Page 1

Schoolgids 2013-2014 Wellant Chr. vmbo


Inhoud Wellantcollege Rijnsburg

5

1. Het onderwijs

6

1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 1.2 Lessentabel en schooltijden 1.3 Stages: rondneuzen in de praktijk

6 8 11

2. De begeleiding

12

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

13 14 15 15 15 17 20 20 24

Praktische informatie Overzicht mentoren Belangrijke namen Vakanties 2013-2014 Belangrijke data Rechten en plichten op school Betrokkenheid ouders en leerlingen Alles over geld Overige Informatie

Algemene informatie Wellantcollege

2

3. Dit is Wellantcollege

27

3.1 De koers van Wellantcollege 3.2 Identiteit

27 28

4. De inrichting van ons onderwijs

30

4.1 Toelating en inschrijving 4.2 Leerwegen vmbo en Praktijkonderwijs 4.3 Onderbouw en bovenbouw 4.4 Determinatie en CITO Volgtoetsen 4.5 Overgangsregeling 4.6 Examens, examenreglement en PTA 4.7 Onderwijs en toetsing gericht op competenties 4.8 Een goede en veilige school 4.9 Onderwijstijd: leren binnen en buiten de les

30 30 31 31 31 32 33 33 34


5. De leerling centraal

36

5.1 Wie doet wat op school 5.2 Onderwijsbegeleiding

36 37

6. Maatschappelijke Betrokkenheid

40

6.1 Actief burgerschap en sociale integratie 6.2 Stages: rondkijken in de praktijk en leren over jezelf 6.3 Maatschappelijke stage

40 40 40

7. Algemene (wettelijke) zaken

42

7.1 Leerplichtwet 7.2 Verzuim melden bij bureau Leerplicht 7.3 Verzuim – wat mag wel en wat mag niet? 7.4 Administratieve zaken 7.5 Verzekeringen

42 42 43 44 45

8. Na het vmbo

47

8.1 Welke beroepssectoren zijn er in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 8.2 Verder leren bij Wellantcollege

48 48

9. Kwaliteitszorg

49

9.1 Kwaliteit van ons onderwijs 9.2 Samenvatting Slaagpercentages Wellantcollege 2011-2012

49 50

10. Belangrijke namen en adressen

51

10.1 Onze contacten met andere scholen 10.2 Belangrijke adressen en telefoonnummers 10.3 Wellantcollege brochures 10.4 Scholen van Wellantcollege

52 53 54 55

Wellantcollege rijnsburg 3


Juist van het doen leer je! 4


Wellantcollege Rijnsburg Beste leerlingen en natuurlijk ook ouders/verzorgers, Daarom Wellantcollege Leren doe je het beste als je bezig bent met dingen die je ook leuk vindt. Bij ons doe je dus naast rekenen en taal ook iets met eten, natuur, creativiteit, techniek, handel of dieren. En we weten dat duurzaam denken steeds belangrijker wordt. Rekening houden met de wereld om je heen. Daarom helpt Wellantcollege jou ‘groen’ te leren denken. Dan kun jij ook je steentje bijdragen. Wij zijn een christelijke school. Onze normen en waarden, dat wil zeggen: onze ideeën over hoe je met elkaar en met de dingen om je heen omgaat, zijn afkomstig uit de Bijbel. We proberen deze ideeën op een moderne manier een plek in de school te geven. Onze christelijke identiteit is zichtbaar in dagopeningen en vieringen. Ook in het onderwijsprogramma speelt onze identiteit een rol, en niet alleen bij het vak godsdienst. Je vindt dit ook in de aandacht die wij hebben voor de omgang met elkaar en voor onze rol en verantwoordelijkheid in de maatschappij. In deze schoolgids wordt specifieke informatie gegeven over onze school. Ook vind je hierin algemene informatie over Wellantcollege. Graag wens ik je een goed en succesvol jaar toe op onze school! Met vriendelijke groet,

S. de Kreij - Reuvecamp Regiodirecteur

Wellantcollege rijnsburg 5


1. Het onderwijs 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? Wij geven goed onderwijs. Je wordt natuurlijk opgeleid voor een waardevol diploma, maar je leert nog veel meer omdat wij bij het leren uitgaan van hoofd, hart ĂŠn handen. In een veilige leeromgeving krijg je de ruimte om je te ontwikkelen tot iemand die zijn eigen rol en verantwoordelijkheid in onze maatschappij kan dragen. Wij zijn een groene school. In alle leerjaren werk je met dieren, planten en bloemen. We gaan ook buiten de school op bezoek bij bijv. een tuincentrum, een boerderij en de veiling. Groen staat voor leven, gezondheid, recreatie, sport en ontspanning en duurzaamheid. Het is aangetoond dat mensen zich gelukkiger voelen in een groene omgeving. Een groene omgeving is dus ook leuk om in te leren. We bieden je een brede en degelijke opleiding, waarna je in alle richtingen door kunt leren, zowel op het mbo als op de havo. En als je geboeid bent door groen, heb je het voordeel dat je op ons Wellant-mbo door kunt leren.

Wij bieden de volgende leerwegen aan: Gemengde leerweg (GL): vooral theorie Je doet examen in vijf theoretische vakken en een beroepsgericht programma. Na het examen stroom je door naar niveau 4 of 3 van het mbo. Kaderberoepsgerichte leerweg (KB): nadruk op theorie, maar ook praktijk Je doet examen in vier theoretische vakken en een beroepsgericht programma. Na het examen stroom je door naar niveau 3 en soms niveau 4 van het mbo. Basisberoepsgerichte leerweg (BB): praktisch ingesteld Je doet examen in vier theoretische vakken en een beroepsgericht programma. In deze leerweg leer je ook bij de theorievakken vooral door praktisch bezig te zijn. Na het examen stroom je door naar niveau 2 van het mbo.

6


Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) Bij Wellantcollege bieden we leerwegondersteunend onderwijs aan. Bijvoorbeeld als je extra ondersteuning nodig hebt om een diploma te halen. Je kunt lwoo tijdens de lessen krijgen, maar ook buiten lestijd of buiten de school. Om te bepalen of en welke begeleiding / zorg jij nodig hebt, kijken we naar (intelligentie)onderzoek en het schooladvies van je basisschool. Dit wordt omschreven in een handelingsplan. Als in dit handelingsplan staat dat je in aanmerking komt voor lwoo, meldt Wellantcollege je aan bij de regionale verwijzingscommissie voortgezet onderwijs (rvc-vo). Zij bepalen of je recht hebt op lwoo.

De carrousel In leerjaar 1 en 2 krijg je groene vakken in de vorm van een wisselprogramma: de carrousel. Een aantal weken lang ben je actief en praktisch bezig met een thema, daarna verandert dat. Er zijn vier thema’s: natuur en dier, natuur en plant, natuur en bloem en voeding, lifestyle en gezondheid. Ook ga je buiten de school op bezoek bij bedrijven en instellingen. In de carrousel is er veel aandacht en ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Je leert organiseren, presenteren, samenwerken, enz. Ook krijg je zicht op waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Samengevat: je krijgt antwoorden op de vragen: wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? De antwoorden helpen je bij de keuze voor je vervolgopleiding. Wellantcollege rijnsburg 7


1.2 Lessentabel en schooltijden In de lessentabel kun je zien hoeveel uur je per vak per week moet volgen. Bij ons op school duurt 1 lesuur 50 minuten. LEERjaar 1 Leerwegen

leerjaar 2

BB/BB met lwoo

KB/GL

BB met lwoo

KB/GL

Nederlands

3

3

3

3

Engels

3

3

3

3

Vakken

Duits

8

2

2

wiskunde

3

3

4

3

rekenen

1

1

1

1

ondersteuning rekenen en taal

2

1

2

1

mens & gezondheid

2

2

3

3

mens & maatschappij

3

3

2

2

CKV

1

1

1

1

techniek

2

2

2

2

natuur-/scheikunde

2

2

2

2

lichamelijke opvoeding

3

3

3

3

studiebegeleiding

2

1

1

1

godsdienst

1

1

1

1

carrousel(zie tabel hiernaast)

5

5

5

5

Totaal:

33

33

33

33


leerjaar 3 Leerwegen

BB

leerjaar 4

KB

GL

BB

KB

GL

Vakken Nederlands

4

4

4

4

4

4

Engels

3

3

3

3

3

4

Duits

2

3**

wiskunde

3

4

4

3

4

4

biologie

3

3

4

3

3

3

2

2

2

12

8

28

28

30

31

maatschappijleer

2

2

2

ckv

2

2

2

rekenen

1

lichamelijke opvoeding

2

2

2

economie

3

4

locatieprogramma (zie tabel hieronder)

10

10

4

14

Totaal:

31

31

31

29

Totaal incl. keuzevak

Locatieprogramma in lesuren uitgewerkt Leerjaar

2

3

3

3

4

4

4

lwoo bv lwoo bv

bb

kb

gl

bb

kb

gl

Plantenteelt

2

2

*

*

Groene ruimte

1

1

*

*

Dierverzorging

2

2

*

*

Verwerking agrarische producten

2

2

*

*

*

*

8

4

Leerweg

1

1

2

Groene sector:

Blioemsierkunst

2

2

Agrarische techniek

1

1

10

10

4

8 6

4

4

10

10

4

14

12

8

landbouwbreed

4

Totaal praktijk Carrousel

5

5

5

5

5

5

5

5

OriĂŤntering bedrijfsleven Totaal aan lesuren

4

Wellantcollege rijnsburg 9


Vakkenpakket Verplichte vakken in de leerwegen BB, KB, GL sector Groen • Nederlands • Engels • Wiskunde • Biologie • CKV • Lichamelijke opvoeding • Maatschappijleer • Groene praktijkvakken Aan het eind van het derde leerjaar kies je het definitieve vakkenpakket waarin je Centraal Examen (landelijk eindexamen) doet. Volg je de GL of doe je mavo, dan volg je naast de bovenstaande vakken nog één (GL) of twee algemene vakken.

Schooltijden Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.00 en 17.00 uur. Dat betekent dat je binnen deze tijden beschikbaar moet zijn. Aan het begin van het schooljaar krijg je je rooster. ‘Schooltijd’ betekent niet altijd ‘tijd op school’. Soms vinden activiteiten onder begeleiding ook buiten het schoolgebouw plaats en soms zal je ’s avonds of in het weekend iets moeten doen.

Lestijden Lesuren

Tijden

1e lesuur

08.15 – 09.05

2e lesuur

09.05 – 09.55

Pauze 3e lesuur

10.10 – 11.00

4e lesuur

11.00 – 11.50

Pauze 5e lesuur

12.15 – 13.05

6e lesuur

13.05 – 13.55

Pauze

10

7e lesuur

14.10 – 15.00

8e lesuur

15.00 – 15.50


Lesuitval We proberen om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Een docent die afwezig is zal meestal door een collega vervangen worden. Lukt dat niet, dan brengen we je via de sms-dienst op de hoogte.

Lichamelijke opvoeding Ook lichamelijke opvoeding (sport behoort tot het lesprogramma. Zo werk je elke week onder deskundige leiding aan je conditie en kom je in aanraking met diverse vormen van bewegen. Je draagt een schoon T-shirt, een sportbroek en sportschoenen (geen straatschoenen). Ben je je sportkleding vergeten, dan leen je sportkleding van school en bij de tweede keer betaal je â‚Ź 1. Daar kopen we nieuwe sportkleding van.

Overige onderwijsactiviteiten Wij proberen natuurlijk om jouw schooljaren tot een leerzame en leuke tijd te maken. Naast het volgen van les, krijg je ook tijd voor andere leuke dingen. Er zijn schoolfeesten, sportdagen, werkweken en excursies. Alle activiteiten die onder leiding van docenten worden georganiseerd, vallen onder verantwoording van de school. Je mentor kan je hierover meer vertellen.

1.3 Stages: rondneuzen in de praktijk Onze school geeft beroepsvoorbereidend onderwijs. Stages zijn de ideale manier om te ervaren hoe het er in de praktijk aan toegaat. Wij hebben een stageboek gemaakt waarin staat hoe we de stage organiseren. Dat wordt goed met je doorgenomen en bevat alle informatie. Bij ons op school loop je stage in het vierde leerjaar.

Hoe kom je aan een stageadres? Je zoekt zelf een stageadres uit en vraagt aan de school of dit een goede plek is om stage te lopen. Lukt het niet om zelf een stageplek te vinden, dan helpt de school je zoeken. Je wordt op stage begeleid door een docent (stagebegeleider) en door iemand op je stageplek. Beide begeleiders geven jou een beoordeling. Die moet goed zijn, anders kun je geen examen doen.

Wellantcollege rijnsburg 11


2. De begeleiding Samen houden we bij hoe het gaat Samen met jouw docenten ben je verantwoordelijk voor je resultaten en ontwikkeling. Om te zien of alles goed gaat, heb je regelmatig gesprekken met een begeleider. Meestal is dat je mentor. Voor alle vakken of leergebieden krijg je toetsen of (kleine) overhoringen. Ook krijg je beoordelingen voor opdrachten die je op school of thuis, zelfstandig of onder begeleiding maakt. Aan de hand van de resultaten, kunnen we samen zien of alles goed gaat.

Rapport Aan het einde van iedere periode krijg je een rapport met daarop het voortgaand gemiddelde. Dat is het gemiddelde van alle tot dat moment behaalde cijfers. De cijfers laten zien hoe je de afgelopen tijd gepresteerd hebt. Samen met alle docenten kijken we 贸贸k, of je alle afspraken en verplichtingen bent nagekomen. Zo moet je alle opdrachten en verslagen hebben ingeleverd en gemiste toetsen hebben ingehaald. Soms moet je daarvoor thuis, na schooltijd of in de vakantie nog aan het werk.

Trajectplanner Van Wellantcollege krijgen jij en je ouders een eigen inlogaccount voor Trajectplanner. Je krijgt via dit account toegang tot het computernetwerk van Wellantcollege en alle software die gebruikt wordt binnen ons onderwijs zoals het rooster, huiswerk, de cijfers etc. Je ouders krijgen via dit account toegang tot schoolspecifieke informatie en kunnen hiermee jouw resultaten, huiswerk en verzuim inzien. Ook is dit de plek waar besteld en betaald (voor bijvoorbeeld activiteiten) kan worden.

Studiebegeleiding Als je moeite hebt om je huiswerk zelfstandig thuis te maken, kunnen we je daar bij helpen. In de uren studiebegeleiding helpt de mentor je met de aanpak van je huiswerk. En in bijna elke les werk je ook al aan je huiswerk. Als je dan dingen niet snapt kan je eigen vakdocent je goed helpen. Jij of je ouders kunnen contact opnemen met je mentor bij vragen of problemen.

12


2.1 Praktische informatie Namen en functies Naam

Afk

Functie

Emailadres

M. W. van BeelenRemmelzwaal

Bee

administratie

mwvan.beelen@wellant.nl

B. van den Berg

Ber

teamleider bovenbouw

bvanden.berg@wellant.nl

J.H. Boetzer

Boe

docent Engels, wiskunde

j.boetzer@wellant.nl

J.J. Boldingh

Bld

docent biologie

jj.boldingh@wellant.nl

H.E.M. Boot

Boo

docent groene vakken

h.boot@wellant.nl

L. Buck

Bck

ondersteuner onderwijs

D. Collé

Col

docent sport

d.colle@wellant.nl

R. van de Craats

Cra

docent Duits

r.craats@wellant.nl

H.R. Dening

Den

docent wiskunde, rekenen

hr.dening@wellant.nl

N. van Dijk- van der Woerd

Dij

docent Engels, decaan

nvan.dijk@wellant.nl

P. van Duijn

Dup

docent techniek

pvan.duijn@wellant.nl

H. van Duijvenbode

Duij

onderwijsassistent

hvan.dyvenbode@wellant. nl

A.R. Durieux

Dur

onderwijsassistent, ictcoördinator

a.durieux@wellant.nl

M. Feelders

Fee

docent mens en maatschappij

m.feelders@wellant.nl

B. Fokker

Fkr

docent groen, biologie

A.W. Franke-Oosterlee

Fra

docent Engels, vertrouwenspersoon

l.oosterlee@wellant.nl

M.X.N. van de Giessen

Gie

teamleider onderbouw

m.giessen@wellant.nl

A. Haasnoot

Hst

docent sport

W.A. Haasnoot

Haa

docent wiskunde

w.haasnoot@wellant.nl

K. Heemskerk

Hee

docent groene vakken

c.heemskerk@wellant.nl

H.J. van Iterson

Ite

docent economie, wiskunde, rekenen, decaan

hvan.iterson@wellant.nl

D.N. Kleinhout

Kle

conciërge

d.kleinhout@wellant.nl

C.W. de Kok

Kok

docent economie, VAP

kde.kok@wellant.nl

H.J. Krabbendam

Kra

docent ckv

hj.krabbendam@wellant. nl

S. de Kreij

Kre

regiodirecteur

sde.kreij@wellant.nl

Wellantcollege rijnsburg 13


Afk

Functie

Emailadres

M. van der Kroft- van Egmond

Naam

Kro

docent Nederlands

mvander.kroft@wellant.nl

M. de Kruyff

Kru

docent Nederlands, maatschappijleer, vertrouwenspersoon

mde.kruijf@wellant.nl

L.H. Punt

Pun

docent Nederlands

lh.punt@wellant.nl

J.B.N. Satumalay

Sat

docent techniek, rekenen

satumalyjbn@wellant.nl

C. Slootweg- den Haan

Slo

docent lich. opvoeding

c.slootweg@wellant.nl

T.B.M. Smit

Smi

docent lich. opvoeding, decaan, examensecretaris

tbm.smit@wellant.nl

L.J.J. van Stijn

Stij

docent natuur- / scheikunde, biologie

bvan.stijn@wellant.nl

A.A.M. Stoop

Sto

docent groene vakken

aam.stoop@wellant.nl

G. Theunisz

The

conciërge

g.theunisz@wellant.nl

A. de Vreugd

Vre

docent mens en maatschappij, biologie

ade.vreugd@wellant.nl

C.W.A. Wansink

Wan

managementassistente

k.wansink@wellant.nl

A.H.C. van der Weide

Wde

docent biologie

M. van der Wens

Wen

docent vap

mvander.wens@wellant.nl

J.M. van ’t Wout

Wou

coördinator onderwijsondersteuning

jvant.wout@wellant.nl

2.2 Overzicht mentoren

14

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Klas

Mentor

Klas

Mentor

1a

Fee

2a

Wde

1b

Sat

2b

Slo - Boo

1c

Dup

2c

Den

1d

Hst

2d

Cra

1e

Vre

1f

Dij

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Klas

Mentor

Klas

Mentor

3a

Kru

4a

Pun

3b

Kra

4b

Kro

3c

Boe

4c

Haa

3d

Kok

4d

Ite


2.3 Belangrijke namen De regiodirecteur is mw. De Kreij. De teamleider onderbouw (leerjaar 1 en 2) is mw. Van de Giessen. De teamleider bovenbouw (leerjaar 3 en 4) is dhr. Van den Berg. De coördinator onderwijsondersteuning is dhr. Van ‘t Wout. De schoolmaatschappelijk werkster is mw. Imthorn. De decanen zijn dhr. Van Iterson en mw. Van Dijk. De examensecretaris is dhr. Smit. De vertrouwenspersonen zijn mw. Franke en mw. De Kruijff.

2.4 Vakanties 2013-2014 Herfstvakantie

21 oktober t/m 25 oktober 2013

Kerstvakantie

21 december 2013 t/m 3 januari 2014

Voorjaarsvakantie

17 februari t/m 21 februari 2014

Meivakantie*

18 april t/m 5 mei 2014

Hemelvaart

29 mei t/m 1 juni 2014

Pinksteren

7 juni t/m 9 juni 2014

Zomervakantie

19 juli t/m 31 augustus 2014

* Pasen valt in de meivakantie Vanaf de zomer van 2014 duurt de centraal vastgestelde zomervakantie zes aaneengesloten weken. De zomervakantie wordt hiertoe met één week ingekort. Hiervoor in de plaats komen roostervrije dagen die gedurende het jaar, in overleg met de ondernemingsraad, kunnen worden ingepland, bijv. t.b.v. studiedagen voor docenten.

2.5 Belangrijke data Activiteit

Datum

Eerste schooldag

2 september 2013

Schoolfotograaf

10 september 2013

Informatieavond ouders leerjaar 1

17 september 2013

Informatieavond ouders leerjaar 2

24 september 2013

Voorlichtingsavond dyslexie

26 september 2013

Informatieavond ouders leerjaar 4

10 oktober 2013

Informatieavond ouders leerjaar 3

16 oktober 2013 Wellantcollege rijnsburg 15


Activiteit

Datum

Eerste schoolexamen

1 november t/m 8 november 2013

Sportdag leerjaar 1, 2, 3 en 4

15 november 2013

Voorlichtingsavond leerjaar 4 over vervolgonderwijs voor ouders en leerlingen

5 november 2013

Rapport 1 mee naar huis

21 november 2013

Oudermiddag en –avond

2 december 2013

Ouderavond

3 december 2013

Kerstviering

20 december 2013

Zaalvoetbaltoernooi leerjaar 1,2,3,4

19 december 2013

Activiteit

16

Informatieavond ouders groep 8

14 januari 2014

Meeloopmiddagen voor leerlingen uit groep 8

26 en 27 februari 2014

Open dag

29 januari 2014

Tweede schoolexamen

22 januari t/m 28 januari 2013

Rapport leerjaar 4 mee naar huis

5 februari 2014

Galafeest leerjaar 4

16 april 2014

Ouderavond leerjaar 4

13 februari 2014

Herkansingen SE 1 en 2

4 maart 2014

Rapporten leerjaar 1, 2 en 3 mee naar huis

27 maart 2014

Derde schoolexamen

2 april t/m 8 april 2014

Oudermiddag en –avond leerjaar 1,2,3

7 april 2014

Sportdag klas 1,2,3

28 mei 2014

Centraal Examen

12 mei t/m 28 mei 2014

Paardenmarkt Rijnsburg (vrije dag)

11 juni 2014

Boeken leerjaar 4 inleveren en barbeque leerjaar 4

12 juni 2014

Herexamens (CE)

16 en 17 juni 2014

Diploma-uitreiking

26 juni 2014

Werkweek leerjaar 3

7 juli t/m 10 juli 2014

Rapporten halen, boeken inleveren

16 juli 2014

Laatste schooldag

17 juli 2014


2.6 Rechten en plichten op school Ziek melden Als je een dag niet naar school kunt komen omdat je ziek bent, laat je je door één van je ouders/verzorgers telefonisch afmelden, tussen 7.30 uur en 8.30 uur. Ze vertellen dan wat je hebt en wanneer ze denken dat je weer beter bent. Kun je weer naar school, dan bellen je ouders naar school om je weer beter te melden. Bij bezoek aan de dokter, tandarts, orthodontist e.d. lever je van te voren een absentiebriefje in, ondertekend door één van je ouders/verzorgers. Regelt één van je ouders/verzorgers een afspraak bij een dokter enz. in de loop van de dag, ook dan telefonisch bericht van thuis. Word je tijdens schooltijden ziek, dan nemen we altijd contact op met je ouders/verzorgers voordat je de school mag verlaten. Het is daarom van belang dat de school beschikt over de (juiste) telefoonnummers, waarop jouw ouders/verzorgers bereikbaar zijn (zowel thuis, werk als mobiel).

In schooltijd op vakantie Op vakantie gedurende een schoolperiode is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken aaneengesloten gezinsvakantie kan genieten vanwege de ‘specifieke aard van het beroep’ van één van de ouders (uit jurisprudentie is gebleken dat er in deze gevallen vanuit gegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomsten slechts in de zomervakantie kan verdienen). In dat geval kan bij de teamleider schoolverlof worden aangevraagd voor extra vakantie. De teamleider kan in deze gevallen eenmaal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie. NB: een werkgeversverklaring alleen is geen geldige reden voor het verlenen van verlof voor extra vakantie. Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden: • De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. • De aanvraag voor extra verlof moet ten minste zes weken van tevoren worden ingediend bij de teamleider. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode. • De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode van meer dan tien schooldagen mag wettelijk gezien geen toestemming worden verleend Wellantcollege rijnsburg 17


Schoolregels Je gedraagt je zo, dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. 1. Iedereen is welkom op onze school en wordt door mij met respect behandeld. 2. Ik discrimineer niet op basis van ras, geslacht, geloof, uiterlijk, taal of seksuele geaardheid en draag geen aanstootgevende kleding. 3. Ik pest en bedreig niemand en gebruik geen geweld. 4. Vloeken en iemand uitschelden doe ik niet. 5. Als ik rommel maak dan ruim ik het op. 6. Ik blijf van andermans spullen af en maak niets kapot. 7. Ik geef duidelijk aan wanneer ik iets niet wil, maar speel niet zelf voor rechter. 8. Wapens, drugs, vuurwerk en alcohol horen niet op school, dus ik neem ze niet mee. De school neemt in deze gevallen altijd contact op met de politie. 9. Als ik anderen kan helpen dan doe ik dat. 10. Om een goede en leuke tijd op school te hebben hou ik me aan de regels en help er aan mee dat anderen dat ook doen. 11. Mijn jas draag ik niet in de klas en binnen de school draag ik geen petje, muts of hoed. 12. Ik zal elke schade die ontstaat door mijn toedoen (ook per ongeluk) herstellen of vergoeden. 13. Als ik per ongeluk iets verkeerd doe, zal ik mijn straf eerlijk aanvaarden. En ik zal er goed over nadenken waarom die straf redelijk is. 14. Ik doe aan alle verplichte werkweken en activiteiten mee, die zijn leuk en leerzaam. 15. Mijn mobieltje ligt tussen 8.15 uur en het vertrek naar huis, in mijn kluisje. 16. Ik heb tijdens de lessen geen oordopjes in mijn oren of een muziekapparaatje aan.

Praktische regels 1. Onze school is een rookvrije school voor alle leerlingen. Dit betekent dat er in het gebouw en op het terrein van de school niet gerookt mag worden. 2. Je komt bij de ingang van de school via het schoolplein (De Poel). Je loopt met fiets of bromfiets/ scooter (motor uit!) direct naar de stalling. 3. Doe je jas, mobieltje en kostbaarheden direct na binnenkomst in je locker. Ga hierna direct door naar de kantine. 4. Als de telefoon ergens anders wordt gebruikt, wordt deze ingenomen en krijg je deze na 16.00 uur van de teamleider weer terug. 18


5. Te laat of ziek naar huis? Eerst naar de conciërge! 6. Tijdens de pauzes ben je in de kantine of op het schoolplein.Daar mag je ook eten en drinken. 7. Je mag geen foto-, film- en/of geluidsopnamen maken in de school en op het plein (tenzij de docent dit goedkeurt). 9. Je mag geen foto’s of afbeeldingen van leerlingen of medewerkers op internet zetten.

Wat gebeurt er als je je misdraagt? Als je iets doet wat tegen de regels is, nemen we maatregelen. Je kunt straf krijgen, maar ook een officiële waarschuwing of een schorsing/verwijdering. Bij een officiële waarschuwing nemen we in ieder geval contact op met je ouders.

Interne- en externe schorsingen en verwijdering Het schorsen en verwijderen van een leerling is een uiterste maatregel die bijna nooit toegepast hoeft te worden. Toch willen wij hier duidelijk over zijn. Interne schorsing Het gedrag van een leerling kan wel eens zulke vormen aannemen dat het beter is dat een leerling even uit de les is. De school schorst je in dat geval intern. Dit besluit wordt door de schoolleiding genomen. Een interne schorsing gaat -na contact met jouw ouders/verzorgers - onmiddellijk in en duurt in beginsel één dag. Externe schorsing Een besluit tot externe schorsing wordt, na melding bij de inspectie en de leerplichtambtenaar, door de schoolleiding genomen. Door een externe schorsing wordt de toegang tot de school tijdelijk ontzegd. Na deze externe schorsing kan je pas weer op school terugkomen na een gesprek tussen de schoolleiding, jou en jouw ouders/verzorgers. Kan dat gesprek niet plaatsvinden, dan wordt de externe schorsing verlengd tot het moment dat een gesprek wel kan plaatsvinden. Verwijdering Een besluit om tot verwijdering over te gaan gebeurt als er sprake is van herhaaldelijk zeer ontoelaatbaar gedrag van leerling en/of ouders en als sprake is van gedrag waarbij de veiligheid van andere leerlingen en personeel in gevaar komt. De beslissing over de verwijdering wordt genomen door het College van Bestuur. Voordat zo’n besluit wordt genomen worden eerst alle betrokkenen gehoord. Wellantcollege rijnsburg 19


Vermissingen Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Daarom hebben we lockers waar je jouw geld, kleding, mobiele telefoon en andere waardevolle spullen in doet. Laat je spullen niet rondslingeren. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing!

Kluisjes Bij ons op school huur je een locker om je waardevolle spullen in te bewaren. Als het nodig is hebben de regiodirecteur, de teamleiders en de politie het recht om – zonder voorafgaande mededeling – je kluisje te (laten) openen en te doorzoeken.

2.7 Betrokkenheid ouders en leerlingen Ouderadviescommissie Wellantcollege vindt het belangrijk dat de ouders bij de school betrokken zijn. De ouders zijn vertegenwoordigd in een ouderraad. Willen je ouders een actieve rol in de ouderraad? Laat ze dan contact opnemen met het MT van onze school.

Leerlingenraad De school heeft ook een leerlingenraad. De leerlingen die zich hiervoor opgegeven hebben, komen regelmatig bij elkaar om onderwerpen uit de school te bespreken. Meer informatie over de ouder- en leerlingenraad vind je achterin deze gids.

2.8 Alles over geld Vrijwillige ouderbijdrage Onze school organiseert extra activiteiten en vakexcursies, die zowel leuk als leerzaam zijn. Als je niet mee kunt doen, moet je soms een vervangende opdracht maken. Uiteraard bespreek je dit eerst met de schoolleiding.

20


Hier staan alle activiteiten bij ons op school, per leerjaar. Leerjaar 1

Bedrag

Binnenschoolse activiteiten Methode voor dagopening

€ 4,50

Introductiedag

€ 5,00

Sportdag

€ 5,00

Kerstviering

€ 5,00

Leerlingenactiviteit

€ 10,00

Schoolfeest

€ 5,00

Solidariteitsfonds

€ 2,50

Huur locker

€ 17,50

Totaal

€ 54,50

Buitenschoolse activiteiten Schoolreis Avifauna

€ 15,00

Vakexcursie groen

€ 10,00

Bezoek Keukenhof

€ 12,00

Poldersportdag

€ 10,00

Bezoek Archeon

€ 20,00

Totaal

€ 67,00

Wellantcollege rijnsburg 21


Leerjaar 2

Bedrag

Binnenschoolse activiteiten Methode voor dagopeningen

€ 4,50

Introductiedag

€ 10,00

Sportdag

€ 5,00

Kerstviering

€ 5,00

Leerlingenactiviteit

€ 10,00

Schoolfeest

€ 5,00

Muziekprojectdagen CKV

€ 5,00

Solidariteitsfonds

€ 2,50

Huur locker

€ 17,50

Totaal

€ 64,50

Buitenschoolse activiteiten Excursie Blijdorp

€ 25,00

Vakexcursie groen

€ 10,00

Strandsportdag

€ 10,00

Bezoek Naturalis

€ 10,00

Vakexcursie bloem Pluktuin

€ 5,00

Totaal

€ 60,00

Leerjaar 3

Bedrag

Binnenschoolse activiteiten

22

Methode voor dagopeningen

€ 4,50

Introductiedag

€ 5,00

Sportdag

€ 5,00

Kerstviering

€ 5,00

Themavoorstelling Pesten

€ 10,00

Schoolfeest

€ 5,00

Solidariteitsfonds

€ 2,50

Huur locker

€ 17,00

Totaal

€ 54,00

Buitenschoolse activiteiten

Schoolreis pretpark

€ 25,00

Vakexcursie Amsterdam

€ 17,50

Werkweek

€ 175,00

Totaal

€ 217,50


Leerjaar 4

Bedrag

Binnenschoolse activiteiten Methode voor dagopeningen

€ 4,50

Sportdag

€ 10,00

Kerstviering

€ 5,00

Gala

€ 10,00

Schoolfeest

€ 5,00

BBQ

€ 10,00

Solidariteitsfonds

€ 2,50

Huur locker

€ 17,50

Totaal

€ 64,50

Buitenschoolse activiteiten Schoolreis Walibi

€ 45,00

Totaal

€ 45,00

Een deel van je studiekosten vergoed Sommige gemeenten kennen een vergoedingsregeling. Informeer hiernaar bij de gemeente waar je woont.

Betaling schoolkosten Zoals bekend heeft iedere school in Nederland te maken met de schoolkosten. Het gaat daarbij om allerlei niet-verplichte zaken als excursies, lockers, schoolfeestjes, e.d. Ook Wellantcollege biedt deze voorzieningen en activiteiten aan en je kunt daar naar keuze gebruik van maken of niet. In het verleden moest daarvoor een papieren overeenkomst ingevuld worden door je ouders, die vervolgens ondertekend bij school ingeleverd moest worden, maar dat hoeft vanaf nu niet meer. Steeds meer mensen hebben thuis de beschikking over een computer en Internet en steeds meer mensen zijn gewend om hun (financiële) zaken via Internet af te handelen. Vaak gaat dat sneller en handiger, is het goedkoper en bovendien kun je er je eigen moment voor kiezen. Vanaf 1 september 2013 gaan we de schoolkosten binnen Wellantcollege dan ook via Internet afhandelen. Rond die tijd ontvangen je ouders meer informatie hoe dat precies in zijn werk gaat. Uiteraard zal daarin ook worden aangegeven waar zij terecht kunnen met vragen over deze nieuwe werkwijze. Wellantcollege rijnsburg 23


2.9 Overige Informatie WellBericht Jouw ouders krijgen elke maand een WellBericht met informatie over de school. Als het nodig is worden ze per brief geïnformeerd. Bij vragen van ouders is de vaste contactpersoon jouw mentor. De mentor belt altijd terug als hij niet bereikbaar is.

Ouderavonden De school organiseert regelmatig ouderavonden. Onderwerpen zijn: • bespreken van rapporten op de zogenaamde tafeltjesavonden; • kennismaken met de school en uitwisselen van ervaringen; • voorlichting over bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld vervolgopleidingen in het mbo; • gebruik van drugs, alcohol, sigaretten; gezondheid; geweld; uitgaan.

Oudergebedsgroep Maandelijks bidt een groep ouders voor zaken die spelen op school. Contactpersoon is Linda Heemskerk, Rosemeierstraat 4, Rijnsburg, (071) 402 42 71.

Schoolmaatschappelijk werk Op Wellantcollege maakt het schoolmaatschappelijk werk deel uit van de leerlingbegeleiding. Het schoolmaatschappelijk werk wordt meestal ingezet om: • school, ouders en/of leerlingen te adviseren wanneer zaken bij de leerling niet verlopen zoals gewenst; • met betrokkenen na te gaan waardoor bepaalde problemen veroorzaakt en/of in stand gehouden worden; • te adviseren om tot een passende oplossing te komen; • te kunnen adviseren over wat een goede aanpak zou kunnen zijn. Vanuit de zorgorganisatie ‘Kwadraad’ werkt mw. L. Imthorn als schoolmaatschappelijk werkster bij Wellantcollege. Zij heeft gesprekken met en geeft adviezen aan leerlingen, ouders en mentoren als zij daar behoefte aan hebben. Ook kan zij, als dat nodig is, een leerling doorverwijzen naar externe hulpverlening. Je kunt via jouw mentor, de coördinator onderwijsondersteuning of zelf contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk. Soms is één gesprek voldoende om tot een oplossing te komen, soms zijn meer gesprekken nodig. Dit wordt samen met de schoolmaatschappelijk werker bepaald. We gaan in het algemeen uit van een maximum van drie gesprekken. 24


Slaagpercentage 2011-2012

vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t Rijnsburg

Aantal leerlingen

Aantal geslaagden

Percentage geslaagden

24 29 20 73

24 29 16 69

100% 100% 80% 95%

Leerlingen vierde leerjaar VMBO in beeld Van leerlingen die in het vierde leerjaar van het vmbo zitten, wordt verwacht dat zij zich op tijd inschrijven voor een vervolgopleiding. Deze leerlingen moeten namelijk door leren totdat ze een startkwalificatie (havo, vwo of mbo-2 diploma) hebben. Omdat je verplicht bent door te leren, is het van belang dat vmbo-scholen, mbo-scholen en de gemeenten in beeld hebben voor welk type onderwijs je kiest en of je daadwerkelijk bent ingeschreven voor een vervolgopleiding. Vmbo-scholen, mbo-scholen en gemeenten in de regio Zuid Holland Noord werken daarom via Voroc nauw met elkaar samen. Voroc is een database waarin alle uitstromende vmbo-leerlingen in de regio Zuid Holland Noord zijn opgenomen. Ze worden hiermee gevolgd totdat ze zijn ingeschreven bij een vervolgopleiding. De vmbo-scholen zijn verplicht gegevens over deze leerlingen aan te leveren. De decanen vragen om die reden de mentoren of loopbaanbegeleiders van leerjaar 4 de uitstroomgegevens beschikbaar te stellen. Wat betekent dit? Als je dit schooljaar in het vierde jaar van het vmbo zit, maak je deel uit van de groep die in de komende periode zal worden gevolgd door middel van Voroc. De verwerking van deze leerlinggegevens valt onder de verwerking van persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wellantcollege rijnsburg 25


Informatie betreffende school

26


3. Dit is Wellantcollege ‘Met een heldere blik werken aan duidelijke doelen!’

Wij zijn Wellantcollege. Een grote onderwijsorganisatie van kleinschalige scholen in een Randstedelijke omgeving. Wellantcollege biedt onder andere vmbo onderwijs aan. Het verschilt per locatie welke leerwegen je kunt volgen. Zo zijn er scholen die alle leerwegen (basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg) aanbieden. Ook zijn er locaties die bijvoorbeeld alleen mavo (theoretische leerweg) aanbieden, zoals Mavo Stek en de Westplas Mavo. Wellantcollege heeft één locatie waar ook praktijkonderwijs aangeboden wordt. We vinden persoonlijke aandacht belangrijk. Hoe we dat bereiken, daar zijn we open en helder over. En dat hebben we zo geformuleerd dat alle medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt. En ook wat jij en je ouders mogen verwachten. In dit deel van de schoolgids tref je informatie aan, die belangrijk is voor de meeste leerlingen van Wellant vmbo en Wellant mavo. Het kan dus zijn dat sommige informatie niet over jouw school gaat.

Stichting Wellant Alle scholen binnen Wellantcollege vormen samen een stichting. Het bestuur van de Stichting Wellant is bereikbaar op het volgende adres: Stichting Wellant, Postbus 177, 3990 DD Houten

3.1 De koers van Wellantcollege Onze scholen zijn scholen met toekomst. Wij hebben geen idee hoe de wereld er over 10 jaar uitziet, zelfs niet over 5 jaar. Toch moeten we jou opleiden met het oog op die onbekende toekomst. Daarom bieden we jou een lesprogramma aan dat je helpt om die toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

Wellantcollege rijnsburg 27


3.2 Identiteit Voor de scholen van Wellantcollege maakt het niet uit of je een bepaalde geloofs- of levensovertuiging hebt of niet. Iedereen is welkom. Wij respecteren jouw geloofs- of levensovertuiging als jij respect hebt voor de grondslag van de school. Zo heeft Wellantcollege protestants-christelijke scholen en scholen zónder geloofsovertuiging.

De doelen van ons onderwijs Ons doel is dat je een diploma haalt op het niveau dat bij je past. Maar ook om je alle bagage mee te geven voor het vervolgonderwijs, het werkende leven en de maatschappij. We helpen je bij de keuze van een goede vervolgopleiding. Om je goed voor te bereiden leer je bij ons daarom verschillende dingen. Je doet veel kennis op. Want kennis van bijvoorbeeld Engelse woorden, de geschiedenis van Nederland en de werking van de bloedsomloop heb je nu eenmaal nodig om examen te doen én later te functioneren. We besteden ook veel tijd aan vaardigheden. Bijvoorbeeld aan taal- en rekenvaardigheden om verder te kunnen leren en ‘je mannetje te staan’ in onze maatschappij. Ervaring opdoen en ervan leren is ook belangrijk. Ben jij bijvoorbeeld een denker of een doener? Op school gaan we dat uitzoeken en kijken we welke vervolgopleiding dan het beste bij je past. Uiteindelijk ga je je kennis, technische vaardigheden en ervaringen in praktijksituaties gebruiken. Bijvoorbeeld in je stage of in praktische opdrachten en projecten. We kijken dan naar je competenties. Kun je goed samenwerken? Kun je onder druk werken? Door daar steeds mee te oefenen word je bekwaam. Je weet van aanpakken en je wordt niet boos als iemand een opmerking maakt. Al deze doelen halen we alleen als iedereen zich prettig voelt en zichzelf mag zijn. Daarom zorgt de docent voor respectvolle omgangsvormen, duidelijkheid en een goede sfeer waar in gewerkt kan worden. Zo ontwikkel je jezelf tot een evenwichtig persoon. We hebben dit in een plaatje samengevat. We zijn een school waar alle lagen van leren en ontwikkelen samenkomen.

28


Ons onderwijs maakt je

Ons onderwijs bestaat uit deze onderdelen

BEKWAAM

Door levensechte opdrachten binnen en buiten de school word je steeds bekwamer. Meehelpen op open dagen, stage lopen, dieren verzorgen. Leren in een echte praktijksituatie dus.

ERVAREN

Je ontdekt waar je goed in bent en wat je boeit. Ervaringen, ook minder plezierige, maken je sterker.

VAARDIG

Je wordt vaardig door veel te oefenen. Fouten maken mag. Je docenten leren je een werkstuk maken, een Engelse brief schrijven, BTW-berekeningen maken, en een mooie presentatie maken. Ook leer je praktische vaardigheden zoals solderen, dieren verzorgen en een telefoongesprek voeren. Kortom: veel oefenen onder begeleiding van vakmensen!

ONDERLEGD (KENNIS)

Je kunt pas in de praktijk vooruit, als je kennis van zaken hebt. Engelse woordjes, de landen van Europa, hoe werkt een lamp, kleurenleer, wat is democratie? Kennis is de basis voor alles. In de bovenbouw zijn er examens. En na je diploma een vervolgopleiding. Wij bieden je alle noodzakelijke kennis.

EVENWICHTIG

Afspraken op school en in de klas, weten waar je aan toe bent, respect, rust en docenten die weten wie je bent. Dat zijn voorwaarden voor leren en voor succes in je schooltijd. We werken aan je ontwikkeling tot een evenwichtig persoon.

Wellantcollege rijnsburg 29


4. De inrichting van ons onderwijs Zó werkt leren bij Wellant vmbo en Wellant mavo!

Bij Wellant vmbo en Wellant mavo volg je 4 jaar voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. We houden rekening met de wet- en regelgeving1, waaronder de kerndoelen en eindtermen die horen bij de leerwegen. Ook zien we het als onze taak om ontwikkelingen en trends in de samenleving in de gaten te houden. En te zien welke van die ontwikkelingen belangrijk zijn voor ons onderwijs.

4.1 Toelating en inschrijving In principe is iedereen welkom bij Wellantcollege, als je voldoet aan het vmbo-profiel. Voor toelating tot het praktijkonderwijs (alleen mogelijk op Wellantcollege Linnaeus in Amsterdam) gelden landelijke eisen. Als je in aanmerking wilt komen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) hanteren we de landelijk vastgestelde regels. Verschillen in toelatingseisen kunnen er zijn als er regionale afspraken zijn gemaakt over toelating tot een leerweg. Voor de gemengde, kader- en basisberoepsgerichte leerweg is het belangrijk dat je interesse hebt voor de groene beroepsvoorbereidende programma’s van de school. Daarnaast kijken we bij alle leerwegen naar de CITO- score.

4.2 Leerwegen vmbo en praktijkonderwijs Wellantcollege biedt alle leerwegen (niveaus) van het vmbo aan. Dat zijn de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg ofwel de mavo. Ook bieden sommige locaties de mogelijkheid voor het volgen van het leerwerktraject. Onze locatie Amsterdam Linnaeus biedt ook praktijkonderwijs. De leerweg past bij de manier en het niveau waarop je het beste leert. Leer je het beste in de praktijk of kun je ook theorie aan? Er zijn in totaal vier leerwegen. Niet iedere school biedt alle leerwegen aan.

1. Voor meer informatie over de wet- en regelgeving kun je kijken op www.rijksoverheid.nl. 30


4.3 Onderbouw en bovenbouw Het vmbo/de mavo duurt vier jaar en bestaat uit twee delen: de onderbouw (eerste en tweede leerjaar) en de bovenbouw (derde en vierde leerjaar). De onderbouw is voor iedereen in dezelfde leerweg hetzelfde. In de bovenbouw kun je keuzes maken. Onderbouw. De nadruk ligt hier op je persoonlijke vorming. Je leert actief en zelfstandig te leren. Vanaf leerjaar 1 kijken we hoe jij het beste leert, welke thema’s het beste bij jou passen en hoe zelfstandig je bent. Zodat je op jouw niveau alle kerndoelen van de onderbouw haalt. Bovenbouw. Hier bereid je je voor op het mbo en volg je het examenprogramma. Je kiest definitief een leerweg die past bij de manier waarop jij het beste leert. Meer praktijk of meer theorie. Afhankelijk van de gekozen leerweg doe je examen in een aantal algemene vakken en jouw beroepsgerichte vak of Landbouwbreed. Volg je GL of TL/ mavo, dan doe je examen in een aantal algemene vakken en maak je een sectorwerkstuk.

4.4 Determinatie en CITO Volgtoetsen Op de meeste locaties wordt aan het einde van leerjaar 1 gekeken door Wellantcollege welke leerweg het beste bij jou past. We kijken onder andere naar je kennisontwikkeling en studievaardigheden van de afgelopen twee jaar. Ook de adviezen van jouw docenten, het advies van je basisschool en je CITO-score tellen mee. Aan de hand hiervan krijg je een bindend leerwegadvies. We noemen dit de determinatieprocedure. Om je niveau en je voortgang nog beter te beoordelen, maak je tijdens je eerste twee leerjaren verschillende toetsen van het CITO volgsysteem. Zo kunnen we zien wat je niveau is, of je vooruit gaat en je resultaten vergelijken met een landelijke norm.

4.5 Overgangsregeling Wellantcollege houdt voor het vmbo en de mavo een opleidingsduur van vier jaar aan. Soms wordt daarvan afgeweken, bijvoorbeeld als je een diploma wilt halen in een hogere leerweg, als gevolg van persoonlijke omstandigheden of wanneer je onvoldoende resultaten hebt behaald. Wil je weten of je over gaat naar een volgend leerjaar, dan kijk je in de overgangsregeling. Hierin zie je aan welke normen je moet voldoen om door te gaan. De overgangsregeling is verkrijgbaar op school.

Wellantcollege rijnsburg 31


4.6 Examens, examenreglement en PTA In de bovenbouw krijg je toetsen en examens die bij voldoende afsluiting leiden naar een diploma. Het eindexamen bestaat uit twee delen: het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE). Hoe dat er allemaal uitziet, vertellen we je aan het begin van het derde leerjaar. Je krijgt dan een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Examenreglement In het examenreglement staat beschreven wat de regels van het examen zijn en wat jouw rechten en plichten zijn. Je kunt het huidige examen­ reglement bekijken op www.wellant.nl onder de knop ‘Snel Naar/download brochures’.

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) In het PTA staat per vak wanneer je een toets, werkstuk of opdracht voor het schoolexamen moet maken en waar het over gaat. Je weet dus aan het begin van het schooljaar al wat er allemaal voor het schoolexamen meetelt.

Sectorwerkstuk Volg je de gemengde of theoretische leerweg of zit je op de mavo, dan maak je ook een sectorwerkstuk. Dit werkstuk gaat over een onderwerp dat past bij de sector of de sector die jij hebt gekozen.

Examendossier We houden jouw schoolexamenresultaten van alle vakken bij in een examen­dossier.

Toetsen en examens Er zijn verschillende soorten toetsen en examens. Wellantcollege bepaalt welke toetsvormen in het schoolexamen passen van de leerweg die jij volgt. Je krijgt bij de meeste vakken ook een landelijk centraal examen. Dit is een schriftelijk en/of digitaal examen. De beroepsgerichte vakken in de BB, KB en GL sluit je af met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe).

Rekentoets Vanaf schooljaar 2013-2014 maak je in het vierde leerjaar verplicht de landelijke rekentoets. Het behaalde cijfer wordt vermeld op de cijferlijst.

32


4.7 Onderwijs en toetsing gericht op competenties In ons onderwijs besteden we aandacht aan competenties: bekwaam handelen in de praktijk. Zo bereiden we je voor op praktijkexamens, stages en je vervolgopleiding. Je krijgt bijvoorbeeld opdrachten die lijken op de taken die vakmensen in hun beroep tegenkomen. Soms toetsen we deze praktijktaken met een proeve van bekwaamheid (PvB). Je kunt dan wennen aan de manier van toetsen in het mbo. In de bovenbouw van het vmbo word je beoordeeld op je competenties. Dit geldt voor leerlingen in de BB, KB en GL. Tijdens het schoolexamen en het centraal examen, komen 18 competenties aan bod. Deze horen bij de exameneisen van het vmbo-groen. In het PTA lees je hier meer over.

4.8 Een goede en veilige school Alle leerlingen, jij ook, hebben recht op een veilige en prettige leeromgeving. Daar werken we samen aan. Wellantcollege doet dat onder andere door je te beschermen tegen agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Om dit te bereiken hebben wij regels en voorschriften opgesteld waarin staat hoe we positief met elkaar omgaan. Alle medewerkers letten erop dat iedereen dit naleeft.

Wellantcollege rijnsburg 33


Leerlingstatuut Wellantcollege heeft een leerlingstatuut vastgesteld waarin de ‘algemene klachtenregeling’ en de klachtenregeling ‘ongewenst gedrag’ zijn opgenomen. Deze vind je op www.wellant.nl onder de knop ‘Snel Naar/download brochures’

4.9 Onderwijstijd: leren binnen en buiten de les Tijdens schooltijd word je begeleid door onze docenten. Ze weten ook precies hoe ze het beste uit je halen. Door je te inspireren en uit te dagen. Dit doen we door onderwijs te geven zowel binnen het lesrooster als daarbuiten: • Je volgt de verplichte lessen binnen het basisrooster; • Soms heb je ’s avonds en/of in het weekend les; • Je loopt stages; zowel maatschappelijk als beroepsoriënterend; • Je krijgt buitenschoolse activiteiten zoals excursies; • Je krijgt begeleiding; • Er zijn keuzeactiviteiten, bijvoorbeeld op het gebied van sport, milieu, internationalisering en zorg. In leerjaar 1 en 2 is de school verplicht 1040 uur onderwijs aan te bieden, waarvan 60 uur maatwerk. In het derde leerjaar is dat 1000 uur, waarvan 60 uur maatwerk en in leerjaar 4 is het 700 uur, waarvan 60 uur maatwerk. De lesroosters zijn hier natuurlijk op afgestemd. Het onderwijs op Wellantcollege: • wordt onder pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van bevoegd en bekwaam onderwijspersoneel uitgevoerd; • maakt deel uit van het door de school geplande en voor de leerlingen verplichte onderwijsprogramma; • draagt door een inspirerend en uitdagend karakter bij aan een zinvolle invulling van de totale studielast van leerlingen.

34


Wellant = leuk! Wellantcollege rijnsburg 35


5. De leerling centraal 5.1 Wie doet wat op school Op school krijg je met verschillende mensen te maken. Aan het hoofd van de school staat de regiodirecteur. De regiodirecteur en de teamleiders vormen samen het MT (management team) van de school. Hieronder zie je wie wat voor je kan doen.

Regiodirecteur De regiodirecteur staat aan het hoofd van meerdere scholen. Hij is eind­ verantwoordelijk voor alles wat op school gebeurt.

Teamleider De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de school en is het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Docenten/ instructeurs De docenten en instructeurs verzorgen de lessen.

Mentor Elke leerling heeft een mentor. De mentor houdt samen met jou in de gaten of je studie goed verloopt. Als het nodig is verwijst hij of zij je door naar bijvoorbeeld de coördinator onderwijsondersteuning (zorgcoördinator). Je kunt ook altijd met vragen of problemen bij je mentor terecht. Ook voor jouw ouders is de mentor het aanspreekpunt.

Coördinator onderwijsondersteuning (zorgcoördinator) De coördinator onderwijsondersteuning (zorgcoördinator) is de schakel tussen jouw mentor en externe organisaties op het gebied van leerlingenzorg. De zorgcoördinator stelt samen met de betrokken docenten, je mentor en externen het zorgplan op als jij extra begeleiding nodig hebt.

Decaan Moet je een leerweg kiezen, je vakkenpakket of een studie? De decaan weet alles over vervolgopleidingen en de beroepen waar je voor kunt kiezen. De decaan weet precies welk vakkenpakket je nodig hebt en wanneer er open dagen zijn op vervolgonderwijs zoals mbo-scholen of de havo.

36


Examensecretaris Om alle examens goed te laten verlopen heeft elke school een examen­ secretaris. De examensecretaris zorgt voor de praktische zaken en is inhoudelijk aanspreekpunt.

Vertrouwenspersoon Als je een probleem hebt op school dat je niet wilt of kunt bespreken met je mentor, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar een oplossing. Alles wat je vertelt, of het nu gaat over seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, wordt vertrouwelijk behandeld!

5.2 Onderwijsbegeleiding Als je extra aandacht of hulp nodig hebt, zoeken we samen met jou naar een oplossing zodat het snel weer beter gaat.

Zorg en advies team (ZAT) Als je hulp nodig hebt, bespreek je dit met je mentor of vertrouwenspersoon. Zij kunnen via de zorgcoördinator de hulp inroepen van het ZAT. Het ZAT bestaat uit experts met kennis van verschillende gebieden. In het ZAT zit bijvoorbeeld de coördinator onderwijsondersteuning (zorgcoördinator), een medewerker van Bureau Jeugdzorg, een jeugdarts, een medewerker van het schoolmaatschappelijk werk (SMW) en de leerplichtambtenaar.

Leerlinggebonden financiering (lgf) Heb je een beperking, bijvoorbeeld slechthorendheid, dan kun je met lgf toch deelnemen aan het reguliere onderwijs. Je bent dan een leerling met een rugzakje. Je ouders moeten deze financiering zelf aanvragen. Zodat we bijvoorbeeld speciaal lesmateriaal voor je kunnen kopen waardoor je de lessen gewoon kunt volgen en je huiswerk kunt maken. Als jij een beperking hebt en je wordt aangemeld voor onze school, bekijken we samen met je ouders of we jou de juiste ondersteuning kunnen bieden. Na overleg neemt de toelatingscommissie, namens de regiodirecteur, uiteindelijk een besluit over jouw toelating. Als de uitslag negatief is, kunnen je ouders binnen zes weken na ontvangst van de uitslag, een brief aan de regiodirecteur sturen met hun bezwaar. Je leest er meer over op: www.oudersenrugzak.nl.

Wellantcollege rijnsburg 37


Voortijdig schoolverlaten (VSV) Wellantcollege doet er alles aan om je te motiveren en je te begeleiden tijdens je schooltijd. Zodat jij en je ouders straks trots kunnen zijn als je jouw diploma op zak hebt. Toch gaat het soms niet goed en verlaat een leerling de school zonder diploma. Wellantcollege probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen en het aantal voortijdig schoolverlaters te beperken. We hebben hiervoor een aantal maatregelen genomen, samen met andere scholen uit de regio.

5.2.1 Overige begeleiding en hulpmiddelen Dyslexie Heb je moeite met het aanleren en toepassen van lezen en schrijven? Dan heb je misschien dyslexie. Je hebt dan extra oefening nodig. Het is belangrijk dit vroeg te herkennen zodat je het gericht kunt aanpakken.

Dyscalculie Heb je problemen met het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde? Dan heb je misschien dyscalculie. Voor ons is het belangrijk te weten of je dit hebt. Want dan kunnen we je zo goed mogelijk helpen. Als je een deskundigenverklaring hebt, waarin staat dat je inderdaad dyslexie of dyscalculie hebt, kan Wellantcollege je hierbij helpen door bijvoorbeeld extra tijd te geven bij toetsen en examens, of door teksten in grote letters af te drukken. Wellantcollege heeft speciale software beschikbaar die ondersteunt bij dyslexie. Deze software kan ook helpen voor leerlingen die moeite hebben met het leren van vreemde talen. Wil je meer informatie hierover, dan kun je dit op school vragen.

Faalangst Sommige leerlingen hebben last van faalangst. Dit is angst hebben om te falen. Je hebt hier misschien last van als er iets van je wordt verwacht. Bijvoorbeeld een proefwerk op school, een spreekbeurt, of het stellen van een vraag in de les aan de docent. We helpen je daarmee om te gaan.

38


5.2.2 Communicatie met ouders Wellantcollege heeft als beleid om informatie over jouw schoolprestaties te verstrekken aan de ouders die het gezag over jou hebben en op hetzelfde adres wonen als jij. Wanneer maar ĂŠĂŠn ouder het gezag over jou heeft, zal aan die ouder de informatie worden verstrekt en gaan we er vanuit dat deze de andere ouder informeert. Wanneer dat niet gebeurt, heeft de andere ouder nog steeds recht op informatie en zullen wij deze op verzoek van die ouder verstrekken. Het kan zijn dat een ander dan jouw ouders de zorg voor je heeft. In dat geval zullen we steeds per keer beoordelen aan wie de informatie wordt verstrekt, uiteraard volgens de daarvoor geldende regels.

Wellantcollege rijnsburg 39


6. Maatschappelijke Betrokkenheid ‘Actief deelnemen aan de maatschappij.’

6.1 Actief burgerschap en sociale integratie Bij Wellantcollege komen leren, leven en werken samen. Je leert respect te hebben voor elkaar, voor anderen en voor je omgeving. Zowel binnen als buiten de schoolmuren. Je ziet dit terug in de schoolregels en in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Wij besteden hier aandacht aan op school. Tijdens de projecten en lessen maar ook bij buitenschoolse activiteiten. Zo proberen we jou tijdens je opleiding internationale ervaring op te laten doen. Bijvoorbeeld door uitwisselingen, werkweken of excursies. Het is dan natuurlijk belangrijk dat je kennismaakt met andere culturen. We besteden ook aandacht aan culturele verschillen en overeenkomsten in onze samenleving. Aan verschillende normen en waarden en religies en seksuele diversiteit.

6.2 Stages: rondkijken in de praktijk en leren over jezelf Stagelopen is een goede manier om te ervaren hoe het er in de praktijk aan toegaat. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen in een winkel of op een veiling, in een tuincentrum, of op een kinderboerderij. Tijdens zo’n stage doe je werkervaring op. Daar leer je heel veel van. Door een stage krijg je een beter beeld over wat je wel en niet leuk vindt. Dit helpt je bij het kiezen voor een vervolgopleiding en je beroep.

6.3 Maatschappelijke stage Tijdens een maatschappelijke stage doe je vrijwilligerswerk. Je gaat bijvoorbeeld helpen op een kinderdagverblijf, een basisschool, een zorgcentrum, de gemeente of de bibliotheek. Je leert ervan en je kunt jezelf verder ontwikkelen. Bovendien help je er ook een ander mee. Tijdens jouw vmbotijd doe je 30 uur maatschappelijke stage. Vooral om je maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. De stage vindt binnen en soms ook buiten schooltijd plaats

40


Stagebegeleiding Tijdens je stage word je begeleid door school en op de stageplek zelf is ook altijd iemand aan wie je alles kunt vragen. Na de stage word je beoordeeld. De stagebegeleider van school bekijkt je stageverslag, het bedrijf beoordeelt of je je werk goed hebt gedaan. Wil je weten hoe je bent verzekerd tijdens je stage? Kijk dan bij paragraaf 7.5

Wellantcollege rijnsburg 41


7. Algemene (wettelijke) zaken 7.1 Leerplicht Iedereen in Nederland moet vanaf 5 jaar naar school. Deze plicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. Leerplicht

Kwalificatieplicht

5 - 16 jaar p volledig dagonderwijs tot het einde van het schooljaar (31 juli) waarin je 16 jaar bent geworden.

16 – 18 jaar p volledig dag­ onderwijs, totdat je een startkwalificatie hebt behaald. 18 – 23 jaar p onderwijs volgen totdat je een startkwalificatie hebt behaald (bijvoorbeeld in het volwassenenonderwijs).

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2.

7.2 Verzuim melden bij bureau Leerplicht Wellantcollege is wettelijk verplicht alle soorten schoolverzuim te melden bij Bureau Leerplicht. De leerplichtambtenaar neemt de melding in behandeling: • Leerplichtambtenaar neemt contact op met school en je ouders om de situatie goed in kaart te brengen. • Leerplichtambtenaar kan jou (vanaf je 12e jaar) ook zelf aanspreken, maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor het verzuim bij jouw ouders. • Leerplichtambtenaar bekijkt de mogelijkheden en maakt afspraken om jou weer op school te krijgen of met jou een alternatief traject af te spreken. • Leerplichtambtenaar verwijst je (eventueel) door naar een hulpverleningsinstantie zoals de GGD of geeft advies aan bijvoorbeeld bureau Jeugdzorg. • Leerplichtambtenaar kan ook een waarschuwing geven of een procesverbaal opmaken (een boete geven). Een boete2 wordt vooral gegeven als je bijvoorbeeld zonder toestemming van school buiten de school­ vakanties op vakantie gaat. 2. Bij ‘luxeverzuim’ (extra vakantie onder schooltijd zonder toestemming) is de kans op een procesverbaal extra groot. 42


Naast een geldstraf kan de boete ook bestaan uit een leerstraf of een taakstraf voor jou en/of je ouders.

7.3 Verzuim – wat mag wel en wat mag niet? Reden afwezigheid

Mag dit?

Ziek (met ziekmelding) Ziekmelden: ’s morgens (telefonisch) door één van je ouders. Beter melden: schriftelijk met handtekening door één van je ouders.

Ja, dit mag wel. Dit is geoorloofd verzuim

Ziekmelding onder schooltijd Afmelding volgens schoolregels. Beter melden: schriftelijk met handtekening door één van je ouders.

Ja, dit mag wel. Dit is geoorloofd verzuim.

Ziek (zonder ziekmelding)

Nee, dit mag niet. Dit is ongedekt ziekteverzuim.

Bezoek (huis)arts, specialist e.d. Gemeld volgens schoolregels

Ja, dit mag wel. Dit is geoorloofd verzuim.

Bijzonder verlof3 Verlof aangevraagd bij en met toestemming van de teamleider. Kijk voor de aanvraagprocedure in het locatiedeel van deze gids. •V  rije dag vanwege bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een begrafenis of bruiloft. •V  rije dag vanwege plichten voortvloeiend uit geloofs- of levensovertuigingen, bijvoorbeeld voor het Suikerfeest. • Vakantie vanwege beroep ouders4.

Ja, dit mag wel. Dit heet verlof en is geoorloofd verzuim.

3. De teamleider neemt het besluit over aanvragen tot 10 dagen. Hij of zij doet dit eventueel in samenspraak met de leerplichtambtenaar. Bij aanvragen van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. 4. Maximaal 10 dagen verlof per schooljaar om met ouders op vakantie te gaan. Alleen mogelijk als het voor het gezin feitelijk onmogelijk is in reguliere schoolvakanties vakantie op te nemen vanwege specifieke aard van beroep van ouders. Verlof mag niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie opgenomen worden. Ouders moeten de verlofaanvraag 8 weken van tevoren indienen bij de teamleider. Er kan om een werkgeversverklaring of eigen verklaring zelfstandige gevraagd worden. Wellantcollege rijnsburg 43


Reden afwezigheid

Mag dit?

Afwezig zonder toestemming of niet gemeld: •B  ijvoorbeeld op vakantie zonder toestemming van de teamleider. •B  ijvoorbeeld een bezoek aan (huis)arts of specialist zonder afmelding.

Nee, dit mag niet: - Luxeverzuim - Ongeoorloofd verzuim

Te laat (reden onbekend of niet legitiem) • Bij aanvang van de schooldag • Bij aanvang van een tussentijds lesuur

Nee, dit mag niet. Dit is ongeoorloofd verzuim.

Spijbelen (reden onbekend, niet legitiem of achteraf pas gemeld) • Lesuren • Lesdagen

Nee, dit mag niet. Dit is ongeoorloofd verzuim.

7.4 Administratieve zaken Wet Bescherming Persoonsgegevens Je kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met alle persoons­ gegevens van onze leerlingen, maar ook van onze medewerkers. Wil je hier meer over lezen, kijk dan in het ‘privacyprotocol deelnemergegevens’ op www.wellant.nl.

Burgerservicenummer Wellantcollege is verplicht om de Burgerservicenummers van alle leerlingen in de leerlingenadministratie te noteren. Wij moeten deze gegevens sturen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. DUO geeft ze weer door aan onder andere de gemeenten. De overheid heeft deze gegevens nodig om de vergoeding, die Wellantcollege krijgt, te bepalen.

Sponsorgelden Het uitgangspunt van Wellantcollege is dat het verzorgen van onderwijs niet afhankelijk mag zijn van sponsorgelden of materiële bijdragen van het bedrijfsleven of andere donateurs.

44


Het kan zijn dat een organisatie of persoon geld of andere middelen beschikbaar wil stellen aan één van onze scholen. Dit toetsen we dan aan de hand van het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, 2009-2013’. Wellantcollege volgt het beleid dat sponsoring de integriteit en objectiviteit van het onderwijs niet mag schaden.

Onderwijskosten Wellantcollege betaalt je schoolboeken en ander noodzakelijk lesmateriaal. De boeken bestellen jij of jouw ouders zelf bij Van Dijk. De boekenpakketten worden thuis bezorgd. Je moet wel netjes met de boeken omgaan, want als je ze kwijt raakt of beschadigt, krijgen je ouders een rekening hiervoor. Naast de boeken heb je schoolspullen nodig zoals een schooltas, atlas, agenda, etui met inhoud, rekenmachine, woordenboeken, sportkleding e.d. Deze spullen koop je zelf.

Vrijwillige ouderbijdrage De school organiseert extra activiteiten die leuk en leerzaam zijn. Voorbeelden hiervan zijn een introductieweek, excursies of vieringen. Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze activiteiten maken deel uit van het onderwijsprogramma. Indien er geen betaling is ontvangen, wordt een alternatief lesprogramma geboden. Daarnaast biedt de school een aantal extra voorzieningen waar kosten aan verbonden zijn bijvoorbeeld de schoolfotograaf of het huren van een kluisje. Je kunt kiezen of je hiervan gebruik wilt maken.

Reductie- en kwijtscheldingsregeling Op de overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage is een reductie- en kwijt­ scheldingsregeling van toepassing. Voor de exacte tekst verwijzen wij je naar de kaderregeling schoolkosten: www.wellant.nl/over-wellantcollege/downloads/reglementen.

7.5 Verzekeringen Om risico’s te beperken heeft Wellantcollege meerdere verzekeringen afgesloten. Hieronder staan de drie belangrijkste verzekeringen.

1. Aansprakelijkheidsverzekering Wellantcollege is onder andere verzekerd via een aansprakelijkheidsverzekering. Deze polis biedt bescherming wanneer Wellantcollege aansprakelijk wordt gesteld voor het doen en laten van zijn ‘ondergeschikten’.

Wellantcollege rijnsburg 45


Daaronder vallen personeel, docenten, ondersteunend personeel, leerlingen, uitzendkrachten en gedetacheerd personeel. Ook vrijwilligers vallen onder deze verzekering. Dus wanneer jouw vader of moeder op verzoek van school bepaalde activiteiten verricht, is hij/zij verzekerd via onze aansprakelijkheidsverzekering. Of er een beroep kan worden gedaan op deze aansprakelijkheidsverzekering hangt af van de schuldvraag. Dit geldt ook voor schade die binnen school- en/of werktijd wordt toegebracht of schade die tijdens een door Wellantcollege georganiseerde activiteit wordt toegebracht. Altijd moet de vraag worden gesteld of Wellantcollege schuld heeft aan de schade die is ontstaan. Dit betekent dat de docent, leerling, vrijwilliger of andere betrokkene voor schade die Wellantcollege niet te verwijten is, zijn of haar eigen (particuliere) aansprakelijkheidsverzekering moet aanspreken.

2. Ongevallenverzekering Wellantcollege heeft een collectieve ongevallenverzekering. Deze ongevallenpolis biedt leerlingen, personeelsleden en begeleiders van Wellantcollege dekking bij een ongeval. De ongevallenverzekering gaat niet uit van het begrip schuld. Moeten naar aanleiding van een ongeval medische kosten worden vergoed, dan kan aanspraak gemaakt worden op de ongevallenpolis van Wellantcollege. Maar alleen als de kosten niet verzekerd zijn onder de eigen ziektekostenverzekering. De verzekering geldt tijdens schooluren, tijdens alle activiteiten die in schoolverband plaatsvinden en op weg van huis naar school en weer terug, via de normale route en zonder een noemenswaardige onderbreking van de reis.

3. Verzekerd tijdens stages Stage is een onderdeel van de opleiding. In principe draagt de werkgever/ stagebieder de volledige verantwoording voor het doen (en laten) van zijn stagiairs. In de praktijk betekent dit dat fouten die door de stagiair zijn gemaakt en die leiden tot schade door de stagebieder moeten worden geclaimd bij de verzekering van het bedrijf! Waarom heeft Wellantcollege dan toch een verzekering voor stagiaires? We beschermen hiermee de stagebieder. Het stagebedrijf zal namelijk bij schade veroorzaakt door de stagiair, zijn eigen verzekering moeten aanspreken. Wellantcollege biedt het stagebedrijf dekking om een eigen risico van de stagebieder te vergoeden.

46


8. Na het vmbo Een diploma en dan?

Met een diploma van Wellantcollege vmbo heb je veel mogelijkheden. Je kunt ermee doorstromen naar het mbo en met een TL/Mavo-diploma soms naar havo-4.

hbo

mbo niveau 2

mbo niveau 4

mbo niveau 3

vmbo

vmbo

vmbo

vmbo

Basisberoeps足 gerichte leerweg

Kaderberoeps足 gerichte leerweg

Gemengde leerweg

Theoretische leerweg/Mavo

BB

KB

GL

2 jaar onderbouw

2 jaar onderbouw

2 jaar onderbouw

Wellantcollege rijnsburg 47


8.1 Welke beroepssectoren zijn er in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) Het mbo is onderverdeeld in vier ‘beroepssectoren’: • Groen • Techniek • Zorg en Welzijn • Economie Je kunt een mbo-opleiding op twee manieren volgen: • Via de beroepsopleidende leerweg (BOL): je gaat voltijds naar school en loopt af en toe stage. • Via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): je leert en werkt in de praktijk bij een bedrijf en je gaat 1 of 2 dagdelen per week naar school. Bij beide leerwegen haal je hetzelfde mbo-diploma. Als je hier meer over wilt weten, kijk dan even op www.wellant.nl.

Niveaus Er zijn binnen het mbo vier niveaus waarop je een opleiding kunt volgen. Diploma gehaald:

Instroomniveau op het mbo:

vmbo Theoretische leerweg/Mavo

niveau 3 of 4, in sommige gevallen kun je doorstromen naar de havo.

vmbo Gemengde leerweg

niveau 3 of 4

vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg

niveau 3 of (soms) 4

vmbo Basisberoepsgerichte leerweg LWT

niveau 2

vmbo Basisberoepsgerichte leerweg

niveau 2

Praktijkonderwijs

niveau 1 / werken

Geen vmbo-diploma

niveau 1

8.2 Verder leren bij Wellantcollege Wellantcollege biedt ook mbo-opleidingen aan. Dit zijn opleidingen in de groene sector. De decaan weet precies welke opleidingen je bij Wellantcollege kunt volgen. Maar je kunt ook even kijken op www.wellantmbo.nl Als je niveau 4 hebt gedaan, kun je doorstromen naar het hbo. Wellantcollege biedt ook enkele mbo+ opleidingen aan. Een mbo+ diploma bereidt je goed voor op een hbo-opleiding.

48


9. Kwaliteitszorg Alleen het beste onderwijs is goed genoeg… dus werken we continue aan kwaliteit!

9.1 Kwaliteit van ons onderwijs Willen jij of je ouders meer weten over de kwaliteit van Wellantcollege? In het jaarverslag vind je informatie over ons onderwijs. Het jaarverslag vind je via www.wellant.nl onder de knop ‘Snel naar/download brochures’. Daarnaast hebben we een aantal belangrijke gegevens voor je verzameld via Vensters voor Verantwoording (zie www.schoolvo.nl, zoek op plaatsnaam). Je kunt daar zien hoe we ervoor staan en hoe goed we het doen. Je vindt er bijvoorbeeld het percentage leerlingen dat een diploma behaalt, met welke examencijfers ze dat doen en wat de ontwikkelingen zijn binnen ons onderwijs, hoe we met lesuitval en pesten omgaan. Maar ook hoe tevreden de leerlingen en ouders over ons zijn. De informatie die we krijgen uit verschillende kwaliteitsmetingen gebruiken we ook zelf. We kunnen zien waar het goed gaat en we kunnen ook waar dat nodig is gerichte verbeteracties starten. Tenslotte kun je ook kijken op de site van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl. Hierop zie je hoe de onderwijsinspectie Wellantcollege beoordeelt.

Wellantcollege rijnsburg 49


9.2 Samenvatting Slaagpercentages Wellantcollege 2011-2012

Alphen aan den Rijn

Aantal leerlingen

Aantal geslaagden

Percentage geslaagden

85

80

94%

Amersfoort

31

27

87%

Anna Hoeve

80

75

94%

Boskoop

65

61

94%

de Bossekamp

159

157

99%

de Groenstrook

113

99

88%

Dordrecht

141

139

99%

Gorinchem

35

33

94% 78%

Gouda

74

58

Houten

76

69

91%

Klaaswaal

113

106

94%

Linnaeus

35

32

91%

Madestein

78

66

85%

Mavo Stek

99

81

82%

Montfoort

99

95

96%

Naarden

67

58

87% 84%

Oegstgeest

91

76

Rijnsburg

73

69

95%

Rotterdam

46

38

83%

Sloten

93

85

91%

Utrecht

53

50

94%

Westplas Mavo

99

87

88%

Westvliet

72

72

100%

50


10. Belangrijke namen en adressen Alle betrokkenen op een rij

College van bestuur Het bestuur van Wellantcollege wordt gevormd door het college van bestuur. Deze bestaat uit de volgende personen: Mevrouw drs. J.M.P. Moons, voorzitter college van bestuur De heer drs. H.W.M. Jansen, lid college van bestuur De heer P. van der Poel, lid college van bestuur Mevrouw drs. L.B. de Wit, secretaris college van bestuur Het correspondentieadres van het college van bestuur is: Postbus 177, 3990 DD Houten.

Ondersteunende Diensten Ondersteunende diensten in Houten ondersteunt alle scholen en het college van bestuur bij hun dagelijkse werkzaamheden. Je kunt dan denken aan ondersteuning op het gebied van onderwijs, personeel & organisatie, huisvesting, informatisering & automatisering, financiĂŤn en marketing & communicatie.

Ouderraad Wij vinden het belangrijk dat de ouders bij de school betrokken zijn. De ouders zijn vertegenwoordigd in een ouderraad. Zij zitten met het MT van de school om de tafel om ideeĂŤn en informatie uit te wisselen over zaken die op school spelen. De directeur kan de ouders ook om advies vragen. Naast een ouderraad per school is er ook een Wellantbrede centrale ouderraad. Vanuit iedere ouderraad worden hierin ouders afgevaardigd. Deze ouderraad heeft een aantal malen per jaar overleg met een lid van het college van bestuur. Hier worden ideeĂŤn en informatie uitgewisseld en actuele onderwerpen besproken. Het college van bestuur kan de ouders ook over bepaalde zaken om advies vragen.

Wellantcollege rijnsburg 51


Leerlingenraad De school heeft ook een leerlingenraad. De leerlingen die hiervoor gekozen zijn, komen regelmatig bij elkaar om onderwerpen uit de school te bespreken. Zij overleggen met het MT (management team) over actuele zaken binnen de school. Zoals onderwijskundige zaken en veiligheid, maar ook schoolfeesten, het mee organiseren van een evenement op school en deelname in diverse commissies. Daarnaast is de leerlingenraad er om advies te geven aan het MT, vooral over zaken die voor leerlingen belangrijk zijn.

Ondernemingsraad (OR) Het personeel is vertegenwoordigd in een ondernemingsraad. De OR voert regelmatig overleg met het college van bestuur. Om een goed contact te onderhouden, is er vanuit iedere school een personeelslid vertegenwoordigd in een klankbordgroep OR. Hiermee vindt regelmatig overleg plaats.

10.1 Onze contacten met andere scholen Contacten met het basisonderwijs Wellant vmbo onderhoudt goede contacten met de basisscholen in de regio. We bespreken met hen de voortgang van de leerlingen die nu bij ons op school zitten en het onderwijsaanbod dat wij aan jou en de andere leerlingen aanbieden.

52


Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Iedereen verdient een kans zijn diploma te halen. Daarom werkt Wellantcollege samen met alle scholen voor voortgezet onderwijs en (voormalig) speciaal voortgezet onderwijs uit de regio. Want iedere school heeft zijn eigen ervaringen in het begeleiden van leerlingen die extra hulp nodig hebben. Door deze kennis met elkaar te delen, kunnen we iedereen zo goed mogelijk ondersteunen.

Overige contacten Als je verder leert kom je meestal in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) terecht. Daarom zorgen we voor een goede samenwerking met onze eigen mbo-groen scholen en de Regionale Opleidingscentra (ROC’s). We houden scherp in de gaten welke vervolgopleidingen er zijn en zorgen dat we de overstap van het vmbo naar het mbo zo makkelijk mogelijk maken. Daarnaast onderhouden we goede contacten met bedrijven en instellingen uit de regio. Hierdoor kun jij straks kiezen uit een breed netwerk voor je stages en leerwerktrajecten. Tot slot vinden we het belangrijk om onze leerlingen ook internationale ervaringen aan te bieden, bijvoorbeeld via uitwisselingen met scholen in het buitenland. We hebben een groot internationaal netwerk en onderhouden goede contacten met partnerscholen in het buitenland.

10.2 Belangrijke adressen en telefoonnummers Inspectie van het Onderwijs Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs de prestaties van de verschillende scholen. Deze kun je vinden op Vensters voor Verantwoording (www.schoolvo.nl) en op: www.onderwijsinspectie.nl. Andere vragen over onderwijs? Postbus 51, tel. 0800 8051 (gratis) of: www.rijksoverheid.nl/adres/p/postbus-51.html

Meldpunt vertrouwensinspecteurs Heb je een melding of klacht over seksuele intimidatie, seksueel misbruik of ernstig psychisch of fysiek geweld, dan kun je contact opnemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs. tel. 0900 1113111 (lokaal tarief)

Wellantcollege rijnsburg 53


ICE (In Case of Emergency) Deze afkorting sla je op in je mobiele telefoon met daarbij het telefoonnummer van je ouders of verzorgers. Als er dan iets ernstigs met je is, kunnen hulpdiensten snel in jouw telefoon zien wie ze moeten bellen.

10.3 Wellantcollege brochures Naast deze schoolgids heeft Wellantcollege nog meer informatiemateriaal. Dit is te vinden op www.wellant.nl. Hieronder zie je een overzicht. Wellant brochures: • Uitlegfolder Gemengde leerweg • Uitlegfolder Leerwerktraject (alleen digitaal) • Kookklasfolder • Paardenklasfolder • Kunstklasfolder • Tecklasfolder • Businessklasfolder

54


10.4 Scholen van Wellantcollege Wellantcollege heeft scholen in: Aalsmeer

Wellant vmbo

Alphen aan den Rijn

Wellant vmbo

Wellant mavo

Wellant mbo

Amersfoort Amsterdam

Wellant vmbo

Wellant mavo

Wellant mbo

Wellant praktijkonderwijs

Wellant vmbo

Wellant mbo en mbo+

Boskoop

Wellant vmbo

Brielle

Wellant vmbo

Den Haag

Wellant vmbo

Dordrecht

Wellant vmbo

Gorinchem

Wellant vmbo

Wellant mavo

Wellant mbo Wellant mbo

Gouda

Wellant vmbo

Wellant mbo

Houten

Wellant vmbo

Wellant mbo en mbo+

Klaaswaal

Wellant vmbo

Montfoort

Wellant vmbo

Naarden

Wellant vmbo

Oegstgeest

Wellant vmbo

Ottoland

Wellant vmbo

Rijnsburg

Wellant vmbo

Rijswijk

Wellant mbo Wellant mbo

Rotterdam

Wellant vmbo

Utrecht

Wellant vmbo

Wellant mbo en mbo+

Wellantcollege rijnsburg 55


Wellantcollege Rijnsburg Wellant Chr. vmbo Sandtlaan 98 2231 CE Rijnsburg (071) 402 16 57 rijnsburg@wellant.nl www.wellant.nl

Sg rijnsburg 2013 2014