Page 1

wellantcollege ll

Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf


U maakt het vast wel eens mee, een onervaren maar potentiële werknemer loopt uw bedrijf binnen en vraagt of hij/zij bij u stage kan lopen. Of zelfs kan komen werken met scholing ernaast. U ziet dit wel zitten, maar wat komt er allemaal bij kijken? Wat zijn mijn rechten en plichten? Hoeveel tijd ben ik er aan kwijt? En wat levert het mij als bedrijf op? Of als persoon?

Wellant mbo | beroepspraktijkvorming

Inleiding

Vragen die wij voor u zullen beantwoorden. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neemt u dan contact op met de één van de teamleiders of coaches van Wellantcollege.

3


Beroepspraktijkvorming (BPV) is een essentieel onderdeel van een mid­ delbare beroepsopleiding. Niet alleen leert een deelnemer de theorie in de praktijk te brengen. Zij leren vooral hoe je in een bedrijf moet functioneren, over de omgang met collega’s en wat er verwacht wordt aan zelfstandig­ heid en werkhouding. De deelnemers/leerlingen van nu zijn de werk­nemers van morgen.

Wat levert het mij als bedrijf op? • Deelnemers hebben vaak een frisse kijk en brengen actuele kennis en nieuwe inzichten binnen het bedrijf. • Het is een prima manier om een leergierige en gemotiveerde arbeids­ kracht in huis te halen. Veel deelnemers gaan na hun opleiding aan het werk bij hun leerbedrijf. • U blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs en opleidingenaanbod. • Deelnemers wisselen ervaringen met elkaar uit. Hierdoor kunt u uw aantrekkingskracht als werkgever vergroten. • De status van ‘Erkend Leerbedrijf' geeft uw onderneming een positieve uitstraling. Uw bedrijf straalt deskundigheid, vakbekwaamheid en professionaliteit uit. • U zorgt ervoor dat enthousiaste, talentvolle jongeren behouden blijven voor de branche en u geeft ze de kans om werkervaring op te doen. • U draagt bij aan het opleiden van gemotiveerd en vakkundig personeel en de professionalisering van uw vak. • Er zijn mogelijk interessante fiscale voordelen.

Wellant mbo | beroepspraktijkvorming

Wat is Beroepspraktijkvorming?

Een goede samenwerking Een goede samenwerking met u, als bedrijfsleven, is van essentieel belang. Er zijn voldoende plaatsen nodig om deelnemers te helpen aan de belang­ rijke praktische leerschool. Maar dat is het niet alleen. Door de contacten tussen u als bedrijf en Wellantcollege als onderwijsinstelling, blijven we in gesprek over de inhoud van opleidingen, wensen vanuit de arbeidsmarkt met betrekking tot kennis en vaardigheden. Gezamenlijk komen we door een goede samenwerking tot het beste onderwijs.

MBO onderwijs Leerwegen Het middelbaar beroepsonderwijs kent twee leerwegen. De Beroepsopleidende leerweg (BOL): de deelnemer brengt minimaal 4


Wellant mbo | beroepspraktijkvorming

20% en maximaal 60% van de opleiding door in de beroepspraktijk. De Beroepsbegeleidende leerweg (BBL): de deelnemer brengt minimaal 60% van de opleiding door in de beroepspraktijk. Niveaus Er zijn voor beide leerwegen vier niveaus. Enkele opleidingen bij Wellant足 college kennen we een + toe aan niveau 4. De reden is de mate van specialisatie en zelfstandigheid die deze opleidingen vragen. Niveaus

Werkzaamheden

4+

Specialist/Middenkaderfunctionaris. Volledig zelfstandig gespecialiseerde werkzaamheden en complexe opdrachten uitvoeren in een contextrijke omgeving die een grote vak足 bekwaamheid vereisen.

4

Middenkader functionaris. Volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden en leidinggeven

3

Vakbekwaam medewerker. Volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden

2

Medewerker. Uitvoerende werkzaamheden

1

Assistent. Eenvoudige uitvoerende werkzaamheden

U als leerbedrijf Een leerbedrijf waar deelnemers BPV kunnen volgen is erkend door Aequor. Bent u nog geen leerbedrijf, maar wilt u dit wel worden? Het 5


Praktijkopleider Een leerbedrijf stelt een BPV-plek, deskundigheid, tijd en middelen beschik­ baar voor een goede opleiding in de praktijk. Zo worden deelnemers bij u op het leerbedrijf opgeleid door een praktijkopleider. Een praktijkopleider is iemand binnen uw bedrijf die verantwoordelijk is voor het leerproces van de deelnemer en vormt een belangrijke verbinden tussen school en praktijk. Voor nieuwe leerbedrijven die nog geen ervaring hebben met de begeleiding van mbo-deelnemers geldt dat de begeleider van het bedrijf eerst een Basiscursus Praktijkopleider moet hebben gevolgd. Wellantcollege biedt deze training, afhankelijk van de vraag, gedurende het hele schooljaar kosteloos aan. De training bestaat uit vier dagdelen. Kijk voor meer infor­ matie op www.ipcgroen.nl

Wellant mbo | beroepspraktijkvorming

aanvraagformulier is via de website www.aequor.nl digitaal in te vul­ len. Een bedrijfsadviseur van Aequor neemt vervolgens contact op voor een erkenning­gesprek. Naast het erkennen van bedrijven kunnen deze adviseurs u informeren en helpen bij het optimaliseren van het opleidings­ klimaat in uw leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven staan tevens opgeno­ men in het register van Colo (vereniging van samenwerkende kenniscentra). www.stagemarkt.nl

Coach Bij Wellantcollege heeft iedere deelnemer een coach. De coach begeleidt de deelnemer tijdens de opleiding, houdt de studievoortgang van de deelnemer in de gaten en helpt de deelnemer bij het maken van keuzes. De coach onderhoudt ook de contacten met u als leerbedrijf. De coach bezoekt op afspraak de deelnemer op het leerbedrijf. De praktijkopleider van het leerbedrijf, en de coach en de deelnemer bespreken gezamenlijk de vorderingen en leerprestaties tijdens de BPV.

U als examenbedrijf Naast leerbedrijf kunt u tevens als examenbedrijf fungeren. Een aantal examens vindt plaats in een realistische praktijksituatie, dus bij u op het bedrijf. Deze examens worden “Proeven van Bekwaamheid” genoemd. Bij de Proeve van Bekwaamheid kunt u optreden als observator of als assessor (beoordelaar). Voor de rol van assessor is het mogelijk om bij Wellant­college kosteloos een training te volgen. De training bestaat uit vier dagdelen. Voor informatie kunt u contact opnemen met de Wellantlocatie of de coach van de deelnemer.

6


Praktijkovereenkomst (POK) De Beroepspraktijkvorming wordt geregeld in een formele overeenkomst; de praktijkovereenkomst (POK). Met deze overeenkomst worden de rech­ ten en plichten van alle betrokkenen bij praktijkleren vastgelegd. De POK wordt aan het begin van de BPV-periode door de volgende par­ tijen ondertekend: • De deelnemer (indien jonger dan 18, ook ouder of voogd) • Het leerbedrijf • De school • Het kenniscentrum Aequor als het een BBL-deelnemer betreft

Wellant mbo | beroepspraktijkvorming

Praktische zaken

Het aangaan van een POK is wettelijk verplicht en onder meer nodig voor een aantal fiscale aspecten en voor de verzekering. Deelnemers van de

7


Werktijden Van een deelnemer die de BOL volgt, wordt verwacht dat hij zich aan de werktijden houdt, zoals die in uw bedrijf gelden. Uitgangspunt is dat de deelnemer aan de hoeveelheid uren komt die in de Praktijkovereenkomst staan. Daarnaast is de deelnemer gebonden aan de dagen en tijden die met school zijn afgesproken. Mits niet in strijd met de arbeidstijdenwet bent u daarbuiten vrij om ook andere afspraken met de deelnemer te maken. Voor de BBL geldt de arbeidsovereenkomst die u met de deelnemer sluit.

Wellant mbo | beroepspraktijkvorming

BBL hebben naast de POK een arbeidsovereenkomst. Klik hier voor een voorbeeld van de POK voor BBL deelnemers, klik hier voor een voorbeeld van de POK voor BOL.

Bijzondere handelingen Wanneer er van een deelnemer een speciale handeling verwacht wordt, waarvoor een wettelijke kwalificatie geldt of officiĂŤle erkenning is vereist, is

8


Vergoedingen Een BBL-deelnemer ontvangt salaris. Het sluiten van een arbeidsovereen­ komst tussen een deelnemer van de BBL en uw bedrijf gebeurt op basis van de CAO, als die er is. Of de lesdag wordt doorbetaald is afhankelijk van de CAO. Als de CAO hier niet in voorziet is de keus aan u. Een BOL-deelnemer ontvangt geen beloning van het leerbedrijf. Een onkos­ ten en/of reiskostenvergoeding mag u wel geven. Zodra deze vergoeding hoger is dan de gemaakte onkosten, is premieafdracht verschuldigd.

Wellant mbo | beroepspraktijkvorming

het van belang na te gaan of de deelnemer hiervoor voldoende is gekwali­ ficeerd. Voorbeelden van bijzondere handelingen zijn: • het gebruik van een motorkettingzaag • het rijden op de openbare weg met de landbouwtrekker • het bedienen van een vorkheftruck • werken met chemische bestrijdingsmiddelen. Voor vragen kunt u hierover natuurlijk ook altijd contact opnemen met de coach van de deelnemer.

Verzekeringen U dient een deelnemer, net als iedere werknemer, aan te melden bij de bedrijfsvereniging. Een BBL-deelnemer is uw werknemer en dient door uw bedrijf als zodanig te zijn verzekerd. Een BOL-deelnemer is verzekerd door Wellantcollege middels: • Aansprakelijkheidsverzekering: Voor zover het niet onder uw eigen bedrijfsverzekering valt, heeft Wellantcollege voor elke deelnemer in de BOL een speciale wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze dekt de schade aan uw bedrijf of aan derden waar de deelnemer aansprakelijk voor is. De verzekering is tijdens de gehele BPV-periode op uw bedrijf van kracht. • Ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering: het financiële risico van ongevallen tijdens werk en reisuren m.b.t. de BOL-deelnemer is eveneens verzekerd. Daarnaast wordt de BOL-deelnemer collectief door Wellantcollege aangemeld voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekeringen zijn voor het leerbedrijf premievrij.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Als ondernemer met personeel dient u in het bezit te zijn van een RisicoInventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. Deelnemers die de BPV bij u volgen vallen daar ook onder. Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoe­ ken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. De RI&E moet schriftelijk worden 9


Fiscale tegemoetkoming Bij het opleiden van personeel kunnen werkgevers gebruik maken van de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekerin­ gen (WVA). U kunt de afdrachtvermindering zien als een vergoeding voor de investering en tijd die u in de begeleiding van de deelnemer stopt. Voor u als leerbedrijf zijn er aanzienlijke fiscale voordelen. Meer informatie over voorwaarden en mogelijkheden die de WVA biedt vindt u op www.belas­ tingdienst.nl. Ook bij het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid www.minszw.nl en bij het informatiecentrum van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) www.duo.nl kunt u terecht met vragen.

Wellant mbo | beroepspraktijkvorming

vastgelegd. Voor informatie over de RI&E kunt u contact opnemen met uw branchevereniging of bezoekt u de volgende site www.rie.nl

Andere financiële mogelijkheden In sommige gevallen kunnen leerbedrijven een beroep doen op subsidies uit opleidingsfondsen. Dit zijn sectorale, veelal aan CAO gekoppelde fondsen. Via www.colland.nl kunt u nalezen of er een dergelijk fonds beschikbaar is in uw sector.  

Klachtenregeling Wanneer u als leerbedrijf een klacht heeft over de BPV, lossen we die graag samen met u op. In eerste instantie legt u de klacht voor aan de regiodi­ recteur van de Wellantlocatie. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de Bestuursraad van Wellantcollege. Klachten worden afgehandeld conform de Algemene Klachtenregeling, die te vinden is in het Leerlingstatuut.

Meer informatie Heeft u nog vragen over de BPV, neemt u dan contact op met de coach van de locatie waar de deelnemer staat ingeschreven. Voor alle mbo­locaties van Wellantcollege klik hier.

10


Onze fusiepartner IPC Groene Ruimte verzorgt cursussen en trainingen voor 10.000 cursisten. Wellantcollege Aalsmeer Linnaeuslaan 2, 1431 JV Aalsmeer (0297) 32 46 88 mbo.aalsmeer@wellant.nl

Wellantcollege Naarden Tenierslaan 2, 1412 JE Naarden (035) 694 36 80 (035) 695 25 33 naarden@wellant.nl

Wellantcollege Linnaeus Amsterdam Archimedesplantsoen 87 1098 JZ Amsterdam (020) 692 90 60 linnaeus@wellant.nl

Wellantcollege Oegstgeest Lange Voort 70 2341 KD Oegstgeest (071) 517 32 16 oegstgeest@wellant.nl

Wellantcollege Dordrecht Chico Mendesring 825 3315 WX Dordrecht (078) 621 64 00 mbo.dordrecht@wellant.nl

Wellantcollege Rijnsburg Korte vaart 2 2211 GE Rijnsburg (071) 402 57 03 rijnsburg@wellant.nl

Wellantcollege Gorinchem Arkelse Onderweg 125A 4206 AG Gorinchem (0183) 62 29 66 mbo.gorinchem@wellant.nl

Wellantcollege Rijswijk Huis te Landelaan 2 2283 SG Rijswijk (070) 390 40 16 rijswijk@wellant.nl

Wellantcollege Gouda Ronsseweg 555, 2803 ZK Gouda (0182) 54 37 43 mbo.gouda@wellant.nl

Wellantcollege Rotterdam Bosdreef 111, 3062 CA Rotterdam (010) 217 59 22 rotterdam@wellant.nl

Wellant mbo | beroepspraktijkvorming

Wij zijn Wellantcollege. Een toonaangevende, professionele onderwijsinstelling met 27 locaties in Noord-Holland, Zuid-Holland en Midden-Nederland. Wellantcollege biedt vmbo-onderwijs en mbo-opleidingen. Met zo’n 1.400 medewerkers maken wij dat mogelijk voor 13.000 vmbo- en mbo-leerlingen. Het aantal leerlingen per locatie ligt tussen de 300 en 1.200.

Wellantcollege Houten Randhoeve 2, 3992 XH Houten Postbus 210, 3990 GA Houten (030) 637 70 24 houten@wellant.nl 11


www.wellant.nl

Wellant mbo BPV-brochure  

Brochure met uitleg over hoe uw organisatie een leerbedrijf voor beroepspraktijkvorming kan worden.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you