Page 1

Indholdsfortegnelse - Indledning Forebyggende DAG og Sund  Tosprogscentret  Troldehøj  SSP  Ung tværfaglig mødregruppe  Tidlig indsats, Sundhedsplejen  Flik Flak  Børnefysioterapeutisk vurdering, rådgivning og vejledningWLOVPnE¡UQRJVNROHE¡UQ  Sundhedspleje til behovsbørn i dagtilbud  Sundhedspleje til behovsbørn i skoler

Folkeskolen  Skolens specialteam  Vejledere og kompetencepersoner i skoler og SFO  Inklusionsvejledere  Matematikvejledere  Naturfagsvejledere  Læsevejledere  Tidlig læsehjælp  Sprogstimulering og motorik  Dansk som andetsprogsvejleder '6$YHMOHGHU   De tosprogede læreres ydelser  FamilieklasseForebyggende


Indholdsfortegnelse - Indledning Familie og PPR  Rådgivning jf. SL § 11 6RFLDOUnGJLYHULGDJLQVWLWXWLRQHUQH  Rådgivning jf. SL § 11 6RFLDOUnGJLYHUSnVNROHUQH  Åben anonym rådgivning på Familie- og Ungecentret  Tidlig familieindsats  Intensivt dagtilbud til gravide og familier med spædbørn  Rusmiddelrådgivning x-it  Rådgivning til unge med selvskadende adfærd  Kriminalitetsforebyggelse  Støttepædagog fra Støttekorpset  Støttekorpset Børnekursus  Støttekorpset - Praktisk hjælp  Støttekorpsets Flerfamilietilbud  Ressourceteam  Psykologsamtaler til familier, voksne, børn og unge.  Forebyggende psykologsamtaler, Familie og PPR  Psykologbistand i dagtilbud  Psykologbistand i skole, SFO og Klub  Samtalegruppen Blues  Sorggruppen  Tale/hørelærereForebyggende


Indholdsfortegnelse - Indledning Foregribende DAG og Sund  Ved Fortet  Troldehøj  Lundegården  Klub Gladsaxe

Folkeskolen  Gruppeordningen på Buddinge Skole  Gruppeordningen på Grønnemose Skole  Gruppeordningen Kaninbjerget på Skovbrynet Skole  Gruppeordningen på Søborg Skole  Gladsaxe Kommunes Læseskole for Ordblinde  Ungdomsskolens Heltidsundervisning  Taleklassen

Familie og PPR  Gladsaxe Kommunes Familie– og Ungecenter  Pilegården  Familieskolen  Sprog– og bevægelsescenter

Foregribende


Indholdsfortegnelse - Indledning Indgribende DAG og Sund  Kridthuset

Folkeskolen  Bakkeskolen  Bøgestrøm Skole

Familie og PPR  Sofieskolen  Bagsværd Obs  Skolen ved Radiomarken

Indgribende


Forebyggende Dag og Sund Folkeskolen Familie og PPR


Forebyggende Dag og Sund


Tosprogscentret

Målgruppe Tosprogede 3-6 årige børn. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Tosprogscentret er oprettet ift. Dagtilbudslovens §11 Tosprogscentrets opgave er: ·

at tilrettelægge sprogstimulering 15 timer ugentlig for børn, der ikke går i daginstitution

· at tilrettelægge sprogstimulering 30 timer ugentlig, når mindst en af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen, ikke er i beskæftigelse. ·

at give sprogstimulering i grupper for børn i daginstitution

·

at vejlede og rådgive pædagoger i daginstitutioner, hvor der ikke er etableret sproggrupper.

Hvordan arbejder vi Sprogstimuleringen sker på baggrund af tale/høre konsulenternes sprogvurdering af børnene ved 3 år og ved 4 år. Der oprettes sproggrupper af max. 4 børn i daginstitutioner, hvor der er et stort antal tosprogede børn. I sproggrupperne stimuleres børnenes sprog gennem strukturerede pædagogiske forløb og aktiviteter, efter børnenes sproglige udvikling og formåen. De børn, der ikke går i daginstitution, tilbydes et sprogstimuleringsforløb på 15 timer eller 30 timer om ugen (hvis mindst èn af forældrene ikke er i beskæftigelse). Forløbet foregår i Tosprogscentret. Hvem samarbejder vi med Forældre, Tale/høre konsulenter, Pædagoger i daginstitutionerne, Tværfaglige samarbejdspartnere. Hvordan kommer du i kontakt Når et tosproget barn bliver 3 år fremsendes et indstillingsskema til tale/hørekonsulent, og der iværksættes sprogstimulering efter § 11 vurderingen.

Tosprogscentret Høje Søborg Torv 10, 1 2860 Søborg Telefon: 39 56 10 32

E-mail: tosprogscenter@gladsaxe.dk


Hvem er vi Troldehøj er en kommunal daginstitution som er normeret til 40 børn i alderen 0-6 år. Der er en vuggestuegruppe på 13 børn og en børnehavegruppe på 30 børn. Der er 5 børn i vores specialpædagogiske tilbud. Hvem går her Vi har døve børn, som skal eller er blevet CI opereret (Cochlear Implant). Cochlear implantatet giver børnene mulighed for at høre via elektroniske signaler. Vi har også børn med lettere hørenedsættelser og andre vidtgående tale/høreproblemer f.eks. dobbelt læbe, gumme, ganespalte. Hvad bygger vi på I Troldehøj arbejder vi ud fra, at alle børn, skal være en del af fællesskabet og at alle børn skal have mulighed for at bidrage til fællesskabet. I det pædagogiske arbejde rettes fokus mod det almindelige læringsmiljø, med henblik på at gøre det så rummeligt og fleksibelt som muligt. Dette gøres bl.a. ved opdeling i små grupper, således at det enkelte barn får mulighed for at blive set og hørt. Pædagogerne har ansvaret for at skabe rammer, så børnene har mulighed for at opleve sig som værdifulde deltagere i et socialt og kulturelt fællesskab. Hvordan arbejder vi Pædagogerne understøtter barnesynet i den pædagogiske planlægning ved at tage afsæt i det, de tolker børnene er optaget af. Børnene får udfordringer som giver mening for dem og tilgodeser de seks kompetencer. Den fysiske indretning opdateres løbende for at understøtte de planlagte aktiviteter, så børn og voksne har mulighed for at lege videre med det, der har inspireret dem. Vi har et tæt samarbejde med tale/ hørepædagogen, som har sin daglige gang i huset. Børnene i vores specialpædagogiske tilbud er inde til undervisning hos tale/ hørepædagogen tre gange om ugen. Specialpædagogen deltager i undervisningen en gang om ugen, hvor der arbejdes med relevante sproglige udviklingsmål. Specialpædagogen har møde med talehørepædagogen en gang hver 4.uge, hvor læringsmålene for barnets sproglige kompetencer bliver evalueret og der bliver sat nye mål. Forældrene er også inviteret til disse samarbejdsmøder, så der er overensstemmelse mellem det tale/hørepædagogen underviser i, det pædagogen udfordrer barnet med i hverdagen og det der sker derhjemme. Hvem samarbejder vi med Vi har samarbejdsmøder med forældre én gang om måneden. Fysioterapeut efter behov. Psykolog efter behov. Gentofte Hospital i forbindelse med de tekniske indstillinger af CI’et og behov for yderligere hjælpemidler. Hvordan kommer du i kontakt Visiteringen går gennem Visitationsudvalget, Familie og PPR i henhold til Visitationsårshjulet og Visitationsguiden.

Troldehøj Krakasvej 1 2800 Lyngby Telefon: 44 98 10 45

E-mail: troldehøj@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Hvem kan vi hjælpe Unge i Gladsaxe Kommune. Hvem er vi og hvad kan vi gøre SSP samarbejdet forener lærere, pædagoger, socialrådgiveres og politibetjentes arbejde med at løse opgaver, der har med unge at gøre. SSP samarbejdet skaber lokale netværk mellem skoler, klubber og andre institutioner som arbejder sammen om at forebygge kriminalitet og misbrug blandt lokalområdets børn og unge – primært i alderen 10-18 år. Der er fokus på tidlig indsats, hvor evt. begyndende problemer skal løses i opløbet via en hurtig og koordineret indsats imellem parterne i SSP samarbejdet. Desuden er der fokus på fastholdelse og udvikling af forældresamarbejdet og forældreansvaret, samt på andre voksnes medansvar for børn og unge. Herunder eksempelvis ved at inddrage det omkringliggende samfund. For eksempel foreninger, sportsklubber og erhvervsdrivende. Hvordan arbejder vi SSP samarbejdet foregår på tre niveauer: Kriminalpræventiv undervisning og temaer i folkeskolen, Arbejde med grupper af børn og unge, som er kriminalitetstruede eller udviser uhensigtsmæssig adfærd, Målrettet arbejde med enkelte børn og unge, der har alvorlige problemer med hensyn til kriminalitet og misbrug. Hvem samarbejder vi med Forældre Tværfaglige samarbejdspartnere Foreninger Sportsklubber Erhvervsliv Hvordan kommer du i kontakt SSP konsulenterne på rådhuset

SSP Konsulenterne Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 00

E-mail: ssp@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/ssp


Ung tværfaglig mødregruppe

Hvem kan vi hjælpe Målgruppen er unge usikre mødre op til 24 år, der har brug for særlig støtte og netværk. Mødrene er ofte alene, uden netværk og med en opvækst, der gør dem usikre på rollen som mor. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Tilbuddet er forankret i Villaen (Familie- og Ungecentret), og forestås af familiekonsulent og sundhedsplejerske fra kommunen. Der ydes graviditetsbesøg, og barn og familie tilbydes mødregruppe samt individuel vejledning og støtte ved samtaler og hjemmebesøg. Mødrene deltager i et gruppeforløb, hvor de mødes 3 timer ugentlig. Der ydes konkret vejledning omkring børnenes trivsel og dels støtte til refleksioner over rollen som mor, kæreste og familie. Efter behov ydes der hjælp til kontakt til familierådgiver, overgang til arbejdsmarkedet og daginstitutioner. Hvordan arbejder vi Der arbejdes med samtaler i gruppe og individuelt samt praktiske aktiviteter. Hvem samarbejder vi med Tilbuddet arbejder tæt sammen med jordmødre, sundhedsplejersker, familierådgivere fra Familie afdelingen, arbejdsmarked og personale i daginstitutioner. Hvordan kommer du i kontakt Visitation sker via sundhedsplejens ledelse, som kan kontaktes på telefon 39 57 54 75.

Sundhedsplejen, Rådhuset Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 54 75

E-mail: sundhed@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Tidlig indsats, Sundhedsplejen

Hvem kan vi hjælpe Målgruppen er børn med overvægt i alderen 3 – 9 år og deres familier. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Tilbuddet varetages af sundhedsplejerske og familiekonsulent. Familierne får støtte til at ændre deres livsstil og vaner til bedst muligt at fastholde den nødvendige forandring i den samlede familie. Hvordan arbejder vi Der tilbydes fem familiesamtaler. Hvem samarbejder vi med Forløbet foregår i tæt samarbejde mellem forældre, sundhedsplejerske og familiekonsulent. Hvordan kommer du i kontakt Henvisning sker oftest fra den sundhedsplejerske, der har kontakt til barnet/familien, eller barnets dagtilbud, rådgiver eller familiens praktiserende læge. Familien kan også selv henvende sig.

Sundhedsplejen Gladsaxe Rådhus, Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 54 75

E-mail: sundhed@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


FlikFlak

Hvem kan vi hjælpe Målgruppen er børn med overvægt i alderen 10 – 13 år og deres familier. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Tilbuddet varetages af familiekonsulent, sundhedsplejerske og bevægelsesmedarbejder. Familierne får støtte til at ændre deres livsstil og vaner til bedst muligt at fastholde den nødvendige forandring i den samlede familie. Alle børnene mødes sideløbende i et bevægelsestilbud med fysisk aktivitet to gange om ugen. Hvordan arbejder vi Tilbuddet rummer familiesamtaler, gruppearrangementer, kostvejledning og fysisk aktivitet i børnegruppen. Hvem samarbejder vi med Forløbet forgår i tæt samarbejde mellem forældre, familiekonsulent og sundhedsplejerske. Hvordan kommer du i kontakt Visitation sker via skolens sundhedsplejerske eller sundhedsplejersken i projektet

Sundhedsplejen Rådhus Alle 7 2860 Søborg

E-mail: sundhed@gladsaxe.dk

Telefon: 39 57 54 75

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Børnefysioterapeutisk vurdering, rådgivning og vejledning til småbørn og skolebørn Hvem kan vi hjælpe Børn med motoriske vanskeligheder, som har behov for fysioterapeutisk udredning. Rådgivning og vejledning til forældre, dagtilbudspersonale samt skolernes personale Hvem er vi og hvad kan vi gøre Børnefysioterapeuten undersøger/tester barnet, og efter behov udarbejdes en handlingsplan. Ud fra barnets individuelle behov, og i samarbejde med forældre, dagtilbud og skole ydes der løbende rådgivning og vejledning. Hvordan arbejder vi Konsultativt. Undersøgelser og standardiserede tests. Hvem samarbejder vi med Forældre, sundhedsplejerske, talehørelærer, psykolog, støttepædagog, dagtilbuds personale, skolens personale, læger. Hvordan kommer du i kontakt Via sundhedsplejerske, talehørelærer, psykolog, dagtilbud, skole, forældre, læger.

Sundhedsplejen Fysioterapeuterne Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 53 57 / 39 57 53 67

E-mail: bkfals@gladsaxe.dk eller bkfhcg@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Sundhedspleje til behovsbørn i dagtilbud

Hvem kan vi hjælpe Alle børn i dagpasningen med særlige behov for sundhedspleje. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Sundhedsplejersken kan yde konkret rådgivning vedrørende de børn, som personalet finder, har særlige behov. Inden personalet retter henvendelse til sundhedsplejen, skal de drøfte problemstillingen med barnet, og derigennem opnå forældrenes samtykke. Hvordan arbejder vi Rådgivning, vejledning og netværksmøder. Derudover er der specialtilbud til forældre, der ønsker hjælp til livsstilsændringer, f.eks. i forhold til overvægt. Hvem samarbejder vi med Samtale/møde med forældrene og personalet. Deltagelse i netværksmøder. Hvordan kommer du i kontakt Gennem den sundhedsplejerske, der er tilknyttet institutionen som konsulent eller til familiens sundhedsplejerske.

Sundhedsplejen Gladsaxe Rådhus, Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 54 75

E-mail: sundhed@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Sundhedspleje til behovsbørn i skoler

Hvem kan vi hjælpe Alle skoleelever med særlige behov for sundhedspleje tilbydes specialrådgivning, særlig bistand af sundhedsplejersken og/eller henvises til tværfaglig samarbejdsgruppe (netværksmøder, skolens specialteam, sagskonference), som har til formål at sikre især de socialt udsatte elevers udvikling, sundhed og trivsel. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Sundhedsplejen prioriterer, at der er ressourcer til de elever, der har behov for en særlig og længerevarende indsats fra sundhedsplejersken. Indsatsen udmøntes individuelt og i særlige gruppetilbud. Hvordan arbejder vi Ekstra sundhedssamtaler, funktionsundersøgelser samt deltagelse i netværksmøder/deltagelse i andre tværfaglige fora relateret til det enkelte barn og familien. Derudover er der særlige gruppe/individuelle specialtilbud: •

Børn der tisser i sengen.

Børn der har mistet forældre/søskende.

Børn med overvægt.

Børn der har været på julemærkehjem og deres familier.

Pigegruppen i Høje Gladsaxe.

Hvem samarbejder vi med Samtaler med børn og forældre. Netværksmøder. Specialteammøder. Sagskonferencer. Tværfaglige gruppeprocesser. Hvordan kommer du i kontakt Henvendelse sker til den sundhedsplejerske, der er tilknyttet den enkelte skole.

Sundhedsplejen Gladsaxe Rådhus, Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 54 75

E-mail: sundhed@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Forebyggende Folkeskolen


Skolens specialteam

Hvem kan vi hjælpe Alle skolens børn og unge, skolens pædagogiske personale og skolens forældre. Hvem er vi Specialteamet består af: skoleledelse, rådgiver, psykolog , tale-hørelærer, sundhedsplejerske og relevante vejledere. Hvad gør vi Specialteamet behandler henvendelser og kan rådgive om brug af: •

Faglig støtte/vejledning vedr. undervisningsdifferentiering

Socio/emotionel vejledning

Inklusionsvejledning

Skole/hjemsamtale med deltagelse af skoleledelse

Skole/hjemsamtale med deltagelse af psykolog

Familieklasse

Psykologisk konsulentydelse, f.eks. supervision

Psykologisk undersøgelse

Tale/hørepædagogisk bistand

Rådgivning og vejledning fra kommunale rådgivere

Netværksmøde

Åben rådgivning

Ressourceteam

Hvordan arbejder vi Skolerne holder møde ugentligt eller hver 14. dag med tydelig mødeledelse f.eks. med dagsorden og referat. Lærere/pædagoger forbereder oplæg vedr. eleven. Der arbejdes konsultativt i et refleksivt rum, hvor der træffes beslutninger om videre handleplan. Forældrene skal forinden mødet give tilladelse til, at deres barn bliver drøftet i specialteamet. Anonym drøftelse er også en mulighed. Specialteamet har tavshedspligt. Hvem samarbejder vi med Familie og PPR, Sundhedsplejerske, SSP, UU-Nord, Beboerrådgivning i enkelte skoledistrikter. Hvordan kommer du i kontakt De enkelte skoler har særlige procedurer.

Folkeskoler i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 00

E-mail: skole@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Vejledere og kompetencepersoner i skoler og SFO

Hvem kan vi hjælpe Skolens personale og elever Hvem er vi •

Inklusionsvejleder

Faglige vejledere for læsning, matematik og naturfag

Socio/emotionel vejleder

Koordinator for dansk som andetsprog (DSA koordinator)

IT-vejleder

UU-Nord vejleder tilknyttet

Hvad gør vi •

Særligt tilrettelagte aktiviteter – eks. holddannelse, praktikforløb og lignende

Særligt tilrettelagt undervisning – inden for de enkelte fag

Vejledning om materialer

Klasseledelse, organisering og pædagogiske tiltag – eks. classroom management, cooperative learning, læringsstile, LP

Vejlede vedrørende læringsmiljø

Test

Formidling af viden

Kollegial supervision

Udvikling og indsatsområder

Hvordan arbejder vi Det varierer fra skole til skole, hvordan man griber det an. Hvem samarbejder vi med Vejlederne er vigtige samarbejdspartnere i forhold til både lærere, pædagoger og ledelse. Vejlederne skal derfor sikres en platform, som synliggør deres mulighed for at vejlede og støtte, hvor der er behov. Hvordan kommer du i kontakt Varierer fra skole til skole.

Folkeskoler i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 00

E-mail: skole@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Inklusionsvejledere

Hvem kan vi hjælpe Skolens lærere, pædagoger og børn og unge. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Alle skoler har en eller flere inklusionsvejledere. Inklusionsvejlederen kan være behjælpelig med: •

At præsentere viden, der kan skabe en bedre forståelse for børnenes reaktioner og handlemåder

At præsentere nye handlestrategier for lærerne

At gennemføre forløb med enkelte eller grupper af elever

At forstå de skriftlige diagnosebeskrivelser

At formulere elevbeskrivelser

At forberede og evt. deltage i møder med forældre

At præsentere metoder til at inkludere eleven i den almindelige undervisning

Hvordan arbejder vi Inklusionsvejlederen står til rådighed med vejledning for lærere og pædagoger og deltager bl.a. i møder om klasser eller enkelte børn. Hvem samarbejder vi med Inklusionsvejlederen samarbejder med den enkelte lærer eller pædagog. Inklusionsvejlederen samarbejder desuden med Gladsaxe Kommunes Videncenter for Inklusion Hvordan kommer du i kontakt Det er forskelligt fra skole til skole, om man som lærer, pædagog eller forælder henvender sig direkte til inklusionsvejlederne eller gennem kompetencecenteret.

Folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 00

E-mail: skole@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Matematikvejledere

Hvem kan vi hjælpe Målgruppen er alle lærere på skolen. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Alle skoler har en matematikvejleder som •

Står til rådighed for matematiklæreren med råd og vejledning

Er idébank, inspirator og sparringspartner

Deltager i fagkonferencer fra 0. kl. - 4. klasse

Laver handleplaner for elever med særlige behov i samarbejde med matematik- og specialundervisningslæreren

Formidler ny viden omkring matematik

Hvordan arbejder vi Matematikvejlederen står til rådighed med råd og vejledning for alle lærere. Hvem samarbejder vi med •

Den enkelte lærer opsøger matematikvejlederen

Matematikvejlederen samarbejder med Gladsaxe Kommunes skolekonsulent på området

Hvordan kommer du i kontakt Man henvender sig direkte til matematikvejlederen på den enkelte skole.

Folkeskoler i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 00

E-mail: skole@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Naturfagsvejledere

Hvem kan vi hjælpe Målgruppen er alle lærere på skolen. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Alle skoler har en naturvejleder som •

Står til rådighed for naturfagslæreren med råd og vejledning

Er idébank, inspirator og sparringspartner

Deltager i fagkonferencer fra 0.kl.-4.klasse

Laver handleplaner for elever med særlige behov i samarbejde med matematik- og specialundervisningslæreren

Formidler ny viden omkring naturvidenskab

Desuden kan naturfagsvejlederen være behjælpelig med: •

Planlægning af forløb fra ide til evaluering

Vejledning omkring det praktiske arbejde i naturfagene

Vejledning i udvikling af den enkelte lærers naturfagsundervisning

Hvordan arbejder vi Naturfagsvejlederen står til rådighed med råd og vejledning for alle lærere. Hvem samarbejder vi med •

Den enkelte lærer opsøger naturfagsvejlederen

Matematikvejlederen samarbejder med Gladsaxe Kommunes skolekonsulent på området

Hvordan kommer du i kontakt Man henvender sig direkte til naturfagsvejlederen på den enkelte skole.

Folkeskoler i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 00

E-mail: skole@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Læsevejledere

Hvem kan vi hjælpe Målgruppen er alle lærere på skolen Hvem er vi og hvad kan vi gøre Alle skoler har en eller flere læsevejledere som •

Står til rådighed for dansklæreren med råd og vejledning

Er tovholder omkring den obligatoriske prøve

Tolker i samarbejde med dansklæreren og evaluerer prøveresultater

Følger op på aftaler i forbindelse med evaluering af den obligatoriske prøve

Er idébank, inspirator og sparringspartner

Tager læseinitiativer – eksempelvis læsekurser, læsning i fagene, læseuger m.m. i samarbejde med skolebiblioteket

Er tovholder omkring læsekonferencer fra 0.kl.-4.klasse

Laver handleplaner for elever med særlige behov i samarbejde med dansklæreren

Formidler ny viden omkring læsning

Desuden kan læsevejlederen være behjælpelig med: •

Den daglige læseundervisning

Læseprøver og de nationale test

De dygtige læsere

Forældrevejledning

Etablering af en god læsekultur i klasserne.

Hvordan arbejder vi Læsevejlederen står til rådighed med råd og vejledning for alle lærere Hvem samarbejder vi med •

Den enkelte lærer opsøger læsevejlederen

Forældre har også mulighed for at henvende sig til læsevejlederen

Læsevejlederen samarbejder med Gladsaxe Kommunes læsekonsulent

Hvordan kommer du i kontakt Såvel forældre som lærere henvender sig direkte til læsevejlederen på den enkelte skole.

Folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 00

E-mail: skole@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Tidlig læsehjælp

Hvem kan vi hjælpe Elever i 1.klasse, som omkring juletid endnu ikke er kommet i gang med at knække læsekoden. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Eleven tilbydes eneundervisning af den lærer, der varetager kursusundervisningen på klassetrinnet. Eleven tages ud til den særlige læsetræning i en kortere eller længere periode. En elev kan tages ud til læsetræning i flere omgange. Hvordan arbejder vi Der bruges elementer fra Reading Recovery og Læseløftet. Det optimale er, at eleven tages ud ca. 20 minutter hver dag, men ofte tillader tiden kun 3 gange om ugen. Forældresamarbejdet skal være tæt, for uden forældrenes aktive medvirken, virker metoden ikke. Det er specialundervisningslærerens opgave ”at klæde forældrene på”, så de ved, hvad de skal gøre. Hvem samarbejder vi med Forældrene er meget vigtige samarbejdspartnere, da metoden er meget afhængig af forældreinddragelse og opbakning til at få læst hjemme hver dag og på den måde, metoden anviser. Kursusundervisningslæreren arbejder desuden tæt sammen med elevens dansklærer. Læsevejlederen er også en vigtig samarbejdspartner. Hvordan kommer du i kontakt Forældre og klassetrinnets lærere følger elevens læseudvikling tæt, og det er i første omgang klassens dansklærer, der er kontaktperson.

Folkeskoler i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 00

E-mail: skole@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Sprogstimulering og motorik

Hvem kan vi hjælpe Målgruppen er elever i børnehaveklassen, som har sproglige problemer eller problemer med deres motorik. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Nogle skoler har tilbud om begge områder, og andre har kun tilbud om sprogstimulering. På baggrund af tale-hørelærerens sproglige screening i børnehaveklassen, finder skolerne ud af, hvilke elever man vil tilbyde sprogstimulering, da sproglige vanskeligheder har indflydelse på elevens evne til at lære at læse. Fysioterapeuten i Gladsaxe Kommune tester sammen med skolens motoriklærer alle elever i børnehaveklassen, og sammen finder de to ud af hvilke elever, som skal tilbydes motorik. Hvordan arbejder vi Skolerne arbejder forskelligt, men typisk arbejdes der med et lille hold ad gangen inden for begge områder i en tidsbegrænset periode. Hvem samarbejder vi med Forældrene er vigtige samarbejdspartnere, og intet sættes i gang uden deres samtykke. Desuden samarbejder skolens tale-hørelærer med den lærer, der har sprogstimulering. Skolens motoriklærer samarbejder med fysioterapeuten. Alle samarbejder med teamet omkring børnehaveklassen. Hvordan kommer du i kontakt Forældre og teamet omkring børnehaveklassen kan henvende sig til sprogstimulerings- eller motoriklæreren, men kan også rette henvendelse til skolens specialundervisningskoordinator eller ledelsen.

Folkeskoler i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 00

E-mail: skole@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Dansk som andetsprogsvejleder (DSA-vejleder) Hvem kan vi hjælpe Målgruppen er alle skolens tosprogede elever og de lærere, der underviser eleverne i dansk som andetsprog og/eller har tosprogede elever i deres klasse. Hvem er vi og hvad kan vi gøre DSA-vejlederen •

Står til rådighed med råd og vejledning omkring undervisning af tosprogede elever.

Kan sprogvurdere elever, f.eks. med materialet ”Vis hvad du kan” og ”Du har ik’ spørt appelsin”

Er med til at vurdere støttebehov for den enkelte elev

Er den, der på sigt står for de nationale prøver i dansk som andetsprog

Formidler ny viden og lovgivning omkring området tosprogede børn og unge

Hvordan arbejder vi DSA-vejlederen står til rådighed for alle skolens lærere og pædagoger med vejledning omkring undervisning i dansk som andetsprog. DSA-vejlederen kan være med til at afdække, hvorvidt en tosproget elev har behov for undervisning i dansk som andetsprog og fokus og metoder i denne undervisning. Dette kan bl.a. ske ved samtale med relevante personer omkring eleven og ved en konkret sprogvurdering. DSA-vejlederen kan sprogvurdere elever med forskelligt sprogvurderingsmateriale eller ved at indsamle eksempler på elevens sprog og foretage en sproglig analyse. Viser sprogvurderingen, at eleven har behov for undervisning i dansk som andetsprog, udarbejdes en sprogpædagogisk handleplan i samarbejde med relevante personer. Hvem samarbejder vi med DSA-vejlederen samarbejder med skoleledelsen, skolens øvrige ressourcepersoner, tale-hørelæreren, skolens DSA- lærere, alle skolens lærere og pædagoger, eleven og hendes/hans forældre samt kommunens tosprogede lærere og Gladsaxe Kommunes konsulent for tosprogede børn og unge Hvordan kommer du i kontakt Alle lærere, pædagoger og forældre henvender sig direkte til DSA- vejlederen.

Folkeskoler i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 00

E-mail: skole@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


De tosprogede læreres ydelser

Tosprogede børn Tosprogede børn er børn, hvor der fortrinsvis tales et andet sprog i hjemmet end dansk. For at kunne imødekomme børnene og deres forældres behov på deres modersmål på et andet sprog end dansk, har skolerne mulighed for at kunne hente hjælp hos de tosprogede lærere.

De tosprogede læreres ydelser De tosprogede lærere i Kommunen er centralt ansat under leder for tale/hørelærerne og de tosprogede lærere på Rådhuset, som koordinerer de tosprogede læreres fælles kommunale ydelser. L er i overvejende tilknytning til en skole, hvor de har deres modersmålsundervisning af elever fra børnehaveklasse til og med tredje klasse.. Der er ansat ti lærere med forskellige modersmål (urdu, punjabi, serbokroatisk, tyrkisk, kurdisk, arabisk, somali, islandsk, farsi og pasto).

Arbejdsopgaver Arbejdsopgaverne består overordnet i at bidrage til, at tosprogede børn bliver vel integreret i skolerne fagligt og socialt, og at deres sprog og kultur respekteres og medinddrages i deres skolehverdag. I den forbindelse er de tosprogede lærere bindeleddet mellem eleverne, deres forældre, lærerne samt pædagogerne. De tosprogede lærere yder især støtte til nyankomne elever på skolerne og er herudover til rådighed for alle skoler, hvor der er behov for at støtte enkeltelever, tolke ved forældresamtaler og yde vejledning til lærere, pædagoger og forældre. Herudover er de tosprogede lærere med ved sprogvurderingerne af de tosprogede børn i daginstitutionerne, så de har et kendskab til mange af familierne, når børnene starter i skole. Hvordan kommer du i kontakt Henvendelse kan ske direkte til de enkelte tosprogede lærere eller til leder Lis Klausen på telefon 39 57 54 07/ 40 25 29 31 eller skriftligt på bkdlkl@gladsaxe.dk

Folkeskoler i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 00

E-mail: bkdlkl@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Familieklasse

Hvem kan vi hjælpe Børn der er urolige, har svært ved at koncentrere sig, har svært ved at organisere og planlægge, er stille og indadvendte, har svært ved at indordne sig efter klassens regler og normer, har svært ved at begå sig med jævnaldrende. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Familieklassen er et tilbud på skolen, hvor lærere og pædagoger målrettet arbejder med at forbedre elevens trivsel både fagligt og socialt gennem et samarbejde mellem skole og hjem. Arbejdet i familieklassen kan være med til at: •

bevare barnets tilknytning til klassen

give forældrene en mulighed for et medansvar for barnets forandring i skolen

få barnet aktiveret og ansvarliggjort for egen forandring

gøre forandringerne målbare

Hvordan arbejder vi Barnet går en formiddag om ugen i familieklassen, resten af tiden i sin egen klasse. I fællesskab opstiller forældre, barn, klasselærer og familieklasselærerne arbejdspunkter (mål) for de områder, hvor der er ønske om at skabe forandring af barnets adfærd. Det er meningen at barnet selv skal blive opmærksom overfor egen adfærd. Forældrene skal tage hånd om/være ansvarlig for deres barns adfærd. Det gælder både i undervisningen og i pauserne. Barnet bedømmes dagligt af de implicerede lærere og evalueres i familieklassen. I familieklassen går forældre og barn sammen med 4 til 8 andre børn og deres familier. Forældrene laver skolearbejde sammen med barnet og evaluerer skoleugen med udgangspunkt i barnets målskema. Hvem samarbejder vi med Lærerne i familieklassen holder jævnligt møde med forældrene, klasselæreren, pædagoger og andre relevante personer. Hvordan kommer du i kontakt Visitation til den enkelte skoles familieklasse foretages af skolens specialteam efter henvendelse fra klasselærer. Det er muligt at komme til at gå i familieklassen med meget kort varsel.

Folkeskoler i Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 00

E-mail: skole@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Forebyggende Familie og PPR


Rådgivning jf. SL § 11 Socialrådgiver i daginstitutionerne.

Hvem kan vi hjælpe Alle børn i kommunernes institutioner, forældre, pædagogisk personale, børnehus- og områdeledere. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Familieafdelingens socialrådgivere deltager ca. hver anden måned eller efter behov ved områdemøder med deltagelse af børnehusledere og områdeleder. Den deltagende socialrådgiver behandler ligeledes de sager, der er i distriktet. Hvordan arbejder vi På områdemøderne drøftes bekymringer omkring et barn anonymt, medmindre forældrene til barnet er orienteret og evt. har givet samtykke. Den børnehusleder, der kender barnet, kan bringe en bekymring for et barn op på mødet, og det drøftes, hvordan der kan handles fremadrettet. Der arbejdes konsultativt i et refleksivt rum, hvor der kan træffes beslutninger om videre tiltag. På møderne kan der ligeledes drøftes temaer, som er relevante for de deltagende parter. Hvem samarbejder vi med Psykologer, støttekorpset, tale-høre lærere og evt. Tidlig Indsats. Dette sker dog ikke uden at forældrene er orienteret om bekymringen. Hvordan kommer du i kontakt De enkelte institutionsledere deltager i møderne

Skole og Familie Familieafdelingen Gladsaxe Rådhus, Bygn. G 2860 Søborg Telefon: 39 57 54 10

E-mail: familie@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Rådgivning jf. SL § 11 Socialrådgiver på skolerne.

Hvem kan vi hjælpe Alle familier, der har behov for rådgivning i forbindelse med løsning af vanskeligheder i familien eller vedr. barnet eller den unge. Der tilbydes både åben rådgivning samt anonym rådgivning og deltagelse i netværksmøder med skolen. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Socialrådgiverne sidder på kommunens folkeskoler 1-2 dage om ugen. Socialrådgiveren tilbyder samtaler til børn og forældre samt sparring til skolens lærere, pædagoger og ledelse. Socialrådgiveren kan endvidere deltage i netværksmøder, såfremt dette vurderes at være relevant. Såfremt der efter en samtale eller netværksmøde er behov for yderligere tiltag, behandles sagen fortsat af den rådgiver, som sidder på skolen, ligesom alle sager på skolen behandles af socialrådgiveren Hvordan arbejder vi Rådgivningen omfatter samtaler med børn og forældre, netværksmøder, rådgivning og vejledning samt sparring for skolens ansatte. Hvem samarbejder vi med Rådgiver varetager samtalen og inddrager psykologisk bistand efter behov og ifølge aftale med borgeren. Vi kan efter aftale med borgeren iværksætte samarbejde med daginstitution, skole, SFO eller klub. Hvordan kommer du i kontakt Børn og forældre kan henvende sig direkte til den socialrådgiver, som sidder på skolen. Henvendelsen kan ske telefonisk eller ved personlig henvendelse uden forudgående aftale direkte til Familieafdelingen.

Skole og Familie Familieafdelingen Gladsaxe Rådhus, Bygn. G 2860 Søborg Telefon: 39 57 54 10

E-mail: familie@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Åben anonym rådgivning på Familie- og Ungecentret

Hvem kan vi hjælpe Målgruppen er familier i Gladsaxe, der for en stund har vanskeligheder, de ikke selv kan overskue. Det kan typisk være opdragelsesvanskeligheder, problemer i forbindelse med skilsmisse, børns vanskeligheder i daginstitution eller skole, sygdom eller dødsfald i familien. Unge fra 12 år og opefter kan ligeledes henvende sig anonymt og få rådgivning om de problemer, man som ung støder ind i. Tilbuddet gælder også for forældre og andre pårørende til unge. Typiske problemstillinger kan være: •

Problemer i forhold til forældre, venner, kærester

Mobning

At være ked af det, ulykkelig

Problemer med skole/uddannelse

Selvskadende adfærd (at skære i sig selv, misbrug)

Hvem er vi og hvad kan vi gøre Vi tilbyder tre samtaler med familiekonsulenter fra Familie- og Ungecentret med henblik på, at familien selv igen kommer til at løse egne vanskeligheder. Samtalerne foregår på Familie- og Ungecentrets lokaler. Det er muligt at få tider hele ugen. Vi tilstræber, at familierne får tid inden for samme uge. Hvordan arbejder vi Vi arbejder via samtaler af en times varighed og med opmærksomhed på familiens ressourcer. Vi hjælper familierne med at få øje på egne styrker og sætter fokus på de steder, hvor de allerede lykkes for derigennem at hente håb og tro på forandring. Hvem samarbejder vi med Åben rådgivning samarbejder ikke med andre, da tilbuddet er anonymt. Rådgivningen omfatter dog af og til oplysning om anden hjælp i kommunen eller en opfordring til at kontakte sin socialrådgiver med henblik på mere omfattende hjælp. Hvordan kommer du i kontakt Telefontid mellem kl. 11.00 og 13.00 på 20 49 74 16

Familie– og Ungecenter Ilbjerg Alle 38B 2730 Herlev Telefon: 39 57 49 00

E-mail: gfuc@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Tidlig familieindsats Hvem kan vi hjælpe Målgruppen er familier med børn i daginstitution. Tilbuddet gives, hvis familierne eller børnene har vanskeligheder af en karakter, hvor der er brug for en hurtig og målrettet hjælp. Det kan være vanskeligheder ved at være ung familie med små børn, opdragelsesvanskeligheder, problemer i forbindelse med skilsmisse, vanskeligheder ved at være alene om opdragelse og omsorg, vanskeligheder i en sammenbragt familie eller sygdom eller dødsfald i familien. Personalet kan ligeledes rekvirere hjælpen, hvis de er i tvivl om, hvilke familier de kan tilbyde hjælpen, eller hvis de er i tvivl om, hvordan de følger op på et forløb. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Vi er familiekonsulenter fra Familie- og Ungecentret og tilbyder 5 samtaler i samarbejde med daginstitutionen. Første samtale er sammen med forældre og personale fra institutionen for at afklare, hvilke vanskeligheder det drejer sig om, og hvem der er involveret. De næste 3 samtaler foregår med familien alene. Personalet kan inddrages, hvis familien ønsker det. Sidste samtale foregår sammen med personalet for at afrunde forløbet og hjælpe til opfølgning af forløbet. Hvordan arbejder vi Vi arbejder via samtaler, som foregår enten i institutionen, på Familie- og Ungecentret eller i familiens hjem. Samtalerne skal hjælpe familien til at få overblik over egen situation og finde nye handlemuligheder. Hvem samarbejder vi med Samtalerne sker i tæt samarbejde med daginstitutionen, men kan også indbefatte andre relevante fagpersoner, der har viden om barnet, som f.eks. sundhedsplejersken. Hvordan kommer du i kontakt Henvendelse til på telefon 39 57 49 00, og det skal ske via daginstitutionens leder.

Familie– og Ungecentret Ilbjerg Alle 38B 2730 Herlev Telefon: 39 57 49 00

E-mail: gfuc@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Intensivt dagtilbud til gravide og familier med spædbørn

Hvem kan vi hjælpe Sårbare gravide eller familie, som er socialt og følelsesmæssige belastede, hvor der er alvorlig bekymring for barnets trivsel og udvikling. Familierne vil typisk være præget af: •

Svære opvækstvilkår

Anbringelse uden for hjemmet under opvæksten

Dårlige skoleforløb og mange skift

Meget ringe netværk og støtte til forældreskabet

Tidligere brug af alkohol eller stoffer

Hvem er vi og hvad kan vi gøre Tilbuddet er forankret i Villaen (Familie- og Ungecentret), der ligger på Taxvej 23, 2880 Bagsværd, og forestås af familiekonsulenter og sundhedsplejerske fra kommunen. Der ydes graviditetsbesøg og barn og familie tilbydes gruppeforløb samt individuel vejledning og støtte ved samtaler og hjemmebesøg. Efter behov ydes der hjælp til kontakt til familierådgiver, overgang til arbejdsmarkedet og daginstitutioner. Hvordan arbejder vi Der arbejdes med samtaler i gruppe og individuelt samt praktiske aktiviteter. Der vil være en vekslen mellem undervisning, rådgivning, vejledning og behandling. Hvem samarbejder vi med Tilbuddet arbejder tæt sammen med jordmødre, sundhedsplejersker, familierådgivere fra Familie og PPR, arbejdsmarked og personale i daginstitutioner, boliganvisningen. Hvordan kommer du i kontakt Familierne henvises via Gladsaxe Kommunes sundhedspleje, arbejdsmarkedsafdeling eller hospitalet. Familieafdelingen foretager den endelige vurdering og foranstalter det intensive forløb.

Familie– og Ungecentret Ilbjerg Alle 38B 2730 Herlev Telefon: 39 57 49 00

E-mail: gfuc@gladsaxe.dk Hjemmeside: http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=32683


Rusmiddelrådgivning x-it

Hvem kan vi hjælpe X-it er Gladsaxe Familie- og Ungecentret tilbud om hjælp til unge med rusmiddelproblemer. Tilbuddet hjælper unge, der vil skære ned eller helt stoppe deres misbrug. Tilbuddet henvender sig også til forældre til unge med misbrug. Hvem er vi og hvad kan vi gøre I rusmiddelrådgivningen får man individuelle afklarende samtaler med en af vores ungekonsulenter. Alt efter behov laver vi et behandlingsforløb. Hvordan arbejder vi I rusmiddelrådgivningen bruger vi samtalen som metode samt forskellige aktiviteter. Hvem samarbejder vi med Forældre, lærere, klubpædagoger og andre voksne, der er i kontakt med og bekymret for en ung, kan altid henvende sig til Familie- og Ungecentret og få råd og vejledning. Vi kommer også ud til skoler og klubber og holder oplæg om rusmidler, både til de unge og til forældre. Hvordan kommer du i kontakt Man kan henvende sig anonymt via den åbne rådgivning eller via sin sagsbehandler i Familie og PPR.

Familie– og Ungecentret Ilbjerg Alle 38B 2730 Herlev Telefon: 39 57 49 00

E-mail: gfuc@gladsaxe.dk Hjemmeside: http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=32683


Rådgivning til unge med selvskadende adfærd

Hvem kan vi hjælpe Tilbuddet henvender sig både til unge mellem 12 og 18 år i Gladsaxe kommune, som har en selvskadende adfærd, og til deres forældre. Tilbuddet henvender sig også til andre professionelle, der arbejder med unge, der er i risiko for at udvikle selvskadende adfærd. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Tilbuddet, der henvender sig til unge: Unge, der mistrives, tilbydes afklarende samtaler, hvorefter vi vurderer, om den unge kan tilbydes vores behandlingstilbud. Tilbuddet der henvender sig til de professionelle: Familie- og Ungecentret yder faglig sparring/ supervision til de professionelle, der har kontakt til unge med selvskadende adfærd. De professionelle kan således blive ved med at støtte de unge og være de betydningsfulde voksne, dér hvor de er. Hvordan arbejder vi Vi bruger samtalen som metode, og vi kommer gerne ud til skole og klubber og tager samtalen der. Hvem samarbejder vi med Samarbejdet sker mellem skoler, klubber, rådgivere og forældre. Det foregår via konsulentfunktion for andre professionelle og via rådgivning til forældre. Hvordan kommer du i kontakt Man kan henvende sig i den åbne anonyme rådgivning, eller man kan henvende sig hos sin rådgiver i Familie og PPR.

Familie– og Ungecentret Ilbjerg Alle 38B 2730 Herlev Telefon: 39 57 49 00

E-mail: gfuc@gladsaxe.dk Hjemmeside: http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=32683


Kriminalitetsforebyggelse

Hvem kan vi hjælpe Gladsaxe Familie- og Ungecentret tilbyder samtaler med unge, der er blevet afhørt og sigtet af politiet, samt med deres forældre. Tilbuddet henvender sig til unge, der er blevet afhørt for første gang, og hvor man tænker, at den unge og forældrene skal tilbydes samtaler for at forbygge yderligere kriminalitet Hvem er vi og hvad kan vi gøre De unges forældre bliver kontaktet af en konsulent fra Gladsaxe Familie og Ungecenter, efter at den unge har været til afhøring hos politiet. Familien bliver tilbudt en samtalerække, hvor man kan få talt om, hvad der sker i en familie, når ens barn er blevet afhørt af politiet. Hvordan arbejder vi Vi arbejder med samtalen som metode, og vi taler med hele familien. Hvem samarbejder vi med Vi samarbejder med rådgiver i Familie og Rådgivning. Vi sender besked til rådgiver, om familien har taget imod tilbuddet, og vi kontakter familien igen efter 4 mdr. for at følge op på, hvordan det er gået efterfølgende. Hvordan kommer du i kontakt Ungekonsulenten i Familie og PPR henviser familierne til Familie- og Ungecentret.

Familie– og Ungecentret Ilbjerg Alle 38B 2730 Herlev Telefon: 39 57 49 00

E-mail: gfuc@gladsaxe.dk Hjemmeside: http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=32683


Støttepædagog fra Støttekorpset

Hvem kan vi hjælpe Pædagoger i Børnehuse, selvejende institutioner og SFO, der har behov for hjælp til at løse specialpædagogiske opgaver med børn, der har særlige behov. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Støttepædagogen bliver udstationeret i Børnehuse, selvejende institutioner og SFO. Støttepædagogens vigtigste opgave er at samarbejde med personale om at tilrettelægge den pædagogiske praksis, så også børn med særlige behov trives og fungerer i fællesskabet. Der er fokus på, at netop børns forskelligheder udgør en ressource for fællesskabet. Hvordan arbejder vi Støttepædagogen og personalet udformer en handleplan, hvor en målrettet pædagogisk indsats beskrives. Der arbejdes især med relationer, gruppedynamik, konflikthåndtering, differentierede fællesskaber, positioneringer. Indsatsen bliver løbende evalueret. Hvem samarbejder vi med Støttepædagogen og institutionens personale udfylder et dialogpapir, når støttepædagogen starter i institutionen, hvor aftaler og gensidige forventninger til samarbejdet beskrives. Hvordan kommer du i kontakt Der benyttes et ansøgningsskema, som findes på Fokus under Støttekorpset.

Støttekorpsets Visitationsudvalg Gladsaxe Rådhus, Bygn. G 2860 Søborg Telefon: 39 57 53 72

E-mail: bkftsk@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Støttekorpset Børnekursus

Hvem kan vi hjælpe Børnekurset henvender sig til grupper på ca. 6 -10 småbørn indskrevet i Børnehuse og selvejende institutioner, hvor pædagoger oplever, at de har behov for hjælp til at få nye handlemuligheder i deres pædagogiske arbejde med gruppen. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Børnekurset tilbydes af støttepædagoger fra Støttekorpset. Støttepædagogerne tilrettelægger gruppeforløb f.eks. i forhold til inkludering af børn i en gruppe, mobbeproblematik, drengepædagogik, stille piger, fællesskabs opbygning, konflikthåndtering, legetræning, rumme hinandens forskelligheder m.m. Støttepædagogerne tilrettelægger et forløb på ca. 7 uger. Det indeholder en samtale med personalet, arbejde med børnene i forløb af 3 – 4 timers varighed én gang om ugen og til sidst en evaluering af forløbet. Hvordan arbejder vi Støttepædagogerne sætter processer i gang, inspirerer, er rollemodeller og arbejder målrettet med den formulerede problemstilling. Støttepædagogerne arbejder med børnene i institutionen og i naturen. De medbringer selv materialer til de forskellige aktiviteter f.eks. til samarbejdsøvelser. Alle børn, der har deltaget i børnekursus, får et diplom efter endt kursus. Hvem samarbejder vi med Børnenes forældre bliver orienteret om, at deres barn deltager i et børnekursus. Støttepædagogerne sender brev til forældrene umiddelbart før, børnekurset starter. Gruppens primære pædagog deltager altid i forløbet. Pædagogen deltager som observatør og som den, der kender børnene. Hver kursusdag tages der billeder, som samles i en bog med beskrivelser af dagens aktiviteter. Bogen placeres centralt i institutionen, så alle institutionens børn, forældre og personale kan følge børnekurset Hvordan kommer du i kontakt Der skal ikke anvendes ansøgningsskema, men en kort beskrivelse af problemstillingen. Børnekursus kan søges ved henvendelse til Støttekorpsets leder.

Støttekorpsets Visitationsudvalg Gladsaxe Rådhus, Bygn. G 2860 Søborg Telefon: 39 57 53 72

E-mail: bkftsk@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Støttekorpset - Praktisk hjælp

Hvem kan vi hjælpe Børn og unge med fysisk handicap i småbørns institutioner, SFO, skole og klub Hvem er vi og hvad kan vi gøre En praktisk hjælp, så barnet får mulighed for at deltage i institutionens/skolens aktiviteter. Hvordan arbejder vi Deltager som praktisk hjælper i de aktiviteter, hvor der er behov for det Hvordan arbejder vi sammen Samarbejder med institutionens/skolens personale. Hvordan kommer du i kontakt Ansøgning om praktisk hjælp sendes til Støttekorpsets Visitationsudvalg.

Støtte og forebyggelse, Støttekorpsets visitationsudvalg Gladsaxe Rådhus, Bygn. G 2860 Søborg Telefon: 39 57 53 72

E-mail: bkftsk@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Støttekorpsets Flerfamilietilbud

Hvem kan vi hjælpe Flerfamilietilbuddet henvender sig til familier med børn i børnehave alderen, der har behov for hjælp og støtte til at skabe nye handlemuligheder i samværet med deres børn. Familier, der deltager i Flerfamilietilbud, registreres ikke. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Medarbejderne i Flerfamilietilbuddet er støttepædagoger, der har gennemgået et uddannelsesforløb, der retter sig imod familiearbejde. Flerfamilietilbuddet er et tilbud, hvor 3 – 6 familier sammen kan deltage i et forløb på 10 gange. Forældre og børn er sammen 3 timer en eftermiddag om ugen, hvor der kan arbejdes med konflikthåndtering, samværsvanskeligheder, relationer, opdragelsesproblemer, erfaringsudveksling m.m. Hvordan arbejder vi I samarbejde med hver familie opstilles mål for hele forløbet, og ved hvert møde opstiller forældrene et mål for dagen. Flerfamilietilbuddets medarbejdere understøtter de processer, familierne har behov for at arbejde med ved at tilbyde relevante aktiviteter. Hvem samarbejder vi med Flerfamilietilbuddet samarbejder med medarbejderne i Børnehuse, Sundhedsplejersker og Rådgivere. Hvis der er behov, er der mulighed for at tilknytte en tolk. Hvordan kommer du i kontakt Henvendelse til Flerfamilietilbuddets koordinator.

Støttekorpset Gladsaxe Rådhus, Bygn. G 2860 Søborg Telefon: 39 57 53 72

E-mail: bkftsk@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Ressourceteam

Hvem kan vi hjælpe Ressourceteamet er et tilbud til dagtilbud og skoler. Hvem er vi og hvad kan vi gøre I ressourceteamet er alle uddannede pædagoger og lærere med forskellige efteruddannelser, der dækker et bredt fagligt felt – og har således viden om og kendskab til de mange problematikker, bekymringer og tvivlsspørgsmål, der kan opstå i den pædagogiske verden. I proces med jer søger og igangsætter de nye perspektiver, så nye handlemuligheder opstår.

Hvordan arbejder vi •

Hjælp til konflikthåndtering – og løsning

Supervision, sparring og fælles refleksion

Observationer, video og handleplaner

Almen og specialpædagogisk rådgivning

Personaleudvikling, undervisning og rammer for samarbejdsprocesser

Forældresamarbejde og deltagelse på forældremøder og netværksmøder

PALS vejledning

Hvem samarbejder vi med Alle faggrupper i Skole og Familie Hvordan kommer du i kontakt Ressourceteamet kan kontaktes ved at sende en mail til ressourceteamets leder til nedenstående adresse, med en kort beskrivelse med baggrunden for henvendelsen.

Ressourceteamet/PPR Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 53 72

E-mail: bkftsk@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/Inklusion


Psykologsamtaler til familier, voksne, børn og unge. Familie og PPR Hvem kan vi hjælpe Familier med børn, hvor det vurderes, at et eller flere medlemmer i familien har behov for afklarende psykologsamtaler eller et kortere terapeutisk forløb. Herunder familier med handicappede børn, hvor der er behov for støtte til f. eks. handicapforståelse, sorgbearbejdning, stressreaktioner. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Samtalerne ydes af to psykologer fra PPR i lokaler i Familie og PPR. Der kan ydes op til 5 samtaler som Åben Anonym Rådgivning. Ved behov for længere forløb kan der bevilges op til 20 samtaler via rådgiver i Familieafdelingen. Hvordan arbejder vi Der benyttes samtaleterapi, rådgivning og vejledning. Hvem samarbejder vi med Der er samarbejde med rådgiver før og efter forløbet. Hvordan kommer du i kontakt Der henvises til psykologsamtaler gennem rådgivere, sundhedsplejersker og PPR-psykologer.

Familie og PPR Gladsaxe Rådhus, bygn. G Rådhus Alle 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 00 / 39 57 54 10

E-mail: familie@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Forebyggende psykologsamtaler, Familie og PPR

Hvem kan vi hjælpe Forældre til spædbørn med efterfødselsreaktioner eller lettere depression. Evt. mødre, der deltager i, venter på eller har deltaget i Blues-gruppen (se denne) Hvem er vi og hvad kan vi gøre Tilbuddet ydes af en psykolog fra Familie og PPR. Der tilbydes op til 5 individuelle samtaler. Samtalerne foregår på nedenstående adresse. Hvordan arbejder vi Samtaleform. Hvordan arbejder vi sammen Der kan være samarbejde med sundhedsplejerske eller rådgiver. Hvordan kommer du i kontakt Henvendelse sker via sundhedsplejerske. Herefter aftales med psykologen . Er der behov for yderligere samtaler, skal der genhenvises gennem en rådgiver.

Familie og PPR Gladsaxe Rådhus, bygn. G Rådhus Alle 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 00 / 39 57 54 10

E-mail: familie@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Psykologbistand i dagtilbud

Hvem kan vi hjælpe Daginstitutionspersonale, ledelse og forældre, der ønsker hjælp til at forstå og støtte enkeltbørn eller grupper i dårlig trivsel eller børn i særlige vanskeligheder. Dette kan f.eks. give sig udslag i adfærd, opmærksomhed, kontaktform, umodenhed, sociale vanskeligheder mm. Desuden kan der tilbydes hjælp til vanskelige samtaler med forældre samt støtte i krisesituationer i institutionen Hvem er vi og hvad kan vi gøre Samtlige dagtilbud for børn i alderen 0-18 i Gladsaxe Kommune har tilknyttet en psykolog fra PPR. Psykologen yder konsulentbistand, enkeltsamtaler og pædagogisk psykologisk undersøgelse. Psykologen kommer på besøg i dagtilbuddet, eller der kan aftales møde i PPR. Hvordan arbejder vi •

Konsulentbistand, der kan forme sig som vejledning og rådgivning til f. eks beskrivelse af børn og udformning af handleplaner.

Undervisning i særlige problematikker og sagssupervision.

Pædagogisk psykologisk vurdering af børn

Personalesupervision

Sparring til udvikling af inkluderende tiltag i forbindelse med en gruppe eller enkeltbørn.

Enkeltsamtaler med forældre

Krisesamtaler i børnehuset i forbindelse med alvorlige hændelser

Hvem samarbejder vi med Psykologen samarbejder først og fremmest med familien og daginstitutionspersonalet. Dernæst samarbejdes der tæt med relevante faggrupper som Tale/hørepædagoger, rådgivere, sundhedsplejersker, fysioterapeuter m.fl. Psykologen deltager i relevante netværksmøder med andre faggrupper samt i overleveringsmøder med andre institutioner og skole. Hvordan kommer du i kontakt Psykologen tilkaldes efter behov af dagtilbuddets personale eller af forældrene. Psykologen giver konsulentbistand uden indstilling til PPR. Såfremt psykologen vurderer at have brug for en nærmere undersøgelse af barnet, kræver det en indstilling til PPR i enighed med forældre.

Skole og Familie PPR Gladsaxe Rådhus, bygn. G, Rådhus Alle 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 00 / 39 57 54 10

E-mail: familie@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Psykologbistand i skole, SFO og Klub

Hvem kan vi hjælpe Skoleledere og professionelle, der ønsker sparring og rådgivning i forhold til inkluderende tiltag. Forældre, lærere, SFO- og klubpædagoger samt skoleledere, der ønsker rådgivning i forhold til børn med forskellige former for psykologiske problemstillinger f.eks. i forbindelse med faglige, sociale eller emotionelle vanskeligheder samt adfærd og trivsel. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Samtlige skoler i Gladsaxe Kommune har tilknyttet en psykolog fra PPR. Psykologen opholder sig regelmæssigt på skolen, sædvanligvis på 1-2 fastlagte dage. Derudover er der tilknyttet en centralt placeret undersøgelsesfunktion. Hvordan arbejder vi Bistanden kan forme sig som: •

Forebyggende vejledning og rådgivning

Sparring og rådgivning til ledelse og vejleder vedr. udvikling af nye tiltag

Undervisning i særlige problematikker og temaer

Konsulentbistand / sagssupervision i enkeltsager

Supervision til fagpersoner, individuelt eller i gruppe

Faglig sparring, f.eks. vedr. beskrivelser af børn, opstilling af handleplaner, evaluering

Krisesamtaler i forbindelse med akut krise på skolen, i SFO eller klub, fx ved dødsfald eller ulykke

Pædagogisk psykologisk undersøgelse og vurdering af elever

Henvisning til børnepsykiatrisk udredning

LP-vejledning til skoler med LP

Understøtte PALS på skoler med PALS-pædagogik.

Korte samtaleforløb med børn og unge

Enkeltsamtaler med forældre og børn om psykologiske problemstillinger, der vedrører skole og hjem.

Hvem samarbejder vi med Psykologen arbejder tæt sammen med forældre og personale på skole, i SFO og i klub. Desuden samarbejder psykologen med tale/hørelærere, rådgivere, sundhedsplejersker m.fl. Psykologen deltager som konsulent i de tværfaglige specialteammøder og evt. kompetencecentermøder, hvor bekymringssager kan tages op af lærere og pædagoger samt teamets øvrige deltagere. Forældre vil være orienteret herom, når det drejer sig om enkeltsager. Psykologen deltager som konsulent i netværksmøder. Psykologen kan deltage i overleveringsmøder mellem daginstitution og skole og andre institutioner. Hvordan kommer du i kontakt Henvendelse til psykolog sker oftest gennem skolens ledelse, specialteam eller Kompetencecenter. Desuden kan forældre og personale henvende sig direkte. Såfremt PPR, skole og forældre er enige om, at der

Familie og PPR Gladsaxe Rådhus, bygn. G Rådhus Alle 2860 Søborg Telefon: 39 57 50 00 / 39 57 54 10

E-mail: familie@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Samtalegruppen Blues

Hvem kan vi hjælpe Mødre, der har behov for en særlig indsats grundet en efterfødselsreaktion. Hvem er vi og hvad kan vi gøre Tværfagligt gruppeforløb forestået af en sundhedsplejerske og en psykolog. Gruppen har løbende optag, og mødes en gang hver anden uge i to timer, i alt 8 gange. Forløbet starter med en individuel visiterende samtale og afsluttes med en individuel samtale. Hvordan arbejder vi I selve gruppeforløbet arbejdes der med psykolog og sundhedsplejerske som ordstyrere og sparringspartnere på de opståede problemstillinger. Emnerne kan f.eks. være: - at drøfte de vanskeligheder, der knytter sig til den nye tilværelse med et spædbarn - at dele bekymringer og overvejelser med mødre i lignende situationer - at få hjælp til at få nye måder at håndtere problemstillingerne på Hvem samarbejder vi med Mødre, psykolog og sundhedsplejerske arbejder med gruppeprocessen. Hvordan kommer du i kontakt Henvendelse sker oftest gennem den tilknyttede sundhedsplejerske, der formidler kontakten til gruppens kontaktpersoner. Borgeren selv, pårørende, hospital, praktiserende læge, pædagoger i daginstitutioner, psykologer og rådgivere kan henvende sig direkte til sundhedsplejen eller PPR.

Sundhedsplejen / PPR Rådhus Alle 2860 Søborg Telefon: 39 57 54 75 / 39 57 54 10

E-mail: sundhed@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Sorggruppen

Hvem kan vi hjælpe Børn og unge mellem 7 og 16 år, der har mistet en forælder eller søskende eller har alvorligt syge forældre eller søskende.

Hvem er vi og hvad kan vi gøre Sorggrupperne varetages af en sundhedsplejerske og en psykolog, som er vant til at tale med børn og unge, som har mistet forældre eller søskende eller har alvorligt syge forældre eller søskende. I grupperne får barnet/den unge viden om sorg og forståelse for sine egne og omgivelsernes reaktioner på dødsfaldet eller den alvorlige sygdom i familien. Der er desuden erfaring for, at børn/unge profiterer af at mødes med jævnaldrende, som det ligesom dem selv. Grupperne mødes to gange om måneden. Derudover foretages der hjemmebesøg og evt. pædagogisk indsats til de berørte klasser efter behov. Varighed efter behov.

Hvem samarbejder vi med Forældre inddrages gennem hjemmebesøg. I gruppeforløbet deltager børnene/de unge, sundhedsplejerske og psykolog. Ved behov for pædagogisk indsats i berørte klasser, inddrages skolens personale. Hvordan kommer du i kontakt Henvendelse sker ofte via skolens sundhedsplejerske eller psykolog, der formidler kontakten til gruppens kontaktpersoner. Pårørende, skolens personale, praktiserende læge, psykologer og rådgivere kan desuden henvende sig direkte til sundhedsplejen eller PPR.

Sundhedsplejen/PPR Gladsaxe Rådhus, bygn. G Rådhus Alle 2860 Søborg Telefon: 39 57 54 75 / 39 57 54 10

E-mail: sundhed@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Hvem kan vi hjælpe

Småbørn og skolebørn med tale/sprogvanskeligheder Tale/hørelærerne yder særlig indsats i forhold til småbørn og skolebørn med tale/sprogvanskeligheder og vanskelighedernes betydning for kommunikation med andre samt i forbindelse indlæring, herunder især læsning. Særlige delområder inden for det receptive og produktive sprog samt talen er: •

forsinket sprogudvikling (omfattende det receptive og/eller det produktive sprog)

sprogforståelse (i forhold til lyd, ord, sætninger og helmeninger)

læbe/gumme/ganespalte

stammen

stemmeproblemer

udtalevanskeligheder

Hvem er vi og hvad kan vi gøre Tale/hørelærere er i forhold til deres arbejdsområde tilknyttet et bestemt antal daginstitutioner, dagplejer og skoler eller i Gladsaxe Kommunes Sprog og Bevægelsescenter. Tale/hørelærerne har arbejdspladser på Rådhuset, på skolerne og i Centeret. Ydelser: Tale/hørelærerne udarbejder en tale/hørepædagogisk vurdering. I samarbejde med forældre, pædagoger/ dagpleje, skole og SFO samt evt. psykolog og fysioterapeut udarbejdes en handleplan for barnet med pædagogiske anbefalinger. Der ydes konsultativ bistand og vejledning til barnets forældre, pædagoger i daginstitution og SFO, dagplejer og skole. Børnene kan undervises individuelt eller i grupper i forhold til særlige vanskeligheder. Tale/hørelærerne yder særlig tale/hørepædagogisk bistand til de udskilte foranstaltninger såvel til småbørn som skolebørn med sproglige vanskeligheder. De er med til at sikre kontinuitet mellem daginstitution og skole for børn med sproglige vanskeligheder. På baggrund af sprogvurderingerne af treårige børn, vejledes personalet i daginstitutionerne i forhold til fokusbørn, der skal have et særligt sprogpædagogisk tilbud i institutionen samt varetager den talepædagogiske bistand i samarbejde med pædagogerne og forældrene til de børn, der ud fra vurderingen har behov for denne bistand. Tale/hørelærerne foretager den obligatoriske sprogvurdering af alle børn i børnehaveklassen og udarbejder handleplaner i samarbejde med forældre og lærere, især med henblik på læseindlæringen. Fortsættes næste side…

Tale/hørelærerne Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 54 07

E-mail: bkdlkl@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/tale


Hvordan arbejder vi Forskellige metoder tages i anvendelse fx lidcome og acceptmetode til børn, der stammer, coblenzer til stemmebørn, særlige metoder til børn med dyspraxi eller børn med ganespalte osv. Der følges hele tiden op på særlige nye tiltag, som tale/hørelærerne uddannes i og således kan anvende i undervisning og vejledning. Tale/hørelæreren støtter udskolingselever med særlige vanskeligheder og kan være bisiddere eller udarbejde udtalelse til eksamensbrug eller projekter fx til elever med stammen eller elever med særlige artikulatoriske eller andre vanskeligheder.

Hvem samarbejder vi med Talehørelærerne arbejder tværfagligt i distriktsteams og samarbejder på tværs i Familie og PPR, i Daginstitutionsafdelingen og i Skoleafdelingen. Forældrene er inddraget i arbejdet ved direkte at være deltagende eller ved opfølgende vejledning. Småbørn 0 til 6 år. Alt talepædagogisk arbejde med småbørn foregår sammen med forældre og barnets dagtilbud. Skolebørn 6 til 18 år. På skoleområdet foregår det talepædagogiske arbejde i samarbejde med lærerne evt. psykolog og fysioterapeut om særlig sprogstimulering, tidlig læsehjælp og anden supplerende undervisning. Forældrene er med i den udstrækning, det kan lade sig gøre i undervisningen af stemmebørn, stammebørn eller børn med andre specifikke vanskeligheder. I børnehaveklassen får forældrene en skriftlig tilbagemelding på de sproglige vurderinger, der foretages. Der følges herudover op sammen med børnehaveklasselederen ved samtaler med forældrene, hvor der anvises forskellige pædagogiske praksiseksempler, der kan anvendes hjemme. Tale/hørelæreren deltager ved klassekonferencer og læsekonferencer i indskolingen. Der samarbejdes herudover med skolekonsulenter, Videnscentre og faglige netværk kommunerne imellem.

Tale/hørelærerne Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 54 07

E-mail: bkdlkl@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/tale


Hvem kan vi hjælpe

Småbørn og skolebørn med hørevanskeligheder. Tale/hørelærerne yder særlig indsats i forhold til småbørn og skolebørn med hørevanskeligheder samt vejledning, herunder høreprøver af alle småbørn med mistanke om hørenedsættelse, småbørn og skolebørn med lettere - og middelsvært høretab, småbørn og skolebørn, der er CI - opereret (cochlear implanteret) Hvem er vi og hvad kan vi gøre Fem tale/hørelærere med speciale inden for audiometri foretager høreprøver på småbørn. Høreprøverne foregår i et audiometrirum på Rådhuset. Såfremt børnene har nedsat hørelse, får forældrene hørekurven med til ørelæge eller hospital. En tale/hørelærer med speciale i CI-opererede småbørn og småbørn med middelsvært høretab har arbejdsplads i daginstitutionen Troldehøj, hvor de fleste af disse børn er enkeltintegrerede. Indsatsen til skolebørn med CI samt børn med middelsvært høretab varetages fortrinsvis af to særlig uddannede talehørelærere på folkeskolerne. Øvrige børn med lettere til middelsvært høretab, der er enkeltintegrerede i daginstitutioner og skoler, modtager særlig bistand af de tilknyttede tale/hørelærere. Hvordan arbejder vi Tale/hørelærerne underviser først og fremmest i forhold til artikulation og lydopfattelse samt vejleder personalet om indsats i almindelig sprogtilegnelse f.eks. i forhold til de enkelte fag og i forhold til hensigtsmæssig placeringer i forhold til opfattelse af lyd i daginstitution og skole. De anviser måder, der kan støjdæmpes og brug af FM- og andre hjælpemidler, der kan fremme indlæring hos børn med hørenedsættelse. Småbørn med et middelsvært høretab tilbydes tegn til tale som støtte til at fremme et talesprog, hvis det skønnes nødvendigt. CI - opererede børn modtager lydtræning efter særlige metoder, der kan gøre dem i stand til at opfatte de lyde, der omgiver dem. CI - opererede børn begynder deres skolegang i alm. folkeskole i Gladsaxe, såfremt de har tilstrækkelige høremæssige ressourcer til at kunne indgå med støtte i de almindelige skolefag. Alternativt tilbydes de en plads i kommunens taleklasse i de første skoleår, hvorefter de kan overgå til alm. skolegang. Hvem samarbejder vi med Tale/hørelærerne superviserer forældre og pædagoger på småbørnsområdet og lærerne og SFO-pædagoger på skoleområdet. Et tæt samarbejdsforløb er nødvendigt af hensyn til barnets udnyttelse af sine høreressourcer. Herudover samarbejder og modtager tale/hørelæreren vejledning af eksterne eksperter samt i deres netværk i samarbejdskommunerne, såfremt det skønnes nødvendigt. Henvendelse Tale/hørelærere kan kontaktes af forældre og professionelle ved direkte henvendelse pr. telefon eller mail. Således bestiller forældre også en høreprøve ved direkte kontakt pr telefon.

Tale/hørelærerne Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 54 07

E-mail: bkdlkl@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/tale


Tilbud til tosprogede børn i Dag og indskoling Målgruppe Tosprogede børn. Beskrivelse af tilbuddet og ydelser Tale/hørelærerne yder i samarbejde med Tosprogscenter Gladsaxe særlig indsats i forhold til tosprogede småbørn, og de udarbejder pædagogiske handleplaner til brug for skolerne ud fra sprogvurderingerne før skolestart. Herunder: •

Tale/hørelærerne foretager sprogvurderinger af alle tosprogede børn, når de er 3 år og før skolestart. Herudover efter behov i 4 til 5årsalderen efter § 11 i Dagtilbudsloven og Bekendtgørelse 31 i Folkeskoleloven.

Der udarbejdes pædagogiske handleplaner for hvert barn i forhold til generel og særlig sprogstimulering i daginstitutionerne i samarbejde med sprogvejlederne fra Tosprogscenter Gladsaxe..

Der anbefales omfanget af supplerende eller basisundervisning til skolerne på baggrund af skolestartvurderingerne.

Herudover vejledes forældre, pædagoger og børnehaveklasseledere.

I samarbejde med sundhedsplejen underviser og vejleder tale/hørelærere grupper af tosprogede mødre i tilegnelse af sprog.

Metode I Gladsaxe bruger tale/hørelærerne Undervisningsministeriets materiale ”Vis, hvad du kan”, fordi det er udviklet til at vurdere netop tosprogede børns kommunikative kompetencer på dansk som andetsprog, hvor vægten lægges på, i hvor høj grad det lykkes barnet at deltage i den kommunikative situation. På denne måde er sprogvurderingen med til at give de tosprogede skolestartere en god skolestart, hvor den modtagende skole er fagligt klædt på til at modtage dem og give dem et målrettet sprogpædagogisk tilbud. Tosprogede forældre er med til alle sprogvurderinger, hvor barnets pædagog og evt. tolk også deltager. Tosprogede familier opfordres til på deres modersmål at inddrage barnet i gøremål i hjemmet, så barnet kan anvende sit modersmål som en ressource i tilegnelsen af dansk som andetsprog. Alle treårige tosprogede børn modtager en billedbog og et billedlotteri, der rummer de fleste dagligdags ord samt traditioner i en daginstitution. Bogen er både på dansk og på barnets modersmål. (Hvis det er muligt). Samarbejdsrelationer Sammen med Tosprogscenter Gladsaxe (se afsnittet om Tosprogscentret under Dag og Sund) samordnes indsatsen til alle børn, der modtager undervisning efter § 11. Der samarbejdes med Tosprogscenter Gladsaxe i forhold til de handleplaner, der skal inddrages i sprogvejledernes arbejde.

Tale/hørelærerne Rådhus Alle 7 2860 Søborg Telefon: 39 57 54 07

E-mail: bkdlkl@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/tale


Foregribende Dag og Sund Folkeskolen Familie og PPR


Foregribende Dag og Sund


Hvem er vi Ved Fortet er et børnehus som er en del af områdeinstitution Gladsaxe. Børnehuset har omkring 70 børn i alderen 0-6 år indskrevet, hvor en del har særlige behov. Vi har en struktur, hvor børnenes basisgruppe er en familiegruppe, hvor de er aldersmæssigt blandede. Derudover er børnene tilknyttet projektgrupper, hvor de er udviklingsmæssigt opdelte. Vi er uddannelsesinstitution og modtager en studerende hvert halve år.

Hvem går her Vuggestue- og børnehavebørn som har behov for et særligt tilbud. Dette kan være børn med f.eks. Downs syndrom, cerebral parese, for tidligt fødte børn eller børn, hvis udvikling af den ene eller anden grund ikke er forløbet alderssvarende.

Hvad bygger vi på Pædagogisk fokuserer børnehuset på udvikling og læring gennem alles aktive deltagelse, hvor børns forskellighed er en central læringsbetingelse, og det faglige fokus er på relationen mellem barnet og den sociale kontekst. For at alle børn kan have adgang til betydningsfulde fællesskaber, arbejder vi med differentierede fællesskaber. Det skal være fleksible fællesskaber, som afspejler, at børn har behov for forskellig støtte og mestrer kompetencer i forskellige grader i forskellige situationer og som gør det muligt for alle børn at finde et socialt tilhørsforhold, hvor deltagelse anerkendes som værdifuld. Denne inkluderende pædagogik tager udgangspunkt i alle børns særlige forudsætninger, så deres udviklingspotentialer kan realiseres i almene fællesskaber med den særlige støtte, der er nødvendig, når børn kommer i vanskelige situationer. Hvordan arbejder vi Vi indretter fællesskaberne efter de børn som er indskrevet i huset, for at kunne inkludere alle. Dette betyder bl.a. at børnene indgår i forskellige grupper med forskellige alderssammensætninger og at projektgrupperne er af mindre størrelse, for at sikre overskuelighed og bedre voksenstøtte til de børn som har brug for det, samtidig med at de kan være sammen med børn som er samværskompetente. Vi bestræber os på, at give børnene anerkendende relations-erfaringer, som fremmer børnenes positive selvfølelse. Hverdagen planlægges ud fra børnenes optagethed og interesser, og børnene får mulighed for at blive udfordret og være nysgerrige og tilbydes sjove og overraskende aktiviteter.

Fortsættes på næste side….

Ved Fortet Nordfrontvej 39 2730 Herlev Telefon: 44 94 40 86

E-mail: vedfortet@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Hvordan arbejder vi Vi hjælper børnene til at blive selvhjulpne ved at børnene skal deltage i så mange af hverdagens aktiviteter som muligt, og at vi som voksne ikke gør noget for børnene som de kan selv. Børnene får mulighed for at afprøve sig selv i forskellige roller og sociale kontekster og de voksne indtager isbryderrollen og formidler veje for deltagelse i både planlagte, spontane og voksenstyrede aktiviteter, som har et inkluderende sigte. Vi bestræber os på at skabe et miljø, hvor den enkeltes deltagelse og sociale identitet ikke står og falder med inklusion i et enkelt fællesskab, men snarere i mulighederne for at have adgang til flere forskellige typer af fællesskaber – altså et socialt miljø, der består af et fællesskab af fællesskaber.

Hvem samarbejder vi med Vi har et tæt samarbejde med forældrene, primært gennem daglig kontakt og halvårsmøder. Vi har samarbejde med psykolog, fysio- og ergoterapeut samt talepædagog gennem månedlige møder og deres gang i huset.

Hvordan kommer du i kontakt Visiteringen går gennem Visitationsudvalget, PPR i henhold til Visitationsårshjulet og Visitationsguiden.

Ved Fortet Nordfrontvej 39 2730 Herlev Telefon: 44 94 40 86

E-mail: vedfortet@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Hvem er vi Troldehøj er en kommunal daginstitution som er normeret til 40 børn i alderen 0-6 år. Der er en vuggestuegruppe på 13 børn og en børnehavegruppe på 30 børn. Der er 5 børn i vores specialpædagogiske tilbud. Hvem går her Vi har døve børn, som skal eller er blevet CI opereret (Cochlear Implant). Cochlear implantatet giver børnene mulighed for at høre via elektroniske signaler. Vi har også børn med lettere hørenedsættelser og andre vidtgående tale/høreproblemer f.eks. dobbelt læbe, gumme, ganespalte. Hvad bygger vi på I Troldehøj arbejder vi ud fra, at alle børn, skal være en del af fællesskabet og at alle børn skal have mulighed for at bidrage til fællesskabet. I det pædagogiske arbejde rettes fokus mod det almindelige læringsmiljø, med henblik på at gøre det så rummeligt og fleksibelt som muligt. Dette gøres bl.a. ved opdeling i små grupper, således at det enkelte barn får mulighed for at blive set og hørt. Pædagogerne har ansvaret for at skabe rammer, så børnene har mulighed for at opleve sig som værdifulde deltagere i et socialt og kulturelt fællesskab. Hvordan arbejder vi Pædagogerne understøtter barnesynet i den pædagogiske planlægning ved at tage afsæt i det, de tolker børnene er optaget af. Børnene får udfordringer som giver mening for dem og tilgodeser de seks kompetencer. Den fysiske indretning opdateres løbende for at understøtte de planlagte aktiviteter, så børn og voksne har mulighed for at lege videre med det, der har inspireret dem. Vi har et tæt samarbejde med tale/ hørepædagogen, som har sin daglige gang i huset. Børnene i vores specialpædagogiske tilbud er inde til undervisning hos tale/ hørepædagogen tre gange om ugen. Specialpædagogen deltager i undervisningen en gang om ugen, hvor der arbejdes med relevante sproglige udviklingsmål. Specialpædagogen har møde med talehørepædagogen en gang hver 4.uge, hvor læringsmålene for barnets sproglige kompetencer bliver evalueret og der bliver sat nye mål. Forældrene er også inviteret til disse samarbejdsmøder, så der er overensstemmelse mellem det tale/hørepædagogen underviser i, det pædagogen udfordrer barnet med i hverdagen og det der sker derhjemme. Hvem samarbejder vi med Vi har samarbejdsmøder med forældre én gang om måneden. Fysioterapeut efter behov. Psykolog efter behov. Gentofte Hospital i forbindelse med de tekniske indstillinger af CI’et og behov for yderligere hjælpemidler. Hvordan kommer du i kontakt Visiteringen går gennem Visitationsudvalget, Familie og PPR i henhold til Visitationsårshjulet og visitationsguiden.

Troldehøj Krakasvej 1 2800 Lyngby Telefon: 44 98 10 45

E-mail: troldehoj@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Hvem er vi Børnehuset Lundegården er certificeret ’Idræt og bevægelsesinstitution’. Den består af 8 basisgrupper med børn i alderen 0-6 år, hvori specialgruppen Regnbuen indgår med plads til ca.6 børn. Åbningstid mandag – fredag: 6 - 17 Hvem går her Børnene er i alderen 3-6 år med forstyrrelser indenfor austismespektret. Børnene skal ikke have en diagnose inden de starter i Regnbuen, men funktionsnedsættelser i forhold til: 

Forestillingsevnen



Kommunikationen



Det sociale samspil

Hvad bygger vi på Regnbuen arbejder med udgangspunkt i værdigrundlaget som formuleret i Gladsaxe Kommunes Målsætning. Der arbejdes med udgangspunkt i det enkeltes barns funktionsniveau og kompetencer. For at styrke barnets udviklings- og handlemuligheder foregår hverdagen i et positivt, forudsigeligt, visualiseret og struktureret fysisk og psykisk miljø. Målet for barnets ophold i Regnbuen er nået, når barnet i forhold til sit udgangspunkt kan forlade Regnbuen med en, for barnet, spirende ballast af sociale kompetencer, selvstændighed, selvindsigt og selvværd. Hvordan arbejder vi Pædagogikken tager udgangspunkt i helheden omkring barnet og det, der for barnet er meningsbærende. Dette gør vi ved dagligt at arbejde med børnene individuelt, i mindre grupper og med gruppen som helhed, hvor det enkelte barns handlekompetencer styrkes. Børnene deltager i det pædagogiske og sociale fællesskab med de øvrige børn i Lundegården i det omfang, det enkelte barn kan håndtere det. Vi arbejder med det enkelte barns kognitive udvikling med fokus på perception (opfattelse og forståelse af omverdenen), sanseintegration, selvstændighed, selvindsigt og selvværd. Indlæring og social udvikling forudsætter kropsbevidsthed og sanseintegration, så derfor arbejdes der også med ’ idræt og bevægelse’ i og udenfor Lundegården. Naturen og fysiske aktiviteter bruges hver dag, uanset vejret. Fortsættes på næste side….

Lundegården, Regnbuen Skolesvinget 4 2860 Søborg Telefon: 39 69 18 31

E-mail: lundegarden@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Derudover benytter vi os af flg. metoder: 

TEACCH –“Treatment and Education for Autistic and related Communications Handicapped Children”



PECS – ”Picture Exchange Communications System”.



Visualisering – Boardmaker, fotos og visuel dokumentation af børnenes dagligdag.



Den Sokratiske Metode



KAT-kassen – Kognitiv, Affektiv Træning



Sanseintegration



Adfærdsterapeutiske principper



Sociale historier



Tegneseriesamtaler

Vi tilbyder Udvikling af børnenes personlige, sociale, sproglige, motoriske, musisk- kreative kompetencer Hvem samarbejder vi med Forældrene, gennem den daglige kontakt/samtale, ved 1-2 årlige forældremøder og møder med tværfaglige samarbejdspartnere. 

De tværfaglige samarbejdspartnere er:



Børnepsykiatrisk i Gentofte og Glostrup.



Psykologer fra PPR.



Socialrådgivere fra Familie og rådgivning



Talepædagoger



Fysioterapeuter



Diverse skoletilbud



Center for Autisme

Visitering/ udslusning Visiteringen foregår via Visitationsudvalget, PPR i henhold til Visitationsårshjulet og Visitationsguiden.

Lundegården, Regnbuen Skolesvinget 4 2860 Søborg Telefon: 39 69 18 31

E-mail: lundegarden@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Klub Gladsaxe: inklusionspladser Hvem er vi Klub Gladsaxe er overordnet ansvarlig for varetagelsen af børn med særlige behov i klubberne: Kilden, Klubben, Søborg og Torvegården. Klub Piraten hører ind under Grønnemose skole. Hvem er inkluderet under Klub Gladsaxe Kilden Gruppen er normeret til 5 børn med autismespektrum forstyrrelser (ASF), som er en sammenfatning af alle diagnoser inden for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Klubben Børn med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Årsager til støttebehovet varierer, og ikke alle børn i gruppen har nødvendigvis en diagnose. Klub Søborg Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret. Torvegården Børn med opmærksomhedsforstyrrelser og med diagnoser indenfor ADHD området. Hvad bygger vi på Vi henviser til Gladsaxe Kommunes børnepolitik, samt basisplan for Klub Gladsaxe. Hvordan arbejder vi Der arbejdes generelt i alle klubber på, at have mulighed for at være i den lille gruppe, med mulighed for støtte og pauser (time out). Der arbejdes med tydelig struktur, tydelige instruktioner, klare og enkle regler. Arbejdsmetoder der hjælper barnet/unge med organisering af opgaver og aktiviteter. Vi skaber et forudsigeligt og roligt miljø, bruger tid på det kommunikative, arbejder med konfliktløsning og adfærdsregulerende teknikker. Udover de normale klubtilbud bliver der tilrettelagt aktiviteter for kun specialgruppen. Vi arbejder med at støtte børnene socialt både i forhold til individet, gruppen og i samspillet med institutionens andre børn og voksne. Vi tager udgangspunkt i helheden omkring barnet og det, der for barnet er meningsbærende, for derigennem at styrke det enkelte barns handlekompetencer. Vi deltager så vidt muligt i klubbens faste aktiviteter, for derigennem at involvere børnene i klubbens liv. Hvem samarbejder vi med Primære samarbejdspartnere er forældre, skole, psykolog samt andre, der er relevante i forhold til barnet. De yngste har taxaordning, og de ældre kommer med bus, på cykel eller bliver afhentet på skolen af personalet. Hvordan kommer du i kontakt Visiteringen går gennem Støtte og Forebyggelse i henhold til Visitationsårshjulet og Visiteringsguiden.

Klub Gladsaxe Transformervej 1 2730 Herlev

E-mail: sfobbr@gladsaxe.dk

Telefon: 44 92 22 11

Hjemmeside: gladsaxe.dk


Foregribende Folkeskolen


Gruppeordningen på Buddinge Skole

Hvem er vi Gruppeordningen på Buddinge Skole er Gladsaxe Kommunes tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder, men også til elever, der derudover har udviklingsforstyrrelser i forskellig grad. Hvem går her Gruppeordningen rummer ca. 40 elever, 4.-8.kl., der alle har indlæringsvanskeligheder af forskellig art. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elevs forudsætninger. Der tages i undervisningens tilrettelæggelse udgangspunkt i elevernes motivation, læringsstrategi og behov. For hver elev udarbejdes der mål og handleplan, som ofte evalueres, tilrettes og bruges som et redskab til bevidstgørelse af eleverne om succeser og udviklingspotentialer. Handleplanerne bruges også aktivt i i det løbende samarbejde med forældrene. Mange af eleverne i gruppeordningen kan udover generelle indlæringsvanskeligheder have yderligere diagnoser , som fx opmærksomhedsforstyrrelser. Dette stiller særlige krav til personalet og undervisningen. Hvad bygger vi på Gruppeordningen er placeret på en almindelig folkeskole for at give eleverne følelsen af fællesskab med normalskolen, hvilket underbygges ved at give mulighed for fælles frikvarter, brug af kantine, bibliotek med videre sammen med børn fra normalskolen. Placeringen på en folkeskole giver mulighed for inklusion i almenklasser i det omfang, det er hensigtsmæssigt for eleverne, ligesom eleverne har muligheden for at spejle sig i eleverne i almenskolen. 

At skabe gode læringsmiljøer, der består af meningsfulde aktiviteter med relation til elevernes verden. Udgangspunkt for læring er at give eleverne oplevelse af mestring af faglig og social art.



At læringssituationen skal befordre og opbygge elevens selvtillid og selvværd.



At sørge for omsorg og guidning af den enkelte elev if. til elevens særlige behov.



At eleverne udvikler fantasi og lyst til at lære, at opnå tillid til egne muligheder, og at få baggrund for at tage stilling og handle.



At tilbyde eleverne nye redskaber og handlemuligheder til at begå sig i deres nære omgivelser og i det sociale fællesskab.



At arbejde hen imod en tilbagevenden til folkeskolen, hvis det er realistisk



At støtte forældrene i kompetencen til at være gode forældre, der kan være medansvarlige i løsning af problemerne.

Fortsættes næste side...

Buddinge Skole Kirkebakkegårds Alle 155 2860 Søborg Telefon: 39 57 67 77

E-mail: buddinge@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Gruppeordningen på Buddinge Skole

Hvordan arbejder vi Der lægges vægt på projekt- og temaorienteret undervisning med mange praktiske elementer. Målene for undervisningens mål er fastsat af ministeriet, og progressionen i elevens faglige kunnen afgør, hvilke mål, der arbejdes med. Undervisningen foregår på mindre hold samt individuelt. Hver enkelt elev arbejder ud fra egne mål og handleplaner - fagligt såvel som socialt. Vi tilbyder Undervisning efter folkeskoleloven med særlig hensyntagen til elevens vanskeligheder. Afslutning I forhold til pædagogisk kontinuitet har skolen et nært samarbejde med folkeskoler og klubber om at lette overgangen til og fra gruppeordningen. Efter afslutningen af 8. kl. går langt de fleste elever videre til Gladsaxe Kommunes Ungdomsskoles specialgruppe, hvilket betyder, at der arbejdes grundigt med forberedelse til denne overførsel. Hvem samarbejder vi med Der er et intenst udvidet skole/hjemsamarbejde med forældrene. I dette samarbejde tilrettes mål for eleven jævnligt, ligesom informationer om elevens sociale væren konsekvent er et fast punkt. Udgangspunktet tages i barnets styrkeområder og interesser. Hvor går du hen, når tilbuddet slutter Eleverne bruger Gladsaxe Kommunes brede vifte af klubtilbud., evt. i en specialplads

Hvordan kommer du i kontakt Visitering foregår gennem Visitationsudvalget , PPR. Alle elever visiteres på baggrund af en psykologisk vurdering. Min. en gang årligt tages der stilling til, om eleven profiterer af tilbuddet og skal revisiteres.

Buddinge Skole Kirkebakkegårds Allé 155 2860 Søborg Telefon: 39 57 67 77

E-mail: buddinge@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Gruppeordningen på Grønnemose Skole

Hvem er vi Gruppeordningen Grønnemose Skole – et vidtgående specialundervisningstilbud i Gladsaxe Kommune til børn med autismespektrumforstyrrelser – ASF. Grønnemose Skole er en almindelig folkeskole, hvortil er knyttet en specialklasserække for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret. Skolen er sammenlagt og har i alt ca. 1100 elever. Gruppeordningen har ca. 35 elever fordelt på 5 klasser. I indskolingsårene, 0.-3.klasse, er ordningen bygget op som et helhedstilbud. Efter 3.klasse går eleverne i klub med særlig støtte. Elever fra andre kommuner går som regel i klub i hjemkommunen. Hvem går her Målgruppen er elever med en gennemgribende udviklingsforstyrelse indenfor autismespektret. Nogle har Aspergers Syndom, andre har infantil autisme. Tourettes Syndom og/eller mere atypiske former for autisme. Det er elever, som kan færdes tæt på et almindeligt skolemiljø. Hvad bygger vi på Lærerne skal leve op til folkeskolens og Gladsaxe Kommunes værdier og tilpasse undervisningen, så den rummer udfordringer, der svarer til den enkelte elevs forudsætninger og behov og samtidig fremmer elevens personlige udvikling og trivsel. I samarbejde med eleven og hendes/hans forældre arbejdes der på at udvikle selvværd og livsduelighed. Vi tager udgangspunkt i elevernes styrkesider, og respekterer deres handicap. Lærerne får efteruddannelse og supervision omkring børn med autisme. Så vidt muligt lever undervisningstilbuddet op til Folkeskoleloven. Da eleverne har en empatiforstyrrelse, arbejder vi målrettet på at lære dem regler for socialt samspil. Hvordan arbejder vi Pædagogikken i afdelingen er grundlæggende inspireret af TEACCH –støttesystemet. Nøgleordene i TEACCH-pædagogikken er handicapforståelse, individualisering, strukturering og visualisering, og undervisningen tager udgangspunkt i elevens styrkesider, interesser og motivation. Vi tilbyder Folkeskoleloven gælder for alle skolens elever – også elever i gruppeordningen. Alle fag tilbydes, så eleven kan tage afgangsprøve, om muligt. Der er socialfag på skemaet, hvor man arbejder på at give eleverne redskaber til at kunne mestre sociale sammenhænge. Endvidere arbejdes der med elevernes selvopfattelse og på at give dem selvindsigt i tæt samarbejde med forældrene.

Fortsættes på næste side….

Grønnemose Skole Gladsaxevej 198 2860 Søborg Telefon: 39 57 68 00

E-mail: groennemose@gladsaxe.dk Hjemmeside: groennemose.skoleintra.dk


Gruppeordningen på Grønnemose Skole

Hvordan kommer du i kontakt Eleverne visiteres til gruppeordningen via Visitationsudvalget, PPR. Størstedelen af eleverne kommer fra Gladsaxe Kommune, men er der plads, kan børn fra andre kommuner også henvises via Visitationsudvalget. Visitering/ udslusning Hvert efterår tages elevens skolesituation op til drøftelse med forældrene. Forud for drøftelsen har forældrene haft mulighed for at læse elevens status og handleplan, som er udarbejdet af lærere og pædagoger. I samtalen deltager gruppeordningens psykolog, kontaktlærer, kontaktpædagog, afdelingsleder og evt. sagsbehandler. På mødet drøftes elevens trivsel, udbytte af undervisningen, om eleven kan klare sig med et mindre indgribende tilbud eller anbefales fortsat skolegang i gruppeordningen. Inden en elev udsluses til en almindelig klasse har hun/han været i ”skolepraktik” i flere fag eller fuldt skema. Elevernes skoleforløb afsluttes med folkeskolens afgangsprøve i det omfang, det er muligt. Det videre uddannelsesforløb planlægges i tæt samarbejde mellem elev, forældre, skole og UU-Nord. Hvem samarbejder vi med Kontaktlærer og kontaktpædagog har daglig kontakt med forældrene via kontaktbog eller over forældreintra. Vi afholder skole-hjemsamtaler og forældremøder efter behov. Medarbejderne deltager i møder med børnepsykiater og holder indstillingsmøder. Status og handleplaner udarbejdes to gange årligt og sendes til forældrene. Teamet omkring en gruppe holder ugentlige planlægningsmøder og modtager desuden supervision af en psykolog fra PPR. To gange årligt afholder psykolog, en gruppes lærere og pædagoger og afdelingsleder elevkonferencer. Hvor går du hen, når tilbuddet slutter 0.-3.klasse går i SFO på Grønnemose Skole. Efter 4.klasse går eleverne i klub Gladsaxe. Nogle elever har en inklusionsplads, fortrinsvist i Klub Søborg og Klub Kilden. Udenbys elever går som regel i klub i hjemkommunen.

Grønnemose Skole Gladsaxevej 198 2860 Søborg Telefon: 39 57 68 00

E-mail: groennemose@gladsaxe.dk Hjemmeside: groennemose.skoleintra.dk


Gruppeordningen Kaninbjerget på Skovbrynet Skole

Hvem er vi Kaninbjerget på Skovbrynet Skole er et specialundervisningstilbud for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Hvem går her Alle elever på Kaninbjerget har svære generelle indlæringsvanskeligheder, desuden har en del af eleverne udviklingsforstyrrelser i middel til svær grad. På grund af skolens fysiske miljø, kan vi ikke optage elever med svære fysiske handicap. Hvad bygger vi på Til daglig kaldes ordningen for Kaninbjerget. Idéen med lokale specialklasser er, at eleverne skal blive i deres nærmiljø og dermed fastholdes i det fællesskab, de udgør sammen med den øvrige skole. Placeringen på en almindelig folkeskole giver mulighed for at holde frikvarter, fællestimer, dele bibliotek, kantine m.m. med børn fra almenskolen. Desuden har eleverne mulighed for at deltage i fælles arbejdssituationer sammen med eleverne fra Rævebakken, som er den ene af skolens normalafdelinger. Eleverne på Kaninbjerget adskiller sig fra skolens øvrige elever ved, at de lærer i et andet tempo og under andre former end gennemsnittet af skolens elever. Målet for undervisningen er: 

At det enkelte barn kommer til at kende, glæde sig over og udvikle sine intellektuelle og kropslige færdigheder så meget som muligt



At det enkelte barn lærer at opfatte såvel egne følelser og tilstande som andres menneskers for at kunne skabe kontakt, afvise negativ kontakt og leve et ligeværdigt liv med andre mennesker.

Hvordan arbejder vi Undervisningen tilrettelægges, så eleven ved brug af de mange intelligenser får mulighed for at udvikle personligheden alsidigt. De musisk-kreative aktiviteter har en høj prioritet. Hvert år opfører børnene f. eks. Et teaterstykke. Vi tilbyder Folkeskoleloven gælder for alle skolens elever – også elever i gruppeordningen. Alle fag tilbydes, så eleven kan tage afgangsprøve, om muligt. Der er socialfag på skemaet, hvor man arbejder på at give eleverne redskaber til at kunne mestre sociale sammenhænge. Endvidere arbejdes der med elevernes selvopfattelse og på at give dem selvindsigt i tæt samarbejde med forældrene.

Fortsættes på næste side….

Skovbrynet Skole Værebrovej 156 B 2880 Bagsværd

E-mail: skovbrynet.skole@gladsaxe.dk

Telefon: 39 57 65 65

Hjemmeside: skovbrynet.skoleintra.dk


Gruppeordningen Kaninbjerget på Skovbrynet Skole

Vi tilbyder Kaninbjerget dækker hele skoleforløbet fra børnehaveklasse til 10. klasse. Til ordningen hører også et fritidstilbud, en SFO til og med 4. klassetrin og derefter et klubtilbud i Kridthuset. Skolen, SFO og Kridthuset har et meget tæt samarbejde, hvilket betyder, at undervisningen ofte tilrettelægges sammen med fritidsordningerne. Derfor er det vigtigt, at alle elever er tilmeldt enten SFO eller Kridthuset. Hvordan kommer du i kontakt Eleverne visiteres til gruppeordningen via Visitationsudvalget PPR. Størstedelen af eleverne kommer fra Gladsaxe Kommune, men er der plads, kan børn fra andre kommuner også henvises via Visitationsudvalget PPR. Afslutning / udslusning For de ældste elever tilrettelægges udslusningsforløb, hvor eleverne kommer i flere praktikforløb og jobtræning. Fra 6. klassetrin er udslusning fast emne på elevkonferencerne. Fra 8. klassetrin deltager vejleder fra UU-Nord i elevkonferencerne. Hvordan arbejder vi sammen Hvert år laver lærere og pædagoger i samråd med forældrene en individuel undervisningsplan med udgangspunkt i barnets styrkeområder og interesser. Planen gør status over det forgangne år og sætter mål for det kommende.

Skovbrynet Skole Værebrovej 156 B 2880 Bagsværd

E-mail: skovbrynet.skole@gladsaxe.dk

Telefon: 39 57 65 65

Hjemmeside: skovbrynet.skoleintra.dk


Gruppeordningen på Søborg Skole

Hvem er vi Specialgruppeordningen på Søborg Skole er et skoletilbud, der kan rumme 35 elever i alderen 6—16 år med en fordeling af max. 14 børn på 0.-3. klassetrin og 21 børn på 4.-9. klassetrin. Eleverne er inddelt i 3 grupper med fast medarbejderstab. Undervisningstilbuddet er opdelt i tre teams. Team 1, som er delt på 2 hold udgør indskolingen for børn i alderen 6-10 år. Team 2, som ligeledes er delt på 2 hold udgør mellemtrinnet for børn i alderen 10-14 år og Team 3, som består af et hold, udgør udskolingen for børn i alderen 14-17 år. Undervisningen i indskolingen er primært rettet mod elever, der inden skolestart har udvist en særlig forstyrrende eller urolig adfærd, hvor der er mistanke om en neurologisk baggrund. På mellemtrinnet og udskolingen er undervisningen specielt tilrettelagt så den tilgodeser elever, der har diagnosen ADHD eller ADD. Eleverne vil i størst muligt omfang blive inkluderet i Søborg Skoles normalklasser. Det tilstræbes, at eleverne afslutter deres skolegang med folkeskolens afgangsprøve. Hvem går her I skoleforløbet observeres at have en særlig passiv eller urolig adfærd, med mistanke om en neurologisk baggrund. Målgruppen er karakteriseret ved elever der: 

Er normalt begavede, har diagnosen ADHD eller ADD og profiterer af et udskilt tilbud



Har svært ved at koncentrere sig om deres undervisning



Manglende sociale kompetencer



Har mangler i deres faglighed

Hvad bygger vi på Tilbuddet lægger sig inden for rammerne af lov om folkeskolen. Det overordnede mål er at give den enkelte elev den bedst mulige faglige, sociale, alsidige og personlige udvikling. Undervisningen bygger på relation og anerkendelse. Børn skal være glade for at gå i skole, opleve at de øger deres kompetencer, at de kan følge med fagligt i undervisningssammenhæng, og at de bliver set og hørt, som de mennesker de er, og udfordret på det grundlag. Undervisningsdifferentiering og gruppetilhørsforhold er ligeledes vigtige elementer. Eleverne skal i tæt samarbejde med UU-Nord bevidstgøres om, hvilke erhvervsmæssige muligheder de har og inden endt folkeskolegang have valgt det videre uddannelsesforløb. Hvordan arbejder vi Skoletiden er meget struktureret og tilrettelagt med faste rutiner. Der bliver taget udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer, både i forhold til den faglige, sociale, alsidige og personlige udvikling. Der opstilles individuelle læringsmål for den enkelte elev, og der udarbejdes handleplaner på alle børn. Afdelingen arbejder ud fra specialpædagogiske metoder tilpasset børn med neurologiske vanskeligheder. Et vigtigt grundlag i denne pædagogik er at skabe tydelig struktur og rammer, som bidrager til sammenhæng og kontinuitet i børnenes hverdag. Der anvendes både individuel og gruppebaseret undervisning. Fortsættes på næste side….

Søborg Skole Frødins Allé 1 2860 Søborg Telefon: 39 57 68 80

E-mail: soeborg@gladsaxe.dk Hjemmeside:


Gruppeordningen på Søborg Skole

Ydelser Undervisning til børn, der profiterer af særligt vidtgående støtte. Henvisning/visitering Eleverne visiteres til gruppeordningen via Visitationsudvalget PPR. Afslutning / udslusning Hvert efterår tages elevens skolesituation op til drøftelse med elev og forældre. Forud for drøftelsen har forældrene haft mulighed for at læse status og handleplan, som er udarbejdet af lærere og pædagoger. I samtalen deltager specialgruppens psykolog, lærere, pædagoger, leder, fritidstilbud samt evt. UU-vejleder. På mødet drøftes elevens trivsel og udvikling samt hvorvidt eleven kan klare sig med et mindre indgribende tilbud eller anbefales fortsat skolegang i gruppeordningen. Hvordan arbejder vi sammen Af hensyn til barnets trivsel og udvikling arbejdes med et udvidet samarbejde mellem skole og hjem. Der er ligeledes et tæt samarbejde med SFO og klub. Elev og forældre inddrages i læringsmål og evaluering af disse.

Fritidstilbud For indskolingseleverne er tilbuddet et heldagstilbud, der både indeholder skole og SFO. For den resterende elevgruppe tilbydes ikke et eftermiddagstilbud på skolen, men eleverne har mulighed for at gå i et af kommunens mange fritidstilbud. Dog kan vi henvise til Grønnegården og Torvegården, som har gruppeordninger i deres fritidstilbud.

Søborg Skole Frødins Allé 1 2860 Søborg Telefon: 39 57 68 80

E-mail: soeborg@gladsaxe.dk Hjemmeside:


Gladsaxe Kommunes Læseskole for Ordblinde

Hvem er vi Gladsaxe Kommunes Læseskole for Ordblinde ligger på Enghavegård Skole. Enghavegård skole er en alm. Folkeskole med ca. 600 elever. Læseskolen har otte klasser - to klasser på hvert af klassetrinnene fra 4.kl-6.kl med 5-6 elever i hver klasse og to udskolingsklasser, der rummer ca. 15 elever fra 7./8./9. klasse. Tilbuddet ligger tæt op ad det normale skoleforløb. Hvem går her Normaltbegavede elever med massive specifikke læsevanskeligheder og som, på trods af en intensiv indsats på hjemskolen, endnu ikke har påbegyndt en funktionel læseudvikling i midten af 3.klasse. Eleverne kan også have andre vanskeligheder end læsevanskeligheder, men der lægges vægt på, at læsevanskelighederne er det primære handicap, og at eleven vurderes at kunne profitere af undervisningstilbuddet i læseklassen. Læseskolen er et kommunalt tilbud og modtager som sådan børn fra kommunens skoler. Det er en forudsætning, at både barn og forældre er motiverede for et ophold i læseklassen. Hvad bygger vi på Undervisningen tager udgangspunkt i, at det sociale og personlige er fundament for det faglige: Personlige formål:

Sociale formål:

Erkende læsehandicap

Kunne skabe gode relationer

Skabe selvværd

Respektere andre/forskelligheder

Skabe selvtillid

Skabe god omgangstone

Skabe lyst til at lære Finde styrkeområder Skabe kontakt til følelser Lære at tackle modgang Hvordan arbejder vi Skolegang i en lille gruppe med fokus på læsning og individuelt tilrettelagt læse- og skriveundervisning – med udgangspunkt i arbejdet med lyde. Matematik individuelt tilrettelagt Engelskundervisning tilrettelagt med fokus på det talte sprog. Enkelte fag (f.eks. idræt) og enkelte tværsuger og projekter læses sammen med skolens øvrige parallelklasser. Undervisning i andre fag/fagområder end læsning med særlig hensyntagende til den enkelte elevs læsevanskeligheder. Undervisning med kompenserende hjælpemidler i form af computerprogrammer. Hjælp til at skabe og fastholde gode arbejdsvaner. Arbejde med, hvordan man har det med sig selv og med andre. Individuelt formulerede mål tilføjes i samarbejde med barn og forældre. Fortsættes næste side...

Enghavegård Skole Mørkhøj Park Allé 3 2860 Søborg Telefon: 44 84 05 85

E-mail: enghavegaard@gladsaxe.dk Hjemmeside: enghavegaard.dk


Gladsaxe Kommunes Læseskole for Ordblinde

Vi tilbyder Folkeskoleloven gælder for alle skolens elever – også elever i Læseskolen. Vi arbejder med alle fag tilrettelagt på en måde, som tager hensyn til elevernes læsehandicap. Vi arbejder også med elevernes selvopfattelse og på at give dem selvindsigt i tæt samarbejde med forældrene Hvordan kommer du i kontakt Inden en elev kan optages i en læseklasse, skal eleven være fagligt testet af skolens testlærer, undersøgt af psykolog og vurderet af læsekonsulenten. Visitationen foregår gennem Visitationsudvalget, PPR. Det bedste tidspunkt at begynde på Læseskolen er ved begyndelsen af 4. eller 5. klassetrin. I denne alder er børnene stadig meget interesserede i at lære at læse, og de er blevet så store, at de kan klare en koncentreret undervisningsform. Der findes en oversigt over, hvad en ansøgning skal indeholde. Afslutning / udslusning Opholdet på Læseskolen er tidsbegrænset. Der holdes årlige indstillingsmøder. Elevens udvikling følges, og det vurderes, hvilket undervisningstilbud, der kan tilgodese barnets behov. Ofte går en elev på Læseskolen i tre år, men i enkelte tilfælde er ét eller to år tilstrækkeligt. I få tilfælde kan forløbet vare længere tid. Når et barn udsluses fra Læseskolen, etableres overleveringsmøder med hjemskolen, og dér vil der være afsat resurser til fortsat at kunne støtte den gode læseudvikling, f.eks. med støttetimer og rådgivning. Gør eleven sin skolegang færdig på Læseskolen, vil der være særlig fokus på uddannelsesvalg sammen med en UU-Nord vejleder med kompetence indenfor uddannelsesplanlægning for unge med særlige behov.

Hvordan arbejder vi sammen Vi lægger vægt på et tæt forældresamarbejde. Det er vigtigt, at forældrene bakker op om barnets skolegang og får indsigt i de vanskeligheder, deres barn har. Det daglige samarbejde vil være mellem klassernes lærere og forældrene, og det vil foregå ved hjælp af møder, kontaktbog, mail og telefon. Kommunens læsekonsulent er tilknyttet læseskolen og sikrer den faglige viden. Læsekonsulenten deltager i konferencer og tester eleverne én gang om året. En PPR-psykolog, kommunens læsekonsulent og Læseskolens leder følger børnenes udvikling på konferencer med lærerne og deltager efter behov i det øvrige samarbejde. Hvor går du hen, når tilbuddet slutter De fleste elever går i den samme klub, som deres tidligere klassekammerater går i. Det er vigtigt at holde kontakten til sine venner.

Enghavegård Skole Mørkhøj Park Allé 3 2860 Søborg Telefon: 44 85 05 95

E-mail: enghavegaard@gladsaxe.dk Hjemmeside: enghavegaard.dk


Ungdomsskolens Heltidsundervisning

Overordnet beskrivelse af tilbuddet Ungdomsskolens Heltidsundervisning er et alternativ til folkeskolens 8.-10. klasse. Undervisningen foregår i grupper med 8-10 elever. Heltidsundervisningen består af tre underafdelinger.: Prøveforberedende afdeling Erhvervsklassen og Prøveklasse A og B .Her undervises i dansk, matematik, engelsk, idræt og fysik/kemi Dansk som andetsprog - Modtageklasse for elever mellem 14 og 18 år, her undervises i dansk som andetsprog, matematik, engelsk og idræt. Alternativafdelingen - Klasser for elever som ikke skal til afgangsprøve. Her undervises i dansk, matematik, engelsk, praktiske fag og idræt. Målgruppe Eleverne i Heltidsundervisningen er mellem 14 og 18 år. Målgruppen i Heltidsundervisningen er tredelt. Elever med socio-emotionelle vanskeligheder. Disse elever er karakteriserede ved at være normalt begavede, men de fungerer dårligt i deres folkeskoletilbud (fravær, skoletræthed, problematiske relationer til lærere, forældre eller andre elever). Disse elever kan gå enten i Prøveforberedende afdeling eller i Alternativafdelingen. Elever med dansk som andetsprog, der ikke behersker dansk i tilstrækkeligt omfang til at følge undervisningen i folkeskolen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Disse elevers indlæringsvanskeligheder er dokumenteret ved psykologisk udredning. Det er disse elever som skal visiteres. Eleverne går i Alternativafdelingen og i enkelte tilfælde udsluses de til Prøveforberedende afdeling (10. og 11. skoleår). Elever fra gruppeordningen på Buddinge skole går ofte i deres (8.), 9. og10. skoleår på Ungdomsskolen. Værdier og mål Ungdomsskolens værdier er fællesskab, udvikling og respekt. Vi arbejder på at etablere meningsfulde fællesskaber, hvor de unge udvikler sig socialt og fagligt ud fra deres forskellige forudsætninger. Elevernes målsætninger er derfor individuelle, og respekt for hinandens forskellighed er i fokus. Overordnet er det målet, at eleverne ud fra deres interesser og kompetencer finder ud af, hvad de skal, når de er færdige med skolen. Metode Undervisningen bygger på individuelle aftaler mellem elev (forældre) og lærer om målsætning og metode i de enkelte fag. På baggrund af lærer-elevsamtaler, skole-hjemsamtaler og faglige prøver fastlægges elevernes individuelle målsætninger. Der er fokus på elevernes personlige og alsidige udvikling. Derfor indgår projektundervisning på tværs af grupperne. Brobygning til erhvervsuddannelserne og praktikforløb indgår med henblik på afklaring af uddannelses- og erhvervsønsker. Fortsættes næste side...

Ungdomsskolen Gladsaxevej 315 2860 Søborg Telefon: 39 57 61 50

E-mail: ungdomsskolen@gladsaxe.dk Hjemmeside: www.gku.dk


Ungdomsskolens Heltidsundervisning

Ydelser-kerneydelsen Kerneydelsen er undervisning i hovedfagene under hensyntagen til elevernes forudsætninger. Vi tilbyder en skoleform, hvor kravene tilpasses eleverne, og hvor eleverne udvikler deres egen indsigt og evne til at indgå i et meningsfuldt forpligtende fællesskab. Ungdomsskolen tilbyder desuden Familieungdomsskole (FUS). FUS er et tilbud både til egne og andre skolers elever om at arbejde med de problemstillinger, som gør det vanskeligt at få skolen til at hænge sammen med ungdomslivet. FUS er en pendant til familieklasserne i folkeskolerne med fokus på de særlige livsomstændigheder, som er omkring de unge. Ungdomsskolen medvirker ligeledes i de særlige tilfælde, hvor det viser sig nødvendigt i perioder at etablere eneundervisning. Samarbejdsrelationer Ungdomsskolen har et tæt samarbejde med forældrene både i hverdagen og i forbindelse med udskolingen. Udover skole-hjemsamtalerne tager lærerne på hjemmebesøg, og er ofte i tæt telefonisk kontakt med hjemmet. Ungdomsskolens specialteam holder ugentlige møder med deltagelse af psykolog, vejleder, sundhedsplejerske, Familieafdelingens ungekonsulent, socialpædagog, lærerteamkoordinatorer og ledelsen. Der afholdes ligeledes elevkonference to gange årligt. Ungdomsskolens lærere og ledelse deltager i netværksmøder og SSP-netværk Henvisning/visitering Der er to veje ind i Heltidsundervisningen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder visiteres gennem Visitationsudvalget PPR., hvor visitations- eller revisitationsskema og dokumentation for vanskelighederne danner grundlag for indskrivningen. Normaltbegavede elever med socio-emotionelle vanskeligheder indstilles til heltidsundervisningen enten ved at afgivende skole, forældre eller sagsbehandleren kontakter Ungdomsskolen. Ungdomsskolen sender herefter et skema, som skal udfyldes af skolen og evt. af psykologen. På baggrund heraf træffer Ungdomsskolen beslutning, om eleven kan tilbydes en plads. Herefter indkaldes til et indskrivningsmøde med deltagelse af eleven, forælde, afgivende skole, Ungdomsskolens psykolog og ledelse. I alle tilfælde er der mulighed for at aftale et indledende besøg på Ungdomsskolen med afdelingslederen eller skolelederen. Der afholdes overleveringsmøder med de lærere på Lundevangskole, som kender eleverne derfra. Afslutning/udslusning Elevernes skoleforløb afsluttes med udskoling til enten ungdomsuddannelse eller erhverv i samarbejde med UU-Nord. Fritidstilbud Der er ikke tilknyttet fritidstilbud til Heltidsundervisningen. Eleverne kan gå i fritidsundervisning på lige fod med andre unge i kommunen.

Ungdomsskolen Gladsaxevej 315 2860 Søborg Telefon: 39 57 61 50

E-mail: ungdomsskolen@gladsaxe.dk Hjemmeside: www.gku.dk


Taleklassen

Hvem er vi Taleklassen omfatter børn i indskolingen, som har så alvorlige sprog/talevanskeligheder, at det vurderes, at barnet ikke kan blive tilgodeset/begå sig i en almindelig klasse. Tale/sprogvanskeligheder kan være mangeartede. Det kan være svære udtalevanskeligheder, som gør det vanskeligt at forstå, hvad barnet siger, og der kan være vanskeligheder med at opfatte, hvad andre siger. Det kan også være andre vanskeligheder, der gør det svært at kunne kommunikere. Eleverne skal videre efter maximalt tre år i taleklassen. De fleste overgår til almindelig klasse. Få elever fortsætter i et specialtilbud. Hvad bygger vi på Formålet er at give børnene et grundlag for efter et, to eller tre år at gå videre til almindelig folkeskoleklasse. Opgaven er først og fremmest at arbejde med børnenes sproglige vanskeligheder og: 

at understøtte børnenes lyst til at bruge sproget i kommunikation med andre: lytte, forstå, svare relevant og udtrykke tanker, behov og følelser.

Børn med sproglige vanskeligheder har ofte lavt selvværd, så opgaven er også: 

at styrke børnenes selvværd.

Der arbejdes generelt ud fra Fælles Mål for indskolingen, og da sproglige vanskeligheder ofte medfører læsevanskeligheder, lægges der særlig vægt på: 

at børnene tilegner sig forudsætninger for læsning -> færdigheder i begyndende læsning -> læsefærdigheder. Der er især fokus på systematisk undervisning med vægt på fonologisk opmærksomhed og alfabetisk læsning.

Da formålet er udslusning til alm. folkeskoleklasse så hurtigt som muligt, er børnene sammen med skolens øvrige indskoling i så mange aktiviteter som muligt, fx i idræt samordnet indskoling m.m. Hvordan arbejder vi Taleklassen er en aldersintegreret klasse, dvs. der på samme tid arbejdes på børnehaveklasseniveau, 1.klasseniveau og 2.klasseniveau. Alt efter børnenes forudsætninger og målet for aktiviteten, arbejdes der individuelt, i små grupper eller med hele klassen. Der lægges vægt på den kommunikative side af sproget, dvs. den meningsfulde samtale med de regler, der er gældende, fx turskift, initiativ m.m.

Skovbrynets Skole Værebrovej 156 2880 Bagsværd Telefon: 39 57 65 65

E-mail: skovbrynet.skole@gladsaxe.dk Hjemmeside: www.skovbrynet.skoleintra.dk


Taleklassen

Afslutning I samråd med forældrene afgør lærere, herunder tale/hørelæreren, psykolog og leder for taleklassen, om et barn er klar til at forlade taleklassen. Hvis barnet overgår til almindelig klasse, gennemføres i samarbejde med den modtagende skole en besøgsordning, så barnet er så tryg som muligt ved skolestart på den pågældende skole. Før besøget holdes et overleveringsmøde med den modtagende skoles ledelse, barnets kommende lærere, forældrene og evt. relevante fagpersoner. Hvis barnet skal overgå til et andet skoletilbud, ansøger psykologen om dette og indhenter diverse udtalelser. Hvem samarbejder vi med Inden barnet starter i taleklassen, deltager det med sine forældre i et arrangement. Barnet og forældrene kommer også på besøg i taleklassen. I taleklassen holdes der forældremøder og forældrearrangementer som i andre klasser. Herudover deltager forældre og børn i møder og arrangementer for indskolingen samt den øvrige del af skolen. Der holdes hyppigt individuelle samtaler med forældre. Transport Taleklassens børn får tilbudt fælleskørsel med taxa – kørsel fra hjemmet til skolen og tilbage igen om eftermiddagen fra SFO. (hvis børnene bor i tilstrækkelig afstand fra skolen.) Fritidstilbud Børnene benytter i næsten alle tilfælde Skovbrynet Skoles SFO. Tilbuddet indgår ikke som en del af specialtilbuddet; kun i særlige tilfælde kan der tildeles støttepædagogtimer, og dette sker efter ansøgning på samme måde som for børn i de almindelige klasser. Visitering Børnene visiteres/revisiteres en gang årligt, men kan løbende overgå til normalklassen. Visitationsudvalget PPR afgør, om Taleklassen er et relevant tilbud. Tale/hørelærerne udfærdiger ansøgningen sammen med de andre relevante fagpersoner.

Skovbrynets Skole Værebrovej 156 2880 Bagsværd Telefon: 39 57 65 65

E-mail: skovbrynet.skole@gladsaxe.dk Hjemmeside: www.skovbrynet.skoleintra.dk


Foregribende Familie og PPR


Gladsaxe Kommunes Familie– og Ungecenter

Hvem er vi Familie- og Ungecentret er del af Familie og Rådgivnings forebyggende tilbud til børnefamilier i Gladsaxe kommune. Familie- og Ungecentret tilbyder hjælp til familier og unge, som oplever at være havnet i problemer, de selv har svært ved at løse. Hvem går her Familie- og Ungecentret er et tilbud til familier og unge med børn mellem 0 og 18 år af både etnisk dansk eller anden herkomst Hvad bygger vi på Familie- og Ungecentret arbejder forebyggende med familier, unge og netværket omkring familien. Der arbejdes ud fra en ide om, at ethvert problem i en familie løses i samarbejde med hele familien, og at enhver familie kan være med til at løse egne problemer. Centrets intension er at møde enhver familie i øjenhøjde og tilbyde så præcis og passende hjælp som muligt. Der arbejdes ud fra familiens behov med klare og målbare mål. Hvordan arbejder vi Centret tilbyder samtaler og/ eller aktiviteter, hvor familien eller den unge kan øve sig på nye måder at være sammen på. Aftaler tilpasset efter behov og arbejdstider og tager højde for familiens øvrige liv. Samtaler og aktiviteter kan, efter familiens behov, foregå centret eller i familiens eget hjem. Centret arbejder så vidt muligt i sammen med andre professionelle, der er involveret i børnenes trivsel, f.eks. pædagoger, lærere, psykologer og sundhedsplejersker. Vi tilbyder Familie- og Ungecentret tilbyder følgende ydelser: 

Familiebehandling. Samtale og aktivitetsforløb til familier og unge



Pift. Et intensivt familiebehandlingstilbud rettet til unge, deres familier og netværket.



Pigegruppen. Et gruppeforløb til teenagepiger mellem 13 og 17 år og deres familier.



Fast kontaktperson. Til unge med særlige behov for støtte.



Behandling til unge med selvskadende adfærd.



Efterværn. Til unge, der kommer hjem efter en anbringelse, og som stadig har brug for støtte.



Virksomhedspraktik. Til unge, der har svært ved at fuldføre skole, eller fastholde et job.



Søskende gruppe. Til børn og unge som har en søskende med et handicap. Fortsættes næste side...

Familie– og Ungecenter Ilbjerg Alle 38b 2730 Herlev Telefon: 39 57 49 00

E-mail: GFUC@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Gladsaxe Kommunes Familie– og Ungecenter

Afslutning Et forløb i Centret er typisk på tre til seks måneder. Et forløb indledes og afsluttes med rådgiver, Centrets medarbejdere og familien. Hvordan arbejder vi sammen Der samarbejdes med forældre og med netværket, via møder og samtaler. Netværket kan bestå af venner, familie, andre professionelle (rådgiver, skolelærer, klubpædagog, sundhedsplejerske) Hvordan kommer du i kontakt Et forløb i Familie- og Ungecentret er en foranstaltning efter serviceloven § 52.3.3. og § 52.3.7. Rådgiver, Skole og Familie visiterer til tilbuddet efter forudgående undersøgelse af familiens forhold (serviceloven § 50)

Familie– og Ungecenter Ilbjerg Alle 38b 2730 Herlev Telefon: 39 57 49 00

E-mail: GFUC@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Pilegården

Hvem er vi Pilegården er Gladsaxe kommunes lokale botræningstilbud for unge i alderen fra 15-23 år, der er anbragt udenfor hjemmet. De unge bor på botræningstilbuddet. Pilegården var tidligere en døgninstitutionen, men pr. 01.09.2012 er dette ændret til et botræningstilbud. Pilegården varetager også socialpædagogisk bistand til unge mellem 15-23 år, der er anbragt i egen bolig. Pilegården yder en back up funktion som sikkerhedsnet for de unge. Hvem bor her Målgruppen er unge i alderen 15-23 år, hvor der er grundlag for anbringelse jf. Lov om Social Service § 52.3.7. Efter det 18. år vil der være tale om efterværn, jf. Lov om Social Service § 76. Det er unge som Familieafdelingen vurderer ikke er tilstrækkelig modne til at blive anbragt i egen bolig med kontaktpersonstøtte. Det er unge som har brug for et intensivt botræningstilbud inden de anbringes i egen bolig. De har brug for støtte til almindelige gøremål, f.eks. at lære at komme op om morgenen, fastholde dagbeskæftigelse/ uddannelse m.m. De unge har brug for tæt guiding, omsorg, voksenstøtte og tilsyn. Formålet med anbringelse på Pilegården er, at den unge støttes, så de på sigt kan få en selvstændig tilværelse i egen bolig med kontaktpersonstøtte. Hvad bygger vi på På Pilegården tager vi udgangspunkt i, at alle mennesker er unikke og er i stand til at skabe en forandring i sit liv. Vi hjælper de unge med at se de muligheder, de har i deres liv og hvilke forandringer, de kan gøre. Hvordan arbejder vi Vi arbejder ud fra den systemiske og narrative referenceramme og tager udgangspunkt i, at hver ung er unik og skal mødes som sådan. Metodisk bruges samtalen og aktiviteter i forandringsarbejder med den unge. Metodisk tages der ligeledes afsæt i den unges udviklingsplan, som den unge og kontaktpersonen følger op på hver 14. dag i forhold til mål og nye mål. Ligeledes er motivationsdelen en væsentlig faktor i det pædagogiske arbejde med de unge. Vi motiverer hele tiden de unge til at skabe en forandring i deres liv, eks. passe skole/uddannelse, så de dermed lærer at tage ansvar for deres eget liv. En hovedforudsætning for at bo på Pilegården er den unges motivation. Hertil kommer, at den unge skal indgå i et samarbejde om at få skabt en regelmæssig døgnrytme, sådan at uddannelse eller arbejde kan passes.

Fortsættes på næste side...

Pilegården Gladsaxe Møllevej 65 2860 Søborg Telefon: 39 67 74 16

E-mail: pilegaarden@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Pilegården

Vi tilbyder Pilegården har plads til 9 unge i alderen 15-23 år. Den unge vil få ungeydelse og skal betale husleje, selv købe og lave mad, vaske tøj osv. Vi tilrettelægger udviklings- og forandringsprocesser med udgangspunkt i den unges behov. Der vil være pædagogisk personale fra kl.15 til 9.30. Der vil ikke være personale i dagtimerne, da de unge skal passe deres skole/arbejde der. Pilegården tilbyder ligeledes unge mellem 15-18 år, der bliver anbragt i egen bolig, socialpædagogisk støtte. Vi har forskellige ydelser, der varierer mellem 25 timers støtte om ugen til 2 timers støtte pr. uge. Hvem samarbejder vi med Vi arbejder tæt sammen med alle de personer, der har betydning i den unges liv. Det gælder både familien, skolen, UU-vejleder, venner og de fritidsaktiviteter, den unge går til.

Afslutning/udslusning Når målet med anbringelse på Pilegården er nået, orienterer Pilegården rådgiver i Familieafdelingen. I samarbejde med Familieafdelingen, den unge og Pilegården udarbejdes en handleplan for udslusning evt. som anbringelse i egen bolig med kontaktpersonstøtte. Hvordan kommer du i kontakt Anbringelse på Pilegården er en foranstaltning efter Servicelovens § 52.3.7. Visitation sker efter henvisning fra Familieafdelingen.

Pilegården Gladsaxe Møllevej 65 2860 Søborg Telefon: 39 67 74 164

E-mail: pilegaarden@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Familieskolen

Hvem er vi Familieskolen er et familie- og undervisningstilbud, som foregår i dagtimerne vekslende mellem, at barnet er 2-3 dage ugl. på Familieskolen og 2-3 dage ugl. i egen skole. Når barnet er på Familieskolen er forældrene altid med. Der er tæt samarbejde med barnets skole, mens familien er på Familieskolen. På Familieskolen deltager flere familier på samme tid og deler erfaringer og ideer. Et forløb varer ca. et halvt år. Hvem går her Normalt begavede børn i skolealderen og deres forældre. Det er familier: 

hvor barnet ikke trives i skolen og er i risiko for eksklusion



hvor barnets vanskeligheder kan give sig udslag i væsentlige adfærdsmæssige vanskeligheder i og udenfor skolen (fritid og hjemme)



hvor familien skal opnå forandringer, så barnet kan komme til at trives igen og dermed forblive i egen skole.



hvor familien har brug for en handlingsrettet indsats, for at få skabt de nødvendige forandringer.



hvor forældre og børn har brug for at udnytte egne ressourcer bedre.



hvor der ønskes et bedre samarbejde mellem skole og hjem.

Hvad bygger vi på Målet med at gå på Familieskolen er, at barnet kommer til at trives bedre og dermed bliver en endnu mere undervisningsmodtagelig elev i egen skole. Dette forandringsarbejde foregår i tæt samarbejde mellem forældre, den lokale skole og Familieskolen. Udgangspunktet er: 

At se på ressourcer og det, der virker, i stedet for på begrænsninger.



At se fremad og ikke hænge fast i gamle historier.



At forældre har ansvar for og er eksperter på deres egne børn



At forældre og børn kan inspirere hinanden i deres forandringsarbejde.



At alle gør deres bedste



At der findes flere måder at forstå verden på.

Fortsættes på næste side...

Familieskolen Gammelmosevej 51E-G 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 39 57 49 14

E-mail: familieskolen@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Familieskolen

Hvordan arbejder vi Det bærende element er, at flere familier er til stede samtidig. Det er en åben gruppe, hvilket betyder, at der altid er nye og mere erfarne familier i forløb sammen. Der er 3 netværksmøder og det nødvendige antal arbejdsmøder, i et forløb. Mål for forløb udarbejdes i samarbejde med familie, rådgiver, skole, daginstitution og Familieskole på netværksmøde, inden familien starter. Der udarbejdes en samarbejdsaftale. Udover at arbejde i gruppen med de andre forældre og børn, deltager man i familie- og børnesamtaler, forældregruppe og aktiviteter i og udenfor huset. Flerfamiliearbejdet tager udgangspunkt i undervisnings- og familieaktiviteter med den enkelte families forandringsmål i fokus. Barnet har egne konkrete fokuspunkter, som forældre og lærere i egen klasse scorer barnet efter. Der arbejdes med video i forhold til familierne. Afslutning På afsluttende netværksmøde forholder alle sig til familiens opnåede forandringer. Der aftales opfølgning mellem familie, skole og Familieskolens medarbejdere. Vi tilbyder Familieskoletilbuddet som et familie- og undervisningstilbud til familier, hvor det er nødvendigt at skabe forandringer, så barnet kommer til at trives bedre i skole og i det hele taget. Hvem samarbejder vi med Forældre er altid med og en aktiv del, når et barn er på Familieskolen. Barnets lærere, pædagoger, familiens rådgiver og evt. andre deltager i netværksmøder, relevante samarbejdsmøder og arbejdsmøder undervejs. Barnets lærer og klassekammerater inviteres til at besøge Familieskolen. Familieskolens lærere kan deltage i undervisningen på barnets skole. Hvor går du hen, når tilbuddet slutter Barnet fortsætter i sit lokale fritidstilbud. Hvordan kommer du i kontakt Et forløb i Familieskolen er en foranstaltning efter serviceloven § 52.3.3. Det er rådgiver i Familie og PPR, der efter forudgående undersøgelse af familiens forhold (serviceloven § 50) visiterer. Forud for visitation skal barnets skole være indstillet på at støtte barnets forløb på Familieskolen, ligesom barnets forældre skal være indstillet på at deltage aktivt under forløbet.

Familieskolen Gammelmosevej 51E-G 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 39 57 49 14

E-mail: familieskolen@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Sprog– og bevægelsescenter Hvem er vi Sprog – og bevægelsescentret har kommunale tilbud til småbørn (3 til 6 år) med svær dysfasi, fonologi og/ eller stammen samt skolebørn med stammen. Tilbuddene er oprettet som kommunale tilbud fra 1. august 2008. Tidligere var det regionale tilbud på THI (Tale/Høreinstituttet.) Tilbuddet er et tværfagligt tilbud, hvor psykolog, tale/hørelærere, fysioterapeut og pædagoger sammen udfærdiger handleplaner for de enkelte børn ud fra tværfaglige obs-dage. Hvem går her Småbørn med svære sprogvanskeligheder (dysfasi og fonologi) går i grupper á max 6 børn en, to eller tre dage om ugen. I sproggruppen er to pædagoger ansat, idet gruppen af 6 børn har andre vanskeligheder ud over de sproglige. Gruppen er en tredages gruppe. Småbørn med stammen tilbydes forældre/barn - kurser samt individuel stammeundervisning eller gruppeundervisning. Grupperne for småbørn sammensættes ud fra de enkelte børns behov såvel indholdet som varighed (antal dage om ugen). Skolebørn med stammen (opdelt i indskoling, mellemtrin og overbygning) tilbydes uge - kurser samt opfølgning på enkeltdage fordelt over skoleåret, Kurserne foregår i lokaler på Vadgård Skole. Hvad bygger vi på Formålet er at give børn i førskolealderen et grundlag for at kunne begynde deres skolegang i en almindelig folkeskoleklasse. Opgaven er først og fremmest at arbejde med børnenes sproglige vanskeligheder/herunder stammen og: 

at understøtte børnenes lyst til at bruge sproget i kommunikation med andre: lytte, forstå, svare relevant og udtrykke tanker, behov og følelser.



at lægge vægt på den kommunikative side af sproget, dvs. den meningsfulde samtale, så børnene bliver i stand til at indgå i relationer og fx kunne lege med andre børn.

Børn med sproglige vanskeligheder/stammen har ofte motoriske vanskeligheder samt lavt selvværd, så opgaven er også: 

at styrke børnenes grov og finmotorik i sammenhæng med den sproglige udvikling



at styrke børnenes selvværd og vejlede forældrene i, hvordan de bedst støtter deres barn.

Formålet med stammekurser til skoleelever er at få den enkelte elev til at arbejde accepterende med sin stammen ud fra teorien: ”jo mere accept jo mere flydende tale”. Børn/unge har brug for at turde tale og gøre sig gældende til trods for deres stammen, så de ikke isolerer sig. Det giver mulighed for især at øge selvværdet ved at blive undervist sammen med andre elever med samme problematik. Fysioterapeuten arbejder med de spændinger, der ofte optræder hos stammebørn. Fortsættes på næste side...

Sprog– og Bevægelsescenter Søborg Torv 10. 2. sal 2860 Søborg Telefon: 39 67 80 11

E-mail: bkdsprog@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Sprog– og bevægelsescenter Stammekurserne giver mulighed for især at øge selvværdet ved at blive undervist sammen med andre elever med samme problematik. Fysioterapeuten arbejder med de spændinger, der ofte optræder hos stammebørn. Ved at tilbuddet ligger i nærmiljøet, er der god mulighed for et tæt samarbejde mellem barnets hjem, daginstitution/skole og det tværfaglige team, der arbejder med barnet.

Hvordan arbejder vi Småbørn/skolebørn med sproglige vanskeligheder/stammen har forskellige behov for anden bistand. Børnene har ofte også andre vanskeligheder især motoriske. Der arbejdes derfor tværfagligt individuelt og i grupper med tale/ hørelærere og fysioterapeut, og i en af grupperne (sproggruppen, som tidligere nævnt) arbejder specialpædagoger herudover især med børnenes særlige andre vanskeligheder. Der arbejdes kommunikativt med sproget i leg og læring og for skoleelever også med metodiske anvisninger.

Ydelser De tværfaglige gruppetilbud til småbørn, der består af intensiv specialpædagogisk bistand, foregår fra kl. 8.00 til 12.00, hvorefter børnene køres til deres institutioner. Stammekurser til småbørn samt forældre/barn – kurser, hvori der indgår individuelle øvelser foregår dels om formiddagen og dels om eftermiddagen. Stammekurser til skolebørn foregår som ugekurser og følges op dels fra kl. 8.00 til 12.00 og dels om eftermiddagen fra kl. 12.00 til kl. 16.00.

Hvem samarbejder vi med Forældre til småbørn, der starter i gruppetilbud inviteres til introdage sammen med barnet, før barnet starter. Afhængigt af hvilket tilbud, barnet er i, deltager forældrene i fællesmøder, kurser og statussamtaler. Der ydes vejledning i børnenes dagtilbud samt kurser for pædagoger.

Afslutning Såfremt barnet skal overgå til et andet skoletilbud end almindelig folkeskoleklasse, skal tale/hørelærer sammen med forældre og psykolog udfærdige en ansøgning på baggrund af den afsluttende rapport på barnet, som også indeholder udtalelser fra fysioterapeut og specialpædagoger. Psykolog og leder for Sprog – og Bevægelsescenter er ansvarlige for videreformidling af ansøgningen til visitationsudvalget.

Hvordan kommer du i kontakt Tale/hørelæreren udfærdiger en ansøgning i samarbejde med forældrene og på baggrund af udtalelser fra psykologen i barnets dagtilbud samt en udtalelse fra barnets pædagog, hvis barnet indstilles til dysfasi – eller sproggruppe. Til andre tilbud (fonologi og stammekurser) er en psykologisk udtalelse ikke påkrævet. Det tværfaglige visitationsudvalg fra Sprog – og Bevægelsescenter inkl. leder og psykolog visiterer barnet. Samme udvalg revisiterer barnet hvert halve år. (Til fonologitilbud samt stammetilbud visiterer kun tale/hørelærerne og fysioterapeut sammen med leder.)

Transport Forældrene til småbørn i grupper og til indskolingsbørn i stammekurser afleverer barnet om morgenen, og barnet køres til sin dagtilbud/skole/SFO i taxa kl.12.00. Større skolebørn sørger for selv at komme til og fra et stammekursus.

Sprog– og Bevægelsescenter Søborg Torv 10. 2. sal 2860 Søborg Telefon: 39 67 80 11

E-mail: bkdsprog@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk


Indgribende Dag og Sund Folkeskolen Familie og PPR


Indgribende Dag og Sund


Overordnet beskrivelse af tilbuddet Kridthuset er en fritidsklub for børn, unge og voksne med et psykisk handicap. Kridthuset tilbyder en lang række aktiviteter, som andre klubber. Tilbuddene kan være sport, kreative aktiviteter, besøg i andre klubber, cafebesøg . Klubbens åbningstid er fra 12 til 16 for børn og unge, alle 5 hverdage og voksenklubben har åbent fra 15 om eftermiddagen til 21.30,de 4 første dage hver uge. Der er ingen øvre aldersgrænse for medlemmer af voksenklubben. Kridthusets normering er højere end de øvrige klubbers. Det betyder, at vi kan tilbyde mere støtte, og at aktiviteterne foregår i mindre grupper med individuelle hensyn. Der er plads til 26 medlemmer i eftermiddagstilbuddet og 42 i voksenklubben. Man skal være fysisk selvhjulpen for at få plads i Kridthuset, da klubben er uegnet for kørestolsbrugere. Målgruppe Den primære målgruppe er udviklingshæmmede børn, unge og voksne, men en del af medlemmerne har andre handicaps, eksempelvis ADHD, autistiske træk og nogle med diagnosen autisme. Værdier og mål Fritids- og ungdomspædagogik med en anerkendende tilgang. Vi giver det enkelte medlem et tilbud, der er tilpasset den enkeltes personlighed og behov for støtte. Et af Kridthusets mål er at være et tilbud om en ungdomskultur, som medlemmerne kan profitere af. Der arbejdes med, at medlemmerne får en bevidsthed om egne ressourcer. Det skal være sjovt at komme i Kridthuset. Metode Fritids- og ungdomspædagogik med en anerkendende tilgang. Alle medlemmer har en kontaktpædagog. Det daglige samvær og den daglige refleksion over ting der sker, giver anledning til at både at bearbejde konflikterne og tale om de positive situationer der forekommer i dialog med medlemmerne. Der arbejdes med en struktureret hverdag, hvor tingene er planlagt på forhånd; men hvor der samtidig er der plads til spontane indslag, når der kommer ideer eller et godt bud fra medlemmerne eller fra pædagogerne. I Kridthusets pædagogiske basisplan er der beskrevet en række pædagogiske principper, vi arbejder ud fra, f.eks. socialisering, hvor vi blandt andet arbejder med, at medlemmerne lærer at klare sig selv i det omgivende samfund. Der arbejdes med at skabe en basal tryghed hos medlemmerne, hvilket ses som en nødvendighed for, at medlemmerne kan klare de udfordringer, de møder i samfundet Medbestemmelse. Dette princip prioriterer vi højt, fordi mange medlemmer er usikre på sig selv, og hvad de egentlig selv kan bestemme. Personalet arbejder på at give medlemmerne medbestemmelse, bl.a. ved at give medlemmerne indflydelse på hvilke ture, der skal arrangeres og hvilke ting, der skal købes til de enkelte grupper. Samarbejdsrelationer Skoler, sagsbehandlere, psykologer og andre relevante eksperter, samt selvfølgelig forældre. Henvisning/visitering Visiteringen går gennem Visitationsudvalget, Skole og Familie i henhold til Visitationsårshjulet.

Kridthuset Gladsaxevej 17 2860 Søborg Telefon: 39 56 09 07

E-mail: kridthuset@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/krridthuset


Indgribende Folkeskolen


Bakkeskolen

Overordnet beskrivelse af tilbuddet Bakkeskolen er et helhedstilbud for elever med autisme. På Bakkeskolen integreres undervisning i folkeskolens fag, sociale færdigheder, selvhjælpsfærdigheder og fritidsaktiviteter. Eleverne modtager undervisning i folkeskolens fagrække tilpasset mht. indhold og form, så det passer den enkelte elevs niveau og læringsstil. Undervisningen er ofte tilrettelagt med én lærer pr. elev; men der er også forløb for små grupper eller hele klassen. Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i klasseteam. Samarbejdets indhold og organisering tilpasses behovet i de enkelte afdelinger. De enkelte klasseteam modtager specialpædagogisk vejledning fra skolens vejlederteam. Skolen har åbent dagligt fra kl. 8.20-16.20. Busserne kører hjem både kl. 15.00 og kl. 16.20. Afdelinger Skolen er delt i tre afdelinger, der igen er inddelt i klasser med 4-7 elever, der er jævnaldrende og med nogenlunde samme funktionsniveau. Indskolingsafdelingen er for skolens yngste elever, 0.klasse til 3. klasse. Skolen samarbejder indgående med forældre og personale fra barnets institution for at få en så succesfuld overgang fra børnehave til skole som muligt. På mellemtrinnet, 4.-6. klasse, bygges der videre på indsatsen fra indskolingen samtidig med at der introduceres nye aktiviteter, der foregår uden for skolen, f. eks. svømning og lejrskole. Udskolingsafdelingen, 7.-9/10.klasse, bygger videre på de tidligere års arbejde og forbereder eleverne på tiden efter Bakkeskolen. Sammen med forældre , uddannelsesvejledere og sagsbehandlere tager skolen i 8. klasse fat på at planlægge en god overgang til næste fase af elevens uddannelse og ungdomsliv. Ud over faglige tests og evt. afgangsprøver gennemgår eleverne en omfattende test, der kortlægger elevens sociale og funktionsmæssige forudsætninger for et uddannelses- og arbejdsliv. Testen viser også hvilke områder, det er vigtigt at fokusere på det sidste år i grundskolen- både i hjemmet og på skolen. Målgruppe Bakkeskolen modtager elever med ASF (Autismespektrumsforstyrrelser), som er bosiddende i Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Gentofte, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal og Frederiksberg. Hvis der er plads, kan elever fra andre nærliggende kommuner optages. Værdier/mål Bakkeskolens grundlæggende værdier er anerkendelse, respekt, nysgerrighed, kreativitet, mod samt nærvær og målet er, at Bakkeskolen til stadighed skal være en dynamisk skole, hvor modsætninger mødes åbent og bidrager til ny udvikling og indsigt. Fortsættes på næste side….

Bakkeskolen Taxvej 25 2880 Bagsværd Telefon: 44 36 69 00

E-mail: Bakkeskolen@gladsaxe.dk Hjemmeside: bakke.skoleintra.dk


Bakkeskolen

Metode På Bakkeskolen arbejder vi med en struktureret og visualiseret pædagogik, der er inspireret af TEACCHpædagogikkens 5 dimensioner: 

Teoretisk forståelse for autisme, hvilket indebærer løbende, målrettet efteruddannelse af personalet.



Grundig individuel elevbeskrivelse, som forudsætter en omfattende visitationsproces, tæt samarbejde med forældre samt tværfagligt observationsforløb ved skolestart.



Begrebet ”alternativ mening” som bl.a. omfatter visualisering, konkretisering, systematik samt organisering af tid og rum, som kan hjælpe eleven til at se sammenhænge.



Livslangt perspektiv i alle overvejelser vedrørende elevens handleplan.



Anerkendelse af at uddannelse er en dynamisk proces, som hele tiden skal udvikles i forhold til den enkelte elevs situation.

Ydelser-kerneydelsen Undervisning organiseret som helhedstilbud fra 0.-10. kl. Fritidstilbud på skoledage fra kl.15.00 – 16.20 samt på ferie- og fridage. Dog helt lukket mellem jul og nytår samt dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Samarbejdsrelationer Forældre og kontaktlærer og –pædagog har daglig kontakt gennem Forældre-intra. Desuden er der forældremøder, skole/hjemsamtaler samt årlige revisitationsmøder. Henvisning/visitering Visitation til Bakkeskolen foretages af Visitationsudvalget, Skole og Familie. Forældre kan kontakte Bakkeskolen med henblik på at komme på besøg; men skolens ledelse kan ikke indgå i drøftelser om eventuel optagelse på skolen. Fritidstilbud Fritidstilbuddet er en integreret del af helhedstilbuddet og gælder fra 0.-10 klasse.

Bakkeskolen Taxvej 25 2880 Bagsværd Telefon: 44 36 69 00

E-mail: Bakkeskolen@gladsaxe.dk Hjemmeside: bakke.skoleintra.dk


Bøgestrøm Skole

Overordnet beskrivelse af tilbuddet Bøgestrøm Skole er en specialkostskole, der er placeret på Jungshoved nær ved Præstø. Skolen blev i 1971 opført til formålet og består af 3 børneboliger med 8 børn i hvert hus, 1 skolebygning, 1 kontor- og køkkenbygning samt diverse faglokaler og værksteder. Børnene opholder sig på skolen 200 dage om året – fra mandag formiddag til fredag eftermiddag. Opholdet varer typisk 1-2 år. Målgruppe Skolen modtager maksimalt 24 børn i alderen 6-12 år med faglige, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, der er af en sådan karakter, at de ikke kan støttes tilstrækkeligt gennem de kommunale (hjemlige) specialtilbud, men omvendt ikke har så store vanskeligheder, at længerevarende placering udenfor hjemmet på skole- eller behandlingshjem er aktuel. Værdier og mål Det er skolens mål at ændre børnenes opfattelse af: 

at føle sig afvist, umulig, værdiløs og ikke værd at holde af.



at give dem indsigt og et håb om, at det kan nytte, så de igen kan opleve succes.



at kunne (sam)arbejde i en undervisningssituation.



at være en god og værdsat kammerat.



at give såvel børn som forældre hjælp og støtte til at klare de hjemlige konflikter.



at overbevise børnene om, at de er gode nok til at leve op til deres egne forestillinger og evner, og til omverdenens – især fars og mors – forventninger, som barn, skoleelev og kammerat.



at de har fortjent at blive holdt af.

Metode Pædagogisk tilgang til arbejdet. Skolens struktur, faste rutiner og rammer giver forudsigelighed og tryghed i hverdagen. Få stabile voksne, 24 timer i døgnet, giver hurtigt relationer til børnene. Konflikter får aldrig lov at ligge, og børnene kan ikke ”slippe”, selv om klokken er blevet 16. Ydelser-kerneydelsen Undervisning efter folkeskoleloven med særlig fokus på den personlige og sociale udvikling. Fortsættes på næste side...

Bøgestrøm Skole Stavreby Strandvej 56, 4720 Præstø

E-mail: bogestrom@gladsaxe.dk

Telefon: 55 99 92 15

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Bøgestrøm Skole

Samarbejdsrelationer Under hele forløbet er forældrene en vigtig faktor i samarbejdet. En kontaktlærer fra skolen besøger ca. 1 gang om måneden hjemmet. Ud over information om opholdet arbejder vi på at udvikle forældrene med henblik på at styrke forældrerollen i forhold til, at barnet bliver i stand til at vende tilbage til den lokale folkeskole. Er der iværksat et forældreforløb lokalt, forsætter dette naturligvis. I så fald samarbejder vi med Familiecentret i det omfang, det er ønskeligt. Henvisning/visitering I Gladsaxe Kommune henvises man til Bøgestrøm Skole via Familie og PPR efter indstilling fra hjem, skole, rådgiver og psykolog. Visitationsudvalget drøfter herefter med skolens leder tidspunkt for et forbesøg for børn, forældre, evt. med psykolog eller sagsbehandler. Herefter aftales et starttidspunkt, som kan være når som helst på året, hvis der er plads. Hvert halve år afholder Bøgestrøm Skole et statusmøde (revisitation), hvor det videre forløb aftales, og så snart det er muligt, lægges en plan for udslusning, enten til hjemklasse eller et eventuelt skoleskift. De modtagende lærere inviteres til Bøgestrøm Skole, hvor en grundig gennemgang skal danne grundlag for hjemtagningen. Transport Børnene afhentes i bus mandag morgen ved forskellige opsamlingssteder ledsaget af en pædagog fra skolen. Om fredagen kl. 13.00 kører bussen den anden vej. Skal forældrene til skolen, og man ikke selv er kørende, kan man tage toget til Lundby Station, hvorfra man kan blive afhentet af en af skolens personale.

Fritidstilbud Inden et barn hjemsendes fra Bøgestrøm Skole, forsøger vi at etablere fritidstilbud hjemme i samarbejde med kommunen, forældrene, psykolog eller sagsbehandler.

Bøgestrøm Skole Stavreby Strandvej 56, 4720 Præstø

E-mail: bogestrom@gladsaxe.dk

Telefon: 55 99 92 15

Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Indgribende Familie og PPR


Sofieskolen

Overordnet beskrivelse af tilbuddet Sofieskolen er en behandlingsinstitution for børn og unge med autisme. Skolen indeholder specialbørnehave (8 pladser), skole (37 pladser), fritidsordning SOFT (25 pladser) samt 3 døgnafdelinger (25 pladser). Målgruppe Børn og unge i alderen 2 til 18 år med diagnose inden for ASF, eller som er i udredning herfor. Den samlede børnegruppe har forskellige funktionsniveauer, svarende til tidligt, moderat og højt udviklingsniveau. Værdier og mål Skabelse af et sammenhængende og helhedsorienteret specialpædagogisk tilbud til børn med autisme, samt støtte og vejledning til familierne, med inddragelse af forældrene som ligeværdige samarbejdspartnere. Metode Der udarbejdes en individuel, pædagogisk behandlingsplan, som bl.a. bygger på analyse af det enkelte barns kognitive profil og egenart. Daglig pædagogisk praksis udformes efter den strukturerede og visualiserede pædagogiks metoder. Ydelser/kerneydelsen Specialbørnehaven: heldagsprogram baseret på specialpædagogik. Specialuddannede medarbejdere. Fokus på sammenhæng, selvhjælp, kommunikation og samspil, leg og funktionelle førskolefærdigheder. Inddragelse af og vejledning til forældre. Årlig rapportering og evaluering sammen med involverede parter som grundlag for den fortsatte pædagogiske praksis. Skolens del af behandlingsarbejdet består i at stimulere, udvikle og træne børnenes skolefaglige færdigheder. Der tages udgangspunkt i det enkelte barn, i dets udviklingstrin og indlæringsevne, i målet med faget for barnet, samt i den praktiske/konkrete anvendelse af færdighederne. Specialuddannede lærere forestår og tilrettelægger undervisningen. Gruppesammensætningen (klasserne) er baseret på bl.a. samspil, indlæringsniveau og ressourceforbrug. Ligelig vægtning af funktionelle og skolefaglige undervisningsområder. Folkeskolens afgangsprøver kan arrangeres i samarbejde med kommunal skole. Forældreinddragelse, årlig pædagogisk rapport, årskonference med de relevante deltagere, revisitation. Dagbehandling til skoleelever via den interne specialistfunktion (psykolog, psykiater, socialrådgiver, talepæd.). Sammen med fritidsordningen SOFT udgør skolen et integreret heldagsforløb fra kl. 8 til 16.30. For døgnbørns vedkommende slutter skolen kl. 14. Fortsættes næste side...

Sofieskolen Granvej 3 2880 Bagsværd Telefon: 44 98 71 550

E-mail: @gladsaxe.dk Hjemmeside: sofieskolen.dk


Sofieskolen

Fritidsordningen SOFT: alle hjemmeboende børn er indskrevet i SOFT. Specialuddannede pædagoger forestår oplæring i fritidslivets aktiviteter med vægtning på idrætslige, kreative og sociale udviklingsforløb. Fuldt udbygget samarbejde mellem lærere og pædagoger. Åben i alle skolefri perioder. Årlig kolonitur fra mandag til fredag indgår i SOFT. Forældreinddragelse og den årlige rapportering svarer til skolens måde at arbejde på. 3 døgnafdelinger: Granvej med 12, Damsager med 7 og Sofiehøj med 6 pladser. Er behandlings-, medarbejder- og internt ydelsesmæssigt integreret i den samlede institution. Varetager den samlede omsorgsopgave i samarbejde med familierne. Samarbejdsrelationer Først og fremmest forældrene. Andre specialfaglige miljøer (nationalt/internationalt). Barnets/den unges hjemkommune (f.eks. sagsbehandler og PPR psykolog). STU-miljøer. Andre fagspecialister ad hoc: psykiatrisk konsulent, fysioterapeut, diætist, m.v. Henvisning / Visitering Ansøgning om særligt tilbud sendes til Visitationsudvalget, Familie og PPR, som foretager en første vurdering. Såfremt Sofieskolen skønnes at være et relevant tilbud, fremsendes papirer med oplysninger om barnet til skolen. Her vurderer en intern gruppe af leder, psykolog og socialrådgiver, om barnet er inden for målgruppen og om der er tilstrækkelige oplysninger. Tillige vurderes de konkrete muligheder for at rumme barnet/den unge i de eksisterende rammer. Der tages kontakt til det aktuelle tilbud/familien mhp., at personale fra Sofieskolen kan se barnet og vurdere det videre forløb. På baggrund af disse oplysninger og vurderinger tager skolen kontakt til Visitationsudvalget PPR, som forestår det videre forløb. Sofieskolen er imødekommende over for forældres ønsker om at se institutionen, FØR eventuel visitation kommer på tale. Afslutning/udslusning I forbindelse med årskonferencerne træffes beslutning om, hvornår/til hvad det enkelte barn/ung udsluses. På disse konferencer deltager, udover medarbejderne og barnets forældre, de relevante hjemkommunale repræsentanter, herunder UU-vejledere. Så vidt muligt sikres en videreformidling af relevante oplysninger og erfaringer med barnet til det nye sted, evt. ved fastlæggelse af besøgs- eller mødeforløb.

Sofieskolen Granvej 3 2880 Bagsværd Telefon: 44 98 71 550

E-mail: @gladsaxe.dk Hjemmeside: sofieskolen.dk


Bagsværd Obs

Overordnet beskrivelse af tilbuddet Bagsværd Observations- og behandlingshjem er en selvejende døgninstitution Ved Barnets Hus med overenskomst med Gladsaxe Kommune. Bagsværd Observations- og behandlingshjem er en specialinstitution, der modtager børn i alderen 0-8 år til omsorg, pleje og pædagogisk/psykologisk udredning og behandling. Børn kan modtages akut på alle tidspunkter af døgnet. Bagsværd Observations- og behandlingshjem har plads til 16. Bagsværd Observationshjem tilbyder ligeledes døgnophold til forældre og børn, hvor kommunen ønsker en udredning/afklaring af forældrekompetence herunder forældreoplæring. Målgruppe Den primære målgruppe er børn, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme, og hvor barnets trivsel og udvikling er truet i en sådan grad, at der er behov for en socialpædagogisk og psykologisk udredning og behandling. Endvidere modtages børn til pleje og omsorg ved sociale begivenheder i familien. Børnene ses med et bredt spektrum af forskellige vanskeligheder såsom regulationsforstyrrelser (søvn og spisning), sociale funktionsforstyrrelser (herunder tilknytningsforstyrrelser), emotionelle og adfærdsmæssige forstyrrelser, specifikke udviklingsforstyrrelser (sprog, tale og motorik), forsinket færdighedsudvikling, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, ADHD-forstyrrelser (forstyrrelser af opmærksomhed og hyperaktivitet) samt somatiske sygdomme. Værdier og mål Institutionens grundlæggende værdier i forhold til målgruppen tager udgangspunkt i respekten for det enkelte barn som et enestående individ med sine egne ressourcer og vanskeligheder. Barnet ses således som centrum for sin egen udvikling af identitet, følelsesmæssig og social integration samt færdighedsmæssige kompetencer i en helhedsorienteret forståelsesramme. Der lægges vægt på børnenes særlige behov for tryghed, forudsigelighed, planlagt individuel omsorg og fysisk pleje i et roligt og indfølende pædagogisk miljø, med henblik på at beskytte og give børnene optimale udviklingsmuligheder. I det daglige fastholdes samarbejdet og dialogen udvikles med forældre og anbringende kommune med udgangspunkt i det enkelte barns særlige behov og styrker. Metode Barnet er tilknyttet 2 kontaktpædagoger, som ud over de basale omsorgsfunktioner stiller både sig selv og sin faglighed til rådighed for barnet med henblik på at sikre barnet den optimale støtte i forhold til udvikling af dets tilknytningsevne samt sociale og færdighedsmæssige udvikling. I samarbejde med en psykolog lægges der en behandlingsplan, som revideres på behandlingsmøder. Derudover observerer og beskriver kontaktpædagogerne barnets funktioner i dagligdagen til brug for det aktuelle arbejde med barnet og til slut for den samlede undersøgelse. Fortsættes på næste side...

Bagsværd Obs Frødings Alle 4 2860 Søborg Telefon: 29 29 13 10

E-mail: bagsvaerdobservationshjem@gladsaxe.dk Hjemmeside: bagsvaerdobservationshjem.dk


Bagsværd Obs

Ydelser 

Døgntilbud



Akut modtagefunktion



Pleje og omsorg



Udrednings- og afklaringsopgaver



Pædagogisk observation og relationsbehandling



Psykologisk undersøgelse og observation samt diagnosticering



Somatisk udredning og opfølgning



Undersøgelsesrapport med anbefaling til videre beslutning i den anbringende Kommune.

Samarbejdsrelationer Institutionen samarbejder med: 

Forældrene til det anbragte barn.



Kommunale myndigheder.



Pædiatriske, børnepsykiatriske og voksenpsykiatriske hospitalsafdelinger.



Praktiserende læger og speciallæger



Plejehjemsforeninger



Daginstitutioner



Sundhedsplejen



Talepædagoger



Eksterne psykologer

Henvisning/visitering Gladsaxe Kommunes Familieafdeling visiterer familier og/eller børn jf. Servicelovens §§ 52.3.5./52.3.7 til Bagsværd Obs på baggrund af en børnefaglig undersøgelse jf. Servicelovens §50.

Bagsværd Obs Frødings Alle 4 2860 Søborg Telefon: 29 29 13 10

E-mail: bagsvaerdobservationshjem@gladsaxe.dk Hjemmeside: bagsvaerdobservationshjem.dk


Skolen ved Radiomarken

Overordnet beskrivelse af tilbuddet Skoletilbuddet Radiomarken består af et integreret undervisnings og behandlingsforløb. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs faglige og sociale niveau og den familiære situation. Målgruppe Målgruppen er børn og unge mellem 10 -16 år, der har faglige, sociale og / eller emotionelle problemer i sådan en grad, at den ordinære skole eller specialskole ikke kan rumme dem. Eleverne har som ofte en uhensigtsmæssig adfærd og er præget af temaer som ensomhed, isolering, misbrug, kriminalitet, udskillelse og mange skoleskift. Værdier og mål Grundlæggende antagelser i det pædagogiske læringsmiljø er at: 

Alle elever har ressourcer.



Alle elever gennem forløbet skal støttes til at udvikle egne sociale kompetencer.



Alle elever skal støttes til at erkende, at de har både et valg og et ansvar i forhold til egne handlinger.



Vi har mere fokus på fremtiden end på fortidens gamle historier.

Metode Metodisk baseres tilbuddet på en kombination af rammestyring (klare regler og rammer) og relations-arbejde (troværdige voksne, der kan bruges som rollemodeller). ´ Vi er optaget af systemerne rundt om barnet og har en anerkendende tilgang til opgaverne. Ydelser-kerneydelsen Undervisningen skræddersys til den enkelte elev med henblik på, at lukke faglige huller og kvalificere elevens adfærd til mulig tilbagevenden til folkeskolen. Samarbejdsrelationer Der samarbejdes med forældre og med netværket. Netværket kan bestå af venner, familie, andre professionelle (rådgiver, skolelærer, klubpædagog, sundhedsplejerske m.v.) Henvisning og visitering Familieafdelingens rådgivere visiterer eleverne efter serviceloven § 52.3.3. Der laves en samarbejdsaftale med eleven, familien, rådgiver og andre involverede. Afslutning/udslusning Eleven skal, som udgangspunkt, hurtigst muligt tilbage til almindelig folkeskole og/ eller andre af normalområdets tilbud til børn og unge. Der kan i forløbet etableres praktikperioder i kommunens folkeskoler, ligesom de ældste elever kan deltage i erhvervspraktik og andre praktikker, som giver mening for den enkelte elev. Fritidstilbud Barnet/den unge går i deres lokale fritids/ungdomsklub.

Skolen ved Radiomarken Bagsværdvej 138 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 39 57 31 60

E-mail: skolenpaaradiomarken@gladsaxe.dk Hjemmeside: gladsaxe.dk/boern


Gruppeordningen Marielyst Skole

Hvem er vi Gruppeordningen Marielyst Skole – et vidtgående specialundervisningstilbud i Gladsaxe Kommune til børn med autismespektrumforstyrrelser – ASF. Marielyst Skole er en almindelig folkeskole, hvortil er knyttet en specialklasserække for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret. Skolen har i alt ca. 520 elever. Gruppeordningen har 35 elever fordelt på 5 klasser. I indskolingsårene, 0.-3.klasse, er ordningen bygget op som et helhedstilbud. Efter 3.klasse går eleverne i klub med særlig støtte. Elever fra andre kommuner går som regel i klub i hjemkommunen. Hvem går her Målgruppen er elever med en gennemgribende udviklingsforstyrelse inden for autismespektret. Nogle har Aspergers Syndrom, andre har infantil autisme, Tourettes Syndrom og/eller mere atypiske former for autisme. Det er elever, som kan færdes tæt på et almindeligt skolemiljø. Hvad bygger vi på Lærerne skal leve op til folkeskolens og Gladsaxe Kommunes værdier og tilpasse undervisningen, så den rummer udfordringer, der svarer til den enkelte elevs forudsætninger og behov og samtidig fremmer elevens personlige udvikling og trivsel. I samarbejde med eleven og hendes/hans forældre arbejdes der på at udvikle selvværd og livsduelighed. Vi tager udgangspunkt i elevernes styrkesider, og respekterer deres handicap. Lærerne får efteruddannelse og supervision omkring børn med autisme, Så vidt muligt lever undervisningstilbuddet op til Folkeskoleloven. Da eleverne har en empatiforstyrrelse, arbejder vi målrettet på at lære dem regler for socialt samspil. Hvordan arbejder vi Pædagogikken i afdelingen er grundlæggende inspireret af TEACCH –støttesystemet. Nøgleordene i TEACCH-pædagogikken er handicapforståelse, individualisering, strukturering og visualisering, og undervisningen tager udgangspunkt i elevens styrkesider, interesser og motivation. Vi tilbyder Folkeskoleloven gælder for alle skolens elever – også elever i gruppeordningen. Alle fag tilbydes, så eleven kan tage afgangsprøve, om muligt. Der er socialfag på skemaet, hvor man arbejder på at give eleverne redskaber til at kunne mestre sociale sammenhænge. Endvidere arbejdes der med elevernes selvopfattelse og på at give dem selvindsigt i tæt samarbejde med forældrene. Hvordan kommer du i kontakt Eleverne visiteres til gruppeordningen via Støtte og Forebyggelse. Størstedelen af eleverne kommer fra Gladsaxe Kommune, men er der plads, kan børn fra andre kommuner også henvises via Støtte og Forebyggelse. Fortsættes næste side…

Marielyst Skole Gladsaxevej 198 2860 Søborg

E-mail: marielyst@gladsaxe.dk

Telefon: 39 57 68 00

Hjemmeside: marielystskole.dk


Gruppeordningen Marielyst Skole

Afslutning / udlusning Hvert efterår tages elevens skolesituation op til drøftelse med forældrene. Forud for drøftelsen har forældrene haft mulighed for at læse elevens status og handleplan, som er udarbejdet af lærere og pædagoger. I samtalen deltager gruppeordningens psykolog, kontaktlærer, kontaktpædagog, afdelingsleder og evt. sagsbehandler. På mødet drøftes elevens trivsel, udbytte af undervisningen, om eleven kan klare sig med et mindre indgribende tilbud eller anbefales fortsat skolegang i gruppeordningen. Inden en elev udsluses til en almindelig klasse har hun/han været i ”skolepraktik” i flere fag eller fuldt skema. Elevernes skoleforløb afsluttes med folkeskolens afgangsprøve i det omfang, det er muligt. Det videre uddannelsesforløb planlægges i tæt samarbejde mellem elev, forældre, skole og UU-Nord. Hvordan arbejder vi sammen Kontaktlærer og kontaktpædagog har daglig kontakt med forældrene via kontaktbog eller over forældreintra. Vi afholder skole-hjemsamtaler og forældremøder efter behov. Medarbejderne deltager i møder med børnepsykiater og holder indstillingsmøder. Status og handleplaner udarbejdes to gange årligt og sendes til forældrene. Teamet omkring en gruppe holder ugentlige planlægningsmøder og modtager desuden supervision af en psykolog fra PPR. To gange årligt afholder psykolog, en gruppes lærere og pædagoger og afdelingsleder elevkonferencer. Hvor går du hen, når tilbuddet slutter 0.-3.klasse går i SFO på Marielyst. Efter 4.klasse går eleverne i klub. Nogle elever, går i Klub Piraten, Klub Søborg og Klub Kilden. Enkelte elever går i Klub Oktobervej og på Grønnegården. Udenbys elever går som regel i klub i hjemkommunen.

Marielyst Skole Gladsaxevej 198 2860 Søborg

E-mail: marielyst@gladsaxe.dk

Telefon: 39 57 68 11

Hjemmeside: marielystskole.dk


Gladsaxe Kommunes Læseskole for Ordblinde

Hvem er vi Gladsaxe Kommunes Læseskole for Ordblinde ligger på Enghavegård Skole. Enghavegård Skole er en almindelig folkeskole med ca. 600 elever. Læseskolen har otte klasser—to klasser på hvert af klassetrinnene fra 4.kl -6.kl med 5-6 elever i hver klasse og to udskolingsklasser, der rummer ca. 15 elever fra 7./8./9. klasse. Tilbuddet kigger tæt op ad det normale skoleforløb. Hvem går her Gladsaxe Kommunes Læseskole for Ordblinde ligger på Enghavegård Skole. Enghavegård skole er en alm. Folkeskole med ca. 600 elever. Læseskolen har otte klasser - to klasser på hvert af klassetrinnene fra 4.kl-6.kl med 5-6 elever i hver klasse og to udskolingsklasser, der rummer ca. 15 elever fra 7./8./9. klasse. Tilbuddet ligger tæt op ad det normale skoleforløb. Hvad bygger vi på Undervisningen tager udgangspunkt i, at det sociale og personlige er fundament for det faglige: Personlige formål: 

Erkende læsehandicap



Skabe selvværd



Skabe selvtillid



Skabe lyst til at lære



Finde styrkeområder



Skabe kontakt til følelser



Lære at tackle modgang

Sociale formål: 

Kunne skabe gode relationer



Respektere andre/forskelligheder



Skabe god omgangstone

Faglige formål: 

Faglig fordybelse



Lære at koncentrere sig



Lære strategier

Fortsættes næste side...

Enghavegård Skole Mørkhøj Park Allé 3 2860 Søborg Telefon: 44 85 05 85

E-mail: enghavegaard@gladsaxe.dk Hjemmeside: enghavegaard.dk


Gladsaxe Kommunes Læseskole for Ordblinde



Udvikle sig kognitivt



Lære gode arbejdsvaner

Skolegang i en lille gruppe med fokus på læsning og individuelt tilrettelagt læse- og skriveundervisning – med udgangspunkt i arbejdet med lyde. Matematik individuelt tilrettelagt. Engelskundervisning tilrettelagt med fokus på det talte sprog. Enkelte fag (f.eks. idræt) og enkelte tværsuger og projekter læses sammen med skolens øvrige parallelklasser. Undervisning i andre fag/fagområder end læsning med særlig hensyntagende til den enkelte elevs læsevanskeligheder. Undervisning med kompenserende hjælpemidler i form af computerprogrammer. Hjælp til at skabe og fastholde gode arbejdsvaner. Arbejde med, hvordan man har det med sig selv og med andre. Individuelt formulerede mål tilføjes i samarbejde med barn og forældre. Vi tilbyder Folkeskoleloven gælder for alle skolens elever – også elever i Læseskolen. Vi arbejder med alle fag tilrettelagt på en måde, som tager hensyn til elevernes læsehandicap. Vi arbejder også med elevernes selvopfattelse og på at give dem selvindsigt i tæt samarbejde med forældrene. Hvordan kommer du i kontakt Inden en elev kan optages i en læseklasse, skal eleven være undersøgt af psykolog og vurderet af læsekonsulenten. Visitationen foregår gennem kontoret for Støtte og Forebyggelse. Det bedste tidspunkt at begynde på Læseskolen er ved begyndelsen af 4. eller 5. klassetrin. I denne alder er børnene stadig meget interesserede i at lære at læse, og de er blevet så store, at de kan klare en koncentreret undervisningsform. Der findes en oversigt over, hvad en ansøgning skal indeholde. Afslutning/udslusning Opholdet på Læseskolen er tidsbegrænset. Der holdes årlige indstillingsmøder. Elevens udvikling følges, og det vurderes, hvilket undervisningstilbud, der kan tilgodese barnets behov. Ofte går en elev på Læseskolen i tre år, men i enkelte tilfælde er ét eller to år tilstrækkeligt. I få tilfælde kan forløbet vare længere tid. Når et barn udsluses fra Læseskolen, etableres overleveringsmøder med hjemskolen, og dér vil der være afsat resurser til fortsat at kunne støtte den gode læseudvikling, f.eks. med støttetimer og rådgivning. Gør eleven sin skolegang færdig på Læseskolen, vil der være særlig fokus på uddannelsesvalg sammen med en UU-Nord vejleder med kompetence indenfor uddannelsesplanlægning for unge med særlige behov. Fortsættes næste side...

Enghavegård Skole Mørkhøj Park Allé 3 2860 Søborg Telefon: 44 85 05 85

E-mail: enghavegaard@gladsaxe.dk Hjemmeside: enghavegaard.dk


Gladsaxe Kommunes Læseskole for Ordblinde

Hvordan arbejder vi sammen Vi lægger vægt på et tæt forældresamarbejde. Det er vigtigt, at forældrene bakker op om barnets skolegang og får indsigt i de vanskeligheder, deres barn har. Det daglige samarbejde vil være mellem klassernes lærere og forældrene, og det vil foregå ved hjælp af møder, kontaktbog, mail og telefon. Kommunens læsekonsulent er tilknyttet læseskolen og sikrer den faglige viden. Læsekonsulenten deltager i konferencer og tester eleverne én gang om året. En PPR-psykolog, kommunens læsekonsulent og Læseskolens leder følger børnenes udvikling på konferencer med lærerne og deltager efter behov i det øvrige samarbejde. Hvor går du hen, når tilbuddet slutter De fleste elever går i den samme klub, som deres tidligere klassekammerater går i. Det er vigtigt at holde kontakten til sine venner.

Enghavegård Skole Mørkhøj Park Allé 3 2860 Søborg Telefon: 44 85 05 85

E-mail: enghavegaard@gladsaxe.dk Hjemmeside: enghavegaard.dk


Gruppeordningen Kaninbjerget på Skovbrynets Skole

Hvem er vi Kaninbjerget på Værebroskole er et specialundervisningstilbud for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Hvem går her Alle elever på Kaninbjerget har svære generelle indlæringsvanskeligheder, desuden har en del af eleverne udviklingsforstyrrelser i middel til svær grad. På grund af skolens fysiske miljø, kan vi ikke optage elever med fysiske handicap. Hvad bygger vi på Til daglig kaldes ordningen for ”Kaninbjerget”. Idéen med lokale specialklasser er, at eleverne skal blive i deres nærmiljø og dermed fastholdes i det fællesskab, de udgør sammen med den øvrige skole. Placeringen på en almindelig folkeskole giver mulighed for at holde frikvarter, fællestimer, dele bibliotek, kantine osv. med børn fra normalskolen. Det giver også muligheden for mere integration, og for koncentrationen om at opbygge en dagligdag på helt ”specielle” betingelser. Eleverne lærer både ved tættere fælles arbejdssituationer sammen med eleverne fra Rævebakken, den ene af skolens to normalafdelinger, og ved på afstand at lure på, hvad de andre børn egentlig leger i frikvartererne. Og mon ikke også de ”almindelige” børn lærer en hel masse om respekt for dem, der er lidt ”særlige” og ”anderledes”? Eleverne på Kaninbjerget adskiller sig fra skolens øvrige elever ved, at de lærer i et andet tempo og under andre former end gennemsnittet af skolens elever. Målet for undervisningen er: 

at det enkelte barn kommer til at kende, glæde sig over og udvikle sine intellektuelle og kropslige færdigheder så meget som muligt, og



at det enkelte barn lærer at opfatte såvel egne følelser og tilstande, som andre menneskers, for at kunne skabe kontakt, afvise negativ kontakt og leve et ligeværdigt liv med andre mennesker.

Hvordan arbejder vi Undervisningen tilrettelægges, så eleven ved brug af de mange intelligenser får mulighed for at udvikle personligheden alsidigt. De musisk-kreative aktiviteter har en høj prioritet. Hvert år opfører børnene f.eks. et teaterstykke. Fortsættes på næste side...

Skovbrynets Skole Værebrovej 156 B 2880 Bagsværd Telefon: 39 57 65 65

E-mail: skovbrynet.skole@gladsaxe.dk Hjemmeside: www.skovbrynet.skoleintra.dk


Gruppeordningen Kaninbjerget på Skovbrynets Skole

Vi tilbyder Kaninbjerget dækker hele skoleforløbet fra børnehaveklasse til 10.klasse. Til ordningen hører også et fritidstilbud en SFO-ordning til og med 4. klassetrin, og derefter et klubtilbud i ”Kridthuset”. Skolen, SFO og Kridthuset har et meget tæt samarbejde, hvilket betyder at undervisning ofte tilrettelægges sammen med fritidsordningerne. Derfor er det vigtigt, at alle elever er tilmeldt enten SFO eller Kridthuset. Hvordan kommer du i kontakt Eleverne visiteres til gruppeordningen via Støtte og Forebyggelse. Størstedelen af eleverne kommer fra Gladsaxe Kommune, men er der plads, kan børn fra andre kommuner også henvises via Støtte og Forebyggelse. Afslutning/udslusning For de ældste elever tilrettelægges udslusningsforløb, hvor eleverne kommer i flere praktikforløb og jobtræning. Fra 6. Klassetrin er udslusning fast emne på elevkonferencerne. Fra 8. Klasse intensiveres arbejdet med at finde det rette ”job” eller placering i det fremtidige liv. Fra 8.klassetrin deltager vejleder fra UU-Nord i elevkonferencerne. Hvordan arbejder vi sammen Hvert år laver lærere og pædagoger i samråd med forældrene en individuel undervisningsplan med udgangspunkt i barnets styrkeområder og interesser. Planen gør status over det forgangne år og sætter mål for det kommende.

Skovbrynets Skole Værebrovej 156 B 2880 Bagsværd Telefon: 39 57 65 65

E-mail: skovbrynet.skole@gladsaxe.dk Hjemmeside: www.skovbrynet.skoleintra.dk

Tilbudsviften  
Tilbudsviften  

Her kan du læse om de forskellige tilbud for børn og unge i Gladsaxe Kommune