Page 1


2


Porselen Brygge På historisk grunn kommer Porselen Brygge – et flunkende nytt bygg på Porselensfabrikken – helt ytterst på bryggekanten. De 11 lekre­, nøkkel­ferdige leilighetene har panoramautsikt over elva og er plassert­i det som tidligere rommet Porselensfabrikkens slemmeri. På porselensspråket betyr det å slemme det samme som å blande, og har altså ingenting med snill og slem å gjøre. Det var her råstoffene kvarts, feltspat og leire ble blandet i store kummer og forvandlet til det ­hviteste porselen. Nå kan dette stedet bli ditt nye hjem!

3


Der elven seg slynger Nå skal det sies at ved Porselensfabrikken er elva ganske rett, men speider du oppover elva mot Bratsberg Brygge svinger den både hit og dit. Og nettopp det å speide kan du virkelig fra leilighetene i det nye prosjektet på Porselensfabrikken.

Med vidt utsyn i alle himmelretninger kan du lene deg tilbake fra byens ståk og larm. Blir du lei av å slappe av og får lyst til å finne på noe, er det bare å ta heisen ned på bakkenivå. Herfra kan du spasere til blant annet matbutikken, trenings­senteret eller nærmeste kafé.

4


Nå utvider vi det allerede ­spennende leilighetsprosjektet­ på Porselensfabrikken med et nytt bygg med 11 leiligheter. ­Beliggenheten til Porselen­ Brygge er perfekt nede på ­elvebredden.

Med det nye leilighetsprosjektet på Porselensfabrikken har du en unik mulighet til å kunne bo både sentralt og midt i byens kulturelle arnested. Porsgrunds Porselænsfabrikk har ligget på solsiden, langsmed elva siden

1885. Nå er det andre tider og andre bruksområder som gjelder. Nå er det din tur til å ­oppdage hvor godt det er å bo ved elva.

5


Porselen Brygge


Beskrivelse av området Porsgrunds Porselæns­ fabrik het den gamle og ærverdige Porselens­ fabrikken fra gammelt av. Det nye prosjektet har fått navnet Porselen Brygge og er et nytt og moderne bygg som blir liggende helt inntil elvebredden på Porselensfabrikkens ­område.

8

Prosjektet består av 11 leilig­ heter i 2. til 5. etasje. Det blir 3 leiligheter i hver etasje, med unntak av 5. etasje, hvor det kun blir 2 leiligheter. I 1. etasje finner du parkering, boder, teknisk rom og næringslokale. Alle leilig­hetene får terrasser som er ­plassert slik at de får en god kombinasjon av utsikt til elva og fine solforhold.

har ­allikevel et moderne preg. ­Bygget vil blant annet få innslag av dekor­plater i glass som har det karakter­istiske stråmønsteret til Porsgrund Porselæn i seg. I ­samarbeid med landskaps­ arkitektkontoret Feste Grenland er det dessuten laget en utom­ husplan, som byr på grønne lunger og mulighet for lek og hygge.

Det er en gammel kulturarv som foredles ved å ta vare på om­rådet, samtidig som det skapes nytt liv i form av nye boliger. P ­ orselen Brygge er tilpasset­det historiske stedet, men det arkitektoniske uttrykket

Det er rundt 25.000 kvadrat­ meter med næringslokaler i området på Porselensfabrikken. Et variert og sammensatt tilbud av forskjellige næringer bidrar til å skape et spennende liv på området.


Foto: Porsgrunn Kommune


I byen, ved vannet – Porselen Brygge har en spektakulÌr beliggenhet 11


Arkitektens visjon Porsgrunn Porselensfabrikk gjennomgår for tiden en stor transformasjonsprosess fra et ensartet industriområde til en ny bydel. Denne utviklingen har allerede kommet langt med e ­ tablering av en rekke nye bedrifter, i tillegg til den gjen­ værende delen av Porselens­ fabrikken. Denne utviklingen skjer i samsvar med den nye ­reguleringsplanen for området som ble vedtatt i Porsgrunn ­Bystyre i 2011. I planen er om­ rådet langs bryggekanten avsatt til en ny sentrumsbebyggelse ­etter bestemte kriterier. På denne tomten var Porselens­ fabrikkens tre karakteristiske råstoffsiloer plassert over byg­ ningen som ble kalt Slemmeriet. Den midtre av disse siloene var utsmykket med Porselens­ fabrikkens logo. Denne siloen vil bli bevart og senere om­ plassert på området. Nett­opp på dette stedet vil Porselen Brygge komme. Dette vil bli en ny ­bygning i fem etasjer med 12

hele leilighetenes bredder med tilhørende skjermede balkonger og takterrasser, er med på å sikre opplevelsen av denne attrak­ tive og solrike plasseringen. Ved utformingen av nybygget er det Denne plasseringen gir byg­ derfor forsøkt å skape et åpent, ningen en solrik sør-/vest­ moderne formuttrykk med en vendt plassering nært inntil karakter som harmonerer med Porsgrunns­elva og brygge­ promenaden. Dette gir attraktive plasseringen ved elven, og som en kontrast til det gamle utsiktsforhold mot det øvrige fabrikk­anlegget i tegl. Ute­areal­ sentrum med sitt bakenfor­ ene rundt bygningen vil også liggende landskap. Bygnin­ bli opparbeidet som en del av gen vil også være beliggende den landskapsplanen som er inntil det nye byrommet for lek utarbeidet og godkjent for hele og opphold som vil bli opp­ arbeidet mellom nord-/østsiden utbyggingsområdet. Mot det nye byrommet vil den store trappe­ av bygningen og de gamle romsveggen bli kledd med hvite tegl­bygningene til Porselens­ fabrikken. Plasseringen vil derfor fasadeplater i glass. Disse vil bli representere noe helt spesielt på utsmykket med blå stråmønstret porselensdekor. hele området. boliger i de øverste fire etasjene og et kontor- og forretningsareal, sammen med en parkerings­ garasje, på bryggeplanet.

Denne plasseringen har fått ­betydning for utforming­av ­ bygningen, slik at disse ­kvali­­tetene kan bli en naturlig del av boligene og deres uteopp­ holdsareal. Store vindusflater i

Lars Gabrielsen Sivilarkitekt MNAL Arkitektkontoret Børve og ­Borchsenius as


14


Sol, luft og vann – det gode liv pü bryggekanten

15


Verdt å vite Porselensfabrikken Brygge AS Porselen Brygge er et sam­ arbeidprosjekt mellom Porselens­fabrikken Eiendom AS (et selskap i Bratsberg ­Gruppen) og PBBL. De siste årene har disse solide aktørene i bolig­ markedet jobbet sammen på flere prosjekter i Grenland. Med Porselen Brygge går man et skritt videre gjennom å etablere et felles utviklingsselskap – Porselensfabrikken Brygge AS. Bratsberg Gruppen Bratsberg Gruppen er en ­ledende eiendomsutvikler med tyngdepunkt i Grenlands­ regionen. Målsettingen er å utvikle unike og bynære boligog næringsområder. Prosjektene formes med respekt for stedets­ identitet, i samspill med om­ givelsene. Fokuset er på god arkitektur og miljøvennlig ut­ bygging. Porselensfabrikken­ Eiendom AS er et selskap i ­Bratsberg Gruppen.

PBBL PBBL – Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag er en medlemseid organisasjon med over 13.500 personer tilknyttet­ gjennom sitt medlemskap. For­ valtningsmassen er i dag over 260 boligselskaper (tilknyttede borettslag, frittstående boretts­ lag, boligstiftelser og sameier) og over 6.000 boliger fordelt på ni kommuner. Hovedtyngden av forvaltningsmassen ligger i Porsgrunn kommune, Bamble kommune og Skien kommune. PBBL har 34 ansatte som arb­ eider med eiendomsmegling, økonomi og teknisk rådgivning. PBBL er ledet av direktør Anders Hoel.

Organisering av prosjektet Utbygger og selger Utbygger og selger er Porselensfabrikken Brygge AS Prosjektets organisasjon Byggherre er Porselensfabrikken Brygge AS. Totalentreprenør er ikke ­kontrahert. Eiendommen Eiendommen vil bestå av en næringsdel og et parkerings­ anlegg i 1. etasje og med boliger i 2. 3. 4. og 5. etasje. Boliger og næring Boligene vil bli organisert som et borettslag tilknyttet Porsgrunn Bamble Borg­ estad Bolig­byggelag (PBBL), mens næringsdelen vil eies av ­Porselensfabrikken Eiendom AS. Eierseksjonssameie Eiendommen vil bli seksjonert og organisert som et eiersek­ sjonssameie, hvor borettslaget vil være en samleseksjon bolig. Det vil bli utarbeidet vedtekter for sameiet. Eiendomsmegler er PBBL.

16


Byggestart Antatt byggestart er 4. kvartal 2012/1. kvartal 2013. De første boligene vil ferdigstilles cirka 12 måneder etter byggestart under forutsetning at byggearbeidene blir igangsatt som planlagt. Borettslag I et borettslag eier du leiligheten din ved at du er andelseier i borettslaget. Leiligheten kan du omsette i det åpne marked, men med forkjøpsrett for PBBLmedlemmer. Borettslaget finansieres ved opptak av lån som blir borettsla­ gets fellesgjeld og ved innbetal­ ing av innskudd fra andelseierne (kjøperne). Se eget vedlegg for detaljert pris og låneinformasjon. Med PBBL som forretningsfører er du sikret at fellesinteressene blir ivaretatt gjennom et godt opp­ legg for forvaltning, drift og ved­ likehold. Utbygger eier og betaler den månedlige innbetalingen for boliger som ikke er solgt ved fer­ digstillelse. Dette gjør at borett­ slaget selv ikke løper noen risiko ved usolgte boliger.

Felleskostnader Til dekning av løpende fellesut­ gifter innbetaler den enkelte en månedlig leie. Denne inkluderer bl.a. renter på borettslagets fellesgjeld, kommunale avgifter, bygningsforsikring, fellesstrøm, utvendig vedlikehold, teknisk forvaltning, kabel-TV-abonne­ ment, forretningsførsel, trappe­ vask, vaktmester og gartnertjen­ ester m.v. Når det gjelder kabel-TV vil det bli bestilt et felles abonnement for borettslaget. Det vil også bli etablert system for energiforbruk for den enkelte leilighet. Forbruket dekkes av den enkelte beboer og kommer i tillegg til felleskostnadene.

Kjøp av bolig Ved kjøp av bolig i Porselen Brygge Borettslag må du samtidig melde deg inn i Porsgrunn Bam­ ble Borgestad Boligbyggelag.

Telefonabonnement, NRK lisens, strøm og innboforsikring må ordnes og bekostes av den enkelte beboer.

Utbygger plikter å stille garantier ihht. Bustadoppføringslovas §12 i forbindelse med kjøpers inn­ betaling av forskudd.

Oppgjøret mellom partene foretas av PBBL. Ved kontrakt­ sinngåelse innbetaler kjøper et forskudd til PBBL sin sperrede klientkonto som utgjør 10% av totalsummen på leiligheten (andel fellesgjeld og innskudd). Beløpet blir stående på PBBL sin konto som en del av den endelige innbetalingen som skal skje ved overtagelse. Renter til­ faller kjøper med mindre utbyg­ ger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslovas § 47.

Kjøperen skal betale følgende omkostninger i tillegg til Kjøpesummen: Tinglysing av andelen kr 430,00 Tinglysing av event. panteheftelse kr 430,00 Grunnboksutskrift kr 280,00 Andelskapital Kr 5 000,00 Omkostningene forfaller til betaling innen Overtakelsestidspunktet. 17


Porselen Brygge Porselen Brygge Porselen Brygge - 2. etasje leilighet 1 Porselen Brygge 2. etasje 2. etasje 1 Leilighet Leilighet 1 Porselensvegen, Porselensfabrikken Porselensvegen, Porselensfabrikken 2. etasje Leilighet 1 Porselensvegen, Porselensfabrikken

Bod 5,4 m2 Bod 5,4 m2 Stue/kjøkken 31,7 m2 Bod 2 Stue/kjøkken 5,4 m 31,7 m2 Terrasse 51,3 m2 Terrasse 51,3 m2 Terrasse 51,3 m2

BRA 92,0 m2 P-rom 85,8 m2 Sportsbod ca 5 m2 BRA 92.0 m2 BRA 92.0 P-rom 85.8 m2 Soverom 3 P-rom 85.8 m2 Bad 1 Soverom: 3 Soverom: 3 WC 1 BRA Bad: 92.0 m21 Bad: WC: 85.8 m21 Takterrasse 1 P-rom WC: 1 Terrasse: Terrasse:3 1 Soverom: Bad: 1 18 WC: 1 Terrasse: 1

Stue/kjøkken 31,7 m2

WC 2,3 m2

Entré 15,9 m2 Entré 15,9 m2 WC 2,3 m2 WC 2,3 m2

Bad 5,2 m2 Entré Bad 2 2 15,9 m Balkong B Ba alk alk lkon lkon ong 5,2 m

31alk 31 Balkong B Ba alk lm lkon kon o2 ng 31 m2 31

Bad 5,2Sov. m2 Balkong B Ba am alk lk2on lkon lk ong 6,6 Sov. 22 3 31 1 m 6,6 m Sov. 6,6 m2

Sov 7,1 m2 Sov 7,1 m2 Sov 7,1 m2

Sov 13,1 m2 Sov 13,1 m2

Sov 13,1 m2

P

2. e Lei Por


Porselen PorselenBrygge Brygge 2 Porselen

Porselen Brygge - 2. etasje leilighet

Brygge

2. etasje 2. etasje Leilighet 2 2 Leilighet Porselensvegen, Porselensfabrikken Porselensvegen, Porselensfabrikken

2. etasje Leilighet 1 Porselensvegen, Porselensfabrikken

2 2 44.5 5 m4. 5.00 m5.0 Bod 44.5 5 m2 0 m2 4. Bod

5,9 m5,9 m2 2

332.0 32 2.00 32 m22.00 m2 332.0

Stue/kjøkken Stue/kjøkken 2 38,2 m 38,2 m2

Terrasse Te T errraas sesse eraassssee Terrasse T Te rr 2 47.4 47 7.4 4 47 m 47.4 7.4 4 m2

Terrasse Terrasse 2 48,3 m 48,3 m2

Terrasse 51,3 m2

Stue/kjøkken 31,7 m2

Bod 5,4 m2

2 88.2 8. .Sov. 2 m8. 88.2 .Sov. 2 m2

2 8,5 m8,5 Entré m2 15,9 m2

2 111.9 92 11 m 92Entré 4,6 44, ,611 m4, 44,6 ,6111.9 m m Entré 2

WC 2,3 m2

Bad 5,2 m2

Balkong B Ba alk alk lkon lkon ong 31 m2 31 2 Bad 2 2 55.9 5. .9 m5. 3.4 113.4 m3Sov 55.9 .9 m2 Bad 113.4 .4 mSov 2 5,9 m5,9 m2 Sov. 6,6 m2

2 12,0 m 12,0 m2 Sov 7,1 m2

2 13,2 m 13,2 m2

Sov 13,1 m2

BRA 87,5 m2 P-rom 80,7 m2 BRABRA 87.587.5 m2 m2 Sportsbod ca 5 m2 P-rom 80.780.7 m2 m2 P-rom Soverom 2 Bad 1 Soverom: 2 BRA 92.0 m2 Soverom: Bad:Bad:85.8 m2 1 Takterrasse 1 P-rom Terrasse: Terrasse: 1 Soverom: 3 Bad: 1 WC: 1 Terrasse: 1

P

2 1 1

2. Le Po 19


Porselen Brygge Porselen Brygge 2. etasje Leilighet 3 2. etasje Porselensvegen, Porselensfabrikken Leilighet 3 Porselensvegen, Porselensfabrikken

3 Porselen Brygge

Porselen Brygge - 2. etasje leilighet

2. etasje Leilighet 1 Porselensvegen, Porselensfabrikken

Sov 2 2 8,5.1mm Sov 66.1 2 2 8,5 66.1 .1mm

Terrasse Te T errrraassssee 550.5 .e5 m2 .5 Terrasse Te T errrraas s0sse Terrasse 2 m2 550.5 0Terrasse .5 m50,4 .5 50,4 m2

Terrasse 51,3 m2

Sov. 12,6 113.0 3.00mm2 2 Sov. 13

12,6 113.0 13 3.00mm2 2 Entré 15,9 m2 2 11.5m 11 1.55m

442.2 42 2.2 .2 m2 Stue/kjøkken Bod 442.2 2.2 .2 m22 11.5m 11 1.55m2 38,7 m2 42 Stue/kjøkken 5,4 m Bad WC 38,7 m2 WC 5,2 m2 2 2,3 m2 Sov 2,12 mBa 2 2 2 Balkong B a alk l lkon lk k o on n g 7,1 WC 5.2 5. . 2 m 6.7m 6.7 7mm 4.1 4. 4 . 1 m Bod Stue/kjøkken Bad Sov 2 2 2 2,1 m 3a1llk 31 m 5,3 31,7 m2 5.2 .2mm2 6.7m 7m2 6,9 m2 Balkong Ba B omn2g5,2 m2 6.7 4.1 44. .1kon Bod 5. Bad Sov 2 2 m m2 5,3 m 6,9 m2 Balkong Ba B allk k331 o1ng5,2 on 2 Sov. 3311 m 6,6 m2 Sov

Entré 16,1 m2 Entré 16,1 m2

13,1 m2

BRA 101,0 m2 P-rom BRA 94,8 m2 101.0 m2 Sportsbod ca 5 m2 94.8 BRAP-rom 101.0 m2m2 P-rom 94.8 m2 Soverom: 3 Soverom 3 Bad: Bad 1 Soverom: 3 1 WC: Bad: 92.0 m21 1 WC 1 BRA WC:Terrasse: Takterrasse 1 P-rom 85.8 m21 1 Terrasse: 1 Soverom: 3 Bad: 1 20 WC: 1 Terrasse: 1

P

2. Le Po


Porselen Brygge Porselen Brygge 4 Porselen

3. etasje

Brygge

3. etasje Leilighet 4 Porselensvegen, Porselensfabrikken Porselensvegen, Porselensfabrikken

Leilighet 4 Porselen Brygge - 3. etasje leilighet

2. etasje Leilighet 1 Porselensvegen, Porselensfabrikken 44.8 4. .8 m2 .8

Bod 5,4 m2

331.7 31 1.77 m2 Balkong 17,1m2

Balkong B Ba llk kon ong 17.1 17 7.11 m2

331.7 31 1.77 m2

Stue/kjøkken Balkong 2 31,3 2 m 17,1m

Balkong B Ba llk kon ong 17.1 17 7.11 m2

Terrasse 51,3 m2

BRA 92,0 m2 P-rom 85,8 m2 Sportsbod BRA 92,0 m2ca 5 m2 BRA 92,0 m2 P-rom 85.8 m2 P-rom 85.8 m2 Soverom 3 Soverom: Bad 1 3 Soverom: 3 Bad: BRA 1 WC 1 Bad: 1 92.0 m2 WC: P-rom 1 WC: 85.8 m2 1 Takterrasse 1 Balkong: 1 Balkong: 1 Soverom: 3 Bad: 1 WC: 1 Terrasse: 1

Entré

2 2 77.8 7. .8 m4.3 4.34. m2 44.8 .m .8 8 m2

WC 2,3 m2

Stue/kjøkken 31,3 m2 Bod 5,4 m2

66.11 m2 6. Stue/kjøkken 31,7 m2

Bod 5,4 m2 Bad WC 2 1m32..33 m2 13.3 5,2 13 2,3 m

WC 2 113.3 3 2m2 6.13 66.1 13.3 m 2,3 m Sov. 6,6 m2

Entré 15,9 m2

77.8 7. .8 m2 15,9 m2

Bad Sov 1m32..3 13.3 3Entré m2 5,2 13 7,1 m2m2 15,9

Bad 23.3 113.3 3 m2 5,2 m13 Balkong B Ba alk alk lkon lkon ong Sov Sov. 2 2 3 31 1 m 13,1 m 2 6,6 m

Sov. 6,6 m2

Sov 7,1 m2

Sov 7,1 m2

Sov 13,1 m2

Sov 13,1 m2

P

3. L P 21


Porselen Brygge Porselen Brygge

3. etasje Leilighet 5 Porselensvegen, 3. etasje Porselensfabrikken Porselen Brygge - 3. etasje leilighet Leilighet 5 Porselensvegen, Porselensfabrikken

5 Porselen Brygge 2. etasje Leilighet 1 Porselensvegen, Porselensfabrikken

5.0 m2 5.0 5.

2 44.5 .5 mBod

88.2 8. .2 m2

Sov. 8,5 m2

5,9 m2

5.0 m2 5.0 5.

2 44.5 .5 mBod

5,9 m2

12.0 112 2.0 0 m2

32,0 32 2,,00 m2

Stue/kjøkken 38,2 m2

Balkong 17,1 m2 Balkong Balkong B Ba Balk alk l 17,1 ong m2 on

17.1 1 m2

Balk Balkong B Ba alk l on ong 17.11 m2 Terrasse 51,3 m2

BRA 87.5 m2 BRA 87,5 m2 P-rom 80.7 m2 P-rom 80,7 m2 BRA 87.5 m2 Sportsbod ca 5 m2 P-rom 80.7 m2 Soverom: 2 Soverom 2 Bad: 1 Balkong: 192.0 m22 Bad 1 BRA Soverom: Bad: 85.8 m21 Balkong 1 P-rom Balkong: 1 Soverom: 3 Bad: 1 22 WC: 1 Terrasse: 1

88.2 8. .2 m2

32,0 32 2,,0 0m

2

Stue/kjøkken 38,2 m2 6. 66.1 .1 m2 Stue/kjøkken 31,7 m2

Bod 5,4 m2

WC 13.3 113 3.3 .m 3 2m2 Bad 2,3 5,9 m2

66.1 6. .1 m2

Bad 2 5,2 Sovm

Sov. 2 Entré 8,5 m 15,9 Entrém2 12,0 m2

12.0 112 2.00 m2

Balkong B alk alk l2kon lkon ong 13,2Ba m

312 m2 31 13.3 13 1 3 . .3 3 m Sov Bad 5,9 m2 Sov. 6,6 m2

Entré 12,0 m2 Sov 7,1 m2

13,2 m2 Sov 13,1 m2

P

3. e Lei Por


Porselen Brygge Porselen Brygge 3. etasje Leilighet3.6 etasje Porselen Brygge - 3. etasje leilighet Leilighet 6 Porselensvegen, Porselensfabrikken Porselensvegen, Porselensfabrikken

6 Porselen Brygge 2. etasje Leilighet 1 Porselensvegen, Porselensfabrikken

Sov

6.1 m28,5 m2 13.0 0 m2 Sov. 2 2 Sov. Sov 2 m0 m 6.1 m 8,5 m2 12,6 13.0

Balkong 19,2 m2

42.2 442 2.2 2 m2 Balkong 19,2 m2

Balkong Ba B alk lkon koonng Balkong Ba alk lkon koonng 119 9.2 m2 B 19.2 19.2 119 9.2 m2 Terrasse 51,3 m2

BRA 101,0 m2 P-rom 94,8 m2 BRASportsbod 101.0 ca 5m2 m2 BRA P-rom 94.8 m2 101.0 m2 P-rom 94.8 m2 Soverom 3 Soverom: 3 Bad 1 Soverom: 3 Bad: 1 WC 1 1 BRA Bad: 1 92.0 m2 WC: WC: 1 Balkong 1 P-rom 85.8 m2 Balkong: 1 Balkong: 1 Soverom: 3 Bad: 1 WC: 1 Terrasse: 1

111.5 11 1.55 m2

12,6 m2 Entré 15,9 m2 Entré 16,1 m2

Bod Stue/kjøkken 42.2 442 2.22 m2 111.5 11 1.55 m2 2 Stue/kjøkken 2 5,4 m 38,7 m 38,7 m2 Bad WC WC 2,3 m2 5,2 m2 WC 2 2,1 m Bod Balkong B alk alk lkon lkon ong 2 m Stue/kjøkken 5. 5,3 5.2 5. m2 m2 4.1 4. 12 m2 2,1 66.7 6. 7 2m2Ba Bod Bad 2 Sov 2 3 31 1 m 5 5.2 5. . m 4.1 4. 1 m 6.7 6 6. 2 31,7 m Bad 76,9mm2 5,3 m2 5,2 m2 5,2 m2 Sov. 6,6 m2

Entré 16,1 m2

Sov 7,1 m2 Sov 6,9 m2

Sov 13,1 m2

P

3. Le Po 23


Leilighetene er lyse og 책pne med store glassflater


Porselen Brygge Porselen Brygge Porselen Brygge - 4. etasje leilighet 7 Porselen Brygge 4. etasje Leilighet 7 4. etasje Porselensvegen, Porselensfabrikken Leilighet 7 Porselensvegen, Porselensfabrikken 2. etasje Leilighet 1 Porselensvegen, Porselensfabrikken

Entré 15,9 m2

Bod 5,4 m2

WC Bod 2,3 m2 5,4 m2 Bad Stue/kjøkken WC Balkong 31.7 m22 2 2 5,2 m2 2,3 m Bod 31,3 m 17,1m Stue/kjøkken 5,4 m2 Bad WC 31,3 m2 5,2 m2 2,3 m2

31.7 m2

Balkong 17,1m2

Stue/kjøkken 31,7 m2 Terrasse 51,3 m2

BRA 92,0 m2 P-rom 85,8 m2 Sportsbod ca 5 m2 BRA 92,0 m2 P-rom 85.8 m2 BRA Soverom 3 92,0 m2 P-romBad 1 85.8 m2 Soverom: 3 WC 1 Bad: BRA 92.0 m21 Soverom: 3 WC: 85.8 m21 Balkong 1 P-rom Bad: 1 Balkong: 1 WC: 1 Soverom: 3 Balkong: 1 Bad: 1 26 WC: 1 Terrasse: 1

Sov. 6,6 m2 Sov. 6,6 m2

Entré 15,9 m2 Bad 5,2 m2 Entré 15,9 m2 Sov 7,1 m2

Balkong B Ba alk alk lkon lkon ong Sov. 2 3 31 1 m 6,6 m2

Sov 13,1 m2

Sov 7,1 m2

Sov 7,1 m2

Sov 13,1 m2

Sov 13,1 m2

P

4. e Leil Por


Porselen Brygge Porselen Brygge

4. etasje Leilighet 8 4. etasje Porselensfabrikken Porselensvegen, Porselen Brygge - 4. etasje leilighet Leilighet 8 Porselensvegen, Porselensfabrikken

8 Porselen Brygge 2. etasje Leilighet 1 Porselensvegen, Porselensfabrikken

55..0 m2 5.0

2 44.5 .5 mBod

5,9 m2

55..0 m2 5.0 Balkong 17,1 m2 Balkong 2 Balkong Ba B Balk a17,1 lkon lk onm g

Terrasse 51,3 m2

17.11 m2 Balkong Ba B Balk alk lkon ong 17.11 m2

BRA 87.5m2 m2 BRA 87,5 P-rom 80.7 m2 P-rom 80,7 m2 BRA 87.5 m2 Sportsbod ca 5 m2 P-rom 80.7 m2 Soverom: 2 Soverom 2 Bad: 1 Bad 1 BRA 92.0 Soverom: 2 Balkong: 1 m2 Balkong 1 P-rom 85.8 m2 Bad: 1 Balkong: 1 Soverom: 3 Bad: 1 WC: 1 Terrasse: 1

8.2 8. .2 m2

2 44.5 .5 mBod

5,9 m2

32,0 32 2,0 ,0 m2

Stue/kjøkken 38,2 m2 2

32,0 32 2,0 ,0 m

Stue/kjøkken 38,2 m2 66.1 6. .1 m2 Stue/kjøkken 31,7 m2

Bod 5,4 m2

Sov. 8,5 m2

8.2 8. .2 m2

12.00 m2 12 12.0

Sov. 2 8,5 mEntré 15,9 m2 Entré

12.0 12 12.0 0m

2

12,0 m2

Bad 2 2 5,2 m 13.3 13 3..33 m Sov Bad 1 Balkong B Ba alk alk lkon lkon ong 13,2 m22 5,9 m2

66.1 6. .1 m2

WC 2,3 m2

321 m 31

13.3 13 3..3 3m Bad 1 2 5,9 m Sov. 6,6 m2

Entré 12,0 m2 Sov 7,1 m2

Sov 13,2 m2 Sov 13,1 m2

P

4. e Le Po 27


Porselen Brygge Porselen Brygge

4. etasje Leilighet 9 4. etasje Porselensvegen, Porselen Brygge - 4. etasje leilighet Leilighet 9 Porselensfabrikken

9 Porselen Brygge Porselensvegen, Porselensfabrikken

2. etasje Leilighet 1 Porselensvegen, Porselensfabrikken

Sov

6.1 m28,5 m2

13.00 m2 Sov.

Sov 6.1 m 8,5 m2 2

Balkong 19,2 m2 Balkong 19,2 m2

Terrasse 51,3 m2

Balkong Ba B alk koonng 1199 m2 19.2 Balkong Ba B alk koonng 1199 m2 19.2

111.5 11 1.5 5m Bod Entré Stue/kjøkken 2 5,4 m 2 16,1 m2 42.2 42 2 m2 11.5 1 11 1 .5 5 m 38,7 4 m22.2 Entré Bad WC Stue/kjøkken 2 2 16,1 m2 2 5,2 m WCm 2,3 Sov 38,7 m 2 2 2,1 m Balkong B Ba alk alk lk2on lkon ong 7,1 m Bod 2 Stue/kjøkken 5.2 WC 5. 5,3 5. m2 m2 44.11 m 4. 66.7 6. .71 m 2 Sov Bad 3 31 m 2 31,7 m 2,1 m2 2 Bod 2 m2 5,2 5. 5,3 5. 5.2 m2 m2 44.11 m 4. 66.7 .7 m2 6,9 m Sov Bad6. 6,9 m2 5,2 m2 Sov. 2

6,6 m2

BRA 101,0 m2 P-rom 94,8m2 BRA 101.0 m2 Sportsbod ca94.8 5 m2 P-rom m2 m2 BRA 101.0 P-rom 94.8 m2 Soverom 3 Soverom: 3 Bad: Bad 1 Soverom: 1 3 WC: 1 m2 WC 1 BRA Bad: 92.0 1 Balkong: 1 Takterrasse 1 P-rom 85.8 m2 WC: 1

Balkong: Soverom: 3 Bad: 1 28 WC: 1 Terrasse: 1

42.2 442 2.22 m2

1

12,6 m2 13.00 m2 Sov. 2 Entré 12,6 m 15,9 m2

Sov 13,1 m2

P

4. e Lei Por


Porselen Brygge Porselen Brygge Porselen Brygge - 5. etasje leilighet 10 Porselen Brygge 5. etasje Leilighet 10 5.Porselensvegen, etasje Porselensfabrikken Leilighet 10 Porselensvegen, Porselensfabrikken

2. etasje Leilighet 1 Entré Porselensvegen, Porselensfabrikken 2 Bod 5,0 m2 88.22 m2 8. Bod 5,0 m2 2

88.22 m 8.

Terrasse 51,3 m2

BRA BRA 112,5 m2112.5 m2 P-rom 106,6 m2106.6 m2 P-rom Sportsbod BRA ca 5 m2 112.5 m2 P-rom 106.6 m2 Soverom: 3 Soverom 3 Bad: 92.0 m22 Bad 2 BRA Soverom: 3 Takterrasse: Takterrasse 1 P-rom 85.8 m21 Bad: 2 Takterrasse: 1 Soverom: 3 Bad: 1 30 WC: 1 Terrasse: 1

4,9 m Entré 2 Bad 4,9 m22,6m

Bad 2,6m Gang Sov. 2 6,6 m2 Bad 2 10,8 m 88.2 8. .2 m2 440.7 40 0.77 m2 5,3 mGang Sov. Entré 2 6,6 m2 Bad 2 10,8 m 2 Sov. 15,9 m2 88.2 8. .2 m2 440.7 40 0.77 m 5,3 m 2 6,6 m Sov Bod 4.8 44. .8 m22 2 .8 15,5m5,4 Sov. m WC 6,6Bad m2 Sov 2 2 4.8 4. 4 . .8 8 m 5,2 m2 2,3 m Sov 2 15,5m 2 14.6 14 4 .6 6 m Balkong B Ba a alk l lkon lk k o on n g 7,1 m2 Stue/kjøkken 2 31 m 31 31,7 m2 2 14.6 14 4.66 m Stue/kjøkken 48,5 m2 Sov. Stue/kjøkken 6,6 m2 Sov 48,5 m2 13,1 m2 2

Terrasse 63,7m2 Terrasse 63,7m2

P

5 L P


Porselen PorselenBrygge Brygge 11 Porselen

Porselen Brygge - 5. etasje leilighet

Brygge

5. etasje 5. etasje Leilighet 11 11 Leilighet Porselensvegen, Porselensfabrikken Porselensvegen, Porselensfabrikken

2. etasje Leilighet 1 Porselensvegen, Porselensfabrikken

6.6 66. .6 m 6.6 66. .26 m2

2 14.3 4.3314 m 14.3 4.3 3 m2 4.6 44. .6 m 4.6 44. .26 m2 14

Stue/Spis 32,0 32 2 032,0 m 32 2 0 m2Stue/Spis 2

Entré 15,9 m2

99.0 .0 m 99.0 .20 m2

2

35,135,1 m m2

Sov Sov 12,712,7 m2 m2

Sov. Sov. 2 7,1 m 7,1 m2

Bod 5,4 m2

Bod Bod Bad Bad 2 2 22 5,0 m 5,0 Bad 5.1 m22 3,9 m3,9 m 5.33 m 5.33 m2 WC 5.1 2 2 5,2 m 2,3 m 2

Terrasse Terrasse Terrasse Terrasse 2 27.727.7 m2 m2 28,9m 2 28,9m Terrasse 51,3 m2

Balkong B Ba alk alk lkon lkon ong 31 m2 31

Stue/kjøkken 31,7 m2 Sov. Kjøkken Kjøkken6,6 m2 2 7,8 m 7,8 m2

EntréEntré 12,612,6 m2 m2

Bad Bad 2 5,4 m 5,4 m2 Sov 7,1 m2

Sov 13,1 m2

BRA 94,0 m2 P-rom 88,2 m2 BRA 94.094.0 m2 m2 BRA Sportsbod ca 5 m2 P-rom 88.2m2 P-rom 88.2m2 Soverom 2 Bad 2 BRA 92.02 m2 Soverom: Soverom: 2 Takterrasse 1 P-rom 85.8 m2 Bad:Bad: 2 2 Takterrasse: Takterrasse:1 1 Soverom: 3 Bad: 1 WC: 1 Terrasse: 1

P

5 L P 31


Tilvalg Tilvalgsmuligheter – dine ønsker – ditt særpreg PBBL og Bratsberg Gruppen har god og tidsriktig standard på sine prosjekter. Porselen Brygge på Porselensfabrikken er ingen unntak! Vi velger materialer som er i tiden og som harmonerer med de flotte bygningene. Kjøper gis anledning til å gjøre visse endringer. I tilvalgs-­ programmet kan kjøper bl.a. påvirke valg av: • Kjøkken, bad- og garderobeløsninger • Gulv og vegger m/ parkett, flis og maling • Innvendige dører • El, tele-, data- og TV punkter • Belysningsutstyr

32

Vi har valgt moderne og smarte innredningsløsninger som følger med leiligheten. I tillegg er vi -behjelpelig med å finne andre løsninger. Vårt tilvalgsprogram er godt gjennomarbeidet over flere år og sikrer deg muligheten til å sette ditt eget preg på din leilighet. Dine ønsker og vår kompetanse er et godt utgangspunkt for å finne nettopp det kjøkkenet og det baderommet du vil velge. Vi legger til rette for mange valgmuligheter fra ­leverandør. Det er bedre med system i rotet enn rot i systemet! Oppbevaringsplass er viktig for å få en leilighet til å bli funksjonell. Vi leverer smarte og gode garderobeløsninger. Du kan innrede soverom, entré, ­arbeidsrom, gjesterom, bod/ vaskerom eller hobbyrom.


Innredningen som velges må til­ passes byggets utforming. Opplegg for vann, avløp og ventilasjon kan ikke flyttes i leiligheten pga. fastlagte ­gjennomføringer i bygget. Vi som utbygger gir deg råd og ­veiled­ning gjennom hele innred­ ningsprosessen og følger deg fra kjøp til levering. La oss få vise deg – og bli overbevist! Det blir mulig å integrere alt dette i tilvalgs fasen. Tilvalgsfasen foregår med møter mellom kjøper, utbygger og under­ leverandører. Vi vil til en hver tid følge prosessen slik at kjøper får god over­ sikt. Ved ­eventuelt bestilling av tilvalg opprettes det en egen kontrakt som blir en del av kjøpekon­trakten. Hos oss er det rom for drømmer – og de kan bli til virkelighet! Kan du ikke drømme det, kan du ikke gjøre det!

33


Kilde: Ellen Schrumpf Bind II, Porsgrunns historie


Etasjeplaner

1. etasje

Balkong 17,1m2

* Foreløpig plan 36

BRA P-rom

92,0 m2 85.8 m2

Soverom: Bad: WC: Balkong:

3 1 1 1


2. etasje

Balkon 17,1m

BRA P-rom

92,0 m2 85.8 m2

Soverom: Bad: WC: Balkong:

3 1 1 1

37


3. og 4. etasje

Balko 17,1m

38

BRA P-rom

92,0 m2 85.8 m2

Soverom: Bad: WC: Balkong:

3 1 1 1


5. etasje

Balko 17,1m

BRA P-rom

92,0 m2 85.8 m2

Soverom: Bad: WC: Balkong:

3 1 1 1

39


Kveldsstemning p책 Porselen Brygge

40


Fasader og snitt av bygget FASADE syd-øst

42


FASADE syd-vest

43


FASADE nord-øst

44


FASADE nord-vest

45


+3,30

0

+1,9

Utomhusplan

07

+2,

0

+1,9

+2,90 +2,80 +1,90

+1,90

Porselen Brygge 5 etasjer 11 leiligheter

+1,90

+1,95 +3,30

* RT

PO

+3,60

+1,75

46 +1,60


Eksisterende trær Nye trær +1,90

Nye trær i plantekasse

Tegnforklaring Buskplanting Busker/hage/hekk Tegnforklaring

+9,914 - 10,24

Klatreplanter Vann

Gressarmering

Tørrmur

+1,90 + 1,90

Plasstøpt kosta betong

Eksisterende trær

+1,75

Nye trær

Plasstøpt betong

+1,90

Nye trær i plantekasse Buskplanting

07

+2,

Asfalt

Busker/hage/hekk Klatreplanter

0

Fortausarelaer

+1,9

Gressarmering +1,90

Plasstøpt kosta betong

+1,75

Storgatestein som sokkel inn mo

Plasstøpt betong Asfalt

Saget storgatestein

Fortausarelaer

Storgatestein som sokkel inn mot bygg

Betongheller

Saget storgatestein Betongheller

Ledelinjer

Ledelinjer

Sandbasseng

Sandbasseng

Granittheller

Granittheller

Brygge RT

PO

Benker

Brygge

Sykkelparkering

Klatreskulptur i stein/betong

+1,60

Benker

Nye koter +1,75

+3,20

Nye punkthøyder

Sykkelparkering

Flomvei

Klatreskulptur i stein/betong

+1,60

Nye koter +1,60

Nye punkthøyder

+3,20

Flomvei * 1. etasje - foreløpig plan Indeks

Antall

Dato

Rev. gjelder

Sign.

Illustrasjon Porselen Brygge Feste Grenland as

Landskapsarkitekter mnla

Pb 120 3901 Porsgrunn Tlf: +47 35930210 Faks: +47 35930211

Filplassering S:\PROSJEKTER\11770 Porsgrunds Porselænsfabrikk\DAK\Slemmeriet

Tegn.

Filnavn 11773 rev Aug 2012- Slemmeriet- justert bygg28.08.12.dwg

Prosjekt nr.

Tegn. nr.

Rev.

Målestokk Dato

47


Leveransebeskrivelse for Porselen Brygge ­Borettslag 1.

Overflater/innredninger/ utstyr

1.1 Innvendige vegger/tak/ overflater Gulv av 14 mm eikeparkett i alle rom unntatt på bad med flis og bod med våtromsbelegg. Innvendige vegger blir sparklet og malte gipsplater og betong. Farge i oppholdsrom type reflek­ sjon glans 07. Baderom har flis på vegg. Leilighetsskillevegger bygges i hovedsak i plassbygget betong, alternativt med dobbelt bind­ ingsverk og dobbel gips på hver 48

side ihht krav i teknisk forskrift hva gjelder lyd og brann. På ­leilighetskillevegger kan elføringer legges utenpå veggene for å unngå fare for å svekke veg­ gens lydtekniske egenskaper. Vegger mot fellesareal bygges i henhold til gjeldende forskrifter.

Himlinger av sparklede og malte gipsplater i farge Eggehvit (NCS 0502-Y). Synlige v-fuger. Baderom med nedforet gips­ himling, malt i samme farge. Eventuelle nedforinger er også sparklet og malt gipsplate i samme farge.

Innvendige dører og skyvedører leveres med hvitmalte dørblad med en speile (av type Diplomat Contur el. tilsvarende) og hvite karmer. Både vinduer og dører får hvitmalte gerikter (lister) innvendig. Spikermerker blir sparklet og overmalt.

Lettvegger utføres av bindings­ verk i stål eller tre kledd med gipsplater. Alle vegger isoleres. Nedforinger for ventilasjon Kanaler for ventilasjon føres opp­ under himling og blir skjult ved at del av himling fores ned ca 25 cm eller ved at det lages en innkassing øverst mot himlingen.


Alle bad blir nedforet. Partier med nedforet himling mellom bad/bod og kjøkken må påregnes pga fremføring avtrekkskanaler og avløp til kjøkken. For øvrig vil omfanget av nedforinger først bli endelig bestemt ved detaljpro­ sjektering av avtrekksanlegget. Himling i bod leveres med T-­ profil himling i hvit utførelse. 1.2 Innredninger Kjøkken: Utstyrsleveransen for kjøkken vil fremgå av egne ­kjøkkentegninger i målestokk 1:50. Salgstegningene i målestokk 1:100 viser kun omfanget av kjøkkeninnredning, dvs. samlet lengde på underskap og over­ skap. Medfølgende overskap er stiplet. Kjøkkeninnredning vil bli Sigdal type Uno eller tilsvarende, m/ laminat benke­ plate og rett kant. Endelig valg av fabrikat vil bli gjort i forbind­ else med detaljprosjekteringen. Håndtak i krom m/ T-grep. ­Kjøkkenhette med fettfilter og lys. Integrerte hvitevarer leveres som standard (oppvaskmaskin, stekovn, keramisk eller induk­ sjonsplatetopp etter valg). Kjøl/

frys leveres frittstående. De ­integrerte hvitevarene og kjøl/ frys leveres med stålfronter. Bad leveres med veggmontert servantskap bredde 90 cm med helstøpt servantplate, speil 90 cm med downlightslist over samt ettgreps blandebatteri. I hovedbad leveres hvitt vegg­ montert klosett og innfoldbare dusjvegger i herdet glass. (Noe vannsprut i sone rundt dusj må påregnes.) Det leveres varme­ kabler i gulv m/ termostat. For Bad 2 og gjestetoalett/WC vises det til rombeskrivelsen for leilighetene. I soverom leveres det 210 cm høye garderobeskap med hvite, glatte fronter og håndtak i krom m/ T-grep. Det er medregnet minimum 1 meter skapbredde pr. sengeplass. Det er ikke medtatt innredninger utover de som er særskilt angitt. Opplegg for sentralstøvsuger Det leveres opplegg for sentral­ støvsuger i alle leiligheter. Leveransen omfatter ett rør til utblåsing og ett rør til 1 stk.

sugepunkt i leiligheten. Rør­ stussene kommer ut ved siden av hverandre i vegg i innvendig bod. Kjøper må selv bestille og bekoste selve sugeenheten inkl. montasje og øvrig utstyr. 1.3 For elektrostandard vises det generelt til ”Rom­ beskrivelse for leiligheter”. Sikringsskap med måler og fordelingsskap for svakstrøm plasseres i bod/teknisk rom/ vaskerom. Plassering av punkter vil fremgå av el-tegninger som vil bli tilsendt kjøper med en frist til å bestille tilvalg. 1.4 For oppvarming av leilig­ heten leveres det Plug-it ven­ tilasjons-/oppvarmingssystem eller tilsvarende. Det leveres termostatstyrte varmeventiler i alle oppholdsrom dimensjonert ihht varmebehovsberegninger. Rørføringer til varmeventiler kan legges åpent. Forbindelse mellom etasjene kan føres i vertikale stigere (rør) på inn­ side av yttervegger. Det leveres forbruksmålere for opp­varming. Bygget er tilknyttet fjernvarme­ anlegg. 49


1.5 Ventilasjon Leilighetene har balansert venti­ lasjon med varmegjenvinning i henhold til gjeldende forskrifter. Ventilasjonsaggregatet blir plassert i bod/teknisk rom/­ vaskerom. 2. Bygningselementer 2.1 Yttervegger Ytre fasadeflater er en kombi­ nasjon av platekledning av glass med og uten porselensinspirert dekor og platekledning av cem­ brit. Det vil i tillegg bli montert en rekke beslag og beslåtte platefelter med patinert zink. Vegger i svaleganger og enkelte andre flater vil bli kledd med trekledning. Byggets sokkel vil bli utført som pusset betong. 2.2 Vinduer og dører Alle vinduer og vindusdører til leilighetene leveres med minst 2 lags energiglass og skal tilfredsstille forskriftsmessige krav til støy- og brannklasse. Vinduer og vindusdører i treverk leveres med hvit innside. For­ inger leveres hvitmalt. Utvendig farge bestemmes når bygget detaljprosjekteres. 50

Inngangsdørene leveres i malt utførelse med samme farge utvendig og innvendig. Disse leveres tette med ”kikkehull”. Farge og type dørhåndtak ­spesifiseres av arkitekt når byg­ get detaljprosjekteres. Dørene leveres med FG-godkjent sylin­ derlås.

anviste plasser. Lokalisering av sykkelparkeringen vil bli bestemt når bygget detaljprosjekteres. 3.3 Renovasjon Det leveres et søppelrom i 1 etg. ved hovedinngang. Rommet blir tett og får forskriftsmessig venti­ lasjon. Kapasiteten er i samsvar med gjeldende offentlige krav.

3. Fellesanlegg 3.1 Parkeringsanlegg Det etableres parkeringsanlegg i byggets 1. etasje. Det leveres en håndsender til garasjeport til hver leilighet. Vegger i garasje er malt fra 1 meter over gulv til tak. Det er fri høyde på 2,10 meter i parkeringsanlegget. Gulvet i parkeringsetasje er asfaltert. 3.2 Boder og sykkelparkering Hver leilighet får egen sports­ bod. Skilleveggene er i sterk nettingutførelse, type Troax el. tilsvarende og leveres med hengelås. Bodvegger går ikke helt til tak pga tekniske frem­ føringer i taket. Vegger som vender ut mot parkeringsarealet får vegger til tak. Det blir felles takbelysning i ”bodavdelingen”. Sykkelparkering vil skje på

3.4 Postkasser Postkasse med lås leveres til hver bolig plassert i trappe­ oppgang ved hovedinngang. 3.5 Sanitær Alle leilighetene leveres med vannbåren sentralvarme som hovedoppvarming. Varmt tappevann leveres fra ­sentral vannforsyning. Hver leilighet får volummåler og egen stoppekran for varmt tappevann. Det leveres stoppekran til kaldt vann. Det leveres ettgreps blande­ batteri på kjøkken og våtrom. Husbrannslange plasseres i bod. I stue/soverom er det radiator m/ termostatisk ventil. Vi gjør oppmerksom på at i de leiligheter som ligger lengst unna varmekilden kan det ta litt


lengre tid enn for de som ligger­ nærmest, før varmtvann når frem til tappekran. Anlegget tilknyttes fjernvarmeanlegget på ­Porselensfabrikken. 3.6. Telefon/TV/Bredbånd Det leveres anlegg med en ­kontakt for telefon/data og en kontakt for antenne i hver ­leilighet. I tillegg leveres tomt røranlegg til hvert av sove­ rommene. Anlegget er forberedt for både fiber og kabel. Kjøper må selv bestille evt. tilleggsytelser til eget abonne­ ment for telefon og antenne. Byggherre (borettslaget) vil inngå en felles avtale om l­evering av TV-sendinger/data som en grunnpakke. Abonne­ mentpris kommer i tillegg til felleskostnadene. Eventuelle tilleggspunkter og trådløst nett besørges av hver enkelt beboer. Selger tar forbehold om bindings­ tid på inntil tre år fra ferdigtil­ lelse med denne leverandøren.

52

Borettslaget står deretter fritt til å forhandle frem avtale med andre signalleverandører. Kabelanlegget i bygget eies av borettslaget. Ingen signal­ leverandør har noen form for eierskap eller fortrinnsrett i ­anlegget etter at det er gått tre år fra ferdigstillelse. 3.7 Heis Det leveres heis med toveis kommunikasjon til alarmsentral. Heisen går fra 1. etasje opp til øverste boligetasje og har dybde på 2.10 m. 3.8 Porttelefon Det leveres ringetablå med toveis calling og videokamera ved hovedinngang. Hver leilighet leveres med svarapparat samt videoskjerm i entre som kom­ muniserer med tablå og video­ kamera ved hovedinngang. 3.9 Brann- og røykvarsling Bygget leveres med forskrifts­ messige brann og røykvarsling ihht gjeldende forskrifter. Det vil bli synlige sprinkler­hoder i rommene. Leilighetene leveres med for­ skriftsmessig husbrannslange.


3.10 Utomhus Utomhusplanen viser antatt ­løsning for utomhusanlegget. Endelig plan for utomhusan­ legget vil bli utarbeidet i tilknyt­ ning til detaljprosjekteringen. 4. Retningslinjer og ­forbehold 4.1 Energimerking Alle leiligheter blir utstyrt med energimerking. 4.2 Tekniske forskrifter Alle bygningsmessige arbeide­r og innstallasjoner skal tilfreds­ stille myndighetenes anvisninger og gjeldende forskrifters krav ref NEK 400: 2010 og TEK 2010. Toleranseklasser for utførende bygningsmessige arbeider ref: NS 3420 utgave 2, toleranse­ klasse 2. For kjeller 1. etasje/ parkeringsetasje gjelder tole­ ranseklasse 3. 4.3 Forbehold Opplysninger, materialvalg og detaljutforming som er gitt i prospektvedleggene kan endres dersom det er hensiktsmessig­ og nødvendig av hensyn til ­bygningstekniske løsninger og

av offentlige pålegg og godkjen­ ning. Det gjøres oppmerksom på at alle illustrasjoneri både tegn­ ing og 3D er retnings­givende, og kan endres dersom det er hensiktsmessig for prosjektet. Salgstegninger inneholder symboler for utstyr og møbler­ ing utover leveransen. Det som medfølger er beskrevet i rom­ skjema. Denne beskrivelsen samt ”Rombeskrivelse for leilig­ heter” gjelder for prosjekt Porselen Brygge, leiligheter. Dersom det skulle forekomme at denne prosjektbeskrivelsen og ”Rombeskrivelse for leilig­ heter” er i motstrid, gjelder ”Rombeskrivelse for leiligheter” foran prosjektbeskrivelsen. Denne prosjektbeskrivelse samt ”Rombeskrivelse for leiligheter” gjelder foran tegninger. Det som leveres fra selger­er beskrevet i dokumentet ”Rom­ beskrivelse for leiligheter.” Ved eventuelle avvik fra denne beskrivelsen i prospektets doku­ menter gjelder ”Rombeskrivelse for leiligheter” av 05.09 2012.” 53


Kilde: Ellen Schrumpf Bind II, Porsgrunns historie/Porsgrund Historielag

Hvorfor kjøpe nytt? • Fast kjøpesum og ingen økning i løpet av byggetiden • Mulig økning av leilighetens verdi selv før du har flyttet inn! • Planlagt tid for overtagelse langt fram i tid gir deg god tid til å forberede flytting og salg av egen bolig m.m. • Enklere hverdag med lettvint renhold og minimalt vedlikehold • Heis og innendørs parkering er mangelvare i eldre bygg • Energieffektive (kostnadsbesparende) og lydisolerte bygg med svært høye krav til teknisk utførelse • Mulighet til å påvirke leilighetens standard ved personlige tilvalg gjør at du kan få det akkurat som du vil samt at det vil gjøre leiligheten ekstra attraktiv ved et eventuelt salg • Kvalitetskontroll etter ett år, garantiperiode i fem år etter overtagelse (jfr. Bustadoppføringslova), samt fem års reklamasjonsrett

55


Rombeskrivelse

56

ROM

GULV

VEGG

HIMLING

SANITÆR/ SENTRALVARME

ENTRE

14 mm parkett eik natur m/ eik fotlist.

Sparklet og malt gipsplate/ betong. Farge: Refleksjon, glans 07. Avvikende farge på dør etter arkitektens beskrivelse.

Sparklet og malt gipsplate. Eventuelle nedforinger er også sparklet og malt gipsplate. Farge: Eggehvit NCS 0502-Y, glans 02.

Plug-it ventil for lufttilførsel eller annen type ventil.

GANG­ AREAL (der slike forekommer)

14 mm parkett eik natur m/ eik fotlist.

Sparklet og malt gipsplate/ betong. Farge: Refleksjon, glans 07.

Sparklet og malt gipsplate betong m/ synlige v-fuger. Eventuelle nedforinger er også sparklet og malt gipsplate. Farge: Eggehvit NCS 0502-Y, glans 02.

Plug-it ventil for lufttilførsel eller annen type ventil etter varmeberegning.

KJØKKEN

14 mm parkett eik natur m/ eik fotlist.

Sparklet og malt gipsplate/ betong. Farge: Refleksjon, glans 07.

Sparklet og malt betong m/ synlige v-fuger. Eventuelle nedforinger er også sparklet og malt gipsplate. Farge:Eggehvit NCS 0502-Y, glans 02.

Ettgreps blandebatteri, type FM Mattson el tilsv., normal kvalitet, forniklet stuss og avløp for oppvaskmaskin. Plug-it ventil for lufttilførsel eller annen type ventil etter varmeberegning.


ELEKTRO

VENTilasjon

1 stk takpunkt m/ bryter. (I gangareal over 5m2, 2 stk takpunkt.) 1 stk dobbel stikkontakt. (2 hvis entre er over 5m2.) Vegglampe utv. v/ inngangsdør styres over fotocelle – fellesanlegg. 1 stk ringeknapp utv. v/ inngangsdør. Porttelefon m/ calling og videoskjerm for å se besøkende ved hovedinngang. 1 stk røykdetektor m/ summer.

ANNET FG - godkjent sylinderlås m/ innbruddsforsterket sluttstykke.

1 stk takpunkt m/ egen bryter. I gangareal over 5m2, 2 stk takpunkt. 1 stk el.pkt. for stikk. 1 stk røykdetektor m/ summer.

2 stk stikkontakt 25A for komfyrtopp. 1 stk stikkontakt 16 A for stekovn. 1 stk enkel stikkontakt for avtrekksvifte. 1 stk stikkontakt for oppvaskmaskin. 1 stk dobbel stikkontakt for kjøleskap/fryser. 1 stk dobbel stikkontakt under overskap. 1 stk dobbel stikkontakt for microovn. 1 stk takpunkt v/ kjøkkenbenk m/ bryter. 5 stk downlights under overskap. 2 stk dobbel stikk under overskap. 1 stk enkel stikkontakt ved tak m/ bryter. 2 stk doble stikk v/ gulv. 2 stk downlight i glass skap. 2 stk doble stikk ved gulv.

Kjøkkenhette med fettfilter og lys. (Leilighet nr 11 får fritthengende hette i stål over kokeøy.) Avtrekk fra kjøkken går via det balanserte ventilasjonsanlegget.

Kjøkkeninnredning Sigdal type Uno el. tilsv. med laminat benkeplate m/rett kant. Fabrikat blir fastsatt senere. Håndtak: krom T-grep rustfritt cc 128, 192 mm. 1 stk dobbelskap i glass. Kjøkkeninnredning går til tak (avtrekks­ kanal ligger i øverste hylle, der denne er plassert). Integrerte hvitevarer leveres som ­standard (oppvaskmaskin og stekovn, keramisk eller induksjonsplatetopp ­etter valg). Kjøl/frys leveres frittstående. De integrerte hvitevarene og kjøl/frys leveres med stålfronter.

57


58

ROM

GULV

VEGG

HIMLING

SANITÆR/ SENTRALVARME

STUE

14 mm parkett eik natur m/ eik fotlist.

Sparklet og malt gipsplate/ betong. Farge: Refleksjon, glans 07.

Sparklet og malt betong m/ synlige v-fuger. Eventuelle nedforinger er også sparklet og malt gipsplate. Farge: Eggehvit NCS 0502-Y, glans 02.

Plug-it ventil for lufttilførsel eller annen type ventil etter varmeberegning.

SOVEROM

14 mm parkett eik natur m/ eik fotlist.

Sparklet og malt gipsplate/ betong Farge: Refleksjon, glans 07.

Sparklet og malt betong m/ synlige v-fuger. Eventuelle nedforinger er også sparklet og malt gipsplate. Farge: Eggehvit NCS 0502-Y, glans 02.

Plug-it ventil for lufttilførsel eller annen type ventil etter varmeberegning.

BAD I og II

Fliser 20 x 20cm standard grå/- eller beige melert.

Fliser 20 x 20cm standard hvit.

Nedforet himling, 13 mm gips. Farge: Eggehvit NCS 0502-Y, glans 20.

Ettgreps blandebatteri, type FM Mattson el tilsv., normal kvalitet, forniklet. Innfoldbare dusjvegger i herdet glass. Hvitt veggmontert klosett.

GJESTETOALETT

Samme som over.

Samme som over.

Samme som over.

Blandebatteri og klosett leveres likt som i hovedbad.

BOD* = Bod/teknisk rom/ vaskerom

Våtromsbeleggmed oppbrett.

Sparklet og malt gipsplate/ betong . Farge: Refleksjon. Våtromsmaling.

T-profilhimling.

Tilkobling og avløp for vaskemaskin. Husbrannslange.


ELEKTRO

VENTilasjon

ANNET

2- roms leilighet: 7 stk doble stikk v/ gulv og 1 stk enkel stikk v/ tak på egen bryter. 3-roms leiligheter: 9 stk doble stikk og 1 stk enkel stikk v/ tak på egen bryter. 4-roms leiligheter: 11 stk doble stikk og 2 stk enkle stikk v/tak på egen bryter. Alle: Tomrør m/trekketråd for persienner. Hjemmkino/TV/musikkanlegg: 2 stk doble stikk standard. 1 stk dobbel stikk for Europlug. 1 stk multidetektor for brann. 1 stk uttak forberedt for antenne. 1 stk uttak forberedt for telefon/data. Alle soverom: 1 stk takpunkt m/ bryter v/ dør. 3 stk doble stikkontakter. 1 boks (med lokk) med trekkrør for antenne og telefon/ data. Tillegg i hovedsoverom: 1 stk dobbel stikkontakt.

210 cm høye garderobeskap type hvit glatt med håndtak i krom, m/ T-grep. 1 meter pr sengeplass. (Vi gjør oppmersom på at ved eventuell montering av garderobeskap til tak må det monteres sprikelhode i tak inne i garderobeskap. Ref. TEK2010.)

Gulvvarme (el. varmekabler m/ termostat). 1 stk downlightslist med 3 stk downlight, bredde 90 cm m/ stikkontakt på vegg over servant. Eventuelt stikk i downlightslist. 3 stk downlights i nedforet himling. 1 stk lysdemper for downlights i nedforing.

Avtrekk fra bad går via det balanserte ventilasjonsanlegget.

Veggmontert servantskap, Sigdal type Uno el. tilsv. ,bredde 90 cm m/ helstøpt servant i bredde 90 cm. Speil over servant, bredde 90cm. Bad nr 2 leveres med servantskap (60cm) i grund utførelse og utkraget vask m/ speil.

Gulvvarme (el. varmekabler m/ termostat). 1 stk downlightslist med 3 stk downlight, bredde 60 cm m/stikkontakt. 3 stk downlights i nedforet himling. 1 stk lysdemper for downlights i nedforing.

Samme som over.

Servantskap (60 cm) i grund utførelse og utkraget vask m/speil.

Sikringskap m/automatsikringer. 1 stk lysarmatur med kuppel og bryter v/ dør. 1 stk dobbel stikkontakt i fordelerskap. 1 stk dobbel stikkontakt for aggregat VVS. 1 stk dobbel stikkontakt for sentralstøvsuger. 1 stk dobbel stikkontakt for vaskemaskin. 1 stk dobbelstikk for tørketrommel (16A).

Ventilasjonsaggregat til balansert ventilasjon. Avtrekk fra kjøkken og bad går via det balanserte ventilasjonsanlegget.

Røropplegg for sentralstøvsuger m/ avkast og sugepunkt. Teknisk skap til el og VVS.

59


ROM

GULV

VEGG

BALKONG/ TAKTERRASSE

Balkonger får flis. Terrasser får betongheller.

Rekkverk av metall med rette glassplater. Evt. skillevegger på terrasse i frostet glass og stål.

HIMLING

SANITÆR/ SENTRALVARME

FELLESAREALER TRAPPE­ ROM

Fliser 30 x 30cm.

Sparklet og malt gips/puss/ betong.

Malt betong i toppen av trappehus. Resterende; sparklet og malt betong m/ synlige v-fuger. Eventulle nedforinger er sparklet og malt gipsplate. Farge: Eggehvit NCS 0502-Y, glans 02.

HEIS

Belegg.

Stål og speil.

Plater/stål.

SVALGANG

Brettskurt betong.

Rekkverk av metall. Endelig utforming avklares i detaljprosjekteringen.

Avklares i detaljprosjektering.

BOD­AREAL 1. ETASJE

Støvbinding av betongoveflater.

Skillevegger i bodene er nettingvegger, type Troax el. tilsvarende. Pga tekniske innstallasjoner går vegger ikke til tak mellom bodene. Vegger mot parkeingsareal blir tette.

Støvbundet betong.

PARKE­ RINGSETASJE

Asfaltert.

Ubehandlet betong. Malt til tak fra 1 meter over gulv.

Ubehandlet betong.

Forskriftsmessig.

UTOMHUS Merknader: 1) Sikringsskap og fordelingsboks for svakstrøm (tele og antenne) plasseres i innvendig bod. 2) Taklister leveres ikke der dette ikke er nødvendig av konstruksjonshensyn. 3) Innvendige dører av type Diplomat Contur (el. tilsvarende) 1 speil. 4) Etasjehøyde er 2,40 m. Nedforede partier får fri høyde 2,20–2,30 m. 5. etasje får noe høyere takhøyde, ca 3,0 m, i stuedel.

60

5) Eventulle nedforinger er sparklet og malt gips. 6) Det skal leveres videokamera ved hovedinngang og enheter i hver leilighet slik at man kan se innenfra lei­ ligheten hvem som står ved inngangen når det ringes på. 7) Leilighetene leveres med balansert ventilasjon og Plug- it varme gjenvinningssytem el. tilsvarende. 8) Det leveres systemnøkkel til hoveddør, inngangsdør til leilighet og fellesdører generelt som beboer skal ha tilgang til samt postkasse.


ELEKTRO

VENTilasjon

ANNET

Forskriftsmessig.

Postkasser.

Takmontert kupler for belysning bod- og fellesarealene. 1 stk veggbryter ved hoveddør.

Forskriftsmessig.

Nettingdør med hengelås til den enkelte bod. Sylinderlås med systemnøkkel til ­ hoveddør. Tette dører til enkeltboder.

Belysning i nødvendig grad. 1 stk stikkontakt for hver 10. plass.

Forskriftsmessig.

1 stk vegglampe for lys. 1 stk dobbel stikkontakt.

Belysning etter lysbergening. Porttelefon med calling v/ hovedinngang.

Belysning/stikk i heissjakt. Belysning på søyler som styres av fotocelle.

Tilstrekkelig antall lyspunkter for miljøbelysning. 9) De angitte punkter for elektro er minimumsleveranse i antall. Det leveres elektropunkter eter NEK 400: 2010 (beregning etter størrelse på leilighet). 10) Det er 2,10 m fri høyde I garasjekjeller. 11) Bygget leveres ned forskriftsmesig brann og røykvarsling ihht gjeldende forskrifter. Det må påregnes synlige­ ­sprinkelhoder i alle rom, men endelig antall og ­plassering avdekkes i ­prosjekteringen.

Se utomhusplan. Alle bygningsmessige arbeider og innstallasjoner skal tilfredsstille myndighetenes anvisninger og gjeldende forskrifters krav ref NEK 400: 2010 og TEK 2010 (bortsett fra der hvor det pga prosjektets egenart må gis dispensasjon til avvik). Toleranseklasser for utførende bygningsmessige arbeider ref: NS 3420 utgave 2, toleranseklasse 2. For kjeller gjelder toleranseklasse 3. 05.09.2012

61


PBBL Eiendomsmegling og ditt nye hjem PBBL Eiendomsmegling har bred kompetanse og lang ­erfaring med salg av nye bolig­ prosjekter. Det betyr trygghet for deg som kjøper. Å finne et nytt hjem er både en viktig, ­vanskelig og spennende opp­ gave. Dess­uten får det valget du gjør m ­ ange konsekvenser for hvordan livet ditt blir i årene fremover.

Eiendomsmegler MNEF H ­ anne Eriksen Davik er ansvarlig ­megler for Porselen Brygge. Siden 1984 har Hanne jobbet i megler­bransjen. Hun hjelper deg med å ta de riktige valgene.

Hanne Eriksen Davik Eiendomsmegler MNEF 35 57 31 10 / 905 45 609 hed@pbbl.no

63


Salgs- og eiendoms­ informasjon Selger: Porselensfabrikken Brygge AS Eiendommen: Endelig eien­ domsbetegnelse og tomte­ størrelse vil fremkomme når sammenføying/fradeling er tinglyst. Adressene fastsettes av kommunen på et senere tids­ punkt. Heftelser: Det gjøres oppmerk­ som på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføring av prosjektet. Kjøper kan ikke mot­ sette seg eller kreve prisavslag/ erstatning for dette. Reguleringsforhold: Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved ­henvendelse til megler.

64

Norrønabygget: Det er høyst sannsynlig at det i nabobe­ byggelsen vil bli oppført et nytt bygg hvor mønehøyden blir ­omlag 1 meter høyere enn høyden på eksisterende bygg.

midlertidig brukstillatelse.

Boligtype: Andelsleiligheter. Medlemmer i PBBL har forkjøps­ rett frem til 17.09.12 kl. 12.00. Standard vedtekter fås ved ­henvendelse til megler.

Hvitvasking: Eiendomsmegler­ foretak er rapporteringspliktig i h.h.t. hvitvaskingsreglementet.

Kostnader ved avbestillinger: Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader ved eventuell avbestilling etter Bustadopp­ føringslova. Bestilte endringsog tilleggsarbeider betales i sin helhet av kjøper. Ferdigattest/midlertidig bruks­tillatelse: Før boligen overleveres plikter selger å ­fremskaffe ferdigattest eller

Lovgrunnlag: Kjøpet reguleres av Bustadoppføringslova. Den kan fås ved henvendelse til megler.

Oppdragsnummer: 7/12 - PBBL Eiendomsmegling, ­Jernbanegt. 25, Porsgrunn Oppdragsansvarlig: Hanne Eriksen Davik, Eiendomsmegler MNEF, tlf. 35 57 31 10 / 905 45 609. E-post: hed@pbbl.no Arealdefinisjoner Boligene angis med bruksareal (BRA) og primærrom (P-ROM). Bruksareal er boligens areal


innvendig målt fra yttervegg til yttervegg. I tillegg til boligens oppgitte bruksareal kommer ­terrasse og bod i 1. etg. Primærrom er bruksareal fratrukket innvendig bod. Forbehold Det tas forbehold om tekniske endringer. Tegninger, animasjoner og fotografier i prospektet er av illustrativ karakter og definerer ikke nøyaktig innhold av selgers leveranse. Det gjøres oppmerk­ som på at det i leveransen kan forkomme avvik fra beskrevet standard, og selger har rett til å gjøre endringer som er hensikts­ messige eller nødvendige, uten å forringe standarden på det endelige produktet.

Selger forbeholder seg retten til å slå sammen leiligheter og en­ dre antall enheter i borettslaget. Det tas forbehold om tilstrekke­ lig salg, utbyggers beslutning om igangsetting og offentlige til­ latelser i samsvar med søknader, før byggestart besluttes. Der­ som selger gjør forbehold gjel­ dende, skal selger tilbakebetale forskuddsbeløpet inklusive opptjente renter. Utover dette har partene intet ansvar overfor hverandre. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

Det tas også forbehold om endringer i plantegninger for fremføring av sjakter til ventila­ sjon, elektriske føringer, vann- og avløpsrør o.a. Dette vil kunne endre leilighetens areal. Mindre arealkorreksjoner betinger ikke prisendring.

65


Det hvite gull

Det er blitt sagt at porselen er det eneste gull mennesket noen gang har klart å lage. Porselen som er et keramisk materiale av leire og knust stein ble oppfunnet av kineserne på 600-tallet. Porselen varer evig fordi det er lufttett og ikke inneholder vann. Porsgrunds Porselænsfabrik ble grunnlagt i Porsgrunn i 1885 av skipsreder Johan Jeremiassen. Den tyske teknikeren og porselensspesialisten Carl Maria Bauer ledet oppbygningen av fabrikken. Første brenning ble gjennomført 10. februar 1887. Siden den gang har porselensfabrikken lagt vekt på å lage kvalitetsprodukter av utsøkt design og ypperlig håndtverk.

Foto: Telemark Museum


Ta kontakt Hanne Eriksen Davik Eiendomsmegler MNEF 35 57 31 10 / 905 45 609 hed@pbbl.no

Porselensfabrikken Eiendom as

Svanemerket trykksak 241 711. Design og trykk: Wera as. Foto: Dag Jenssen, Lars Christensen.

www.porselenbrygge.no

Porselen Brygge  
Porselen Brygge  

Prospekt