Page 1

Wellantcollege vmbo de Groenstrook Aalsmeer In het teken van de bouw ! Het schooljaar 2009-2010 stond geheel in het teken van de gedeeltelijke nieuwbouw. Vlak voor de zomervakantie 2009 is een behoorlijk deel van de oude school gesloopt en moest er op tal van fronten behoorlijk geïmproviseerd worden. De bouw zelf is grotendeels volgens plan verlopen. Door de vrij strenge winter hebben de bouwlieden een behoorlijk aantal weken niet kunnen werken. Dit is grotendeels later ingelopen door aannemer Stolk uit IJmuiden en zijn mensen. Veel aandacht is er geweest voor de veiligheid van onze leerlingen tijdens de bouw. Op 5 juli 2010 is het bouwproject formeel opgeleverd. Na 5 juli moest er nog wel veel afgewerkt worden. Wat is er nieuw tot stand gekomen ? Een gymnastiekcomplex met twee zalen, een lokaal beeldende vorming, twee lokalen voor voeding & koken, twee lokalen dierenhouderij, een theorielokaal, twee technieklokalen, kantoren voor de leerlingbegeleiding en zorg, en een vergaderzaal. Daarnaast bergruimte en een archiefruimte.

De themaklassen Afgelopen schooljaar zijn we in leerjaar 1 gestart met de kookklas en is de paardenklas doorgegroeid naar leerjaar 2. In de kookklas zijn 38 eerste klassers gestart. Centrale thema’s waren het ontbijt, de lunch, het tussendoortje en het diner. Elke 2 weken was er een praktijkmiddag in één van de keukens, waarbij de heerlijkste gerechten zijn klaargemaakt met inachtneming van de juiste hygiëneregels. Naast de praktijk was er ook elke week een blokuur theorie. Daarnaast is er een excursies georganiseerd naar ‘Kesbeke’, een zuurinleggerij in Amsterdam. Ook heeft een aantal topkoks een workshop snijdtechnieken verzorgd voor de leerlingen van de kookklas. Op 27 mei was er een informatie-avond voor de nieuwe kookklas en dit heeft geresulteerd in 35 aanmeldingen. In leerjaar 2 gaan 32 leerlingen door met de kookklas. In totaal kozen er in dit schooljaar 65 leerlingen voor de paardenklas. Alle leerlingen werden elke twee weken met de bus vervoerd naar de manege in het Amsterdamse Bos. Hier werd vooral geoefend in het voorbereiden van dressuurproeven en springen. Naast de praktijk was er ook wekelijks een blokuur theorie op school, waarbij ook vaker gebruik werd gemaakt van de paardenbak op het schoolterrein. Hoogtepunt waren de afsluitende wedstrijden in leerjaar 1 en 2 in juni.


De informatie-avond voor de paardenklas heeft 41 nieuwe leerlingen opgeleverd voor de paardenklas in leerjaar 1. In leerjaar 2 gaan 30 leerlingen door met de paardenklas en in leerjaar 3 starten 25 leerlingen met het programma in de bovenbouw.

Loopbaanleren Wellantcollege de Groenstrook is begonnen met loopbaanleren voor de leerjaren 1 en 3. Het doel is dat leerlingen zich meer bewust worden van hun wensen en mogelijkheden en dat het onderwijs hier beter op aansluit. Hierbij zal niet alleen de loopbaan en de schoolkeuze centraal staan, maar alle aspecten van de ontwikkeling van de leerling, zowel binnen als buiten de school. Met het Loopbaanleren hebben we de volgende doelstellingen voor ogen: • • • • •

Het ontwikkelen van een goed zelfbeeld. Het ontdekken van kwaliteiten, talenten, interesses en ambities. Het ontdekken van persoonlijke doelen en het bepalen van de te ondernemen acties om deze te bereiken. Het ontwikkelen van loopbaancompetenties om zelf de loopbaan beter te kunnen sturen. Het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld, waardoor de juiste keuzes kunnen worden gemaakt voor een vervolgopleiding

Maatschappelijke stage In 2008-2009 zijn onze leerlingen van leerjaar 2 begin juni twee dagen op maatschappelijke stage gegaan. In leerjaar 3 deden alle leerlingen in een van de drie stageweken een week maatschappelijke stage. De leerlingen van leerjaar 2 (in 2010-2011; leerjaar 3) voldoen dus al ruimschoots aan de 48 uren eis die de overheid vanaf 2011 aan onze scholen stelt. Onze teams De verdeling van het aantal leerlingen in de diverse leerjaren en het vertrek van teamleider Geert Bruins per 1 augustus 2009 naar de Westplas zijn aanleiding geweest voor een herschikking van teams. We gaan verder met drie teamleiders en dus ook drie teams, t.w. een onderbouw team, een leerjaar 3 team en een leerjaar 4 team. Collega Toon Geurts ontvallen In juni 2010 is plotseling een eind gekomen aan het leven van onze collega Toon Geurts. Toon is 26 jaar aan onze vestiging verbonden geweest. Personeel en leerlingen hebben massaal de laatste eer aan Toon bewezen zowel in school als op de dag van de uitvaart.


Onderbouw Leerlingen komen bij ons op school met een advies van de basisschool voor een bepaalde leerweg. Basisberoepsgerichte leerweg (BB), kaderberoepsgerichte leerweg (KB) of gemengde leerweg (GL). Na 2 jaar basisvorming wordt opnieuw naar de leerweg gekeken. Uit interne overzichten blijkt dat de Groenstrook een gemiddeld onderbouwrendement heeft behaald. Dit betekent dat het tweede leerjaar aan het eind van het schooljaar in leerjaar 3 een plaatsing hebben gekregen die gemiddeld gesproken conform het toenmalig basisschooladvies was. Dit is een mooie score. Bovenbouw Hierbij wordt gekeken naar het % van de leerlingen die onvertraagd het examen (op hun niveau) haalt. Bij de basisberoepsgerichte leerweg is het rendement geĂŤindigd op 95 %. Dit is zeer waarschijnlijk boven het landelijk gemiddelde. Bij de kaderberoepsgerichte leerweg is dit 91,5%. Zeer waarschijnlijk is dit gemiddeld t.o.v. de landelijke cijfers. In deze cijfers is verwerkt dat 145 leerlingen van de 153 die meegedaan hebben aan het landelijk eindexamen geslaagd zijn. 8 leerlingen moesten worden afgewezen. De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg scoorden een gemiddeld resultaat bij het centraal eindexamen t.o.v. de landelijke cijfers terwijl de leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg iets onder het gemiddelde hebben gepresteerd. Een oorzaak ligt bij de destijds te soepele determinatie van het 2e naar het 3e leerjaar. Daardoor zijn er relatief veel leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg terecht gekomen. De determinatie is per 2009 al aanzienlijk aangescherpt en zal dit probleem dus niet meer voorkomen. Schriftelijk schoolexamen (SE) en Landelijk centraal examen (CSE) 97 % van de BB- leerlingen en 93 % van de KB- leerlingen zijn voor hun eindexamen geslaagd. Voor de BB een mooie score en voor de KB een matig resultaat. Het verschil tussen het SE cijfer en het CE cijfer was voor de BB bijna op het zelfde niveau. Een mooi resultaat. Voor de KB was de afwijking 0,56 punt negatief. Dit verschil is net iets boven de maximale bandbreedte van de Inspectie van 0,5 punt.


De inspectie van onderwijs heeft bepaald dat het verschil in cijfers behaald tijdens het schoolexamen en het landelijke centrale examen niet meer mag zijn dan min 0,5 punt. Zowel de BB als de KB leerlingen scoorden gemiddeld ca. 0,3 punt lager dan het landelijk gemiddelde. De hoofdverklaring ligt in het feit dat we in 2008 tussen 2 naar 3 te soepel zijn omgegaan met de determinatie op leerwegen. Leerlingen die de school voortijdig verlaten. De Groenstrook voldoet nu al aan de landelijke afspraken om het voortijdig schoolverlaten met 40 % te verminderen tussen 2005/2006 en 2009/2010. De Groenstrook let er scherp dat alle leerlingen die de school voortijdig verlaten ingeschreven zijn op een vervolgopleiding. Interne doorstroom (vmbo-mbo Wellant) Van de 145 geslaagde leerlingen gingen 30 leerlingen het afgelopen jaar naar een MBO opleiding van Wellantcollege (20,7 % interne doorstroom). Uitgesplitst: 29 leerlingen naar het MBO Aalsmeer 1 leerling naar MBO Gouda De overige leerlingen kozen in de meeste gevallen voor een andere mbo opleiding in de buurt.


Begeleiding en zorg De mentor volgt de leerlingen en houdt regelmatig coachgesprekken met ze. Het verslag van die coachgesprekken zit bij het rapport, zodat ook ouders en verzorgers zicht hebben op wat er met de leerlingen wordt besproken en hoe het gaat. De mentor is de spil in de begeleiding en zorg voor de leerlingen en het contact daarover met de ouders en verzorgers. Daarnaast hebben we intern zorgoverleg en de beschikking over een zorg adviesteam en een maatschappelijk werker. Een coördinator zorgt er voor dat eventuele extra begeleiding en zorg op elkaar wordt afgestemd. Het verzuimbeleid is aangescherpt, zodat we gerichter het ongeoorloofd verzuim kunnen aanpakken. En zo zijn de ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers betrokken bij onze school We hebben een actieve ouder advies commissie (OAC) met acht leden. Het afgelopen jaar zijn ze zes keer bijeengekomen. Onderwerpen die besproken zijn: nieuwbouwplannen, stages, nieuwe strategie Wellantcollege, project maatschappelijke stage, ontwikkelingen in derde leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg, activiteiten volgend schooljaar en bestemming van de extra voorzieningen, gratis schoolboeken en de organisatie van schoolfeesten. Enkele leden vertegenwoordigen de school ook tijdens bijeenkomsten voor ‘klankbordgroep ouders’, die door de overkoepelende organisatie van Wellantcollege worden georganiseerd. De leerlingen zijn vertegenwoordigd in een leerlingenraad. Uit alle leerjaren zitten daar twee of drie leerlingen in. De leerlingenraad is drie keer bijeengekomen. Ze hebben gesproken over: de nieuwbouwplannen, de schoolregels en de kwaliteit van het onderwijs. De medewerkers worden vertegenwoordigd door drie personen die in de klankbordgroep personeel (KBG) zitten. De KBG heeft vijf keer met het managementteam van de school gesproken over het formatiebeleid, het werkverdelingbeleid en het taakbeleid. Wat hebben we dit jaar gedaan in het kader van de extra voorzieningen en activiteiten? Op school organiseren we introductiedagen, schoolfeesten, sint- en kerstviering, klassenuitjes, sportdagen en een examenfeest. De eindexamenleerlingen krijgen bij hun diploma ook een jaarboek. Om al deze extra activiteiten mogelijk te maken vroegen we aan ouders een eigen bijdrage van € 45,-- (onderbouw) en € 35,-- (bovenbouw). Deze bedragen zijn excl. de buitenlandse reizen en de huur en borgbedragen van de kluisjes. Via de vrijwillige ouderbijdragen ontvingen we (bestemd voor activiteiten) € 51.002,-Uitgegeven via de posten buitenschoolse activiteiten en activiteiten algemeen € 59.534,--


De kracht van een goede samenwerking met het bedrijfsleven en de omgeving Onze school vindt het belangrijk om een goede relatie te hebben met het bedrijfsleven en de omgeving. Wij willen dat professioneel aanpakken en doen daarom mee aan het Wellantbrede project Relatie Partners. Zo krijgen onze leerlingen de kans om stage te lopen bij bedrijven en instellingen die wat extra’s te bieden hebben. Een van die instellingen waar de school een stevige band mee heeft opgebouwd is ARTIS. Met als resultaat dat onze leerlingen regelmatig worden gevraagd om daar bijzondere projecten uit te voeren. Onderwijstijd 2009-2010 Op de Groenstrook realiseren wij ruimschoots de verplichte onderwijstijd. Van klas tot klas hanteren we de volgende normen: Leerjaar 1 1038-1062 uur (verplicht is 1.000 uur) Leerjaar 2 1013-1060 uur (verplicht is 1.000 uur) Leerjaar 3 1070- 1077 uur (verplicht is 1.000 uur) Leerjaar 4 706- 783 uur (verplicht is 700 uur) LWT 3 1160 uur (verplicht is 1000 uur) LWT 4 1043 uur (verplicht is 700 uur) (LWT=Leer werk traject; combinatie van werken en leren) De gerealiseerde uren zijn excl. schoolfeesten en coachgesprekken) Om dit te kunnen halen hebben we in overleg met ouders en leerlingen een aantal afspraken gemaakt. Zo zorgt de school er voor dat lesuren die onder normale omstandigheden dreigen uit te vallen zo veel mogelijk worden vervangen door collega’s. En leerlingen kunnen in het onderwijs leercentrum terecht om onder begeleiding ICT opdrachten te maken.


Leerwegen die wij bieden: Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg Leerlingen Totaal aantal leerlingen: 507 (peildatum: 1 oktober 2009) 240 leerlingen in de onderbouw, 127 leerlingen basisberoepsgerichte leerweg, waarvan 19 In het leerwerktraject (15 %) 140 leerlingen kaderberoepsgerichte leerweg Verdeling naar sexe: 295 meisjes (58 %) 212 jongens (42 %) Aantal nieuwe eerstejaars in 2010: 116 (een daling van bijna 8% t.o.v. het vorig schooljaar, veroorzaakt door een daling van het aantal vmbo adviezen –beroepsgericht- vanuit het basisonderwijs) Het Team Ons team bestaat uit 58 (26 vrouw en 32 man) betaalde medewerkers (peildatum 31 juli 2010) waarvan 1 docent volledig is gedetacheerd naar Rebound Aalsmeer. De vestiging heeft daarnaast een niet betaalde WAJONG jongere voor drie dagen per week die conciÍrgewerkzaamheden uitvoert. In fte (full-time banen) was dit 51,49 (excl. WAJONG) en incl. vervanging en 1 fte gedetacheerd. Het verzuimpercentage van het personeel in de verslagperiode is sterk gedaald naar 3,07 %.

Wellantcollege VMBO de Groenstrook Jac. P. Thijsselaan 18 1431 KE Aalsmeer 0297-384949 www. wellant.nl degroenstrook@wellant.nl

vestigingsjaarverslag_2009-2010_VMBO-De-Groenstrook-Aalsmeer  

Wat is er nieuw tot stand gekomen ? Een gymnastiekcomplex met twee zalen, een lokaal beeldende vorming, twee lokalen voor voeding & koke...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you