Issuu on Google+

S么ng / Song


Sông / Song Trâm Phương Nguyễn


Sông (n): river Song (danh từ): điệu hát Trâm Phương Nguyễn April 2014


Sông / Song By Trâm Phương Nguyễn Printed in London All Photographs © Trâm Phương Nguyễn www.nguyenptram.comTram Nguyen - sông/song