Page 1

VESTIGINGSJAARVERSLAG 2009-2010 Wellantcollege VMBO Utrecht 1. Schooljaar 2009-2010 Schoolkamp We zijn het schooljaar 2009-2010 begonnen met 231 leerlingen. Bijna 70 eerste jaars kwamen met fiets of bus voor hun eerste dag naar onze school. De eerste weken staan voor klas 1 in het teken van introductie. Een van de vaste onderdelen is het schoolkamp: In het eerste schooljaar op Wellantcollege Utrecht ga je op schoolkamp met de dubbeldekkerbus naar Overasselt! We doen daar allemaal leuke activiteiten zoals samenwerkspelletjes, vlot bouwen, zwemmen, abseilen, klimmen tussen de bomen en een GPS-tocht als het bijna donker is. Het grappige is dat de juffen en meesters ook deelnemen aan de activiteiten, maar meestal niet zo lenig zijn als jullie. Het is leuk om gelijk in het begin van het schooljaar op kamp te gaan, zodat je iedereen goed leert kennen. Het is best spannend in het begin, maar na een dagje heb je al allerlei vriendjes en vriendinnetjes gemaakt. We hebben een ruim gebouw waar je slaapt op kamers met alleen jongens of meisjes. In de ochtend ben je misschien wel wat slaperig van al het kletsen en lachen. We eten steeds gezellig met alle leerlingen en meesters en juffen, ook ga je een keer lekker barbecueĂŤn. De eerste avond hadden we een geweldig groot kampvuur! Als afsluiting op de laatste avond hielden we een bonte avond! Tijdens de bonte avond waren er leerlingen die live een liedje zongen! Ze kregen een heel groot applaus voor deze knappe prestatie! Sommige meesters en juffen hebben een act gedaan, hierom moesten alle leerlingen heel hard giebelen! Aan het eind van het schoolkamp hebben we meestal al de eerste kampstelletjes waar de meesters en juffen niets van mogen weten. Wil je over dit alles mee kunnen praten, dan zul je het toch echt zelf moeten komen ervaren. Wel kunnen we je alvast verklappen dat het een schoolkamp gaat worden om nooit te vergeten!

Skills Talents 2010. Merel, Manon en Angelique uit 3c van Wellantcollege Utrecht e hebben met het team Utrecht Eagles de 2 prijs gewonnen van Skills Talents. Skills is de beroepenwedstrijd van Nederland die wordt gehouden in Ahoy Rotterdam. Het team van Utrecht Eagles bestond uit vele vakrichtingen van verschillende VMBO scholen. In totaal deden er 13 teams mee. Ieder regioteam bestaat uit 21 leerlingen van de volgende vakrichtingen: Handel en administratie, Zorg en welzijn, Theoretische leerweg, Bouw, Horeca, Electrotechniek en Groen. Om de teams samen te stellen zijn verschillende voorrondes in het land geweest. Het Utrecht Eagles team bestond uit leerlingen van het Calscollege uit IJsselstein en het Miedemacollege uit Woerden en Wellantcollege uit Utrecht.

1


Jongerenwerk Op dinsdag en donderdag zijn er tijdens de pauzes jongerenwerkers op school aanwezig. Leerlingen kunnen in de pauze met hen buiten gaan sporten, binnen spelletjes doen, of met hen praten over van alles en nog wat. Op donderdagmiddag worden er door de jongerenwerkers verlengde schooldag activiteiten georganiseerd, te denken valt aan streetdance, film, voetbaltoernooien enz. Leerlingen zijn erg enthousiast en vinden het een leuk om actief bezig te zijn in de pauze. Bij slecht weer kunnen leerlingen met de jongerenwerkers binnen spellen doen zoals tafelvoetbal en airhockey.

Kerstprojectweek In de week voor de kerstvakantie organiseren wij op school een kerstprojectweek. Tijdens deze week gaan leerlingen in en buiten school activiteiten met en voor een ander doen. Voorbeelden zijn: kerststukjes maken met kinderen op basisscholen, kerststukjes maken met ouderen, kerstkransen maken met allochtone vrouwen, wilgenknotten, kerstlekkers maken voor buurtbewoners enz. enz. Deze ontzettend leuke en gezellige week wordt afgesloten met een Gala.

2. Het onderwijs Rendementen schooljaar 2009-2010 De rendementen van de school worden o.a. besproken met de ouderraad. Zij maken integraal onderdeel uit van het jaarverslag. Het afgelopen schooljaar zijn de volgende rendementen behaald: Rendementen onderbouw Aantal leerlingen klas 2: 63 leerlingen • 13 leerlingen zijn op een hoger niveau gedetermineerd. • 10 leerlingen zijn lager gedetermineerd dan het basisschooladvies. • De overige leerlingen zitten op hetzelfde niveau als het advies basisschool bij start op onze school. Rendement bovenbouw Het rendement bovenbouw gaat over het aantal leerlingen dat van leerjaar 3 zonder zitten blijven naar een diploma gaan. De afgelopen jaren zijn er door o.a. instroom van andere scholen, meer leerlingen dan normaal blijven zitten. Rendement bovenbouw is onvoldoende. Examenresultaten Er zaten 53 leerlingen in leerjaar 4. Drie leerlingen hebben zich voor het examen terug getrokken en e doen het 4 leerjaar nu over. Van de overige 50 leerlingen zijn 41 leerlingen geslaagd. SE= schoolexamen CE= centraal examen BASIS Gemiddeld KADER Gemiddeld GL Gemiddeld

SE 5,8

CE 6,2

Landelijk 6,5

SE 5,8

CE 6,0

Landelijk 6,1

SE 6,1

CE 5,5

Landelijk 6,2

2


Leerlingen die de school voortijdig verlaten De tussentijdse uitstroom was dit jaar vergelijking met vorig jaar behoorlijk gedaald. Vorig jaar verlieten 19 leerlingen tussentijds de school. Dit jaar waren dat 7 leerlingen. Hiervan zijn 3 leerlingen naar speciaal voortgezet onderwijs uitgestroomd.

Begeleiding die de school aan (zorg) leerlingen heeft gegeven Zorg en de begeleiding worden grotendeels door het team zelf gedaan: “ontzorgen”. Insteek is ”aandacht voor de individuele leerling”. Doelstelling is om de leerlingen een prettige school te bieden waar ze zich veilig kunnen voelen en waar docent en leerling respect hebben voor elkaar, rekening houdend met de individuele mogelijkheden. Naast het lesgeven, zijn onze docenten ook medeverantwoordelijk voor de begeleiding en zorg voor onze leerlingen. De eerstelijns begeleiding en zorg wordt verleend door de mentor. Het schoolinterne zorgteam vormt de 2e lijn zorg en bestaat uit de orthopedagoge, de schoolmaatschappelijke werker (SMW), zorgcoördinator en de zorgconsulent. Speerpunten voor komend schooljaar 2010-2011 zijn: • Leerling-besprekingen (vorm en inhoud effectiviteitsverhoging). • Planmatig werken met de handelingsplannen in de leerling-bespreking. • Extra focus op leerachterstanden op taal en rekengebied in de onderbouw.

Ouderraad In de ouderraad zitten 6 ouders; Francis Geway, Paul Timmermans, Sonja Turnhout, Menduh Hasdemir, Joop de Bie en Wim Ammerlaan. De ouderraad heeft 6 vergaderingen gehad. Bij deze vergaderingen waren de teamleider onderbouw en de directeur ook aanwezig. Actuele onderwerpen waren: • Vergroten ouderbetrokkenheid in school • Ouderklankbordgroep van Wellantcollege • Website en rooster • Communicatie naar thuis • Ouderbijdrage De ouderraad heeft een positief kritische bijdrage geleverd aan het afgelopen schooljaar. Zij zijn tevens betrokken geweest bij verschillende ouderavonden en de open dag.

Leerlingenraad Vanaf januari 2009 heeft een groep docenten het voortouw genomen en zij zijn met leerlingen in gesprek gegaan over een aantal onderwerpen. In mei is daar het jongerenwerk bij aangesloten. Er is nu wel een groep leerlingen in de school die zich met bepaalde activiteiten voor andere leerlingen bezig houdt. Zo wordt er o.a. door leerlingen het kerstgala georganiseerd, is er een muziekinstallatie gekomen in de kantine en is het kantine aanbod verbeterd. Komend jaar wordt er vanuit directie gewerkt aan een structurele vorm.

Klankbordgroep personeel De MR heeft het afgelopen jaar 1 keer op de vestiging vergaderd en tevens zijn er gesprekken gevoerd met MR leden. Barbara Heineman heeft zitting genomen in de klankbordgroep.

3


Er is een aantal keer overleg gevoerd met de directie. Onderwerpen waren: vestigingsactiviteitenplan, taakbeleid en personele zaken. Tevens was zij vertegenwoordiger van het team in de sollicitatieprocedure voor een nieuwe teamleider. Activiteiten in het kader van extra voorzieningen Er worden ieder jaar 2 sportdagen georganiseerd voor alle leerjaren. Eenmaal is het een binnen sportdag met o.a. schaatsen en activiteiten in de sporthal. In het voorjaar wordt de atletiekbaan gebruikt voor allerlei activiteiten. In leerjaar 1 gaan de leerlingen op kamp en gaan zij aan het einde van het schooljaar naar Walibi en is er ook een excursie naar het Archeon. In leerjaar 2 is er een survivaldag in de Ardennen en is er een excursie naar het Anne Frankhuis. In leerjaar 3 kunnen leerlingen naar Londen en is de jaarafsluiting in Bobbejaanland. In leerjaar 4 is Winterberg een leuke activiteit. Voor alle activiteiten worden aparte begrotingen gemaakt adv het aantal deelnemers. Leerlingen, die niet meegaan, krijgen een thuiswerkprogramma. Het innen van de ouderbijdrage is een moeizame zaak. Veel ouders kunnen activiteiten niet betalen. Samenwerking met het bedrijfsleven/de omgeving: De school werkt d.m.v. het project Relatie Management aan het verstevigen van haar positie met het bedrijfsleven. Er zijn nu met name contacten met stagebedrijven voor de beroepsstage. Deze contacten worden allemaal in kaart gebracht en het is het komende jaar de bedoeling om deze contacten een avond uit te nodigen op school. Tijdens deze avond willen we in gesprek met het bedrijfsleven om elkaars standpunten en zienswijzen te verkennen en wellicht met tips de samenwerking te kunnen verbeteren. Naast bovenstaande contacten is er een plan gemaakt voor de maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage wordt ingevuld tijdens de kerstprojectweek, daarnaast was er een aparte dag voor klas 3. Tevredenheid van leerlingen, ouders en andere scholen over Wellantcollege? Leerlingen 2009-2010 Positief werd gesproken over het veilige klimaat en het feit dat iedereen elkaar kent. Knelpunten waren het rooster en de bereikbaarheid via intranet en de beschikbaarheid van voldoende computers. Door verandering van schoonmaakbedrijf kwam de schoonmaak van bijv. toiletten ook negatief naar voren. Met het schoonmaakbedrijf zijn nieuwe afspraken genmaakt en er wordt ook gekeken of het aantal computers kan worden uitgebreid Ouders 2009-2010 Positief werd gesproken over de korte lijnen tussen school en thuis en de bereikbaarheid Van docenten en directie. Knelpunten waren het aantal vernielingen van fietsen door een te krappe fietsenstalling. Ook konden ouders niet altijd de cijfers van hun kind terug vinden via intranet, terwijl dit was beloofd. Er is op ICT gebied actie gezet om de bereikbaarheid van het studielogboek bij ouders te verbeteren. De fietsenstalling blijft erg klein en directie zal ism bouwzaken zoeken naar een oplossing. Andere scholen 2009-2010 Positief werd gesproken over de open dag en informatievoorziening. De nieuwe Wellant open dagen krant viel goed. Er waren enkele knelpunten en die zaten in de overdracht van basisschool naar Wellantcollege. Ook bleek dat niet alle scholen het rapport hadden ontvangen van hun oud-leerling. Onderwijstijd De onderwijstijd is gehaald. In de onderbouw en de bovenbouw . In de onderbouw en leerjaar 3 wordt 95% van de 1040 uur ingeplande onderwijstijd gehaald. In leerjaar 4 wordt 97% van de 800 uur ingeplande onderwijstijd gehaald. De norm voor klas 4 is 700 uur en dit wordt ruimschoots gehaald.

3. Ouderbijdrage Ieder jaar wordt er een ouderbijdrage gevraagd voor bepaalde activiteiten. De ouderbijdrage is op vrijwillige basis en dient ter bekostiging van activiteiten en diensten die niet tot het onderwijspakket behoren. Zo worden er kosten in rekening gebracht voor het huren van een kluisje om de spullen op school te bewaren. Daarnaast zijn er extra activiteiten als excursies, kamp, een buitenlandse reis en het bezoek aan een pretpark. Ouders geven zelf aan of hun kind mee gaat naar deze activiteit. Aan de hand van het aantal

4


deelnemers wordt een activiteit gepland. Na afloop volgt de afrekening. Voor alle in de schoolgids genoemde activiteiten is een sluitende begroting gemaakt. De constatering is dat de bedragen die gevraagd worden toereikend zijn voor de activiteit. Er is geen sprake van een overschot aan ouderbijdrage. Ieder jaar wordt de bijdrage opnieuw bekeken en besproken met de ouderraad.

4. tot slot • • • •

Ons team bestaat uit 33 medewerkers In het totaal zitten 231 leerlingen op onze school VMBO: verdeeld naar leerwegen: basisberoeps, kaderberoeps, gemengde leerweg e Aantal nieuwe 1 jaars 75 Wellantcollege VMBO Utrecht Theo Thijssenplein 32 3555SJ Utrecht utrecht@wellant.nl www.wellant.nl

5

vestigingsjaarverslag_2009-2010_VMBO-Utrecht  

Schoolkamp We zijn het schooljaar 2009-2010 begonnen met 231 leerlingen. Bijna 70 eerste jaars kwamen met fiets of bus voor hun eerste dag n...