Page 1

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Deventer

Wervel Jaargang 2 | nummer 7 | september 2012

Themanummer: werk in uitvoering voor de samenvoeging op 16 september 2012 11. Symboliek tijdens de renovatie: alles wordt in het werk gesteld om de basis te leggen voor ons nieuwe thuis in de Grote of Lebuinuskerk. Hier is men druk bezig een keramische ondervloer te leggen die straks de warmte doorgeeft. Nauwlettend gevolgd door een kind, dat model staat voor de toekomst waar we ons samen voor inzetten.

20. Start Diaconaal CafĂŠ 5 juli was de start van het diaconaal CafĂŠ in Deventer. Diaconaal werker HenkJan Gosseling licht toe wat er achter dit initiatief schuilt.

24. Desmond Tutu in de Grote Kerk Aartsbisschop Tutu, die de Nobelprijs voor de Vrede ontving en velen in ZuidAfrika en elders inspireert met zijn boodschap van gerechtigheid, vrede en vreugde, zal op vrijdag 21 september onze gast en mede-voorganger zijn in een oecumenische viering in de Lebuinuskerk.


Colofon

Wervel is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Deventer. Postbus 425, 7400 AK Deventer. www.pkn-deventer.nl Abonnementenadministratie tel. 645 962 leden@pkn-deventer.nl Ledenadministratie tel. 622 612 leden@pkn-deventer.nl Financiële Administratie tel. 622 612 geld@pkn-deventer.nl Bijdragenadministratie tel. 592 476 bijdragen@pkn-deventer.nl Bankrekeningnummer 87 27 86 t.n.v. Protestantse Gemeente Deventer Diaconie: 377 712 957 PKN Bankrekeningen Wijkkassen Lebuinuskerk: 1305127 Van Vlotenhof: 3791597 Het Open Hof: 6729951

Grote of Lebuinuskerk

tel. 612 548 / 645 314 Kleine Poot 7 7411 PE Deventer ds. Ingrid de Zwart tel. 0570 - 614 986 / 618 328 ds.dezwart@pkn-deventer.nl

Wijkgebouw Van Vlotenhof

2

tel. 616 400 Joh. van Vlotenlaan 85 7412 SC Deventer ds. Elisabeth Posthumus Meyjes tel. 0570 - 656 047 ds.PMeyjes@pkn-deventer.nl

Het Open Hof

tel. 628 572 Karel de Grotelaan 361 7415 LZ Deventer ds. Saar Hoogendijk tel. 0570 - 547 973 ds.hoogendijk@pkn-deventer.nl Redactie Thilde de Haan Mark Rozema Gerard Sizoo Hannie v.d. Bovenkamp-van Schie ds. Ingrid de Zwart kerkblad@pkn-deventer.nl Ontwerp, foto’s en opmaak Roely Oldenhuis, ROI Deventer wervel@pkn-deventer.nl Drukwerk Drukwerkdeal Inleverdatum kopij voor het volgende nummer: uiterlijk zaterdag 15 september ’12 per mail: kerkblad@pkn-deventer.nl

Van de redactie Deze maand gaat het dan echt gebeuren. De drie kernen van de Protestantse Gemeente Deventer gaan samen en zullen voortaan alleen de Grote of Lebuinuskerk gebruiken als kerkgebouw. De maand begint met het afscheid van de bestaande gemeenten en van twee van de drie kerken. Op 16 september gaan we samen de toekomst in met een bijzondere, feestelijke dienst in de Lebuinuskerk. Een lange weg van voorbereiding wordt daarmee afgesloten. Uiteraard staat ons kerkblad deze maand in het teken van deze belangrijke gebeurtenis. Er is een aparte rubriek aan gewijd: ‘de samenvoeging uitgelicht’, zie blz. 11 t/m 19. De verantwoordelijkheid voor het gehele proces en voor het besluit lag bij de Algemene Kerkenraad, waarin alle drie kernen van onze gemeente vertegenwoordigd zijn. Namens en voor ons allen hebben de ambtsdragers vanaf 2009 hard gewerkt, samen met talloze werkgroepen om zich heen. De voorzitter van de A.K. schrijft in zijn bijdrage dat de A.K. ons voorgaat als beleidsorgaan, maar dat wij het als gemeente samen moeten doen; samen staan voor de taak waarvoor we ons geroepen weten. Twee leden van het projectteam, dat een belangrijke rol had in het hele proces, blikken terug op de lange en soms moeilijke weg naar 16 september. En al ging niet alles goed, zij zijn positief over wat er is tot stand gekomen en vooral ook over de inzet van heel veel andere gemeenteleden daarbij. Van de verschillende kern- en werkgroepen treft u informatie aan over wat ze hebben bereikt. De vele tekstbijdragen worden gelardeerd met foto’s en gedichten. Ds. Ingrid de Zwart vertelt hoe zij het proces heeft ervaren en wat haar verwachting en hoop voor de toekomst is. Ook licht ze toe hoe het proces binnen de gemeenschap van de Lebuinuskerk is verlopen. Want weliswaar blijven zij kerken in hetzelfde kerkgebouw, maar toch raakt de samenvoeging hen niet minder dan de beide andere kernen, zij het dan in een ander opzicht. Eén van de vaste rubrieken in dit kerkblad heet ‘Kerk in de stad’. Dat heeft te maken met het feit dat de Protestantse gemeente Deventer zich in deze steeds meer geseculariseerde stad niet bescheiden in een hoekje wil terugtrekken, maar nadrukkelijk aanwezig wil zijn. Vanuit onze geloofsovertuiging willen we als gemeente een bijdrage leveren aan het maatschappelijk leven van Deventer. Dat was ook een van de redenen om de Lebuinuskerk niet af te stoten, want voor iedereen in Deventer is dat immers dè kerk van onze stad. In augustus konden we de betekenis daarvan zien en dat zal in september weer het geval zijn. Op 5 augustus, de dag van de Boekenmarkt, opende onze kerk gastvrij haar deuren om samen met het Nederlands Bijbelgenootschap het ‘Boek der boeken’ onder de aandacht te brengen. Voor een volle kerk waarin elke stoel bezet was hield burgemeester Heidema in de ochtenddienst de ‘preek van de leek’. ’s Middags was er veel belangstelling van de Boekenmarkt bezoekers voor de informatie in de kerk. Zo functioneerde de Lebuinuskerk zoals we het graag zien. Hetzelfde kan ook gezegd worden van het bezoek van bisschop Desmond Tutu aan Deventer. Op vrijdag 21 september wordt in de Grote Kerk een interreligieuze viering gehouden waarin bisschop Tutu een belangrijke rol zal spelen. Vertegenwoordigers van de grote religies in onze stad en ook van het humanistisch verbond leveren een bijdrage aan een middaggebed met Tutu. Opnieuw is de Protestantse gemeente Deventer gastheer. Laten we hopen dat de Grote Kerk en onze kerkgemeenschap ook in de komende jaren een waardevolle rol als ‘Kerk in de stad’ in Deventer mogen hebben. De redactie


De zin van…

En haar naam is… Emma Johanna klinkt het uit de mond van haar trotste ouders. Buiten op de trappen van een Franse kerk midden in de bergen staat ze samen met haar ouders en grootouders. Emma, één jaar jong, kijkt open de weide wereld in en lacht uitbundig naar al die mensen die zich op het plein voor de kerk verzameld hebben om haar doop te vieren. Familie en vrienden van over de hele wereld zijn samen gekomen, een bonte menigte mensen. En meneer pastoor, een goedlachse man, raakt de harten van de mensen als hij buiten op de trappen aan de ouders de naam van de dopeling vraagt, en ons meeneemt in het verhaal van de doop van Jezus en de doop van Emma. Even dromen wij af naar de Jordaan, waar Jezus gedoopt werd en een duif op hem neerdaalde en de woorden klonken: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon’. Hier staan ouders met hun geliefde kind, en Emma zal gedoopt worden. Daarom staan ze buiten op de trappen, omdat iedereen mag weten en zien wat er in de kerk gaat gebeuren. Vakantiegangers die langs het plein lopen blijven staan en maken foto’s. Hier ontmoeten kerk en wereld elkaar, en het leven mag gevierd worden! Dan wordt iedereen uitgenodigd om de doop binnen te komen vieren. We verzamelen ons, klein en groot, bekenden en onbekenden rond het doopvont. In verschillende talen klinkt het evangelie, niet alles wordt verstaan, maar dat hoeft ook niet, want wat hier gevierd wordt raakt het hart, raakt het leven van mensen! Emma ik doop je… het levende water loopt over haar gezicht. De oude doopjurk, waarin ook haar vader en haar opa gedoopt zijn, krijgt zij aan. Als nieuw geboren kind mag zij de wereld intrekken, en haar weg gaan als kind van God. Wat een zegen! Als we buitenkomen straalt de zon ons tegemoet. We heffen ons glas en wensen elkaar het goede toe, het leven in Gods licht mag gevierd worden. Het kleinste wordt groot als je het met liefde doet Astrid Gouma, geestelijk verzorger Dimence

Het kleinste wordt groot als je het met liefde doet

3


Bij de diensten Zondag 2 september 11e zondag van de zomer 4

In alle kernen is dit de laatste dienst in de oude samenstelling. Alle diensten hebben een bijzonder karakter. De voorbereidingscommissies uit de respectievelijke kerken hebben met het oog daarop een aantal Bijbelteksten gekozen. We wijken daarmee vandaag af van het landelijke leesrooster, dat het Marcusevangelie volgt. -- In de Lebuinuskerk vieren we een agape (=liefde-) maaltijd. Dat wil zeggen: we vieren een ontbijtdienst voor jong en oud aan tafels waar we niet alleen met elkaar eten maar ook bidden, zingen en praten. De schriftlezing uit Genesis 32: 23-33 wijst ons de weg en helpt ons naar de toekomst te kijken. We horen daar hoe Jakob, op weg naar een nieuw leven bij de rivier de Jabbok tot stilstand en bezinning komt. De Jabbok was een grensrivier. Die grens kan Jacob niet zomaar passeren, blijkt uit ons verhaal. We horen over een worsteling die daar plaatsvindt in het leven van Jacob. Maar die grens wil hij ook niet zomaar passeren. Hij kan niet door als hij Gods zegen niet ontvangt daar.

Een verhaal vol aanknopingspunten voor deze dag en onze eigen situatie. Vergeet u niet onbelegd brood mee te nemen, ongeveer zoveel als u zelf eet. In de rubriek ‘Uit de Lebuinus’ vindt u meer informatie. Ds. Ingrid de Zwart leidt de dienst. -- In de Van Vlotenhof gaat ds. Elisabeth Posthumus Meyjes voor. Ook daar staat de lezing uit Genesis 32 centraal, zie boven. (Het wonderlijke is dat de tekst in beide kernen onafhankelijk van elkaar gekozen is!) We nemen afscheid van een gebouw, van twee organisten, van een geschiedenis, van een interieur en van een koster-beheerder. Na de dienst houden we samen en eenvoudige broodmaaltijd. Ieder wordt gevraagd iets voor zichzelf en een ander te eten mee te nemen. -- Ook in Het Open Hof wordt de laatste dienst gevierd als gemeente in deze samenstelling. Als thema is de Bijbeltekst gekozen die boven de ingang van het Open Hof staat: ‘Ik ben met u, overal’. In dat vertrouwen en met dankbaarheid als dragende kracht nemen we afscheid en

slaan nieuwe wegen in. De cantorij zingt en ds. Saar Hoogendijk gaat voor.

Zondag 9 september 12e zondag van de zomer Prediker 11: 1-6 Op deze gedenkwaardige zondag lezen we Prediker, de bijbelschrijver, die altijd zo heerlijk kan relativeren. Al nadenkend over de toekomst schrijft hij daar in hfdstk. 11: 1-6 wijze woorden over: ‘Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe, wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook niet de daden van God, die alles maakt. Zaai van de morgen tot de avond. Laat je hand niet rusten, want je weet niet of het zaad de ene of de andere of elke keer ontkiemen zal’. Aan de vooravond van een nieuwe periode in ons kerkelijk leven laten we ons door Prediker inspireren. Alle kerkgebouwen zijn gesloten vandaag. Komend uit de drie oude kernen van onze gemeente staan we op deze zondag even ‘dakloos’ stil met el-


Zondag 16 september 13e zondag van de zomer Psalm 133, Efeziërs 2 vers 17 tot 22, Johannes 20 vers 19 tot 23 Lebuinuskerk De lezingen die voor vandaag gekozen zijn schetsen ons een beeld van een goede geloofsgemeenschap, die bestaat uit mensen , die als huisgenoten van God samen bouwen aan een huis van vrede, waar God kan wonen. Die vrede die daar is is te kostbaar om voor jezelf te houden. De gemeente die aangeraakt is door de vrede van Christus heeft de opdracht die vrede ook door te geven aan de samenleving waar zij deel van uitmaakt. Mooie teksten nu we vandaag met elkaar startzondag vieren. Een heel bijzondere dit jaar, want het is vandaag niet alleen de start van een nieuw ‘winterwerkseizoen’ maar van een heel nieuwe periode in ons kerkelijk leven. Samen naar één kerk! Vandaag gaan we met elkaar de drempel over van de Lebuinuskerk

om daar aan iets nieuws te bouwen. Dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, ons daarbij mag begeleiden bidden we. We beginnen deze bijzondere dienst meteen al anders dan anders: we verzamelen buiten bij de westingang, de ingang aan de zijde van de IJssel onder de toren. U wordt verzocht daar allen vanaf 9.30 uur aanwezig te zijn. Samen trekken we dan na het welkomstwoord en een gebed zingend naar binnen, met de paaskaarsen die uit het Open Hof en de Van Vlotenhof mee zijn gekomen. De drie cantorijen zullen in de dienst meedoen en er zijn verder veel verrassingen voor jong en oud. We hopen dat het een vrolijk, feestelijk begin zal zijn nu we hier samen komen onder één dak!

Zondag 23 september 1e zondag van de herfst Deuteronomium 13: 1-5, Marcus 9: 30-37 Als de leerlingen onderweg met Jezus met elkaar ruzie maken wie van hen de belangrijkste is haalt Jezus een kind binnen de kring en sluit dat kind in zijn armen. Alleen de evangelist Marcus beschrijft dit innige gebaar met een speciaal grieks woord: ‘enangkalizomai’, wat letterlijk ’inarmen’ betekent. In het Nieuwe Testament komt dit woord verder niet meer voor, alleen Marcus gebruikt het in hoofdstuk 10, 16 nog een keer, bij het verhaal van de kinderzegening. Jezus stelt het kind centraal als model voor de ruziemakende leerlingen. Het gaat er niet om wie het belangrijkste is, maar wie zich aan de omarming van Jezus durft over te geven. Het Koninkrijk wordt niet bereikt door maximale individuele zelfrealisatie, maar juist door het opgeven en loslaten van je te grote ego, waardoor er juist ruimte komt om te zijn zoals je bedoeld bent. Vandaag heeft de viering in de Lebuinuskerk alweer een feestelijk tintje. ds. Saar Hoogendijk gaat voor en we vieren met haar dat zij 25 jaar geleden in de gemeente Zeevang intrede deed en werd bevestigd in het ambt. Dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan temidden van alle festiviteiten rond de samenvoeging,

Bij de diensten

kaar. Dat stil-staan doen we aan de overkant van de IJssel, in het Worpplantsoen bij de muziekkoepel. In de openlucht vieren we samen de eredienst. We zien de Lebuinuskerk aan de overkant liggen. Daar ligt onze toekomst als gemeente. We komen er vanaf volgende week met elkaar in een heel nieuwe setting samen. Daar is heel wat aan voorafgegaan. We hebben zo goed mogelijk op de wind gelet, die niet altijd meezit in kerkelijk Nederland. Ook wij voelen de tegenwind van de secularisatie en de teruggang aan den lijve. We keken naar de wolken, die zich ook boven onze gemeente samenpakten. Waar staan we nu met elkaar? Kunnen we de toekomst in vertrouwen tegemoet zien? ‘In goed vertrouwen’ is het thema van de dienst. Koperblaasensemble Q-Brass zal z’n medewerking verlenen. De dienst begint om 10.30 u. De pont vaart om 10.00. Na afloop is er koffie, thee, limonade. Neem zoveel mogelijk een klapstoel of plaid mee om op te zitten! Voor de kinderen is er tijdens de dienst een apart kindernevendienstprogramma buiten!

waar Saar zich zo voor heeft ingezet. Na de dienst, tijdens een feestelijk aangeklede koffie staan we met haar bij deze mijlpaal stil!

Zondag 30 september 2e zondag van de herfst Numeri 11; 24-29, Marcus 9: 38-50 In de evangelielezing staat Gods manier van omgaan met de mensen in groot contrast met de wijze waarop mensen met elkaar omgaan. Johannes beklaagt zich bij Jezus over een mens die Jezus en zijn discipelen niet volgt, maar wel in Jezus naam demonen uitdrijft. Maar Jezus wijst Johannes terecht. Wie krachten doet in Jezus naam, ook al is hij niet ’één van ons’ kan Gods Koninkrijk geen schade berokkenen, integendeel. ‘Zie daarom niemand die niet tegen ons is als je vijand’. Het gaat niet om ‘ons’; het gaat om Gods zaak, zijn toekomst die Hij onder ons gestalte wil geven. Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes leidt de dienst vandaag.

Zondag 7 oktober 3e zondag van de herfst Maleachi 2, 10-16, Marcus 10, 1-16 Marcus vertelt in het eerste vers, dat Jezus op de grote menigte die op Hem afkomt reageert door te gaan leren, zoals Hij gewoon was. Hoe leert Jezus? Dat gaat op de joodse manier; door vragen te stellen en je te laten bevragen. Vragen die gaan over de toepassing van de tora. Vandaag stellen farizeeën Jezus de vraag of een man een vrouw zomaar mag wegzenden, weliswaar met een scheidingsbrief, maar toch… Jezus neemt de kwetsbare vrouw in bescherming wanneer hij stelt dat er als het goed is een onlosmakelijke en gelijkwaardige eenheid is tussen twee partners. In die eenheid hebben beiden rechten en plichten. Ds. Ingrid de Zwart gaat vandaag voor in een viering waarin de heilige doop wordt bediend aan Eduard Poot, zoontje van Anna en Jean-Michel Poot en broertje van Konstantin. Elke vrijdag 12.15-12.30: Coventrygebed, oecumenisch gebed voor de vrede in de Magistraatskapel van de Lebuinuskerk.

5


Binnen onze PGD

Van de Jeugdraad Alvast wat plannen voor dit nieuwe seizoen: Ben je tussen de acht en tien jaar, dan kun je vanaf begin oktober naar de snuffelcatechese. De naam zegt het al, met een groepje leeftijdsgenoten snuffel je één keer in de week rond in de kerk en de kerkdienst, in de bijbel en in de gemeente. Het is hééél gezellig en je leert allemaal bijzondere dingen, die je nog niet wist. Ds. de Zwart leidt deze catechisatie, die altijd een uur duurt. Alle 8-10-jarigen ontvangen een uitnodiging. Je mag gerust en vriendje of vriendinnetje meenemen Als er gegadigden zijn is er vanaf oktober ook weer basiscatechese voor tien tot twaalf jaar. En voor de groep schoolverlaters van nu, de twaalf-plussers wordt in elk geval voor het eerst tienercatechese aangeboden, maar er zal één keer per maand ook op zondag jeugdkerk voor jullie zijn in de Lebuinuskerk. De eerste keer jeugdkerk is op zondag 7 oktober, noteer die datum alvast maar!

6

Jeugdkamp 8 t/m 10 juni 2012 Op vrijdagmiddag 8 juni vertrokken zes meiden samen met Gijsbert en Louis op de fiets naar Holten. Het jeugdweekend 2012 is begonnen! 21 kilometer fietsen in weer en wind. Bij aankomst op de kampeerboerderij is de auto met bagage al gearriveerd. Geen tijd om uit te rusten: eerst samen de bagage uitpakken en de boerderij verkennen. Ondertussen brengen Annelou en Sophie de eetzaal in EK-sfeer met oranje slingers en ballonnen. Na een kom soep en boterhammen, is het alweer tijd om op stap te gaan. Annelou en Sophie worden opgehaald en gaan naar huis. De overige dames en de heren stappen op de fiets naar het Natuurdiorama. Met de boswachter gaan we op zoek naar de nachtzwaluw. Pleun, Dominica, Chikondi en Jasmijn hebben pech: de nachtzwaluw laat zich wel horen, maar niet zien. Bij terugkomst op de boerderij wachten Anne en Wilma hen op met warme chocomelk en cake. Dat gaat erin als koek! Anne heeft mogen ervaren hoe het is om met vier jonge meiden op een slaapzaal te slapen! Wat een geluk voor haar! Al vroeg vertrekt Anne op zaterdag, want er moeten gewoon schoenen verkocht worden. Aan het werk dus. Om 9 uur (vroeg!) staat Henk-Jan Gosseling op de stoep, de diaconaal werker. Even later schuift ook Tijme aan. Henk-Jan, Tijme (diaken) en Wilma (jeugddiaken) vertellen eerst een algemeen verhaal over diaconaat en samen lezen we het Bijbelverhaal over de Barmhartige Samaritaan. Met behulp van foto’s en een grote kaart ‘wandelen’ we samen door Deventer. De jongeren bedenken antwoorden op de vraag: ‘wat zou jij hier kunnen doen voor diaconale problemen in de stad?’ Er wordt gedacht aan het geven van geld, bijvoorbeeld de Voedselbank, maar ook samen iets leuks doen wordt wel opgeschreven, bijvoorbeeld met vluchtelingen. Het resultaat heeft op 24 juni, op Scheppingszondag in de kerk gehangen, te bewonderen voor iedereen. Wat een creatieve jeugd hebben we toch in de kerk. Geweldig! Die creativiteit was ’s middags hoog nodig tijdens de GPS-tocht. Gijsbert had apparaatjes geregeld en de tocht uitgezet. In twee ploegen gaan we op stap. Soms moe-

ten we goed zoeken naar het verstopte kaartje in het bos en soms laten de apparaatjes het afweten. Aan het eind van de route ligt een cryptex (denk even aan het boek Da Vinci Code van Dan Brown) met daarin de aanwijzing voor de schat. De schat is wat lekkers voor ’s avonds bij het voetbal kijken. Malene komt spullen voor de barbecue brengen. Maar net als Gijsbert en Louis het vuurtje willen opstoken, waait het zo hard dat het niet lukt. Het vlees wordt gebakken op de bakplaat in de keuken. Dat gaat ook prima. We laten het ons goed smaken. En dan is het eindelijk tijd voor de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK. Tenminste… als we een televisiezender uit de lucht hadden kunnen plukken. Omdat dat niet lukte hebben we eerst even een potje gevolleybald. Met wat kunst- en vliegwerk komt Wilma rond 20.30 uur twee dvd’s brengen met daarop de opgenomen wedstrijd. Een beetje vertraging, maar de wedstrijd kan gekeken worden. Nu is de eer aan Malene om gezellig bij de dames op de slaapzaal te slapen. Wat kunnen die meiden kletsen en giechelen! Zo hoort dat ook op een kampweekend. Op zondagochtend brengt Wilma Wouter Bochanen mee naar de boerderij. Het zonnetje schijnt en daarom gaan we buiten aan de slag. Wouter heeft een paar energizers in petto, maar Chikondi, Jamsijn, Pleun en Dominica zijn nog niet helemaal fris en fruitig. De leiding is in eerste instantie actiever. Ook nu is het thema de Barmharige Samaritaan, maar dan vanuit een onverwachte invalshoek: wat kunnen redenen zijn om vooral niet te helpen? Bijvoorbeeld als je eigen leven in gevaar is (degene die jij wilt gaan helpen is een monster en vreet je op) of omdat je zelf niet meer weet wat je doet (je bent stomdronken). Bij het helpen van een ander moet je dus wel eerst zelf nadenken. Dit wordt in een theaterstukje uitgewerkt. Als

de ouders gearriveerd zijn, wordt het stuk buiten opgevoerd. Er wordt enthousiast geklapt. Knap wat de meiden samen met Wouter in zo’n korte tijd hebben gemaakt! Samen met de aanwezige ouders lunchen we en dan is het alweer tijd. Tijd om op de fiets te stappen. Niet van dat flauwe, gewoon nog even die kilometers terug trappen. Bij Het Open Hof staat familie klaar om de bagage mee te nemen en gaan we allemaal weer huiswaarts. Het was een supergezellig weekend. De leiding vond het een echt (vriendinnen)feestje. Volgend jaar gaan we voor een groter feestje en ook met heren! Anne Visser, Gijsbert Karens, Louis Nijland, Malene Commijs en Wilma Nijland-Lambers


(Foto’s: Wilma Nijland en Karin van Lohuizen.) Uit de Lebuinuskerk Agape-viering op zondag 2 september Op zondag 2 september komen we voor het laatst in de oude samenstelling, als wijkgemeente rondom de Lebuinus bij elkaar, terwijl in de andere twee kerken van onze gemeente het afscheid van het kerkgebouw centraal staat. In gedachten zijn we met onze gemeenteleden in Open Hof en Van Vlotenhof verbonden tijdens de dienst. Tegelijk staan we er bij stil dat er ook voor de ‘oude Lebuinusgangers’ het één en ander zal veranderen. Dat doen we op een bijzondere manier; rondom de tafel met elkaar, rond een zgn. Agape-maaltijd. Daarmee voegen we ons in een oude traditie. De eerste christenen kwamen op zondag bij elkaar thuis, in zogenaamde huisgemeenten, en brachten dan altijd brood en wijn en ander eten mee, zoveel als ieder kon missen. Dan ging men om de tafel zitten om samen te eten en elkaar geloofsverhalen te vertellen. Dit werd een Agapé (= Grieks voor ‘liefde’)-maaltijd genoemd. De verbondenheid met God, met Jezus en met elkaar stond tijdens die feestelijke maaltijd met elkaar centraal. Pas later werd onderscheid gemaakt tussen deze gezamenlijke zondagse maaltijd en de rituele viering die we nu als avondmaal kennen. Op 2 september houden we dus ook een Agapé maaltijd;

Binnen onze PGD

Jeugdkerk Hallo allemaal: de Jeugdkerk start in oktober. Iedereen krijgt een uitnodiging. Vrijdag 13 Juli was het jaarlijkse uitje. We zijn met de trein naar Winterswijk geweest en waren daar erg actief. Eerst hebben we ons uitgeleefd met magic midgetgolven, in het schemer met blacklight en een gladde ondergrond. Nel weet hoe ze een hole-in-one moet maken! Daarna Lasergamen en natuurlijk waren de jongens daarin het beste. Vervolgens magic bowlen, toch iets lastiger dan gewoon bowlen. Er was een grote kopgroep die niet voor elkaar onder deed. Tenslotte hebben we nog gezellig gegeten en zijn we weer teruggewandeld naar de trein, met een flinke stortbui op ons hoofd. Het was een erg geslaagde dag. Foto’s zijn op te vragen bij Karin. Karin van Lohuizen

een feestelijke ‘ontbijtdienst’ waarbij we elkaar aan tafels ontmoeten. U bent allen, jong en oud, hartelijk welkom en wordt gevraagd mee te nemen: onbelegd brood (boterhammen, krentenbrood of bolletjes), zoveel als u zelf altijd gebruikt tijdens het ontbijt. Dit brood legt u bij binnenkomst in een van de manden die klaar staan. Voor boter, beleg en drinken en extra brood wordt gezorgd. Ook al zitten we aan tafels, het begin van de dienst zal net zo gaan als u gewend bent. Het licht van de paaskaars zal alleen niet slechts verspreid worden over de avondmaalstafel, maar over alle tafels. Na kyrie en gloria geven we elkaar eerst symbolisch een stukje van het meegenomen brood. Daarna eten we samen van alles wat er op tafels staat. Tijdens het eten zal na het zingen van een lied o.a dezelfde schriftlezing klinken als in de Van Vlotenhof; uit Genesis 32 (zie verder rubriek ‘bij de diensten’). Vervolgens is er geen preek, maar gaan we in tafelgroepen met elkaar aan de slag rond de lezing. Voor de kinderen is een eigen aktiviteit. We eindigen de dienst weer zoals altijd, met gebeden, kollekte, slotlied en zegen. Het koffiedrinken na de dienst slaan we dit keer over! Wat de diensten op 9 september en 16 september betreft en alle andere activiteiten rond de samenvoeging verwijzen we graag naar de rubriek ‘Bij de diensten’ en naar een overzicht elders in dit blad van de werkgroep rituelen! Een hartelijke groet namens de wijkkerkenraad: Käthy Meijer en Ingrid de Zwart Ook de Lebuinuskern presenteert zich! Naast de van Vlotenhofwijk en de mensen uit de wijk van het Open Hof zullen ook de leden van de Lebuinuskern zich presenteren tijdens de kennismakingsavond op 22 september. Een landelijk bekende persoonlijkheid uit Deventer zal de introductie verzorgen van de leden die regelmatig de diensten in de Lebuinuskerk bezoeken. In het bijzonder zal hij benieuwd zijn naar de activiteiten die de leden met elkaar ondernemen. Een aantal leden zal uitleggen wat er allemaal in de diverse groepen gebeurt. Een greep uit de groepen die zich presenteren: Bijbelgroep, de Basiscatechese, 25-plusgroep, de ‘voorheen Lutheranen’, de Goedemorgendienst, koffieschenkers en nog vele anderen. De veelzijdigheid en het eigene van de Lebuinuswijk zal duidelijk uit de verf komen Jan Smits uit de Van Vlotenhof ‘God komt langs vele paden de mensen tegemoet’, schoot telkens door me heen als ik over konijnenpaadjes liep of op een zanderig pad mijn fiets probeerde voort te bewegen deze zomer. De paadjes die wij bewandelen zijn in al hun voorlopigheid en houterigheid juweeltjes. Hier een boomwortel dwars over, daar een dennenappel of een grote naaktslak… Het paadje leidt ergens naar toe, en vandaar neem je dan weer een volgend pad of

7


Binnen onze PGD

een weg. En zo trekken wij voort door de dagen van ons leven. En nu staan we als gemeente rond de Van Vlotenhof klaar voor de reis naar een nieuw kerkgebouw. We maken ons op om de zaak goed achter te laten en toegerust op weg te gaan. We vervolgen ons pad als gemeente. En lopen, fietsen of (laten ons) rijden naar een nieuwe locatie. We komen daar bijeen met meer mensen, meer generaties, meer smaken van geloven. En de paden door het leven die we gegaan zijn dragen we met ons mee. Juweeltjes, soms houterig, soms voorlopig. Op ieder pad die mogelijkheid dat God me tegemoet komt. 2 september, ambtsdragers leggen hun taak neer Op zondag 2 september vieren we samen voor het laatst in de Van Vlotenhof. Deze zondag zullen de ouderlingen met bijzondere opdracht ook afscheid nemen. Truus IJspeert, Bert Groenenberg, Wieke Adolfsen en Tonny Scholten leggen hun ambt van ‘Kortjakje ouderling’ neer. Krap vier jaar geleden werden deze vier door ds. Hermien Günther-van Dijk in het ambt bevestigd. De bijzondere opdracht om de eredienst in de Van Vlotenhof gaande te houden hebben deze ambtsdragers met verve vervuld.

8

2 september, ik ga op reis en ik neem mee... een boterham en een pen Voor de dienst op 2 september vragen we u om een kleine bijdrage voor de maaltijd die wij na afloop samen houden: een boterham met iets lekkers, een slaatje, een krentenbol… U verzint vast wel iets dat leuk is om te delen. Als u een dieet heeft, is het verstandig om voor u zelf het juiste mee te nemen. Verder vragen we u om een pen in uw tas te doen. We gaan schrijven tijdens de dienst, en het is fijn als u een pen heeft om te gebruiken. 2 september, iedereen welkom De vraag bereikte mij of oud gemeenteleden ook welkom zijn bij de afscheidsdienst op 2 september. Natuurlijk is dat zo. We hebben een aantal mensen een uitnodiging gestuurd. Maar het is onmogelijk om alle namen te bedenken van mensen die ooit in de Van Vlotenhof gekerkt hebben. Dus zegt het voort. Wie u kent, wie belangstelling heeft voor deze bijzondere dienst... Nodig hem of haar uit. Iedereen is immers welkom. 9 september, stoel mee Zondag 9 september zijn wij dakloos. We vieren de dienst op de Worp bij het koepeltje in het plantsoen. Het is dan handig om een stoel mee te nemen en eventueel een paraplu. In deze dienst gaan alle drie de wijkpredikanten voor en Q brass, een koperquintet, begeleidt het zingen. 16 september, verzamelen bij de westingang, onder de toren Het begint al vroeg op 16 september. Om half tien beginnen we met naambordjes maken en opstellen aan de westkant van de Lebuinuskerk. We verzamelen onder de toren. De dienst begint om 10 uur. In de dienst zingen alle cantorijen en worden de Paaskaars en de kanselbijbel uit de Van Vlotenhof de Lebuinuskerk binnengedragen.

22 september, Voorheen Van Vlotenhof Eindelijk is het zo ver. De revue waar we meer dan een jaar aan voorbereid hebben zal opgevoerd gaan worden op zaterdagavond 22 september. Vanaf 17 uur verzamelen we in de Lebuinuskerk. Na een heerlijke maaltijd van koster Marco Heemskerk, werken we aan het leren kennen van de ruimte van de Lebuinuskerk. En dan… om 20 uur laten de verschillende kernen hun presentatie van de eigen geschiedenis zien. Vanuit de Van Vlotenhof is dat ‘Voorheen van Vlotenhof’ onder regie van Thilde de Haan. Theater en scherts, zang en gebaar. En iedereen die aanwezig is krijgt een kadootje van de Van Vlotenhof mee naar huis. Komt dat zien. Uit het open hof Het is vreemd, vlak voor m’n vakantie in juli al schrijven voor het septembernummer. Vermoeidheid, weemoed, dankbaarheid, verlangen naar ‘laat het nu maar gaan gebeuren!’, het dient zich allemaal aan – en daar zal ik niet de enige in zijn. Eerst maar eens een tijdje alles loslaten – en daarmee ook relativeren. En ondertussen een houvast in het geloof vinden, zoals verwoord door Sytze de Vries: Vertrouw de nieuwe wegen, waarop de Heer u leidt. Want leven is bewegen, is trekken door de tijd…. God wil dat gij een zegen op deze aarde zijt… In het weekend van 1 en 2 september hebben we een echt ‘Open Hof’ weekend, met creativiteit en een maaltijd, een dienst met de cantorij. Laten we er iets goed van maken, zodat we er ook mee verder kunnen, hoe onze wegen ook gaan. Na 2 september… Anderhalf jaar weten we nu dat Het Open Hof aan de eredienst zal worden onttrokken. Op 2 september is het zo ver en vieren we er de laatste zondagse eredienst. Het blijft nog een onwezenlijke gedachte – ook voor mij, inmiddels helemaal thuis in Het Open Hof. Zo kan het dus gaan: dat je na een jaar je draai vindt in een hele nieuwe situatie, met de nodige inzet van alle kanten. Het geeft mij vertrouwen dat het ook in de Lebuinuskerk zal gaan lukken, met de inbreng en welwillendheid van velen. Het is voor veel gemeenteleden een hele innerlijke strijd geweest (die ook wel naar buiten kwam en komt) om te bedenken of zij meegaan naar de nieuwe situatie of toch een andere keuze maken. De meeste mensen gaan mee, van harte of omdat ze toch de gemeenschap niet willen missen. Een aantal laten zich – met pijn in het hart – overschrijven naar Diepenveen of Schalkhaar, of naar de Samenwerkingsgemeente (3GK). Anderen aarzelen nog, gaan het eerst eens aanzien, geven de nieuwe situatie een kans, ook voor henzelf. In de afgelopen tijd zijn er veel gesprekken gevoerd – zeker ook door ds. Bart Thijs tot aan zijn emeritaat. Nu het


Geluid Overigens goed om hier te melden dat de nieuwe geluidsinstallatie in de Lebuinuskerk er inmiddels is. We hebben ’m al even uitgeprobeerd en het is een prachtig flexibel systeem met geluid van hoge kwaliteit. De predikanten gaan gebruik maken van headsets, maar ook de staande microfoons zijn uitstekend. Zelfs als je fluistert komt het goed over. Er wordt heel hard gewerkt in de Lebuinuskerk. Naast de kosters trekken veel vrijwilligers er hard aan om het huis zoveel mogelijk in orde te hebben op 16 september. En de rest… die komt wel; we doen het samen.

Betty Broekhuis, met onderscheiding, ontvangt bloemen van Thea Karel. (Foto: Mark Rozema.) Betty Broekhuis: goud! Het was een bijzondere dienst, de overstapdienst van 8 juli. We stonden stil bij allerlei belangrijk stappen en fasen in het leven, o.a. van de basisschool naar de middelbare school, van kindernevendienst naar jeugdkerk. Maar het reikte verder… zo zette ook Betty Broekhuis een belangrijke stap: na ruim 50 jaar leiding van zondagsschool en kindernevendienst stopt zij daar nu mee. Bij deze gelegenheid ontving ze uit handen Geke van der Horst de gouden speld van de NZV (die Kind op Zondag uitgeeft). Na zilver nu goud! We zijn heel dankbaar voor de inzet van Betty gedurende vele jaren en een paar generaties. Gelukkig blijft ze wel ouderling en kunnen we hoe dan ook nog genieten van haar pastorale en hartelijke persoonlijkheid. Dick van Hierden, de man van onze koster Irene is ernstig ziek geworden door een virusontsteking in de hersenen. Na verblijf in het ziekenhuis is hij nu in verpleegtehuis Sutfene op de revalidatieafdeling Bastion, adres Coehoornsingel 3, 7201 AA Zutphen. Het is nog onzeker in hoeverre hij weer de oude kan worden. Een stevig oefenprogramma is ingezet, daar zal het niet aan liggen. We wensen hen veel sterkte. Dick en Irene zijn een paar maanden geleden naar

Lochem verhuisd. Hun adres daar is Ploegdijk 2-636, 7241 SC Lochem. Een hartelijke groet voor u allen, ds. Saar Hoogendijk

Gedachten bij het afscheid van Het Open Hof Geliefd en dierbaar Open Hof, Nu de tijd van afscheid nemen helaas gekomen is, wil ik d.m.v. deze aan jou gerichte brief, wat herinneringen op papier zetten. Wat waren we blij, toen we na een tijd van klussen (om wat geld te verdienen) in 1970 de openingsdienst mochten houden. Herinner jij de tekst nog waar toen Ds.Jurjens over preekte? ‘Hij houdt hier Open Hof’. Een prachtige tekst die je in al die jaren in ere hebt gehouden want je was werkelijk een Open Hof, waar vogels van diverse pluimage onderdak vonden: zangkoren, damclub, consultatiebureau, vergaderingen van allerlei soorten etc.etc. Wel was je interieur de eerst jaren wat aan de magere kant,maar daar kwam verandering in, niet in de minste plaats door veel gemeenteleden die hier hun schouders onder zetten. Zo kreeg je in 1973 een prachtig van Vulpen orgel (gekocht in Tilburg), werden in 1990 de glas in lood ramen uit de inmiddels gesloten Smedenstraatkerk geplaatst, een vleugel kwam er, de keuken en toiletten werden verbouwd en tot besluit kreeg het hele interieur een geweldige renovatie. Je was een prachtige kerk, waar iedere zondag het evangelie gebracht werd, een kerk waar gedoopt werd, de sacramenten bediend werden, huwelijken werden gesloten en afscheid genomen werd van overleden gemeenteleden. Kortom een kerk waar veel mensen zich thuis voelden en die nu met weemoed afscheid van je moeten nemen, maar toch, ondanks de teleurstelling van jouw sluiting zullen proberen een nieuwe start te maken als PKN gemeente in de Lebuinus kerk. Geliefd en dierbaar Open Hof, mijn herinnering aan jou staat nu op papier. Ik hoop dat je toekomstige bestemming er een zal zijn waar we allemaal vrede mee zullen hebben. In mijn gedachten blijf je mijn kerk waar ik ontzettend veel blijdschap, geluk en zegen heb gehad en de gemeenschap der heiligen steeds weer heb mogen ervaren. Het ga je goed... Gode bevolen. Jan Egers

Cantorij Open Hof Op Startzondag 16 september komen niet alleen drie kernen samen, maar werken ook drie cantorijen samen in één liturgie. Onder supervisie van Jan Kleinbussink zingen we zijn compositie van Psalm 122 en twee andere bewerkingen van zijn hand. Elk van de cantorijen heeft een eigen benadering van de kerkmuziek, een eigen klank en kenmerkende cultuur. Dat nemen we mee naar de gezamenlijke vieringen in de Grote Kerk. In totaal zal

Binnen onze PGD

zover is, is die gelegenheid er opnieuw. Als u een andere keuze maakt en afscheid neemt van deze gemeente, is het misschien fijn om nog een keer een ‘overgangsgesprek’ te hebben. U kunt dit bij een van de ouderlingen aangeven of bij mij (tel. 547973).

9


Binnen onze PGD

de cantorij van Het Open Hof komend jaar meewerken aan acht diensten: na 16-9 ook op 7-10, 11-11, 25-12, en in 2013 op 3-2, 28-3 en 2-6. In wisselzang of door meerstemmigheid geeft de cantorij van Het Open Hof klankkleur aan bekende en vaak ook onbekende liederen. Voor het repertoire putten we uit diverse bundels: Liedboek, Dienstboek, Taizé, Gezangen voor Liturgie, Tussentijds etc., en vanaf volgend jaar ook uit het nieuwe Liedboek, dat dan uitkomt. De cantorij zingt tafelgebeden, psalmen op Engelse wijze, antifonen, canons, motetten, nieuwe woorden op oude melodieën en oude teksten met nieuwe wijzen. Behalve het orgel klinkt daarbij ook vaak de vleugel.

kerkrentmeesters

Inrichting Grote- of Lebuinuskerk De laatste tijd is er heel hard gewerkt om de opening van de kerk voor de samengevoegde Protestantse Kerk in Deventer mogelijk te maken. Zie hiervoor de informatie van de commissies Bouwzaken en Inrichting in de rubriek ‘De samenvoeging uitgelicht’ (blz. 17).

Bijdrage voor ons kerkblad ‘de Wervel’ In de loop van deze maand ontvangt u een brief waarin een bijdrage wordt gevraagd voor ons kerkblad. Gaarne uw aandacht hiervoor. Bernard van Leeuwen, administrerend kerkrentmeester

We repeteren wekelijks op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Onze cantorij bestaat momenteel uit elf mensen. We zijn op zoek naar nieuwe mannen en vrouwen. Zou het iets voor u zijn? Kom gerust eens langs op een repetitieavond of neem contact op met de cantor, Teus de Mik, of een van de koorleden. De repetities vinden plaats op vrijdagavond van 19.00- 20.30, na de samenvoeging in principe in de Lebuinuskerk Teus de Mik, cantor-organist Het Open Hof, tel. 640 324, teusdemj@xs4all.nl

Psalm 84 Dat prachthuis Dat daar staat, op Groene Heuvel Wijdgevleugelde schaduwrijke waranda’s Hoge ramen diepe kamers Dat Huis van jou Waar alles welkom is, waar alles woontDe mussen mogen mee aan tafel De zwaluw vlecht haat nest onder de goot Ik ben een van haar jongen Onrustig is mijn hart, onstuimig heb ik Naar deze plek verlangd.

10

Mensen waar ook geboren Weten niet wat hen drijft, Gaan op reis naar jou toe Dwars door leeg land Wateren over, door wouden over De Bergkam, over de top Blindelings gaan ze. En dan op een dag, Daar staan ze. Mogen wij hier zijn? Je mag. Slaan hun tenten op Tussen jouw ceders, onder jouw eiken Liggen languit in hoogwuivend grasVerzaligd. Lieve één dag vlak bij jou Dan duizend ver van je weg Liever één dan duizend ver van je weg Huub Oosterhuis

Op zondag 1 juli vond in Het Open Hof de bevestiging plaats van Folkert van Wijk tot ouderling. (Foto: Dinie van Lohuizen.)


Zondagmorgen Het licht begint te wandelen door het huis En raakt de dingen aan Wij eten ons vroege brood, gedoopt in de zon. Je hebt het witte kleed gespreid En grassen in een glas gezet Dit is de dag waarop de arbeid rust De handpalm is geopend naar het licht Ida Gerhardt

Namens de Algemene Kerkenraad Van historische betekenis is de maand september 2012. Later zullen wij (of onze kinderen) terugkijken en zeggen: toen is het ontstaan! Toen zijn wij als Protestantse Gemeente te Deventer als één gemeente verder gegaan. Het is een moeilijk proces geweest. Wij hebben ons verdriet met elkaar gedeeld, nu wij onze oude en vertrouwde wijkgebouwen hebben moeten sluiten. Maar we hebben de moed gevonden en het geloof ontvangen om samen als één gemeente door te gaan! En dat gaan wij in de maand september 2012 echt gestalte geven. We hebben veel overlegd in de afgelopen maanden. Als kerkenraden, als colleges, als werkgroepen en als gemeente. Er is in de voorbereiding door vele gemeenteleden heel veel werk verzet – met onze predikanten voorop. Dat vervult ons met dankbaarheid! En dat zal ons helpen bij onze nieuwe start! Wij als Protestantse Gemeente staan in een eeuwenoude traditie. Wij zijn een gemeente van leden die een visie hebben en een roeping. Die niet zo maar bijeen komen, maar dat doen als volgelingen van Jezus Christus die ons de weg naar God heeft uitgelegd. Een gemeente die er wil zijn voor hen die problemen hebben, voor hen die eenzaam zijn of ziek, die het soms niet meer zien zitten. Een gemeente die ook in diaconaal opzicht er is voor de medemens. Een gemeente die voor Het projecteam, v.l.n.r.: Bernard van Leeuwen, Saar Hoogendijk, Jan Boer, Thea Karel en Jelle van Nijen

onze stad Deventer van betekenis wil zijn als een plek van rust en vrede, van inspiratie en getuigenis. Dat alles kan slagen als wij ons één gemeente tonen – als wij samen ons geloof vieren in één kerkgebouw, de Grote of Lebuinuskerk. Daar onze liederen zingen, onze gebeden uitspreken en luisteren naar het Woord. De kerkenraad gaat u voor als beleidsorgaan. Maar we betekenen pas iets als gemeente als we het samen doen. Samen staan voor de taak waartoe we ons geroepen weten. Doe mee! Maak er een feestelijke septembermaand van! Als een opmaat naar een bloeiende en groeiende gemeente van Jezus Christus! Zo een feestelijke start wens ik namens de kerkenraad u en ons allen toe! Namens de kerkenraad, Wytze de Jong, voorzitter

De samenvoeging utgelicht

de samenvoeging - uitgelicht

De ervaringen van het Projectteam een terugblik op de lange weg naar 16 september 2012 Vier maanden waren in juni 2010 uitgetrokken voor de opdracht van het Projectteam Integrale Beleidsontwikkeling: inzicht te geven in wat nodig is om de toekomst van de gemeente veilig te stellen. Maar het werden meer dan twee lange jaren. Het karwei bleek veel complexer dan verwacht. Het leidde tot het ingrijpende besluit van de Algemene Kerkenraad om toe te werken naar het samengaan van de drie kernen en alleen de Lebuinuskerk als kerkgebouw te gebruiken. Ook bij de uitwerking van dat besluit speelde het projectteam een centrale rol. ‘Als nieuwkomer werd ik gelijk in het diepe gegooid’ zegt Saar Hoogendijk. ‘Het was een zware taak en soms leek het een uitputtingsslag. En toch heb ik er ook van genoten’. Het projectteam bestaat uit Jan Boer, Saar Hoogendijk, Thea Karel, Bernard van Leeuwen en Jelle van Nijen. Met de eerste twee had ik in de zomer een gesprek over het hele proces van de samenvoeging en de rol van het pro-

11


De samenvoeging utgelicht 12

jectteam daarin. Het projectteam werkt in opdracht van Algemene Kerkenraad. Het projectteam neemt zelf geen besluiten, maar adviseert de A.K. over de te verwachten ontwikkelingen, mogelijke maatregelen en de gevolgen daarvan. Jan Boer is een ‘deskundige van buiten’. Hij is als gemeenteadviseur van de PKN betrokken bij veel vergelijkbare processen in andere gemeenten. Overal zijn dat moeilijke en soms moeizame processen. Andere gemeenten trekken lering uit de goede en ook uit de minder goede ervaringen in Deventer. In kerkelijke vakbladen is aandacht besteed aan het proces en de daarbij gemaakte keuzen in Deventer. Saar Hoogendijk werd pas in mei 2011 lid van het projectteam, na haar intrede in de Protestantse gemeente Deventer. Wel werd zij in de periode die daaraan vooraf ging steeds goed op de hoogte gehouden van wat hier gaande was. Ze kwam dus niet voor verrassingen te staan toen ze de overstap van Stompetoren naar het Open Hof maakte. Ze wist waar ze aan begon. In de Schermer heeft zij vergelijkbare processen meegemaakt. Daar had zij al ervaren hoe ingrijpend de sluiting van een kerk voor mensen kan zijn, zeker in een klein dorp. Het doet pijn een gebouw te moeten opgeven waar je zoveel hebt beleefd. We gaan terug naar de zomer van 2010. Al enige tijd is duidelijk, dat het aantal leden van de gemeente afneemt, net als het aantal kerkgangers. Ook de opbrengst van de Actie Kerkbalans wordt elk jaar minder en daar komt bij dat de helft van de inkomsten afkomstig is van gemeenteleden van 72 jaar en ouder. En ondertussen nemen de kosten van de gebouwen steeds verder toe. De optelsom van deze trends maakt duidelijk dat er iets moest gebeuren. Er zijn keuzen nodig om te voorkomen dat onze PGD in financiële problemen komt. De Algemene Kerkenraad stelt het projectteam in en vraagt hen deze ontwikkelingen zorgvuldig in kaart te brengen en mogelijkheden te verkennen voor het weer in balans brengen van inkomsten en uitgaven. Er wordt slechts vier maanden voor uit getrokken, omdat er op dat moment serieuze gegadigden waren om het Open Hof over te nemen. Als het projectteam aan het werk gaat wordt gaandeweg duidelijk, dat ingrijpende keuzen nodig zijn. Het projectteam adviseert meer tijd voor een besluit te nemen. Tijdens gemeenteavonden kiest een duidelijke meerderheid voor het uitgangspunt: ‘mensen gaan voor gebouwen’. Pastoraat en gemeenteopbouw komen niet als eerste in aanmerking om op te bezuinigen; dan liever snijden in de post gebouwen. Tijdens gemeentebijeenkomsten werd ook de vraag gesteld: welke kernfuncties zijn belangrijk voor het gemeentezijn? Daar kwamen opmerkelijke verschillen tussen de drie kerkgemeenschappen uit naar voren die iets zeggen over het karakter daarvan: voor de bezoekers van de Lebuinuskerk lag de nadruk op ‘Samen de Goede Boodschap vieren’ ; bij de Open Hoffers is dat ‘Het Woord van God uitgelegd krijgen’ en bij de bezoekers van de Van Vlotenhof ‘omzien naar elkaar’.

Het projectteam werkt vervolgens tien mogelijkheden verder uit en geeft inzicht in de gevolgen van deze varianten. Alle 33 ambtsdragers buigen zich over de uitkomsten daarvan, onder andere tijdens een ‘retraite’ in Mennorode. Er is ook daarna nog veel en indringend over de alternatieven gepraat. Uiteindelijk koos een ruime meerderheid van de ambtsdragers voor het behoud van de predikantsplaatsen en voor het aanhouden van één kerk. De keuze om twee van de drie kerken te sluiten viel zwaar en dat gold ook voor de vraag welke dat dan moesten zijn. Er zijn er vooral twee argumenten om de Grote of Lebuinuskerk open te houden. Financieel was duidelijk dat het ‘verkopen’ van de Lebuinuskerk onmogelijk zou zijn, tenzij er veel geld werd meegegeven, terwijl er anderzijds een groot legaat speciaal voor ‘de Lebuinus’ beschikbaar kwam om de noodzakelijke investeringen te kunnen realiseren. Een ander belangrijk argument is dat de Protestantse gemeente Deventer het belangrijk vindt om ook in deze tijd als kerk letterlijk en figuurlijk aanwezig te zijn in de stad. En dan ligt het niet voor de hand om het gebouw dat voor alle Deventenaren dè kerk van de stad is af te stoten. De aanwezigheid van de kerk in de stad kan juist vanuit de Lebuinuskerk goed vorm en inhoud worden gegeven. Het was volgens Saar Hoogendijk en Jan Boer in deze fase heel waardevol, dat onze gemeente kort tevoren het ‘mission statement’ had vastgesteld. Er was al grondig nagedacht over de vraag wat voor kerk wij willen zijn. En dat bleek voor velen een goede leidraad te zijn bij de keuzen waar zij voor stonden. Na de vele gesprekken hierover nam de Algemene Kerkenraad een ‘voorgenomen besluit’: toewerken naar een gemeente waarin de drie bestaande kernen samengaan en die de Grote of Lebuinuskerk als kerkgebouw gaat gebruiken. Op 10 februari 2011 werd het voorgenomen besluit in een gemeenteberaad gepresenteerd en toegelicht. Voor veel gemeenteleden, die het proces dat de ambtsdragers enkele maanden hadden doorlopen niet hadden meegemaakt, kwam dat voorgenomen besluit als een verrassing. Vooral de sluiting van het Open Hof was voor veel Open Hoffers een ‘koude douche’. De bezoekers van de Van Vlotenhof reageerden minder heftig, waarschijnlijk omdat daar al langer rekening werd gehouden met sluiting van hun kerkgebouw. Maar daarmee hoeft hun verdriet om het verlies van het gebouw waaraan zij gehecht zijn niet minder te zijn. De Algemene Kerkenraad nam de tijd om alle reacties en de ingebrachte alternatieven zorgvuldig te bespreken en beoordelen. De projectgroep had daarin weer een adviserende rol. Alles afwegende koos de A.K. er uiteindelijk toch voor om het voorgenomen besluit definitief te maken. Het werk van het projectteam zat er daarmee eigenlijk op. Maar de A.K. vroeg hen om ook een adviserende rol te spelen in de fase die nu aanbrak, namelijk het concreet invullen van het besluit van de A.K. Daarnaast werden eerst werkgroepen eredienst, pastoraat en kerkgebouw gevormd en later de kernteams eredienst en pastoraat en de commissies bouw, inrichting en conve-


Saar Hoogendijk vond het positief en bemoedigend dat er in deze fase zoveel mensen bereid waren om deel te nemen aan een taakgroep. Ook mensen die bezwaren hadden tegen het besluit dat was genomen. Niet alleen de leden van deze groepen en de ambtsdragers waren actief, ook heel veel andere gemeenteleden hebben op allerlei manieren de handen uit de mouwen gestoken om de samenvoeging per 16 september voor te bereiden. De leden van een taakgroep groeiden ook naar elkaar toe. Er kwamen allerlei verschillen aan het licht tussen de drie kernen, bijvoorbeeld in de liturgie, de rol van de cantorij, het koffiedrinken vooraf of het liturgisch bloemschikken. Dat leidde niet tot onoverbrugbare tegenstellingen. Er kwam steeds meer belangstelling en begrip voor elkaar. Met alle twijfels werd met elkaar gezocht naar oplossingen waar iedereen achter kon staan en die werden meestal ook gevonden. Dat waren dan geen waterige compromissen maar er werd vaak juist meerwaarde bereikt; ‘de som was meer dan het geheel der delen’. De winst van het proces is in elk geval dat de betrokkenheid van veel gemeenteleden bij onze kerk is gegroeid. Die betrokkenheid moeten we ook na 16 september zien vast te houden. Waarschijnlijk houdt het projectteam na 16 september op te bestaan. Er zal wel een soort ‘monitorgroep’ worden gevormd om te volgen hoe de nieuwe situatie in de praktijk uitpakt en om de continuïteit te waarborgen. Jan Boer en Saar Hoogendijk zijn over het algemeen positief over het verloop van het proces. Natuurlijk is niet alles goed gegaan. Dat kan ook niet anders in een zo ingrijpend en ingewikkeld en voor velen pijnlijk proces. Een proces dat veel mensen in het hart geraakt heeft. Maar er zijn volgens hen noodzakelijke en verantwoorde besluiten genomen en het proces heeft ook veel positieve energie opgeroepen. Zij hebben er vertrouwen in dat in de toekomst een levenskrachtige, veelkleurige en inspirerende Protestantse Gemeente te Deventer blijft bestaan. Het gaat ook niet om zo maar een vereniging die twee gebouwen moet sluiten. Het gaat om een geloofsgemeenschap. Die beide dimensies – geloof en gemeenschap – hebben verbindend gewerkt. Zij noemen in dit verband de betekenis van de opening en sluiting van de gemeenteavonden waar soms lastige en pijnlijke onderwerpen aan de orde waren. Zo zette de korte vesper, geleid door Ingrid de Zwart, na een gemeenteavond het onderwerp van die avond in het goede perspectief. Daarom kan Saar Hoogendijk zeggen: ‘Het was zwaar en het was een uitputtingsslag. En toch heb ik er van genoten’. Gerard Sizoo

Nieuwe organisatiestructuur per 16 september 2012 Vanaf 16 september 2012 zullen de drie kernen van de Protestantse Gemeente te Deventer samengevoegd worden en in de Lebuinuskerk samenkomen voor de diensten en het kerkenwerk. Vanaf die datum zal ook de nieuwe organisatiestructuur in werking treden. Onder begeleiding van gemeenteadviseur Jan Boer en de leden van het Projectteam hebben de Algemene Kerkenraad en de beide wijkkerkenraden zich in de afgelopen maanden gebogen over de vraag welk organisatiemodel het meest geschikt is om te gebruiken. Immers, in de nieuwe organisatie zullen er geen wijkkerkenraden meer bestaan. Wijkkerkenraad 1 (Lebuinus en Van Vlotenhof ) en wijkkerkenraad 2 (Het Open Hof ) worden opgeheven en ontheven van hun taken. Bij de bepaling van de keuze voor de nieuwe structuur is de notitie van het Projectteam getiteld ‘Kerkenraad als bouwwerk’ leidraad geweest. Het predikantenteam heeft zich in februari van dit jaar drie dagen teruggetrokken in abdij Sion (de zogenaamde Heidagen). De predikanten hebben met elkaar gesproken over allerlei facetten van het kerkenwerk, hun rol en taakverdeling daarbij en zij hebben hun visie over de toekomst van de gemeente weergegeven. Het visiedocument dat naar aanleiding van deze Heidagen is geschreven, is ook meegenomen in de discussie over de nieuwe organisatie. Tevens is de vergaderdruk steeds een aandachtspunt geweest. Rekening houdend met al deze aspecten, hebben we uiteindelijk gekozen voor de organisatievorm ‘Kerkenraad met taakgroepen’ dat bestaat uit een Kerkenraad, Kleine Kerkenraad en moderamen. Het moderamen telt zes leden en vergadert maandelijks. De Kleine Kerkenraad telt elf leden en bestaat uit de leden van het moderamen en de predikanten aangevuld met ambtsdragers die deel uit maken van de Diaconie en Kerkbeheer en van de diverse taakgroepen. Voorbeelden van taakgroepen zijn Pastoraat, Eredienst, Bezinning & Ontmoeting en Jeugdwerk. De taakgroepen Communicatie en Kerk in de stad zijn nieuw en worden toegevoegd. De Kleine Kerkenraad zal zes keer per jaar vergaderen. In de taakgroepen zitten zowel ambtsdragers als gemeenteleden waarbij in ieder geval één ambtsdrager zorgt voor de link richting de Kleine Kerkenraad. De predikanten maken ook deel uit van de taakgroepen en zij hebben onderling de taakgebieden verdeeld. Eindverantwoordelijk is de Kerkenraad die uit alle ambtsdragers bestaat, 28 in totaal. Er worden vier bijeenkomsten per jaar gepland. Een voorbeeld is de jaarlijkse bezinningsconferentie op Mennorode te Elspeet. De Kerkenraad stelt het algemene beleid vast inclusief de begrotingen en jaarrekeningen van Diaconie en Kerkbeheer. De Kleine Kerkenraad verdeelt en toetst het werk en het moderamen bereidt de vergaderingen voor. In de komende periode zal moeten blijken hoe de samenwerking tussen kerkenraad en taakgroepen gaat verlopen. Het werken met taakgroepen legt een grote verantwoordelijkheid bij die groepen en de kerkenraad zal vooral op hoofdlijnen moeten besturen. Of zoals het heel treffend in de notitie van het Projectteam staat be-

De samenvoeging utgelicht

nant om hieraan mee te werken, later aangevuld met de werkgroep rituelen. Wat deze groepen hebben gedaan en bereikt heeft u in vorige nummers van de Wervel kunnen lezen. In dit nummer zijn de resultaten van elke groep nogmaals kort samengevat.

13


De samenvoeging utgelicht

schreven: ‘De taakgroepen doen het gemeentewerk, de kerkenraad zorgt ervoor dat zij het kúnnen doen’. Aan ons dus de opdracht het model dat er op papier helder uitziet ook in de praktijk tot zijn recht te laten komen. Op 13 september 2012 houden we nog een extra vergadering van de Algemene Kerkenraad en de beide wijkkerkenraden waarin met een feestelijk tintje afscheid wordt genomen van de oude structuur en waarbij we ons gaan voorbereiden op de organisatievorm zoals die vanaf 16 september 2012 voor de PGD zal gelden. Het nieuwe organisatieschema ziet u op de pagina hiernaast. Bernd IJspeert (scriba)

Kernteam eredienst

14

De laatste keer dat wij als kernteam eredienst, bestaande uit Bert Groenenberg, Sitie Pebesma, Diederik Hagenbeek, Nel van Nood en Saar Hoogendijk, van ons lieten horen was op de gemeenteavond van 29 mei. In de tussentijd kwamen we meer en meer aan de details toe en inmiddels naderen we het moment waarop moet gaan blijken of het lukt: zó samen vieren dat we elkaar en onszelf erin kunnen vinden – en God niet te vergeten. Wij hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken, al zullen soms dingen net even anders gaan dan we gewend waren in de ene of de andere kerk. Wij zien het proces van samenvoeging ook wat betreft de liturgie als het zoeken naar een nieuwe identiteit. Ons streven was om ‘in de breedte op te trekken’: een nieuwe, gezamenlijke identiteit vraagt in eerste instantie om verbinding. Dat is een principiële keuze: breed en pluriform waar het kan, smal waar het niet anders kan. Waar keuzes gemaakt moeten worden, proberen we in onze voorstellen recht te doen aan alle drie de kernen. Dus soms toch een beetje ‘voor elk wat wils’, een beetje geven en nemen. Niet willekeurig, maar gemotiveerd vanuit het zoeken van verbinding. Een paar voorbeelden: -- Alle drie cantorijen gaan mee naar de nieuwe situatie. Of dat op termijn haalbaar en wenselijk is, zal vanzelf blijken. Voor nu vinden we het van grote waarde dat de diversiteit in repertoire, geloofsbeleving én het plezier in het zingen een plek krijgen in het geheel. De algemene kerkenraad heeft hier van harte mee ingestemd. Ondertussen hopen we dat er ook grensverkeer ontstaat tussen de cantorijen. -- Op dit moment is in twee van de drie kerken een gesproken welkom. In de Lebuinuskerk meestal niet; de dienst begint vanuit concentratie en het eerste woord is dan tot God gericht. Toch kiezen we nu voor een gesproken welkom, maar dan wel zó dat door goedgekozen woorden de kerkgangers tot een gemeente worden, samengevat in het licht van God. Zo kan er een gezamenlijke concentratie ontstaan. Zeker als inhoudelijk al iets over de dienst wordt gezegd, gevolgd door een moment stilte. -- Kinderen krijgen een duidelijke plek in de dienst. Vooraan komen bankjes te staan, een ‘kind van dienst’ steekt de kaarsen aan en doet mee aan het

drempelgebed. De drie klokslagen die in het Open Hof het moment met de kinderen en de nevendienst inluiden zullen ook in ere gehouden worden. Zo biedt de nieuwe situatie een kans om de plek van kinderen in de eredienst te verankeren. -- De Schriftlezingen worden gedaan door lectoren, gemeenteleden die daarvoor toegerust worden. Er wordt een team van negen lectoren samengesteld (uit de drie kernen), die twee jaar hun dienst vervullen (dus ieder zo’n twaalf keer). Het blijkt namelijk dat er ruime belangstelling is voor deze mooie taak. Zo kunnen ook anderen een kans krijgen. -- Het voorbedenboek in de Crypte wordt nu vooral door passanten door de week gebruikt om intenties in te schrijven. Voorstel is om het boek op zondagmorgen bij de ingang te leggen, zodat ook gemeenteleden er intenties in kunnen schrijven. Zo wordt een gebruik uit Het Open Hof geïntegreerd in een gebruik van de Lebuinuskerk. -- Koffie drinken vóór de dienst: in Het Open Hof is dit voor een aantal mensen gebruikelijk. Vanuit de ontmoeting met elkaar, al gemeente geworden, gaat men de kerkzaal binnen voor de ontmoeting met God. Sommigen komen met een taxibusje en worden al weer kort na of zelfs nog tijdens de dienst opgehaald. Door elkaar voor de dienst te ontmoeten, ervaren zij deel uit te maken van een gemeenschap. Anderen ervaren het gepraat voor de dienst als storend; voorstelbaar als je al met een bepaalde concentratie de kerk binnenkomt. In overleg met het Kernteam Pastoraat is nu voorgesteld wel een koffietafel in te richten in de kooromgang. Wie het gewend zijn en/of het fijn vinden, zijn daar welkom. De kerk is groot genoeg om een en ander te herbergen, een beetje rekening houdend met elkaar. Zo krijgt u een indruk hoe e.e.a. gaat verlopen. Eind augustus zal de algemene kerkenraad de eindnota bespreken. De echte beslispunten zijn daar al eerder behandeld. De taakgroep eredienst gaat half september van start en zal de vinger steeds goed aan de pols houden. Namens het kernteam eredienst, Saar Hoogendijk

Kernteam pastoraat Het Kernteam pastoraat wordt gevormd door: Johan Tolkamp, Ronald van de Kuilen, Wilma Nijland-Lambers en Ingrid de Zwart. Ook Riet Peet maakte enige tijd deel uit van onze groep, maar moest om gezondheidsredenen afhaken. Op de eerste bijenkomst inventariseerden we de belangrijkste vragen waarmee we aan de slag zouden moeten gaan; ontleend aan de opdracht van de Algemene Kerkenraad De eerste vraag was: heeft onze gemeente werkelijk een pastorale uitstraling op zondag en doordeweek? De tweede vraag was die van wijkindeling. In de oude situatie zijn er twee wijken en drie kerken. Hoe kunnen we inde nieuwe situatie de pastorale indeling zo goed mogelijk stroomlijnen tot een organisch geheel? De derde vraag was: welke groepen zijn wijkgebonden en geven vorm aan presentie van de kerk in de wijk? Wat


Ambtsdragers, 28 leden, 4 bijeenkomsten per jaar

Overige gemeenteleden

= Taakgroep = Ambtsdragers = Taakvelden

Moderamen

6 leden maandelijks vergaderen

De Gemeente samenvoeging in bewging utgelicht

Kerkenraad

Organisatiestructuur Protestantse Gemeente te Deventer per 16 september 2012

Voorzitter

voorzitter CvK voorzitter CvD

Kerkbeheer

Diaconie

Gebouwen incl. inrichting, personeels- en vrijwilligersbeleid administraties

Diaconaat, ZWO, Meester Geertshuis

scriba

Predikant

Ouderling

Communicatie

Pastoraat

Ouderling

Predikant

Jeugdouderling

Cantorijen, Liturgie-comissie

Bezinning en Kerkbeheer Ontmoeting

Gespreks- en leeractiviteiten, toerusting vrijwilligers incl. ambtsdragers

Kerkbeheer Jeugd(werk)

Predikant

KerkKerkbeheer in de stad Kleine Kerkenraad

11 leden 6 bijeenkomsten per jaar

Sectieteams, Individueel en Groepspastoraat, presentie (wijkwinkel en kerk), welkom kerkdiensten

Eredienst Kerkbeheer

Jeugddiaken

Ouderling

Wervel, Website, Zondagsbrief, (Ondersteunen) PR

Jeugdwerk, -diensten, -evenementen, -diaconaat, catechese, onderwijsoverleg, oppas, nevendienst Presentie wijken kerkcafĂŠ, evenementen divers, oecumene RvK

15


De samenvoeging utgelicht 16

kunnen we adviseren over de ruimte waarin deze groepen bijeenkomen, na de samenvoeging? De vierde vraag was: Hoe kunnen we de presentie van onze gemeente m.n in de buurten buiten het centrum gestalte geven? Hiermee gingen we aan het werk: Er werden gesprekken gevoerd met de voorgangers en anderen die zich met pastoraat in onze gemeente bezighouden. De Wervel en de website werden bekeken op hun pastorale gehalte: is er voldoende informatie te vinden over pastoraat in deze gemeente? Alle groepen in onze gemeente werden geïnventariseerd: welke dienen ook een pastoraal doel? En de grootste klus: de pastorale indeling van wijk 1 en 2 gemeente werd ‘doorgelicht’. Na de inventarisatieronde werden aanbevelingen opgesteld,waarvan de belangrijkste inmiddels al de Algemene Kerkenraad gepasseerd zijn. Zo ontdekten we dat er wel omgezien wordt naar elkaar, ook in alle groepen in de kerk, maar dat de informatievoorziening over pastorale aangelegenheden bij bijvoorbeeld rouwen en trouwen soms nogal gebrekkig is. Inmiddels is er een taakgroep communicatie, waardoor dit waarschijnlijk al zal verbeteren. Er werd ook gekeken voor welke groepen er wellicht nieuwe ruimte nodig was en welke m.n zeer buurtgebonden groepen beter nog zo lang het kan in de oude behuizing zouden kunnen blijven. Ook hier werd al advies aan de Algemene Kerkenraad uitgebracht. Aparte aandacht besteedde het kernteam aan de commissies die in de oude drie kernen mensen welkom heten op zondag voor de dienst. Zij zijn het visitekaartje van de kerk. Het lijkt ons goede wanneer deze zondagmorgen ploeg zoveel mogelijk bemensd wordt door leden uit verschillende oude kernen. Dat geeft bij binnenkomst in de Grote Kerk straks misschien meer een gevoel van ‘thuiskomen’. Aan de wijkindeling werd het hardst gewerkt, m.n door Wilma. Een advies werd voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad en goedgekeurd: de oude wijkindeling wordt opgeheven, maar bestaande structuren worden zoveel mogelijk overgenomen. Er verandert dus weinig voor alle contactpersonen enz. Maar de sectie-indeling vervangt de wijkindeling: de gemeente bestaat straks uit achttien secties, met elk een nummer en (soms een nieuwe) naam, ontleend aan de benamingen van de burgerlijke indeling. Alle gemeenteleden krijgen z.s.m. na de samenvoeging bericht van welke sectie zij deel uitmaken, welke predikant, ouderling en contactpersoon enz. er voor hen is. Ook voor de meesten betekent dit dat er meestal niets verandert. Alleen de leden van Corel vallen al na het vertrek van ds. Bart Thijs onder het pastoraat van ds. Elisabeth Posthumus Meyjes. Tenslotte bogen we ons over het punt ’presentie in de wijken’. Overal gebeurt wel wat maar een overkoepelende visie en integraal beleid ontbreekt. De diaconaal werker is nu bezig hier wat te ontwikkelen. In het aanbod van Bezinning en Ontmoeting krijgt het onderwerp presentie straks ook aandacht. Dit is dus al ‘werk in uitvoering’. Ons eindverslag ligt inmiddels met veel gedetailleerde aanbevelingen bij de Algemene Kerkenraad. We hebben

tot nu toe met plezier aan deze klus gewerkt. Namens het kernteam Pastoraat, Ingrid de Zwart

Werkgroep Rituelen Van de werkgroep rituelen bij de verandering ontving de redactie het overzicht van alle vieringen en de feestavond die de samenvoeging ‘inluiden’. Deze informatie treft u ook aan bij de wijken. Toch meenden wij er goed aan te doen u ook nog een totaal overzicht te geven.

Programma activiteiten rond afscheid en nieuw begin 1 september Afscheidsmiddag in Het Open Hof Vieringen Zondag 2 september 10.00 uur Het Open Hof, de Van Vlotenhof, de Lebuinuskerk De laatste dienst in de oude situatie. In Het Open Hof, de Van Vlotenhof en de Lebuinuskerk wordt bewust aandacht besteed aan het feit van de laatste dienst. Aan het eind van de dienst worden in drie de kernen de Paaskaars en de Kanselbijbel uit de kerk gedragen. Zondag 9 september, 10.30 uur Worpplantsoen Op deze zondag is de Protestantse Gemeente te Deventer dakloos. Wij komen bij elkaar in de open lucht op de Worp, aan de overkant van de IJssel. De dienst begint om 10.30 uur. Vanaf 10 uur kunt u zich met het pontje over de rivier laten zetten. Graag een eigen stoel en zo nodig een paraplu meenemen. Ds. Ingrid de Zwart, ds. Saar Hoogendijk en ds. Elisabeth Postumus Meyjes gaan samen voor in deze dienst. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door het koperensemble Q-brass. Zondag 16 september, 10 uur Lebuinuskerk Vandaag is de dag dat we samen de nieuw ingerichte ruimte in de Grote of Lebuinuskerk intrekken. Vanaf 9.30 uur verzamelt de gemeente zich, bij de westingang van de kerk, op het plein voor de toren. Graag wat vroeg aanwezig zijn. Buiten schrijven we onze naam op een naamkaartje en spelden die op. Om 10 uur gaan we achter het brandende licht van Pasen en de Bijbels uit de verschillende locaties ons nieuwe huis binnen. In de dienst die volgt zingen drie cantorijen, zijn kinderen en volwassenen actief bij dit begin van een nieuwe situatie. De drie wijkpredikanten gaan samen voor. Feestavond zaterdag 22 september Feestelijke gemeentebijeenkomst, waarin we de kerk (opnieuw) verkennen en ons aan elkaar voorstellen 17.00-17.30 uur ontmoeting (inloop met drankje) 17.30-18.30 uur Gezamenlijke maaltijd. 18.30-19.30 uur ‘Ken je kerk’. Op speelse wijze verkennen we de ruimte van de Lebuinus. Pauze 20.00-21.30 uur Presentatie van de ‘oude’ kernen en van


De samenvoeging utgelicht

de diaconie, waaronder de revue ‘Voorheen Van Vlotenhof’ en een diaconaal ganzenbord. Vanaf 21.30 uur Afsluiting met een drankje. De avond wordt muzikaal omlijst.

Kernteam Jeugd Het kernteam jeugd wordt gevormd door de Jeugdraad, die al langer bestaat en tot nu toe gevormd wordt door: Wilma Nijland-Lambers, Gijsbert Karens, Anne Visser, Malene Commijs en Ingrid de Zwart. Onder de Jeugdraad, straks taakgroep jeugd, vallen de volgende onderdelen: oppasdienst, kindernevendienst, snuffel en basiscatechese, jongerencatechese en jeugdkerk en ook de zgn. ‘evenementen’ als Sirkelslag en Kampweekend. Het meeste jeugdwerk werd al gezamenlijk gedaan. Met het oog op de samenvoeging werden met name de ruimtes in de Lebuinus kritisch bekeken en ook heeft de jeugdraad per onderdeel de taken verdeeld. Elk onderdeel heeft een eigen coördinator. Ruimte voor de allerkleinsten We zijn blij te kunnen vertellen dat er voor de allerkleinsten onder ons een andere oppasruimte is gevonden. Tot 16 september zullen de kinderen nog in consistorie van de Lebuïnuskerk opgevangen worden, maar vanaf 16 september gaan ze naar, wat nu nog is, de kamer van Ingrid. Deze kamer wordt helemaal leeggehaald en kindveilig gemaakt. Er wordt gezorgd voor een goede plek om baby’s te verschonen, er komen boxen te staan en ook de veelgevraagde luieremmer wordt dan eindelijk een feit! Nieuw is ook dat er voor de dreumesen die daaraan toe zijn, materiaal beschikbaar is om verhalen te vertellen en knutselwerkjes te doen, zodat de overgang naar de kindernevendienst verkleind wordt. Het wordt een frisse en gezellige plek, waar je met een gerust hart je kindje in vertrouwde handen kunt achterlaten. Jeugdhonk Niet alleen in de kerk wordt er hard gewerkt en verbouwd, maar ook op de zolder van de kosterswoning zullen we ook nog aan de slag gaan! De bestaande jeugdruimte wordt uitgebreid en opgefrist. Het wordt een mooie ruimte voor de jeugdkerk en andere jeugdactiviteiten. Het grote en zware werk laten we graag aan sterke mannen uit onze gemeente over, maar daarna steken we zelf de handen uit de mouwen. Wanneer dit allemaal precies gaat gebeuren, dat weten we nog niet. We houden jullie op de hoogte. Kindernevendienst Veel jeugdactiviteiten zijn al PGD-breed georganiseerd, maar de kindernevendienst was nog wijkgebonden. De beide teams hebben in juni een eerste gezamenlijke bijeenkomst gehad waarin er werd kennisgemaakt en wat eigen-aardigheden zijn uitgewisseld. Voor iedereen gaat er wel iets veranderen. Zo gaan we werken met twee lesgroepen (onderbouw en bovenbouw) en zal er gecol-

Konig David. Foto Dewes van Lohuizen lecteerd worden tijdens de kindernevendienst. Dit jaar is de collecte van de kindernevendienst bestemd voor Stichting Guatemala 2007 van ons gemeentelid Folkert van Wijk. Hieronder valt een waterproject, maar ook een studieproject zodat kinderen kunnen studeren en bouwen aan hun toekomst. Namens kernteam Jeugd, Wilma Nijland-Lambers Jeugddiaken

Werkgroepen Bouwzaken en Inrichting Wie de afgelopen maanden doordeweeks in de Lebuinuskerk kwam heeft kunnen zien dat er door veel mensen hard gewerkt is aan het gebouw en de inrichting. Al die werkzaamheden moesten worden gecoördineerd en aangestuurd en daar zijn de mensen van de commissies bouwzaken en inrichting de laatste maanden heel druk mee geweest. De resultaten daarvan worden steeds beter zichtbaar. Niet alles zal 16 september klaar zijn, maar veel wel. Een kort overzicht van de stand van zaken. De Magistraatskapel wordt heel mooi afgesloten met een hek waarin opgenomen zijn de 12 gebrandschilderde ramen uit Het Open Hof. Heel bijzonder is dat ook de zoekgeraakte evangelist Lucas weer zijn plaats zal innemen tussen de andere apostelen. Dat raam is in de jaren tachtig verdwenen bij de verhuizing van de Gereformeerde kerk in de Smedenstraat naar het Open Hof. Onlangs werd in de nalatenschap van de heer Muis een fotoreportage van alle ramen gevonden en dat gaf voldoende houvast om een nieuw raam met Lucas te maken. Op 16 september kunt u Lucas weer zien. Een wonderlijke samenloop van omstandigheden. Het Petrusmozaïek uit de Van Vlotenhof en de luidklok van de Kerk aan de Smedenstraat hebben ook een plek gekregen in de Grote- of Lebuinuskerk. In het middenschip komen de nieuwe stoelen te staan met hiervoor twee kinderbankjes. Ook in de Magistraats-

17


De samenvoeging utgelicht 18

kapel en in de kooromgang komen nieuwe stoelen. De geluidsinstallatie voor de gehele kerk is opnieuw aangelegd en deze functioneert nu heel goed. Tevens is hieraan gekoppeld een mogelijkheid voor TV opnames. De lichtinstallatie is ook gedeeltelijk opnieuw aangelegd. Een deel moet nog gebeuren maar daarvoor wachten wij nog op een vergunning van de gemeente. In het middenschip is de verwarming nagekeken en de regeltechnische installatie is vervangen daar deze na ruim vijftien jaar versleten was. Op de platen van de verwarming ligt nu een vloer van keramische tegels en daarop de nieuwe vloerbedekking van geweven vinyl. De keuze voor het nieuwe liturgisch meubilair is uitgesteld. Voor het bronskleurige ontwerp dat door de werkgroep inrichting was voorgesteld bleek nog niet voldoende draagvlak te zijn. Bij een meningspeiling daarover was weliswaar en meerderheid positief, maar er waren ook veel negatieve reacties. Daarom heeft de A.K. besloten meer tijd te nemen voor een verantwoorde en gedragen keuze. Voorlopig gebruiken wij het liturgisch meubilair van de Lebuinuskerk totdat volgend jaar een beslissing is genomen over een ontwerp voor het nieuwe liturgisch meubilair. Er is en wordt ook gewerkt aan de herinrichting van consistoriekamer en andere kamers, zodat onder andere de kinderopvang een geschikte ruimte krijgt. De toiletten worden opgeknapt. Over uitbreiding van het aantal toiletten is nog niet besloten omdat op dit moment samen met de NV Bergkwartier wordt onderzocht of facilitaire voorzieningen van de Grote Kerk en de aanliggende Mariakerk gecombineerd kunnen worden. De hier genoemde werkzaamheden hebben rechtstreeks te maken met de samenvoeging. Een ander deel van het werk dat nu wordt gedaan zou anders ook zijn uitgevoerd. Een monumentaal gebouw als de Grote Kerk moet nu eenmaal goed onderhouden worden. Voor dat werk is 70% subsidie beschikbaar, maar dat betekent ook dat meer overleg nodig is met de Rijksdienst Monumentenzorg en de gemeente. Hierbij gaat het onder andere om het opknappen van de zerken. Dat is nu voor 60% klaar, maar zal op 16 september nog niet helemaal afgerond zijn. Het restaureren van de vloer van het Hoogkoor vraagt meer tijd. De preekstoel is gerenoveerd waarbij de luifel van de preekstoel wat hoger geplaatst is, zodat deze nu ook geschikt voor voorgangers van meer dan gemiddelde lengte. Alles ziet er weer heel mooi uit. De gevel van de consistoriekamer wijkt naar buiten en zal worden rechtgezet. Het westportaal wordt de hoofdingang van de kerk en dat vraagt nog de nodige aanpassingen, waarvoor monumentenvergunningen en subsidieaanvragen nodig zijn. Als dat gereed is zal de ‘winkel’ voor de vele bezoekers naar die westzijde van de kerk verplaatst worden, onder de muurschildering van de Hof van Gethsémané. Kortom: er is en wordt hard gewerkt aan het gebouw waar wij vanaf 16 september allemaal samen de eredienst mogen vieren. In de mooiste kerk van Deventer. Redactie, met dank aan Henk van Koeveringe en Bernard van Leeuwen

wat beweegt de mens achter De afgelopen maanden is er in de Wervel veel aandacht geweest over het proces van samengaan. Over de betekenis van dit besluit voor Het Open Hof en voor De Van Vlotenhof is veel geschreven. Net voordat de deuren van de Lebuinuskerk de deuren zijn waar de hele Protestantse Gemeente Deventer voortaan door naar binnen gaat besteden wij aandacht aan de Lebuinuskerk. Wij doen dat in een gesprek met ds. Ingrid de Zwart. In gesprek met ds. Ingrid de Zwart Het is begin augustus. Op een woensdagmiddag heb ik een afspraak met ds. Ingrid. Ik ben benieuwd naar haar verhaal. Hoe ervaart zij het proces van samengaan, zoals dit tot nu toe verlopen is en hoe ziet zij de toekomst? Als ik binnenkom in de Lebuinuskerk hoor ik het orgel spelen, er lopen bezoekers rond en midden in de kerk wordt gewerkt aan het leggen van keramische vloertegels. Ingrid staat met een paar bezoekers te praten. Voor de rust trekken wij ons terug in de predikantenkamer. Mijn eerste vraag is waar zij nu, aan het eind van het proces van samengaan, naar uitkijkt. Voor haar is dat het werken met collega’s op één plek. En de tijd die het oplevert als je niet meer elke week een kerkdienst hoeft voor te bereiden. ‘We doen dat nu nog allemaal afzonderlijk, maar straks wisselen we elkaar af. Hierdoor blijft er veel meer tijd over voor andere taken en activiteiten, zoals het pastoraat, het jeugd- en jongeren werk, het kerk zijn in de stad. Het samengaan scheelt veel tijd die straks het werk in de gemeente ten goede zal komen. Nu, in deze fase, verheug ik mij op wat komen gaat. Niet alleen de intensievere samenwerking tussen de predikanten, maar ook het feit dat de vele vrijwilligers uit de drie kernen hier straks allemaal hun plaats gaan innemen en allemaal vanuit dit gebouw aan de slag gaan. Die gezamenlijkheid geeft een gevoel van kracht. Dat is wat er in deze tijd nodig is. Straks zal iedereen hier zijn plek innemen, ieder op zijn of haar eigen manier. Voor iedereen is dit gebouw een “nieuw” gebouw aan het worden. Voor de mensen die vanuit de andere kerkgebouwen hier naar toe trekken zal het nieuw zijn maar ook voor de mensen die niet hoeven te verhuizen, maar wel in een proces van “kwartiermaken” voor de nieuwkomers terecht zijn gekomen. Het dicht trekken van de deur en weggaan is zwaarder dan blijven, maar ook voor de blijvers verandert er veel en daar is men hier druk mee. We ervaren hier aan den lijve de verbouwingen en aanpassingen in het gebouw. We vragen ons steeds af hoe er voor gezorgd kan worden dat iedereen zich hier straks “thuis” voelt. Verder leeft in de Lebuinuskerk sterk de vraag wat er gaat gebeuren met onze mooie liturgie. Men is erg benieuwd naar de uitkomsten van het rapport van de werkgroep eredienst’.


De samenvoeging utgelicht

ik heel erg jammer. Tegelijk weet ik dat je dat niet altijd kunt voorkomen. Mensen zijn vrij om te kiezen’. ‘Bij het veranderingsproces is gekozen voor een breed uitgewerkt proces waardoor het draagvlak ook breed is. Het motto was steeds: wij werken samen naar de verandering toe. Dat heeft tijd gekost, maar het was een goed model om zoveel mogelijk iedereen bij de veranderingen te betrekken. En nu is het tijd dat dit deel van het proces afgesloten wordt en dat we nu samen van start gaan in een kerkgebouw. Dan wordt zichtbaar wat er tot nu toe allemaal gebeurd is aan voorbereidingen’. En daar ziet Ingrid echt naar uit. Op mijn vraag wat Ingrid verwacht na het samengaan zegt zij: ‘Wij zullen vast tegen dingen aanlopen waar niet aan gedacht is. Je bent zeker een jaar, of meer bezig om naar elkaar toe te groeien en met elkaar naar nieuwe wegen te zoeken, daar moet je rekening mee houden. Veel mensen zijn van goede wil, die zetten zich wel in. En ik hoop dat humor ons hierbij kan helpen, ik zal dat zeker gebruiken’.

(Eigen foto)

‘Er is hier een omslag gekomen van denken over het samengaan. Bij de start van het proces werd door Lebuinussers vaak gezegd: “Iedereen is hier hartelijk welkom. Wij zetten de deuren open”. Nu is dat anders. Iedereen hier is zich er inmiddels ter dege van bewust dat het erom gaat dat hier in deze kerk, op deze plaats, met drie kernen gezamenlijk iets nieuws begonnen wordt. Men beseft heel goed dat het gaat om samen verder gaan, om samen aan “een nieuwe kerkgemeenschap” te bouwen’. In mijn hoofd klonk toen een zin van een lied van Huub Oosterhuis: ‘Zie ik ga iets nieuws beginnen, merk je het niet’. Blij is Ingrid met de grote belangstelling en betrokkenheid van de mensen van de Lebuinuskerk bij het proces van samengaan. Dat werd ook zichtbaar op de gemeenteavonden die over de samenvoeging gingen. Daar werd constructief, met interesse en respect meegedacht, feed back gegeven. ‘Veel mensen hier komen van elders en weten al wat het betekent, als je kerk gesloten wordt. Velen hebben dit in het verleden ook meegemaakt in een andere stad of in het dorp waar zij vandaan kwamen’ zegt zij hierover. ‘Het is indrukwekkend hoeveel mensen uit alle drie kernen er achter de schermen bezig zijn met de verandering. Zij leggen nu de basis waardoor het voor iedereen makkelijk wordt om straks naar binnen te gaan en zijn of haar plaats in te nemen, waardoor deze prachtige ruimte, het grote mooie huis, ons huis en jouw huis gaat worden. Er zullen ook mensen zijn die zich niet thuis zullen voelen. Ik weet dat er mensen zijn, die afhaken en dat vind

Het valt mij op dat Ingrid veel vertrouwen in de toekomst heeft. Zij beaamt dat. Zij heeft ook veel vertrouwen in de mensen. ‘Ik ken heel veel mensen in de gemeente die echt van goede wil zijn. Bij de meeste mensen hier leeft van harte de intentie om er iets van te maken’. Kun je het daardoor ook ‘overlaten’ aan...? ‘Ja, ik weet dat het goed komt. Ik heb de afgelopen maanden nooit gedacht: ik moet er overal en altijd bij zijn, bij elk onderdeel van het voorbereidingsproces. Ik had genoeg aan pastoraat en jeugdwerk. Ik vertrouw de groepen die de andere zaken regelen volkomen. En de algemene kerkenraad is een fijn team geworden. Alles wordt, ook met de projectgroep, diepgaand doorgesproken. Dat schept vertrouwen voor de toekomst’. Bijzonder vind ik hoe Ingrid vol vertrouwen in het proces staat terwijl zij ook weet dat er voor haar werk ook veel zal veranderen. Die veranderingen zullen als een rode draad door haar werk heen gaan lopen. Om een voorbeeld te noemen: dat het aantal diensten waarin zij per maand voorgaat afneemt schept weliswaar tijd, maar zij ervaart het ook wel als een verlies. Want de voorbereiding van de dienst gaf tot nu toe een weldadig ritme aan haar werkweek. Van maandag tot vrijdag was zij op een bepaalde manier met een Bijbeltekst en de liturgie bezig. Dat kleurde drie van de vier weken. Dat ritme zal ze missen, maar ze weet zeker dat ze wel weer een nieuwe regelmaat zal vinden in haar bestaan , die haar spiritualiteit kan voeden En bovenal verheugt zij zich erg op de samenwerking. Daarom gaat zij vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Thilde de Haan Met dank aan ds. Ingrid voor het gesprek en haar openheid

19


Diaconie

Van de diaconaal werker

Diaconaal café van start gegaan De verschillende kerken in Deventer zetten zich volop in voor de stad, en in het bijzonder voor kwetsbare medebewoners. Samenwerking en afstemming tussen al deze initiatieven is van groot belang. Daarom nam ik samen met de coördinatoren van het Meester Geertshuis en de Herberg van Ars, het initiatief voor het diaconaal café: een trefpunt voor alle betrokkenen bij diaconaal werk van de diverse christelijke kerken in Deventer. De start van het café was op 5 juli in de Herberg van Ars, het onlangs geopende diaconale centrum van de RK-kerk aan de Rielerweg. Aanwezig waren mensen uit de protestantse gemeenten Deventer en Colmschate, uit de RK kerk, de 3GK samenwerkingsgemeente, en de pinkstergemeenten. We waren blij met de grote opkomst (23 mensen) en de goede sfeer, die nog werd verhoogd door het aansnijden van een feestelijke taart. Hiermee werd het diaconaal café ingewijd.

20

Inhoudelijk stond de avond in het teken van individuele hulpverlening. Hoe en in welke vorm geef je ondersteuning aan individuen en gezinnen die bij je diaconie aankloppen? Jaap de Bruijne van de Ichtuskerk schetste een beeld van de werkwijze van de diaconie aldaar. Waarna we een video bekeken over gezinnen zonder geld, die goed duidelijk maakte door welke oorzaken mensen in armoede komen. Uit de discussie die volgde bleek een breed besef dat wezenlijke hulp vooral empowerment is: het activeren en sterker maken van mensen, hen over de drempel helpen. Van belang is ook om de mens achter de vraag te erkennen. En praktische hulp verdient de voorkeur boven het geven van geld. De discussie kan bijdragen aan het aanscherpen van ieders diaconale aanpak. Het thema riep in elk geval zoveel op dat er wellicht ook een volgend diaconaal café aan gewijd wordt.

Het diaconaal café gaat drie à vier maal per jaar plaatsvinden, roulerend op de verschillende locaties. Op 29 oktober is het volgende, dan zijn we te gast bij het House of Hope in de Rivierenwijk. Bij het bevorderen van de stedelijke diaconale samenwerking word ik geïnspireerd door wat er in Lelystad gebeurt. Daar is het Interkerkelijk diaconaal overleg (IDO) werkzaam, waarover ik in juni een workshop bijwoonde. De stichting IDO wordt gedragen door negen kerken van heel verschillende signatuur, en beheert een aantal inloophuizen, een voedselbank en de schuldhulpverlening. Duidelijk werd dat kerken vaak makkelijker samenwerken als het gaat om praktische, diaconale inzet voor de stad. Dan hoef je het niet per se te hebben over dogma’s en belijdenissen, die vaak best verschillen. Zo’n brede stichting staat ook sterk in contacten met de burgerlijke gemeente en met financiers. Zo zijn er meerdere vormen denkbaar van diaconale samenwerking. Welke vorm die in Deventer ook krijgt, ik hoop en verwacht dat het diaconaal café een stap is om als kerken samen Gods liefde zichtbaar te maken in de stad. Een hartelijke groet, Henk-Jan Gosseling h.gosseling@kerkinactie.nl, tel.0646166193

Vrienden van Mikondo Bloembollen? Mikondo! Als u dit leest is de zomer al grotendeels weer voorbij en zijn we alweer bezig voor de bloembollenactie. Voor de elfde keer organiseren we onze actie en dit jaar hebben we ook weer een aanvraag gedaan om door Impulsis (een initiatief van Edukans, ICCO en KerkinActie) gesteund te worden. De opbrengst besteden we aan de bijscholing van de leerkrachten die elk jaar tussen € 3.000,00 en € 4.500,00 kost. Voor de bloembollenactie gaan we voor een netto opbrengst van € 2.500 euro. Wilt u een bestellijst? Bel me even en hij wordt bezorgd of neem de folder uit de kerk mee. In september en de eerste week van oktober kunt u uw bestellijsten inleveren. Wilt u ons steunen? Word dan donateur en maak regelmatig een bedrag over op giro 9394095 t.n.v. de Vrienden van Mikondo. Meer info? Bel Dewes van Lohuizen (0570621390).

Een kleine update van Stichting Miramundo De bouw van het Tourism Training Centre in Honduras vordert met grote sprongen. De drie gebouwen (hoofdgebouw en 2 gastenverblijven) zijn in ruwbouw klaar. Momenteel wordt er gewerkt aan elektriciteitsvoorziening en sanitair. Elektriciteit wordt onttrokken aan de waterkrachtcentrale, groene energie! De aftakking van het net naar het Tourism Training Centre is gesponsord door de lokale energie maatschappij. Fijn om te merken dat ons project ook lokaal breed gedragen wordt. Er is een waterreservoir aangelegd, dit zal ervoor zorgen dat


Voor de kinderen van basis en de middelbare school is het momenteel vakantie, zij beginnen in september weer aan het nieuwe schooljaar. Ook dit jaar zullen er weer nieuwe leerlingen komen uit kansarme gezinnen, om een kwalitatief hoogstaande tweetalige opleiding te krijgen in de Villa Verde school. Vanaf het schooljaar 2013-2014 zal de vakopleiding Toerisme van start gaan. De komende maanden zullen we overleg hebben met onze lokale partner organisatie ALCS en de Saxion Hospitality Business school over de verdere invulling van de opleiding.

vergaderingen van de Diaconie en de kerkenraden, houdt de Diaconie zich met veel andere zaken bezig. Daartoe zijn er meerdere commissies binnen de Diaconie. Een daarvan is de commissie Omzien naar Elkaar. Deze commissie voert haar diaconale kerntaak uit door het onder andere het verlenen van praktische en financiële hulp aan mensen die daarom vragen of die door derden werden aangemeld. Zo kunnen er renteloze leningen verstrekt worden, problematische schulden (huur, energie, water) afgelost worden en bijvoor het geven van Noodstuiver om direct in een acute noodsituatie te voorzien. 16 september – Miramundo 2e collecte vredeswerk De diaconale collecte bestemd voor de Stichting Miramundo. Dit is een kleine particuliere ontwikkelingsorganisatie, die zich richt op ontwikkelingsprojecten in Honduras. De stichting bestaat uit vrijwilligers, waaronder onze eigen gemeenteleden Katrien en Bert de Jong.

Hartelijke groet, namens Miramundo, Bert en Katrien de Jong

23 september – ZWO-collecte 2e collecte voor de jeugdzondag

Giften

ds. Elisabeth Posthumus Meyjes

In oktober en november van 2011 is Jake Schimmel, een theologie student uit Kampen, zeven weken naar Zambia geweest om daar met eigen ogen te ontdekken wat TEEZ (Theological Education by Extension in Zambia) allemaal doet. Een uitgebreid verslag van deze student is te vinden in de wervel editie van mei. Ook deze collecte gaat weer naar TEEZ. Hierbij worden in verschillende kerken in Zambia theologische cursussen gegeven aan gemeenteleden, op een manier die niet te duur is en die gemeenteleden niet teveel tijd kost.

Bij de collectes

30 september – Alafya Foundation

2 september – Stichting Present

De Alafya Stichting Ghana is een Stichting die zich bezig houdt met kinderen in Ghana, waaronder veel weeskinderen. De Alafya Stichting Ghana, opgericht in 2006 is een charitatieve Christelijke instelling, die er naar streeft kinderen die dat nodig hebben zo goed mogelijk op te vangen.

De afgelopen periode heeft de wijkkas Lebuinuswijk voor het verjaardagfonds 35 euro en twee giften van fam. B. 20 euro en dhr. V. 50 euro ontvangen. Alle gevers hartelijk dank.

Wim Smallegoor

Gift van de familie W. 20 Euro voor de kerk. Gift van de heer V. 50 euro voor de kerk. Gift van de familie P. 50 euro voor de diakonie. Voor allle giften hartelijk dank.

Vanuit een christelijk-sociale motivatie slaat Stichting Present Deventer een brug tussen mensen die iets willen doen voor anderen en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Veel mensen zijn bereid van hun tijd en kwaliteiten te geven en te delen. Zeker als het gaat om het geven van hulp aan mensen die niet, of met grote moeite, de regie over hun eigen leefsituatie hebben door gebrek aan geld of gezondheid of in een sociaal isolement leven. Vaak ontbreekt het degenen die willen helpen aan de kennis of de mogelijkheden om daar zelf actie in te ondernemen. Present neemt hen die taak uit handen. Zo werken we aan een samenleving waarin het weer vanzelfsprekend wordt dat men naar elkaar omziet. 9 september – Diaconie 2e collecte voor ‘help de nieuwe kerk in Moerwijk’ Zondag 9 september vragen wij uw aandacht voor het werk van onze eigen Diaconie. Naast de ambtelijke aanwezigheid in kerkdiensten, dienst bij het avondmaal, het inzamelen en besteden van gaven en het participeren in

Diaconie

ook in de droge tijd – wanneer de rivier opdroogt tot een klein stroompje - er voldoende vers water voorhanden is. Omdat we met het Tourism Training Centre ook een voorbeeld willen zijn om ecologisch verantwoord te ondernemen, wordt er een systeem aangelegd om het afvalwater te scheiden en te zuiveren. We dragen op deze manier bij aan het zevende millenniumdoel: zorgen voor een duurzaam leefmilieu.

De belangrijkste doelstelling is het ondersteunen van kinderen in de doelgroepen, er zorg voor dragend dat zij kunnen opgroeien en zich ontwikkelen in een huiselijke omgeving tot zij in staat zijn op eigen benen te staan Voor meer informatie: www.alafyafoundation.org

21


Met naam en toenaam

Geboorte Diede Johan is op 1 juli geboren, zoon van Anneke en Conraad Hasman-v.d. Oever. Een geboorte waar met reden vol spanning naar is uitgekeken, maar wat is hij, zondagskind, welkom en wat zijn ook zijn broertjes blij met hem! Het is nog een onzekere tijd met de nodige onderzoeken. Dat Diede door alles heen vreugde zal brengen en een goed leven mag krijgen. Het adres van familie Hasman is Draaiomsweg 42, 7431 CX Diepenveen. Eva is op 7 juli geboren, dochter van Jessie en Theo van Klaveren, zusje van Daniël – voor wie het best even wennen is. We wensen jullie veel geluk met elkaar – en dat Eva spelenderwijs een mooi mens mag worden, in staat om liefde te geven en te ontvangen! Het adres van familie Van Klaveren is Oudegoedstraat 60, 7413 EH Deventer. Bedankt Wij willen iedereen bedanken voor de vele lieve reacties bij de geboorte van onze zoon. Het is fijn om te merken dat zoveel mensen aan ons dachten. Diede is gelukkig weer thuis en maakt het goed. De zorgen zijn helaas nog niet helemaal weg, maar we hopen er het beste van. Wij zijn inmiddels overgegaan naar de kerk van Diepenveen en wensen iedereen alle goeds toe in welke kerk dan ook. Een kerk: dat zijn de mensen en niet het gebouw dat hebben we duidelijk mogen ervaren. Hartelijke groeten van Conrad, Anneke, Jannes, Teuntje en Diede

22

Doop Ds. Ingrid de Zwart gaat op 7 oktober voor in een viering waarin de heilige doop wordt bediend aan Eduard Poot, zoontje van Anna en Jean-Michel Poot en broertje van Konstantin. Wij gedenken Gerritje de Boer-Konijnenberg A’dam 8 oktober 1928 - Deventer, 18 juli 2012 In haar Heer en Heiland ontslapen stond er op de rouwkaart waarin haar familie bericht deed van haar overlijden. Al lang hield de gezondheidssituatie van Elly de Boer te wensen over. Steeds kleiner en brozer werd zij. In de Grote Kerk waar ze lange tijd op zondag een vaste gast was, kwam ze al een tijd niet meer. Wel ging ze naar de diensten in de Bloemendal, waar ze woonde. Daar leidde ze haar eigen leven, waarin ze het vaak niet gemakkelijk had. Ze miste haar man Jan, die al in 2003 overleden was. Het leven was eenzaam geworden zonder hem. Heel veel vrienden had Elly niet. Haar troost vond ze in het geloof. ‘Veilig in Jezus armen’ stond er ook op de rouwkaart. Zo heeft Elly dat ervaren. De afscheidsdienst vond plaats in de kerkzaal van De Bloemendal op maandag 23 juli. Aansluitend vond de begrafenis plaats op Steenbrugge; alwaar zij in vrede rusten mag, geborgen bij God. Haar familie wensen wij sterkte toe! ds. Ingrid de Zwart, namens pastor Martin de Vlas

Eef van Putten-ten Bosch 9 april 1933 - 14 juni 2012 Op donderdag 14 juni 2012 overleed Eef van Putten-ten Bosch, 79 jaar oud. Eef woonde nog niet lang in Deventer samen met haar partner Frits Kok uit Almelo. Een vrouw uit één stuk was zij. Altijd in contact met anderen via bezoek of telefoon. Geboren in Apeldoorn trok zij naar Raalte. Daar diende zij jaren als diaken. Na de dood van haar man trok Deventer waar dochter Herma woont. Vol vertrouwen op een weerzien in zaligheid nam Eef afscheid van haar dierbaren. Eef is begraven in Ugchelen, begraafplaats Heidehof. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Waar liefde is en goedheid daar is God. ds. Elisabeth Posthumus Meyjes Annette Hindrika Smit Bedum, 30 augustus 1931 - Deventer, 29 juli 2012 Voor iedereen die woonde en werkte in Corel was Annie Smit een bekende verschijning. Na zware jeugdjaren, getekend door bittere armoede en ziekte kwam ze uiteindelijk daar als hoofd van de huishouding te werken. Nauwgezet en plichtsgetrouw, zo stond ‘ juffrouw Smit’ bekend. Makkelijk in de communicatie was ze niet altijd. Maar er waren familieleden, neef Hidde en zijn vrouw Hanneke, jeugdvriendin Elly en in Deventer Ben en Baukje Draaijer die naast haar stonden, tot het eind. Met Ben en Baukje had zij haar afscheid al voorbereid, de liederen en muziek uitgekozen. Zo namen we in crematorium Steenbrugge op 6 augustus afscheid van haar met o.a het lied: Wat de toekomst brenge moge en de woorden van psalm 139. Allen die haar vertrouwde aanwezigheid nu missen wensen we de kracht toe van Gods aanwezigheid en de vele herinneringen. Ds. Ingrid de Zwart Theodora Lukkien-Wortel Amsterdam, 16 juni 1930 - Deventer, 9 augustus 2012 Op 15 augustus namen we in een dienst in crematorium Steenbrugge afscheid van Thea Lukkien-Wortel. Al langere tijd was zij ziek, maar haar overlijden kwam toch nog onverwacht snel, kort na haar komst in zorginstelling P.W. Jansen. Daar was zij opgenomen in de kamer naast haar man Jan, die daar revalideert. Vele herinneringen aan deze bijzondere en sterke vrouw werden opgehaald, door haar dochter Agnes, door Jan en zijn zoon Heimerik. Wat een geweldige moeder was zij voor Agnes, die zij alleen opvoedde en wat een geluk viel haar, die zo beschadigd was, ten deel in Jan. Door alles heen was haar geloof haar levensbron, God gaf haar de kracht om steeds weer door te gaan. We luisterden naar een psalm over deze God, die bij ons blijft, zelfs over de grenzen van het dodenrijk heen, Die ons kent, dieper dan wij onszelf kennen, psalm 139. In het Open Hof wordt zij zeer gemist, want daar was zij iedere zondag te vinden. Maar het grootste gemis ervaren Jan, Agnes en Heimerik. We bidden hen toe, dat zij de kracht van Gods nabijheid zullen ervaren in deze zware tijd. Ds. Ingrid de Zwart


Reserveren ruimtes in de Grote Kerk Vanaf midden september 2012 zullen onze kerkdiensten en ons andere kerkenwerk plaatsvinden in de Grote of Lebuinuskerk terwijl tegelijkertijd de Van Vlotenhof en Het Open Hof voor ons kerkenwerk worden gesloten. Alleen voor activiteiten die dichtbij mensen moeten plaatsvinden zodat ze niet passen bij een centraal gelegen kerkgebouw wordt een uitzondering gemaakt. Het gaat daarbij om de kring voor mensen met een verstandelijke beperking van Philadelphia die in het Van Vlotenhof wordt gehouden, de vrouwenvereniging Tuindorp en de inloopmorgen in Het Open Hof. Alle andere activiteiten gaan naar de Grote Kerk. Het is dus belangrijk tijdig afspraken te maken met koster Marco Heemskerk om te komen tot een goede planning en gebruik van de beschikbare faciliteiten en ruimtes. Adres: kosterlebuinus@pkn-deventer.nl, of: tel. 0570 -645962 Namens de Algemene Kerkenraad : Kleis Oenema Voorzitter College van Kerkrentmeesters Renovare De bijbelgespreksgroep komt op donderdagochtend 13 september bijeen van half tien tot 11 uur in het Open Hof. De locatie van 27 september is de Grote Kerk. Wij beginnen met de bespreking van het slot van Lukas 9, dat handelt over het volgen van Jezus. Iedereen is welkom. Gebedsgroep Deze maand komt de gebedsgroep wekelijks bijeen op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Tot midden september in het Open Hof. De locatie daarna wordt nog

bekend gemaakt na overleg met betrokkenen. Belangstellenden zijn van harte welkom. Hans de Jong Gespreksgroepen 17 september is om 16 uur de gespreksgroep in Corel in de bibliotheek. 17 september om 20 uur is de bijzondere gespreksgroep in de Van Vlotenhof. 18 september van 14 tot 17 uur generale ‘voorheen van Vlotenhof’ in de Lebuinuskerk. 25 september om 12 uur Broodje Bijbel Wechelerweg 37 Diepenveen, We lezen 1 Samuel hoofdstuk 1 tot en met 3. ds. Elisabeth Posthumus Meyjes Overzomeren Nog één keer overzomeren in dit seizoen In september rest ons nog één overzomeractiviteit. Wat hebben we weer een leuke bijeenkomsten gehad dit jaar en wat werd alles goed bezocht, gemiddeld telden we tussen de twinitg en dertig deelnemers per keer. Ook de geldinzamelingsactie liep en loopt van een leien dakje; we komen weer over de 100 euro als het zo door gaat. Op 11 september zou de afsluiting in Het Open Hof zijn, met een maaltijd. Maar omdat er daar door omstandigheden geen koster is, wijken we uit naar de Van Vlotenhof. Om 10.00 u. is iedereen daar welkom, we gaan zingen en kaarten maken en koster Hans Rietman schotelt ons rond 12.00 u. een lekkere broodmaaltijd voor! Iedereen is welkom! Maar vergeet u niet op te geven, als u dat nog niet gedaan hebt! En in 2013 gaan we weer verder! En verder: de commissie die de activiteiten organiseert kan altijd nieuwe leden gebruiken. Wilt u zich een aantal bijeenkomsten per jaar inzetten voor een zinvolle en vrolijke bezigheid in een leuk team, meld u dan bij onze contactpersoon Johan Tolkamp tel. 617877 Hartelijke groet van de overzomercie Snuffelen bij de verkooptafel van Overzomeren

Gemeente in bewging Gemeente in beweging

BELANGRIJKE MEDEDELING voor alle groepen

23


Gemeente in beweging

Themalunch ouders (jonge) kinderen In de nieuwe samenstelling van de gemeente willen we het werk voor kinderen en jongeren krachtig ter hand nemen. Daarbij richten we ons niet alleen op de kinderen, maar ook op ouders. Wie een kind liet dopen kreeg voorheen in beide voormalige wijken een uitnodiging voor een bijeenkomst met andere ouders, predikant en ouderling. Daar gaan we nu gezamenlijk mee verder, o.a in de vorm van een zgn. themalunch; een lunch voor alle ouders van (jonge)kinderen, dus niet alleen voor doopouders. Niet alle ouders kiezen namelijk voor de kinderdoop. De eerste themalunch (in een serie van vier à vijf keer per jaar), in de nieuwe situatie, wordt gehouden op zondag 14 oktober. Deze lunch zal in het teken staan van een kennismaken met elkaar, nu we als drie kernen bij elkaar gevoegd zijn. Het thema luidt: ‘Wat beweegt mij?’ Wat beweegt jou als ouder, wat inspireert jou en wat wil jij doorgeven aan je kind(eren)? Neem iets mee, een voorwerp, wat iets van jouw inspiratie laat zien! Wie mee wil doen moet zich zoals altijd even opgeven, i.v.m. de lunch en materiaal. Graag voor 10 oktober bij de koster: kosterlebuinus@pkn-deventer.nl Namens de jeugdraad, Ingrid de Zwart

Een huis dat iedereen toch wenst Een huis dat iedereen toch wenst Een huis dat je omarmt, Je bloeit er op, je bent er mens, Een huis dat je verwarmt Een huis ook voor de diepste nacht Herbergzaam als een schelp, Een huis dat altijd op je wacht, Je minzaam overstelpt

24

Een huis dat je royaal beschermt In tijden van verdriet, Zich troostend over je ontfermt, Je al haar liefde biedt. Is alles stil, je hoort de zee, De eeuwigheid die ruist. Je zwijgt, je zingt, je ademt mee. Gezegend is dit huis. Hans Bouma


Bisschop Tutu verblijft in september enige dagen in onze stad, om zich in te zetten voor een geldwervingsactie voor een fonds waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderen in Zuid-Afrika. Op vrijdag 21 september wordt er om 12.30 uur een viering gehouden met bisschop Desmond Tutu in de Grote Kerk van Deventer. Deze viering heeft als thema ‘gerechtigheid, vrede en vreugde’ (prayer for justice, peace and joy). We staan samen op vele manieren stil bij deze kernbegrippen in het leven van bisschop Tutu. We luisteren naar gedachten over deze thema’s uit de joodse, christelijke, islamitische en humanistische gemeenschappen in Deventer. We zingen onder begeleiding van het orgel van de Grote kerk, bespeeld door Jan Kleinbussink. Harmonie Orpheus uit Bathmen zal spelen. De Afrikaanse zangeres Barbara Gwanmesia verleent haar medewerking en ook luisteren we naar een ad hoc koor o.l.v. Jan Kleinbussink dat met de bezoekers een door bisschop Tutu geschreven lied laat horen. Op het einde van de viering vragen we of bisschop Tutu een zegenbede wil uitspreken. Iedereen die deze viering wil bijwonen wordt gevraagd één mooie bloem mee te nemen en uiterlijk een kwartier van te voren, dus voor 12.15 uur, in de Grote Kerk aanwezig te zijn. De kerk is open vanaf 11.45 uur. Bij de uitgang van de kerk wordt gecollecteerd voor de Desmond and Leah Tutu Legacy foundation. Meer informatie, ook voor de rest van Tutu’s programma op: www.desmondtutu.nl www.deventer.nl www.pkn-deventer.nl Desmond Tutu: optimisme en hoop Uit: ‘Woorden van geloof, hoop en liefde’, Jack van Ham, uitgave van de PKN De woorden optimisme en hoop schoten mij te binnen toen ik het prachtige interview zag dat Joris Luyendijk hield met de Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu. Luyendijk vroeg Tutu hoe het toch kwam dat hij altijd zo optimistisch was. Wordt hij nooit moe van het voortdurend geweld in Afrikaanse landen, de eindeloze en uitzichtloze armoede, het plunderen van het continent, de desastreuze gevolgen van klimaatverandering? Tutu antwoordde met getuite lippen, glinsterende ogen en een aanstekende glimlach. ‘Beste Joris, het is geen optimisme wat je ziet. Het is hoop. Hoop gebaseerd op mijn geloof. Mijn geloof dat me vertrouwen geeft in het goede van de mens en de rotsvaste overtuiging dat we uiteindelijk de goede weg vinden, welke dat ook moge zijn.’

Eind september zal het Deventer Kerkcafé haar deuren weer wijd open zetten voor de velen onder ons die zich interesseren voor het gesprek tussen en over kerk en stad. Op dit punt verandert er niets. Interesse in elkaar, interesse in de medemens, blijft ook komend jaar het centrale thema. Wat wel verandert is de dag waarop het Kerkcafé zijn deuren open zet. Was jarenlang de laatste vrijdag van de maand de dag van het gelag, vanaf september zal dat de laatste zondag van de maand zijn. Regelmatig hebben wij ons afgevraagd of de vrijdag wel het juiste moment van samenkomst was. Echt waar, wij weten het niet. Maar toen Martin Walton aangaf in de komende tijd niet meer op vrijdag het interview te kunnen afnemen, was het besluit om uit te wijken naar de zondag snel genomen. Wij gaan het proberen. En als iedereen komt hebben we de juiste beslissing genomen. Laat ons in deze waan en kom de laatste zondag van september in groten getale. ’t Zou toch leuk zijn als de Magistraatskapel te klein blijkt te zijn.

kerk in de stad

Het Deventer Kerkcafé

Viering met Desmond Tutu op vrijdag 21 september

Wat bieden wij? Natuurlijk het allerbeste: Sieth Delhaas, Peter Koopman, Theodoor van der Voort en Ada Bunschoten. Allemaal groten in deze regio; groten die klein zijn begonnen en bescheiden zijn gebleven. Herkent u zich in hen? Hebt u meer informatie nodig? Kijk dan even onze prachtige drieluikfolder. En hebt u dan nog vragen? Kom dan naar de laatste zondag van de maanden september tot en met december, om 16.30 uur in de Magistraatskapel van de Lebuinuskerk. PASSAGE Maandag 10 september 2012, onze eerste vergadering van een nieuw seizoen. We beginnen goed, een lezing over Maria Magdalena. Een boeiend verhaal dat u mogelijk nooit zo hebt gehoord. Een verhaal om over na te praten en/of denken. Mevrouw D.v.Hoegee is de spreekster, zij komt uit Nijverdal. We beginnen de avond zoals gebruikelijk om 19.45 uur in Het Open Hof aan de Karel de Grote Laan 361. Gasten zijn zeer welkom! Namens het bestuur: Elly Harleman van Noort, tel. 0570/632720 PCOB - PROTESTANTS CHRISTELIJKE BOND VOOR OUDEREN, AFDELING DEVENTER (waaronder vallen Bathmen, Colmschate, Deventer, Diepenveen, Lettele, Okkenbroek en Schalkhaar) Op woensdag 19 september is er in de Van Vlotenhof, Joh. Van Vlotenlaan 86 te Deventer, weer een bijeenkomst. Ds. Jan Schonewille, die sinds 2000 als bestuurslid deel uitmaakt van de Stichting Joodse Werkkampen, zal dan een lezing over de Joodse werkkampen houden. Op 9 januari 1942 kregen 2000 joodse mannen het bericht dat zij zich voor een keuring moesten melden bij de

25


kerk in de stad Tijdens de boekenmarkt vonden er vele activiteiten plaats in de Grote Kerk. Burgemeester Heidema hield de preek van de leek en ’s middags was er de Grote nationale Bijbelquiz. Foto: Paul Vlaardingerbroek

26

Joodse Raad in Amsterdam. Een dag later werden ze naar de werkverruimingskampen in het Noorden gestuurd om met name ontginningswerkzaamheden voor de Heidemij te verrichten. De werkverruimingskampen waren in de jaren dertig door de Nederlandse Regering gebouwd om werklozen in het kader van de werkverschaffing te huisvesten. De Joodse werkkampen blijken een voorportaal van deportatie naar kamp Westerbork en de vernietigingskampen in het oosten. De Stichting Joodse werkkampen heeft monumenten laten plaatsen bij een aantal Joodse Werkkampen (in de volksmond Jodenkampen genoemd). Verder heeft de Stichting een boek uitgegeven over de Jodenkampen. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werden alle Jodenkampen ontruimd. De bewoners werden in het kader van ‘gezinshereniging’ naar kamp Westerbork gebracht. Vrijwel allen werden daarna getransporteerd naar de vernietigingskampen in Duitsland en Polen. De Joodse werkkampen vormen een vrijwel onbekend stuk geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Daarom roepen we u op de bovengenoemde bijeenkomst te bezoeken. Lid en of geen lid u bent van harte welkom. Bert Boon Overige activiteiten

Lutherdag zaterdag 27 oktober 10.00 -17.15 uur In oktober zal onze gemeente het genoegen hebben om in de Lebuinuskerk gastvrijheid te bieden aan de zgn. Lu-

therdag. Deze dag is bedoeld voor lutheranen uit heel Nederland en voor overige geïnteresseerden vanuit de breedte van de Protestantse Kerk in Nederland en de plaatselijke oecumene. Muzikale ondersteuning aan deze dag zal worden verleend door een ad hoc koor, gevormd door leden van onder meer lutherse cantorijen. Het keuzeprogramma is opgebouwd uit koorzang en workshops over relevante onderwerpen, die aansluiten bij de situatie in Deventer en de wijdere regio. Daarnaast zal de Lutherstichting een internationale dimensie inbrengen door informatie over haar diasporawerk en wereldwijde partnercontacten. De dag zal worden begonnen met een morgengebed en besloten met een eredienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Voorgangers: ds. Hermien Günther-van Dijk, ds. Perla Akerboom, ds. Ingrid de Zwart. Organist: Jan Kleinbussink. De aanwezigen wordt een lunch aangeboden, een hapje en een drankje. Het programma van de dag is mede georganiseerd door de werkgroep Lutherdecade, die opereert vanuit de Evangelisch-Lutherse Synode, de Lutherstichting en de Stichting Lutherse werkgroep voor Kerkmuziek. Het geheel sluit aan bij het thema van de internationale Lutherdecade van 2012: ‘Reformatie en muziek’. Iedereen die van zingen houdt en ‘van ’t blad’ kan zingen, leden van koren en cantorijen uit alle kerken van Deventer zijn hartelijk welkom om o.l.v. cantor Suzanne Paulsen (Evangelische Lutherse kerk Arnhem) liederen in te studeren, die tijdens de viering gezongen zullen worden. Opgave vooraf noodzakelijk. Inlichtingen: ds. Ingrid de Zwart of Käthy Meijer, kathymeijer@kpnmail.nl. Zie ook de zondagsbrief.


Leren van Luther Vanaf het najaar van 2012 start in kerkgebouw De Wijngaard in Zutphen een cursus over Maarten Luther (1483-1546), zijn theologie en de betekenis daarvan voor de christelijke traditie. In vijf avonden krijgt u een overzicht van zijn levensloop, zijn theologische opvattingen en visie op de kerk, de sacramenten en de eredienst. De cursusbijeenkomsten worden geleid door vijf lutherse predikanten uit het Noorden en Oosten van het land. U kunt zich op de cursusavonden voorbereiden door de desbetreffende teksten uit de cursusbundel te lezen, die tijdens de bijeenkomsten wordt gebruikt. 10 oktober: De persoon van Maarten Luther o.l.v. Ds. Erwin de Rouw 21 november: De kern van Luthers theologie o.l.v. ds. Louisa Vos 9 januari: De kerk volgens Luther o.l.v. ds. Jan van Twist 6 maart: Luthers visie op de doop o.l.v. ds. Klaas Touwen 10 april: Luther en de liturgie o.l.v. Susanne Freytag Het exacte programma vindt u in de folder in de Lebuinuskerk. Zie ook de website van de Protestantse Gemeente Deventer. Het cursusgeld bedraagt twintig euro. Aanvangstijd is 19.30 uur. Plaats: De Wijngaard, Wilhelminalaan 3, 7204 Zutphen. Opgave bij ds. Louisa Vos: louisa.vos@gmail. com en 038-4660481.

Stichting Leerhuis Diepenveen De Stichting Leerhuis Diepenveen heeft als thema voor het najaar programma 2012 gekozen: ‘Leraren, die ons voorgingen’. 1 oktober ds. Hein de Bie, Erasmus 15 oktober en 29 oktober prof. dr. C. J. den Heyer, keuze uit zijn boek: ‘Verlichte voorgangers’. 12 november en 26 november 2012 dr. Bas van den Berg, Martin Buber.

Op reis langs de Grote Kerken Op 17 juni kwam uit de Grote Kerk in Holten aanlopen mevrouw Aukje de Bildt. Aukje is pastoraal werker in en rond de Grote Kerk in Drachten. Zij heeft zich tot taak gesteld om een wandeling te maken langs alle Grote Kerken van Nederland. In de afgelopen anderhalf jaar heeft ze dit in etappes naast haar werk in Drachten gedaan. Het was een dag dat er met een graafmachine grond werd verzet in de Magistraatskapel. De ruimte van ‘onze’ Grote Kerk was als altijd mooi, maar voelde door alle herrie niet zo heilig. Aukje dronk koffie en at haar bijtje daarbij met smaak op. Ze luisterde geboeid naar Herman Koldewijn die uitvoerig vertelde over de geschiedenis van de Lebuinuskerk. Hoe het nu is in deze kerk, wilde ze ook graag weten. We vertelden van de pijn van het moeten sluiten van kerkgebouwen. En van de vreugde van het samen een nieuwe ruimte inrichten, bedenken wat we met liturgie willen, pastoraat goed organiseren zodat iedereen zich gekend weet in de gemeente. En alle spannende dingen in de Lebuinuskerk, dat bisschop Tutu komt, dat we een Nacht der Kerken en een Groote Festival gevierd hebben. Aukje moest alweer naar Drachten toe, maar we raakten net op dreef met vertellen over onze kerk in verleden en heden. Zo’n bezoek maakt dat je met een buitenstaander naar je eigen situatie kijkt. Dat is verfrissend, je wordt er blij van. Ze zal een boekje schrijven over haar bevindingen op haar weg van de ene Grote Kerk naar de ander. We zijn benieuwd. Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes

Ziekenhuispastoraat Op 26 augustus nam ds. Weijenberg afscheid als ziekenhuispredikant van het Deventer Ziekenhuis. Hij heeft een beroep naar de Protestantse gemeente te Harfsen aangenomen. Helaas heeft de directie van het ziekenhuis dit voorjaar besloten om voor de vacature niet meer specifiek naar een predikant te zoeken, dus naar iemand met een christelijke binding en zending, maar naar een ‘algemeen geestelijk verzorger’. Velen reageerden teleurgesteld op dit besluit. De Raad van Kerken Deventer stuurde een brief en in de Stentor verschenen ingezonden stukken van o.a. Peter Dullaert. Ook de voorgangers van de r.k. Lebuinusparochie en onze eigen gemeente tekenden protest aan.Op pag. 28 treft u de brief aan, die ook in de Stentor werd afgedrukt. Van de directie ontvingen we het bericht dat zij haar plannen niet zal wijzigen. Gezocht wordt naar een algemeen geestelijk verzorger ‘met religiewetenschap of humanistiek’ in zijn of haar bagage.

kerk in de stad

De bijeenkomsten worden gehouden op maandagavonden van 19.30 tot 21.30 uur in ‘de Notenhof’, Dorpsstraat 55a te Diepenveen. Opgave voor deelname aan de najaarsreeks 2012 (alle vijf bijeenkomsten) is mogelijk door 50 euro p.p. over te maken op girorekening 73 73 57 van de Stichting Leerhuis Diepenveen te Holten. Ook per avond kunt u deelnemen; u betaalt dan 12 euro p.p. ter plekke. Voor nadere informatie kunt u terecht bij mevrouw C. Noordhoek-de Putter, tel. 0570 - 62 34 16 of bij ds. H. de Bie, tel. 0575 - 55 31 15.

27


kerk in de stad

Geachte Directie, Bezorgd zijn wij over het bericht dat het Deventer Ziekenhuis bij voorkeur een “algemeen” geestelijk verzorger wil aanstellen, na het vertrek van onze collega ds. Weijenberg, die met een kerkelijke zending vanuit de Protestantse gemeente te Deventer aan uw ziekenhuis verbonden is. Al eerder is na het vertrek van onze collega pastor Wiggers niet in een opvolging van een R.K geestelijk verzorger voorzien. Deze ontwikkelingen lijken ons een ernstige versmalling en verschraling van het zorgaanbod. Het betekent dat er binnenkort geen kerkdiensten meer gehouden zullen worden in het ziekenhuis. De belangstelling voor deze diensten is uiteraard in deze tijd van secularisatie teruggelopen, maar zij vervullen voor de mensen die in staat zijn om te komen of die meeluisteren via de radio een belangrijke bron van troost en bemoediging. De diensten zijn immers zorgvuldig toegesneden op hun specifieke situatie. Een versmalling lijkt ons ook het verdwijnen van een grote groep vrijwilligers. Bij de diensten zijn naast de professionele voorgangers bij toerbeurt meer dan 70 vrijwilligers betrokken. Zij zijn voor een groot deel afkomstig uit een van onze kerken. Ze brengen in al hun verscheidenheid de kerken en de samenleving het ziekenhuis binnen. Ook houden zij - omgekeerd - de kerken op de hoogte van het leven in het ziekenhuis. Voor een ziekenhuis dat midden in de samenleving wil staan lijkt ons dat een goede zaak.

28

Maar ziekenhuispredikanten of pastores doen meer dan kerkdiensten leiden. Zij zijn universitair geschoolde professionele werkers. Van hen mag een ziekenhuis verwachten dat zij over de nodige competenties beschikken om mensen in crisissituaties zorgvuldig te begeleiden. Juist bij (ernstig) zieke mensen komen geloofs- en zingevingsvragen naar voren. Voor wie christelijk is opgegroeid kan het heilzaam zijn, wanneer er binnen het team geestelijke verzorging een predikant of pastor aanwezig is die de geloofstaal spreekt en verstaat en geloofs- en levensvragen in dat licht kan verkennen en verhelderen. Het lijkt ons ook daarom een verschraling van het zorgaanbod wanneer er naast de reeds aanwezige humanistisch geestelijk verzorger niet opnieuw iemand met een kerkelijke, christelijke binding wordt aangesteld. Deze zal, als elke moderne geestelijk verzorger van wat voor achtergrond ook, beschikbaar zijn voor alle patiënten, ongeacht hun levensovertuiging. De kerkelijke binding kan beschouwd worden als een specialisme, zoals ook een humanistische of moslim- achtergrond een specialisme is. Gezien de achtergrond van veel mensen die in het Deventer ziekenhuis terechtkomen lijkt ons een ‘christelijk specialisme’ nog steeds een goede zaak. Tenslotte, een versmalling lijken de maatregelen ons ook voor het gesprek tussen en met medische beroepskrachten binnen het ziekenhuis, m.n waar het gaat om grote ethische vragen in de gezondheidszorg. Vanuit hun achtergrond en opleiding kunnen ook geestelijk verzorgers met een kerkelijke binding een goede en genuanceerde bijdrage bieden aan de meningsvorming hierover. Wij hopen dat u bij het vervullen van de vacature die ontstaat na het vertrek van ds. Weijenberg onze overwegingen serieus zult nemen, te meer daar er al een grote lacune in het pastoraat is ontstaan na het vertrek van de Rooms-Katholieke geestelijk verzorgers. Hoogachtend, Predikanten van de Protestantse Gemeente te Deventer, Elisabeth Posthumus Meyjes, Saar Hoogendijk, Ingrid de Zwart Pastores van de Rooms-Katholieke Lebuinusparochie te Deventer, Joachim Skiba, Leo Geurts, Clazien Broekhoff, Marc Brinkhuis


Overleven beelden roepen haar al jaren na ze weet niet meer wat echt is misschien verspreekt de waarheid zich is het gewoon een bange droom een hersenspinsel dat nog hing in de rommelkamer van haar hoofd steeds vaker komt de nachtmerrie die gekke bokkensprongen maakt de angst wordt vindingrijk zodat ze nu alleen nog maar in monologen spreekt, ze geeft de wanen weg aan wie ze hebben wil haar vrede heeft een onderduikadres bij gratie van de roes, een synoniem voor leven kent ze niet Anneke Wasscher Ik zie haar vaak rondjes lopen in de stad. Met tassen links en rechts die haar als schilden flankeren. Ze praat in zichzelf, de hele lange dag. Ze kijkt pas op als ik haar

Zangers gezocht en ander muzikaal nieuws Van verschillende kanten kwam er deze keer kopij binnen van koren die op zoek zijn naar versterking. Wie wil zingen kan kijken wat er van zijn of haar gading is. Kijkt u in dat geval ook nog even op pag. 10 waar een oproep staat van een van onze eigen cantorijen.

Gospelkoor Kolle-Aviv Op woensdagavond 12 september a.s. is iedereen die van zingen houdt welkom om te komen luisteren of om vrijblijvend mee te repeteren met Gospelzanggroep Kolle-Aviv. De Open repetitie begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Het Open Hof, Karel de Grotelaan 361 te Deventer. We zingen zowel Engels- als Nederlandstalige liederen, bestaande zowel uit swingende gospel als uit ingetogen worship en melodische liederen met de Christelijke boodschap. Kun je op woensdag 12 september niet komen, dan ben je natuurlijk ook op onze andere repetitieavonden welkom. Wij repeteren elke woensdagavond van 20.00-22.00 uur in Het Open Hof onder leiding van Brianne Geurtse.

Christelijk Kinderkoor Alegria Deventer Zind jij zingen ook leuk? Wil je wel eens kijken hoe het is om in een kinderkoor te zingen? Ben je tussen vijf en

nadrukkelijk groet. Ze groet terug met een verrassend heldere stem. Ze doet me denken aan een van de patiënten van Detlef Petry, een Duitse psychiater. Hij werkte jarenlang in een instelling voor psychiatrische patiënten in Maastricht. Hij beschrijft zijn ervaringen in het boek ‘uitbehandeld maar niet opgegeven’. Daarin heeft hij het niet over genezing maar over rehabilitatie: herstel voor de patiënt, de familie én de behandelaar. De patiënt is in eerste plaats mens, met een levensprobleem, dat maar zelden met pillen te helpen is. Aandacht en tijd, dat is zijn échte behandeling. Zo gaat hij met hen terug naar hun geboorteplaats, weer terug naar de eerste ervaringen. Een vrouw met de grote wanen leert daar gaandeweg toch min of meer mee omgaan. Er is hoop, toekomstperspectief. De woonomgeving is verbeterd en de bejegening veel menselijker. En onder zijn bewind heeft niemand daar de laatste jaren zelfmoord gepleegd. Maar ook voor Petry was het werk een vorm van herstel. Een vorm van wiedergutmachung. In de 2e wereldoorlog in Duitsland tijdens de zogeheten Action T4 zijn duizenden psychiatrisch patiënten vermoord. Zijn vader zat bij de waffen ss, wie zegt dat hij daar niet bij was, stelt hij! De opmerkingen rondom de oorlog en het woord ‘mof’ van de patiënten neemt hij goedmoedig op. Hij kent immers zijn mensen en omgekeerd zij hem. Een inspirerend voorbeeld. Ik gun de vrouw uit de stad een psychiater als Petry. Bij hem kun je onderduiken als de oorlog in je hoofd te heftig is. September 2012 Meester Geertshuis, Ceciel Funnekotter Reageren? ceciel@meestergeertshuis.nl twaalf jaar oud? Kom maar eens langs en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! We repeteren één keer per twee weken op woensdagmiddag van 16.45 uur tot 17.30 uur. In september dus op 5 en 19 sept. Plaats: Ichtuskerk, Holterweg 108, Deventer. Meer informatie is op te vragen bij: Arike de Vries (arike.devries@concepts.nl).

‘The Young Messiah’ Na het succes van vorig jaar zullen vanaf maandag 3 september de repetities starten voor een nieuwe serie uitvoeringen van ‘the Young Messiah’ in december. ‘The Young Messiah’ is een moderne bewerking van Händels meest beroemde muziekstuk ‘Messiah’. In een goede sfeer wordt intensief samengewerkt aan een mooi eindresultaat. De repetities zijn elke maandag van 20.00 uur -22.00 uur in de EBS ‘De Olijfboom’ Kon. Wilhelminalaan 16 Deventer. Tijdens deze vijftien repetities worden de uitvoeringen voorbereid in onder andere Amersfoort en Deventer. Voor meer informatie en om je aan te melden kun je terecht op: www.theyoungmessiah.nl of stuur een e-mail aan info@theyoungmessiah.nl.

Gospelvereniging The Young Church Singers Alhoewel black gospelkoren oorspronkelijk hun ‘roots’ in

kerk in de stad

Bericht van het Meester Geertshuis

29


kerk in de stad

de kerk hebben, zijn deze koren niet altijd meer verbonden aan één kerk. Wel blijft de missie hetzelfde: zingen over geloof, hoop en liefde, op een heel aanstekelijke, swingende manier. Gospelvereniging The Young Church Singers uit Apeldoorn bestaat uit twee (black) gospelkoren: The Young Church Singers en Next Generation. Kom eens vrijblijvend kijken en meezingen bij een van onze koren. Beide koren hebben plek voor enthousiaste zangers en zangeressen. De muzikale leiding is in handen van dirigent André Bijleveld. Hij is ook dirigent van de bekende formatie Gospel Boulevard en bekend van het programma Korenslag, waar hij als deskundig jurylid koren heeft begeleid en beoordeeld. Kom eens langs op de repetitieavond op dinsdag vanaf 28 augustus in de Open Hofkerk, Boerhaavestraat 60, in Apeldoorn. Je ontvangt dan de oefen cd ‘Black Gospel voor Dummies’. Uit Deventer en Zutphen zijn er al meer enthousiaste zangers en zangeressen die deelnemen. Meer informatie www.ycs.nl. of Carola Dorgelo, (06) 20 55 55 77, info@ycs.nl Beleef de Schepping in zang en beeld U komt toch ook luisteren? Op vrijdag 9 november zal in Het Open Hof te Deventer de uitvoering plaatsvinden van het prachtige muzikale werk ‘Schepping’. Daarin wordt

in het Nederlands het scheppingsverhaal bezongen. De muziek past heel mooi bij de te zingen teksten. Er zijn voorafgaand aan elk afzonderlijk deel korte, gesproken teksten uit Genesis 1 en de zang wordt instrumentaal begeleid door orgel, piano en fluit. Bovendien wordt de uitvoering nog verlevendigd met een indrukwekkende videopresentatie. De muziek is van Johan Bredewout en de teksten zijn van Hans de Ruiter. Het orgel zal worden bespeeld door Wim de Just. Jelma Wiegersma, de vaste pianiste van beide koren zorgt voor de pianobegeleiding en de fluitisten zijn bij toerbeurt Mirjam Aalderink-van de Berg, Bregje van Damme en Gesine Everts. Reeds een flink aantal maanden zijn de leden van Deventer Christelijk Mannenkoor en Christelijk Mannenkoor Eefde en hun begeleiders, onder leiding van hun dirigent Gerrit te Rietstap, bezig zich de woorden, melodieën en begeleidingen eigen te maken. Aanvang 20.00 uur; kerk open vanaf 19.30 uur. Inclusief een pauze zal het geheel bijna twee uur in beslag nemen. De toegangskaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar via tel. 0570 - 625040 (m.appeldoorn2@kpnplanet.nl., tel. 0575 - 517866 (z.ter.mul@kpnplanet.nl) of bij Boekhandel Korten, Aaldert Geertsstraat 19, Olst. Of bij de ingang. Daar krijgt u ook het programma overhandigd.

30

Evenementenruimte huren in Deventer? Kijk ook eens op www.pkn-deventer.nl onder Contact-Verhuur voor mogelijkheden in de Grote of Lebuinuskerk, De Van Vlotenhof of Het Open Hof

Twelloseweg 8 Twelloseweg 8 7419 BJBJ Deventer 7419 Deventer telefoon 0570 - 612273 telefoon 0570 - 612273 fax 0570 - 618025 fax 0570 - 618025 www.tenkate-deventer.nl info@tenkate-deventer.nl www.tenkate-deventer.nl info@tenkate-deventer.nl


Salland gaat voor een gezonde regio www.salland.nl

(0570) 68 74 84

met Energiek en HollandZorg onderdeel van Eno

www.eno.nl

31

Van Dorp Installaties Deventer B.V. is aktief op het gebied van centrale verwarming, klimaatbeheersing, luchtbehandeling en brandbeveiligingstechniek. Vraag vrijblijvende informatie en offerte aan de specialisten van:

Van Dorp Installaties Deventer B.V. Maagdenburgstraat 12 (Handelspark De Weteringen) 7421 ZC Deventer Tel. 0570-659 659 Fax 0570-659 660 www.vdi.nl info@deventer.vdi.nl

Maagdenburgstraat 20a, 7421 ZC Deventer tel. 0570-634455, info@paulhardonk.nl, www.paulhardonk.nl


vieringen september 2012

zondag 2 september Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Ingrid de Zwart De Van Vlotenhof 10.00 uur ds. Elisabeth Posthumus Meyjes Het Open Hof 10.00 uur ds. Saar Hoogendijk Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. L.H. Bouwkamp Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. W. Meijles Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. G.A. Cnossen Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur pastor Therese Kortstee St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur mw. H. Heling Groote & Voorster 11.15 uur pastor H. Dijkman

ZONDAG 16 SEPTEMBER Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Saar Hoogendijk, ds. Elisabeth Posthumus Meyes, ds. Ingrid de Zwart s.vp. aanwezig zijn om 9.30 uur bij de toren Schalkhaar Park Braband 10.00 uur Zie Colmschate Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. M. Nijveld, ds. W. Meijles, ds. T. Plattje Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. Henk Spit en mw. Clazien Broekhoff Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur F. van Oosten St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur ds. Anna van der Maas Groote & Voorster 11.15 uur pastor H. Dijkman

VRIJDAG 7 SEPTEMBEr VRIJDAG 21 SEPTEMBER Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. Saar Hoogendijk Woonzorgcentrum Bloemendal 10.30 uur pastoor Woonzorgcentrum Sparrenheuvel 19.00 uur mw. J. Ruiterkamp 32

ZONDAG 9 SEPTEMBER Protestantse Gemeente Deventer gezamenlijke viering 10.30 uur Worpplantsoen Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. J. Wiegers Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. Cees Bochanen Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. Henk Spit Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur pastor Toon Cents St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur pastor J. Egberts Groote & Voorster 11.15 uur mw. E. Tulleken

Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. Zijlstra Woonzorgcentrum Bloemendal 10.30 uur ds. Zijlstra Woonzorgcentrum Sparrenheuvel 19.00 uur ds. Henk Spit en dhr. B. van Dijk ZONDAG 23 SEPTEMBER Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Saar Hoogendijk Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. T. Plattje Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. M. Nijveld Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. Henk Spit Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur pastor Toon Cents St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur pastoor H. Brummelhuis Groote & Voorster 11.15 uur Woets

ZONDAG 30 SEPTEMBER Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Elisabeth Posthumus Meyjes Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. C de Gooijer Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. W. Meijles Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur mw. T. Urbach-Plantinga Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur mw. H. Heling Groote & Voorster 11.15 uur pastor H. Dijkman VRIJDAG 5 OKTOBEr Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. Saar Hoogendijk Woonzorgcentrum Bloemendal 10.30 uur pastoor Woonzorgcentrum Sparrenheuvel 19.00 uur ds. Anna van der Maas ZONDAG 7 OKTOBER Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Ingrid de Zwart 10.00 uur Jeugdkerk Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. T. Plattje Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. M. Nijveld Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. Henk Spit Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur pastor Toon Cents St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur ds. Anna van der Maas Groote & Voorster 11.15 uur mw. E. Tulleken

VRIJDAG 14 SEPTEMBER VRIJDAG 28 SEPTEMBER Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. Henk Spit Woonzorgcentrum Bloemendal 10.30 uur ds. Henk Spit

Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. Saar Hoogendijk Woonzorgcentrum Bloemendal 10.30 uur ds. Ingrid de Zwart

Iedere vrijdagmiddag van 12.15 uur 12.30 uur vrijdagmiddaggebed in de Lebuinuskerk. U bent ook dagelijks welkom in het Stiltecentrum in de crypte van de Grote of Lebiunuskerk.

Wervel sept 2012  

kerkblad wervel PGD