Fair: Magazine Oxfam-Wereldwinkels n°26 - september 2018

Page 27

handelsketens stelde de Verenigde Naties basisregels op. Die roepen overheden op om mensen te beschermen. Sommige landen zijn dit al in wetgeving aan het omzetten. Maar elk land doet dat anders. Zo is het voor de chocoladebedrijven weer moeilijk om aan de regels te voldoen, want die werken nooit in maar één land. Een wetgeving op Europees of mondiaal niveau, zoals een bindend VN-verdrag, zou beter zijn.”

“We moeten beslissen wat de markt mag doen met mensen. Daar is wetgeving voor nodig.” KINDERARBEID BLIJFT BELANGRIJK SYMPTOOM Fair: De nieuwe Cacaobarometer, jullie onderzoeksrapport dat in het voorjaar verscheen, vertelt geen rooskleurig verhaal. De kinderarbeid, een thema dat Oxfam-Wereldwinkels al jaren opvolgt, stijgt opnieuw. Nochtans beloofde de sector al in 2001 om dit probleem ernstig aan te pakken, met het Harkin-Engel-protocol. Wat ging er mis? Antonie Fountain: “Na HarkinEngel heeft de sector geprobeerd om een bosbrand te blussen met een glas water: de initiatieven waren nooit in verhouding met de grootte van het probleem. Gewoon zeggen ‘kinderarbeid mag niet’, helpt niet.

VOICE? We hebben het niet over de bekende zangwedstrijd, maar over de koepelorganisatie die de stem van cacaoboeren versterkt. Ze bundelt 9 ngo’s en vakbonden uit de hele wereld. Allemaal organisaties die zich samen inzetten voor een duurzame en eerlijke handelsketen in cacao. “Oxfam-Wereldwinkels heeft VOICE mee opgericht en is nog steeds een van de trekkers. Het levert belangrijke input voor ons onderzoeks- en lobbywerk,” zegt Antonie Fountain van VOICE. Om de twee jaar publiceert VOICE een onderzoeksrapport: de Cacaobarometer. Daarin geeft het een stand van zaken van de cacaosector. Met die informatie gaan de lidorganisaties in eigen land aan de slag in campagnes en beleidswerk. Antonie Fountain: “Zelf vertegenwoordig ik VOICE in het mondiale lobbywerk. Door met z’n allen met één boodschap te komen, nemen organen als de Europese Commissie of de World Cocoa Foundation ons serieus.”

De laatste jaren worden hier en daar Child Labour Monitoring and Remediation Systems (CLMRS) toegepast. Elk kind wordt dan geregistreerd en bijna maandelijks opgevolgd: hoe oud is het, werkt het, kan het naar school … De eerste cijfers lijken aan te tonen dat het aantal werkende kinderen hiermee significant kan dalen. Als zo’n systeem overal toegepast zou worden, is de inschatting dat we tegen 2023 zo’n 200.000 kinderen uit de kinderarbeid kunnen halen. 10 % van het totale aantal. En dat is het best case scenario. Dan blijven er nóg honderdduizenden kinderen aan het werk. Meer ambitie vanuit de sector en politieke wil is dus erg nodig.”

“De sector heeft geprobeerd een bosbrand te blussen met een glas water” FAIR: Ontbreekt die dan totaal? Antonie Fountain: “Gelukkig gaat de samenwerking binnen de sector echt de goede kant op. Alle spelers - bedrijven, producenten, overheden en ngo’s - zijn het er ondertussen over eens dat een leefbaar inkomen voor de boeren de sleutel is tot duurzame cacao. Dat durf ik een succes van VOICE en zijn leden te noemen. Nu is het zaak om


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.