Page 1

Jaarverslag Wellantcollege VMBO Gouda 2009 2010

Een jaar vol verbeteringen en kwalitatieve vooruitgang.

In 2009-2010 hebben we kritisch naar de inhoud van ons onderwijs gekeken en ons verdiept in het strategisch beleidsplan van Wellantcollege. Met het team, ouderraad en leerlingenraad hebben we vragen besproken als: Sluit het onderwijs nog goed aan op de basisscholen, het MBO en de mogelijkheden en interesses van de leerlingen? Hoe zorgen we voor een kwalitatief goede Gemengde Leerweg en verbeteren we het taal en rekenonderwijs? Hoe kunnen we de kwaliteit van de organisatie en het onderwijs verbeteren? Wellantbreed hebben we samen met Boskoop en Alphen aan de Rijn en MBO Gouda geparticipeerd in de verdere ontwikkeling van onze regio.


Met de volgende vernieuwingen zijn we schooljaar 2009-2010 gestart:    

  

Het verbeteren van de Gemengde Leerweg. Het verdiepen van de Paardenklas en afstemming zoeken met het MBO. Het aanbieden van belangstellingsonderwijs. Leerlingen kunnen kiezen uit lessen tekenen, creatief en sport in de onderbouw. Het aanbrengen van meer samenhang tussen vakken en de afwisseling in werkvormen. Om dit te bevorderen ontwikkelen we Opdracht Gericht Onderwijs (OGO). Het uitbreiden van het competentiegericht onderwijs in de bovenbouw waarbij keuze en verdieping uitgangspunten zijn. Inzet van Proeve van Bekwaamheid en registratie van competentieniveaus. De aansluiting met het MBO wordt hierdoor verbeterd. Het benutten van CITO- VAS toetsgegevens door mentoren. Het kwalitatief verbeteren en standaardiseren van toetsen en examenprogramma. Het werken met en verbeteren van het taalbeleid. Het starten met taaldorp als nieuw activerende onderwijsvorm.


 

Het ontwikkelen van activiteiten binnen en buiten schooltijd in het kader van de Brede School in Gouda. In het kader van Vroegtijdig School Verlaten ( VSV) is het traject Train de trainer gestart.

Het schooljaar in vogelvlucht Het schooljaar heeft in het teken gestaan van verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en het werken aan professionalisering van de teams. De media heeft ook aandacht besteed aan de kwaliteitsverbetering die de afgelopen twee jaar heeft plaats gevonden. In het AD en de lokale pers hebben hierover artikelen gestaan. Het steeds beter afstemmen van het onderwijs op de leerlingen en het resultaatgericht werken door docenten zijn langdurige processen waar we constant aan werken en positieve stappen in zetten. Het voor het tweede jaar gestarte Leerwerktraject loopt nu nog beter. Door de juiste selectie en de omvang van de school is het wel de vraag of er voldoende leerlingen zijn om deze mooie onderwijsvorm betaalbaar te houden. Ouders en leerlingen zijn tevreden over de eindresultaten en de presentaties door de leerlingen op een avond voor ouders en bedrijven. Bedrijven blijken erg tevreden over de leerlingen en de begeleiding vanuit school. De school is erg actief met maatschappelijke stage en acties voor ouderen en projecten in de derde wereld.


In mei heeft de Inspectie een onderzoek op school gehouden naar het taalbeleid Het landelijk georganiseerde onderzoek blijkt voor onze school erg goed uit te pakken. De Inspectie is onder de indruk van onze inzet om het taalonderwijs structureel en breed in te zetten. De wijze van rapporteren en het volgen van de ontwikkelingen zijn positief gewaardeerd. Verder heeft de Inspectie aangegeven, dat haar indruk is dat het hoge niveau van de kwaliteit van ons onderwijs nog steeds goed op peil wordt gehouden.

Het schooljaar is afgesloten met goede slagingscijfers. Beide leerwegen scoren gemiddeld boven het landelijk niveau en de verschillen tussen School Examens en Centrale Examens is gering. Er is een uitstekende groei van de instroom. In een gebied met een dalend aantal basisschoolleerlingen is dat laatste opmerkelijk.

Verhouding Vestiging CE-SE Gouda

Verhouding Vest. CE vs. landel. CE Gouda

0,60

0,40

0,50

0,30

0,40

BL-verschil

0,30

KL-verschil

0,20

BL-verschil

0,10

KL-verschil

0,00

0,10

1

-0,10

0,00 -0,10

0,20

1

-0,20

-0,20

-0,30

-0,30

-0,40


Het succes van onze leerlingen Onderbouw Leerlingen komen bij ons op school met een advies van de basisschool voor een bepaalde leerweg. Basisberoepsgerichte leerweg (BB), Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) of Gemengde leerweg (GL). De Gemengde leerweg is qua niveau gelijk aan de Theoretische leerweg. Na twee jaar basisvorming wordt opnieuw naar de leerweg gekeken. Uit onze laatste cijfers blijkt dat 19 leerlingen van de 77 een hoger advies heeft gekregen. 100% is zonder vertraging doorgestroomd. Alle mentoren zijn op de hoogte van de adviezen van de basisscholen en volgen de ontwikkeling van de leerlingen nu ook via de VAS toetsen van Cito. Elk leerjaar worden leerlingen een of tweemaal getoetst.


Bovenbouw

Bij de resultaten van de Bovenbouw wordt gekeken naar het percentage van de leerlingen, dat onvertraagd het examen (op hun niveau) haalt. Onze leerlingen deden het goed, want in de BB haalden ze een score van 88% en in de KB 91%. De landelijke resultaten lagen voor de BB tussen de 88-97% en voor de KB tussen de 81-94%.

Schriftelijk schoolexamen en Landelijk centraal examen Van de leerlingen BB is 93% geslaagd en van de KB leerlingen is 96% geslaagd. Een prachtige score. De Inspectie van onderwijs heeft bepaald dat het verschil in cijfers behaald tijdens het schoolexamen en het landelijke centrale examen niet meer mag verschillen dan 0,5 punt. Onze docenten zijn zich daar zeer bewust van. Bij de BB vakken was de afwijking nihil. Bij KB bleken vooral Nask en Wiskunde teveel af te wijken. Bij meerdere vakken scoorden we boven het Landelijk Gemiddelde (Biologie, Engels, Nederlands). Gemiddeld scoorden we onder de 0,5 punt.


Leerlingen die de school voortijdig verlaten Iets meer leerlingen dan verwacht hebben de school voortijdig verlaten. De redenen waren divers: een ander (hoger/lager) niveau gaan doen, kiezen voor een andere sector, doorstromen naar een vervroegd Mbotraject, verhuizen, e.d. De meeste leerlingen verlieten de school aan het einde van het tweede jaar. Dat was voor ons mede aanleiding om de intakeprocedure aan te scherpen. Alle leerlingen zijn weer ingeschreven bij een andere school en zijn dus geen vroegtijdige schoolverlaters. Begeleiding en zorg De mentor volgt de leerlingen en voert regelmatig coachingsgesprekken met ze. Voor alle LWOO leerlingen is een handelingsplan opgesteld. Het verslag van die coachingsgesprekken zit bij het rapport, zodat ook ouders en verzorgers zicht hebben op wat er met de leerlingen wordt besproken en hoe het gaat. De mentor is de spil in de begeleiding en zorg voor de leerlingen en het contact daarover met de ouders en verzorgers. Daarnaast hebben we intern zorgoverleg en de beschikking over een zorg adviesteam en een maatschappelijk werker. Een coรถrdinator zorgt er voor dat eventuele extra begeleiding en zorg op elkaar worden afgestemd. We werken met een remedial teacher en een creatief therapeut. Het verzuimbeleid is aangescherpt, zodat we gerichter het ongeoorloofd verzuim kunnen aanpakken. Er is een nauwe samenwerking met de leerplichtambtenaar.


Zo zijn de ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers betrokken bij onze school

We hebben een actieve

Ouder Advies Commissie

met elf leden.

De directeur en een teamlid wonen de vergaderingen bij. Het afgelopen jaar is de commissie vijf keer bijeengekomen. Onderwerpen die besproken zijn: onderwijskundige ontwikkelingen, stages, nieuwe strategie Wellantcollege, ontwikkelingen in de beide verticale teams, activiteiten volgend schooljaar en bestemming van de extra voorzieningen, gebruik schoolboeken en een thema-avond. Enkele leden vertegenwoordigen de school ook tijdens bijeenkomsten voor ‘klankbordgroep ouders’, die door de overkoepelende organisatie van Wellantcollege worden georganiseerd. Per leerjaar zijn er goedbezochte ouderbijeenkomsten georganiseerd en na elke rapportuitreiking volgen er “tafeltjesavonden”. Op deze avonden kunnen ouders met docenten spreken in rondes van tien minuten. De leerlingen zijn vertegenwoordigd in een Leerlingenraad. Alle klassen zijn er in vertegenwoordigd. De leerlingenraad komt maandelijks bijeen. Ze hebben gesproken over: facilitaire zaken, de schoolregels, schoolwacht, schoolfeest en activiteiten en de kwaliteit van het onderwijs. Drie leerlingen hebben een opleiding bij het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) gevolgd in onderhandelingstechnieken.


Elke maand heeft de directeur een lunchgesprek met leerlingen uit verschillende leerjaren en wordt besproken wat er goed gaat op school en wat er beter kan. De medewerkers worden vertegenwoordigd door drie personen die in de Klankbordgroep personeel (KBG) zitten. Elk team bespreekt taakbeleid, werkverdelingbeleid en formatiebeleid en komt met voorstellen naar de Teamleiders. Ook zijn er lunchgesprekken met docenten gestart. Wat hebben we dit jaar gedaan in het kader van de extra voorzieningen en activiteiten Op school organiseren we introductiedagen, kerstworkshopdag met het bejaardenhuis, een wintersportdag, een schoolfeest, klassenuitjes, sponsordag, sportdag, een projectweek, een eerste klas kamp in Veere, een derde klas kamp in Domburg.

De reis naar Londen met de vierde klassen is een must. Voor de vierde klassen is er het groot Galaexamenfeest. Om al deze extra activiteiten mogelijk te maken vragen we aan ouders een eigen bijdrage.


Onze school is een christelijke school en dat willen we niet alleen in woord, maar vooral in daad tot uitdrukking brengen. We hechten aan een beleid, waarbij jongeren actief iets betekenen voor hun medemens. Naast sponsoractiviteiten (Dorcas en Kenia) en Kerstactiviteiten met de bejaarden besteden we ruim aandacht aan maatschappelijke stage. Hierin loopt onze school voorop.

De kracht van een goede samenwerking met het bedrijfsleven en de omgeving Onze school vindt het belangrijk om een goede relatie te hebben met het bedrijfsleven en de omgeving. Alle leerbedrijven voor LWT leerlingen zijn geaccrediteerd. Uit een telefonisch onderzoek blijkt een grote tevredenheid van de bedrijven over het contact met de school. Dit blijkt ook uit de stageverslagen van docenten en leerlingen.


Onderwijstijd Op het Wellantcollege Gouda VMBO realiseren wij ruimschoots de verplichte onderwijstijd. Van klas tot klas zijn de volgende uren gerealiseerd: -

Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4

1.147 1.050 1.113 945

uur uur uur uur

(verplicht is 1.000 uur) (verplicht is 1.000 uur) (verplicht is 960 uur) (verplicht is 660 uur)

Om dit te kunnen halen hebben we in overleg met ouders en leerlingen een aantal afspraken gemaakt. Zo zorgt de school er voor dat lesuren die onder bepaalde omstandigheden dreigen uit te vallen zo veel mogelijk worden ingevuld door collega’s.


Onze school: enkele kengetallen

Leerwegen die wij bieden: - Gemengde leerweg ( =Theoretisch niveau) - Kaderberoepsgerichte leerweg - Basisberoepsgerichte leerweg

Totaal aantal leerlingen: 323 116 leerlingen in het Team LWOO 207 leerlingen in het Team Regulier 156 leerlingen in de onderbouw, 167 leerlingen in de bovenbouw, 196 leerlingen basisberoepsgerichte leerweg, waarvan 14 in het Leerwerktraject 102 leerlingen kaderberoepsgerichte leerweg 25 leerlingen gemengde leerweg

Aantal nieuwe eerstejaars in 2010: 68 (Een daling van 19 t.o.v. het vorig schooljaar met name door een lager aantal aanmeldingen van zorgleerlingen).

Ons team bestaat uit 44 medewerkers.


Wellantcollege VMBO Gouda Ronsseweg 555 2803 ZK Gouda Tel. 0182 543743 Fax 0182 543730 www.wellant.nl


vestigingsjaarverslag_2009-2010_VMBO-Gouda  

Een jaar vol verbeteringen en kwalitatieve vooruitgang. Met de volgende vernieuwingen zijn we schooljaar 2009-2010 gestart:

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you