Page 1

VESTIGINGSJAARVERSLAG 2009-2010 MBO Gorinchem slaat haar vleugels uit. Gedurende het jaar zijn tal van activiteiten ontplooid om het onderwijs te verrijken. Eind juni zijn alle deelnemers jaar 1 op buitenlandse excursie geweest naar Engeland waar zij allerhande activiteiten hebben gevolgd. Beursen bezocht, bedrijven bekeken maar ook veel contacten met scholen aldaar. In het aanbieden van onderwijs worden steeds vaker de krachten gebundeld met Wellantlocaties in de omgeving. Docenten worden uitgewisseld en ook deelnemergroepen. Zo kunnen we van elkaars kwaliteiten beter gebruik maken. Op lesgebied wordt er veel gebruik gemaakt van de VMBO faciliteiten wat voor beide scholen voordeel oplevert. Ook zijn de eerste contacten gelegd met het ROC om ook daar de voordelen van samenwerking te benutten om de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen.

We zijn trots op de waardering van deelnemers en bedrijven over de inzet die de locatie Gorinchem steekt in onderwijs. Hierin staat de deelnemer centraal, een uitdagende klus die met passie wordt uitgevoerd. Daarnaast nemen veel collegae deel in tal van projecten wat zijn voordelen oplevert naar de deelnemer waar ten slotte alles om draait.

1


1. Successen deelnemers Het jaarresultaat en diplomaresultaat voor het schooljaar 2009-2010 zijn nog niet bekend. Hiersonder staan de resultaten voor het schooljaar 2008-2009. Jaarresultaat 2008-2009: Hieronder wordt het percentage leerlingen verstaan die de een diploma haalt t.o.v. het totaal aantal leerlingen dat uitstroomt.

BBL

BOL

NIV 1 NIV 2 NIV 3 NIV 4 NIV 1 NIV 2 NIV 3 NIV 4

Aantal Aantal Jaarresultaat Landelijke gediplomeerden schoolverlaters norm zonder diploma 12 3 80,0% 59,1% 25 12 67,6% 50,2% 21 4 84,0% 56,7% 2 0 100,0% 42,0% 1 0 100,0% 59,1% 12 3 80,0% 50,2% 9 3 75,0% 56,7% 1 4 20,0% 42,0%

De resultaten zijn dus over het algemeen hoog. Uitzondering hierop is BOL niveau 4. Dit had echter te maken met het verplaatsen van de opleiding veehouderij naar het wellantcollege Houten. De leerlingen hebben hun opleiding daar vervolgd.

Diplomaresultaat 2008 - 2009

Hieronder wordt het aantal schoolverlaters met een ooit behaald diploma afgezet tegen de schoolverlaters zonder diploma. Aantal schoolverlaters met een diploma ooit behaald BBL

BOL

NIV 1 NIV 2 NIV 3 NIV 4 NIV 1 NIV 2 NIV 3 NIV 4

6 19 19 2 1 5 9 1

Aantal Diplomaschoolverlaters resultaat zonder ooit behaald diploma 2 9 3 0 0 3 3 4

75,0% 67,9% 86,4% 100,0% 100,0% 62,5% 75,0% 20,0%

Landelijke norm

38,3% 38,3% 60,0% 48,5% 38,3% 38,3% 60,0% 48,5%

2


Ook hier zijn de resultaten goed. Het lage percentage bij BOL niveau 4 heeft dezelfde reden als bij het jaarresultaat. 2. Ongediplomeerd schoolverlaten 2009-2010 T.o.v. 2007-2008 (13%) was er in 2008-2009 al een daling te zien (11%). N.a.v. de analyse van het afgelopen jaar is er een aantal maatregelen genomen om het ongediplomeerd schoolverlaten tegen te gaan. Het zorgadviesteam speelt hierin een belangrijke rol om deelnemers te monitoren. Nieuw is dat deelnemers die dreigen zonder diploma te stoppen in een speciale coachgroep komen die door de teamleider wordt begeleid. Elke deelnemer krijgt dan een individueel traject, dit heeft goede resultaten opgeleverd. 3. Begeleiding (zorg) leerlingen Onze locatie heeft een actief zorg-adviesteam met zorgcoördinator en vertrouwenspersonen. Deze groep komt met de teamleider ca 4 keer per jaar bij elkaar. Er zijn twee bijeenkomsten samen met externen. Ook zijn er 4 momenten waarbij de deelnemers in de teamvergaderingen worden besproken en natuurlijk worden alle deelnemers 2 keer per jaar op hun BPV (stage of werk) bezocht. De opstart van de dag gebeurd in de coachgroepen en in februari is er de jaarlijkse spreekavond betreffende de resultaten. Het monitoren en coachen van de deelnemer:  dagelijks: opstart in de coachgroep  2 keer / jaar BPV bezoek  Jaarlijks een ouderavond – resultaten  2 ouder informatieavonden (examinering en algemeen)  2 wekelijks een Nieuwsflitsuitgave  4 keer / jaar ZAT bijeenkomst 2 keer met externe hulpverlening  4 keer / jaar teambijeenkomst met deelnemerbespreking 4. Betrokkenheid bij de school Naast de bijeenkomsten hierboven genoemd: ‐ Jaarlijks wordt gevraagd of er behoefte is aan een leerlingenraad of deelnemerraad: deelnemers geven aan daar door de interne korte lijnen geen meerwaarde in te zien. ‐ In november wordt voor alle deelnemers een opleidingscheck ingezet om te kijken of het opleidingssysteem wordt begrepen. Daarbij zijn er tal van vragen over behoeftes die er mogelijk liggen en wordt feedback gevraagd over de manier van werken. De resultaten worden in de nieuwsflits geplaatst die ook via internet is op te vragen. 5. Extra voorzieningen en activiteiten Naast de reguliere activiteiten hebben er verschillende extra activiteiten plaatsgevonden: Deelnemers starten met de introductiedagen om elkaar en de nieuwe school te leren kennen

3


-

In december is er de jaarafsluiting in de lessen Leren Loopbaan & Burgerschap (LLB) De Engelandreis Diploma uitreiking met barbecue

De kosten voor de activiteiten komen overeen met de gevraagde vrijwillige ouderbijdrage.

6. Samenwerking met het bedrijfsleven/de omgeving: Naast de hierboven genoemde bijeenkomsten zijn er ook jaarlijks 3 bijeenkomsten middels de BPV (beroepspraktijkvorming) relatieavonden op school. Uitwisseling van kennis, nascholing en het presenteren van onderwijsproducten staat hierbij centraal. Ook zijn er op verzoek van bedrijven cursussen georganiseerd zoals dit jaar een training voor praktijkopleiders.

7. Tevredenheid van leerlingen, ouders en andere scholen over Wellantcollege De JOB-monitor 2010 laat zien dat de tevredenheid onder de deelnemers ruim voldoende is (tussen de 7 en 7,5). Positief is men vooral over: - de docenten - de stage/ werkplek (plek en begeleiding) - de toetsing - de veiligheid - de contacten met docenten en medeleerlingen Het lesmateriaal zou volgens de deelnemers verbeterd moeten worden. Met de deelnemers wordt gekeken hoe het lesmateriaal verbeterd kan worden.

8. Onderwijstijd Ook dit jaar is de wettelijke onderwijstijd gehaald. Voor de BOL in totaal 960 begeleide uren. Binnen de BBL was er sprake van 411 uur contacttijd.

4


9. Onze school, Enkele kengetallen ‐ Het team bestaat uit 15 medewerkers ‐ In het totaal zitten 260 deelnemers op onze school ‐ Aantal nieuwe deelnemers (dit zijn ook deelnemers die hun opleiding vervolgen): 102

Dit zijn de opleidingen die wij zoal bieden: ‐ Flower Design ‐ Outdoor Design ‐ Interior Design ‐ Dier & Zorg ‐ Stedelijk Groen, Bos & Natuurbeheer ‐ Stedelijk Groen & Natuurbeheer ‐ Groen, Grond & Infra ‐ Land, Water & Milieu ‐ Paardenhouderij ‐ Groen Recreatie & Toerisme ‐ Green Production, richting (Melk)veehouderij ‐ Retail  En starten in 2011-2012 met Sportvissen!

Wellantcollege Gorinchem MBO Arkelse onderweg 125A 4206AG Gorinchem 0183-622922 www.wellantcollege.nl mbo.gorinchem@wellant.nl

5

vestigingsjaarverslag_2009-2010_MBO-Gorinchem  

We zijn trots op de waardering van deelnemers en bedrijven over de inzet die de locatie Gorinchem steekt in onderwijs. Hierin staat de deeln...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you