De Nieuwe Brabanders

Page 1

De nieuwe BRABANDERS een open, levendige, productieve en circulaire gemeenschap als een oplossing voor opvangcentra

Kijk naar

lokale kwesties

waar men mee worstelt

Toon wijsheid bij de

keuze van locatie

2de versie

Benut de

talenten van mensen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.