Dzialania w okresie kwiecień-wrzesień 2015

Page 1

Urząd Miasta i Gminy Wiązów |Plac Wolności 37 |57 - 120 Wiązów tel. +48 71 393 11 36 fax. +48 71 393 10 58 e-mail: urzad@wiazow.pl | www.wiazow.pl | facebook.com/wiazow

Numer bezpłatny

• Remont ratusza i rewitalizacja rynku. str. 2-3

Miasto i Gmina

Wiązów

TYLKO RZETELNE, WIARYGODNE INFORMACJE, BEZ KOMENTARZY I ZŁOŚLIWYCH TYTUŁÓW.

DZIAŁANIA W OKRESIE KWIECIEŃ 2015 - WRZESIEŃ 2015

• Administracja publiczna.

str. 4

• Inwestycje:

str. 5-12

- remont SP w Jaworowie. str. 6-9

• Kultura: - Dni Wiązowa 2015. - Dożynki gminne 2015. • Oświata. • Sport. • Sołtysi. • Przyłączenie do sieci gazowej. • Harmonogram wywozu odpadów.

str. 13-17 str. 14-15 str. 16-17 str.18-19 str. 19-20 str. 21 str.22-23 str. 24

OŚWIATA INWESTYCJE

KULTURA SPORT OCHRONA ŚRODOWISKA


INWESTYCJE Renowacja elewacji ratusza.

Remont wieży i hełmu ratusza.

W kwietniu wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji budowlanej, który przygotował pięć wariantów kolorystycznych elewacji ratusza. Podczas uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków powstała ostateczna wersja kolorystyczna według zaleceń konserwatorskich.

Przygotowujemy się do pozyskania środków na remont wieży i hełmu ratusza w celu udostęnienia jej dla odwiedzających.

Projekt elewacji uzyskał pozytywne uzgodnienia.

Trwa procedura wyboru biura projektowego i uzyskania pozwolenia na przebudowę wieży i hełmu ratusza zgodnie z wcześniej uzgodnionym projektem elewacji.

Złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Strzelinie.

Zabezpieczyliśmy w budżecie środki w wysokości 30 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Inwestycja będzie obejmowała: • remont elewacji; • renowację pokrycia dachowego; • instalację podświetlenia bryły budynku.

Przekrój wieży ratusza. Ostateczna wersja kolorystyczna zaakceptowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Źródło: „Ekspertyza o stanie technicznym”, ARS Pracownie Konserwacji Zabytków Arcgitektura-Rzeźba- Sztukaterie.

Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Puzyniak - Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów tel. 71 39 311 36 wew. 41

2


INWESTYCJE Rewitalizacja rynku w Wiązowie. Powstała wstępna koncepcja zagospodarowania rynku, która zakłada m.in.: - zmianę organizacji ruchu z zachowaniem ruchu okrężnego; - wyznaczenie jezdni o szerokości 6 metrów oraz ciągów komunikacyjnych dla pieszych i wyznaczenie miejsc parkingowych, - wprowadzenie elementów małej architektury; - wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych w obrębie Placu Wolności; - budowę nowej kanalizacji deszczowej; - wymianę sieci energetycznej z przyłączami do budynków z przeniesieniem całej sieci w grunt oraz budowę nowego oświetlenia drogowego. Zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ustalenie warunków zagospodarowania rynku. Zabezpieczyliśmy w budżecie środki w wysokości 60 tys. zł na projekt budowlany z kosztorysem inwestorskim. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

Niniejsza koncepcja określa ogólne kierunki, może podlegać modyfikacjom.

Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Puzyniak - Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów tel. 71 39 311 36 wew. 41

3


ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd Miasta i Gminy Wiązów jako jedyny w powiecie strzelińskim poza administracją realizuje szereg dodatkowych zadań, wykonywanych w większości gmin przez odrębne jednostki. Świadczymy usługi dostarczania wody i odbioru ściekówz reguły robią to Zakłady Wodociągów i Kanalizacji. • ograniczyliśmy koszty utrzymania dodatkowej jednostki czego efektem jest niższa cena wody i ścieków. Zajmujemy się utrzymaniem porządku i czystości w gminie, co w innych gminach realizują Zakłady Usług Komunalnych . • realizowanie tych zadań przez urząd powoduje zmniejszenie kosztów administracji. Posiadamy grupę remontową, która wykonuje wiele zadań budowlanych w obiektach należących do gminy - większość gmin usługi tego typu zleca firmom zewnętrznym. • w skład brygady wchodzą elektrycy, hydraulicy, murarze, glazurnicy. Prace wykonywane są bez marży. Posiadamy ekipę brukarzy. • dzięki temu możemy samodzielnie wykonywać zadania związane z przebudową chodników, remonty dróg i utwardzenia placów gminnych. Zatrudniany interwencyjnych pracowników zajmujących się utrzymaniem melioracji szczegółowej. • utrzymanie pracowników dofinansowuje Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie.

Zakupiliśmy koparko - ładowarkę do wykonywania robót ziemnych przez pracownikow gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie. Wartość sprzętu wynosi 160 tys. zł.

Struktury zatrudnienia wiązowskiego urzędu nie można porównywać do żadnej z gmin w powiecie strzelińskim, bowiem większość wskazanych wyżej zadań wykonywana jest w pozostałych samorządach przez odrębne jednostki. Polityka zatrudnienia realizowana przez Gminę Wiązów powoduje, że zaplanowane przez nas zadania realizowane są szybko, bez zbędnych procedur administracyjnych, a prace wykonywane są „po kosztach”.

WYNAGRODZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIĄZÓW Wynagrodzenie Burmistrza ustala Rada Miasta i Gminy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Wysokość wynagrodzenia jest jawna. Wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Jerzego Krochmalnego wynosi od stycznia do sierpnia 7583 zł netto („na rękę”) natomiast od września do grudnia 6284 zł netto (w związku z wejściem w drugi próg podatkowy tj 32 %) co stanowi 10888 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia klasuje się na przedostatnim miejscu wśród poborów osób zarządzających gminami i powiatem strzelińskim. Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Puzyniak - Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów tel. 71 39 311 36 wew. 41

4


INWESTYCJE Trwa modernizacja dróg na „Osiedlu Malarzy”.

Ulica Kossaka przed remontem.

Ulica Kossaka w trakcie remontu.

Ulica Wyspiańskiego w trakcie remontu.

Prace są wykonywane przy wykorzystaniu gminnego sprzętu przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów: • jezdnia o szerokości 5 m utwalona emulsją asfaltową; • kanalizacja deszczowa.

Trwa kompleksowy remont budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Witowicach.

Prace obejmują m.in.: • wykonanie nowej instalcji elektrycznej; • podwieszenie sufitów;

• •

wykonanie nowych gładzi na ścianach z pomalowaniem; wymiana stolarki drzwiowej.

Szczegółowych informacji udzieli: Magdalena Bartosz - Naczelnik Wydziału Budowlano-Sanitarnego tel. 71 39 311 36 wew. 17

5


INWESTYCJE Remont Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie Pozyskaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie”. Wykonaliśmy szereg dodatkowych prac wewnątrz budynku nieobjętych projektem, przy wykorzystaniu gminnego sprzętu, przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Puzyniak - Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów tel. 71 39 311 36 wew. 41

6


INWESTYCJE Nowy wygląd Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie

7


INWESTYCJE Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie po kapitalnym remoncie. W dniu 19 czerwca 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie szkoły.

8


INWESTYCJE W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską wykonano: • • • • • • •

Przed

Po

modernizację instalacji c.o.; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; wymianę pokrycia dachowego; ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem; docieplenie ścian zewnętrznych (od wewnątrz); instalację kolektorów słonecznych; wymianę tynków zewnętrznych oraz wykonanie nowych powłok malarskich.

Wartość: ponad 500.000,00 zł

Prace dodatkowe: • • • • • • • • • • • •

wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej; remont sanitariatów; montaż kabin/ścianek systemowych w łazienkach; wykonanie nowej podłogi z wykładzin PCV w salach lekcyjnych; wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych w holu na parterze; renowacja schodów wewnętrznych; remont schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem poręczy; podwieszane sufity; wymiana instalacji elektrycznej; zakup mebli do pomieszczeń biurowych; zakup i montaż rolet; wykonanie nowych chodników przy szkole.

Wartość: około 200.000,00 zł

Przed

Przed

Po

Po

Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Puzyniak - Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów tel. 71 39 311 36 wew. 41

9


INWESTYCJE Zakończyliśmy II etap remontu świetlicy wiejskiej w Jaworowie.

Wykonaliśmy prace wewnątrz budynku, w tym m.in.: • nowe posadzki w małej sali; • ściany i sufit z płyt kartonowo-gipsowych z pomalowaniem;

• •

wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz zbiornika bezodpływowego; remont pomieszczenia gospodarczego, kuchni i pomieszczeń sanitarnych.

Zakończyliśmy II etap remontu świetlicy w Gułowie.

Wykonaliśmy prace wewnątrz i na zewnątrz budynku, w tym m.in.: • • nowe posadzki wraz z płytkami oraz wykładziną PCV w sali • • głównej; •

przebudowa pomieszczeń sanitarnych; remont zaplecza kuchennego; wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej; wykonanie elewacji.

Szczegółowych informacji udzieli: Magdalena Bartosz - Naczelnik Wydziału Budowlano-Sanitarnego tel. 71 39 311 36 wew. 17

10


INWESTYCJE Remontujemy pomieszczenia magazynowe na stacji uzdatniania wody w Wiązowie. Zakres prac obejmuje modernizację pomieszczeń, które służyły jako magazyny, na zaplecze kuchenne i sanitarne dla pracowników gospodarczych Urzędu Miasta i Gminy Wiązów. Przy pomieszczeniach powstaną również nowe miejsca parkingowe.

Pozyskaliśmy środki na zagospodarowanie terenu przy gminnej świetlicy wiejskiej w Wyszonowicach. Otrzymaliśmy dofinansowanie do zagospodarowania terenu przy gminnej świetlicy wiejskiej w Wyszonowicach, w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Zakres prac obejmuje: • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod lokalizację boiska do gry w koszykówkę; • dostawę i montaż elementów wyposażenia sportowego (siatki wraz z słupami, stojak z tablica do gry w koszykówkę) • dostawę i montaż urządzeń zabawowych; • wykonanie stref bezpiecznych przy urządzeniach zabawowych; • wyrównanie terenu pod boisko do piłki siatkowej; • naprawę istniejącego ogrodzenia murowanego z cegły; • dostawę i montaż koszy, ławek i regulaminu placu zabaw. Wartość kosztorysowa prac: 64 900,00 zł. Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł.

Szczegółowych informacji udzieli: Ewa Pyczek - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju tel. 71 39 311 36 wew. 37

11


INWESTYCJE Wykonaliśmy plac z kostki oraz chodnik Wykonaliśmy modernizację gminnej na stadionie sportowym w Wiązowie. oczyszczalni ścieków. Chodnik prowadzi od szatni piłkarzy do wejścia na boisko. Plac będzie służył m.in. podczas organizacji imprez na stadionie.

W ramach modernizacji wymieniliśmy 228 sztuk dyfuzorów membranowych, które służą do napowietrzania ścieków.

Wybrukowaliśmy teren przy placu Założyliśmy monitoring na stacjach zabaw w Miechowicach Oławskich. uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Monitoring umożliwia całodobową obserwację obiektów i rejestrację zachodzących wydarzeń w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zapobiegania próbom kradzieży i włamań.

Wykonaliśmy remont pomieszczeń przy Wykonaliśmy rampę przy Zespole Szkół świetlicy wiejskiej w Kucharzowicach. Publicznych w Wiązowie. Modernizacja pomieszczeń przylegających do świetlicy wiejskiej w Kucharzowicach obejmejmowała podwieszenie sufitów, wykonanie nowych gładzi na ścianach i powłok malarskich oraz podłóg z płytek, a także wymianę instalacji elektrycznej.

Rampa umożliwia uczniom szkoły podstawowej bezpieczne przejście z budynku szkoły na plac zabaw.

Szczegółowych informacji udzieli: Magdalena Bartosz - Naczelnik Wydziału Budowlano-Sanitarnego tel. 71 39 311 36 wew. 17

12


KULTURA Wakacje z błogosławioną Karoliną czyli wakacje z przygodą w dekanacie Wiązów. Parafialny oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii św. Mikołaja w Wiązowie, przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminny Wiązów, Gminnej Biblioteki Publicznej i KS „Świteź” w Wiązowie w czasie tegorocznych wakacji zorganizował cykl spotkań, warsztatów i wycieczek dla młodzieży i dzieci pozostających w czasie wakacji w domach rodzinnych. W ramach projektu odbył się m.in. międzyparafialny turniej piłki nożnej, zajęcia z robotyki, wycieczka do zoo we Wrocławiu i Błędnych Skałek, turniej tenisa stołowego, turniej FIFA na playstation. Cały projekt przyjął nazwę „Wakacje z błogosławioną Karoliną czyli wakacje z przygodą w dekanacie Wiązów”, w nawiązaniu do błogosławionej Karoliny, 16 letniej męczennicy z początków XX wieku, patronki stowarzyszenia i młodzieży polskie. Zwieńczeniem projektu był Parafialny Piknik Rodzinny, który odbył się 13.09.2015r. Pomysłodawcą i realizatorem projektu był ksiądz Kamil Kasztelan, a kwestie finansowe były po stronie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

Wyjazd dzieci i młodzieży z Gminy Wiązów do Wambierzyc i Błędnych Skał.

Zajęcia z robotyki w salce prafialnej w Wiązowie.

Turniej tenisa stołowego w Wiązowie.

Parafialny Piknik Rodzinny 13 września 2015 roku.

Wakacje z Gminną Biblioteką Publiczną w Wiązowie. W czasie wakacji Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała dla dzieci dni tematyczne na lipiec i sierpień. W każdy lipcowy wtorek odbywały się zajęcia kulinarne, podczas których dzieci przygotowywały drożdżowe bułeczki, koktajle owocowe czy kolorowe kanapki. Środy poświęcono zajęciom artystycznym: pokaz talentów, czytanie książek w terenie, prezentacja letniej mody. Czwartki spędzane były na sportowo. W sierpniu plastyczne wtorki i czwartki rozwijały dziecięce talenty poprzez tworzenie kreatywnych wycinanek, wakacyjnego autoportretu czy zwierzęcych rzeźb. Środy prowadzone były pod kategorią wycieczkowo-sportową. Zorganizowano również dwie wycieczki do kina. Na zakończenie wakacji odbyła się Noc Bajek. W zajęciach organizowanych podczas wakacji z biblioteką wzięło udział ponad pół tysiąca dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wiązów.

13


DNI WIĄZOWA 2015 20 czerwca 2015 r.

Spotkanie Kresowian Ziemi Wiązowskiej.

W dniu 20 czerwca 2015 r. odbyło się IV Spotkanie Kresowian Ziemi Wiązowskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji Kresowian w Kościele pw. św. Mikołaja w Wiązowie oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem Golgota Wschodu. Odsłonięto również nowe pomniki poświęcone zamordowanym Polakom w Katyniu i Ostaszkowie. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zaprosił wszystkich na spotkanie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie, gdzie zebrani mogli wysłuchać muzyki kresowej oraz spróbować smakołyków, które przygotowały pani Anna Choina i Bogusława Cymbaluk. Podczas spotkania przedstawiono również dokonania uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie, którzy pod opieką pani Edwardy Derkowskiej od wielu lat biorą udział w ratowaniu polskich mogił na wschodzie

Koncert poezji Karola Wojtyły W godzinach wieczornych w kościele pw. św. Mikołaja w Wiązowie odbył się wyjątkowy koncert w wykonaniu ks. Piotra Nowickiego i zespołu „Follow Him” przy akompaniamencie orkiestry pod batutą Marka Kudry. Zgromadzeni wysłuchali utworów poezji Karola Wojtyły. Koncert odbył się w ramach tegorocznej edycji Nocy Kościołów.

14


DNI WIĄZOWA 2015 21 czerwca 2015 r.

II Wiązowski Bieg Charytatywny.

W dniu 21 czerwca 2015 roku na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie odbył się II Wiązowski Bieg Charytatywny. Od godz. 14:00 na starcie stawali uczestnicy poszczególnych kategorii biegowych: biegi przedszkolaków, klas I-III, klas IV-VI, gimnazjalistów, bieg na szpilkach, bieg główny na 2 km i bieg crossowy na 4 km. Po zakończeniu biegów odbyło się losowanie nagród oraz koncert zespołu Fragua. Gwiazdą wieczoru był zespołu Lemon. Środki zebrane podczas Dni Wiązowa zostały przeznaczone na pomoc podopiecznym Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego dla dzieci im. Jana Pawła II w Jaszkotlu oraz potrzebującej mieszkanki Gminy Wiązów.

15


DOŻYNKI GMINNE 2015 Dożynki gminne w Wiązowie odbyły się w dniu 29 sierpnia 2015 roku na stadionie sportowym przy ul. Daszyńskiego. Obchody Święta Plonów rozpoczęła o godz. 14:00 uroczysta msza św. polowa. Po niej Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów Jerzy Krochmalny oficjalne powitał mieszkańców i gości, a szczególnie rolników, którzy tego dnia świętowali zebranie plonów.

Podczas mszy św. polowej obecni byli księża z parafii z terenu Gminy Wiązów

Magdalena Krupa Dyrektor GBP w Wiązowie przywitała wszyskich uczestników dożynek.

Starości Dożynek Wioletta Jantoń i Dawid Lejczak, wręczyli na ręce Burmistrza dożynkowy bochen.

Grupa taneczna młodzieży z Kowalowa.

Występ zespołu "Skrzydło Ateny".

Uczestnicy dożynek.

Zwycięski wieniec sołectwa Stary Wiązów. W czasie dożynek odbył się konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, gdzie w rolę jury wcielili się wszyscy uczestnicy dożynek. Każdy mógł zagłosować na jeden z osiemnastu wieńcy dożynkowych, a kupon konkursowy dodatkowo upoważniał do odbioru darmowej kiełbaski z grilla. Kupony brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

16

Wyniki konkursu na najładniejszy wieniec: I. miejsce: Sołectwo Stary Wiązów - nr 6. II. miejsce: Sołectwo Łojowice - nr 10. III. miejsce: Sołectwo Zborowice - nr 15.


DOŻYNKI GMINNE 2015 Dożynki tradycyjnie uświetniły barwne stoiska sołectw, na których można było skosztować lokalnych produktów.

Sołectwo Jędrzychowice.

Sołectwo Jaworów.

Sołectwo Łojowice.

Sołectwo Gułów.

Sołectwo Jutrzyna.

Sołectwo Stary Wiązów.

Sołectwo Księżyce.

Sołectwo Kłosów.

Sołectwo Wyszonowice

Sołectwo Kowalów.

Sołectwo Zborowice.

Sołectwo Częstocice.

Sołectwo Kalinowa

Rozdanie nagród za głosowanie na najładniejszy wieniec.

Koncert zespołu The Beatlmen.

III Wiązowski Festiwal Zupy: I.miejsce- Fundacja Atena- zupa grzybowa II.miejsce- Sołectwo Częstocice- zupa gulaszowa III.miejsce- Sołectwo Wyszonowice- zupa "sołtysówka"

Widownia na koncercie zespołu BASTA.

Pokaz laserowy.

Koncert zespołu BASTA.

17


OŚWIATA Nagrodziliśmy najlepszych uczniów w roku szkolnym 2014/2015 W dniu 25 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów nagrodził uczniów z najwyższymi średnimi ocen oraz laureatów konkursów przedmiotowych. Każdy uczeń otrzymał list gratulacyjny oraz ceramiczną sowę. Nie zabrakło również podziękowań dla rodziców nagrodzonych uczniów. Dwie uczennice z najwyższą średnią w kategorii szkół podstawowych 5,82 i jedna w kategorii gimnazjum 5,67 otrzymały dodatkowo tablet.

Sowy zostały zaprojektowane i wykonane specjalnie dla uhonorowania najlepszych uczniów z naszej Gmiy. Chcemy w ten sposób nagradzać najzdolniejszych różnież w przyszłych latach.

Najwyższe średnie ocen w Szkole Podstawowej i Gimnazjum uzyskali:

Anna Tkacz z kl. 2b Gimnazjum uzyskała średnią ocen 5,67.

Dagna Pabian z kl. 6b Szkoły Podstawowej w Wiązowie uzyskała średnią ocen 5,82.

Klaudia Wilczko z kl. 6a Szkoły Podstawowej w Wiązowie uzyskała średnią ocen 5,82.

Nagrodziliśmy pierwszych absolwentów Szkoły Muzycznej I stopnia w Witowicach 2011 r.-2015 r. W dniu 26 czerwca 2015 roku w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie odbyło się uroczyste pożegnanie pierwszych absolwentów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Witowicach utworzonej w 2011 roku. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie wraz z nauczycielami, rodzicami i władzami gminy. Było to zakończenie 4-letniej edukacji z zakresu gry na gitarze, fortepianie, flecie i skrzypcach. Po ukończeniu Szkoły Muzycznej I Stopnia w Witowicach absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki w szkołach muzycznych II stopnia.

Szczegółowych informacji udzieli: Zbigniew Michułka - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego tel. 71 39 311 36 wew. 19.

18


OŚWIATA Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 Absolwentów kończących naukę w Gimnazjum Publicznym w Wiązowie pożegnał Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów, Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wiązów oraz wychowawcy poszczególnych klas.

klasa 3A, wychowawca Bartłomiej Mikoda

klasa 3D, wychowawca Barbara Babiak

klasa 3C, wychowawca Małgorzata Michułka

klasa 3B, wychowawca Edwarda Derkowska

Umożliwiliśmy bezpłatną naukę pływania poprzez udział w programie „Umiem pływać”. W ubiegłym roku z programu skorzystali wszyscy uczniowie klas III ze szkół z terenu Gminy WIązów. W okresie od marca do maja br z bezpłatnej nauki pływania skorzystali wszyscy uczniowie klas II. Zajęcia odbywały się na obiekcie AquaPark „ Granit” w Strzelinie, a naukę pływania prowadzili wykwalifikowani instruktorzy. Od września tego roku naukę pływania rozpoczęli kolejni ucznowie z wszystkich szkół z terenu Gminy Wiązów.

SPORT W lipcu KS „Świteź” Wiązów zorganizował wycieczkę na Twierdzę Kłodzką oraz spływ pontonowy Nysą Kłodzką, wyjazd współfinansowany przez Gminę Wiązów.

19


SPORT 8 sierpnia 2015 r.

III Gminny Turniej Piłki Nożnej Nocne Granie.

W sobotę 8 sierpnia odbył się już po raz trzeci Gminny Turniej Piłki Nożnej Nocne Granie. Mecze rozegrało 12 drużyn, a pierwsze trzy miejsca zdobyli: 1. Lądowanie awaryjne, 2. Korona Osiek, 3. FC Wiazów. Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów Jerzy Krochmalny przekazał zwycięskiej drużynie puchar, a kolejna drużyna otrzymała piłkę ufundowaną przez Radną Sejmiku Województwa dolnośląskiego Annę Horodyską.

26 czerwca - 5 lipca 2015 r.

Wakacje z wędką w Kalinowej.

Na przełomie czerwca i lipca grupa dzieci i młodzieży z Gminy Wiązów, Strzelin i Wrocław obozowała przez 9 dni przy zbiorniku wodnym w Kalinowej. Uczestnicy uczyli się sztuki wędkarskiej, ale także aktywnie spędzali czas na wspólnych zabawach. Organizatorem obozu była Sekcja Młodzieżowa Koła Wędkarskiego Wiązów oraz Okręg Wrocław.

14 czerwca 2015 r.

Zawody pożarnicze w Jutrzynie.

W dniu 14 czerwca 2015 roku na boisku sportowym w Jutrzynie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Do rywalizacji stanęło 11 drużyn z terenu całego powiatu strzelińskiego. Zawody rozgrywały się w konkurencji ćwiczenia bojowe. Czołowe miejsca zajęły jednostki: 1 miejsce - OSP Prusy, 2 miejsce - OSP Borów, 3 miejsce - OSP Jutrzyna.

Sukcesy sportowe zawodników z Gminy Wiązów. 13.06.2015 - XVII Memoriał im. E. Brzegowego w Strzegomiu. W zawodach sportowych z dyscypliny judo dla dzieci z różnych grup wiekowych w wadze - 40kg roczników 2003-2004 bezkonkurencyjny okazał się Piotrek Chwistek z Bryłowa wygrywając wszystkie swoje walki tym samym zdobywając złoty medal

11.04.2015 - II Mistrzostwa Przyszłej Gwiazdy Judo w Trzebnicy. W zawodach wzięło udział dwóch zawodników z Gminy Wiązów - Piotrek i Bartek Chwistek z Bryłowa, którzy zdobyli srebrne medale w swoich kategoriach wiekowych.

Szczegółowych informacji w udzieli: Karolina Pawlak- Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy Wiązów tel.71 39 311 36 wew.16

20


SOŁTYSI W GMINIE WIĄZÓW Bryłów

Bryłówek

Częstocice

Kazimierz Król

Irena Filar

Janowo

Jaworów

Jarosław Teresa Romańczukiewicz Tchorowska

Wioleta Nadgłowska

Władysława Piska

Jędrzychowice Jutrzyna

Kalinowa

Kłosów

Kowalów

Krajno

Lucyna Trzynoga Jan Dobrzycki

Ewa Mielczarek

Bożena Sawczyńska

Regina Fudali

Kornelia Przyszlak

Księżyce

Kucharzowice

Kurów

Łojowice

Miechowice Oławskie

Ewelina Mihułka

Czesław Maraj

Stanisław Koszelowski

Jan Kardas

Monika Paluszek

Stary Wiązów

Wawrzęcice

Wawrzyszów Witowice

Wyszonowice Zborowice

Janusz Mendrzycki

Mariusz Tomaś

Bogusława Cymbaluk

Anna Pater

Gułów

Radosław Mossoń

Ośno

Krzysztof Reszczyński

Janina Bugryn-Pater

Dane teleadresowe sołtysów są dostęne na stronie internetowej www.wiazow.pl w zakładce Sołectwa.

21


Rozwój gazyfikacji w wybranych miejscowościach gminy Strzelin i Wiązów w powiecie strzelińskim współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. UDA-POIS.10.02.00-00-040/10-00 Wartość projektu: 39 864 420,23 PLN (brutto) Kwota dofinansowania: 7 813 471,90 PLN (netto)

Realizacja inwestycji umożliwia przyłączenie do sieci gazowej nowych odbiorców, których obiekty zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu w miejscowościach Kurów, Witowice i Wiązów. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ: tel. 71 364 92 75

KURÓW WITOWICE

lukasz.sawko@wroclaw.psgaz.pl Kolejność działania - patrz druga strona ulotki

WIĄZÓW

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest operatorem gazowego systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. Zarządza siecią ponad 170 tys. km gazociągów, dzięki którym dostarcza gaz do blisko 7 milionów odbiorców. Spółka świadczy usługę transportu paliwa gazowego na bazie umów zawartych z przedsiębiorstwami zajmującymi się sprzedażą paliwa gazowego.

www.psgaz.pl

Przyłącz się do nas! 22


Działania po stronie PSG

Działania po stronie odbiorcy gazu

Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Warunki przyłączenia do sieci gazowej (do 14 dni od złożenia kompletnego wniosku)

Złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej Przygotowanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

(do 14 dni od złożenia kompletnego wniosku)

PODPISANIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI Budowa przyłącza gazu (do 3 miesięcy od podpisania umowy)

Przygotowanie obiektu do odbioru gazu Opracowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę;

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami Prace budowlano-montażowe związane z budową przyłącza

Prace budowlano-montażowe instalacji wewnętrznej

Próba szczelności

Montaż odbiorników gazu

Włączenie do sieci gazowej

Zgłoszenie gotowości instalacji do napełnienia paliwem gazowym

Wysłanie powiadomienia o zakończeniu realizacji inwestycji przyłączenia do sieci gazowej Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z wybranym sprzedawcą gazu.

Montaż układu pomiarowego i uruchomienie dostawy paliwa gazowego SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ:

tel. 71 364 92 75

lukasz.sawko@wroclaw.psgaz.pl Dokumenty związane z procesem przyłączania do sieci gazowej znajdują się na stronie

www.psgaz.pl

23


OCHRONA ŚRODOWISKA Harmonogram odbioru odpadów na terenie Miasta i Gminy Wiązów Wrzesieo - Grudzieo 2015

Urząd Miasta i Gminy Wiązów (71) 39-311-36 PHU "KOMUNALNIK" (77) 43-306-82

MIASTO WIĄZÓW Lp

Rodzaj odpadów

Ulica

Wrzesieo

Październik

Listopad

Grudzieo

14, 28

12, 26

9, 23

7, 21

3, 17

15

12

11

7, 21

5, 19

2, 16, 30

14, 28

14, 28

12, 26

9, 23

7, 21

3, 17

15

12

11

8, 22

6, 20

3, 17

1, 15, 29

Wrzesieo

Październik

Listopad

Grudzieo

Bryłów, Bryłówek, Jaworów

22

20

17

15

Miechowice, Janowo, Kłosów

21

19

16

14

Częstocice, Kalinowa, Witowice, Zborowice, Księżyce, Kowalów

9

7

4

2, 30

Wawrzęcice, Ośno, Jędrzychowice, Kurów, Gułów, Wawrzyszów, Kucharzowice

10

8

5

3, 31

Stary Wiązów, Łojowice, Wyszonowice, Krajno, Jutrzyna

23

21

18

16

15

13

10

8

5, 18

16

13

11

Kościelna, ks. Kucego, Spacerowa, Biskupicka, Ślepa, Daszyoskiego, Odpady mokre – bio Staszica,Pocztowa, Kolejowa, Sikorskiego, Słowackiego, 1. Niesegregowane Mickiewicza, Styki, odpady komunalne Chełmooskiego, oraz pozostałe odpady Wyspiaoskiego, Sienkiewicza, komunalne Zapolskiej, Kossaka, Konopnickiej Odpady suche "tworzywa" Odpady suche "tworzywa"

2.

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

Odpady mokre - bio Niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałe odpady komunalne Rodzaj odpadów Niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałe odpady komunalne Niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałe odpady komunalne Niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałe odpady komunalne Niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałe odpady komunalne Niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałe odpady komunalne Odpady suche "tworzywa"

6. Odpady mokre - bio

Plac Wolności, Krótka,Armii Ludowej, Świerczewskiego, Polna, 1-go Maja, Matejki

GMINA WIĄZÓW Miejscowośd

Łojowice, Wawrzyszów, Krajno, Kowalów, Jutrzyna, Kucharzowice, Kłosów, Jaworów, Bryłów, Bryłówek, Miechowice, Wyszonowice, Janowo, Gułów, Wawrzęcice, Kurów, Jędrzychowice, Ośno, Zborowice, Księżyce, Częstocice, Kalinowa, Witowice, Stary Wiązów

Redakcja, skład i łamanie: Karolina Pawlak - Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.