Page 1

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Deventer

Wervel Jaargang 1 | nummer 2 | maart 2011

11. Vastenmaaltijd Zowel in Het Open Hof als in de Lebuinus: tijdens de veertigdagentijd elke woensdag een sobere vastenmaaltijd, ook om stil te staan bij mensen voor wie een dagelijkse warme maaltijd niet vanzelfsprekend is.

15. Bezinning over het levenseinde Wat is waardig sterven? In dit kerkblad de overwegingen van IKON-pastor Bara van Pelt over dit onderwerp, ook over de (on-) mogelijkheid om zelf te beschikken over het einde van het leven.

18. Kerk in de stad ‘In stilte en in eenvoud geraakt worden’, dat is wat de monniken zoeken in Abdij Sion. ‘Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens’, dat dichtte ds. Okke Jager bij het 100-jarig bestaan van het psychiatrisch ziekenhuis Brinkgreven. Ook daar is de kerk present.


Colofon

Wervel is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Deventer. Postbus 425, 7400 AK Deventer. www.pkn-deventer.nl Abonnementenadministratie tel. 645 962 leden@pkn-deventer.nl Ledenadministratie tel. 622 612 leden@pkn-deventer.nl Financiële Administratie tel. 622 612 geld@pkn-deventer.nl Bijdragenadministratie tel 592 476 bijdragen@pkn-deventer.nl Bankrekeningnummer 87 27 86 t.n.v. Protestantse Gemeente Deventer Grote of Lebuinuskerk tel. 612 548 / 645 314 Kleine Poot 7 7411 PE Deventer ds. Ingrid de Zwart tel. 0570 - 614 986 ds.dezwart@pkn-deventer.nl

2

Wijkgebouw Van Vlotenhof tel. 616 400 Joh. van Vlotenlaan 85 7412 SC Deventer ds. Elisabeth Posthumus Meyes tel. 0570 - 656 047 ds.PMeyjes@pkn-deventer.nl Het Open Hof tel. 628 572 Karel de Grotelaan 361 7415 LZ Deventer ds. Bart Thijs tel. 0570 - 608 681 ds.thijs@pkn-deventer.nl Redactie Thilde de Haan Mark Rozema Gerard Sizoo ds. Bart Thijs kerkblad@pkn-deventer.nl Ontwerp, foto’s en opmaak Roely Oldenhuis, Deventer wervel@pkn-deventer.nl Drukwerk Repromotion, Deventer Inleverdatum kopij voor het volgende nummer vóór zondag 13 maart per mail: kerkblad@pkn-deventer.nl

Reacties op het nieuwe kerkblad ‘Was dat nou nodig, al die veranderingen?’ De redactie was benieuwd naar de reacties op het vernieuwde kerkblad. Dit was de eerste, maar de volgende reacties waren allemaal positief. Er was waardering voor de frisse nieuwe opmaak, de heldere indeling waarbij de scheiding naar de drie kerkgebouwen minder op de voorgrond staat en de impressies van de aanwezigheid van de kerk in de stad. Dat waren ook de doelen die de redactie zich had gesteld. Natuurlijk zat er in het eerste nieuwe nummer een aantal schoonheidsfoutjes, alle begin is moeilijk. ‘Is het nieuwe kerkblad niet veel duurder en is dat wel verstandig in deze tijd van teruglopende inkomsten?’, vroeg iemand. Het is wel wat, maar niet veel duurder. Een ‘dunnere’ papiersoort is nauwelijks goedkoper. En dit belangrijke communicatiemiddel in onze kerkgemeenschap mag, juist in een tijd dat onderlinge communicatie belangrijk is, ook wel iets kosten. Het nieuwe uiterlijk van het kerkblad was misschien ook aanleiding om het met meer dan normale aandacht te lezen. En dat is de moeite waard, want het kerkblad geeft een staalkaart van de vele manieren waarop de kerk en de leden van de kerk actief zijn. Uiteraard ging de aandacht vooral uit naar de pagina’s over de toekomst van de kerk(gebouwen), waarin het voorgenomen besluit werd toegelicht om toe te werken naar het samengaan van de drie kerkgemeenschappen en alleen nog de Grote of Lebuinuskerk als kerkgebouw te gaan gebruiken. Dat nieuws heeft veel vragen, verdriet en zorgen opgeroepen. Tijdens het gemeenteberaad van 10 februari is daar indringend en waardig over gesproken. Daar zal in de komende nummers van ons kerkblad meer over gezegd worden. De eerst uitgave van ‘Wervel’ liet echter ook zien dat de PKN-Deventer een levende, actieve gemeenschap is met veel energie en betrokkenheid. De bezorging van het vernieuwde kerkblad was niet overal op tijd. Het kerkblad wordt niet meer geprint maar gedrukt en dat scheelt bijna een week in de tijd die de drukker nodig heeft. Om de inleverdatum van kopij niet te ver naar voren te schuiven heeft de redactie het bewerkingsproces van de kopij bekort. We hopen dat het nu wel mogelijk is om het kerkblad voor de eerste zondag in de maand in de bus te hebben. Omdat niet zeker is dat dat steeds lukt zullen de vieringen van de eerste zondag in de maand ook steeds in het daaraan voorafgaande kerkblad worden vermeld. Het kerkblad gaat overigens door vele handen voor het bij u in de brievenbus ligt: kosters, ‘wederverspreiders’ en bezorgers. Ook hier blijkt dat de kerk vele vrijwilligers heeft, soms onopgemerkt maar allemaal onmisbaar. Op alle adressen waar het kerkblad wordt verspreid is een brief bezorgd met de vraag of men het kerkblad ook in de toekomst thuis wil blijven ontvangen, dan wel per mail, via de website van de PKN-Deventer of helemaal niet meer. Bij het ‘ter perse gaan’ van dit nummer waren nog lang niet alle reacties binnen. Wie (nog) niet gereageerd heeft blijft het kerkblad thuis ontvangen. Maar een reactie is welkom, zodat er niet meer nummers gedrukt worden dan nodig en bezorgers niet onnodig bij mensen langsgaan. De redactie wil graag ondersteund worden bij de zaken rond advertenties. Wie ons daarbij wil helpen kan zich melden bij een van de redactieleden of via het mailadres kerkblad@pkn-deventer.nl. De redactie (foto omslag: Thomasviering op 16 januari. Foto webmaster Broederenkerk)


Wat mij verwondert… is dat telkens blijkt dat het onbenoembare en onzichtbare in dit leven toch steeds weer kan oplichten en zo iets goeds teweeg kan brengen. Dat wat het leven ten diepste zinvol maakt en dat wat alle leven op aarde verbindt, valt eigenlijk buiten ons blikveld en handbereik. We kunnen ons intensief bezig houden met de dingen die het leven van ons vraagt, zonder dat we contact hebben met wat ons en andere mensen wezenlijk beweegt. Dat kunnen we ook langdurig volhouden. Er knaagt meestal wel iets, maar dat is zo onbestemd, dat het moeilijk is er aandacht aan te geven. Zodra we het proberen te verwoorden kunnen we ervaren dat we misschien iets benaderen van wat dat onbestemde knagen of verlangen is, maar meestal maakt het scherp duidelijk hoe woorden voorbij gaan aan ons zielenleven. Het brengt aan het licht hoe we eigenlijk maar ternau-

wernood uitdrukking kunnen geven aan onszelf en hoe moeilijk het is te begrijpen en begrepen te worden en elkaar werkelijk te verstaan. Wat mij verwondert zijn de doorbraakjes, die plotseling kunnen ontstaan in de geharde bovenlaag van ons mensenleven. Vaak komt een mens juist in nood dicht bij haar bron. Vaak haalt een mens in nood het mooiste in andere mensen naar boven. Maar ook mooie en stille dingen kunnen iets openen naar de oorsprong van de mens, en lieve dingen en oprechte aandacht. In sommige gevallen ook ergernis. Dat soort doorbraakjes zijn openingen die de schepping dichter bij haar bestemming brengen. Soms gaat er bij mij een wereld open achter (delen van) een tekst, waarvan ik dacht dat de woorden versleten waren en niet passend bij mijn beleving. De luiken dreigen zich te sluiten bij het woord ‘verwonderen’, omdat het een beetje zwaar klinkt, en om een wonder lijkt te vragen. Zacht fluisterend en zangerig uitgesproken komt ‘verwonderen’ in de buurt van dat kwetsbare licht uit de diepte, dat even doorbreekt in mensen en zich dan weer verbergt, zonder dat haar vernieuwingskracht verloren gaat.

Wat mij verwondert…

In deze rubriek schrijven predikanten van ‘Groot Deventer’ over het thema: ‘Wat mij verwondert…’. De beurt is nu aan Hannelore Middel, geestelijk verzorger in Huize Salland

Hannelore Middel Geestelijk verzorger in Huize Salland

3


Bij de diensten 4

Dit jaar staat op zondag het evangelie volgens Mattheus centraal. Deze joodse evangelist ziet Jezus als een nieuwe Mozes. Zoals Mozes de Tora aan het volk gaf - Gods woorden, die we vinden in de eerste vijf Bijbelboeken - zo gaf Jezus zijn woorden aan ons. Daarom zet Mattheus de woorden van Jezus in vijf blokken in zijn evangelie: in hoofdstuk 5 tot 7 (I) , 10 (II) , 13 (III) , 18 (IV) , en 23-25 (V). Na ieder blok volgt een verhaal over wat Jezus doet, hoe Hij zelf leeft volgens die woorden.

Zondag 6 maart Negende zondag na Epifanie Wij lezen: Mattheus 7: (13)15-28 Het laatste gedeelte van het eerste blok ‘woorden van Jezus’. Jezus vertelt daar wat Hij onder het horen van Gods woorden verstaat; als je ze werkelijk verstaat, blijkt dat uit je handelen! De woorden eindigen in vs. 28 met een formule die aan het einde van alle blokjes terugkeert: ‘En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat…’ Vervolgens horen we dat het volk ontzet was over wat Hij verkondigde. Na het laatste blok ‘woorden van Jezus’, in hoofdstuk 26, 10 staat er: ‘Toen Jezus al deze woorden geëindigd had…’. We weten wat dan het uiteindelijke antwoord van de hoorders is; iedereen keert zich van Jezus af.

-- In de Lebuinuskerk gaat voor: ds. Evert v.d. Veen uit Nunspeet, Els Dijkerman speelt orgel. -- In de Van Vlotenhof gaat ds. Ingrid de Zwart voor. -- In Het Open Hof leidt Deborah van de Bosch de dienst. Zij en haar man werkten in Zambia voor de predikantsopleiding aldaar, uitgezonden door de zendingsorganisatie van de PKN. -- Deze achtergrond zal in de dienst te merken zijn. De cantorij zingt o.l.v. Teus de Mik. In de avond Om 19.00 u. is er in de Lebuinuskerk een vesper in de serie ‘De nieuwe stad’, met als thema: ‘Aangeraakt door het licht’. Met vader Theodoor, priester van de Russich – Orthodoxe kerk in Deventer, staan we stil bij de Anastasis (= opstandings)icoon, waarop we Christus zien afgebeeld die nedergedaald is in de hel, waar alles donker lijkt. Het tegenbeeld van de nieuwe stad waar mensen gelovig van dromen. Toch speelt het licht van de opstanding een grote rol in deze icoon. Vader Theodoor laat ons daar vanavond iets van zien en beleven. Esther Kluck speelt cello.

Woensdag 9 maart Aswoensdag, begin van de veertigdagentijd Vanaf vandaag tellen we af naar Pa-

sen; veertig ‘gewone’ dagen en zes zondagen en dan is het zover. In alle drie kerken werken we in deze periode met speciale projecten in de dienst: -- In de Lebuinuskerk en Van Vlotenhof luidt het thema: ‘Een mens te zijn op aarde.’ Als mens op aarde kunnen we kiezen om te leven ‘van de woorden die opgeschreven staan’ (Gez. 172). Daarin ging Jezus ons voor. We gebruiken in dit project een geschilderde kruisweg van de kunstenares Marijke van Dijk. Zij exposeert dit werk in de veertigdagentijd in de Lebuinuskerk (zie voor meer informatie elders in dit blad). -- In Het Open Hof werken we in de veertigdagentijd met het thema ‘Ontmoetingen’. Telkens staan we stil bij de plek van de ontmoeting waarover het verhaal van de zondag gaat. Zo speelt het verhaal van de verzoeking (13 maart) in de woestijn, en het verhaal van de verheerlijking van Jezus (20 maart) op een berg. Het project is een combinatie van materiaal uit Kind op Zondag en Bonnefooi.

Zondag 13 maart Eerste zondag van de Veertig dagen Wij lezen: Genesis 2, 15-3, Mattheus 4, 1-11 De Genesislezing is het oerverhaal over de menselijke verantwoordelijkheid. Je kunt als mens goed maar ook verkeerd kiezen. Opdat je het goede kiest herinnert de Schrift ons steeds aan het verhaal van God, die zijn volk bevrijdde uit de slavernij. We zullen geen andere machten dienen dan die bevrijdende God. Het verhaal over de verzoeking in de woestijn vertelt hoe Jezus met die keuze tussen goed en kwaad omgaat. In de Lebuinuskerk gaat ds. Joop Mol voor, emeritus-predikant uit Bathmen. Els Dijkerman vervangt Jan Kleinbussink op het orgel. In de Van Vlotenhof leidt ds. Elisabeth Posthumus Meyjes de dienst van Schrift en Tafel, ook zingt de cantorij. In Het Open Hof gaat ds. Bart Thijs


Zondag 20 maart Tweede zondag van de Veertig dagen Wij lezen: Exodus 24: 12-18, Mattheus 17, 1-13 Boven op een berg roept God als vader om gehoor voor zijn kind: ‘Dit is mijn Zoon, de geliefde in wie ik een welbehagen heb. Hoort naar Hem!’ Wordt Hij gehoord? We weten hoe het Jezus verging, toen Hij weer afgedaald was van de berg. Er was voor Hem geen ontferming. Beneden ontmoet Hij als zoon die van boven komt meteen een vader die om gehoor roept voor zijn zoon, die ziek is. ( Matth. 18) Jezus is dan degene die wel hoort en helpt en zo Gods ontferming laat zien. Zo leeft Hij als mens op aarde gehoorzaam aan Gods woord. -- In de Lebuinuskerk zingt de cantorij o.l.v Liga Vilmane in een dienst van Schrift en Tafel, waarin ds. de Zwart voorgaat. Caspar Rodijk speelt orgel. Na de dienst: themalunch voor ouders van jonge kinderen! -- In de Van Vlotenhof gaat ds. Bart Thijs voor. -- In Het Open Hof leidt ds. Kees Bochanen de dienst. In de avond Om 19.00 u. bent u welkom in de Van Vlotenhof voor de derde Bezinningsdienst in de serie van vier rond het thema: ‘Dierbare woorden’, telkens

cirkelend rondom één kernwoord van geloof, gegoten in een sobere liturgische vorm van lied en muziek, schriftlezing en kernwoord, gebed en stilte. Voorganger: ds. Jelle van Nijen.

Zondag 27 maart Derde zondag van de Veertig dagen Wij lezen: Exodus 17: 1-7, Johannes 4, 5-26(42) Nieuwe kansen in een situatie waarin het leven vast is gelopen; Mozes slaat water uit de rotsen wanneer het volk Israël van dorst lijkt te bezwijken in de woestijn. Dan kan het verder gaan op z’n weg naar het beloofde land. Een Samaritaanse vrouw vindt bij Jezus levend water: in de ontmoeting met hem kan zij levenskracht putten en verdergaan met haar leven dat op een dood punt was beland. -- In de Lebuinuskerk gaat Dick Piersma voor, predikant te BeekUbbergen. Jeroen van Kleef, de vaste tweede organist vervangt Jan Kleinbussink. -- In de Van Vlotenhof gaat ds. de Fockert voor. -- In Het Open Hof leidt ds. Bart Thijs de dienst waarin de doop wordt bediend aan Maurits Ane Steringa .

Zondag 3 april Vierde zondag van de Veertig dagen Wij lezen: Johannes 9: 1-13, (14-25) 26-39 We zijn op de helft van de veertigdagen tijd beland, even tijd om vooruit

te zien naar waar het op aangaat: Pasen. De vreugde van dat feest tintelt al een beetje door deze zondag heen. Zondag laetare ‘weest blij’ is het! Die blijdschap voel je om de hoofdpersoon uit de lezing die blind is en door Jezus op de sabbat genezen wordt. Langzaam verandert hij van een willoos object in een persoonlijkheid, die de farizeeën met hun kritiek op zijn herstel weerstaat en zijn eigen weg kiest in het leven. Een mens als hij is er klaar voor om Jezus te volgen! -- In de Lebuinuskerk gaat ds. Hans Günther voor, em. predikant uit Deventer, Els Dijkerman vervangt Jan Kleinbussink. -- In de Van Vlotenhof gaat ds. Ingrid de Zwart voor. -- In Het Open Hof ds. Kees Bochanen. In de avond 19.00 u Bezinningsdienst in de Van Vlotenhof o.l.v. ds. Jelle van Nijen; de vierde en laatste in de serie ‘Dierbare woorden’ (zie verder 20 maart). Coventrygebed voor vrede en verzoening in de Magistraatskapel van de Lebuinuskerk Iedere vrijdagmiddagmiddag 12.1512.30 Lezingenrooster maart: 4 maart: Efeziërs 4: 1 t/m 6 11 maart: Efeziërs 4: 25 t/m 31 25 maart: Efeziërs 4: 32 t/m 5, vers 2 1 april: Efeziers 4: 10 t/m 18 ds. Ingrid de Zwart

tijd voor jezelf Retraite en bezinning: Wandelen Kapel-momenten Eigen kamer Vol-pension

www.hezenberg.nl

038 - 444 52 51

Bij de diensten

voor in een dienst van Schrift en Tafel.

5


Binnen onze PGD

Deze rubriek is een PGD brede rubriek. U treft hier informatie aan van de AK, van de kerkrentmeesters en over het te voeren beleid. Maar ook specifieke informatie uit de afzonderlijke wijkgemeentes en over de Jeugd.

Jeugdraad

Hallo allemaal, In maart lezen we met de Jeugdkerk gelijkenissen uit Mattheus 7. Het gaat om ´Horen en Handelen´. O.a. aan de hand van het bekende beeld van het huis op de rots en het huis op het zand. Hoe ga je om met de woorden die je hoort? Welk fundament bouw je onder je leven? In februari hebben we het gehad over wie je bent. We hebben foto’s van onszelf mee genomen uit onze babyof peutertijd. Zijn we, uiterlijk, veel veranderd in die tijd? En hoe zit het met ons innerlijk? In maart gaan we door met dit thema, aan de hand van gelijkenissen van Jezus. Een nadenkertje daarbij is: ‘Doe je wat je zegt en zeg je wat je doet?’ Hans en Karin zullen erbij zijn. De Jeugdkerkleiding (tel: 630148)

Basiscatechese

6

Voor onze basiscatechisanten en andere jongeren was het jeugdweekend van 28, 29 en 30 januari fantastisch. Op vrijdagavond werd in de Lebuinuskerk het spel Sirkelslag gespeeld, opgezet door het landelijke jeugdwerk van de PKN. Een DVD werd gestart en de jongeren kregen vervolgens via het scherm allerlei opdrachten. Er moesten mensen gebeld worden die een functie vervulden in de kerk, van wie ze een wachtwoord kregen, ze moesten een fotostrip maken van een door hen zelf ontworpen verhaal, waarbij ze zich ook nog moesten verkleden, er waren behendigheidsspelen en denkopdrachten. Voor elk wat wils. Precies om 21.00 u. was de groep klaar en konden we alle resultaten nog opsturen naar het landelijk hoofdkwartier in Utrecht. Er werd per regio gejureerd. Van de 3 deelnemende ploegen in Overijssel werd Mariënheem eerste en onze ploeg, jawel... uit de Grote of lebuinuskerk

Bewogen tijden We kunnen terugkijken op een bewogen periode in ons kerkelijk leven en die bewogenheid zal nog wel voortduren. Het is niet niks om het besluit te moeten nemen om twee kerkgebouwen te sluiten met het oog op de toekomst. Met veel bewondering en waardering zie ik de grote inzet van al die kerkenraadsleden die zoveel vrije tijd hebben gestoken in het nadenken, becijferen en bespreken van alle gegevens die meetellen om een juist oordeel te kunnen vellen. Jan Boer, deskundige van buitenaf, heeft met zijn team uit de twee wijken de kar getrokken, maar de inzet van de kerkenraden was daarbij niet mis, zeker wanneer we bedenken dat dit proces

Voor berichten over geboorte, doop en huwelijk en overlijden uit alle wijken zie verderop de rubriek ‘Met naam en toenaam’.

tweede! Meiden en jongens, geweldig resultaat, gefeliciteerd! En zaterdag en zondag waren 14 jongeren weer present in Het Open Hof om samen met Ferdinand Borger een theaterstuk rond het thema ‘Gelukkig’ te bedenken en in te studeren bij de zaligsprekingen uit het evangelie van Mattheus. Er werd hard gerepeteerd en veel lol gemaakt. Jeugdraadleden (Anne Visser, Ingrid de Zwart, Joke van Wijk en Wendelien Moorlag) en de kosters Irene en Dick van Hierden zorgden voor de inwendige mens en zo konden we zondagavond genieten van een dienst voor jong en oud met daarin de grote Geluksshow! Volgend jaar weer! De basiscatechese gaat gewoon verder. Na een gezellige timmer, schroef en versieravond waarbij ook veel ouders hielpen waren de muziekinstrumenten voor de psalmbegeleiding klaar. Nu wordt er met Herma Hopster een begeleiding van psalm 122 ingestudeerd met prachtige trommels en bellenstokken. N.B De data en thema’s van de catecheseblokjes zijn iets veranderd. Vervolg en afsluiting Blok V: De Psalmen donderdag 10 maart 19.00 u – 20.00 u. met om 20.00-20.15 u. presentatie voor de ouders en andere belangstellenden met eigen muziekinstrumenten. Blok VI: Veertigdagentijd en Pasen: Hoe leefde Jezus en wat leerde Hij ons? donderdag 17 maart donderdag 24 maart Blok VII: Geloven is doen…Wat doet de diaconie? woensdag 6 april met vastenmaaltijd woensdag 13 april met vastenmaaltijd Pinksteren : Gezellig kampweekend Kijk ook op onze eigen website www.pgd-jong.nl al vanaf november 2009 gaande is. Dan moeten heel wat mensen over een lange adem beschikken. De leden van de kerkenraden zijn mensen die uit en door de gemeente geroepen zijn om dit werk namens en voor ons allen te doen. Bij hun bevestiging hebben zij ons voor Gods aangezicht beloofd zich voor dit werk in te zetten naar alle vermogen en met alle zorgvuldigheid. In al die maanden van beraadslagingen heb ik gezien hoezeer de kerkenraadsleden die belofte serieus namen. Die roeping en de verantwoordelijkheid voor onze gemeente weegt zwaar op dit moment. Dat vraagt om vertrouwen en steun in woord en gebed van allen die hen in het verleden de taak van ambtsdrager hebben toevertrouwd! We gaan ook na 24 februari door met plannen maken voor de toekomst. Mijn collega’s en ik zien heel veel kan-


Het nieuwe kerkblad De Wervel verscheen en wervelde overal ineens door de stad. Wat is het mooi geworden! Hier kunnen we mee voor de dag komen, niet alleen bij onze eigen leden maar ook naar buiten toe. Een prachtige visitekaartje dat we aan nieuw-ingekomenen kunnen overhandigen. En een wervend blad om neer te leggen in wijkcentra, bibliotheken enz. Redactieleden, heel hartelijk dank!

Terugblik : De Thomasviering Over wervelend gesproken; de Thomasviering op 16 januari was een groots festijn, met mensen van alle leeftijden. Er werd gedanst, gezongen, foto’s gemaakt, labyrint gelopen, gebeden, geschilderd, gekeken naar afbeeldingen van de kunstenaar Werkman, gedichten gelezen en dat allemaal rond het thema 'Trouw'. De familie Kluck- Walpot musiceerde en Eric de Ridder speelde een keer op het orgel. Foto’s en een verslag van de dienst vindt u wanneer u op www.pkn-deventer.nl het woord ‘Thomasviering’ als zoekopdracht geeft. Zie ook de foto op het omslag van dit blad.

Stagiair Suzanne Holsappel Suzanne Holsappel, stagiaire uit Kampen, is begonnen met haar stage. Ze loopt een dag in de week, rond in de gemeente en brengt nu onze gemeente in kaart. Wat gebeurt er , hoe groot is de gemeente? Maar ook hoe ziet de stad eruit waarin deze gemeente haar plaats heeft en hoe is de gemeente al dan niet betrokken op die stad. Zo zal zij ook het mr. Geertshuis in de Assenstraat bezoeken, de huiskamer van de stad , waar onze kerk zoveel bemoeienis mee heeft. Op 27 februari zal zij zich in de kerkdienst aan u voorstellen Wilt u haar eerder ontmoeten? Op dinsdag zit zij vaak in de predikantenkamer aan de Kleine Poot! Een hartelijke groet van ds. Ingrid de Zwart

Van de wijkkerkenraad (wijk 1) Acht februari jl. kwam de wijkkerkenraad, voor het eerst dit jaar, weer bijeen. Een eerdere vastgestelde datum moest plaats maken voor een bijeenkomst in groter verband. Mede om deze reden was er een redelijk volle agenda met een lange lijst van ingekomen stukken en bijlagen. Allereerst stond de situatie m.b.t. Jan Kleinbussink op de agenda. Gelukkig gaat het met Jan – zij het langzaam – wat beter. Hij verblijft momenteel in een revalidatiecentrum in Apeldoorn. Tot en met juli zijn er vervangers gevonden voor de orgelbegeleiding op de zondag en de directie van de cantorij. Elisabeth PM deed verslag over het afgelopen jaar en gaf aan waar voor haar knelpunten zaten: ‘het is wel eens moeilijk als parttime-predikant prioriteiten te stellen’. Vervolgens werden de werkplannen van de diverse gremia besproken. Wegens tijdgebrek kon niet overal uitvoerig bij worden stil gestaan. Formeel moet het dienstenrooster door de kerkenraad worden geaccordeerd. Voor 2011 gebeurde dat in deze vergadering. Op een paar zondagen na zijn alle zondagen qua preekbeurten ingevuld. Uiteraard kwamen de ontwikkelingen waar onze gemeente voor staat aan de orde. Veel hoeven we hier niet over te vermelden. In de periode tussen de vergadering en het verschijnen van dit kerkblad, heeft hierover een gemeenteberaad en een bespreking in de afzonderlijke wijken plaats gevonden. Daarnaast wordt u op diverse manieren door de algemene kerkenraad geïnformeerd. Van de zijde van de predikant kwam de informatie, dat binnenkort aan een stagiaire van de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen, t.w. Suzanne Holsappel-Kiezebrink, de ruimte wordt geboden ondersteunend werk te verrichten in onze wijk. Tenslotte kwam de afvaardiging naar de classis aan de orde. Schrijver dezes was daarvoor het afgelopen jaar de aangewezen persoon. De kerkenraad zou het plezierig vinden als hij deze taak nog voor enkele jaren op zich zou willen nemen. De bereidheid daartoe was aanwezig. Hebt u nog vragen of opmerkingen of wilt u van een bepaald onderwerp wat meer weten, klampt u gerust één van de kerkenraadsleden aan. Hij of zij zal naar vermogen uw vraag beantwoorden of uw opmerking ter sprake brengen. Op deze manier kan de kerkenraad functioneren als orgaan dat de gemeente (en dat bent u) vertegenwoordigt. Ben Gerritsen - scriba wijk 1

Van de Cantorij ‘Is het niet lastig voor jullie om nu steeds met een andere dirigent te moeten oefenen en zingen’? Aldus een trouwe kerkganger en 'fan' van de Cantorij. Ja, dat is zo. Zeker als je al zo lang met onze vaste dirigent Jan Kleinbussink hebt gewerkt. Je kent elkaars karaktertrekken, voorkeuren, wij natuurlijk onze zwakke plekken ( en hij kent de onze ook!). Kortom: alles heel vertrouwd, niet in het minst doordat er in de Cantorij haast geen verloop is. Maar aan de andere kant is het ook heel leuk, verfrissend en inspirerend om eens iemand anders achter of voor de lessenaar te zien met ook zijn eigen voorkeuren

Binnen onze PGD

sen, zoals we hebben proberen te verwoorden op de 10e februari. We zijn ook blij dat Saar Hoogendijk onze gelederen in mei komt versterken, dat zal weer andere impulsen geven in alle drie de kernen. Wanneer we straks onze krachten centraal en in het centrum van deze stad kunnen bundelen geeft dat nieuw elan en uitstraling naar buiten. Dat hebben we ook wel nodig. Kerken sluiten brengt veel verdriet met zich mee. Dat weet ik uit eigen ervaring. Dat verdriet voelen nu we overal in de gemeente, niet alleen in Het Open Hof en de Van Vlotenhof, maar ook in de Lebuinuskerk. Als één lid lijdt, lijden alle leden, hoe waar is dat! Maar gezamenlijk bezig zijn als kerkelijke gemeente met een nieuwe toekomst in een bruisende stad kan veel vreugde geven, dat heb ik ook ervaren. We hebben zo ongelooflijk veel in huis als ik alles zie wat er gebeurt in de drie kernen. Dat kan alleen nog maar sterker worden, wanneer we de krachten bundelen. Ik steek in de stilte van de magistraatkapel deze weken iedere keer weer een kaarsje aan voor ‘het proces’. Een kaarsje als teken van het licht, dat altijd om ons heen is. Ik vertrouw daarop; dat Gods licht met ons meegaat de toekomst in... ik hoop dat ik iets van dat vertrouwen aan u door kan geven. Dat zie ik als mijn opdracht in dit hele proces.

7


Binnen onze PGD 8

en hoedanigheden. En als het een dame is zoals in januari Els Dijkerman dan horen de sopranen en alten ook eens hoe hun partijen (moeten) klinken. Wij mannen waren tot nu toe altijd in het voordeel... Hoewel: onze Jan kon ook 'heel hoog komen' zoals dat in koorjargon heet. Blijkbaar vinden de vervangers het ook leuk om met ons te werken want, Wolfgang Lange die ons door de kerstdiensten 'loodste' en Liga Vilmane die in januari het orgel bespeelde, komen terug! Wolfgang in februari en Liga in maart en mei. (De dames worden dus op hun wenken bediend…) En alvast een primeur voor u: Op 12 juni dirigeert onze eigen Margriet Stok de Cantorij! Daar kijken we nu al naar uit. Immers: wie in het Nederlands Kamerkoor zingt heeft bewezen tot de top van de Nederlandse koorzang te behoren. Liga Vilmane komt uit Letland, studeerde daar orgel aan het conservatorium in Riga en rondde haar opleiding in Nederland af. Daarvoor volgde ze lessen bij organisten in Zweden en Frankrijk. Zij is nu organist aan de Hervormde kerk in Haaksbergen en geeft zelf ook veel concerten. Wie haar naam intikt op Google komt onder de indruk van haar vele activiteiten. In januari zei ze al dat ze het heel leuk zou vinden om ook eens voor de Cantorij te staan in plaats van daar hoog boven op het orgel te zitten. Wij zijn heel benieuwd naar haar kunnen. Helaas moet de kopie voor het Kerkblad al zo vroeg worden ingeleverd dat op dit moment nog niet bekend is welke muziek we gaan zingen. Maar gelet op de nieuwe naam van ons Kerkblad gaan we in maart vast als een 'Wervel' wind door de kerk. U ziet het wel: u hoort nog van ons... Nieuwsgierig geworden? Meedoen? Neem contact op met Dick Timmerman (tel 610462) of Bert de Gans (591956) of kom luisteren op de repetitie op 19 maart vanaf 14.00 uur in onze mooie oude kerk. Paul Bandel Uit de Van Vlotenhof

Voorgenomen besluit Het is niet eenvoudig om het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad om, vanuit de drie kernen die er nu zijn tot één gemeente te komen, met als plaats van samenkomst de Lebuinuskerk, in al haar consequenties te overzien. In de Van Vlotenhof zijn veel vragen over het wijkgebouw en over de cantorij en over het vervoer naar een andere plek op de zondagochtend. Pas als het definitieve besluit genomen is, zal een projectgroep zich met de concrete uitwerking gaan bezighouden. De situatie van ongewisheid zal daardoor nog even aanhouden. Geen reden om geen zalen te bespreken in de Van Vlotenhof. In tegendeel … de beheerder Hans Rietman ziet graag dat het gebouw voor de kerk of voor commerciele doeleinden gebruikt wordt. Bel hem gerust. (616400)

Groot huisbezoek Begin maart houden we een groot huisbezoek ronde met de hele Lebuinuswijk. Een mooie gelegenheid om elkaar

te leren kennen en door te praten over kerk zijn in onze stad. De vraag die in het gesprek centraal staat is ‘Wat voor gemeente willen we zijn?’ We spelen een spel waarin de kerk met een winkel wordt vergeleken. Velen van ons hebben daar veel verstand van. Schrijft u zich alstublieft in voor het groot huisbezoek via de brief die in de kerk is uitgedeeld en bij het kerkblad is bezorgd.

Contactpersonenbijeenkomst Op 14 maart komen de contactpersonen om 14.00 uur in de Van Vlotenhof bij elkaar. Allemaal van harte welkom!

Vastenmaaltijd In de Veertigdagentijd, op weg naar Pasen, komen we wekelijks bijeen om samen een vastenmaaltijd te houden. Woensdag 16 maart is de eerste keer. Wij kunnen vanuit de Van Vlotenhof aanschuiven in de Lebuinuskerk of in Het Open Hof. U kunt zich opgeven via op de grote flappen die op zondag in de Van Vlotenhof hangen. Overweeg ook om eens een pan soep te koken en mee te nemen naar een van de locaties. Als vervoer een probleem is kan dat geregeld worden. Een pannetje soep kan er ook wel bij op de achterbank. En het is heel leuk om anderen te zien smullen van iets wat je zelf gemaakt hebt.

Liturgiecommissie Wat doet de liturgiecommissie eigenlijk? werd me kortgeleden gevraagd. Wel, deze commissie komt eens per twee maanden bij elkaar. Zij kijkt naar de diensten in de Van Vlotenhof. Wat is er geweest, wat gaat er komen? Wat ging er goed, wat ging er niet goed? Wat kunnen we veranderen? Waar moeten we opletten voor de komende tijd? De commissie houdt nauw contact met de cantorij en de organisten. Ze bereidt de speciale diensten zorgvuldig voor. Ze kiest een nieuwe paaskaars. Denkt na over de opstelling van de kerkruimte. En ze houdt contact met alle mensen die er zorg voor dragen dat de eredienst in de Van Vlotenhof goed verloopt. Heeft u vragen of opmerkingen wendt u dan tot een van de leden van deze commissie: Wieke Adolfsen, Tonny Scholten, Truus IJspeert, Dim Biesheuvel, Nella Best, Herman Borger of Elisabeth Posthumus Meyjes.

Vakantie Van 19 maart tot 4 april ben ik in verband met vakantie afwezig. In geval van nood nemen collega’s ds. Ingrid de Zwart (618328) en ds. Bart Thijs (608681) waar.

Tijd van bezinning We gaan de veertig dagen van bezinning en inkeer in. We gaan de weg naar Pasen onder de titel ‘een mens te zijn op aarde’ (gezang 172). Schilderijen van Marijke van Dijk begeleiden ons op dit pad. Een mens te zijn op aarde is leven van genade, de Geest aanvaarden, Gods woord zijn toegedaan. Moge het zo zijn. Een hartelijke groet ds. Elisabeth Posthumus Meyjes


Wilt u naar de kerk en gebruik maken van de autodienst? Dan kunt u op vrijdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bellen naar Truus IJspeert Tel.642740. Bij geen gehoor kunt u bellen naar Gerda Mijerink Tel.618844 Uit het open hof

Bidden om licht Het voorgenomen besluit van de kerkenraden om op termijn Het Open Hof en de Van Vlotenhof af te stoten is hard aangekomen in de gemeente rond Het Open Hof. Het onderwerp is het gesprek van de dag, doordeweeks in Het Open Hof, op wijkavonden, groothuisbezoeken, wijkteamvergaderingen enz. De emoties van teleurstelling en woede zijn volledig begrijpelijk. Hoeveel is er door de jaren heen niet door gemeenteleden geïnvesteerd in het gebouw en in de daarmee verbonden geloofsgemeenschap. Wie deze emoties voelt, mag weten niet alleen te staan. De pijn wordt gevoeld en gedeeld, ook door de kerkenraadsleden (van beide wijken), die tot het voorgenomen besluit kwamen. Echt moeilijk wordt het pas, wanneer we tegenover elkaar komen te staan in onderling verwijt en ook wantrouwen. Als zulke gevoelens doorwoekeren benemen we onszelf de kans om samen het nieuwe begin te maken, waar, hoe dan ook, de toekomst van onze gemeente om vraagt. Laten we bidden om respect voor elkaar, om wijsheid en kracht om elkaar in deze moeilijke tijd vast te houden en samen de goede weg te gaan. Laten we bidden om de zegen, die we juist nu zo hard nodig hebben: Zegen ons Algoede neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht (Gez 456:1) Ds. Bart Thijs

Nieuw telefoonnummer koster Irene van Hierden Koster Irene heeft een nieuw mobiel nummer. U bereikt haar onder nummer: 06-11597286.

Uit wijken en groepen Keizerslanden Op 21 maart zijn gemeenteleden uit de buurt rond Het Open Hof (tussen Karel de Grotelaan-Ceintuurbaan, Laan van Borgele, Lebuinuslaan) welkom bij de familie Voorhorst, Hademanstraat 9, om 20.00 uur. Een persoonlijke uitnodiging volgt nog. Schalkhaar Op 28 maart is er een wijkavond voor gemeenteleden in Schalkhaar. Plaats: Het Open Hof, tijd 20.00 uur. Ds. Bart Thijs zal hier vertellen over zijn studieverlof. Een persoonlijke uitnodiging volgt.

Corel De maandelijkse bijeenkomst van de SOW gespreksgroep is op maandagmiddag 21 maart, om 16-00 uur in de vergaderzaal. Gepreksgroep Bloemendal Iedere laatste woensdag van de maand komt deze gespreksgroep bij elkaar in De Bloemendal. Onderwerp van gesprek zijn thema’s rond geloven en bijbel in de ruimste zin van het woord, waarbij inbreng en ideeën van de deelnemers van harte welkom zijn. Ondergetekende treedt op als gespreksleider. De data van de eerstvolgende bijeenkomsten zijn: woensdag 30 maart en 27 april. De bijeenkomsten vinden plaats in van 15.00 – 16.15 uur in het Vestzaktheater. U bent van harte welkom! ds. Kees Bochanen

Binnen onze PGD

Autodienst

Vol van hoop… De startzondag van 12 september j.l. stond in het teken van hoop. Tijdens de viering in de Open Hof werd in groepen gesproken over de tekenen van hoop die we zien en de hoop die we voor de toekomst hebben. Elke maand in dit kerkblad een kort verslagje daarvan. Dit keer van de groep die nadacht over het thema ‘Ontmoeten’. In deze groep bleek al na de eerste vraag dat het idee van ontmoeten vooral uitging naar bezoekwerk. Er werden wat ervaringen uitgewisseld, waaruit vooral merkbaar was dat het zo’n dankbaar werk kan zijn. Ook het ontmoeten voor en na de kerkdienst werd als zeer positief en prettig ervaren. Sommigen voelden zich meteen thuis en bij anderen duurde het wat langer voordat er een ontmoeting (gesprek) plaats vond. Rode draad bij ontmoetingen en gesprekken is toch vooral het geven en ontvangen. Waar men graag meer van ziet, zijn ontmoetingen met de jeugd. Activiteiten waarbij de jeugd meer betrokken en uitgenodigd wordt. De vraag kwam op of er contacten zijn met de scholen. De hoop die we uitgesproken hebben, ligt er dan ook met name in dat er meer ontmoetingen met de jeugd (=de toekomst van de kerk) zullen plaatsvinden. van de kerkrentmeester

Kerkbalans 2011 Deze actie loopt nu enkele weken en volgens de stand per 9 februari 2011 mochten wij aan toezeggingen een bedrag van € 272.215 ontvangen. Vorig jaar zegde dezelfde groep van gemeente leden een bedrag toe van € 262.935. Dit is een stijging van 3,5% en is erg verheugend. Hartelijk dank. Helaas bereikte ons het bericht dat enkele mensen de brief inzake de actie kerkbalans 2011 niet ontvangen hebben. Indien dit het geval is wilt u zo vriendelijk zijn dit te melden aan Jan Visser (telefoon 622612) of via de mail geld@pkn-deventer.nl, de kosters of de kerkrentmeesters?

9


Diaconie

Eindejaarscollecte Sinds de vorige keer is er nog een bedrag van € 750 binnen gekomen. De stand is nu € 5.710 terwijl er vorig jaar € 6.455 ontvangen is. Hopelijk kan er nog ongeveer een zelfde bedrag van € 750 binnen komen om het bedrag van 2009 te evenaren. Met vriendelijke groet, Bernard van Leeuwen, administrerend kerkrentmeester.

Deze rubriek is een PGD brede rubriek. U treft hier informatie aan van de Diaconie.

Federatie van Diaconieën Vooraankondiging jaarvergadering 2011: De diaconie als speler op het terrein van de sociale hulpverlening in de veranderende samenleving: mogelijkheden en valkuilen. De jaarvergadering van de Federatie van Diaconieën vindt Deo Volente plaats op 19 maart 2011 van 10.00 tot 13.00 uur in congrescentrum De Schakel in Nijkerk. De jaarvergadering is gewijd aan het thema: De diaconie als speler op het terrein van de sociale hulpverlening in de veranderende samenleving: mogelijkheden en valkuilen.

10

Gastspreker is prof. dr. Herman Noordegraaf, hoogleraar Diaconaat aan Protestantse Theologische Universiteit in Leiden. Prof. Noordegraaf zal onder meer ingaan op vraagstukken als: hoe kan de kerk helpen; diaconaat en WMO; de scheiding van kerk en staat; de positie van kleinere diaconieën; (regionale) samenwerking; de spanning tussen hulpaanbieder en hulpvrager. Er is volop gelegenheid voor vragen en discussie. De bijeenkomst is toegankelijk voor alle geïnteresseerden. De Federatie van Diaconieën is de vereniging van de diaconieën in de PKN. De Federatie behartigt de belangen van de diaconieën bij de overheid en de landelijke kerk. Secretariaat: G. van Beek, Timmermanlaan 2A 3701 TE Zeist tel. 030-6920659, e-mail g.van.beek28@kpnplanet.nl

Verantwoording giften Tijdens huisbezoek ontving ik een gift van € 20 waarvoor hartelijk dank. Ik heb het dit keer bestemd voor de wijkkas. Ds. Kees Bochanen. Ontvangen via ds. I. de Zwart van dhr. en mw. W. te C., 50 euro t.b.v. kerkenwerk.

Informatie rond de collectes Op zondag 6 maart is de collecte bestemd voor het zendingsproject van Kerk in Actie: TEEZ (Theological Education by Extension Zambia).

Op zondag 13 maart begint de veertigdagentijd. De diaconale collectes tijdens de gehele veertigdagentijd zijn dit jaar bestemd voor Stichting Miramundo. Stichting Miramundo is een kleine particuliere ontwikkelingsorganisatie, die zich richt op ontwikkelingsprojecten in Honduras, een van de armste landen in Latijns-Amerika. Katrien en Bert de Jong, leden van onze Protestantse Gemeente te Deventer, maken deel uit van deze stichting. In de eerste Wervel (februari 2011) is een brief van Bert opgenomen over deze Stichting. Stichting Miramundo werkt samen met de plaatselijke Hondurese organisatie ‘Abundant Life Christian Schools’ (ALCS). Stichting Miramundo bouwt letterlijk en figuurlijk aan een betere toekomst voor kinderen in Gracias-Honduras. Door kinderen een goede opleiding te geven, krijgen ze een kans om aan de armoede te ontsnappen. Er is al een basis- en middelbare school gebouwd, nu is het tijd voor een beroepsopleiding. In overleg met ALCS heeft de stichting besloten tot de bouw van het Tourism Training Centre waar leerlingen een vakopleiding toerisme kunnen volgen. Het opkomende toerisme in het gebied, geeft de leerlingen van de vakopleiding een grote kans op een goede baan. De kennis van de ecologische en historische waarden blijft zo in de regio aanwezig, waardoor er een duurzame verbetering van de leefomstandigheden van de arme gezinnen ontstaat. De lokale economie wordt gestimuleerd door het gebruik van een lokale aannemer en lokale materialen voor de bouw van het trainingscentrum. Dit draagt weer bij aan het uitbannen van extreme armoede, Milleniumdoel 1 van de Verenigde Naties. Op dit moment worden voor de bouw van het trainingscentrum, de eerste stenen gemaakt en de fundering gelegd. Voor dit project is € 77.500,- nodig. Stichting Miramundo krijgt hiervoor subsidie van de NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling). Elke ontvangen euro wordt door de Nederlandse overheid verdubbeld! Meer informatie over de stichting is terug te vinden op: www.miramundo.nl . Doneren kan ook via: giro 4411922, t.n.v. Stichting Miramundo te Deventer.

Mikondo Met de drie gewonden waarover ik u in het vorige kerkblad over vertelde gaat het wisselend. Twee van de drie zijn weer aan het werk, maar Papa Richard is weer terug naar het ziekenhuis. Op dit moment (14 februari) gaat het slecht met hem. Hij heeft een ernstige ontsteking gekregen aan de wonden van de beenbreuk. Dank Op 30 januari was de diaconale collecte voor Mikondo. Ik mag u namens het bestuur en de mensen in Mikondo heel erg bedanken voor de opbrengst: ruim 600 euro! Wilt u ook in actie komen voor Mikondo: kijk op www.mikondo.nl onder hoofdstuk acties. Wilt u ons met een geldbedrag helpen: graag uw gift op giro 9394095. Onze stichting heeft de ANBI-status, uw gift kan dus aftrekbaar zijn bij uw belastingopgave. Meer info: Dewes van Lohuizen (621390).


Zoals we al enkele jaren gewend zijn willen we ook dit jaar tijdens de komende 40-dagentijd één keer per week op woensdag samen een warme maaltijd eten. Het samen eten is telkens weer een moment om elkaar te ontmoeten, eten en gezelligheid te delen en ons te bezinnen op onze eigen situatie. Net als vorig jaar wordt zowel in het Open Hof als in de Grote of Lebuinuskerk de mogelijkheid geboden om gezamenlijk de vastenmaaltijden te gebruiken. In de 40-dagentijd denken veel mensen na over armoede en onrecht in de wereld. Veraf maar ook direct in onze eigen omgeving is er grote behoefte aan mensen die het verschil willen maken. Tijdens onze gezamenlijke vastenmaaltijden, die een sober karakter zullen hebben, kunnen we ons realiseren hoe goed we het zelf meestal hebben en we denken daarbij dan aan díe mensen die, door wat voor oorzaak dan ook, het moeilijk vinden dagelijks voor een warme maaltijd te zorgen. De Voedselbank voorziet in dergelijke situaties mensen regelmatig van een voedselpakket en draagt zo aan een voor hen betere wereld. Om die reden wordt aan het einde van de maaltijd iedereen, die heeft meegegeten, gevraagd een (kleine) vergoeding voor het eten te geven. Deze vergoeding schenken we aan het eind van de 40-dagentijd aan de Voedselbank. We hopen dat velen van u het weer zinvol en prettig vinden om samen te eten. De eerste 4 vastenmaaltijden vinden plaats op woensdag 16, 23, 30 maart en 6 april. Tijdstip: 18.00 – 19.00 uur Plaats: Het Open Hof en Grote of Lebuinuskerk Voor deze vastenmaaltijden kunt u zich wekelijks opgeven op de formulieren die duidelijk zichtbaar in de kerk aanwezig zijn, of via email. (U eet in de kerk waarvoor u u opgeeft!) Indien u het leuk vindt om één of enkele woensdagen te helpen met koken – graag zelfs – kunt u dat eveneens daarop aangeven of, liever nog, vooraf bij mij via telefoon of mailadres. De laatste vastenmaaltijd zal gezamenlijk gebruikt op woensdag 13 april. Tijdstip: 18.00 – 19.00 uur Plaats: Het Open Hof Ten slotte: als u komt eten in Het Open Hof vragen we u zelf bord en bestek (en evt. toetjeskommetje) mee te nemen. Namens de diaconie, Ineke Magdelijns, voor Het Open Hof Tel: 0570-631071, E-mail: Imagdelijns@xs4all.nl Carla de Witte, voor de Grote of Lebuinuskerk Tel: 0570-525285, E-mail: carladewitte@home.nl

Geloven in het kleine Op zondag 6 februari was het thema van de kerkdienst ‘geloven in het kleine’. Dat velen van u daar daadwerkelijk in geloven is gebleken uit de kredieten die u noteerde. In onze gemeente blijkt een groot reservoir te zijn van mensen die willen omzien naar elkaar en met raad en daad hun naaste willen bijstaan. De diaconie bewaart de kredieten die u gaf zorgvuldig en zal ze inzetten waar ze nodig zijn. En natuurlijk wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Ook was er aandacht voor Oikocredit, dat gelooft in de kracht van klein gehouden arme mensen. Oikocredit geeft ze krediet, letterlijk en figuurlijk. Oikocredit verstrekt leningen aan groepen arme mensen en schenkt ze daarmee vertrouwen. Via het lenen van geld en terugbetalen ontstaat er een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid. Dat schept nieuwe perspectieven voor de toekomst. In de folder die u meekreeg kunt u nalezen hoe ook u kunt participeren in Oikocredit.

Diaconie

Vastenmaaltijd in Het Open Hof en in de Grote of Lebuinuskerk

Zendingsdienst Het Open Hof Op 6 maart in Het Open Hof zal de kerkdienst in het teken staan van de zending. Ds. Deborah van de Bosch, die samen met haar echtgenoot voor Kerkinactie in Zambia werkte, zal ingaan op de vraag wat het christelijk geloof met de wereld om ons heen van doen heeft (en omgekeerd natuurlijk). Wij staan voor de uitdaging om op een nieuwe manier te kijken naar wat Jezus ons bijbrengt en waarmee hij ons op weg stuurt. De cantorij laat ons een lied horen, afkomstig uit de Zoeloe traditie, dat bij kerkdiensten in zuidelijk Afrika gezongen wordt. Het gloria komt uit Peru. Uw gaven worden bestemd voor het zendingsproject TEEZ in Zambia, waar ds. Mabuluki werkt aan de opbouw van geloofsgemeenschappen. Het belooft een inspirerende dienst te worden en de ZWO commissie heet u van harte welkom.

Zending U ging van ons heen, Heer, in overgave aan de onmacht van de mens. Maar U kwam tot ons weer, en overwon het aardse van de dood. U keerde weer tot ons, in vurige tongen, en de Geest van Vrede daalde in ons neer. U schonk ons moed en kracht, Uw licht te dragen in de duisternis, en heel de wereld te verkondigen de bezieling van Uw boodschap. Roger Pelgrim

Twelloseweg 8 7419 BJ Deventer telefoon 0570 - 612273 fax 0570 - 618025 www.tenkate-deventer.nl info@tenkate-deventer.nl

11


Met naam en toenaam 12

Met Naam en toenaam is de nieuwe rubrieksnaam voor berichten betreffende de ‘kerkelijke stand’ in de PGD met het accent op geboorte, doop, huwelijk en overlijden. De berichten zijn niet meer zoals voorheen per wijk geordend, maar bijeen geplaatst in een rubriek. De informatieve waarde voor heel de gemeente staat voorop. WIJ GEDENKEN Willemina Everdina Antonette Klein Klouwenberg Op donderdag 3 februari is overleden Willemina Everdina Antonette Klein Klouwenberg. Ze was 93 jaar oud en woonde de laatste jaren in Groote en Voorster, Smedenstraat 117. Willy Klein Klouwenberg was een markante vrouw, die vanuit een hoog plichts- en roepingsbesef heel haar leven in dienst stelde van de ander. Ze gaf haar werk vervroegd op om haar ouders tot hun dood te kunnen verzorgen. Als gemeenteambtenaar in het maatschappelijk werk kwam ze op voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Ze was erom bekend en is erom geëerd. Willy leefde sterk mee met de kerkelijke gemeente en voelde zich in leven en sterven gedragen door

God. Moge haar nagedachtenis allen die haar missen tot troost zijn. Ds. Bart Thijs

7433 ME Schalkhaar. Maurits is het broertje van Wouter Jent, Pieter Jan en Vera Lynn.

Netty Wassink-Jansen Op 25 januari overleed Netty Wassink-Jansen. Netty was 73 jaar en woonde met haar man in de Ludgerstraat 8. Netty was een fijne vrouw, die graag zorgde voor man en kinderen en wel met alle toewijding en zorgvuldigheid die in haar waren. Netty had een grote sociale bewogenheid en een brede belangstelling voor cultuur en politiek. Ze was scherp van geest en rad van tong, waardoor ze soms moeilijk in de omgang was, hetgeen ze zelf ook besefte. Door God wist ze zich ten diepste gekend en aanvaard. De kinderen spraken bij het afscheid roerende woorden. En wij als gemeente zongen: ‘Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij…’. Moge de gedachtenis aan Netty haar man, kinderen en kleinkinderen troosten. Ds. Bart Thijs

HUWELIJK Op vrijdag 4 maart trouwt Eeuwig Gesprekslid, Brianne van ’t Veer met Pascal Geurtse in het Landshuis, Grote Kerkhof 2. Om 14.00 vindt in de Lebuinuskerk de huwelijksdienst plaats. Voorganger: ds. Bart Gijsbertsen (Kampen) Een stralende trouwdag toegewenst, dat God met jullie meegaat wensen we jullie toe!

DOOP In de ochtenddienst van zondag 27 maart wordt in Het Open Hof gedoopt: Maurits Ane Steringa, zoon van Ane Dick en Caroline SteringaVogelesang. Garnizoenstraat 5,

Al meer dan 150 jaar www.salland.nl (0570) 68 74 84

Op vrijdag 18 maart 12.30 u. trouwt in het Landshuis Graafwerklid Maarten Louwen met Liza van Mulligen. Gods zegen over hun huwelijk vragen zij in de Lebuinuskerk om 13.30 u. Voorganger: Ds. Piet de Jong (Rotterdam). Aansluitend is er gelegenheid tot felicitatie! We wensen jullie een onvergetelijke dag en een gezegende toekomst toe! ONDER DE AANDACHT Met Jan Kleinbussink, cantor-organist, gaat het een stuk beter inmiddels. Donderdag 24 februari mag hij weer naar huis en zal dan vanuit huis verder werken aan zijn herstel!. We wensen hem moed en veel vooruitgang toe in dit proces!


Bezinning en Ontmoeting maart In de voorjaarsmaand maart zijn er maar liefst vijf mogelijkheden om verdiepende activiteiten te bezoeken. In het blauwe boekje kunt u alle activiteiten op een rij zien. Woensdag 9 maart Helaas komt deze te vervallen. De spreker ligt ziek op bed en verwacht niet op tijd voldoende aangesterkt te zullen zijn. We hebben wel voor deze week een vervangende spreker kunnen regelen, maar hij kan niet op woensdag: Dinsdag 8 maart Op dinsdag 8 maart houdt prof. dr. C.J. den Heyer een lezing als titel: ‘Bijbelse gedachten over God’ Wie is God? Wat betekent God? Ook al leven we uit ‘godsvertrouwen’, deze vragen kunnen het ons regelmatig erg lastig maken. Op deze avond beginnen we bij het begin: de Bijbel, het Oude Testament. Daar leren we God kennen, in de geloofsverhalen van het volk Israël. Het onderwerp stond in het najaar van 2010 al op de agenda maar kon toen vanwege het slechte weer geen doorgang vinden. 20.00 uur Het Open Hof Donderdag 17 maart ‘Paulus, onze kosmopoliet; een integer en bewogen mens’: door prof. dr. Theo Witkamp. Bij Paulus lijkt er weinig keuze. Of men zet hem op een voetstuk of hij wordt verguisd. De spreker wil deze avond Paulus laten zien als een integer en bewogen mens, een mens uit de antieke wereld die ons vreemd is, maar tegelijk een mens die ons nabij kan komen wanneer we hem beter gaan begrijpen. 20.00 uur Het Open Hof Donderdag 24 maart Informatieavond voor belangstellenden. Gemeente reis naar Berlijn: door ds. Jelle van Nijen ‘Gaan we nog weer eens met gemeenteleden op reis?’ Die vraag krijg ik af en toe. Kennelijk smaakt de reis naar Eisenach van mei 2009 naar meer. Om er achter te komen of een gemeentereis er in zit, houden we een informatieavond om de belangstelling te peilen. Het heeft anders geen zin om een reis te gaan voorbereiden. 20.00 uur Het Open Hof. Dinsdag 29 maart De menselijke maat: Van ophouden weten. Eén dag per week werkverbod en leefplezier ter herinnering aan de

Schepping: door drs. Dodo van Uden. Over oorsprong en betekenis van de sjabbat, de overgang naar de zondag en de betekenis van sjabbat en zondag anno 2011. Arbeid is een onderdeel van menszijn; mens-zijn is niet gelijk aan arbeid. Mensen hebben het nodig om regelmatig het werken te staken, om in het werken de menselijke maat te houden door ook te rusten, zorgen van zich af te zetten. 20.00 uur Het Open Hof.

Groepsbijeenkomsten overig Groothuisbezoek voor leden van Lebuinuskerk en Van Vlotenhof Langs deze weg herinneren we u aan de groothuisbezoeken op 28 februari, 2 maart, 8 maart om 13.30u. – 15.30 u. of om 20.00 – 22.00 u. en 7 maart 13.30 -15.30 u. Tijdens deze bijeenkomst kunt u andere leden van de gemeente op informele wijze ontmoeten en leren kennen. U kunt ook vragen, over het kerkelijk reilen en zeilen, stellen aan de predikant, de ouderling of contactpersoon die de bijeenkomst leiden. Verder kunt u met de andere deelnemers van gedachten wisselen over het inhoudelijk thema dat centraal staat n.l. ‘Een aantrekkelijke gemeente?!’ Hoe zijn we hier in Deventer gemeente en hoe zouden we gemeente willen zijn, ook naar buiten toe? Een spannende vraag in een tijd vol naderende veranderingen op het kerkelijk erf. Wilt u nog meedoen neem dan even contact op ds. I.de Zwart, per email ds.dezwart@pkn-deventer.nl of tel. 618328. Hartelijke groeten en graag tot ziens! Predikanten en ouderlingen van wijk 1 Coventryberaad Nederland en het vrijdagmiddaggebed voor vrede en verzoening Werken en bidden voor vrede en verzoening In Nederland bestaat een netwerk van kerken die bidden en werken voor vrede en verzoening. Ze zijn lid van de Coventry- gemeenschap, een wereldwijd netwerk De Tweede Wereldoorlog is lang geleden, maar de herinnering aan oorlog is een zaak van elke dag. En voor velen is de beleving van oorlog een ervaring van vandaag. De wonden van geweld en terreur van toen worden steeds weer opengehaald. Tijd heelt veel wonden, de gedachtenis aan gisteren kan mensen vandaag ook op andere sporen brengen. Kerken in een aantal steden in Nederland met een diepe wond in hun ziel vanwege de Tweede Wereldoorlog, zijn met elkaar verbonden in het zogenaamde Coventry-beraad. Vanuit Coventry heeft men al snel na de oorlog contact gezocht met verwoeste steden in Duitsland. Daaruit is een netwerk ontstaan van kerken en centra over de hele wereld dat tekens van vrede en verzoening probeert te stellen. In of vanuit ons land nemen deel in dit netwerk:

Gemeente in bewging

In de rubriek Gemeente in Beweging treft u alle activiteiten aan die binnen onze kerk plaatsvinden. Ze zijn divers van aard en het vermelden zeker waard.

13


Gemeente in beweging 14

-- het oecumenisch Laurensberaad rond de Grote of Sint Laurenskerk te Rotterdam. -- de oecumenische vrijdagmiddaggebedsgroep in de Grote of Sint Lebuinuskerk in Deventer -- het Interkerkelijk Beraad in Den Haag-Bezuidenhout -- de Walburgisbasiliek in Arnhem -- De Nederlandse Kerk, Austin Friars in Londen, -- het Oecumenisch Citypastoraat samen met de Raad van Kerken in de Stevenskerk te Nijmegen -- het Citypastoraat van de Nieuwe Kerk in Middelburg. Zij zijn verbonden met zo’n 160 kerken en plaatsen van samenkomst elders in de wereld. In een groot aantal van deze kerken staat een zgn. Cross of Nails: een kruis van spijkers, die oorspronkelijk uit het dak van de verbrande kathedraal komen maar een nieuw leven hebben gekregen als betekenisdragers van hoop. In al deze centra heeft elke vrijdagmiddag het gebed voor vrede en verzoening plaats. Soms zijn er vier, soms zijn er tien mensen. In de Lebuinuskerk wordt dit middaggebed voor vrede iedere vrijdag gehouden van 12.15-12.30 u. in de Magistraatkapel. Er is een Schriftlezing, we bidden het Coventrygebed en zingen en/of luisteren naar muziek. Na afloop kunt u uw meegebrachte lunch gebruiken, er is koffie en thee of soep. Iedereen is hartelijk welkom! Graafwerk Praten over geloof, kerk zijn, leven en samenleven, film kijken of je met anderen buigen over een Bijbeltekst, kun je in onze gezellige en boeiende groep Graafwerk. Je kunt steeds instappen; er is weer plaats! We komen dit seizoen nog bijeen op 21 maart, 19 april, 25 mei en 27 juni. Je kunt je aanmelden bij contactpersoon Henriëtte Post: postfoto@hotmail.com Themalunch ouders van jonge kinderen Themalunch op zondag 20 maart, 11.45 u. 12.45 u. in de Lebuinuskerk. Thema: ‘Ik geloof geloof ik!?’ Het is niet vanzelfsprekend om bij een kerkelijke gemeente aangesloten te zijn. Leeftijdsgenoten, vrienden en collega’s begrijpen vaak niet wat je daar zoekt en waarom je het belangrijk vindt om het geloof aan je kinderen door te geven. Dat is soms ook moeilijk uit te leggen, want waarin onderscheid je je eigenlijk van ouders die geen binding hebben met geloof en kerk? En wat vind je, als het erop aan komt, belangrijk om door te geven en wat niet. Hoe vertaalt jouw levensvisie zich in het alledaagse leven en in de manier waarop je je kinderen opvoedt? Daarover hebben we het met elkaar op zondag 20 maart. Ouders die mee willen doen: geef je op bij de jeugdouderling: Wendelien Moorlag: w.moorlag@ planet.nl, of bij Ingrid de Zwart: i.dezwart@hccnet.nl. Voor kinderoppas, eten en drinken wordt gezorgd. Vrouwenvereniging Tuindorp In de maand maart komen we samen op dinsdag 8 maart en op dinsdag 22 maart. Op 8 maart zal mevr. Rothuizen samen met iemand van

Cambio vertellen over straatvuil opruimen. Op 22 maart komt Paul Obdeijn, hij vertelt over zijn fietstocht naar Rome. Plaats: Het Open Hof, Karel de Grotelaan 361, aanvang van de bijeenkomsten 14.00 uur. Gasten en belangstellenden zijn van harte welkom. Informatie bij mevr. Wiesje Arends, telefoon 0570625364. PASSAGE Op 14 maart a.s. is er weer een Passage-avond. Deze avond komt een glasblazer zijn kunsten laten zien. Kom deze avond meebeleven. Gasten zijn altijd welkom! We beginnen de avond om 19.45 u. We komen bij elkaar in Het Open Hof aan de Karel de Grote laan 361. Schuin tegenover het winkelcentrum Keizerslanden. Namens het bestuur: Elly Harleman van Noort. Tel. 63270 RENOVARE De komende maand komt de gespreksgroep Renovare bijeen op donderdag 10 en op donderdag 24 maart van 9.30 – 11.00 u. in Het Open Hof. Wij spreken met elkaar over de rijkdom van Psalm 106. Belangstellenden zijn van harte welkom. Hans de Jong, tel. 620562. GEBEDSGROEP Wekelijks komt de gebedsgroep bijeen op maandagmiddag van 13.00 – 14.00 uur in Het Open Hof. Wij bidden, vragen, danken, prijzen en leggen voor aan de Heer. Wilt u meer weten of mee doen. komt u gerust langs of neem contact op met Hans de Jong, tel. 620562.


Vrijdag 1 april in de Lebuinuskerk Rondom het ziekbed van een nabije of rondom het eigen ziekbed komen vragen op naar de zin van het bestaan, naar de (on)draaglijkheid van het lijden, naar de (on-) mogelijkheid om zelf te beschikken over het einde van het leven. Is er ruimte om over die vragen in alle openheid te spreken met familie en vrienden, met artsen en verplegend personeel? De IKON maakte over deze vragen vier uitzendingen met als titel ‘Op sterven na dood’. Recent vroeg het burgerinitiatief ‘Uit vrije wil’ aandacht voor oude mensen die aangeven hun leven voltooid te zien en om hulp vragen om waardig te sterven. Wat is waardig sterven? Wat is een voltooid leven? Is de hulp bij het beëindigen van zgn. voltooid leven een daad van barmhartigheid? Het IKON Pastoraat organiseert samen met plaatselijke pastores een bezinningsmiddag met als titel ‘Over het levenseinde’. Tijdens deze bijeenkomst worden fragmenten getoond van de IKON-serie ‘Op sterven na dood’. Er zijn twee workshoprondes, onder meer onder leiding van de pastores van het IKON Pastoraat. Aan deze middag werken mee: Martin Walton – docent praktische theologie en workshopbegeleider voor mensen die beroepsmatig werkzaam zijn aan het sterfbed. Ingrid de Zwart, Bart Thijs, Anna van der Maas – Predikanten uit Deventer. Bram Grandia, Bara van Pelt en Judith van der Werf – Pastores van het IKON Pastoraat. Plaats van samenkomst: Grote of Lebuinuskerk, Kleine Poot 7, 7411 PE Deventer. Voor mensen die de dag goed willen besteden is er ’s morgens om 10.30 uur een rondleiding door het Etty Hillesumcentrum. Roggestraat 3, 7411 EP Deventer. (kosten € 5,- ter plekke voldoen). Ook is er vanaf 11.00 u. gelegenheid om in de Lebuinuskerk de kruisweg ‘Een diepe voor in de aarde’ te bekijken. Deze kruisweg is gemaakt door de kunstenares Marijke van Dijk uit Lochem. Programma van de themamiddag 13.00 uur Binnenlopen en aanmelding workshops: (Eerst komt, eerst maalt) 13.30-13.50 Compilatie van de 4-delige IKON-serie ‘Op sterven na Dood’ 13.50-14.10 De workshopleiders geven een reactie op de compilatie 14-10-14.30 Lezing: ‘Gewogen en te Licht bevonden’ woorden bij het levenseinde. Door Martin Walton, Universitair docent PTHU. 14.30-14.45 Thee 14.45-15.45

1e ronde workshops. Verkenning van het thema met werkvormen bedoeld om het onderwerp te verbreden. 15.45-16.45 2e ronde workshops. Over persoonlijke verhalen en gedachtes van de deelnemers. (met dezelfde workshopleiders) 16.50-17.10 Afsluitende Vesper 17.10 uur Gelegenheid om wat met elkaar te drinken. Workshops Dementie, the long good-bye door Anna van der Maas (geestelijk verzorgster St. Joseph Poëzie over de dood door Bara van Pelt, IKON-pastor Stil staan bij beelden van leven en dood aan de hand van de kruiswegstaties die in de Lebuinuskerk zijn tentoongesteld, door Ingrid de Zwart, predikant Deventer Grensverschuiving in het denken over het levenseinde (debat en schilderen), door Bart Thijs, predikant Deventer Levensweg en Levenseinde (met tekenen), door Judith van der Werf, Ikon-pastor. Wat is nu precies ‘Waardigheid’ door Bram Grandia, Ikon-pastor. Woorden bij het sterfbed Workshop voor mensen die professioneel bij het sterfbed betrokken zijn, door Martin Walton, Universitair Docent PTHU. Zie ook de site: www.ikonpastoraat.nl

Aanmelding Belangstellenden kunnen zich opgeven via: pastoraat@ikon.nl of 035 - 6215555 Entree: € 5,- p.p. via rekening 631000 t.n.v. IKON Pastoraat onder vermelding van bijeenkomst Levensweg/ levenseinde Deventer. Voor €2,50 extra ontvangt u de vierdelige IKON serie ‘Op sterven na dood’.

Denken over de dood Denken over je eigen dood kan eigenlijk niet, leert de filosoof Kierkegaard ons. Als we denken over de dood dan gaat het altijd over de dood in ons leven. ‘Als we er over denken dan voltrekken we de dood in ons innerlijk.’ Het zijn loodzware woorden, maar voor de beroemde filosoof was het denken van de dood een opluchting. Door de dood te denken, deze een eindje tegemoet te lopen ontneem je hem een deel van zijn macht. De dood komt immers als een dief in de nacht en juist daarom is het zo belangrijk om er in je gedachten op vooruit te lopen.. Maar één ding is veranderd sinds Kierkegaard. De dood is niet langer onbepaalbaar. We groeien steeds meer toe naar de gedachte dat we zelf ons moment van sterven zullen kiezen.

Gemeente in beweging

IKON-Bezinningsmiddag Levenseinde

15


Gemeente in beweging

We leven en denken met een lange Christelijke en humanistische traditie in de rug. Die belet ons gelukkig om met snelle en nuchtere oplossingen te komen zoals een stervenspil die we bij de apotheek kunnen afhalen. We zijn immers opgegroeid met de gedachte dat we schepselen zijn, gemaakt door die Ene God. En die gedachte dat we ons leven te danken hebben aan die ene God willen we serieus nemen. Dat wij dat kostbare geschenk op een ons gewenst tijdstip zouden willen beëindigen lijkt daar niet goed mee te verenigen. De bijbel heeft zich nooit onomwonden voor of tegen euthanasie uitgesproken. Het verbod op zelfdoding vloeit voort uit het gebod: ‘Gij zult niet doden’, dus ook jezelf niet.’ Het is dezelfde gedachte waar Jacqueline van der Waals mee speelt toen zij haar beroemde lied: ‘Wat de toekomst brengen moge’, componeerde. Zij was 60 toen het duidelijk was dat zij niet meer zou genezen van kanker. Het is in dit moeilijke proces dat zij de vrome woorden in lied 293 componeerde: Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

16

Dat zij zelf wel degelijk met de gedachte gespeeld heeft om een eind aan haar leven te maken bewijzen de volgende zinnen: Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!

Daad van barmhartigheid In de 70er jaren is er een enorme verandering gekomen in het denken over euthanasie. Ook de kerken maakten een grote omslag. In 1985 kwam er een euthanasierapport uit waarin er steun werd uitgesproken voor de mogelijkheid van euthanasie. Was het ons niet juist geboden uit pastorale bewogenheid met de lijdende mens om hierbij te helpen? En wat zou God er voor bezwaar bij kunnen hebben? Zoals een stervende het ooit zelf gezegd heeft: ‘Je kunt je toch niet voorstellen dat God er bij zou blijven staan om jou zo zinloos te doen lijden?’ Dit argument kreeg bijval. Iemand steunen in het voltrekken van zijn stervenswens was niet minder dan een daad van barmhartigheid, een handeling die je deed uit liefde voor je naaste.

Wie bepaalt De gebeurtenissen en gesprekken aan het sterfbed zijn de afgelopen 20 jaar sterk veranderd. Twintig jaar geleden was het in eerste instantie de arts die bepaalde dat iemand terminaal was, dus in de eindfase van het leven. Steeds meer is het niet zozeer de medische situatie dat het tijdstip van sterven bepaalt, als wel de mate van het

gevoelde lijden dat het tijdstip vaststelt. Belangrijk is de motivering van de patiënt.

Autonomie Sinds de argumentatie voor euthanasie steeds meer berust op de autonomie van de mens (het recht om zelf uit te maken wanneer en hoe je sterft in plaats van het boven besproken barmhartigheidprincipe), is er een tegenbeweging ontstaan bij zowel Christelijke als humanistische denkers. Ook binnen de humanistische filosofie zijn er mensen die de rechtmatigheid van het ‘ik vind het zo, ik voel het zo, ik wil het zo’, aan de tand voelen. Bang voor de ontwikkeling waarin de individu zich los dreigt te maken van de naaste en de gemeenschap. Zo kennen veel artsen en pastores de situatie waarin de stervende eraan toe is om te gaan maar de geliefden oprecht uitroepen: ’Wij zijn hier nog helemaal niet aan toe.’ Of juist het omgekeerde; dat de familieleden snakkend uitzien naar het einde en ongezegd de stervende het gevoel geven dat ze tot last is. Op dit punt komen artsen, familieleden en pastores elkaar vaak tegen. Want in de praktijk is het te gemakkelijk om te zeggen dat de stervende het recht heeft om zijn tijdstip zelf te bepalen. Hoe belastend is het voor een arts om iemand de laatste medicijnen toe te dienen als hij nog allerlei mogelijkheden ziet voor verlichting van de pijn? Of als een vrouw nog iedere dag geniet van het bestaan van haar man – hoe ziek hij ook is en hoe groot de belasting ook is? Hier zal veel en verstandig gepraat moeten worden met elkaar voordat er door alle partijen gezegd kan worden: het is goed zo. Want in deze situatie hebben alle betrokkenen elkaar nodig. De stervende in zijn laatste moment en de overblijvers die verder moeten met hun herinnering. Zonder de steun van elkaar dat je het goede hebt gedaan, kom je voor knagende vragen te staan. Het is voor mensen waardevol om over het bestaan na te denken. Daar horen de laatste maanden, weken en uren ook bij. Soms is de behoefte ingegeven door slechte ervaringen aan het sterfbed. Omdat er helemaal niets gezegd werd of omdat er wrijving was over de verzorging en het toedienen van morfine. Zo niet! is een belangrijk motief om over je eigen sterfbed te willen filosoferen. De vraag is of het wel ‘soepel’ en vredig kan. Of de woorden liefdevol, ernst en aandacht niet veel betere idealen zijn. Bara van Pelt

Veertigdagenkalender Op 9 maart begint de veertigdagentijd. Joke van der Velden, oud-voorganger van de Protestantse Gemeente Deventer, maakte met een team van vijf andere vrouwelijke voorgangers uit Amsterdam ook dit jaar, voor volwassenen en kinderen, een prachtige veertigdagenkalender met inspirerende teksten, foto´s en gedichten, aangevuld met vegetarische recepten.


Kerkelijk lotgenotencontact ‘Arme kant van Deventer’ Werk hebben wordt in een kerkelijke gemeenschap als ‘normaal’ gezien. Hoe zit dat met mensen die hun leven lang gehandicapt zijn of arbeidsongeschikt geraakt buiten hun schuld om? Je hebt meestal een minimum inkomen en het is moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen, vooral aan het eind van de maand. Je komt op kringen van de kerk en daar praten mensen over hun werk, hoe ga je daarmee om als je geen betaalde arbeid hebt? Maar ook hoe komt iemand in dezelfde situatie als ik rond? Lotgenotencontact is soms heel belangrijk, vooral voor gevoel van eigenwaarde. Het is goed om te weten dat je niet alleen staat. Daarom wil ik graag een lotgenotengroep oprichten in kerkelijk Deventer. Zodat je zondags en door de weeks je gelijken vindt. Leven van een uitkering is ook een onderdeel van onze (kerkelijke)-samenleving en is niet meer weg te denken, al proberen sommige mensen in de maatschappij dat wel. Ook mensen die wel werk hebben maar een minimum inkomen, zijn van harte welkom, want werkende armen zijn er overal. Met dit lotgenotencontact willen we in de kerk een platform bieden waar uitkeringsgerechtigden, minimuminkomens of anders-actieven zich thuis voelen. De bedoeling is elke maand bij elkaar te komen en een thema te behandelen rond armoede en werk. Ook als u geen lid bent van de PKN, maar van een ander kerkgenootschap bent u hartelijk welkom. U kunt voor meer informatie en voor opgave terecht bij ondergetekende of bij ds. Ingrid de Zwart: 0570-618328 (Thuis) of 0570614986 (kerk) ds.dezwart@pkn-deventer.nl Schroom niet, meld je aan en laat je stem als uitkeringsgerechtigden, minimuminkomers en anders-actieven horen. Harm-Jan Jansen Andreas Schelfhoutstraat 34 7424 DH Deventer 0570-513581 of 06-10061847

Oproep Muzikale Ondersteuning gezocht In het woon-zorgcentrum Groote en Voorster wordt twee keer per jaar een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Hierin worden de bewoners die in het halve jaar daarvoor zijn overleden op een mooie wijze herdacht. Er wordt onder meer geluisterd naar gedichten en een roos

geplaatst voor elke overledene. Muziek speelt tijdens de bijeenkomsten een belangrijke rol. Wij zijn op zoek naar een muziekgroepje van twee of meer mensen die kwalitatief goede klassieke muziek kunnen spelen. Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u contact opnemen met Jeannette Woets, geestelijk verzorgers Groote en Voorster en Corel. Tel. 038 - 4651618, omstreeks 18.00 uur het best bereikbaar.

Expositie in de Lebuinuskerk Expositie van de Kruisweg van Marijke van Dijk ‘Een diepe voor in de aarde’ Te bezichtigen van 11 maart – 10 april en van 16 april -24 april tijdens openingstijden van de kerk Het verhaal van de traditionele kruisweg van Jezus, zoals we die in veel rooms katholieke kerken aantreffen, is een paar duizend jaar oud. De thema’s die dit verhaal aanreikt, blijken echter zeer actueel. Het inspireerde de Lochemse kunstenares Marijke van Dijk tot het maken van een moderne en heel eigen interpretatie van de kruisweg in veertien indringende schilderingen. Deze kruisweg geeft een intiem beeld van menselijk lijden, ongeacht tijd, cultuur, geloofsovertuiging of politiek, in beelden van ontmoeting, afscheid en eenzaamheid. Een universeel en toch persoonlijk en herkenbaar beeld. Niet ‘kerkbreed’, maar ‘mensbreed’. Afbeeldingen van de Kruisweg zullen in het veertigdagenproject een rol spelen in de diensten van de Lebuinuskerk en de Van Vlotenhof én tijdens de middag over levenseinde en levensbeëindiging georganiseerd i.s.m. het IKON pastoraat op 1 april. Zie ook : www.marijkevandijk.nl

Gemeente in beweging

U kunt de kalender voor slechts € 2,50 kopen in de Van Vlotenhof, Het Open Hof en de Lebuinuskerk. Misschien een leuk kado-ideetje?

17


kerk in de stad

In de rubriek ‘Kerk in de stad’ worden verschillende bijdragen ondergebracht die u al kent van het oude kerkblad. Maar u treft hier ook elke maand enkele achtergrondartikelen aan. Tot aan de zomer zullen dat twee series artikelen zijn met een vast thema: ‘Geloofsgenoten’: een impressie van een ander kerkgenootschap in Deventer. Bedoeld om wat meer te weten en te begrijpen maar ook te leren van geloofsgenoten in onze directe omgeving. In dit nummer: Abdij Sion, net buiten Deventer.

‘Wat beweegt de mensen achter…?’: een impressie van organisaties/groepen in onze stad die zich door geloof en/ of spiritualiteit laten inspireren. In de hoop, dat zij ook ons inspireren. Dit keer psychiatrisch ziekenhuis Brinkgreven. Deze achtergrondartikelen zullen de eerste maanden worden verzorgd door leden van de redactie. Maar we stellen het erg op prijs als er gemeenteleden zijn die ook af en toe de pen willen opnemen. U kunt hiervoor contact opnemen met iemand van de redactie of een email sturen naar: kerkblad@pkn-deventer.nl De Orde van de Cisterciënzers ontstond in 1098 in Citeaux, in de Franse Bourgogne, toen drie monniken Robertus, Albericus en Stefanus een nieuw klooster stichtten waarmee zij terug wilden naar de leefwijze zoals de Regel van Benedictus voorschreef. Het was een reactie op het weelderige leven en bepaalde religieuze praktijken in het klooster van Cluny, waarmee volgens deze monniken de eenvoud en soberheid waren vervaagd. De kloosterlingen werden Cisterciënzers genoemd, afgeleid van de Latijnse naam voor Citeaux, Cistercium. In de zeventiende eeuw werden in het klooster van La Trappe, in Normandië, hervormingen doorgevoerd waardoor de kloosterlingen verder teruggingen naar de oorspronkelijke wortels van het kloosterleven en de tradities van de heremieten of kluizenaars. Deze nieuwe stroming werd de Strikte Observantie genoemd.

18

Foto: Mark Rozema Geloofsgenoten Kennismaken met andere kerken in de stad

Abdij Sion In stilte en in eenvoud geraakt worden Deze maand wordt een impressie gegeven van geloofsgenoten van buiten de stad, de monniken van Abdij Sion bij Diepenveen. Afgezonderd van de buitenwereld, zodat zij in alle rust en zonder prikkels en afleiding God kunnen zoeken, wonen momenteel veertien monniken in de abdij die behoort tot de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie, in de volksmond trappisten genoemd. Tijdens het bezoek aan de abdij zijn we gastvrij ontvangen door Broeder Paulus, met wie het interview is gehouden.

Abdij Sion is ontstaan vanuit de abdij De Achelse Kluis op de grens van België en Nederland. In 1880 werden monniken door de toenmalige politiek dwarsgezeten en was het aantal monniken zo opgelopen dat werd gezocht naar een nieuwe locatie in Nederland. Om het nieuwe klooster te kunnen bekostigen werd door monniken gecollecteerd. Eén van de monniken kwam terecht in zijn geboorteplaats Zwolle bij mr. A.F. Vos de Wael. Het was de wens van deze laatste dat er een klooster zou worden opgericht boven de grote rivieren; hij bood daarom een plaats aan op zijn landgoed Frieswijk. Daar werd een landhuis gehuurd dat echter niet geschikt bleek te zijn om als klooster te dienen. Het huis lag te dicht bij een weg en niet ver van een militair oefenterrein. Na een nieuwe zoektocht werd in 1890 een nieuwe locatie in gebruik genomen op het landgoed ‘De Vulik’. In 1900 werd de kerk gebouwd, in 1935 is het klooster tot abdij verheven. Monnik worden is een roeping, het is een diep verlangen om via de religieuze weg mens te worden. Broeder Paulus legt het uit met de woorden: ‘als je gaat zoeken ben je al gevonden’. Wie besluit in te treden en een leven te volgen in het monastieke dagritme volgt een weg van gesprekken met een novicenmeester en de abt. In de abdij leven monniken met verscheidende achtergronden zoals boerenzoon, arts en verpleger. Hoe de keus om monnik te worden tot stand komt verschilt per persoon. Broeder


Monniken leven volgens een bepaald dagritme waarin persoonlijk gebed, meditatie en Bijbellezen centraal staan. Zeven keer per dag bidden zij gemeenschappelijk het getijdengebed in de kerk. De eerste keer om 04.15 uur, de dagafsluiting is om 19.30 uur. Iedereen is welkom om daarbij aan te sluiten. Bij het lezen van de Bijbel wordt vooral gekeken naar de functie die de teksten hebben in het leven van de persoon. Dit gebeurt op een eeuwenoude manier die in kloosters veel wordt gebruikt: Lectio divina. Bijbelteksten worden drie keer gelezen, na elke keer volgt een stilte waarin de lezer steeds op een andere manier de tekst in het hart overweegt. De derde stilte wordt afgesloten door het uitspreken van een gebed. Naast gebed en meditatie is ook arbeid onderdeel van het kloosterleven. Bij Abdij Sion bestaat dit uit onder andere het onderhouden van de tuin, koken, schoonmaken, zieken verzorgen, beheren van de bibliotheek en het ontvangen van gasten. Abdij Sion bestaat uit meerdere gebouwen. De aankleding in de gebouwen is bewust sober zodat er geen afleiding ontstaat. Boven de poort staat de tekst ‘Urbs fortitudinis nostrae Sion’, wat betekent ‘Sion is voor ons

Wat beweegt de mensen achter… Op het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis Brinkgreven wonen bijzondere mensen. Zij wonen in een fraaie, parkachtige omgeving, maar achter de muren van de afdelingen die her en daar in het park zijn gelegen gaan veel trieste verhalen schuil. Ook daar is de kerk present. Twee geestelijk verzorgers hebben hier hun thuisbasis. Astrid Gouma is, zoals dat heet, ‘gezonden’ door de PKN-Deventer en heeft ook regionale contacten binnen de PKN. Toon Cents, voorheen sociaal psychiatrisch verpleegkundige, is als late roeping pastor geworden met een zending door het bisdom Utrecht vanuit de Katho-

Nachtwandeling zondag 20 maart 2011 In het kader van de veertigdagentijd zal er in de vroege ochtenduren van zondag 20 maart een nachtwandeling van Deventer naar Abdij Sion gehouden worden. Een eenvoudige overnachting is mogelijk, ’s nachts direct aansluiten kan ook. Informatie/aanmelden bij B. Mul, tel. 0570-620440 of bm@tradin.nl

kerk in de stad

Paulus legt het uit aan de hand van zijn eigen verhaal. Al vroeg in zijn jeugd had hij een sterk verlangen om priester te worden. Op zijn zeventiende kwamen de twijfels en ging hij werken bij een warenhuis. Na de militaire dienst en een periode werkzaam in de verpleging merkte hij dat het onvervulde verlangen bleef. Hij kwam in Israël terecht waar hij op de top van de Netofaberg een Nederlandse priester ontmoette. Daar ging hij in een klooster wonen en merkte al gauw dat hij zich thuis voelde. Na een jaar keerde Broeder Paulus vanwege heimwee en de politieke onrust terug naar Nederland en trad in bij een cisterciënzer klooster in Zundert. Na vijftien jaar kwamen weer de twijfels over het kloosterleven en besloot hij uit te treden. Na acht jaar in de maatschappij te hebben geleefd besloot Broeder Paulus zijn verlangen weer te volgen. Het leven buiten de maatschappij zonder de vele prikkels en minder afleiding maakte hem gelukkiger. In het jaar 2000 trad hij in bij Abdij Sion.

Programma:

* 2.30 uur - 2.45 uur ochtendoefeningen/thee * 2.50 uur vertrek naar abdij Sion, wij lopen in stilte * 4.15 uur - 5.10 uur nachtwake * 5.15 uur - 6.30 uur meditatie met br. Paulus * 7.50 uur terug op vertrekadres * 8.00 uur - ca. 9.00 uur gezamenlijk ontbijt

een veilige stad’. Het hoofdgebouw is gebouwd rond twee tuinen die het hart vormen van de gemeenschap. Ze staan symbool voor de manier van verbondenheid met God; in de ene tuin groeit alleen gras en is ontdaan van alles, de andere tuin is weelderig begroeit. Hoewel de monniken deel uitmaken van een beschouwende orde die niet aan activiteiten doet die naar buiten zijn gericht staan ze toch in de wereld, door het lezen van kranten, radio luisteren en internet. Actualiteiten worden hierdoor meegenomen in hun gebeden. Bovendien ontvangen ze wekelijks gasten. De monniken hebben de levensinstelling om alle handelingen zo goed mogelijk uit te voeren. Broeder Paulus heeft laten zien dat een sober en eenvoudig leven en het inbouwen van momenten van stilte en gebed veel geluk kan brengen. Naastenliefde en gastvrijheid zijn erg belangrijk, ieder mens is waardevol en welkom bij Abdij Sion want elke gast kan tenslotte Christus zijn. Mark Rozema

lieke Kerk. Samen proberen zij in hun pastorale contacten de bewoners bij te staan in hun verblijf op Brinkgreven. Om en om gaan zij zondags voor in dienst in de Elisabethskapel. Tijdens de voorbereiding van deze bijdrage aan de rubriek kerk in de stad was Toon Cents helaas uitgeschakeld door een hersenschudding. Daarom is dit artikel gebaseerd op een gesprek met alleen Astrid Gouma en het bijwonen van diensten in de Elisabethskapel. Astrid Gouma is 10 jaar ‘gewoon’ predikant geweest in Heino. Daarna was zij een aantal jaren ziekenhuispredikant in het Twenteborg Ziekenhuis. Toen de vacature van Martin Walton als geestelijk verzorger op Brinkgreven

19


kerk in de stad 20

vrij kwam zette zij de stap naar de wereld van de psychiatrie. En die wereld bleek wezenlijk anders te zijn dan een gewoon ziekenhuis. Wat haar direct opviel was, dat in een psychiatrisch ziekenhuis de mens meer centraal staat en niet de ziekte, met alle medisch-technische aspecten daarvan. Dat sluit goed aan bij de manier waarop zij haar taak ziet: pastoraat begint bij de mens zelf, de ziekte komt op de tweede plaats. Een ander verschil met een ziekenhuis is dat veel bewoners hier lang, soms zelfs permanent, verblijven. En de bewoners zijn meestal niet aan bed gebonden maar lopen gewoon over het terrein. ‘Hé, dominee…’ hoort ze regelmatig als ze over het terrein loopt. En veel mensen lopen bij haar binnen, meestal onaangekondigd. Wat haar raakt is de authenticiteit van de mensen met een psychiatrische beperking. De maskers zijn afgevallen, het decorum is soms weg. De spontaniteit van bewoners geeft soms komische situaties, waardoor er in haar werk gelukkig ook veel te lachen is. Maar vaak heeft zij te maken met trieste verhalen van gebroken levens. Psychiatrische problemen in de familie, misbruik, echtscheidingen; de hardheid van het bestaan in vele vormen. En wat dan oorzaak is en wat gevolg doet er voor Astrid niet zo toe, zij wil er gewoon voor hen zijn. Voor mensen die zich door hun ziekte in onze maatschappij niet staande kunnen houden kan het leven rauw zijn. En wie houdt ze dan op de been? De scheidslijn tussen mensen met een psychiatrische ziekte en anderen is hard. Een psychiatrisch patiënte kan net als elke vrouw borstkanker krijgen. Maar het beetje troost van een lotgenotengroep is voor haar niet weggelegd, want daar past ze niet bij. Wat Astrid fascineert in de mensen voor wie ze werkt is dat hun ziekte soms samengaat met bijzondere talenten. Het zijn vaak gevoelige mensen. Sommigen zijn erg muzikaal, anderen schrijven gedichten. De zondagse dienst in de Elisabethskapel is voor haar een feest. Het gaat er soms wat minder geordend aan toe dan in een gewone kerk en de aanwezigen kunnen

Open Hof present in Keizerslanden – vervolg De dienst van zondag 23 januari in Het Open Hof stond met het verhaal van Jezus’ uitroeping van Gods Koninkrijk in Galilea en de roeping van de eerste discipelen in het teken van de Open Hof-presentie in Keizerslanden. Maatschappelijk werker Nico Labobar vertelde over de buurt en de mensen in Keizerslanden, met bijzondere aandacht voor de aspecten vereenzaming en werkloosheid. De Open Hof-gemeenteleden Elly Harleman en Feit Boss vertegenwoordigen onze gemeente op het inloopspreekuur in de wijkwinkel in de Graaf Florishof. Over dit spreekuur kan gemeld worden, dat na de aanloopperiode in december en januari de eerste contacten

tijdens de preek interrupties doen waar de voorganger niet op rekent. Een mooi moment in elke dienst is het aansteken van kaarsjes bij de voorbeden door aanwezigen die zich daartoe geroepen voelen. Wat daarbij uitgesproken wordt geeft weer wat de mensen bezighoudt. Daar kan een pijnlijke eenzaamheid uit spreken. Of grote betrokkenheid bij een medebewoner die in een moeilijke fase zit. En soms hoort Astrid er een deel van haar preek in terug. Regelmatig wordt de zang in de dienst ondersteund door een koortje onder leiding van organist Henk Tuin. Astrid en Toon zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers die zondags rolstoelpatiënten naar de kapel willen brengen en naar mensen die mee willen zingen in het koor, dat circa één keer per maand meewerkt aan de dienst. En u bent van harte welkom bij de zondagsdienst om 10.00 uur in de Elisabethskapel in het gebouw de Steerne, bij de ingang Raalterweg. Brinkgreven is in 1892 in gebruik genomen als ‘buitengesticht’ van het eeuwenoude Elisabeth Gasthuis aan de Smedenstraat. Het kwam voort uit de destijds revolutionaire gedachte dat buitenlucht en een rustgevende groene omgeving heilzaam was voor mensen met een psychiatrische ziekte. Het park – vrij toegankelijk – is met liefde ontworpen door Leonard Springer, de befaamde tuinarchitect die o.a. ook het Rijsterborgherplantsoen, Park Braband en de begraafplaats aan de Raalterweg heeft ontworpen. En als u wandelt over Brinkgreven komt u mensen tegen, over wie ds. Okke Jager bij het 100-jarig bestaan van Brinkgreven het gedicht schreef, waar Astrid Gouma erg aan gehecht is: ‘Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens’. Verraadt ons aller angst zich niet in wie het leven kwetsbaar liet? De glasglans stemt de blazer mild. De kaarsvlam vormt de hand tot schild. De krokus wijst beton zijn grens. Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens. Gerard Sizoo

met buurtbewoners op gang komen. Tamara Magdelijns en Louis Nijland zijn druk doende met een doorlopende PowerPointpresentatie over Het Open Hof in de wijkwinkel, zodat de buurt ook langs deze weg permanent geïnformeerd wordt. Ook in het eerstvolgende nummer van de buurtkrant de Wijk4Koerier wordt de Open Hofpresentie in buurt en wijkwinkel vermeld. Met de eerste toerustingsavond van de bezoekgroep (op 3 februari jl.) lijkt alles nu gereed voor de eerste bezoeken aan de nieuwingekomenen in de appartementencomplexen in Tuindorp-Zuid. Over het verloop houden we u graag op de hoogte. Bart Thijs


Daar zat ze, in elkaar gedoken, de Nederlandse taal niet machtig. Ze keek bang en schichtig om zich heen. Haar ogen stonden bedroefd en ze keken me vluchtig aan. We spraken elkaar tijdens het diaconaal spreekuur. Voor me zat een jonge vrouw van een jaar of 40 met een zoon van 14 jaar. Een oudere vriendin deed het woord voor haar. Ze kwamen uit Roemenië. Die vriendin overigens ook maar die woonde al vele jaren in Nederland. Ja, haar verblijfsvergunning zou aflopen en wat moest ze dan? ‘Hoe kwam dat dan?’ vroeg ik hen. De vriendin vertelde en ondertussen schonk ik de koffie in. De jonge vrouw was naar Nederland gekomen om met haar vriend te trouwen. Ze had hem op zijn vakantie in Roemenië ontmoet. En het klikte. En na een poosje had ze de bus samen met haar zoon gepakt en was naar Nederland gekomen. Een nieuwe toekomst tegemoet. Op mijn vraag wat ze in Roemenië deed werd geantwoord dat zij in een fabriek werkte. Mij werd niet helemaal duidelijk in wat voor een soort fabriek, wel werd duidelijk dat ze daar

Op weg naar Pasen ‘ruimte scheppen voor een nieuw begin’ Nu de dagen langer worden en de donkere winter verdwijnt, leeft in ons een verlangen naar nieuw leven. Woensdag 6 maart 2011 is het Aswoensdag en start de veertigdagentijd. Deze tijd, die ook wel de vastentijd wordt genoemd, kun je in het teken zetten van innerlijk ruimte scheppen om het nieuwe begin te kunnen toelaten. Vasten kan op vele manieren. Door je dingen te ontzeggen kun je oude en ingeslepen gewoonten doorbreken. Door bijvoorbeeld minder te eten, te snoepen, alcohol te drinken, TV te kijken of met mensen afspraken te maken. Dat ondersteunt dat innerlijke proces van het vasten: we laten het oude los, waardoor we ruimte creëren voor het nieuwe. Dat kan met kleine stapjes, meer bewust de tijd nemen voor alles, en af en toe de stilte opzoeken. In het Meester Geertshuis gaan we in vijf bijeenkomsten met elkaar door gesprekken, oefeningen, maaltijden delen, meditatie en het bijhouden van een vastenboekje, ons oefenen in dat innerlijk proces. Zo bereiden wij ons op Pasen voor. 1. Woensdag 9 maart: thema: Hoe kwetsbaar is de mens. (bijeenkomst + meditatie) tijd: 15.30-16.45 bijeenkomst 17.00-18.00 meditatie (MGH) 2. Maandag 14 maart: thema: Ik zie je! (maaltijd ) tijd: 16.30 bus 6 busstation 19.15 Maaltijd in Ichtuskerk Holterweg 106 3. Woensdag 23 maart: thema: Wat is heilig voor jou? (bijeenkomst + maaltijd) tijd: 16.30 bijeenkomst in MGH -18.00 Maaltijd in Lebuinuskerk, ingang Kleine poot 7 4. Woensdag 6 april: thema: Leven in het licht. (bijeenkomst + meditatie)

niet veel verdiende en de toekomst een ongewisse was. Ze woonde dus bij haar vriend in. Ze had ook een verblijfsvergunning gekregen, dus het klopte allemaal. Maar plotseling was hij vorige maand overleden. Buren hadden nog wat met eten geholpen, ook vrienden hadden dit gedaan. Maar veel geld was er niet en zo kon het toch niet doorgaan. Met haar ziel onder de arm was ze dus naar ons gekomen. Eigenlijk ook met al haar hoop er bij. Maar helaas kon ik haar niet dat geven waar ze op hoopte. Ik heb een afspraak gemaakt bij de sociale raadslieden waar ze een week later terecht kon. In dat gesprek bleek al snel dat ze geen kans zou maken op verlenging van de verblijfsvergunning omdat haar aanstaande echtgenoot was overleden. Weg toekomst voor haar, weg toekomst voor haar zoon. Wat kun je doen? Een luisterend oor bieden maar het leven voor haar aangenamer maken ging niet. Waar zouden ze nu zijn, vraag ik me wel eens af. Hopelijk heeft de tijd een nieuwe toekomst voor haar en haar zoon gebracht.

kerk in de stad

Een nieuwe toekomst?

Jan Tijssen Coördinator Meester Geertshuis

tijd: 15.30-16.45 bijeenkomst 17.00-18.00 meditatie (MGH) 5. Donderdag 21 april: thema: De kracht van de stilte (bijeenkomst + maaltijd) tijd: 17.30 bijeenkomst & maaltijd in MGH - 20.00: stiltemeditatie in Broederenkerk Broederenstraat 18 Meester Geertshuis (MGH) Assenstraat 20 7411JT Deventer. Voor opgave en informatie bel 0570 613340 info@meestergeertshuis.nl Begeleiding: Liesbeth van Spaendonck en Ceciel Funnekotter. Kosten: vrijwillige bijdrage aan de maaltijden en de materialen.

Maagdenburgstraat 20a,7421 ZC Deventer tel. 0570-634455, info@paulhardonk.nl, www.paulhardonk.nl

21


kerk in de stad

Kerkcafé Het Kerkcafé met Jan Rensink Maandelijkse bijeenkomst voor informatie en discussie, gesprekken op het raakvlak van geloof en stad. Deze maand is Jan Rensink de gast. Het thema is ‘Werken aan onderwijs in Deventer voor een samenleving die mensen meer kansen geeft’. Jan Rensink is sinds 2001 algemeen directeur openbaar onderwijs in Deventer. Hij heeft een lange werkervaring in en buiten het onderwijs: onderwijzer, directeur basisschool, onderwijsadviseur en interim-manager. Hij wil zich inzetten voor een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen kansen krijgen. In de week voorafgaand aan het kerkcafé kunt u op DeventerTV (te bereiken via de kabel) elk heel en half uur een korte reclameboodschap over het onderwerp horen en zien. Vrijdag 25 maart, 16.30 uur Latijnse School, Grote Kerkhof 6. Gespreksleiding: ds. Martin Walton

Internationaal bekende Continental Kids treden op in Colmschate

22

Zaterdag 19 maart a.s. om 16:00 uur wordt er een in de Ichtuskerk in Colmschate een concert gegeven door de Continental Kids. Deze kindergroep trekt met eigentijdse muziek, zang en dans door het hele land om spetterende concerten te geven. Met veel nieuwe liedjes, coole dansjes, door ‘paparazzi’ achtervolgde kinderen die checken wat ze denken zeker te weten en een gave lichtshow brengen deze 8- tot 12-jarigen live hun verrassende programma ‘Zeker weten!’. Continental Kids is de kindertak van de wereldberoemde Continental Singers. Met hun enthousiaste optredens, moderne choreografie en professionele shows zijn de Continentals en Young Continentals een voorbeeld voor menig gospel- of tienerkoor. Na een trainingsweek geven de Kids negen concerten in de eigen regio; in Nederland zijn er dit jaar vijf groepen tegelijk actief. Daarnaast is dit concept ook internationaal opgepakt met groepen in

Maak je droom waar! Tuinontwerp Tuinaanleg Tuinonderhoud Slagmansdijk 6 7437 RJ Bathmen T 0570 - 63 23 13 E info@debrinkertuinen.nl

www.debrinkertuinen.nl

Duitsland, Frankrijk, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Amerika, Zuid-Amerika. Meer landen zullen binnenkort volgen. Een optreden van de Continental Kids is niet alleen bestemd voor kinderen in de basisschool leeftijd, maar voor iedereen die van muziek, dans en jeugdig enthousiasme houdt. De groep die een concert zal geven in Colmschate zal bestaan uit zo’n 25 door auditie geselecteerde kinderen (waaronder Tessa Oosterwegel (11) uit Colmschate). Het repertoire is zeer divers: van het vrolijke ‘Ik ben overtuigd’ tot het ontroerende ‘Geliefd’. Ook humor is een gegarandeerd element, zoals bewezen wordt met ‘Tot na de reclame’ en ‘Zondagsschool Rock’. Herkenbare thema’s worden begrijpelijk bezongen. Een concert door kinderen, maar zeker Zeker weten dat je dit niet mag missen! Niet kinderachtig! Steeds is er de afwisseling van muziek, dans en sketches. Informatie: 0570-653230. Prijs Volwassenen: € 3,00 p.p. Kinderen (tot 13 jaar): € 2,00 p.p. Kaartverkoopadres: fam. Oosterwegel, Stationsweg 8b 7429 AD Colmschate. Reserveren: agmoosterwegel@solcon.nl Meer informatie over de Continental Kids: www.continentals.nl.


De ramen in de Anne Frankzaal in de vorm van een zevenarmige kandelaar. Kerk en Israël Steeds houd ik de Eeuwige voor ogen … Een nieuwe synagoge in Amsterdam Het zal best wel eens iemand overkomen zijn: Je bent in Amsterdam-Zuid en zoekt naar die twee karakteristieke zuilen met de Tien Geboden erop. HET oriëntatiepunt van de liberale synagoge. Tevergeefs. Die synagoge is gesloopt, de grond verkocht en vorig jaar augustus werd de nieuw gebouwde synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam op een andere plek, maar wel in de buurt, ingewijd. Het is de grootste synagoge van Nederland met zo’n 800 plaatsen. Het gebouw bevat ook een ritueel bad (mikwe), klaslokalen, feestruimten, ruime keuken, kantoorruimten en niet te vergeten een speciale dialoogzaal. Dankzij subsidie van de Provincie Noord-Holland. De oude synagoge van 1966, aan de Jacob Soetendorpstraat, was veel te klein geworden en had nogal wat achterstallig onderhoud opgelopen. Een belangrijke factor daarbij was dat Joop van den Ende graag op dat terrein (eigen grond) zijn nieuwe theater wilde bouwen. Dat theater is er overigens nog lang niet als gevolg van bezwaarschriften en milieueisen. Met o.a. de verkoop van de grond en veel fondswerving kon de nieuwbouw van de synagoge worden gefinancierd. Openheid Het nieuwe gebouw is open en in de breedte neergezet. Het maakt een stabiele en gewortelde indruk en reikt als het ware naar de omgeving. Was het in de oude sjoel (synagoge) nauwelijks mogelijk om contact te maken met de omgeving van het gebouw, in het nieuwe gebouw kun je vanuit de sjoelruimte door de grote raampartijen meteen de directe omgeving zien. Overdag schijnt het zonlicht volop naar binnen, ’s avonds schijnt het kunst-

licht voluit naar buiten. Er is nog een verschil met de oude, verdwenen sjoel. Voor de indeling van de zitplaatsen en het podium bestemd voor de Toralezing, de bima, is voor het klassieke model gekozen. Dat wil zeggen:de bima bevindt zich aan de andere zijde tegenover de heilige kast met daarin de Torarollen, de aron hakodesj, en de banken staan tegenover elkaar in plaats van in een theateropstelling. Die verandering is kenmerkend voor de huidige trend in het liberale jodendom in Nederland. Er is meer behoefte ontstaan voor opwaardering van de oude Joodse tradities. Maar dan wel met behoud van de progressieve waarden zoals gelijke rol van man en vrouw in de dienst en een moderne kijk op het navolgen van de 613 mitswot, de religieuze opdrachten van het jodendom. Symboliek Niet alleen de openheid voor de omgeving vanwege de grote raampartijen is bijzonder, mooi is ook de symboliek die in het nieuwe synagogegebouw is verwerkt. Voor de ramen van de Anne Frankzaal (Anne Frank en haar familie waren lid van de liberale Joodse gemeente in Amsterdam) hangen geen gordijnen of vitrage. Om de beleving van de religieuze intimiteit te garanderen, hebben de ramen van de sjoelruimte wel gordijnen, dubbele zelfs. En wat voor gordijnen … Aan de oostkant zijn in de gordijnen kleine bomen met nieuwe takjes en blaadjes te zien: de nieuwe dag, de toekomst begint met de zonsopgang. De gordijnen voor de ramen aan de westkant laten grote oude bomen zien: een verwijzing naar het verleden. Ook ontdek je de namen van de twaalf stammen, in het Hebreeuws geschreven, het begin van het Joodse volk en het jodendom. Je kan het zo zien: jong en oud hebben elkaar nodig, vitaliteit en ervaring zijn allebei belangrijk, jongeren en ouderen vormen samen een gemeenschap. Kijk je van buitenaf naar de sjoelramen, valt er in één raampartij van de sjoelruimte een zevenarmige kandelaar te ontdekken. Daaromheen zie je stippen op het gebouw aangebracht die met elkaar het andere belangrijke symbool van het jodendom vormen: Davidssterren. Dan is er nog de noordgevel, ook met stippen. Die stippen vormen een Hebreeuwse tekst uit Psalm 16: ‘Steeds houd ik de Eeuwige voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt mijn hart zich en juicht mijn ziel. Behoed mij God, ik schuil bij U’. Ook al kun je niet zomaar een synagoge bezoeken, als je in de buurt van deze nieuwe synagoge bent (station Amsterdam-RAI) dan is een blik aan de buitenkant ook al een ommetje op de Zuidelijke Wandelweg waard. Ria Kemper (Naar de gegevens van Harry Polak, OJEC Periodiek)

kerk in het land

In de rubriek ‘Kerk in het land’ worden verschillende bijdragen ondergebracht die spelen op landelijk niveau.

23


vieringen maart 2011

VRIJDAG 4 MAART Woonzorgcentrum Corel Wereldgebedsdag Woonzorgcentrum Bloemendal 10.00 uur Katholieke dienst

ZONDAG 6 MAART

MAANDAG 14 MAART

Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. E.R. van der Veen 19.00 uur Vesper De Van Vlotenhof 10.00 uur ds. Ingrid de Zwart Het Open Hof 10.00 uur ds. Deborah v.d. Bosch m.m.v. cantorij 10.00 uur Jeugdkerk voor 12-18 jaar Schalkhaar Park Braband 10.00 uur dhr. J. Stuivenberg Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. W. Stam Diepenveen Dorpskerk 10.30 uur ds. Henk Spit / dhr. T. Maas dienst in Maria Koningin m.m.v. RK-gemengd koor Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur ds. Astrid Gouma Deventer ziekenhuis 10.30 uur ds. Johan Weijenberg St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur ds. Anna van der Maas Viering van Schrift en Tafel

Schalkhaar Park Braband 19.00 uur Vesper (Vredeskapel) Colmschate Ichtuskerk 19.15 uur Vesper

WOENSDAG 9 MAART 28

Deventer ziekenhuis 10.30 uur Pastor Wiggers St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur Pastor J. Egberts Communie

Diepenveen Dorpskerk 19.30 uur mw. J. Ruiterkamp

VRIJDAG 11 MAART

Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. Urbach – Plantinga Woonzorgcentrum Bloemendal 15.30 uur ds. M.W. de Vlas Woonzorgcentrum Sparrenheuvel 19.00 uur ds. W.B. Harleman

ZONDAG 13 MAART

Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Joop Mol De Van Vlotenhof 10.00 uur ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, HA, m.m.v. cantorij Het Open Hof 10.00 uur ds. Bart Thijs, HA Viering van Schrift en Tafel Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. Trijnie Plattje Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. M. Nijveld m.m.v. cantorij Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. Henk Spit Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur pastor Toon Cents m.m.v. Het Elisabethskoor Viering van Schrift en Tafel

VRIJDAG 18 MAART

Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. Woets Woonzorgcentrum Bloemendal 15.30 uur ds. W.B. Harleman

ZONDAG 20 MAART

Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Ingrid de Zwart HA m.m.v. cantorij 11.45 uur Themalunch De Van Vlotenhof 10.00 uur ds. Bart Thijs 19.00 uur Bezinningsdienst, ds. Jelle van Nijen Het Open Hof 10.00 uur ds. Kees Bochanen Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. W. Stam Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. M. Nijveld Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. J.P. Straasheijm Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur Pastor Jos Egberts Viering van Schrift en Tafel Deventer ziekenhuis 10.30 uur ds. Johan Weijenberg St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur dhr. H. Verkamman Viering Woord en Gebed

MAANDAG 21 MAART

Schalkhaar 19.00 uur Vesper (Vredeskapel) Colmschate Ichtuskerk 19.15 uur Vesper

VRIJDAG 25 MAART

Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. Everts Woonzorgcentrum Bloemendal 15.30 uur ds. G.J. Lakerveld Woonzorgcentrum Sparrenheuvel 19.00 uur ds. Henk Spit / dhr. T. Maas oecumenische viering

ZONDAG 27 MAART

Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Dick Piersma De Van Vlotenhof 10.00 uur ds. Fokkert Het Open Hof 10.00 uur ds. Bart Thijs

Doopdienst Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. Trijnie Plattje Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. A. Dingemanse Dienst voor doven en (slecht) horenden Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. Henk Spit Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur pastor Toon Cents Viering van Schrift en Tafel Deventer ziekenhuis 10.30 uur Pastor Wiggers St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur Pastoor H. Brummelhuis Eucharistieviering

MAANDAG 28 MAART

Schalkhaar Park Braband 19.00 uur Vesper (Vredeskapel) Colmschate Ichtuskerk 19.15 uur Vesper

VRIJDAG 1 APRIL

Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. Kees Bochanen Woonzorgcentrum Bloemendal 10.00 uur Katholieke dienst

ZONDAG 3 APRIL

Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Hans Günther De Van Vlotenhof 10.00 uur ds. Ingrid de Zwart 19.00 uur Bezinningsdienst, ds. Jelle van Nijen Het Open Hof 10.00 uur ds. Kees Bochanen 10.00 uur Jeugdkerk voor 12-18 jaar Schalkhaar Park Braband 10.00 uur Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur Diepenveen Dorpskerk 10.30 uur ds. Henk Spit Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur ds. Astrid Gouma Deventer ziekenhuis 10.30 uur ds. Johan Weijenberg St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur Anna van der Maas Iedere vrijdagmiddag van 12.1512.30 vrijdagmiddaggebed in de Lebuinuskerk, daarna carillonbespeling door de stadsbeiaardier Roel Smit. Tijdens de vieringen in het Open Hof en in de Lebuinuskerk is er kinderoppas en kindernevendienst (tenzij anders vermeld).

wervel maart  

Wervel maart, kerkblad PGD

wervel maart  

Wervel maart, kerkblad PGD

Advertisement