Page 1

Jaarverslag Wellant MBO Gouda 2009-2010

1


Jaarverslag MBO Gouda 2009-2010 Het schooljaar is begonnen met een nieuw management team: naast de directeur, mevrouw Lobbe, die vorig jaar in Gouda gestart is zijn twee teamleiders begonnen met hun werkzaamheden, namelijk mevrouw De Groot als teamleider Groen en de heer Jansen als teamleider bij de afdeling Paard & Dier. Helaas bleek al snel dat de heer Jansen niet kon aarden op ons MBO in Gouda. Hij heeft de vestiging per 1 december verlaten. De heer Tel, die vorig schooljaar coördinator bij Paard & Dier was, heeft een aantal teamleidertaken op zich genomen.

De leerlingen Onze leerlingen hebben dit schooljaar ervoor gezorgd dat we ruim in de belangstelling hebben gestaan. Anita van de Werken, die in Gouda de opleiding Bloem & Design volgt, is voorgedragen als Uitblinker van het jaar. Ze is verkozen tot Wellant Uitblinker van het jaar 2010. Anita heeft een uniek concept bedacht. Ze maakt bloemstukken voor mensen met een beperking. In het project Green Presents werkten onze leerlingen en die van AOC Oost aan innovatieve ideeën. Thijs Kerkvliet en Sander Oorschot wonnen met hun grondkruisboor de eerste prijs. Met deze boor kan iemand vlak naast een muur toch een gat in de grond maken zonder dat zijn handen beschadigd worden. Youssri Rhouma nam klasgenoten mee naar zijn vaderland Tunesië. Hij liet daar niet alleen zijn eigen boomgaarden zien. De studiereis ging ook langs andere tuinbouw bedrijven. De klasgenoten maakten kennis met de cultuur van het land en het dagelijks leven in Tunesië, met name bij de familie van Youssri. Deze reis was een van de tien projecten die zijn voorgedragen voor Kies Kleur in Groen. Dit is een landelijk project dat als doel heeft nieuwe doelgroepen te interesseren voor het groene onderwijs en groene beroepen.

Anita van de Werken is verkozen tot de Wellant MBO Uitblinker 2010! Anita is leerling bij Wellantcollege MBO Gouda, waar ze de opleiding Bloem & Design volgt. Haar stage volgde Anita van de Werken bij Liesvelds bindsters in Groot-Ammers Tijdens haar stage heeft Anita een uniek concept bedacht. Ze maakt bloemstukken voor mensen met een beperking. Hulpstukken als een rolstoel, rollator of kruk worden gepimpt met de mooiste creaties. Prijs voor TPL leerlingen Gouda In maart was de afsluitende bijeenkomst van de eerste tranche van het project Green Presents. Op de Makeblijde presenteerden teams van onze vestiging en van AOC Oost hun innovatieve ideeën en soms zelfs producten. Thijs Kerkvliet en Sander Oorschot hebben de kruisgrondboor bedacht en een prototype laten maken. Zij wonnen dan ook de eerste prijs. Voor meer informatie zie www.greenpresents. nl.

2


Wat hebben we voor bijzondere dingen ondernomen? Onze leerlingen zijn ook dit jaar weer op excursies geweest en hebben deelgenomen aan praktijkdagen:  

De leerlingen Bloem zijn o.a. naar Floral Movement geweest. De 2e en 3e jaars Bos- en natuurbeheer zijn mee geweest naar een studiedag over nieuw bosbeheer van Staatsbosbeheer Als eindexamenproject hebben 2 leerlingen gewerkt aan een verbeterplan weidevogels en de herinrichting van de “Put van Zessen”. De veldstudieweek met de 2e en 3e jaars was ditmaal in Limburg Het studiejaar is afgesloten met een excursie naar Tiengemeten met alle bos- en natuurleerlingen. Bij de opleiding Dier zijn de excursies geweest naar Artis, Blijdorp, Naturalis, Dolfinarium. Sea-life, Animal event. De Loonwerkleerlingen hebben bij SDR Reeuwijk opdrachten uitgevoerd. In tweetallen hebben de leerlingen hun praktijkbedrijf gepresenteerd en op ieder bedrijf een praktijkopdracht uitgewerkt voor hun portfolio. Het leerresultaat van studiejaar 2009/ 2010 was dat alle tweedejaars hun MBO niveau 2 behaald hebben. De leerlingen van Paard zijn naar de Hengstenkeuring te Den Bosch geweest. Verder hebben zij de Cursus Mennen te Bodegraven, Western-rijden en praktijklessen manege te Gouda en Dressuurrijden te Bodegraven gedaan en de officiële Orun instructiecursus KNHS (in samenwerking met MBO Houten) op Zilvia's Hoeve te Houten. Er is een bezoek gebracht aan StaMBOek Westfalen in Wagendorf, aan het Paardmuseum in Münster. Bij de stal Pleunis is gewerkt aan een exterieur beoordeling; bij Jeroen Heijmans hebben de leerlingen een springclinic gedaan.

Bij Paraveterinair zijn er excursies geweest naar Artis, Blijdorp, Dolfinarium. Sea-life en Animal event. Verder zijn er leerlingen naar de Voorjaarsdagen van het Veterinaire Congres geweest. De 2e klas van Plant heeft de cursus gewasbescherming bij PTC+ gedaan. De Plantleerlingen hebben de Hortifair en het Plantarium bezocht. De leerlingen van Tuin-Park en Landschap hebben een aantal beroemde tuinen in Nederland bezocht. Zij hebben bij IPC praktijkdagen gedaan bijvoorbeeld op het gebied van kettingzagen. Jaar 3 niveau 4 van Veehouderij is een week in Tsjechië geweest. In november is jaar 4 naar het KI- en veeteeltmuseum in Beers geweest; alle leerlingen zijn naar de landbouwrelatiedagen geweest In april heeft jaar 4 op de beurs in school hun eindprojecten, incl. alternatieve, niet-agrarische tak gepresenteerd. Tijdens de blokstage (juni) hebben de leerlingen van jaar 1 in groepjes van twee of drie hun bedrijf voor klasgenoten gepresenteerd; ook enkele praktijkopleiders waren van de partij. Geïnteresseerde veehouderij leerlingen hebben een cursus KI gevolgd.

Een goede intake is noodzakelijk Net als vorig jaar hebben we met alle kandidaten een individueel intake gesprek gevoerd. Hierbij waren naast vakdocenten ook leden van het zorgteam en de decaan betrokken, als extra zorg nodig kon zijn. We hebben nadrukkelijker dan vorig jaar met de kandidaten gesproken over hun verwachtingen en motivatie. Dit om een nog betere inschatting te kunnen maken van de gewenste opleiding en het mogelijke niveau. Om ervoor te zorgen dat de intake zo objectief mogelijk was, zijn de adviezen van degenen die de intake afnamen, getoetst door een toelatingscommissie. Afwijkende adviezen zijn besproken en beoordeeld.

3


Kandidaten die mogelijk extra zorg nodig hebben, zijn onder de aandacht van het zorgteam gebracht. De adviezen en het doorstroomdossier zijn dit jaar opgenomen in Trajectplanner. Dit is het systeem dat de leerling en de coach gebruiken om samen de voortgang te monitoren.

Algemeen Vormend Onderwijs Dit schooljaar hebben de vakken Engels en Nederlands een duidelijker plek gekregen in het programma. Per opleiding zijn landelijke afspraken gemaakt over het niveau dat behaald moet worden. De eerstejaars hebben instaptoetsen gedaan voor Nederlands en Engels om hun niveau te bepalen. Naast aparte lessen Engels en Nederlands is ook bij de vaklessen aandacht besteed aan deze algemene vakken.

Leerlingbegeleiding Iedere leerling heeft een coach op school en een praktijkbegeleider op de stage- of werkplek. Met de coach en leerling hebben iedere periode overlegd hoe het met zijn studie gaat, wat goed is gegaan, wat beter kan, hoe het ook had gekund en wat er de komende periode gepland staat. Daarnaast was er een zorgteam. Het team in Gouda bestaat uit:  de zorgcoördinator (tevens vertrouwenspersoon)  2 zorgcoaches  de decaan Een schoolmaatschappelijkwerker is ingezet om leerlingen die dit nodig hadden, extra te begeleiden. Het zorgteam onderhield contacten met de leerplichtambtenaar van Gouda en omliggende gemeenten.

Onderwijstijd We verzorgen het onderwijs samen met de stagebieders en leerwerkbedrijven. Gezamenlijk moeten we een BOL leerling minimaal 850 begeleide uren bieden. Hieronder vallen naast lessen, toetsen en reflectiegesprekken ook bijvoorbeeld excursies. In 2009-2010 hebben we 1150 tot 1350 gepland. Door ziekte zijn niet alle uren gerealiseerd. We zijn in alle gevallen boven 950 uur gebleven. Voor de BBL’ers is rond de 300 uur begeleiding verzorgd. Leerlingen die de school voortijdig verlaten Het is wenselijk dat alle leerlingen onze school verlaten met een diploma. Dat is helaas niet zo. Van de examenkandidaten hebben uiteindelijk toch nog 6 leerlingen afgehaakt. Van de jongerejaars 28.

Het onderwijs Op onze school werken we al een aantal jaren competentiegericht. Dit wil zeggen dat we toewerken naar echte werksituaties en dat de Proeven van Bekwaamheid (PvB’s) leidend zijn voor de activiteiten die de leerling doet. Onderdeel van het leren is stagelopen (BOL) of werken (BBL). De BOL leerlingen lopen gemiddeld twee dagen stage en zijn drie dagen op school; de BBL’ers zijn één dag op school. De overige vier dagen werken zij bij een bedrijf. Al onze leerlingen hebben in de praktijk geleerd en gewerkt bij de bedrijven. We hebben de leerlingen samen met de bedrijven in zo echt mogelijke omstandigheden getoetst, meestal op het stagebedrijf of hun eigen werkplek. Dit laatste in de vorm van een eindproeve waarbij zowel de school als een assessor van het bedrijfsleven beoordelen of de leerling in staat zal zijn om het beroep waarvoor hij/zij wordt opgeleid, uit te oefenen.

Geslaagd! Er zijn gelukkig ook veel leerlingen die wel de eindstreep halen. In totaal hebben 114 leerlingen van de 155 leerlingen in de examenklassen dit jaar hun diploma gehaald. 27 leerlingen zullen in het volgend schooljaar alsnog hun eindproeve doen. De overige 8 doen het studiejaar over. Interne Doorstroom Afgelopen jaar is nog geen 20% van de WellantVMBO leerlingen doorgestroomd naar het WellantMBO in Gouda. Om deze doorstroom te verhogen is een aantal acties ondernomen: 

4

Het VMBO en MBO van Wellant college in Gouda hebben samen


een workshop georganiseerd op het gebied van Tuin, park en Landschap. Leerlingen niveau 4 gaven leiding aan VMBO leerlingen bij het uitvoeren van werkzaamheden. Ook beoordeelden ze de VMBO leerlingen. De open dagen vinden plaats in de oogstweken. Hierdoor kunnen de VMBO leerlingen zien wat de leerlingen van het MBO gemaakt hebben en bijv. presentaties bijwonen. We bereiden gezamenlijk een project voor in Gouda, namelijk de herinrichting van de groenstrook bij het spoor. In 2011 zal dit project worden uitgevoerd.

Wellantcollege is druk bezig het opleidingenaanbod te vernieuwen. Dit schooljaar hebben docenten van alle opleidingen meegewerkt aan de ontwikkeling van het onderwijs. In projectgroepen zijn opdrachten gemaakt die voor alle opleidingen binnen de groene sector toegankelijk zijn via het Internet. Ook hebben Goudse medewerkers meegeholpen nieuwe opleidingen te maken die in het schooljaar 2010 of 2011 zullen starten. In de regio Het Groene Hart is volop in beweging. Bedrijven zijn naarstig op zoek naar nieuwe werknemers. Ze zoeken mensen met specifieke kwaliteiten. Bedrijven, Wellantcollege en andere partners hebben samen een aantal projecten opgezet: Green Presents, Green Future, De Groene Hart Academie.

Doorstroom naar het HBO Een MBO diploma niveau 4 geeft toegang tot een vervolgstudie aan een HBO instelling. Van onze niveau 4 afgestudeerden heeft een derde aangegeven door te willen stromen naar het HBO. Wat vinden onze leerlingen? Onze leerlingen zijn vooral doe-mensen. Zitten en overleggen heeft weinig prioriteit. Toch heeft de school weer een deelnemersraad gehad. In de bijeenkomsten van de raad met het management team is onder andere gesproken over het programma, de lessen, de kantine en hoe meer leden te werven voor de raad. Voor de tweejaarlijkse JOB enquête was niet zo veel belangstelling. Uiteindelijk heeft ruim 36% van de leerlingen die ingevuld. De leerlingen waren tevreden over de stagebedrijven, konden het niveau van de opleiding prima aan, konden goed met hun klasgenoten overweg. Ontevreden waren ze over de roosters (te laat bekend), het aantal lessen op school, mogelijkheden om zelf een deel van het programma in te vullen en activiteiten buiten school. De uitkomsten zijn in de teams besproken en er zijn maatregelen genomen. Zo is er bijvoorbeeld eind van het schooljaar een roosteraar aangesteld.

Green Presents is een samenwerkings project van AOC Oost, Agri Holland, Wellantcollege MBO Gouda, Aequor, VHG en vier hoveniers/groenvoorzieningsbedrijven. De leerlingen zijn 16 leerlingen van AOC Oost en 11 leerlingen van Wellant MBO Gouda. Voor Wellant Gouda wordt er samengewerkt met de bedrijven M.van der Spek in Benthuizen en van Ginkel West-Nederland in Leiderdorp. Het doel is de groen opgeleide leerling meer grip geven op de voor hen verslechterde arbeidsmarkt door hun ondernemerscompetenties te verbreden en hun proactieve houding te versterken. Met behulp van het bedrijfsleven is een cursus ‘ondernemerschap en verkooptechniek’ opgezet voor MBO 4 (BOL). De leerlingen worden stap voor stap begeleid bij het toepassen van de

Wellantbreed

5


kennis in een praktijksituatie. De cursus is een combinatie van workshops door bedrijven en docenten, weblearning op internet en bedrijfsbezoeken. De leerlingen is gevraagd een ondernemersidee te ontwikkelen.

Dit schooljaar zijn onze docentteams versterkt met een nieuwe docent Engels en een docent Nederlands. Er liepen twee studenten van de STOAS stage, twee studenten biologie en twee studenten Engels van de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam stage. Het conciërgeteam is ook versterkt met twee leden.

Green Future De GOA klas wordt in het groene MBOonderwijs en de hoveniers- en groenvoorzieningsector steeds meer een begrip. De focus van het project Green Future is de intensieve samenwerking van het Wellantcollege en de GOAlidbedrijven. Met de integrale begeleiding van de leerlingen door de school en de GOA lidbedrijven ontstaat een sterk verbeterde vorm van praktijk leren en een kwalitatief beter opgeleide medewerker. De ‘Vernieuwing GOA leergang’ start op het Wellantcollege vestiging Gouda. De eerste groep is in september 2010 gestart.

Helaas hadden we ook drie collega’s die langdurig ziek waren. Twee van hen hebben in de loop van het schooljaar de draad weer opgepakt. Faciliteiten De computerruimtes die we vorig jaar hebben ingericht worden goed gebruikt. De leerlingen zijn hierover tevreden. In zes lokalen zijn digitale schoolborden in gebruik. Het gebouw heeft op aan aantal plekken nieuwe vloeren gekregen en de leslokalen zijn geverfd. Er is betere verlichting gekomen. Al met al is het gebouw een plezieriger omgeving geworden om te werken en te studeren.

De Groen Hart Academie is een expertisecentrum voor vraagstukken in de regio. In dit project werken studenten en deskundigen uit het werkveld, de gemeente Nieuwkoop, Hogeschool InHolland, IPC Groene Ruimte en Wellantcollege samen aan oplossingen. Veel vraagstukken gaan over de ruimtelijke ordening: hoe kunnen we een gebied duurzaam en innovatief inrichten?

Relatiepartner Ook dit schooljaar heeft de accountmanager van Wellantcollege veel werk verricht in het opzetten en onderhouden van contacten met het bedrijfsleven. Mede door zijn inzet hebben we samen met bedrijven projecten kunnen opzetten en kunnen uitvoeren. Dit jaar zijn er opnieuw afspraken gemaakt om samen te werken, bijvoorbeeld met de Greenport in Boskoop. Personeel

6


Onze school in getallen

Gediplomeerden 2010

Paard

Het MBO heeft 30 medewerkers en deelt 10 medewerkers AOP met de VMBO in Gouda. Er zitten 479 leerlingen op school:

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

BOL 31 121 207

TOTAAL

Niv.1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 1

5

9

6

21

0

1

3

9

13

1

3

4

15

23

0

5

5

5

15

0

4

0

3

7

0

13

0

0

13

0

6

8

8

2

37

29

46

22 114

Vee TOTAAL

Dier TOTAAL

BBL 58 56 6

Bloem TOTAAL

Plant TOTAAL

Het aantal nieuwe eerstejaars is gestegen naar 167.

Loonwerk TOTAAL

Groen

In 2009-2010 zijn voor de opleidingen de volgende aantallen diploma’s uitgereikt:

TOTAAL

7


Wellant MBO Gouda Ronsseweg 555 2803 ZK Gouda Telefoon: 0182-543743 E-mail:MBO.gouda@wellant.nl www.wellant.nl/wellant-MBO/onzescholen/wellantcollege-gouda

8

Vestigingsjaarverslag 2009-2010 MBO Gouda  

Vestigingsjaarverslag Wellantcollege Gouda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you