Page 1

Budgetavisen 2012 Et budget, der investerer i fremtiden I Gladsaxe er der tradition for et bredt samarbejde fra venstre til højre, og den tradition fortsætter med det nye budget, som har opbakning fra 24 ud af 25 af Byrådets medlemmer. Budget 2012 byder på effektiviseringer og investeringer, der fremtidssikrer Gladsaxe. Økonomien er stadig stram, og vi skal i Gladsaxe, som i alle andre kommuner, holde godt øje med, hvor og hvordan vi bruger de kommunale skattekroner. Med Gladsaxe Kommunes budget 2012 effektiviserer vi fortsat for at skabe en langsigtet økonomisk balance. Samtidig investerer vi i fremtiden. Vi investerer i letbane, skoler og klima. Skat og grundskyld holdes i ro, kassebeholdningen styrkes og budgetaftalen overholder den økonomiske rammeaftale mellem regeringen og kommunerne. Langtidsinvestering i letbane En af de langsigtede og store investeringer i de kommende år er en letbane langs Ring 3, som vi forventer at indvie i 2020. Vi finansierer letbanen sammen med de øvrige kommuner langs Ring 3, Region Hovedstaden og staten. Letbanen skal sikre os en hurtig og fleksibel kollektiv trafik, som både er til gavn for borgere og erhvervsliv. Det skaber vækst og arbejdspladser til Gladsaxe og medvirker til at holde samfundshjulene i gang. Ny skolestruktur skal styrke Høje Gladsaxe-området Med det nye budget investerer vi i en ændring af skolestrukturen i Høje Gladsaxe-området. Det er der flere årsager til. Vi skal udnytte bygningerne bedre, skabe et bedre fagligt niveau

og spare penge på ledelse, drift og vedligeholdelse. Vi vil også gerne sikre den sociale balance i området, blandt andet for at ændre andelen af tosprogede, så elevsammensætningen i højere grad afspejler befolkningssammensætningen i kommunen. Byrådet har sendt et forslag i høring om at sammenlægge Høje Gladsaxe og Marielyst skoler. Samtidig med sammenlægningen ombygger og indretter vi klub og SFO i en del af Grønnemosecentret. Klimaindsatsen styrkes Klimaet har høj prioritet i Gladsaxe, og målet er at nedbringe udledningen af CO2 med 25 procent frem til 2020. Og det går rigtig godt. I Gladsaxe er vi i gang med at omstille varmeforsyningen til fjernvarme. Vi vil eksperimentere med solceller på rådhusets tag. Vi vil fortsat løbende energirenovere vores bygninger, og vi vil investere i en bedre håndtering af den stadigt større mængde regnvand, vi har set de seneste år. Velfærdsteknologi på ældreområdet Undersøgelser viser, at ældre gerne vil bruge teknologi til at blive mere uafhængige af hjælp. Derfor går vi sammen med Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner om at afprøve tekniske hjælpemidler, som kan give vores ældre en større uafhængighed og bedre livskvalitet. Vi udvider også ordningen med forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år. Læs mere om budgettet På de næste sider kan du læse mere om, hvad Gladsaxe Kommune bruger dine skattekroner på i 2012. Hvis du vil et spadestik dybere, så gå ind på gladsaxe.dk/budget2012, hvor du kan læse hele budgettet. God læselyst!

Karin Søjberg Holst Borgmester (A)

Letbane skaber vækst og nye arbejdspladser Alle parter har underskrevet den aftale, der giver Gladsaxes borgere og de øvrige kommuner langs Ring 3 en moderne letbane, der bringer borgerne hurtigt og nemt på tværs af hovedstaden. Letbanen bliver finansieret i et samarbejde mellem de 11 kommuner langs Ring 3, Region Hovedstaden og staten. Gladsaxe Kommune har afsat 14 millioner kroner årligt fra 2012. Letbanen ventes at være klar til de første passagerer i 2020.

Samarbejde om kollektiv trafik Udover en ny letbane, undersøger Gladsaxe Kommune, hvordan den kollektive trafik i den indre hovedstadsregion kan udvikles, så fremkommeligheden kan øges og rejsetiden nedsættes. Konkret skal der arbejdes for at letbanen langs Ring 3 forbindes til metronettet. Det sker i et tæt samarbejde med nabokommunerne, herunder Københavns Kommune.


Gladsaxe er sammen med Gentofte valgt som frikommune fra 2012-16. De to kommuner får med den nye status mulighed for at søge om fritagelse for konkrete lovkrav. Det betyder mindre bureaukrati og en styrkelse af den kommunale service til glæde for borgerne. Farvel til unødvendige regler og krav Gladsaxe og Gentofte har i første omgang indsendt 13 forsøgsan-

søgninger fordelt på tre områder til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansøgningerne omhandler en helhedsorienteret og styrket indsats på ungeområdet i forhold til skole, uddannelse og job, bedre sammenhæng i indsatsen overfor psykisk syge borgere samt et farvel til nogle af de unødvendige regler og proceskrav på især arbejdsmarkedsområdet, som kommunerne i dag er underlagt. Regeringsskiftet har dog betydet, at forsøget er udsat seks måneder med start 1. juli 2012, og lige nu afventer kommunerne, om ministeriet godkender ansøgningerne. Først herefter skal Gladsaxe og Gentofte i gang med at forberede, hvordan ideerne bedst muligt bliver ført ud i livet.

Flere skal betjene sig selv på nettet Kommunernes Landsforening, KL, og regeringen forventer, at kommunerne fra 2015 tilsammen skal spare to milliarder kroner om året ved hjælp af øget digitalisering og større brug af digitale selvbetjeningsløsninger. Det betyder, at Gladsaxe årligt skal spare 23 millioner kroner ved hjælp af digitalisering. På det digitale selvbetjeningsområde er målet, at kommunerne kun skal yde personlig hjælp til de 20 procent af borgerne, som ikke kan bruge en computer, mens de 80 procent, som kan, fremover skal betjene sig selv på nettet. Til gengæld sparer de turen til rådhuset og har mulighed for at betjene sig selv hjemme fra sofaen, når som helst på døgnet. Forsøg på pensionsområdet har vist, at Gladsaxe på en hurtigere og mere effektiv måde kan hjælpe langt de fleste via selvbetjeningsløsninger, telefonisk eller via mail. I 2011 er der derfor indført nye regler, der betyder, at borgerne på flere områder kan spare turen til rådhuset og i stedet betjene sig selv hjemme fra computeren. I 2012 bliver der arbejdet videre på flere selvbetjeningsløsninger, der sparer borgerne for tid og kommunen for unødvendig administration.

Du kan læse mere om frikommuneforsøget på gladsaxe.dk/frikommune

Seniorer

Bedre livskvalitet og lettere hverdag med ny teknologi til ældre Gladsaxe Kommune afsætter i alt otte millioner kroner over de næste fire år til projekter og forsøg med ny teknologi, der skal gøre hverdagen lettere og mere tryg for de ældre borgere. I 2012 starter seks nye projekter, som skal hjælpe ældre til større uafhængighed af hjælp udefra. Der er både tale om små og store projekter, lige fra teknologi, der kan hjælpe den ældre med at tage støttestrømper af og på, alarmer, der går direkte til personalet, hvis en borger med demens forlader seniorcentret om natten, og et projekt, hvor lungepatienter via en videoforbindelse hurtigt kan komme i kontakt med kommunen eller hospitalet og få hjælp til medicinering eller spørgsmål. Samtidig er Gladsaxe gået sammen med Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal om at udvikle og afprøve velfærdsteknologi til ældre, et samarbejde, der også indeholder forslag til nye projekter i 2012.

Send og modtag posten digitalt Allerede nu kan borgere i Gladsaxe Kommune sende og modtage post til og fra kommunen via den sikre, fællesoffentlige løsning Digital Post. Det er hurtigere og billigere for både borgerne og kommunen, og i løbet af de kommende år skal digital post erstatte papirpost og være den mest udbredte måde at kommunikere på mellem borgerne og kommunen.

Mere rengøring til ældre borgere Der er afsat 350.000 kroner årligt til ekstra rengøring til ældre borgere. Dermed kan de borgere, der kun modtager rengøring, se frem til at få gjort rent i deres hjem hver 14. dag, i stedet for som nu, hver tredje uge.

Forsøg erstatter papir med computere

Flere penge til forebyggende hjemmebesøg

Gladsaxe vil udnytte de digitale muligheder til at spare på papiret. Derfor får medlemmerne af Byrådets Beskæftigelses- og Integrationsudvalg i 2012 som de første, som forsøg udleveret iPads. Forsøget skal vise, om det kan lade sig gøre at afskaffe de traditionelle papirdagsordener og -bilag. Hvis forsøget går godt, vil vejen være banet for, at hele Byrådet i fremtiden kan blive papirløst.

Forsøgsordningen om forebyggende hjemmebesøg to gange årligt hos ældre, der er fyldt 75 år, bliver videreført. Besøgene skal være med til at forebygge sygdom og hospitalsindlæggelse og skabe trivsel og tryghed i seniorernes dagligdag. Der er afsat 200.000 kroner årligt til de forebyggende hjemmebesøg, som er frivillige for borgerne.

Digitalisering

Om kommunen

Frikommuneforsøg giver nye muligheder


Børn og undervisning

Ny skolestruktur skal styrke Høje Gladsaxe-området Gladsaxe har for mange skoler i kommunen i forhold til antallet af børn. Helt præcist er skolerne i Gladsaxe bygget i 1970’erne til at rumme 10.000 skolebørn, men i dag er der kun 6.500. Skolerne er forholdsvis små og ligger kun et stenkast fra hinanden. Det betyder, at Gladsaxe Kommune de senere år har brugt mange penge på drift, vedligeholdelse og administration af små skoler med ledige lokaler. I Høje-Gladsaxeområdet ligger de to skoler Marielyst og Høje Gladsaxe skoler side om side med en vej imellem. På trods af, at Marielyst Skoles distrikt kun har børn nok til et enkelt spor, så er Marielyst Skole fyldt op. Samtidig mangler der elever på Høje Gladsaxe Skole og andelen af børn på skolen med anden etnisk oprindelse stiger. Årsagen er en spiral, hvor flere og flere danske forældre vælger at sætte deres børn på Marielyst Skole. Den spiral vil Gladsaxe Byråd gerne have standset, så den sociale balance på skolerne kan sikres i fremtiden. Derfor er der afsat 93 millioner kroner til at lægge de to skoler sammen og gøre den nye, sammenlagte skole attraktiv for alle børn i området. Forslaget er i høring og vil blive endeligt besluttet i februar.

Mere bevægelse og idræt i Høje Gladsaxe Høje Gladsaxe Skole fortsætter i 2012 som profilskole for idræt og bevægelse. Skolen tilbyder sammen med SFO, klubber og børnehusene Lundegården og Hyldegården mere idræt og bevægelse til børn og unge i området. Alle elever har to ekstra timers idræt om ugen, samtidig med, at der er tænkt bevægelse ind i den daglige undervisning og i skolens, klubbens og børnehusenes aktiviteter. Blandt andet er der indkøbt nye redskaber og legetøj, som medvirker til mere bevægelse. Social- og Integrationsministeriet støtter projektet. Samtidig har Byrådet derudover afsat 1,1 millioner kroner ekstra over de kommende to år, så børnene fra Marielyst Skole også kan få glæde af profilskoleprojektet, hvis den nye skolestruktur vedtages.

Fra 2013 har Gladsaxe Byråd afsat 876.000 kroner årligt, så kræftramte borgere også fremover får hjælp og støtte til at klare sig bedst muligt både under og efter kræftsygdom. Det er Forebyggelsescentret, der står for hjælpen til den kræftramte borger. Hjælpen er meget individuel og spænder vidt fra almindelig rådgivning til genoptræning og krisehåndtering.

Botilbud skal fremtidssikres Gladsaxe Kommune har i 2007 overtaget mange institutioner for voksne handicappede og psykisk syge. Kun ganske få af pladserne benyttes af Gladsaxes egne borgere. Resten sælges til andre kom-

muner, som ikke selv har den type tilbud til handicappede. Gladsaxe har allerede renoveret de fleste institutioner, men mangler stadig bostederne på Kellersvej. Derfor skal der det kommende år laves en plan for, hvordan botilbuddene på Kellersvej kan renoveres, så de lever op til fremtidens krav til bosteder for handicappede.

Otte millioner til voksne autister Der er i disse år flere unge autister, der har brug for en bolig for sig selv, men med mulighed for at få støtte i hverdagen. Derfor er der over de næste to år afsat otte millioner kroner ekstra til botilbud, blandt andet til voksne med autisme. Pengene skal primært gå til, at voksne borgere med autisme kan få plads i et botilbud, som er specielt egnede til autister.

Lundevang får ny placering Gladsaxe Kommune ønsker, at børn med særlige behov får bedre muligheder for at få et almindeligt liv med arbejde og familie, og at de vokser op med mulighed for tæt kontakt til børn i almindelige folkeskoleklasser. Derfor arbejder Byrådet i 2012 videre med forslaget om at samle de ca. 45 specialbørn fra Lundevang Skole i en gruppeordning på Buddinge Skole. Der er afsat 5,5 millioner kroner i 2012 til indretning af lokaler på Buddinge Skole, så skolen kan give specialbørnene de optimale rammer.

Ungdomscenter på Marielyst Byrådet arbejder i 2012 videre med at oprette et samlet Ungdomscenter på den nuværende Marielyst Skole. Målet er at samle Ungdomsskolen og 10. Klassecentret og derigennem skabe et fælles ungdomsmiljø og et fagligt fællesskab til gavn for både elever og lærere. Ved at sammenlægge de to skoler på Marielyst vil lokalerne kunne udnyttes bedre, og der kan spares penge på drift og administration. Samtidig vil kommunen kunne sælge Ungdomsskolens nuværende bygninger. Forslaget er i høring og vil blive endeligt besluttet i februar.

„„ Befolkningsprognosen viser, at der i de kommende år bliver flere børn i Gladsaxe end forventet. Derfor er der afsat knap 60 millioner kroner over de kommende tre år til daginstitutioner og sundhedspleje. „„ Der er fra 2013 afsat 2,5 millioner kroner årligt til at gøre det sikkert for børn at cykle til skoler og fritidstilbud. „„ I 2014 er der afsat 7,7 millioner kroner til nye og tidssvarende idrætsfaciliteter på den nye Gladsaxe Skole.

Spillested og kunstgræs­baner står højt på ønskelisten Gladsaxe Kommune arbejder fortsat for et rigt kultur- og fritidsliv for borgere i Gladsaxe. Men selvom Byrådet gerne vil gøre endnu mere for kultur- og fritidslivet i Gladsaxe, så er der i

Kultur og idræt

Forebyggelse, sundhed og handicap

Hjælp til kræftramte borgere

For at styrke den sociale balance i Høje Gladsaxe-området, er det gratis at gå i klub for alle børn på Høje Gladsaxe Skole. Hvis sammenlægningen af Høje Gladsaxe og Marielyst skoler bliver en realitet, udvides det gratis klubtilbud til også at omfatte elever fra Marielyst Skole. Derfor har Byrådet afsat 1,6 millioner kroner ekstra over de næste to år.

Budget 2012 ikke penge til nye tiltag. Derfor har Byrådet besluttet, at hvis der kommer penge i kassen fra salg af kommunale bygninger, vil første prioritet være et nyt kulturelt spillested for Gladsaxes unge og kunstgræs på AB’s fodboldbaner til de fodboldglade.


Trafik og klima

Mere fjernvarme – mindre CO2-udledning Fjernvarmeforsyningen i Gladsaxe Kommune bliver frem til 2016 udbygget til det tredobbelte med op til 600 nye kunder. Det betyder lavere varmeregninger og mindre CO2-udledning. Dermed forventes fjernvarmedækningen i Gladsaxe at stige fra 20 til 60 procent. De nye kunder er hovedsageligt erhvervsvirksomheder, boligselskaber og kommunale bygninger blandt andet i områderne Mørkhøj, Buddinge og Søborg. Samtidig udvider I/S Vestforbrænding forsyningen til 165 nye kunder i Bagsværd og Værebro. Men også private boligejere vil på et tidspunkt få tilbudt fjernvarme. Der er også planer om at udfase kul og naturgas i fjernvarmeproduktionen i Storkøbenhavn, så den samlede CO2-udledning i Gladsaxe over en kort årrække vil falde med 10 procent. Investeringerne i udvidelsen af fjernvarmenettet er på omkring en kvart milliard kroner.

Cykelsuperstier til tohjulede pendlere

Hjælp til regnvands­ramte borgere Mange borgere har på grund af de senere års ekstreme regnskyl oplevet at få vand i kældre, og kloakkerne er flere steder løbet over. Gladsaxe Byråd har afsat 600 millioner kroner over de næste otte år til at afhjælpe nogle af de mange gener, de voldsomme skybrud forårsager. Blandt andet skal regnvand og kloakvand over de næste 50 år separeres, så regnvandet ikke overbelaster kloakkerne og oversvømmer huse og veje. Derudover kan grundejere i Gladsaxe få tilbagebetalt op til 21.000 kroner, hvis de vælger at håndtere regnvandet på egen grund.

Flere solceller og mere energirigtige bygninger

Økonomi

Cykling er sundt, billigt og godt for miljøet. Derfor skal det gøres endnu mere attraktivt og hurtigt at cykle – også på de længere ture. Sammen med Københavns Kommune etablerer Gladsaxe en ny cykelsupersti, som går fra Kongens Nytorv i det centrale København gennem Gladsaxe langs Hillerødmotorvejen og fortsætter til Hareskoven og Farum. Staten har givet tilskud til den nye cykelsupersti, og derudover har Gladsaxe Byråd afsat en million kroner til projektet.

Gladsaxe fortsætter med at energirenovere de kommunale bygninger og vil blandt andet eksperimentere med solceller. Blandt de første bygninger, som står for tur, er klubben på Oktobervej, som blandt andet får solceller på taget, energirigtige vinduer og bliver energiisoleret. Solcellerne kan producere 60 procent af klubbens samlede energiforbrug, og efter energirenoveringen vil klubben udlede 23 ton CO2 mindre årligt. Der er afsat 1,5 millioner kroner i 2012 til energirenoveringen. Derudover er der afsat 700.000 kroner til at montere solceller på rådhusets tag, hvilket nedsætter den årlige CO2-udledning med 10 ton.

Skatten holdes i ro

Kassebeholdningen styrkes

Mindre admini­stration

Skatten forbliver på de nuværende 24,1 procent, og grundskyldspromillen er i 2012 23,0, som er samme niveau som i 2011.

Gladsaxe Byråd vil sikre, at kommunen også fremover har penge til uforudsete udgifter. Derfor bliver kassebeholdningen styrket over de kommende år fra 68 millioner kroner i 2012 til 129 millioner kroner i 2015.

I Gladsaxe Kommune det administrative persoSundhed 302 nale med fire procent. Det giver en årlig besparelse på 12 millioner kroner. Reduktionen i personalet forventes at kunne ske ved naturlig afgang. En del af rådhuset er det seneste år blevet renoveret,

Budget 2012 Millioner kroner

Driftsudgifter i alt – brutto: 5.424 Dagtilbud og klubber til børn og unge 529

Dagtilbud og klubber til børn og unge 2012 529 reducerer

Renovation og Kultur, Fritid og fjernvarme 148 Idræt 148

Miljø 3 Administration Trafik og 617 infrastruktur 108

Sundhed 302

Sociale opgaver 1.403

Renovation og fjernvarme 84

Beskæftigelse 742

Miljø 2

Bygningsvedligehold, energiforbedring og it 52

Budgetavisen 2012 Kultur, Fritid og Idræt 1

TaksterDagtilbud og klubber til

I kroner –børn inklusive og unge moms og grønne12afgifter Sociale Forsyningsvirksomheder opgaver 10 Renovation pr. år Ældre Fjernvarme pr. GJ (gigajoule)

Miljø 2

Bygningsvedligehold, energiforbedring og it 52

Trafik og infrastruktur 15

Kultur, Fritid og Idræt 1

Ældre 701

Beskæftigelse 742

Anlægsudgifter i alt – brutto: 295

Undervisning 723

Renovation og fjernvarme 84

så det er tidssvarende og108 kan huse flere medarbejdere. Det betyder, Undervisning at By- og Miljøforvaltningen i begyndelsen af 2012 flytter fra723 de lejede lokaler på Rosenkæret til rådhuset. Dermed sparer kommunen udgifterne til leje af bygningen på Rosenkæret. Ældre 701

Renovation og Kultur, Fritid og fjernvarme 148 Idræt 148

Sociale opgaver 1.403

Miljø 3 Administration Trafik og 617 infrastruktur

Dagtilbud og klubber til børn og unge 12 Sociale opgaver 10 Ældre 1

Undervisning 118

Trafik og infrastruktur 15

Dagtilbud

2011 1

2012

2.262,50

2.290,00

175,83

173,23

Kroner pr. måned 0-2 årige

3-5 årige Undervisning 118 SFO

Fritidsklub Ungdomsklub

2011

2012

2.885 1.950 1.415 395 115

2.950 1.980 1.495 400 120

Læs hele budgettet på gladsaxe.dk/budget2012

Budgetavisen 2012  

Her kan du læse Gladsaxe Kommunes budgetavis 2012