Page 1


Bijna-elke-dagboek_voor moeders_mnd01

27-03-2009

15:28

Pagina 3

Gerie-Anne van den Brink, JosĂŠ van Eijnsbergen en Christa Knoester

Bijna-elke-

dagboek

voor

moeders

Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer


Bijna-elke-dagboek_voor moeders_mnd01

27-03-2009

15:28

Pagina 4

www.uitgeverijboekencentrum.nl

Ontwerp omslag: Mulder van Meurs, Amsterdam Ontwerp binnenwerk: Cees van Rutten, Den Haag

ISBN: 978 90 239 2154 7 NUR 707 Š 2009 Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieĂŤn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Bijna-elke-dagboek_voor moeders_mnd01

27-03-2009

15:28

Pagina 5

Inleiding Moeders zijn onmisbaar in het leven van kinderen. Als moeder zorg je voor je kinderen: je corrigeert ze, lacht met ze mee, droogt hun tranen, luistert naar ze, kortom, je bent er gewoon voor ze. Moeder zijn is een prachtige taak. Misschien is het zelfs geen taak: je bént gewoon moeder. En je geniet van je opgroeiende kinderen, van wie ze zijn als persoon en van hun ontwikkeling. Of het nou in de wieg of in de box is, in de klas of in de collegebanken, je kind is geen moment uit je gedachten en uit je hart. Natuurlijk kent opvoeden ook zo zijn teleurstellingen en verdriet. En zie al je bezigheden maar eens te combineren! Dat alles maakt je leven als moeder beslist enerverend. Hoe doe je het als moeder allemaal, hoe red je het en hoe blijf je genieten van je moeder-zijn? In ieder geval mag je weten dat de beste opvoeder-ooit bij je wil zijn: God zelf. Hij wil je elke dag leiden en helpen in vreugde en verdriet, als het meezit of als het even tegenzit. Hij wil er altijd voor je zijn. Dit dagboek wil je helpen te beseffen,

dat je geen moment alleen voor je taak staat. Hij is erbij. Je mag Hem om hulp vragen en om troost, je mag je blijdschap met Hem delen en dankbaar leven tot zijn eer. En bovenal, je mag steeds weer beseffen dat je kinderen veilig zijn in zijn hand. In dit Bijna-elke-dagboek voor moeders staan overdenkingen die je helpen om je daarvan nog meer bewust te zijn. Je kunt ze gebruiken om elke dag even stil te staan bij de God van je leven, veertig weken lang. De overdenkingen zijn door het jaar heen gegroepeerd rond algemene thema’s als omgaan met God, met mensen, met jezelf en met de schepping. Aan elk thema zijn door het jaar heen tien weken met elk vijf overdenkingen gewijd. De thema’s worden aan het begin van een maand kort ingeleid. Elke overdenking begint met een bijbeltekst. Voor het juiste verband is het goed zelf het gedeelte eromheen na te lezen. Het ‘En verder…’ aan het slot wil je verder aan het denken of werken zetten. Wij hopen dat dit dagboek je helpt om dichter bij God te leven als moeder.


Bijna-elke-dagboek_voor moeders_mnd01

27-03-2009

15:28

Pagina 6

Ma a n d 1 Week 1 - God is er Het is een geweldige zekerheid te mogen weten dat God ons kent en het beste met ons voorheeft. Hij is erbij in ons gezin. Welke rol speelt die zekerheid in jouw leven? Week 2 - Niet alleen Wat heb je als moeder mensen om je heen nodig! En wat is het verdrietig en lastig als die naasten er niet zijn. Gelukkig mogen we ook daarin naar God toegaan. Hij wil ons zelfs inspireren om voor anderen een naaste te zijn. Week 3 - Identiteit Wie ben je eigenlijk als het erop aankomt? Wat kenmerkt jou als mens, als mens tegenover God en tegenover anderen? Over dat diepste stukje van je bestaan, je identiteit, zegt God belangrijke dingen. Week 4 - Armoede Geld speelt een grote rol in ons leven. Als je te veel hebt, maar zeker als je te weinig hebt. Hoeveel heb je nodig om eerlijk en open voor God te kunnen leven en je op Hem te kunnen concentreren? Wat heeft Gods Woord daarover te zeggen?

6


Bijna-elke-dagboek_voor moeders_mnd01

27-03-2009

15:28

Pagina 7

week 1 - G o d i s e r - d a g 1

LEES GENESIS 1:1-5 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. Een onverwachte uitnodiging aan onze dochter om pannenkoeken te blijven eten in de buurt eindigde in een discussie over het al dan niet bestaan van God. ‘Maar wie heeft God dan gemaakt?,’ vroeg een buurman onze toen vierjarige dochter en ze ervoer die vraag als een schok. Voor ons westerse mensen die leven binnen de kaders van tijd en logica, is het niet zo’n vreemde vraag, die naar het bestaan van God. Voor de schrijver van het boek Genesis ís het helemaal geen vraag. Dat God er is, is boven alle twijfel verheven, het gaat hem erom hóe Hij is en wat Hij doet. Daarvoor neemt hij ons mee naar het begin: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’ God roept wat er niet is tot zijn. Hemel en aarde, licht, lucht, land en leven. Alles wat er is, is niet het product van een ultieme toevalstreffer, maar geschapen werkelijkheid. Een werkelijkheid die fenomenaal in elkaar steekt. Ongelooflijk. Verbazingwekkend.

Verstand stopt bij de grenzen van de logica, verwondering kijkt daar overheen.

E n v e r d e r. . . Misschien is het vandaag een goede dag om je te verwonderen. Over je Schepper en zijn schepping. Over én met je kinderen!

o mgaan met God Omgaan met God

God is er

7 3


Bijna-elke-dagboek_voor moeders_mnd01

27-03-2009

15:28

Pagina 8

week 1 - G o d i s e r - d a g 2 Omgaan met God 8

God spreekt LEES GENESIS 1:1-5 3 God zei... Er is een verhaal over een rabbijn, die als hij in het boek Genesis begon te lezen, niet verder kwam dan het derde vers van hoofdstuk één. Daar werd de ontroering hem telkens te machtig. Dat kwam door deze woorden: ‘God zei…’ Het was het feit dat God, de Schepper van hemel en aarde, spréékt. Dat Hij communiceert. Dat Hij Zich niet opsluit in zijn eigen macht en majesteit, maar dat Hij contact zoekt. Hij creëert de mens en zoekt omgang met hem. Het is Gods stem, die aan het begin van de wereld, van de geschiedenis, van mijn eigen leven het grote zwijgen doorbreekt. Hij roept mij tot leven en tot Hem. Hij is geen statische, louter verheven God, ongenaakbaar en onbenaderbaar, maar Hij is uit op relatie. Dat is iets wat we onze kinderen duidelijk mogen maken. God heeft ons niet geschapen om ons het vervolgens verder maar zelf uit te laten zoeken. We hoeven ons tegenover Hem ook niet mooier voor te

doen dan we zijn, want Hij heeft ons gemaakt en kent ons (Psalm 103:14). We mogen ons aan Hem toevertrouwen, ook deze dag, want Hij spreekt – en luistert!

E n v e r d e r. . . Lees als je tijd hebt nog Psalm 103, bijvoorbeeld vers 13-17.


Bijna-elke-dagboek_voor moeders_mnd01

27-03-2009

15:28

Pagina 9

week 1 - G o d i s e r - d a g 3

LEES EXODUS 3:1-15 14 Toen antwoordde God hem: Ik ben die er zijn zal. Moeder zijn is ook: roeping. Een verantwoordelijkheid waar ik niet onderuit kan, al zou ik het willen. Mozes maakt iets soortgelijks mee. Hij ontmoet God, hij krijgt een taak en geen kleine ook. Hij moet naar de farao van Egypte toe om hem vervolgens op te roepen al zijn slaven in vrijheid te laten gaan. Het is een missie met risico’s, niet in de laatste plaats voor Mozes zelf. Begrijpelijk dat Mozes een aantal dingen zeker wil weten. Allereerst vraagt hij of God er echt van overtuigd is dat híj de juiste persoon is voor die taak (vers 11). Dat blijkt zo te zijn en tussen de regels door maakt God duidelijk dat het niet primair gaat om wie Mozes is, maar om wie Hij is: ‘Ik zal bij je zijn’ (vers 12). Dan kan het. Vervolgens vraagt Mozes naar Gods Naam (vers 13): hoe moet hij zijn Opdrachtgever omschrijven? ‘Ik ben die er zijn zal,’ luidt het antwoord. Dat betekent dat God trouw is aan Zichzelf en aan zijn beloften. Dat is

niet iets van vandaag of gisteren, maar van ooit tot immer. God omschrijft Zich tegenover Mozes dan ook nader als de God van Abraham, Isaak en Jakob (vers 15). Alsof Hij wil benadrukken dat zijn daden in het verleden garant staan voor de toekomst. Verleden, heden en toekomst worden gedragen door Gods trouw. Want Hij is erbij. Bij Mozes. Bij jou. Vandaag. En morgen.

Omgaan met God

God is erbij

E n v e r d e r. . . God is erbij. Als Hij roept, gaat Hij ook zelf met je mee!

9


Bijna-elke-dagboek_voor moeders_mnd01

27-03-2009

15:28

Pagina 10

week 1 - G o d i s e r - d a g 4 Omgaan met God 10

God is uniek LEES PSALM 113 5 Wie is gelijk aan de HEER, onze God… Als ik naar mijn kinderen kijk, valt het me vaak op hoe verschillend ze zijn. Sommige dingen herken ik van hun vader, andere van mezelf (dat zijn niet altijd de leukste ontdekkingen), maar stuk voor stuk zijn ze meer dan een optelsom van losse eigenschappen en karaktertrekken. Elk kind is uniek. Als je alleen al daarnaar kijkt, besef je hoe groot en creatief hun Schepper moet zijn. Volstrekt uniek! Psalm 113 staat bol van de lof op zo’n grote God. Het is de eerste van de zes psalmen die in Israël op de grote feestdagen werden gezongen (loven en vieren horen bij elkaar!). ‘Wie is gelijk aan de HEER, onze God?,’ vraagt de dichter (vers 5). Het is een retorische vraag, het antwoord is zonneklaar: niemand! Verwonderd wijst hij op Gods enorme grootheid: de lof op Gods naam vervult de aarde, gaat alle volken te boven, stijgt zelfs boven de hemelen uit (vers 1-4). En dan komt de grootste reden tot verwondering: die grote God, die zeer hoog woont

(vers 5) ziet zeer laag neer, sterker nog: Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt Hij wie alles ontbeert (vers 7). God is niet te groot voor kleine mensen. Hij heeft oog voor je! Dat is uniek: Hij is niet alleen de enige God die jou echt ziet, maar ook de enige die je daadwerkelijk wil en kan helpen. En daarin blijkt Hij niet zelden een God van verrassingen te zijn (vers 8-9)!

E n v e r d e r. . . Loof de Heer, want Hij is goed.


Bijna-elke-dagboek_voor moeders_mnd01

27-03-2009

15:28

Pagina 11

week 1 - G o d i s e r - d a g 5

LEES HEBREEËN 11:1-6 6 Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. Soms komt m’n zoon van zes jaar naar me toe met een vraag en een ‘het zal toch wel weer niet mogen’ gezicht. Meestal gaat het dan om een snoepje. Niets ernstigs dus. Het zou wel bedenkelijk zijn als hij me écht nodig had en dan zo’n gezicht trok. Zo van: ‘Ze zal me toch wel niet willen helpen.’ Ik denk dat ik dat erg zou vinden! God spreekt, en daarom weten we dat Hij er is en dat Hij alles geschapen heeft (vers 3). Maar om echt helemaal op zijn Woord af te gaan, heb je wel geloof nodig. Pas dan weet je het zeker, want ‘het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien’ (vers 1). Neem de proef op de som! Je bent niet de eerste die dat doet. In Hebreeën 11 worden mensen genoemd die ook durfden geloven: Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sara en nog vele anderen. En hun vertrouwen werd niet

beschaamd, ook al zagen ze niet al Gods beloften in hun tijd in vervulling gaan. Maar het is wel van belang hóe wij tot God komen. Met een ‘Hij zal toch wel niet bestaan’ gezicht? Of met een ‘Hij zal mij toch wel niet willen helpen’ uitdrukking? Dat staat Gods werk wel in de weg! Gelukkig staat zijn scheppend Woord ook aan de bron van mijn geloof en wil zijn Geest dat geloof zelf werken in mijn hart.

Omgaan met God

Geloof gevraagd

E n v e r d e r. . . (Bid om) geloof en ervaar: wie zoekt, die vindt en wie gelooft, die weet het zeker.

11

bijna elke dagboek voor moeders  

inkijk examplaar

Advertisement