Page 1

JAARVERSLAG 2010 Wellantcollege Dordrecht MBO Algemeen Aan het begin van het schooljaar 2009 – 2010 heeft een record aantal nieuwe leerlingen zich aan gemeld voor een opleiding aan ons MBO: ruim 300. Op een totaal van ongeveer 700 leerlingen is dat bijna de helft. Met name de opleidingen voor paraveterinair medewerker en AKA zijn erg in trek. De opleidingen bloemsierkunst, groene ruimte, paardenhouderij en dierverzorging zijn redelijk stabiel in leerlingaantal. Een lichte groei is er in de opleiding Zorg en Leefomgeving, waar o.a. medewerkers voor zorgboerderijen worden opgeleid. Het Competentie Gericht Onderwijs is verder doorontwikkeld. Per opleiding werken docenten aan het samenstellen van lesmateriaal, wat dan beschikbaar wordt gesteld aan alle Wellant vestigingen met dezelfde opleiding. De examinering van het competentie gericht onderwijs vindt plaats op de stagebedrijven, waar de leerling een Proeve van Bekwaamheid aflegt. Het onderdeel stage blijft van groot belang in de opleiding: we zijn immers een beroepsopleiding, en waar leer je het vak nu beter dan in de praktijk. Het zwaartepunt van de lessen op school is aan het verschuiven. In het MBO besteden we meer tijd aan basisvaardigheden op het gebied van rekenen en taal. Alle nieuwe leerlingen nemen deel aan een instaptoets voor Nederlands en Engels, en binnenkort ook voor rekenen. Op basis daarvan wordt een lesprogramma aangeboden dat de leerlingen naar het vereiste niveau moet brengen, zodat ze goed zijn voorbereid op de eindtoets.

Onze opleidingen in 2009-2010 - Dierverzorging - Zorg en leefomgeving - Paraveterinair assistent - Paardenhouderij - Paard en recreatie - Hondentrimmen - Interieur en Vormgeving - Bloemsierkunst - Groene Ruimte (hovenier) - Arbeidsmarkt kwalificerend assistent Voorbeelden van de inhoud van enkele opleidingen volgen hierna.

1


Zorg en Leefomgeving Sinds 2008 verzorgen we in Dordrecht de opleiding Ondernemer zorgbedrijf dier (niv. 4) en Werkbegeleider zorgbedrijf dier (niv. 3). De 8 deelnemers aan deze opleiding hadden allemaal al een deel van de opleiding gevolgd in een andere setting of veel ervaring in de branche. Zo kon het ook zijn dat al in het eerste jaar een diploma Ondernemer zorgbedrijf niveau 4 kon worden uitgereikt. Landelijk is het KIGO-project Zorgenloos Beleven gestart. De docenten John Dielemans en Heleen van Wingerden nemen, namens Wellant, hieraan deel. In het schooljaar 09-10 is de opleiding uitgebreid naar 16 deelnemers. De opleiding wordt gevolgd in allerlei vormen, BOL, Deeltijd BOL en BBL. Onderwijs op maat is dan ook geen loze kreet in deze opleiding. Het onderdeel zorg is wat de deelnemers bindt met elkaar. Dit onderdeel wordt verzorgd door twee docenten van Da Vinci college waar een goede samenwerking mee is. De Proeven van Bekwaamheid worden samen afgenomen. Er is een Vakcommissie gestart waarin zorgboeren zitting hebben om de docenten feed-back te geven op hun aanpak. Deze commissie komt 2x per jaar bij elkaar. Dit schooljaar heeft een deelnemer een diploma Ondernemer zorgbedrijf dier behaald en is er ook een diploma Werkbegeleider zorgbedrijf dier uitgereikt. In het komende schooljaar 2010-2011 hebben we 34 deelnemers die deelnemen aan de opleidingen met 4 uitstroomprofielen nl. Ondernemer zorgbedrijf dier en plant en Werkbegeleider zorgbedrijf dier en plant. Ook wordt gewerkt aan de dubbele diplomering. De deelnemers die een niveau 4 opleiding volgen en deelnemen aan de lessen maatschappelijke Zorg en de opdrachten voldoende uitvoeren en de stages voldoende afsluiten, kunnen een niveau 3 diploma Maatschappelijke Zorg van het ROC Da Vinci, behalen. Aan deze lessen nemen 24 deelnemers deel. De lessen worden voor een aantal onderdelen in het gebouw van Da Vinci gegeven en verder op Wellantcollege MBO Dordrecht. Scholing voor kinderboerderijen De Stichting Kinderboerderijen Nederland heeft samen met onze school een bijscholingsprogramma opgesteld voor medewerkers en beheerders van Kinderboerderijen. Dit is nodig omdat ook de kinderboerderijen verder willen professionaliseren. Jaarlijks ontvangen de kinderboerderijen honderdduizenden bezoekers. Dat moet veilig en verantwoord zijn, en daar hoort geschoold personeel bij. Het afgelopen jaar vonden op drie plaatsen in Nederland de trainingen plaats: altijd in een ruimte op een kinderboerderij. Naast het volgen van lessen hebben de deelnemers dan ook volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, en ook daar wordt veel van geleerd. Resultaat van deze inspanningen is een MBO diploma dat wordt uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst op een centraal punt in het land.

2


Buitenland Belangrijk onderdeel van de opleiding zijn de activiteiten in het buitenland, waar tientallen leerlingen aan deelnemen. Hieronder enkele impressies. Sterilisatie project van (zwerf)honden in Suriname Afgelopen februari hebben 7 leerlingen en een docent meegeholpen bij het sterilisatieproject van (zwerf)honden in Paramaribo. De leerlingen hebben de dierenartsen geassisteerd bij de operaties op het dierenasiel. Daarnaast zijn ze arme wijken ingegaan om honden op te halen en eigenaren voor te lichten en te motiveren hun honden te laten steriliseren. Een fantastische ervaring waarbij leerlingen een grote bijdrage geleverd hebben bij het steriliseren van 210 wijfjes (teefjes). Het was een grote belevenis was om mee te draaien in de Surinaamse cultuur. Ze hebben kennisgemaakt met de vriendelijkheid van de Surinaamse bevolking, hebben heel wat leed en armoede gezien en genoten van een aantal uitstapjes in dit prachtige land. De leerlingen zijn enthousiast en voldaan van deze succesvolle 2-weekse reis teruggekeerd. We hopen dit project voort te kunnen zetten in de komende jaren. Uitwisseling met Kosovo. Voor het vierde achtereenvolgende jaar hebben onze leerlingen samengewerkt met leerlingen uit Kosovo. We hebben daar contact met twee scholen: het Gjergk Kastrioti SkĂŤnderbeu Gjimnazi en de Shkolla fillore Zenel Ha Jdini, respectievelijk een HAVO/VWO en een MBO school. In Kosovo werken de leerlingen samen aan het opknappen van een basisschool en het installeren van speeltoestellen. Daarnaast zijn er activiteiten op school en excursies in het land. In Nederland maken de leerlingen kennis met de Nederlandse cultuur en de stagebedrijven. Ook hier is een gezamenlijk lesprogramma op school en zijn er excursies. De Kosovaarse leerlingen verblijven hier in gastgezinnen zodat ook ouders en andere familieleden een stukje van de uitwisseling meekrijgen. Het succes van onze leerlingen: Je zit natuurlijk niet voor niets op school. Doel is om met een diploma van school te gaan en daarna een baan te zoeken of verder te studeren op het hbo. Voor dat laatste hebben ongeveer 10 niveau 4 leerlingen gekozen. Overzicht van de gediplomeerde uitstroom in 2010 : Studierichting AKA Dierverzorging / Paardenhouderij Groene ruimte Bloemsierkunst

Niveau 1 21 2 32

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

27 5 3

14 4 3

41 1 1

Over het algemeen vinden gediplomeerden van het MBO snel een baan. Door de economische situatie is dat iets verslechterd. Sommige leerlingen besluiten daarom om wat langer op school te blijven en door te gaan voor een hoger niveau.

3


Hoe wordt onze school door anderen beoordeeld? Ook dit jaar zijn er enquêtes gehouden onder de zittende leerlingen. Daarbij is duidelijk geworden dat de interne organisatie nog beter kan, zodat het aantal roosterwijzigingen tot een minimum beperkt kan worden. Over de stages wordt heel positief geoordeeld. Ook zijn de leerlingen tevreden over de persoonlijke begeleiding door de coach. De onderwijsinspectie heeft het afgelopen jaar op onze school een onderzoek gedaan naar de onderwijstijd. Die is in orde bevonden. Verder is er een audit gehouden over de organisatie van de stages. Hierop is de school positief beoordeeld.

Onze school: Enkele kengetallen • •

Ons team bestaat uit 45 medewerkers, waarvan 19 part-timers. In 2009 hadden we 600 leerlingen, in 2010 hebben we 650 leerlingen op onze school. Niveau 1 en 2: 270 Niveau 3 en 4: 380 Aantal nieuwe 1e jaars: 220

Wellantcollege MBO-Dordrecht Chico Mendesring 825 3315 WX Dordrecht 078-6216400 www.wellant.nl

4

vestigingsjaarverslag_2009-2010_MBO-Dordrecht  

Onze opleidingen in 2009-2010 Het zwaartepunt van de lessen op school is aan het verschuiven. In het MBO besteden we meer tijd aan basisvaar...

vestigingsjaarverslag_2009-2010_MBO-Dordrecht  

Onze opleidingen in 2009-2010 Het zwaartepunt van de lessen op school is aan het verschuiven. In het MBO besteden we meer tijd aan basisvaar...

Advertisement