kunder som vill minska sitt fossila avtryck.

69,6 ton Genomsnittlig bruttovikt på Wibax lastbilsekipage

WIBAX • 21


FOSSILFRI UPPVÄRMNING VID INLAGRING I CISTERN Wibax lagerhåller en mängd olika produkter vid våra terminaler, där vissa produkter av olika skäl kräver varmhållning, omrörning och annan energidrivande utrustning. Wibax terminaler stod 2021 för ca 44% av Wibax koncernens energiförbrukning mätt i kWh, vilket innebär att terminalerna är en stor energiförbrukare. De cisterner som nyttjas för produkter som kräver varmhållning är isolerade för att minimera värmeförlust. Samtliga terminaler i Sverige värms sedan sommaren 2021 under normaldrift med hjälp av bioolja eller förnybar el. I Finland finns planer för konverteringar i energianvändningen då de nyligen förvärvade terminalerna fortfarande har en värmehållning baserat på bland annat fossil olja. Förutom att koncernen bedriver inlagring av bolagets egna kemikalier så hyr vi även ut lagringskapacitet och kan således erbjuda kunder fossilfri uppvärmning vid inlagring i cistern på flertalet orter runt om i Sverige. BIOOLJA Wibax Biofuels och Wibax Sales (Finland) har i uppdrag att sälja bioolja för tekniska applikationer och förbränning vilket för kunderna innebär CO2-neutrala utsläpp. En del i försäljningsarbetet av biooljor är att motivera kunder, som i dagsläget värmer sina anläggningar med fossil eldningsolja, till att konvertera anläggningarna till bioolja. Wibax Industrial har kompetensen att projektera och genomföra konverteringarna. På detta sätt kan kunden välja en och samma samarbetspartner till både konvertering, inköp av bioolja, lagring och transport. Det faktum att vi äger hela logistikkedjan gör oss dessutom unika inom branschen. Dessa konverteringar av ny, modernare utrustning och bränsleeffektiva brännare ger kunderna en minskad driftkostnad, produktionskapaciteten ökar och med det en miljövänligare process.

KONVERTERING OCH UPPVÄRMNING

Fossilfri uppvärmning av anläggningar och cisterner

→ 22 • WIBAX

=


ENERGIFÖRDELNING kWh WIBAX GROUP

ENERGIFÖRSÖRJNING Med God Kemi i åtanke har vi satt som strategiskt miljömål att vi vid normal drift ska ha förnybar uppvärmning av våra anläggningar inklusive cisterner till 2025. För att uppnå detta arbetar vi aktivt för att konvertera anläggningar till förnybara energiresurser. Wibax Sverige Wibax har sedan 2019 100% förnybar el för hela koncernen i Sverige. Detta resulterar i en hög andel grön/förnybar energi för Wibax i Sverige. 2021 var 92% av energin som användes i Sverige för kontor, terminaler och produktion förnybar. Wibax Finland Sedan 2021 har Wibaxkoncernen i Finland 100% förnybar el. Trots detta har energifördelningen förändrats drastiskt efter inkluderandet av de finska terminalerna, då terminalerna till stor del fortfarande använder fossila bränslen. Energianvändningen har av samma skäl ökat i och med denna utökning av lagringskapacitet.

(Drivmedel är exkluderat) Förnybar el

Elmix (ej förnybar)

Fjärrvärme

Fossila bränslen

Bioolja

Fossila bränslen Finland

Summa förbrukning kWh

35 000 000

100%

30 000 000

80%

25 000 000 60%

20 000 000

40%

15 000 000 10 000 000

20%

5 000 000

0%

0 kWh 2016

2017

2018

2019

2020

2021

År 2020 - förvärv av nio teminaler i Finland

KOLDIOXIDAVTRYCK Växthusgasinventeringen av Wibax koncernens verksamhet 2021 är genomförd enligt Greenhouse Gas protocol. Syftet med inventeringen är att utifrån ett etablerat arbetssätt inventera och kartlägga verksamhetens klimatpåverkan.

FÖRDELNING AV VERKSAMHETENS CO2 UTSLÄPP

Utsläppsinventeringen avgränsas utifrån verksamhetens rådighet över aktiviteterna och innefattar utsläpp för Wibax samtliga bolag från första januari till sista december. Utsläppskällorna som ingår i inventeringen 2021 är här grupperade utifrån: Wibax uttransporter till kund uppdelat mellan interna och externa transportörer (baserat på bränsleförbrukning och information från externa transportörer), huvudkontor Piteå (fastighetsutsläpp, produktionsförbrukning, el, värme), terminaler i Sverige och terminaler i Finland (el, fjärrvärme samt förbränning av fossil olja för uppvärmning), samt tjänsteresor med bil (tjänsteutförande fordon och personresor med bil).

Tack vare våra förnybara elavtal och konverteringar till biooljeuppvärmning vid terminalerna i Sverige är utsläppen från dessa verksamhetsaktiviteter fortsatt relativt låga i Sverige. Det nya elavtalet för Wibax verksamhet i Finland har också haft en positiv påverkan på verksamhetens utsläpp. Vidare har Wibax uppdaterat beräkningsmetodiken för transportutsläppen per transporterat ton. Den nuvarande beräkningsmetodiken utgår helt och hållet från utsläppsoch reduktionsinformation från bränsleleverantörer och innebär färre antaganden.

Kg CO2 eq/transporterade ton

Kartläggningen visar, likt tidigare växthusgasinventering, att den största delen av verksamhetens utsläpp kommer från Wibax transporter av produkter mellan våra terminaler och kunder. Sedan förvärvet av Wibax Tank i Finland har andelen utsläpp från terminalerna på koncernnivå ökat. Detta beror främst på att den finska verksamheten ännu använder en stor del fossil olja.

% Interna transportörer

Terminaler Sverige

Externa transportörer

Terminaler Finland

Kontor/Produktion

Tjänstebilar och resor

10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Transportutsläpp Wibax Logistics 2019

8,28

2020

7,42

2021

7,41

WIBAX • 23


UTSLÄPP TILL MARK, LUFT OCH VATTEN 2021 rapporterades 22 avvikelser och tillbud gällande kemikaliespill, överspolning eller läckage kopplat till Wibax verksamhet. Ingen miljöskada bedömts ha skett vid dessa händelser. Omfattningen på kemikaliespill, överspolningar och läckage har varierat men innebar i de flesta fall endast ett mindre lokalt utsläpp innanför mekaniska barriärer så som lossnings- eller lastningsplatser och invallningar. En trafikhändelse med risk för miljöpåverkan har skett under året där sanering av vägbanan var nödvändig. I detta fall, har utsläpp skett utanför tekniska barriärer. Sanering har skett omedelbart efter upptäckt och resulterat i att ingen fortsatt miljöpåverkan fanns efter trafikhändelsen. Grundorsaksutredning, åtgärdsplaner och uppföljning av åtgärdseffekt görs för alla avvikelser och tillbud, för att i största möjliga mån minska risken att en liknande händelse ska ske igen.

24 • WIBAX

Under 2021 började Wibax lagra bitumen vid Wibax terminal i Skelleftehamn. Lagringen medförde under året luktobehag för omgivningen. Bitumen är den olja som blandat med grus bildar den asfalt som läggs ut på vägarna. Bitumen måste lagras vid ca 155 grader vilket innebär att viss avgasning av cisternerna sker. Marknadsförändring i spår av pandemin och därmed förändring i oljebehov har förändrat specifikationen av bitumen där den nya sammansättningen av råvaran ger en ny distinkt lukt. Både tekniska och kemiska lösningar har utretts och beslut har tagits om att installera en teknisk åtgärd vilket kommer att reducera avgasningen till ett minimum. Inga utsläpp till vatten har rapporterats under året. Vatten som används vid exempelvis Wibax produktionsanläggning och diskning av bilar kontrolleras internt och går sedan till det kommunala reningsverket.


GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

SOCIAL HÅLLBARHET Wibax arbete med social hållbarhet fokuserar på att alltid arbeta för ett jämställt och rättvist samhälle med allas lika värde i grunden, både i små och stora sammanhang.

som är ömsesidigt fördelaktiga och som bygger på gemensamma värderingar och hur vi agerar inom dessa områden. Uppförandekoden finns i sin helhet på Wibax hemsida.

Vi ser även till samhället närmast oss och hur vi kan bidra för att göra samhället bättre för de i vår närmsta omvärld. Inte minst så har medarbetarna en central roll i Wibax hållbarhetsarbete då välmående, engagerad och motiverad personal är det som gör företaget framgångsrikt.

Som distributör är effektiva inköp med goda långsiktiga leverantörsrelationer av yttersta vikt. Vi har ett stort globalt inköpsnätverk med ett hundratal leverantörer som finns i mer än 10 olika länder, där majoriteten av leverantörerna är från EU.

Vår strävan är att Wibax ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner sig delaktiga, betydelsefulla, motiverade och trygga samt en samarbetspartner som står för god kvalitet i alla led.

LEVERANTÖRSBEDÖMNINGAR OCH REVISIONER Innan avtal tecknas med nya leverantörer görs en bedömning av leverantören utifrån bland annat en självdeklaration, bedömningen ska upprepas minst vartannat år. För större leverantörer genomförs regelbundna platsbesök när det är möjligt, vilket begränsades under 2021 på grund av covid-19.

Inom Wibax får ingen ta emot eller erbjuda kunder, potentiella kunder, myndigheter eller andra affärspartners någon form av ersättning eller belöning som strider mot lagar och god affärssed. WIBAX SOCIALA HÅLLBARHETSSTRATEGI Wibax ska vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att aktivt arbeta med hållbarhet bidrar vi till ett bättre samhälle och blir en mer attraktiv leverantör och arbetsgivare. Genom kontroll på leveranskedjan ska vi säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet utan inskränkningar på mänskliga rättigheter. HÅLLBARA INKÖP Wibax arbetar aktivt med att våra inköp ska vara etiskt riktiga och att de leverantörer vi anlitar ska efterfölja lagar, konventioner och god affärssed. För att vara en potentiell leverantör till Wibax måste leverantören följa och ställa sig bakom vår uppförandekod (CoC) eller ha en uppförandekod som bedöms vara av samma omfattning som, eller mer omfattande än Wibax uppförandekod. Wibax CoC baseras på FN:s och Global Compacts grundläggande principer inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, affärsetik och bekämpning av korruption. Vidare skall dessa krav, inom ramen för våra leverantörers inflytande, även tillämpas på underleverantörer och underentreprenörer. Vår uppförandekod är tillgänglig för alla våra medar-betare och ingår även i introduktionsprogrammet vid nyanställning. Under 2021 uppdaterades Wibax Uppförandekod vilket innebar ett tydligare krav på våra affärspartners gällande områden som mänskliga rättigheter, arbete, miljö, antikorruption samt hälsa, säkerhet och arbetsmiljö. Wibax vill bygga relationer med affärspartners

Wibax leverantörer har stor inverkan på vår verksamhet och våra förutsättningar att tillverka och sälja kemikalier med rätt kvalitet. Det finns olika sätt att styra leverantörerna, t.ex. genom avtal/kontrakt, specifikationer och krav på certifiering enligt vedertagna standarder. En certifiering är dock ingen garanti för att leverantören lever upp till just våra specifika krav och förväntningar. Därför jobbar Wibax med leverantörsrevisioner. Revisionerna syftar till att säkerställa att Wibax leverantörer uppfyller de krav vi har ställt i vår uppförandekod. Vår uppförandekod kan sammanfattas enligt följande och är fokusområden under revisionerna: 1. Kunskap, kvalitet, säkerhet och miljö ska prägla Wibax verksamhet. Wibax uppförandekod är en del av vårt ansvarstagande för en hållbar utveckling. Målgruppen är vår egen verksamhet såväl som våra leverantörer och kunder. 2. Wibax och våra affärspartners värnar om att anställda och övriga som vistas i våra och leverantörernas lokaler ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö. 3. Vi förväntar oss att alla våra affärspartners och leverantörer som vi anlitar ska följa vår uppförandekod och står bakom FN Global Compacts 10 grundläggande principer. Dessutom ska dessa krav, inom ramen för vårt inflytande på våra leverantörer, också tillämpas på underleverantörer och underentreprenörer via kontroll av leveranskedjan. Under 2021 har fyra leverantörsrevisioner utförts. Varav två på plats hos leverantörer och två så kallade desktop granskningsrevisioner.

WIBAX • 25


SPONSRING Wibax vill genom vår sponsring bidra till samhället på ett bra sätt. Vi ser sponsringen som ett samarbete som ska gynna båda parter. Genomgående i våra sponsorsamarbeten är att de ska genomsyras av God Kemi, vi eftersträvar en jämn könsfördelning samt samarbeten som gynnar barn och unga oavsett ekonomiska möjligheter eller kulturell bakgrund. Wibax fortsätter sponsra innebandylaget Wibax Piteå IBK som bär vårt namn. Vi har under 2021 även sponsrat bland annat Piteå Elit, PIF Dam, Ung Företagsamhet Norrbotten, Barncancerfonden, Piteå Summer Games och Lions. Utöver dessa har även ett antal barn och ungdomslag i olika idrotter fått ta del av Wibax sponsring.

WIBAX CHAUFFÖRSUTBILDNING Wibax Logistics genomförde tillsammans med Arbetsförmedlingen en anpassad utbildning till yrkesförare, Wibax Academy Chaufförsutbildning. Under 8 månader höll Yrkesakademin i Luleå och Wibax tillsammans utbildningen med anledning av den rådande bristen på utbildade yrkesförare. Wibax erbjöd 14 personer möjligheten att genomgå utbildningen. Den arbetsplatsförlagda delen i utbildningen genomfördes på Wibax och här utbildades deltagarna inom de områden som gäller specifikt för tankbil. Den teoretiska delen och körkortsutbildningen ansvarade Yrkesakademin för. Efter avklarad utbildning under maj 2021 fick en handfull deltagare möjligheten att bli anställda hos Wibax och resterande elever gick ut i jobb till andra företag i regionen. Wibax är mycket nöjda med den insats som vi tillsammans med Arbetsförmedlingen gjort för att stärka kompetensförsörjningen i regionens näringsliv.

26 • WIBAX


STUDENTER Wibax gjorde en gästföreläsning vid Luleå Tekniska Universitet och föreläste för studenterna om företaget, vårt hållbarhetsarbete och en möjlig framtid inom Wibax. Under Strömbackaskolans Hållbarhetsvecka besökte vi eleverna på Fordons- och Transportprogrammet och berättade om Wibax hållbarhetsarbete. Wibax har även medverkat i en digital rekryteringsmässa ”Hemlängtan”, med syfte att visa vilka vi är samt locka till oss framtida medarbetare som vill flytta norrut.

Under våren 2021 gjorde en student studerandes till civilingenjör industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet ett examensarbete med inriktningen kvalitetsutveckling. Exjobbet hade titeln ”Lyckas med implementering av ISO 9001” och har genomförts i samband med att alla dotterbolag och avdelningar skulle inkluderas i ISO 9001 och ISO 14001 certifikatet. Studien har undersökt hur man lyckas implementera kvalitetsledningssystemet ISO 9001 med hjälp av medarbetarnas engagemang.

WIBAX • 27


MEDARBETARE ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Wibax värderingar utgör den kraft vi behöver för att utveckla en gemensam, stark och långsiktig kultur som stödjer både affären och motiverar våra medarbetare. Wibax vill vara en arbetsplats där alla känner samhörighet, uppskattning och stolthet och där varje medarbetare ingår i ett lag som arbetar mot ett gemensamt mål. Varje medarbetare ska ha lika villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter och Wibax ska tillvarata alla medarbetares kompetens och därigenom öka effektiviteten och produktiviteten. En trygghet för Wibax medarbetare är att vi följer de kollektivav-

27%

OFOKUSERDE Medarbetare som älskar att göra saker men inte vet vad de ska göra.

ENGAGERADE Medarbetare som älskar sitt jobb och gör det utmärkt.

ENERGI

11%

NÖJDA Medarbetare som vet vad de ska göra och gör det.

8%

UTTRÅKADE Medarbetare som inte vet vad som ska göras och inte heller bryr sig.

PASSAGERARE Medarbetare som vet vad de ska göra men bryr sig inte tillräckligt för att göra det.

En hållbar verksamhet byggs av engagerade medarbetare som agerar ansvarsfullt för att leva upp till förväntningar och önskemål från omvärlden, vilket är en viktig förutsättning för hållbara och värdeskapande affärer. Ett av flera fokusområden som våra arbetsgrupper arbetat med i sina förbättringsarbeten under 2021 är planering och uppföljning av arbetet.

MEDARBETARUNDERSÖKNING För att fortsätta utvecklas och förbättras som organisation och arbetsgivare är våra medarbetares synpunkter väldigt viktiga för oss. Vartannat år genomför vi en medarbetarundersökning för att få våra medarbetares upplevelser kring teameffektivitet, ledarskap, engagemang samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Så här ser resultatet för engagemanget där Wibax har en stor andel nöjda och engagerade medarbetare.

44%

10%

tal som är tillämpliga för branschen och att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning.

TYDLIGHET

REMBE DEC ANING M UT

R BE

BR R UA

I

W I

BA X

NT VI TÄN

G

el

l

NI NG

e Pad

A M

G AU

RB IN GO

SO MM ARBI NGO JULI

P UP GR R SOMMA

G BIN

JUNI

O

AJ

M SO

TR Ä

ER

Pa d

M

APR

ING ON

Förelä sning

IL

LINE

G

STEGTÄ VLIN

OKTO BER

m

Slalo

S MAR

gy

la

msko

gym

NING MA UT ER

ax Wiba x

US TI

28 • WIBAX

FE

VLIN STEGTÄ

MB SEPTE

Under 2021 bestod friskvårdsåret av temaaktiviteter där medarbetarna fick möjlighet att prova olika träningsformer och aktiviteter såsom; slalom, wake-up-träning, en vinterutmaning som bestod av att utföra pulshöjande fysisk aktivitet minsk tre gånger per vecka, gruppträning utomhus, padel, sommarbingo, stegtävling, genomgång av Wibax egna gym och en digital föreläsning på ämnet stress, tankar och glädje.

M

JANU ARI

ib W

FRISKVÅRD För att främja god hälsa och trivsel på arbetsplatsen har Wibax ett aktivt friskvårdsarbete där vi erbjuder både friskvårdsbidrag och genomför gemensamma friskvårdsaktiviteter med fokus på levnadsvanor och livsstil.

NO VE

R EMBE DEC


26%

MEDARBETARE • Genomsnitt tjänster 241 (jmf med 221 år 2020) • 26% kvinnor • 45 år är medelåldern

av de anställda är kvinnor

CHEFER Diagrammet nedan visar utvecklingen av antalet kvinnor bland Wibax chefer.

24% kvinnor ANDELEN KVINNLIGA CHEFER 30 25 20 15 10 5 0 %

2016

2017

2018

2019

2020

2021

CHAUFFÖRER Tabellen nedan visar fördelningen mellan kvinnor och män mellan Wibax chaufförer på våra terminalorter i Sverige. 2021 är 19% av våra chaufförer kvinnor 19% av Wibax chaufförer är kvinnor

2021 100 80

Kvinnor

60

Män

40 20 0 %

PITEÅ

SKELLEFTEÅ

Ö-VIK

HÄRNÖSAND

SKUTSKÄR

NORRKÖPING

UDDEVALLA

Kvinnor

Föräldraledighet Uttag av föräldraledighet för Sverige år 2021 har ökat för kvinnor men minskat för män jämfört med föregående år. Fördelningen av de totala timmarna av föräldraledighet under 2021 visar att kvinnor har tagit ut 66,52 % och män 33,48 %. Finland har inget uttag av föräldraledighet under 2021.

Män

33,5 %

66,5 %

WIBAX • 29


LIKABEHANDLING Wibax ska vara fri från diskriminering, trakasserier eller repressalier som har något samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Arbetet ska bedrivas på alla nivåer och attityden ska präglas av likabehandling och mångfald samt respekt och värdighet för individen och dess integritet. Kartläggning av diskrimineringsrisker är genomförd och uppdateringar genomförs löpande. Plan för åtgärder ingår som en del i Arbetsmiljöplanen. ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHETSKULTUR Under 2021 hade Wibax säkerhetsdagar för alla medarbetare i Sverige med syftet att öka Wibax medarbetares riskmedvetenhet och att vi tillsammans ska skapa en säker arbetsmiljö, både för oss själva och våra medarbetare (säkerhetsdagar i Finland sker under 2022). Uppdelat på flera dagar kunde medarbetarna samlas för föreläsningar kring säkerhet generellt, vilka risker som finns inom vår verksamhet samt beskrivning av hur hjärnan fungerar. Säkerhetsdagarna bestod även av flera mindre workshops där medarbetarna samlades i mindre grupper för att diskutera olika riskscenarion, testa att släcka en brand med brandsläckare och andra aktiviteter för att öka riskmedvetenheten. ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖINDEX (OSI) Vi utvärderar också om vi har en fungerande organisatorisk och social arbetsmiljö i vår medarbetarundersökning. Syftet är att upptäcka tidiga signaler på

faktorer som kan leda till ohälsa. Resultatet från undersökningen 2021 visar på en god organisatorisk och social arbetsmiljö. RISKOBSERVATIONER I det systematiska arbetsmiljöarbetet är det viktigt att fånga upp riskobservationer i verksamheten för att långsiktigt förebygga risken för olyckor. Under 2021 hade vi ett mål att nå 100 stycken arbetsmiljörelaterade riskobservationer och resultatet blev 103 inrapporterade riskobservationer.

RISKOBSERVATIONER:

100 st

VÅRT MÅL

103 st

RESULTAT

LTI-TRENDEN SENASTE 6 ÅREN 14

LTI (LOST TIME INJURY FREQUENCY) LTI (Lost Time Injury Frequency) beräknas utifrån förhållandet mellan antalet olycksfall som har lett till frånvaro på minst en dag, där det krävts medicinsk undersökning, under räkenskapsperioden och den totala arbetstiden. Förhållandet räknas i relation till en miljon arbetstimmar.

12 10 8 6 4

För Wibax koncernen är LTIF 9,6 för 2021, det är fyra (4) olycksfall som ligger till grund för det.

2 0 %

30 • WIBAX

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021


ÅRSREDOVISNING


WIBAX AB 556262-9674

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE WIBAX KONCERN

WIBAX HOLDING OY

WIBAX

WIBAX

WIBAX

WIBAX

WIBAX

WIBAX

WIBAX

WIBAX

CHEMICALS

BIOFUELS

LOGISTICS

INDUSTRIAL

PRODUCTION

WIBAX AS

SALES OY

TANK OY

WIBAX TANK AS

VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING Wibax koncernens kärnverksamhet är försäljning, import, produktion och distribution av biooljor och kemikalier med särskild inriktning på flytande produkter i bulk. Koncernen fortsätter på den inslagna vägen för att stärka marknadspositionerna med befintlig verksamhet. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Wibax koncernen ägs till 100 procent av Bo Wiklund, Jonas Wiklund, Andreas Wiklund och David Wiklund. WIBAX GROUP AB Moderbolaget Wibax AB registrerades 1986 men namnändrades till Wibax Group AB under år 2021. Huvudkontoret är beläget i egna fastigheter i Piteå och inrymmer kontor, produktionslokaler, lager, verkstad och tvätthallar. Moderbolaget svarar för inköp, produktutveckling, administration, kvalitet och miljö samt säkerhet och skydd. WIBAX CHEMICALS AB Wibax Chemicals AB är ett helägt dotterbolag till Wibax Group AB och hanterar all försäljning av flytande kemiska produkter och salter. Bolaget inriktar sig även på en mer renodlad specialkemi där våra egna pro-

32 • WIBAX

dukter i kombination med vårt samarbetsavtal med Suez erbjuder våra kunder ett brett spektrum av special- och funktionskemikalier. WIBAX BIOFUELS AB Wibax Biofuels AB är ett helägt dotterbolag till Wibax Group AB och erbjuder ett stort utbud av biooljor för i huvudsak förbränning samt även teknisk kompetens för implementering och optimering. För våra kunder som är intresserade att gå från ett fossiloljeberoende erbjuder vi helhetslösningar till en klar biooljeanläggning. WIBAX LOGISTICS AB Wibax Logistics är ett helägt dotterbolag till Wibax Group AB vars primära uppdrag är att utföra koncernens behov av landtransporter men utför även en del externa logistikuppdrag. Bolaget har en mycket hög standard och kvalitet i sina fordon med en rutinerad och kompetent personal. Bolaget är ett av de mest kompletta tanktransportföretagen i Sverige med kapacitet att transportera de flesta frekventa kemikalierna till processindustrin. Wibax Logistics AB ansvarar även för drift och underhåll av koncernens terminaler i Sverige.


WIBAX INDUSTRIAL AB Wibax Industrial är ett helägt dotterbolag till Wibax Group AB och är ett komplement till Wibax övriga verksamhet. Bolaget har som huvudsaklig uppgift att addera värde till koncernens försäljning genom helhetslösningar inom service och underhåll samt reparationer och rengöring. Bolaget utför service- och underhållsuppdrag inom en mängd områden i industriella miljöer. Bolaget erbjuder även en helhetslösning för konvertering av pannor från fossilt bränsle till biobränsle och hjälper till med konstruktion, installation, igångkörning, optimering och utvärdering. Dessutom fungerar bolaget som en mekanisk och teknisk partner till Wibax produktion och terminaler. WIBAX PRODUCTION AB Wibax Production AB är ett helägt dotterbolag till Wibax Group AB. Produktionsanläggningarna som är kvalitetscertifierade finns i Piteå och omfattar knowhow, maskinutrustning, produktionshallar och lagerytor. Vi både tillverkar och bereder kundanpassade kemikalier. En styrka i Wibax produktion är att med hög kvalitet, kostnadseffektivitet och stor flexibilitet och renhetsgrad tillverka och anpassa produkter efter kundens önskemål. Wibax strategi är att processa kemikalier på ett sådant sätt att vi tillför ett högre förädlingsvärde till våra produkter, det är ett av våra bidrag till God Kemi. WIBAX AS Wibax AS är ett i Norge helägt dotterbolag inom Wibax koncernen. Bolaget har fokus på produkter inom industriell vatten och processbehandling, främst inom korrosion, avsättningar och mikrobiologikontroll.

WIBAX HOLDING OY Wibax Holding Oy är ett i Finland helägt holdingbolag inom Wibax koncernen. I den finska underkoncern Wibax Holding Oy ingår bolagen; Wibax Sales Oy, Wibax Tank Oy och Wibax Tank AS. WIBAX SALES OY Wibax Sales Oy är ett i Finland helägt dotterbolag till Wibax Holding Oy och är ett säljbolag som erbjuder produkter främst till stora aktörer inom skogs-, stål, gruv- samt papper och massa industrin. Dessutom erbjuder säljbolaget produkter för uppvärmning, vattenbehandling och dammbindning. WIBAX TANK OY Wibax Tank Oy är ett i Finland helägt dotterbolag till Wibax Holding Oy. Bolaget ansvarar för drift och underhåll av koncernens terminaler i Finland och Estland. Det sedan år 1986 väletablerade och unika helhetslösningen som Wibax i Sverige erbjuder, bestående av lagring, övervakning, transport och produktförsäljning efterfrågas även av kunder på finska sidan. Wibax kan nu även erbjuda finska marknaden en hållbar helhetslösning och därmed uppnå snabbare tillväxt och djupare långsiktiga samarbeten. WIBAX TANK AS Wibax Tank AS är ett i Estland helägt dotterbolag till Wibax Tank Oy som erbjuder lagring och hantering av kemikalier och andra vätskeformiga produkter i Estland. De största kundgrupperna är skogsindustrin och övrig processindustri.

WIBAX • 33


KONCERNENS VERKSAMHET Coronapandemin har fortsatt påverka oss alla under 2021. Fokus har varit att sätta in åtgärder för att säkra våra anställdas hälsa samt koncernens verksamhet. Ekonomiskt har påverkan varit låg och vi har genom våra åtgärder lyckats med att förhindra smittspridning inom arbetsplatsen. För att rusta koncernen inför framtiden har en organisationsförändring genomförts från den 1 januari 2021. Vi namnändrade koncernmoderbolaget Wibax AB till Wibax Group AB och lyfte med det ut försäljning av kemikalier samt produktionen i separata bolag. Våra finska bolag Wibax Sales Oy och Wibax Tank Oy inordnades under en finländsk koncernstruktur, Wibax Holding Oy, som helägs av och svarar under Wibax Group AB. Det har varit fortsatt stora utmaningar framför allt runt anskaffning av råvaror till biooljesegmentet. Tack vare en bred produktportfölj har vi trots allt lyckats bra med att försörja våra kunder och även om budgeten vad gäller omsättning har varit svår att nå har lönsamheten stärkts. Förvärvet av Baltic Tank, numera Wibax Tank OY, som gjordes 2020 har under 2021 tillsammans med vårt finska säljbolag stärkt Wibax position på den finska marknaden. Koncernen har verkligen tagit fart och vi ser en positiv respons från våra kunder. Det har hittills resulterat i en stor omsättningstillväxt i finska koncernen, dels från det förvärvade bolaget men framförallt från ökad försäljning. Vi tror väldigt mycket på vårt unika koncept med full kontroll på leveranskedjan och ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla det i Finland. INVESTERINGAR Under 2021 investerade Wibax i en ellastbil med 64 ton totalvikt, detta är den första i sitt slag att sättas i drift. Vi ser en stor potential i bilen och dess möjligheter att bidra till minskade CO2 utsläpp för både Wibax och våra kunder. I Skelleftehamn har ett projekt inletts med att invalla våra terminalområden, projektet beräknas slutföras under 2022. Invallningen är ett förebyggande säkerhetsprojekt som syftar till att förhindra utsläpp vid ett eventuellt läckage. I slutet av 2021 förvärvade Wibax ytterligare en terminal i Hamina, Finland. Terminalen har en strategiskt viktig placering i ett expansivt område och är placerad i mitten av våra befintliga terminalområden i Hamina. AFFÄRSUTVECKLING 2021 var året då många blickar vändes mot norra Europa. Nyhetsinslagen från norra Sverige, Finland och Norge har till stor del handlat om nyetableringar av tung industri. Vem hade till exempel trott att det första

34 • WIBAX

nya stålverket som etablerats i Europa på 45 år skulle placeras i Norrbotten? Eller att en helt ny basindustri i form av batterisektorn håller på att växa fram i Mo i Rana, Narvik, Skellefteå, Vaasa och Hamina för att nämna några aktuella satsningar. Det är stora aktörer som framför allt vill komma åt den gröna energin som vi kan erbjuda nya produktionsplatser i Norden. Wibax, med 19 strategiskt etablerade terminaler i Sverige, Finland och Estland är i en god position för att kunna stötta dessa nya företagsetableringar med produkter, lagrings- och transporttjänster. 2021 var även ett år som har präglats av globala logistikstörningar på grund av pandemins framfart över världen. Wibax har även i år visat hur viktigt det är med lokal närvaro och kontroll över logistikkedjan. Att Northvolt 2021 valde Wibax som sin strategiska partner och kemikalieleverantör är ytterligare ett bevis på hur viktig logistikhantering och leveranssäkerhet är för kunderna. Wibax står nu starkare än någonsin och har klarat av att navigera klokt mellan svårigheterna som dykt upp i form av containerbrist, produktbrist och pandemirestriktioner som påverkat såväl personal som kunder och leverantörer. Arbetet med den strategiska tillväxtplanen som Wibax tagit fram med styrelsens mål för 2025 som grund, fortsätter med ytterligare fokus på tillväxt och lönsamhet. Utfallet hittills har slagit de högt ställda förväntningarna. Detta är ett riktigt styrkebesked och bevis för att vår affärsmodell fortsätter leverera resultat vilket bådar gott och skapar trygghet inför framtiden. Tillsammans skapar vi vår hållbara framtid. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING I enlighet med vår strategiska plan så kommer koncernen att fortsätta växa starkt de kommande åren. Ett orosmoln är dagens läge med kriget i Ukraina och vi hoppas att det inte förvärras och sprids till andra delar av Europa. Vår påverkan har hittills inte varit speciellt stor och förhoppningsvis kommer det att fortsätta så. Vi har en stark affärsmodell som bevisas med vår tillväxt i Finland där den uppskattas av våra kunder. Aldrig har en säker leveranskedja uppskattats så mycket som idag och därför ser vi en självklarhet att bygga vidare. Vi kommer att kunna erbjuda en än bättre service till våra kunder i framtiden. KVALITET, SÄKERHET OCH MILJÖ Tillståndsärenden och kommunikation med myndigheter har för flera av Wibax anläggningar varit en viktig och betydande del av arbetet under 2021, precis som tidigare år. Under året har avdelningen för Kvalitet, Säkerhet och Miljö arbetat aktivt med att sätta säkerhetsfrågorna i större fokus och utökat personalstyrkan med en säkerhetsingenjör. Vi har samlat hela


den svenska verksamheten i ”Säkerhetsdagar” där vi haft föreläsningar och gruppövningar med syfte att förbättra vår säkerhetskultur. Dessutom har vi infört kontinuerliga skyddsombudsträffar och producerat en instruktionsvideo som beskriver hela förfarandet från beställning av produkt, via lastning och transport till lossning av produkt hos kunden. Vi har genomfört de årliga externa och interna revisionerna för ISO 9001, ISO 14001 samt ISCC och vår säkerhetsansvarige har hållit i ADR och YKB- repetitionskurser. Under året har ISO-certifieringarna efter revision inneburit att Wibax Group nu är samlat under ett certifikat. Vidare har vår hållbarhetssamordnare genomfört bolagets första växthusgasinventering enligt GHG Protocol. VERKSAMHETSTILLSTÅND Wibax bedriver produktion och lagring av kemikalier som är tillståndspliktiga eftersom verksamheterna är definierade som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. I Piteå bedriver vi lagring och tillverkning av kemikalier, på övriga orter bedriver vi lagring och hantering av kemikalier. Sex av anläggningarna är Sevesoverksamheter. Våra tillstånd är av yttersta vikt för att kunna bedriva den typ av verksamhet som vi gör. Koncernens huvudsakliga miljöpåverkan är utsläpp till luft via de transporter som sker inom verksamheten. WIBAX CHEMICALS AB År 2021 har, liksom för många andra, varit ett år som präglats av Covid -19. Vi har inte kunnat träffas fysiskt i den omfattning vi önskat men trots det har verksamheten och relationen till våra kunder fortsatt att utvecklas. Under året har det dykt upp utmaningar för många företag då råvarupriser har stigit markant beroende på höga energikostnader och väsentligt högre kostnader för containerfrakter från Asien. Wibax har trots detta, genom vårt breda nätverk av leverantörer, kunnat hålla en hög leveranssäkerhet. Ett område som har växt under året och där vi ser en stor potential att växa ytterligare är batteribranschen. Wibax Chemicals har bland annat tecknat ett avtal med Northvolt som kommer innebära stora volymökningar inom kommande år. Vi ser en fortsatt utveckling mot batteribranschen där vi samarbetar med fler kunder och där Wibax helhetskoncept med lagring och logistik passar väl in. WIBAX LOGISTICS AB 2021 har varit ett år präglat av fortsatt tillväxt och utveckling inom logistikbolaget. Utmärkande är den fortsatta satsningen på utveckling av vår fordonsflotta och terminaler med syfte att skapa en hållbar grund för koncernens fortsatta tillväxt och att nå framtida mål. Investeringar av fordon har fortlöpt enligt plan och i enlighet med vår ambition att ha en säker, hållbar och effektiv fordonspark. I december lanserade vi tillsammans med Scania den första tunga eldrivna lastbilen med en totalvikt på hela 64 ton. Investeringen ska ses som ett första steg i en strategisk elektrifieringssatsning av våra transporter. Vidare har vi fortsatt att an-

passa fordonsflottan till det nya regelverket för ökad totalvikt, ett omställningsarbete som fortsätter under 2022. Som ett led i ett omfattande effektiviseringsarbete omorganiserades den operativa ledningen av åkeriet under året. Arbetet har resulterat i en positiv resultatutveckling och förbättrat ledarskap, ett arbete som fortsätter under 2022. Vår position som en av Sveriges mest kompletta bulkleverantörer har stärkts ytterligare genom fortsatta investeringar i våra terminaler för lagring av flytande produkter. Terminalerna är en viktig strategisk satsning och ett fundament för att nå koncernens tillväxtmål. Under året har vi anpassat och driftsatt cisterner för lagring på Haraholmen, Skelleftehamn och Malmö. Arbetet med att invalla Skelleftehamnsterminalen har påbörjats under året och kommer färdigställas under 2022. Vår styrka sitter i att kunna erbjuda kombinationen mellan transporter och lagring av flytande produkter helt och hållet med egna resurser. En affärsmodell som vi genom åren utarbetat och som bidrar till vår starka position på marknaden. Detta gör Wibax Logistics till ett unikt bolag i branschen med utmärkande bredd, kompetens, flexibilitet och hög leveranssäkerhet. Styrkor som i kombination med koncernens flöden och returflöden från externa kunder ger hållbara logistiklösningar. WIBAX PRODCTION AB Vi har haft säkerhet i fokus och anpassat vårt arbetssätt för att undvika smittspridning av Covid-19 i så stor utsträckning som möjligt. Pandemin har dessutom orsakat förändringar på marknaden för några av våra råvaror vilket inneburit att vi har fått arbeta med att hitta nya kvalificerade leverantörer. Volymerna har varit stabila under året och vi har lyckats väl med att möta våra kunders behov av leveranssäkerhet och kvalitet. Detta lägger grunden för ett fortsatt förtroende från våra kunder och en tillväxt för Wibax produktionsbolag. För att möta kommande kundkrav har vi under året genomfört ett investeringsprojekt i en ny anläggning för beredning av kemikalier Vi har tagit fram en strategisk tillväxtplan mot år 2025 där flera nyckelaktiviteter är identifierade för att uppnå våra tillväxtmål. WIBAX BIOFUELS AB För Wibax Biofuels har 2021 kännetecknats av en ständigt pågående jakt på produkter att sälja. Den obalans som har uppstått i marknaden under pandemin har förvärrats och efterfrågan har varit betydligt större än tillgången, vilket i sin tur har lett till kraftigt stigande priser. Trots detta har vi varit förhållandevis framgångsrika med råvaruförsörjningen och med vår lagringskapacitet har vi kunnat trygga leveranserna till våra kunder. Det faktum att vi har flera produkter i vår portfölj har också gjort att vi har lyckats ta marknadsandelar, vilket framför allt kommer att visa sig under 2022. Kundmarknaden har en fortsatt stark

WIBAX • 35


tillväxt och om vi kan fortsätta att dra fördel av vår marknadsledande ställning och vår unika produktmix så kommer vi att se en fortsatt positiv utveckling för Wibax Biofuels. WIBAX INDUSTRIAL AB Wibax Industrial erbjuder helhetslösningar där vi konverterar pannor från fossilt bränsle till biobränsle. Under året har vi jobbat med mobila lösningar som kortat ned implementeringstider hos våra kunder som önskat komma ifrån fossila oljor på ett snabbt sätt. Konverteringsuppdragen är ett fokusområde för oss och vi ser ett fortsatt behov för industri- och fjärrvärmesektorn att ersätta fossila oljor till biooljor. Rengöringsuppdragen har ökat geografiskt över hela Sverige och kan innefatta allt från rengöring av industriella värmeväxlare till rengöring av biooljecisterner. Tack vare våra mobila lösningar kan vi leverera produkt till kund trots att ordinarie tank är avställd för exempelvis rengöring eller besiktning. Under 2021 har vi certifierat oss enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 samt miljöledningssystemet 14001. WIBAX HOLDING OY Under 2021 lättade reserestriktionerna så pass att vi äntligen kunde besöka varandra på plats istället för att bara träffas över teams och per telefon. Trots begränsade fysiska möten har samarbetet över landsgränserna flutit på riktigt bra och den finsk-estniska terminalverksamheten känns som en naturlig och fullt integrerad del av Wibax. Under hösten kunde vi genomföra vår årliga Höstkonferens även i Finland där vi gemensamt diskuterade viktiga frågor som hälsa, säkerhet och tillväxt. Förhoppningsvis får vi möjlighet att under 2022 genomföra en gemensam övning där vi samlar hela Wibax personalstyrka vid ett och samma tillfälle. Marknaden har varit och är fortsatt positiv till Wibax erbjudande av produkter och lagring på finska marknaden. Vi ser en fortsatt enorm tillväxtpotential och fortsätter implementera den Wibaxmodell som varit

36 • WIBAX

framgångsrik i Sverige även på den finska marknaden, ett koncept som bevisligen fungerar och är eftertraktat bland våra kunder. WIBAX TANK OY Wibax Tank Oy erbjuder likt vårt svenska terminalbestånd i huvudsak lagring och hantering av kemikalier och biologiska oljor i Finland. De största kunderna finns främst inom skogsindustrin och övrig processindustri. Trots pandemin har verksamheten under året varit stabil och på en relativt normal nivå. Betydande investeringar har gjorts i Kotka och i Karleby. Vid reparations- och nyinvesteringar strävar vi efter energieffektiva lösningar för att därigenom minska vår miljöpåverkan. WIBAX SALES OY Wibax Sales Oy arbetar främst mot massa- och pappersindustrin, övriga fokusområden finns inom gruvoch metallindustrin samt energiproduktion och vägunderhåll. Försäljningen har utvecklats mycket gynnsamt under året tack vare ett stort fokus på bulkprodukter och hållbara biooljor. Detta är områden där koncernens kompetens inom lagring, logistik och kundservice kommer till stor nytta. Genom ett nära samarbete med Wibax Tank Oy har vi kunnat erbjuda kreativa helhetslösningar till marknaden och därigenom uppnå en snabb tillväxt. WIBAX TANK AS Wibax Tank AS erbjuder lagring och hantering av kemikalier och andra vätskeformiga produkter i Estland. De största kundgrupperna är skogsindustrin och övrig processindustri. Trots pandemin har verksamheten under året varit stabil och på en relativt normal nivå. Kartläggning av nya potentiella kunder pågår för att förbättra kapacitetsutnyttjandet. WIBAX AS Wibax har en stabil försäljning i Norge mot basindustrin, produkterna varierar allt från bulkkemikalier till specialkemikalier. Under 2021 har vi genomfört grundläggande marknadsundersökningar i Norge och ser det som en intressant marknad att fortsätta utveckla.


EKONOMISK ÖVERSIKT

WIBAX KONCERN Rörelsens intäkter – Rörelseresultat 1 600 000

160 000

2000-2021 1 400 000

140 000

1 200 000

120 000

1 000 000

100 000

800 000

80 000

600 000

60 000

400 000

40 000

200 000

20 000

0 2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0 2000

KSEK

KSEK

Rörelsens intäkter Rörelseresultat (EBIT)

WIBAX KONCERN Nyckeltal 45,0 40,0

2000-2021

35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0,0

Resultat efter finansiella poster av omsättningen Soliditet Avkastning på totalt kapital

WIBAX • 37


WIBAX CHEMICALS AB Rörelsens intäkter – Rörelseresultat 600 000

50 000

2021

45 000

500 000

40 000 35 000

400 000

30 000 25 000

300 000

Rörelsens intäkter Rörelseresultat (EBIT)

20 000 200 000

15 000 10 000

100 000

5 000 0

0 KSEK

KSEK

2021

WIBAX LOGISTICS AB Rörelsens intäkter – Rörelseresultat 400 000

Rörelsens intäkter Rörelseresultat (EBIT) 40 000

2000-2021

350 000

35 000

300 000

30 000

250 000

25 000

200 000

20 000

150 000

15 000

100 000

10 000

50 000

5 000

0

38 • WIBAX

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0 2000

KSEK

KSEK


WIBAX BIOFUELS AB Rörelsens intäkter – Rörelseresultat 600 000

30 000

2010-2021 500 000

25 000

400 000

20 000

300 000

15 000

200 000

10 000

100 000

5 000

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

KSEK

0 2010

0

Rörelsens intäkter Rörelseresultat (EBIT)

KSEK

WIBAX SALES OY Rörelsens intäkter – Rörelseresultat 160 000 140 000

10 000

2013-2021

8 000

120 000 6 000

100 000 80 000

4 000

60 000

Rörelsens intäkter Rörelseresultat (EBIT)

2 000

40 000 0

20 000 0 2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

KSEK

-2 000 KSEK

WIBAX TANK OY Rörelsens intäkter – Rörelseresultat 140 000 120 000

40 000

2020-2021

35 000 30 000

100 000

25 000

80 000

20 000 60 000

15 000

40 000

10 000

20 000

5 000 0

0 KSEK

Rörelsens intäkter Rörelseresultat (EBIT)

2020

2021

KSEK

WIBAX • 39


EKONOMISK ÖVERSIKT FLERÅRSJÄMFÖRELSE KONCERNEN, KSEK

Rörelsens intäkter Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat före avskr (EBITDA) Resultat efter finansiella poster Resultat i % av nettoomsättningen Balansomslutning Soliditet, % Avkastning på totalt kapital, % Medelantal anställda

2021 2020 1 490 180 1 301 586 139 025 118 995 212 746 164 161 130 073 107 850 7,4 8,8 1 361 749 1 205 005 32,5 29,9 10,5 9,9 243 249

2019 1 334 779 72825 112 286 66 444 5,2 834 282 35,7 8,8 214

2018 1 174 643 78 855 113 683 72 657 6,5 748 638 35,4 10,7 184

2017 847 234 45 575 74 142 39 121 4,9 677 711 32,3 6,8 179

2018 593 922 43 636 62 889 38 027 6,8 488 761 37,6 9,0 52

2017 448 540 27 655 41 307 37 160 8,8 491 434 34,2 8,8 50

FLERÅRSJÄMFÖRELSE MODERFÖRETAG, KSEK

Rörelsens intäkter Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat före avskr (EBITDA) Resultat efter finansiella poster Resultat i % av nettoomsättningen Balansomslutning Soliditet, % Avkastning på totalt kapital, % Medelantal anställda

2021 124 336 8 033 30 737 9 013 11,3 484 439 53,0 2,9 55

2020 655 118 74 577 96 738 69 716 11,4 617 562 41,0 12,3 64

2019 593 194 28 747 50 083 23 596 4,2 545 162 37,2 5,3 62

FÖRSLAG TILL RESULTATSDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Belopp

Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning

50 411 23 724 74 135

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

40 • WIBAX

74 135


RESULTATRÄKNING

KONCERNEN

Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Resultat från andelar i koncernföretag Utdelning på aktier i intresseföretag Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster

MODERFÖRETAG

2021

2020

1 404 582 2 778 82 820 1 490 180

4,5 6 7 8 9

2 3

10 11

2021

2020

1 221 366 1 521 78 699 1 301 586

79 551 1 152 43 633 124 336

611 209 43 909 655 118

-972 200 -98 690 -189 945

-899 355 -61 373 -161 637

-9 942 -28 586 -51 845

-484 202 -18 470 -49 098

-73 721 -16 599 139 025

-45 166 -15 060 118 995

-22 704 -3 226 8 033

-22 161 -6 610 74 577

4 169 5 51 -13 177 130 073

226 261 -11 632 107 850

4 169

168

1 781 -4 970 9 013

1 126 -6 155 69 716

Bokslutsdispositioner Resultat före skatt

12

130 073

107 850

20 001 29 014

-28 564 41 152

Skatt på årets resultat Årets resultat

13

-26 594 103 479

-24 725 83 125

-5 290 23 724

-8 884 32 268

WIBAX • 41


BALANSRÄKNING Not

KONCERNEN 2021

MODERFÖRETAG 2020

2021

2020

TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Utgifter för programvaror Goodwill

14 15

7 785 2 233 10 018

5 178 2 842 8 020

5 429

1 855

5 429

1 855

111 726 241 960 5 728 17 700 377 114

109 840 297 130 5 869 24 744 437 583

82 052 82 052

26 131 26 131

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggning

16 17 18 19

436 520 357 914 50 640 27 998 873 072

385 748 369 770 48 580 34 763 838 861

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andra långfristiga värdepappersinnehav

20

100 100

105 105

Aktier i koncernföretag

21

Summa anläggningstillgångar

883 190

846 986

464 595

465 569

30 714 126 695 25 157 434

48 827 92 311 21 4 261 145 420

-

48 827 4 261 53 088

269 641 4 584 2 033 21 322 297 580

164 638 2 533 2 126 20 896 190 193

497 8 3 385 3 890

85 613 13 292 98 905

23 545

22 406

15 954

-

478 559

358 019

19 844

151 993

1 361 749

1 205 005

484 439

617 562

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VARULAGER M M Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Pågående arbeten för annans räkning Förskott till leverantörer KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

Kassa och bank

23

Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

42 • WIBAX


Not

KONCERNEN 2021

MODERFÖRETAG 2020

2021

2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital (12 000 aktier) Annat eget kapital inkl årets resultat

24 1 200 441 016 442 216

1 200 359 036 360 236

-

-

BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital (12 000 aktier) Reservfond

-

-

1 200 240 1 440

1 200 240 1 440

FRITT EGET KAPITAL Balanserad vinst eller förlust Årets resultat

-

-

50 411 23 724 74 135

35 143 32 268 67 411

442 216

360 236

75 575

68 851

-

-

185 497 42 616 228 113

191 582 42 982 234 564

26

91 093 91 093

89 004 89 004

4 476 4 476

4 620 4 620

27 28

422 293 41 250 463 543

451 332 41 250 492 582

129 640 129 640

36 627 150 090 186 717

28

59 402 203 979 33 750 67 766 364 897

59 503 120 008 25 693 57 979 263 183

20 360 11 137 2 448 1 080 2 399 9 211 46 635

20 553 55 172 26 818 1 987 4 431 13 849 122 810

1 361 749

1 205 005

484 439

617 562

Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER Ackumulerade avskrivningar utöver plan Periodiseringsfonder AVSÄTTNINGAR Avsättningar för uppskjuten skatt LÅNGFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

25

29

WIBAX • 43


KASSAFLÖDESANALYS

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/Minskning (+) av varulager Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Lämnade aktieägartillskott Förvärv av dotterföretag Avyttring av dotterföretag Avyttring av rörelsegren Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Övriga skulder till kreditinstitut Upptagna lån och amorteringar (netto) Checkräkningskredit Utbetald utdelning Erhållna/lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

44 • WIBAX

KONCERNEN

MODERFÖRETAG

2021

2020

2021

2020

139 025 73 136 56 -13 177 -26 148 172 892

118 995 46 147 261 -11 632 -13 586 140 185

8 033 22 704 1 781 -4 970 -5 434 22 114

74 577 22 247 1 126 -6 155 -8 857 82 938

-12 014 -107 387 101 714 -17 687

83 28 749 -21 933

95 015 -76 175

-976 -5 008 10 326

155 205

147 084

40 954

87 280

-109 212 1 185 -108 027

-7 958 -189 800 309 -70 -96 570 1 887 -292 202

-9 430 72 026 -327 -26 742 35 527

-7 958 -3 348 309 -75 089 231 -85 855

-29 039 -17 000

195 261 -7 737 -20 000

-46 039

167 524

-20 450 -36 627 -17 000 13 550 -60 527

7 712 -9 167 -20 000 20 030 -1 425

1 139 22 406 23 545

22 406 22 406

15 954 15 954

-


NOTER NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Belopp i KSEK om inget annat anges.

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3). Moderbolaget är innehavare av koncernens cashpoolkonto, dotterbolagens andel av cashpoolkonton redovisas som kassa/bank respektive checkräkningskredit. KLASSIFICERING Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. VÄRDERINGSPRINCIPER M M Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. DEFINITION AV NYCKELTAL Räntabilitet på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter i procent av totalt kapital. Soliditet Totalt eget kapital + (100% – aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver))/Totala tillgångar. LEASING Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av leasingavtal tillämpas. I koncernen redovisas tillgångar som leasas genom ett finansiellt leasingavtal som en materiell anläggningstillgång samtidigt som framtida leasingavgifter redovisas som skuld. Vid det första redovisningstillfället redovisas tillgången och skulden till summan av framtida minimileaseavgifter.

I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Komponentavskrivning tillämpas på byggnader. Mark avskrives ej. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Immateriella Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer

4-5 år 20-70 år 5-50 år 3-7 år

Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition. FINANSIELLA INSTRUMENT Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. VARULAGER Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. FORDRINGAR Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

WIBAX • 45


FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. LIKVIDA MEDEL Likvida medel omfattar kassa och banktillgodohavanden hos bank. KONCERNREDOVISNING Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. HYRESINTÄKTER Hyresintäkter för förvaltningsfastigheterna redovisas linjärt i enlighet med villkoren som anges i gällande hyresavtal. INTÄKTER Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt till betalning är säkerställd. INKOMSTSKATTER Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital. Aktuell skatt Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

46 • WIBAX

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. AVSÄTTNINGAR Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda. UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår. KONCERNBIDRAG Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.


NOT 2 NETTOOMSÄTTNING 2021

2020

KONCERN Nettoomsättning - Varav transportbidrag

1 404 582 16 978

1 221 366 16 982

MODERFÖRETAG Nettoomsättning - Varav transportbidrag

79 551 -

611 209 16 982

NOT 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2021

2020

KONCERN Kursvinster Hyresintäkter Övrigt Summa

16 382 55 091 11 347 82 820

18 714 50 741 9 244 78 699

MODERFÖRETAG Kursvinster Hyresintäkter Övrigt Summa

3 144 33 277 7 212 43 633

7 787 34 793 1 329 43 909

NOT 4 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER 2021

2020

KONCERN Ernst & Young Revisionsuppdrag Skatterådgivning Övriga tjänster Summa

787 179 140 1 106

587 3 42 632

MODERFÖRETAG Ernst &Young Revisionsuppdrag Skatterådgivning Andra uppdrag Summa

240 179 140 559

305 3 308

2021

2020

15 411

12 886

33 700

31 515

806

1 059

448 389

834 1 202

NOT 5 LEASINGAVTAL

KONCERN Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Under året har företagets leasingkostnader uppgått till Avgifter som förfaller - inom fem år MODERFÖRETAG Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Under året har företagets leasingkostnader uppgått till Avgifter som förfaller - inom ett år - senare än ett år men inom fem år

WIBAX • 47


NOT 6 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 2021

2020

26 29 55

30 34 64

125 26

123 24

Finland Män Kvinnor

25 8

12 22

Norge Män Kvinnor

1 -

1 -

Estland Män Kvinnor

2 1

2 1

188 243

185 249

Andel kvinnor i %

Andel kvinnor i %

12,5 21

12,5 21

MODERFÖRETAG Styrelse och VD Övriga anställda Summa, 1) Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 2)

3 205 31 073 34 278 16 118 5 612

3 201 30 146 33 347 14 893 4 977

KONCERN Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 3)

8 284 114 409 122 693 49 962 13 147

7 758 106 199 113 957 45 526 12 571

MEDELANTALET ANSTÄLLDA MODERFÖRETAG Män Kvinnor Totalt i moderföretaget DOTTERFÖRETAG Sverige Män Kvinnor

Totalt i dotterföretag Koncernen totalt KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNINGEN MODERBOLAG Styrelsen Övriga ledande befattningshavare LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

1) Personalkostnaderna har minskats med erhållet statligt stöd 0 (590). 2) Av moderföretagets pensionskostnader avser 546 (fg år 573) företagets styrelse och VD avseende 2 (2) personer. 3) Av koncernens pensionskostnader avser 778 (fg år 770) företagets styrelse och VD avseende 3 (3) pers. Några väsentliga villkor avs avgångsvederlag eller liknande till styrelseledamöter eller andra personer i respektive företags ledning finns inte.

48 • WIBAX


NOT 7 AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERN Immateriella Byggnad Maskiner Inventarier MODERFÖRETAG Immateriella Byggnad Maskiner Inventarier

2021

2020

3 230 24 218 31 027 15 246 73 721

1 623 5 341 25 198 13 004 45 166

1 780 2 525 17 003 1 396 22 704

1 008 1 941 17 985 1 227 22 161

2021

2020

-16 158 -441 -16 599

-14 508 -552 -15 060

-3 226 -3 226

-6 402 -208 -6 610

2021

2020

116 993 7 321

82 717 87 540

2021

2020

51 51

261 261

1 781 1 781

1 126 1 126

NOT 8 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

KONCERN Kursförluster Övrigt Summa MODERFÖRETAG Kursförluster Övrigt Summa

NOT 9 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNBOLAG

KONCERN Moderbolagets försäljning som avser koncernbolag Moderbolagets inköp som avser koncernbolag

NOT 10 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

KONCERN Ränteintäkter Summa MODERFÖRETAG Ränteintäkter Summa

NOT 11 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2021

2020

KONCERN Räntekostnader Övrigt Summa

-12 533 -644 -13 177

-10 106 -1 526 -11 632

MODERFÖRETAG Räntekostnader Övrigt Summa

-4 596 -374 -4 970

-6 088 -67 -6 155

WIBAX • 49


NOT 12 BOKSLUTSDISPOSITIONER MODERFÖRETAG Erhållet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Förändring av avskrivning utöver plan Periodiseringsfond, årets avsättning Periodiseringsfond, årets återföring Summa

2021

2020

45 140 -31 590 6 085 -8 792 9 158 20 001

20 030 -37 166 -13 796 2 368 -28 564

2021

2020

-26 594 -446

-24 725 -11 509

130 073 -26 405

107 850 -22 649

-189 -26 594

-2 076 -24 725

20,4%

22,9%

-5 290 144

-8 884 -27

29 013 -5 977

41 152 -8 807

687 -5 290

-77 -8 884

18,2%

21,6%

2021

2020

10 926 -197 5 223 60 16 012

6 740 70 3 245 -626 1 497 10 926

-5 747 152 -2 621 -11 -8 227 7 785

-4 764 425 -1 408 -5 747 5 179

7 042 327 5 223 -415 12 177

5 843 0 1 497 -298 7 042

-5 187 219 -1 781 -6 749 5 428

-4 363 184 -1 008 -5 187 1 855

NOT 13 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

KONCERN, aktuell skattekostnad Varav uppskjuten skatt Avstämning av effektiv skatt: Redovisat resultat före skatt Skatt på årets resultat enligt gällande skattesats Skatteeffekt av: - Övriga ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter Redovisad effektiv skatt Effektiv skattesats MODERFÖRETAG, aktuell skattekostnad Varav uppskjuten skatt Avstämning av effektiv skatt: Redovisat resultat före skatt Skatt på årets resultat enligt gällande skattesats 20,6 % (21,4%) Skatteeffekt av: - Övriga ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter Redovisad effektiv skatt Effektiv skattesats

NOT 14 BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE ARBETEN

KONCERN Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Nyanskaffningar -Förvärv av dotterföretag -Avyttringar och utrangeringar -Omklassificeringar -Valutakursdifferenser Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -Avyttringar och utrangeringar -Årets avskrivning enligt plan -Valutakursdifferenser Redovisat värde vid årets slut MODERFÖRETAG Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Nyanskaffningar -Omklassificeringar -Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -Avyttringar och utrangeringar -Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut

50 • WIBAX


NOT 15 GOODWILL

KONCERN Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Goodwill vid förvärv av dotterföretag Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut

2021

2020

3 854 3 854

809 3 045 3 854

-1 012 -609 -1 621 2 233

-809 -203 -1 012 2 842

2021

2020

434 865 4 354 65 601 5 705 510 525

97 886 106 954 193 230 -267 37 062 434 865

-49 117 -24 217 -671 -74 005 436 520

-20 732 -23 457 267 -5 195 -49 117 385 748

132 513 8 889 -5 013 136 389

97 886 940 33 687 132 513

-22 673 535 -2 525 -24 663 111 726

-20 732 -1 941 -22 673 109 840

2021

2020

553 404 34 049 -6 431 -13 582 166 567 606

460 446 42 347 9 702 -6 678 47 587 553 404

-183 634

-161 838 -1 639 5 028 -25 185 -183 634 369 770

NOT 16 BYGGNADER OCH MARK

KONCERN Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Nyanskaffningar -Förvärv av dotterföretag -Avyttringar och utrangeringar -Omklassificeringar -Valutakursdifferenser Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -Förvärv av dotterföretag -Avyttringar och utrangeringar -Årets avskrivning enligt plan -Valutakursdifferenser Redovisat värde vid årets slut MODERFÖRETAG Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Nyanskaffningar -Omklassificeringar -Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -Avyttringar och utrangeringar -Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut

NOT 17 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

KONCERN Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Nyanskaffningar -Avyttringar och utrangeringar -Omklassificeringar -Valutakursdifferenser Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -Förvärv av dotterföretag -Avyttringar och utrangeringar -Årets avskrivning enligt plan -Avyttringar och utrangeringar -Valutakursdifferenser Redovisat värde vid årets slut

-31 027 5 008 -39 -209 692 357 914

WIBAX • 51


MODERFÖRETAG Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Nyanskaffningar -Avyttringar och utrangeringar -Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -Avyttringar och utrangeringar -Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut

2021

2020

433 753 -96 836 17 751 354 668

364 237 26 619 -133 43 030 433 753

-136 624 40 920 -17 003 -112 707 241 961

-118 695 56 -17 985 -136 624 297 129

2021

2020

91 190 18 804 -21 718 1 624 89 900

82 230 17 782 119 -11 744 2 803 91 190

-42 611 18 597 -15 246 -39 260 50 640

-39 263 -46 9 703 -13 005 -42 611 48 579

13 541 299 -1 246 1 624 14 218

10 441 747 -450 2 803 13 541

-7 673 579 -1 396 -8 490 5 728

-6 880 434 -1 227 -7 673 5 868

Moderföretaget erhöll år 2021 bidrag på 516 KSEK i klimatinvesteringsstöd.

NOT 18 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

KONCERN Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Nyanskaffningar -Förvärv av dotterföretag -Avyttringar och utrangeringar -Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -Förvärv av dotterföretag -Avyttringar och utrangeringar -Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut MODERFÖRETAG Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Nyanskaffningar -Avyttringar och utrangeringar -Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -Avyttringar och utrangeringar -Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut

NOT 19 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 2021

2020

KONCERN Vid årets början Förvärv av dotterföretag Omklassificeringar Nyanskaffningar Valutakursdifferenser Redovisat värde vid årets slut

34 763 -58 866 52 005 96 27 998

63 387 7 173 -88 950 53 153 34 763

MODERFÖRETAG Vid årets början Omklassificeringar Nyanskaffningar Redovisat värde vid årets slut

24 744 -33 487 26 443 17 700

56 471 -81 018 49 291 24 744

52 • WIBAX


NOT 20 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

KONCERN Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Förvärv av dotterföretag -Omklassificeringar Redovisat värde vid årets slut

2021

2020

105 -5 100

105 5 105

2021

2020

26 131 58 667 -2 746 82 052

14 945 11 306 -120 26 131

i% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Redovisat värde 220 768 228 104 11 274 109 8 905 100 60 344 82 052

2021

2020

NOT 21 AKTIER I KONCERNFÖRETAG

MODERFÖRETAG Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Inköp -Försäljning Redovisat värde vid årets slut

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier i koncernföretag Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Dotterföretag / Org nr / Säte / Antal aktier Wibax Logistics AB, 556375-5080, Piteå, 2 000 st Wibax Recycling AB, 556499-9257, Piteå, 1 000 st Wibax Perf. Chem. AB, 556547-9705, Piteå, 1 000 st Wibax Industrial AB, 556346-1747, Piteå, 1 000 st Wibax Biofuels AB, 556729-0894, Piteå, 1 000 st Wibax AS, 913456300, Skien (NOR), 100 st Wibax Production AB, 559261-3821, Piteå, 1 000 st Wibax Chemicals AB, 559261-3813, Piteå, 1 000 st Wibax Holding OY, 3150976-6, Jakobstad (FIN), 100 st

Eget kapital 23 814 80 2 216 1 909 41 438 359 16 919 44 904 57 111

Årets resultat 2 365 -545 8 7 1 458 24 8 014 44 804 2 448

NOT 22 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

KONCERN Förskott kunder/leverantörer Övriga poster Summa

21 322 21 322

-

355 20 540 20 895

MODERFÖRETAG Övriga poster Summa

3 385 3 385

13 292 13 292

NOT 23 KASSA OCH BANK 2021

2020

KONCERN Disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut Summa

23 545 23 545

22 406 22 406

MODERFÖRETAG Disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut Summa

15 954 15 954

0

Moderbolaget är innehavare av koncernens cashpoolkonto, dotterbolagens andel av cashpoolkonton redovisas som kassa/bank respektive checkräkningskredit.

WIBAX • 53


NOT 24 EGET KAPITAL

AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet består av 12 000 aktier med kvotvärde 100 kr

KONCERN Utgående balans enligt balansräkning föregående år Korrigering av resultat tidigare år Omräkningsdifferens Utdelning Årets resultat Vid årets slut

MODERFÖRETAG Utgående balans enligt balansräkning föregående år Utdelning Årets resultat Vid årets slut

Aktiekapital

Omräkningsreserv

Annat eget kapital inkl. årets resultat

Totalt

1 200

-1 054

360 090 -5 069

360 236 -5 069 570 -17 000 103 479 442 216

570

1 200

-17 000 103 479 441 500

-484

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

1 200

240

1 200

240

67 411 -17 000 23 724 74 135

NOT 25 OBESKATTADE RESERVER 2021

2020

MODERFÖRETAG Ackumulerade avskrivningar utöver plan:

185 497

191 582

Periodiseringsfonder: -Avsatt vid besk.år 2015 -Avsatt vid besk.år 2016 -Avsatt vid besk.år 2017 -Avsatt vid besk.år 2018 -Avsatt vid besk.år 2019 -Avsatt vid besk år 2020 -Avsatt vid besk år 2021 Summa

8 579 1 438 2 311 7 700 13 796 8 792 228 113

9 158 8 579 1 438 2 311 7 700 13 796 234 564

2021

2020

KONCERN Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Obeskattade reserver Summa

22 160 2 479 66 454 91 093

22 856 2 613 63 534 89 003

MODERFÖRETAG Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Summa

1 997 2 479 4 476

2 007 2 613 4 620

NOT 26 AVSÄTTNING FÖR UPPSKJUTEN SKATT

Uppskjutna skatteskulder

NOT 27 BEVILJADE KREDITER Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 150 MSEK (130 MSEK) och i moderbolaget till 150 MSEK (130 MSEK).

54 • WIBAX


NOT 28 ÖVRIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT 2021

2020

KONCERN Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen Förfallotidpunkt, ett till fem år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen Summa

59 402 390 043 73 500 522 945

59 503 418 173 73 650 551 326

MODERFÖRETAG Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen Förfallotidpunkt, ett till fem år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen Summa

20 360 56 140 73 500 150 000

20 553 76 440 73 650 170 643

2021

2020

KONCERN Personalrelaterade skulder Övriga poster Summa

32 806 34 960 67 766

30 019 27 960 57 979

MODERFÖRETAG Personalrelaterade skulder Övriga poster Summa

8 229 982 9 211

7 790 6 059 13 849

NOT 29 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 30 FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 74 135 (KSEK), disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa

74 135 74 135

NOT 31 STÄLLDA SÄKERHETER 2021

2020

KONCERN Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Tillgångar med äganderättsförbehåll Summa

1 137 156 246 281 89 144 1 472 581

1 137 156 246 281 79 476 1 462 913

MODERFÖRETAG Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Summa

127 740 155 000 282 740

127 740 155 000 282 740

NOT 32 EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2021

2020

KONCERN Ansvarsförbindelser Eventualförbindelse Norge

1 362

1 362

MODERFÖRETAG Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

WIBAX • 55


NOT 33 ANTAL AKTIER

MODERFÖRETAG Antal aktier (st) Kvotvärde (kr)

2021

2020

12 000 100

12 000 100

2021

2020

73 721 70 -655 73 136

45 166 888 93 46 147

22 704

22 161 86 22 247

NOT 34 KASSAFLÖDESANALYS - JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

KONCERN Avskrivningar Rearesultat Omräkningsdifferenser m.m. Summa MODERFÖRETAG Avskrivningar Rearesultat Summa

-

22 704

Piteå 2022-05-24

Anders Snell Styrelseordförande

Bo Wikund, Styrelseledamot

Stina Blombäck, Styrelseledamot

Rolf Back, Styrelseledamot

Lars-Erik Aaro, Styrelseledamot

David Wiklund, Styrelseledamot

Andreas Wiklund, Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-05-25 Ernst & Young AB

Magnus Holmgren Auktoriserad revisor

56 • WIBAX

Jonas Wiklund Verkställande direktör


WIBAX • 57


REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman i WIBAX AB Org nr 556262-9674

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis­ningen för Wibax Group AB för räkenskapsåret 2021. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern­ redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat för året enligt års­redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års­ redovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat­ räkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Annan information än årsredovisningen och koncernredovisninqen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av Hållbarhetsrapport och återfinns på sidorna 6-14 i Årsredovisningen. Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo­ visningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern­ redovisningen är del vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern­ redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera delta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upp-

58 • WIBAX

rättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo­visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent­ligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo­visningen och koncernredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig­ heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för­falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. • skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om­ ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten iden interna kontrollen. • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk­ ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-


ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions­bevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhets­faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi­ fiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovis­ ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full­göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri­ bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern­redovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för­ summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Wibax Group AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort­ löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation

Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse­ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsent­lighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verk­samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som under­lag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten Det är styrelsens som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 6-14 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. En hållbarhetsrapport har upprättats. Piteå den 25 maj 2022 Ernst & Young AB Magnus Holmgren Auktoriserad revisor

WIBAX • 59


60 • WIBAX


STYRELSEN FÖR WIBAX KONCERN BO WIKLUND Styrelseledamot Ingenjör Grundare och delägare i WIBAX koncernen.

ANDERS SNELL Styrelseordförande sedan 2011. Civilingenjör i kemi vid KTH Senior consultant Anders Snell Affärskonsult Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Teknik konsulten ÅF, Verkställande ledamot Stiftelsen ÅForsk Tidigare anställningar: Senior vice President BillerudKorsnäs, Senior vice President Assi Domän, VD Grycksbo Finpappersbruk, VD Norrsundet Bruks AB

JONAS WIKLUND Styrelseledamot och delägare i WIBAX koncernen.

STINA BLOMBÄCK Styrelseledamot sedan 2015. Civilingenjör i kemi vid KTH. VD, Senior Consultant för Brännbacken Projekt AB. Övriga styrelseuppdrag bl.a. Luleå Energi AB och Part Construction AB. Tidigare anställningar: Hållbarhets- och energidirektör BillerudKorsnäs AB, VD Billerud Karlsborg AB.

DAVID WIKLUND Styrelseledamot och delägare i WIBAX koncernen.

ROLF BACK Styrelseledamot sedan 1995. Ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Har haft ett antal VD-befattningar i företag av olika storlekar och i olika branscher, även ett flertal styrelseuppdrag. Har varit forskningschef vid GI-IHR, Stockholms Universitet och professor vid Luleå Tekniska Universitet. Ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Norrbottensakademien.

ANDREAS WIKLUND Styrelseledamot och delägare i WIBAX koncernen.

LARS-ERIC AARO Styrelseledamot sedan 2016 . Bergsingenjör (M.Sc.) från Luleå Tekniska Universitet. Tidigare anställningar: Försäljningsdirektör för ÅF-koncernen och ingår i koncernledningen, VD och koncernchef för LKAB, ledande befattningar inom Secoroc, Boliden och AssiDomän. Ledamot av Ingenjörs-vetenskapsakademin (IVA) samt hedersdoktor vid LTU.

WIBAX • 61


LEDNINGSGRUPPEN

JONAS WIKLUND

CEO Wibax Biofuels AB CEO Wibax Chemicals AB

MAGNUS SUNDSTRÖM

ANNICA PETTERSSON

CEO Wibax Logistics AB

FREDRIK NORDSTRÖM

CEO Wibax Industrial AB

FREDRIK NYBERG

CCO Wibax Group AB CEO Wibax Holding Oy

62 • WIBAX

DAVID WIKLUND

CEO Wibax Group AB

Chief of HR, Wibax Group AB

MARKUS HOLMLUND

ANDREAS WIKLUND

Chief of House Property, Wibax Group AB

ANNA BERGVALL

Chief of QSE, Wibax Group AB

URBAN HAUGEN

CEO Wibax Production AB

COO Technology, Wibax Group AB

ULF BRORSSON

KRISTOFFER ÖVERHEM

Chief of Sourcing and Supply, Wibax Group AB

CFO, Wibax Group ABproduktion/grafisk form: mawix art · tryck: ågrenshuset · foto: birgitta holmström m.fl.

VI GÖR GOD KEMI HUVUDKONTOR: Batterigatan 12, 941 47 Piteå · Tel vx. +46(0)911-250 200 www.wibax.com