Page 1

JAARVERSLAG 2009 – 2010 WELLANTCOLLEGE VMBO KLAASWAAL

1


VOORAF Hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2009-2010 van het Wellantcollege vestiging Klaaswaal. Terugkijken werkt als een spiegel in je auto. Je moet op de weg letten, maar het is wel fijn om te weten wat er achter je gebeurt of is gebeurd. Terugkijken en je verantwoorden helpt bij het vervolgen van je route. Het schooljaar 2009-2010 was een jaar als veel andere jaren in Klaaswaal. Er gebeurden zaken die beter konden en er vonden gebeurtenissen plaats waar je vrolijk van wordt. Er zijn nieuwe mensen gekomen en vertrouwde gezichten gegaan. Het schooljaar 2010-2011 zal ook zo’n beeld geven, maar wel met de kennis van de spiegel. De schoolleiding

2


BIJZONDERE MOMENTEN IN HET SCHOOLJAAR 2009-2010 Zoals elk schooljaar waren er ook dit jaar weer een aantal leuke activiteiten voor onze leerlingen. Zo was er een ‘Wuppenfeest’ voor de nieuwe brugklassers, een galafeest voor leerjaar 1 en 2, een uitstapje met alle leerjaren naar Sportiom in Den Bosch waar leerlingen, docenten en onderwijs ondersteunend personeel (OOP) konden schaatsen en/of zwemmen, een eindfeest voor examenkandidaten en natuurlijk ook weer een aantal maal een ‘Open Podium’ waar leerlingen hun talenten op het gebied van muziek, zang of dans ten toon konden spreiden. De traditionele werkweek voor de tweedejaars leerlingen in Bruinisse werd dit jaar voorbereid met een verkeersdag in het kader van ‘fietsvaardig’. Hierbij konden de leerlingen op een parcours naast de school oefenen in veilig fietsen, werden de fietsen gecontroleerd op verkeersveiligheid en kregen ze voorlichting aan de hand van een video. Het programma in de werkweek heeft ook dit jaar weer voor een leuke ervaring voor de leerlingen en docenten gezorgd. Op vrijdag kon iedereen weer moe maar voldaan huiswaarts keren.

3


Na de herfstvakantie zijn we begonnen met de invoering van de schoolwacht tijdens de pauzes. Schoolwacht is een project dat erop gericht is om leerlingen in te schakelen en verantwoordelijkheid te geven bij het vertonen van gewenst gedrag en het tegengaan van ongewenst gedrag op school en in de maatschappij. De schoolwacht wordt gedaan door leerlingen van leerjaar 2 tijdens de pauzes van de onderbouw en door leerlingen van leerjaar 4 tijdens de pauzes van de bovenbouw. Alle leerlingen zijn voorgelicht hierover en de leerlingen van leerjaar 2 en 4 zijn getraind door een goed bekend staand trainings- en adviesbureau. Onze school heeft ook de maatschappelijke stage ingevoerd. In het kader hiervan heeft de bovenbouw op 17 december 2009 activiteiten georganiseerd voor mensen uit verschillende bejaardentehuizen. Leerjaar 2 heeft een projectweek gehad van 14 juni t/m 17 juni 2010. Centraal stond zorgen voor een ander. De leerlingen maakten kennis met vrijwilligerswerk: zorg voor ouderen, zorg voor natuur, zorg voor de buurt en zorg voor mensen met een beperking. Op zaterdag 30 januari 2010 hebben we de jaarlijkse Open Dag op onze school georganiseerd. Het begon allemaal om 10.00 uur en duurde tot ongeveer 14.00 uur en werd bezocht door zo’n 1000 personen. Veel basisschool leerlingen met hun ouders en/of familie. Alle medewerkers en veel behulpzame leerlingen hebben zich weer heel erg ingespannen om onze school zo goed mogelijk op de kaart te zetten. Activiteiten bij de praktijklessen waren zeer in trek, maar ook de mooie presentaties werden vol bewondering bekeken. We kijken terug op een zeer geslaagde dag. In januari is de kantine geverfd en in maart 2010 “gepimpt” door zitblokken met moderne tekeningen erop. Door deze aaneensluitend weg te zetten creëren we een leuk zitgedeelte voor de leerlingen. In de zomervakantie zijn de wc’s in de kantine helemaal gerenoveerd. Er zijn nieuwe toiletblokken en nieuwe tegels aan de wand en op de vloer geplaatst. Het ziet er weer “fris” uit. Voor de sportievelingen onder ons is er in de gymzaal een klimwand geplaatst. Er zijn speciale lessen gegeven voor de leerlingen onder leiding van onze gymdocenten en een team van de sportschool. In april 2010 is er een wisseling geweest in de directie. Lucien Schoonwater wordt tot 1 januari 2011 de vestigingsdirecteur. Hans de Koning blijft eindverantwoordelijk voor de vestiging. Aan het einde van het schooljaar hebben we afscheid genomen van het Hoofd Onderwijs Bureau, Mieke Mennema.

4


5


HET SUCCES VAN ONZE LEERLINGEN: Rendement onderbouw: Het rendement van de onderbouw kent wederom een stijgende lijn. Was schooljaar 2007/2008 zo’n 36% van de leerlingen onder zijn of haar niveau gebleven, in 2008/2009 is dat gedaald tot 24%. Andersom is het percentage leerlingen dat boven het niveau uit kwam gestegen van 8% naar 14%. Deze verbeterende trend [ dat leerlingen niet dalen in niveau] is ook zichtbaar in 2009-2010. Het intensieve contact met het basisonderwijs zorgt – naar wij denken - voor een verbetering van de niveaus waarop de leerlingen starten en op een kleiner verloop tijdens de eerste twee leerjaren. Wanneer de opgaande lijn zich voortzet zal het rendement het komende jaar voldoende zijn. Rendement bovenbouw: Ook in de bovenbouw is het rendement verbeterd, met name op het punt van de doorlooptijd. Deze is bij de GL-leerlingen al voldoende, maar bij de KB en BB-leerlingen nog niet. Naar verwachting is dit voor het huidige jaar ook voldoende. De ingezette acties in de onderbouw hebben pas later hun effect. We hebben dit bereikt door het geven van wat extra lessen aan groepen die dat nodig hadden, huiswerkbegeleiding en een betere determinatie aan het eind van leerjaar 2. Minder leerlingen doubleren en zitten op het juiste niveau. Tevens zijn we strenger met de instroom van buitenaf; de zij-instroom. Op de diploma-uitreiking op 28 juni 2010 konden in totaal 107 diploma’s worden ondertekend door de examenkandidaten. Voor 16 leerlingen was dat na een herkansing en 5 leerlingen moesten definitief worden afgewezen. Er waren 52 diploma’s basisberoepsgerichte leerweg (waarvan 20 leerwerktraject), 35 diploma’s kaderberoepsgerichte leerweg en 10 van de 20 geslaagden van de gemengde leerweg hebben door het volgen van een extra theorievak de mogelijkheid gecreëerd om hun gemengde leerweg diploma om te zetten in een diploma theoretische leerweg. De resultaten van de Centrale Examens t.o.v. het landelijk gemiddelde was in prima te noemen. We zitten dicht bij de cijfers die landelijk werden gescoord. Dat is een goed signaal en zegt veel over hoe we het niveau van onze leerlingen inschatten en ze voorbereiden op het examen. Het verschil in CE resultaten t.o.v. Schoolexamenresultaten was minder goed dan in 2009. Toen zaten we heel dicht op het CE-cijfer. In 2010 zien we iets opmerkelijks; in de BB is het SE slechter gemaakt dan CE, is KB bijna identiek en wijken we in de GL bij een aantal vakken meer af dan de toegestane 0,5 punt. Het is verklaarbaar en soms ook moeilijk te sturen. Al met al zijn we niet ontevreden, al hoop je stiekem dichter bij de mooie cijfers van 2009 te blijven. Er is ook een duidelijke verbetering te zien in het aantal leerlingen dat zonder diploma uitstroomt. Waren dat er in 2007 nog 25, in 2008 was het aantal al iets gezakt naar 22 en in 2009 naar 13. In 2010 is dat getal verder gedaald.

6


Zo heeft een aantal leerlingen heel bewust gekozen voor het overdoen van leerjaar 4. We streven er natuurlijk naar om deze lijn door te zetten. Wel is het zo dat de leerlingen die ongediplomeerd uitstromen waar nodig een goede trajectbegeleiding krijgen van de decanen, de leerlingbegeleider en/of de trajectbegeleider van bureau leerplicht. De begeleiding van de leerlingen: Wellantcollege Klaaswaal staat bekend als een school waar de begeleiding van hoge kwaliteit is. Niet alleen de LWOO leerlingen krijgen de zorg en aandacht die ze nodig hebben, ook de andere VMBO leerlingen kunnen altijd terecht bij de mentor, de leerlingbegeleider, de remedial teacher, een van de drie vertrouwenspersonen of de schoolmaatschappelijk werkster. De leerplichtambtenaar (tevens trajectbegeleider) was bijna wekelijks in de school te vinden voor gesprekken met leerlingen en/of hun ouders. Het ZAT (zorg- adviesteam) kwam dit schooljaar 5 maal bijeen. Leerlingen die begeleiding nodig hebben die de expertise van onze medewerkers te boven gaat konden zo snel worden doorverwezen naar de juiste instanties.

ZO ZIJN DE OUDERS/VERZORGERS, LEERLINGEN EN MEDEWERKERS BETROKKEN BIJ ONZE SCHOOL:

Ouder-/adviesraad: In 2009 is besloten dat er een ouderraad ĂŠn een adviesraad wordt gevormd. De ouder-/adviesraad bestaat uit 10 leden. De raad is 6 maal bijeengeweest en er is o.a. gesproken over het Vestigings Activiteitenplan, meehelpen bij activiteiten en klankborden met betrekking tot schoolbeleid. Tevens is de ouderraad betrokken geweest bij de Open Dag en bij de diploma-uitreiking. Het is de bedoeling dat de ouderraad in de toekomst bij meer evenementen betrokken zal worden.

Klankbordgroep personeel (KBG): Deze wordt gevormd door een docent wiskunde, een docent bloemschikken en een instructeur. Zij spraken 6 maal met de vestigingsdirecteur. Belangrijkste punten die dit jaar besproken zijn werkverdelingbeleid, huisvesting, strategie en algemene organisatorische zaken

7


Daarnaast worden de overlegvergaderingen MR-KBG in Houten door een van de KBG-leden bijgewoond. Hier wordt de MR gevoed met dat wat leeft op de vestigingen. Wij vernemen wat er leeft bij de MR. Verder klankborden we hier gelijk met de andere vestigingen. Alle 6 de bijeenkomsten zijn bijgewoond. Twee keer per jaar komt een vast MR-lid op de vestiging praten met KBGleden en directie. Vestigingsontwikkel plan (VOP) en vestigingsactiviteiten plan (VAP), invulling CAO t.a.v. werkverdelingbeleid (taakbeleid), formatieplan, persoonlijk ontwikkelplan (POP) gesprekken, functionerings- en beoordelingsgesprekken, deskundigheidbevordering, ziekteverzuim, onderwijs en inspectie, teamgrootte en leerlingaantallen per teamleider, werken in teams, BHV (Bedrijfs Hulp Verlening), vertrouwenspersonen, vestigingsinfo, e.d.. Tevens hebben we de procedure rondom CAO-F5 werkverdelingbeleid gevolgd. We hebben moeten constateren, dat dit nog niet volledig verlopen is. We hebben dan ook aangedrongen op verbetering volgend jaar, zodat de vestiging voldoet aan het gestelde in de cao. Taakstelling komend jaar: We zullen wederom het komende jaar ons inzetten om de belangen van het personeel te behartigen op onze vestiging en binnen de Wellantorganisatie door op de ingeslagen weg verder te gaan. Naast de reguliere zaken, die hierboven genoemd zijn, heeft vooral de procedure rondom CAO-F5 onze belangstelling.

8


WAT HEBBEN WE DIT JAAR GEDAAN IN HET KADER VAN DE EXTRA VOORZIENINGEN EN ACTIVITEITEN? Al genoemd zijn het bezoek van de hele school aan het Sportiom en de werkweek van leerjaar 2. Leerjaar 1 heeft aan het einde van het schooljaar een projectweek gehad in het kader van muziek, theater, dans en vormgeving. Wegens omstandigheden is het niet gelukt om een excursie te organiseren in leerjaar 1. Daarom gaan we dit aanpassen in schooljaar 2010 2011 en zullen met leerjaar 2 tweemaal op excursie gaan. Als afsluiting van het schooljaar is er voor de leerlingen van leerjaar 4 een uitje naar Disneyland Parijs georganiseerd.

9


DE KRACHT VAN DE GOEDE SAMENWERKING MET HET BEDRIJFSLEVEN/DE OMGEVING: Zoals hierboven al is gemeld is dit schooljaar besloten om een aparte adviesraad in het leven te roepen los van de ouderraad. Hierin zijn o.a. vertegenwoordigd LTO, Hoeksche Waards Landschap, Rabobank, technische en groene bedrijven, Careyn en Stichting Dierenbelang. De samenwerking met de 2 andere scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard wordt steeds beter. Zo wordt al jaren in november een gezamenlijke Onderwijsmarkt georganiseerd. Ook dit jaar presenteerden de drie scholen zich hier op woensdagmiddag 12 november voor leerlingen, ouders en onderwijzers van de basisscholen. De drie scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard voeren samen ook structureel overleg met instanties zoals GGD, politie en justitie, bureau leerplicht en waar nodig anderen over jeugdbeleid. Op beleidsniveau in de Regiegroep 12-18 en op uitvoeringsniveau in de Overleggroep 12-18. Ook bij de opzet van het CJG (centrum voor jeugd en gezin) voor de Hoeksche Waard is Wellantcollege nauw betrokken geweest. Zowel de grote conferentie die werd georganiseerd door de regionale wethouder voor jeugdzaken werd door ons bijgewoond als ook de vergaderingen van de Stuurgroep. Vanuit het werkverband zuid van Koers-VO is het initiatief genomen om vertegenwoordigers van de drie scholen voor voortgezet onderwijs en van de twee verenigingen in het basisonderwijs PCPO en ACIS in de Hoeksche Waard met elkaar in contact te brengen. Bij dit overleg wordt gesproken over aannamebeleid, testen en toetsen in het kader van ‘De zorgleerling in beeld’, RVC aanvragen voor LWOO leerlingen, standaardisering van onderwijskundige rapporten enz. Dit jaar zijn er voor het eerst docentstages geweest. Twee collega’s hebben 30 uur stage gelopen bij bedrijven die passen bij het vak dat ze op onze school verzorgen. Op deze manier houden we, als school, contact met het bedrijfsleven en kunnen we beter inspelen op de behoeftes die bedrijven hebben.

10


HOE TEVREDEN ZIJN LEERLINGEN, OUDERS/VERZORGERS EN ANDERE SCHOLEN OVER ONS

Zowel de tevredenheid van leerlingen als die van ouders is dit schooljaar iets gestegen t.o.v. 2007-2008. De tevredenheid van leerlingen is gestegen van 6,07 naar 6,24 en van ouders van 7,13 naar 7,18. Leerlingen waren vooral positief over het feit dat ze altijd bij iemand terecht kunnen als ze ergens mee zitten (7,54). Ouders waren het meest positief over het goed informeren van de ouders over de resultaten van hun kind (7,86) Bij de leerlingen was de laagste score voor de stelling “Op school is het schoon” (4,45) en bij de ouders voor de stelling “Er wordt niet veel gepest op school” (6,35)

De tevredenheid van toeleverende scholen is echter enigszins gedaald van 7,45 naar 7,34. Gelukkig nog steeds een ruime voldoende. Zij zijn vooral tevreden over het eigentijds onderwijs dat wij aanbieden.

De toeleverende scholen kregen vorig jaar een map met alle mogelijke informatie over Wellantcollege en een uitnodiging voor een voorlichtingsmiddag voor leerkrachten van groep 8. Bovendien konden ze kiezen voor vertoning van een DVD met een praatje door onze intake coördinator voor de leerlingen van groep 8 of deelname van hun potentiële VMBO leerlingen aan onze Doedag in januari. Over alle bij ons aangemelde leerlingen heeft de intake coördinator persoonlijk contact gehad met de afleverende basisschool.

ONDERWIJSTIJD We hebben de onderwijstijd in zowel de onder- als bovenbouw gehaald. Afgelopen schooljaar was kort en dus was het spannend. In 2010-2011 zitten we ruimer in de weken en is de geplande tijd al meer bij aanvang. Het blijft van belang dat we de vervanging snel blijven regelen, dit goed communiceren en over uitval geregeld met de ouderraad van gedachten wisselen.

11


ONZE SCHOOL: ENKELE KENGETALLEN

Het team van Wellantcollege Klaaswaal bestaat uit 56 personen. Het is een hecht team dat gekenmerkt wordt door een goede sfeer. Er is een zeer actieve personeelsvereniging genaamd ‘Klaas en Waaltje’.

Er zitten totaal 469 leerlingen op onze school in het schooljaar 2009-2010. Verdeling naar LEERWEG Basisvorming

227

Leerwerktraject

41

Basisberoepsgerichte leerweg

76

Kaderberoepsgerichte leerweg

84

Gemengde leerweg

41

Totaal

469

Wellantcollege Klaaswaal Rijksstraatweg 30B 3267 LS Klaaswaal Tel. 0186-572000 Email klaaswaal@wellant.nl Website www.wellant.nl

12

vestigingsjaarverslag_2009-2010_VMBO-Klaaswaal  

KLAASWAAL VMBO 2009 – 2010 1 De schoolleiding 2 BIJZONDERE MOMENTEN IN HET SCHOOLJAAR 2009-2010 3 In januari is de kantine geverfd en in maa...

Advertisement