Page 1

Miljø og forsyning

Budget 2014 61

og budgetoverslag 2015-2017


Forord Budget 2014 fastholder Gladsaxe som en stærk velfærdskommune Budgettet for 2014 blev vedtaget den 9. oktober 2013. Forligspartierne bag budgettet er Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti. Dermed står 24 ud byrådets 25 medlemmer bag budgettet. Budgettet for 2014 er et budget med en lang række initiativer som fastholder Gladsaxe som en stærk velfærdskommune. Samtidig konsoliderer og fremtidssikrer budgettet kommunens økonomi for de kommende år. I budget 2014 er der sat penge af til at sikre fortsat vækst og udvikling, optimale rammer for indkøring af folkeskolereformen, social balance, samt en forstærket indsats i forhold til klima og miljø. Endelig skal arbejdet med at effektivisere kommunens opgaver fortsætte. Gladsaxe er i vækst. Indbyggertallet i Gladsaxe er stigende og erhvervslivet klarer sig godt. Denne udvikling skal vi understøtte ved at videreudvikle Gladsaxe Kommune som en levende og grøn by. Dette gør vi ved at styrke den kollektive trafik, fortsætte udbygningen af cykelstier og skabe byrum og rekreative områder, som opfordrer til bevægelse og et aktivt byliv. Vi styrker også kulturlivet markant med etableringen af et spillested og en ny kunstgræsbane ved AB Skovdiget. Folkeskolereformen skal styrke fagligheden, så alle elever kan blive så dygtige som muligt. Antallet af undervisningstimer skal øges for alle elever og skoledagen skal gøres mere varieret. Efteruddannelse af lærere, pædagoger og ledere skal prioriteres højt.

Hertil kommer, at it-infrastrukturen på skolerne fortsat skal udbygges, så der overalt er mulighed for digital læring. Social balance indebærer, at alle borgere har et meningsfuldt liv, og at så mange borgere som muligt er i beskæftigelse eller under uddannelse. I budget 2014 er der afsat penge til at opprioritere indsatserne for de ledige, så de kan komme i arbejde eller i gang med en kompetencegivende uddannelse. Vi skal også fortsætte den igangværende sociale indsats i Høje Gladsaxe og Værebro. Endelig styrkes kommunens service til blandt andet de ældre, de psykisk syge og på sundhedsområdet. Gladsaxe Kommune har arbejdet med klimaudfordringerne i en lang årrække. Indsatsen fortsætter i 2014 med afsæt i ambitiøse planer for CO2-reduktion og klimatilpasning, hvor fokus er langsigtet bæredygtighed og grøn omstilling. Vi arbejder hårdt på at sikre størst mulig effektivitet i opgavevaretagelsen. I de senere år har vi effektiviseret for betydelige beløb ved bedre indkøbsaftaler, effektivisering af arbejdsgange, lavere udgifter til befordring, rengøring mv. Dette arbejde fortsætter på fuld kraft de kommende år, hvor ikke mindst digitale selvbetjeningsløsninger er i fokus. Sygefraværet skal også nedbringes. Du kan læse mere om de forskellige initiativer her i budgettet, og få mere detaljerede oplysninger på gladsaxe.dk/budget2014. God læselyst!

Karin Søjberg Holst

2


Indhold

Indhold

Gladsaxe Byråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Budgettet kort fortalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Økonomiudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Børne- og Undervisningsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Seniorudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Trafik- og Teknikudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Miljøudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Takster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Hovedoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Sammendrag af budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Beslutningsnoter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3


Gladsaxe Byråd

Karin Søjberg Holst (A) Borgmester

Katrine Skov (A)

Trine Græse (A)

Ole Skrald Rasmussen (A)

Tom Vang Knudsen (A)

Eva Nielsen (A)

Camilla Pedersen (A)

Jakob Skovgaard Koed (A)

Kristine Henriksen (A)

Peter Berg Nellemann (A)

Claus Wachmann (B)

4

4

Lars Abel (C)


Gladsaxe Byråd Serdal Benli (F)

Susanne Palsig (F)

Kristian Niebuhr (O)

Mogens Camre (O)

Klaus Kjær (O)

Ebbe Skovsgaard (V)

Pia Skou (V)

Lone Yalcinkaya (V)

Trine Henriksen (Ø)

Flemming Holst (Ø)

Michele Fejø (I)

Susanne Yazdanyar (Ø)

Kim Wessel-Tolvig (V)

Partier A Socialdemokraterne B Det Radikale Venstre C Det Konservative Folkeparti F Socialistisk Folkeparti I Liberal Alliance O Dansk Folkeparti V Venstre Ø Enhedslisten

5


Indledning

Budget 2014 giver et overblik over kommunens økonomi de næste fire år, og nye aktiviteter og tilpasninger bliver præsenteret. Det indledende kapitel – Budgettet kort fortalt – tegner det overordnede billede af kommunens økonomi. Kapitlet beskriver, hvordan udgifterne og indtægterne udvikler sig de næste fire år, og hvad det betyder for udviklingen i likviditeten. Det opridser de overordnede rammer for prioriteringerne i budgetaftalen for 2014-2017, og hvilke temaer der særligt er i fokus. Endvidere beskrives de væsentligste nye tværgående initiativer. De efterfølgende kapitler retter fokus mod de væsentligste konkrete nye tiltag og ændringer, som Gladsaxes borgere vil opleve i de kommende år. Kapitlerne er inddelt efter de politiske udvalg, som har ansvaret for de forskellige dele af kommunens bredtfavnende aktivitetsområder. Desuden giver de enkelte kapitler også indblik i områdernes samlede økonomiske ramme og i de mål og resultatkrav, der er fastsat for aktiviteterne det kommende år. Kapitlerne afsluttes med de vigtigste nøgletal på områderne. Efter de udvalgsopdelte kapitler følger en oversigt over udvalgte takster på alle kommunens områder.

6

6

Herefter følger en hovedoversigt over budgettet og en bevillingsoversigt. Alle kommuner skal offentliggøre netop disse oversigter efter en fast skabelon. Det betyder, at oversigterne kan sammenlignes fra år til år og fra kommune til kommune. Budget 2014 afsluttes med en oversigt over beslutningsnoter til budgettet. Beslutningsnoter er en oversigt over analyser, undersøgelser og andet, som det politisk er besluttet at sætte i gang, så Gladsaxe Kommune fortsat kan være i udvikling. Der findes også en bilagssamling til Budget 2014. Bilagssamlingen indeholder en detaljeret gennemgang af budgettet på alle udvalgsområder, herunder en oversigt over samtlige mål- og resultatkrav. Bilagssamlingen findes ligesom budgettet på gladsaxe.dk/budget2014.


Budgettet kort fortalt

Budgettet kort fortalt

Budgetaftalen Budget 2014 er et budget, der konsoliderer og fremtidssikrer kommunes økonomi i de kommende år og fastholder Gladsaxe som en stærk velfærdskommune. Budgettet sikrer fortsat vækst og udvikling i Gladsaxe, optimale rammer for indkøring af folkeskolereformen, en kommune i social balance, en forstærket indsats i forhold til klima og miljø og endelig at arbejdet med at effektivisere kommunens opgavevaretagelse forsættes. De overordnede rammer Som følge af de senere års økonomiske afmatning er de offentlige udgifter på landsplan fortsat under pres. Regeringen viderefører de seneste års restriktive økonomiske politik overfor kommunerne, og perspektivet de kommende år er nulvækst. Regeringen fremlagde i februar Vækstplan DK med en række initiativer til at skabe vækst og beskæftigelse. Som led i vækstplanen indgik Regeringen og KL i februar 2013 en aftale om at løfte kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 med 2 milliarder kroner ud fra en forventning om tilsvarende lavere serviceudgifter i 2013. Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2014 tager udgangspunkt i denne aftale. Dette indebærer, at niveauet for serviceudgifterne i 2014 er det samme som det forventede niveau for 2013.

I lighed med 2013 er tre milliarder kroner af kommunernes bloktilskud i 2014 betinget af, at kommunerne overholder de aftalte budgetrammer for 2014. Bloktilskuddet er endvidere fastsat under forudsætning af, at der er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2014 for kommunerne under ét. Kommunernes samlede anlægsramme er på 18,1 milliarder kroner. Regeringen og KL har aftalt, at kommunerne foretager en koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. For 2014 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2014 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højst udgøre 75 procent af provenutabet i 2014, 50 procent i 2015 og 2016 og 25 procent i 2017. Med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 er regeringen og KL enige om at prioritere den kommunale sundhedsindsats og sætte fokus på vækst og beskæftigelse samt kommunernes implementering af folkeskolereformen og reformerne på beskæftigelsesområdet. Aftalen omfatter endvidere initiativer, der skal understøtte den igangværende nytænkning og modernisering af den kommunale opgaveløsning.

7


Økonomien i Gladsaxe Forudsætningen om nulvækst i serviceudgifterne i 2014 betyder, at der vil være brug for en fortsat konsolidering og tilpasning af budgettet, for at skabe mulighed for udvikling og fornyelsen af kommunens aktiviteter. Kommunen har i flere år arbejdet med at effektivisere driften. Samtidig er Gladsaxe Kommune i vækst. Både befolknings- og erhvervsmæssigt. Resultatet af den løbende effektivisering og de øgede skatteindtægter er, at forholdet mellem Gladsaxe Kommunes driftsudgifter og løbende indtægter er i en fornuftig balance. Økonomien er derfor grundlæggende sund.

8

8

De stramme økonomiske rammer og usikkerheden om den fremtidige konjunkturudvikling betyder dog, at der fortsat skal være fokus på, hvordan vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Ved løbende omprioriteringer og effektiviseringer skal der skabes mulighed for fortsat udvikling og fornyelse af kommunens aktiviteter. Budgettet i kroner og ører De budgetterede udgifter og indtægter i 2014 til og med 2017 er vist i resultatopgørelsen:


Budgettet kort fortalt Resultatopgørelse i millioner kroner, løbende priser 2014

2015

2016

2017

3.569

3.640

3.584

3.673

741

661

707

700

Indtægter I alt

4.309

4.301

4.291

4.374

Driftsudgifter (netto)

I. Det skattefinansierede område Skatter Tilskud og udligning

3.957

4.043

4.120

4.206

Driftsresultat

353

258

171

167

Anlægsbudget (netto)

191

171

137

137

Drifts- og anlægsresultat i alt

162

88

34

30

Renteudgifter (netto)

15

13

12

12

Resultat af det skattefinansierede område

147

75

22

18

Strukturel balance (driftsresultat inkl. renteudgifter)

338

245

159

155

-

-

-

II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation) Driftsresultat inkl. renter Anlægsresultat Resultat af forsyningsområdet Årets resultat i alt

Det fremgår af resultatopgørelsen, at der er budgetteret med samlede skatteindtægter på 3.569 millioner kroner i 2014. Det forventes, at skatteindtægterne stiger til 3.673 millioner kroner i 2017 som følge af udviklingen i indbyggernes samlede lønindkomster.

7

3

4

5

-14

-4

-17

-19

-8

-1

-13

-15

139

74

9

3

Indtægterne fra tilskuds- og udligningssystemet er budgetteret med 741 millioner kroner i 2014. Det forventes at disse indtægter falder til 700 millioner kroner i 2017. Faldet skyldes, at et ekstraordinært generelt tilskud på tre milliarder kroner til kommunerne forventes at bortfalde fra 2015.

9


Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 3.957 millioner kroner i 2014. Nettodriftsudgifterne er driftsudgifterne fratrukket eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og statslige refusioner til overførselsydelser. Frem mod 2017 er der budgetteret med at nettodriftsudgifterne stiger til 4.206 millioner kroner svarende til den almindelige pris- og lønudvikling. Som det fremgår af nederste linje i resultatopgørelsen, viser årets resultat i 2014 et overskud på 139 millioner kroner, mens der forventes et overskud på 74 millioner i 2015 og henholdsvis ni og tre millioner kroner i 2016 og 2017.

I alle årene er der er samtidig et overskud på den strukturelle balance, som er driftsresultatet inklusive renter. Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og -indtægter balancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle overskud ligger i hele budgetperioden på mellem 155 og 338 millioner kroner. Dette viser, at økonomien grundlæggende er sund. Også låneoptagelse, afdrag på lån med videre påvirker kommunens likviditet, det vil sige indestående på bankkonti og værdipapirer. Opgørelsen af likviditetsforbruget og den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående finansieringsoversigt.

Finansieringsoversigt 2014-2017 i millioner kroner, løbende priser Forbrug -/opsparing + Årets resultat

10

10

2014

2015

2016

2017

139

74

9

3

Likviditetsforbrug vedrørende rådighedsbeløb

14

-6

-10

12

Videreførelse af driftsbudget

12

33

34

34

Låneoptagelse

26

5

30

18

Afdrag på lån

-51

-92

-54

-54

Øvrige finansforskydninger

-14

-11

-18

-15

Likviditetsopsparing i alt

127

1

-9

-2

Gennemsnitlig likviditet, 31/12

241

305

301

305


Anlæg Renteudgifter Renovation og fjernvarme Miljø 217 23 10 198 Kultur, Fritid og Idræt 152

Politisk og administrativ org. 601 Trafik og infrastruktur 96

Dagtilbud og klubber 525

Budgettet kort fortalt

Undervisning 720

Ældre 740 Sociale opgaver 1.428

Beskæftigelse 1.011

Figur 1. Gladsaxes samlede budget for brutto drifts- og anlægsudgifter i 2014. I alt 5.722 millioner kroner.

Som det fremgår af finansieringsoversigten, styrkes den gennemsnitlige likviditet fra at udgøre 241 millioner kroner ved udgangen af 2014 til at udgøre 305 millioner kroner i 2017. Det er forudsat, at låneoptagelsen udgør i alt 80 millioner kroner i budgetperioden 2014-2017. Heraf udgør lån til finansiering af energiforbedringer i alt 11,9 millioner kroner i 2014 og 1,0 millioner kroner i 2015. I 2014 optages lån på 14,5 millioner kroner til finansiering af udbygningen på fjernvarmeområdet. Fjernvarmeområdet, som er en det af forsyningsområdet skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at aktiviteter på området set hen over årene ikke påvirker likviditeten. I årene 2015, 2016 og 2017 er der samlet forudsat låntagning på 39,2 millioner kroner til udmøntning af klimatilpasningsplanen. Det er forudsat, at Nordvand betaler renter og afdrag på disse lån. I 2016 er forudsat låntagning til udbygning af Cathrinegården på 13,2 millioner kroner, som efterfølgende indeholdes i huslejen. Hvad bruger vi pengene til? Der er i budget 2014 afsat 5.482 millioner kroner til de løbende bruttodriftsudgifter for både det skattefinansierede område og forsyningsområdet. Når driftsindtægter fra eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og de statslige refusioner til overførselsydelser trækkes fra, har kommunen nettodriftsudgifter på 3.942 millioner kroner i 2014, heraf vedrører de 3.957 millioner kroner det skattefinansierede område og de – 15 millioner kroner forsyningsområdet.

På anlægsbudgettet er der i alt for det skattefinansierede område og på forsyningsområdet afsat bruttoudgifter på 217 millioner kroner i 2014. Når indtægterne fratrækkes, er der nettoanlægsudgifter på 205 millioner kroner. Samlet for drift og anlæg inklusive renteudgifter er der afsat bruttoudgifter på 5.722 millioner kroner i 2014. Fordelingen af bruttodrifts- og anlægsudgifter fremgår af figur 1. Nye drifts- og anlægsaktiviteter I budgetårene 2014 til 2017 er der prioriteret i alt 117,5 millioner kroner til nye driftsaktiviteter. På anlægssiden er der afsat 175,0 millioner kroner til nye anlægsinvesteringer og 91,5 millioner kroner til en fortsættelse af puljerne til almindeligt vedligehold. Herudover er der afsat 43,8 millioner kroner ekstra på driftsbudgettet som følge af, at befolkningstallet forventes at stige mere end tidligere forudsat. De 117,5 millioner kroner, der er afsat ekstra på driftsbudgettet, går blandt andet til implementering af folkeskolereformen, styrkelse af beskæftigelsesindsatsen, fortsættelse af den øgede sociale indsats i Værebro og Høje Gladsaxe, forbedring af den kollektive trafik, initiativer på ældreområdet, nye indsatser på sundhedsområdet, samt til et øgede udgifter til seniorjob. På anlægsområdet går de nye midler på 175,0 millioner kroner til investeringer der fortsat understøtter vækst i Gladsaxe, udbygning af cy-

11


kelstier, trafiksanering og rekreative områder, klimatilpasningsplan, spillested, kunstgræsbane ved Skovdiget, toiletter på skolerne, livredningssystem i Gladsaxe Svømmehal, udvidelse af Cathrinegården med videre. For at sikre balance i budgettet er der fundet besparelser og effektiviseringer for i alt 121,4 millioner kroner på driftsbudgettet og 42,3 millioner kroner på anlægsbudgettet i budgetperioden 2014 til 2017.

Forventet befolkningsudvikling Der er afsat 43,8 millioner kroner ekstra på driftsbudgettet som følge af den forventede befolkningsudvikling. Den ændrede befolkningssammensætning betyder flere udgifter på såvel skole og dagtilbudsområdet som på ældreområdet, fordi der er flere børn og ældre i 2013-prognosen end i 2012-prognosen. De befolkningstal, der er forudsat i budget 20142017 fremgår af tabellen nedenfor. Befolkningstallet i 2012-prognosen er gengivet nederst i tabellen.

Befolkningsudviklingen i Gladsaxe Kommune

12

12

Antal borgere

2014

2015

2016

2017

0-5 år

5.094

4.961

4.898

4.819

6-16 år

9.095

9.250

9.306

9.409

17-64 år

41.229

41.465

41.570

41.727

65-99 år

10.953

11.094

11.173

11.316

2013-prognosen i alt

66.371

66.770

66.947

67.271

2012-prognosen i alt

65.601

65.857

66.034

66.061


Figur 2. Bruttoindtægtsbudget 2014. I alt 5.861 mio. kr.

Drifts- og anlægsindtægter 1.552

Budgettet kort fortalt

Indkomstskat 2.779

Udligning og tilskud 741 Ejendomsskat 446

Selskabsskat 344

Figur 2. Bruttoindtægtsbudget 2014. I alt 5.861 millioner kroner

Hvor kommer pengene fra? Gladsaxe Kommunes samlede indtægter er budgetteret til 5.861 millioner kroner i 2014. Fordelingen af indtægterne i vist i figur 2.

Initiativerne står beskrevet under det politiske udvalg, som har ansvar for at føre dem ud i livet. Nogle initiativer går på tværs af udvalgene. De væsentligste fem tværgående aktiviteter er:

Den største indtægtskilde er skatterne. Skatteindtægterne er i 2014 budgetteret til i alt 3.569 millioner kroner. Heraf består 78 procent af indkomstskatter, 10 procent af selskabsskatter og 12 procent af ejendomsskatter.

Gladsaxe i vækst Lige som i tidligere år står Gladsaxe i vækst højt på den politiske dagsorden i kommunen. Derfor er der afsat yderligere 13 millioner kroner til styrkelse af arbejdet med at tiltrække borgere og virksomheder til kommunen.

En anden stor indtægtskilde er drifts- og anlægsindtægter, som er budgetteret til 1.552 millioner kroner i 2014. De består blandt andet af brugerbetaling for dagtilbudspladser, betaling for renovation, entreindtægter fra svømmehaller, betaling for pensionistkurser, salg af bygninger og ikke mindst refusioner fra staten, som blandt andet dækker en del af udgiften til førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge til forsikrede ledige. Indtægter fra tilskud og udligning udgør 741 millioner kroner i 2014. Indtægterne fra tilskud og udligning falder med 56,0 millioner kroner i forhold til 2013. Dette skyldes primært, at der sker en øget modregning i forhold til udligning af selskabsskatter, som følge af højere indtægter fra selskabsskatter. Nye tværgående initiativer i budget 2014-2017 De væsentligste nye initiativer i budgettet er nærmere beskrevet i de følgende kapitler.

Det skal ske ved at gøre Gladsaxe til en grøn og levende by, hvor det er let at komme rundt blandt andet ved at styrke af den kollektive trafik og ved udbygning af kommunens netværk af cykelstier. Samtidig skal det sikres, at kommunens service over for borgere og virksomheder fortsat udvikles i takt med, at nye behov og ønsker opstår og dermed fastholder Gladsaxe som en kommune, der er kendetegnet ved at levere velfærd og gode rammer for såvel borgere som virksomheder. Der skal også være fokus på vedvarende udvikling af boligstrukturen i kommunen og på at sikre en hensigtsmæssig trafikal infrastruktur og trafikafvikling. Arbejdet med Gladsaxe i vækst skal ske i et tæt samarbejde med kommunens borgere og virksomheder. Men også det regionale perspektiv og samarbejdet med vores nabokommuner skal vægtes højt.

13


Social balance i Gladsaxe Kommune Social balance betyder, at alle kan leve et selvstændigt og ansvarligt liv med lige fremtidsmuligheder. Det betyder blandt andet, at så mange borgere som muligt er i beskæftigelse eller under uddannelse. Det omfatter også en god sundhedstilstand. I 2014 opprioriteres arbejdet med at få både unge og ældre arbejdsledige i arbejde eller at komme i gang med en uddannelse. Der afsættes også flere penge til at forbedre kommunens service i forhold til borgere med særlige behov. Der er afsat i alt 11 millioner kroner til at forbedre servicen for ældre og demente. Der skal også ske en styrkelse af initiativerne på psykiatriområdet og der er afsat i alt 3,0 millioner kroner hertil. Endelig er der i budgettet også afsat to millioner kroner årligt til nye indsatser på sundhedsområdet, der blandt andet skal forebygge unødige indlæggelser. Fortsat indsats i udsatte boligområder (Værebro og Høje Gladsaxe) Gladsaxe Kommune skal være en by i social balance, ikke kun som helhed betragtet, men også når hvert enkelt by- og boligområde sættes under lup. Derfor sættes der i 2014 fortsat fokus på at sikre, at de områder i Gladsaxe, der er særligt udsatte, i fremtiden bliver attraktive områder at bo og vokse op i for en bred vifte af kommunens borgere, uanset socialt eller økonomisk ståsted.

14

14

At skabe en varig løsning på de særlige udfordringer, der kendetegner kommunens udsatte boligområder, kræver, at den sociale og fysiske udvikling i områderne går hånd i hånd. Derfor vil der i det kommende år blive arbejdet strategisk og helhedsorienteret med både kort- og langsigtede indsatser. Børne- og ungeindsatsen, beskæftigelsesindsatsen, den sociale indsats og by- og boligudviklingsindsatsen er i den forbindelse væsentlige indsatsområder, når den sociale balance skal styrkes. I Værebro Park fortsætter arbejdet med at udvikle og implementere indsatser, der kan håndtere områdets særlige problemer og gøre området til et godt sted at bo og vokse op. Det igangværende arbejde suppleres af en langsigtet og radikal fysisk indsats, der skal udvikle områdets fysiske miljø fra et isoleret boligområde til en sammenhængende, blandet bydel. I Høje Gladsaxe fortsætter arbejdet med at implementere den ny boligsociale helhedsplan, der forlænger og skærper indsatsen i området. Konkret afsættes der en pulje på 13,5 millioner kroner i budget 2014 til – i samarbejde med beboere, boligforeninger og lokale interessenter – at videreføre og udbygge den særlige indsats, som budget 2013 lagde fundamentet for.


Budgettet kort fortalt Kommunen har en lav skat, og nu sænkes den yderligere Kommunen har den 10. laveste skat i landet i 2013. Grundskyldspromillen har været den samme de seneste godt 11 år og skatten er faldet 0,2 procent i samme periode. I budget 2014 sænkes indkomstskatten yderligere fra 24,1 til 24 procent og dækningsafgiften på erhvervsejendomme sænkes fra 10 til 9,8 promille. Det har været muligt, da kommunen har en sund økonomi, og fordi staten har givet kommunerne et tilbud om at dække 75 procent af indtægtstabet i 2014 ved en skattenedsættelse, 50 procent i 2015 og 2016 samt 25 procent i 2017. Nedsættelse af dækningsafgiften vil give virksomhederne bedre rammevilkår. Kommunen arbejder således løbende på at forbedre den samlede ramme for virksomhederne, som også består af infrastrukturen, bylivet og erhvervsservicen. Det er også den strategi, som fremgår af kommunens erhvervspolitik.

Gladsaxe Kommune arbejder derfor fortsat på at nedbringe sygefraværet. Målsætningen er, at sygefraværet i Gladsaxe Kommune ved udgangen af budgetperioden er reduceret til et niveau, der svarer til det gennemsnitlige sygefravær blandt Hovedstadsregionens kommuner eller lave re. Der er derfor sat en række initiativer i gang, og det er besluttet at igangsætte yderligere initiativer, for at nedbringe kommunens sygefravær. Gladsaxe Kommune forventer derfor, at sygefraværet falder yderligere fremadrettet. I Budget 2014 er der derfor indarbejdet en effekt af det faldende sygefravær som medfører en mindre udgift for kommunen på 9,6 millioner kroner årligt.

Sygefravær Sygefraværet i Gladsaxe Kommune er faldet i perioden 2007-2012, men det er stadig højt i forhold til de kommuner, kommunen normalt sammenlignes med.

15


Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarligt for den fysiske planlægning og for administrationen. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet og kommunens borgere og virksomheder.

Styrkede indsatser i Jobcentret herunder analyse af Jobcentrets organisering I efteråret 2013 er der igangsat en analyse af den beskæftigelsesrettede indsats i Gladsaxe Kommune, som udmøntes af Jobcentret. Formålet er at analysere baggrunden for de senere års negative udvikling på beskæftigelsesområdet, hvor antallet af kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere i Gladsaxe Kommune er steget mere end i landet som helhed. Det undersøges i hvilken grad ledighedsudviklingen har sammenhæng med den befolkningsmæssige udvikling i kommunen. Analysen skal give et overblik over igangsatte initiativer og belyse og dokumentere effekten af de forskellige tiltag – hvad sker der for eksempel med borgerne efter endt indsats! Derudover skal analysen sætte fokus på finansieringen af den indsats, som udmøntes af Jobcentret. I denne sammenhæng ses også på organiseringen af arbejdet og sammenligning af Jobcentrets ressourcer med andre kommuners jobcentre. I analysen vil der blive sat særligt fokus på de unge. Analysen skal munde ud i anbefalinger til konkrete indsatser, arbejdsgange, organisering og ressourcer til den beskæftigelsesrettede indsats i Gladsaxe Kommune. Analysen afsluttes i maj 2014.

16

16

Digital selvbetjening Kommunerne og regeringen er blevet enige om at gøre det obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt på egnede serviceområder frem mod 2015. Der er besluttet en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi og områderne indføres ved lov i den såkaldte 'bølgeplan'. Med lovgivningen forpligter kommunerne sig til at give borgerne god digital service og have brugervenlige løsninger på de kommunale hjemmesider og Borger.dk De forskellige områder skal ifølge strategien implementeres i bølger med én bølge pr. år. Bølge 1 blev implementeret ultimo 2012, hvor det blev obligatorisk at melde flytning og ansøge om sundhedskort via selvbetjening. Bølge 2 træder i kraft til december 2013, og her bliver det obligatorisk eksempelvis at bruge selvbetjening, når man skal vælge læge, eller når man skal giftes. Bølge 3 og 4 implementeres henholdsvis december 2014 og 2015. Det endelige indhold er endnu ikke fastlagt. Målet er på landsplan, at 80 procent af borgerne betjener sig selv på nettet via de løsninger, der er med i bølgeplanen.


Figur 3. Økonomiudvalgets nettodriftsbudget er på 544 millioner kroner i 2014.

Byrådsmedlemmer, valg m.m. 10

Økonomiudvalget

Rengøringsservice 57

Ejendomsdrift og -vedligeholdelse 27

Administrative udgifter og indtægter 451 Figur 3. Økonomiudvalgets nettodriftsbudget er på 544 millioner kroner i 2014.

Gladsaxe Kommune er allerede godt i gang med at opfylde kravene i bølgeplanen. I Budget 2014 tages der yderligere initiativ til at cementere rammer, roller og ansvar for digitalisering i Gladsaxe. Herunder skal der sættes fokus på, hvordan kommunen får borgerne til at bruge selvbetjeningsløsningerne. Herudover skal der sættes fokus på kvaliteten af selvbetjeningsløs-

ningerne, både set for brugernes side, men også så oplysningerne bruges bedst muligt i den efterfølgende sagsbehandling. Endelig skal arbejdet sikre, at kommunen høster de økonomiske gevinster ved selvbetjening samtidig med, at borgerne fortsat er tilfredse med kommunens borgerservice.

Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2014 Målsætning

Resultatkrav

Borger- og Erhvervsservice

Kommunens hjemmeside

Kommunen løser sine opgaver effektivt og brugervenligt

Gladsaxe Kommune skal til en hver tid leve op til kravene i

blandt andet ved at stille gode selvbetjeningsmuligheder til

den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliserings-

rådighed på gladsaxe.dk eller borger.dk.

strategi på området.

Borger- og Erhvervsservice

Virksomhedernes tilfredshed

Erhvervslivet er vigtigt for Gladsaxe Kommune. Det er med

Virksomhedernes tilfredshed med kommunens erhvervsser-

til at sikre kommunens økonomiske grundlag gennem sel-

vice skal være mindst 90 procent i 2014.

skabsskatter og arbejdspladser for kommunens borgere. Virksomhederne skal opleve, at kommunen er imødekommende og leverer en kvalificeret og effektiv service. Virksomheden Gladsaxe Kommune

Likviditet

Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk

Den gennemsnitlige likviditet skal i 2014 være mindst 2.500

planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og ind-

kroner pr. indbygger svarende til 150 millioner kroner.

tægter.

17


Anlæg Der er afsat 56,6 millioner kroner på Økonomiudvalgets anlægsbudget i 2014. Anlæg millioner kroner (netto)

2014

Pulje til PPV og energiforbedringer

43,3

Takstfinansierede tilbud, bygningsvedligeholdelse

5,4

Integreret energiprojekt, Gladsaxe Sportscenter

4,5

It-køb

3,5

Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter

2,9

Redningsberedskab, brandsprøjte

2,3

Pulje til energirenoveringer

2,0*)

Gladsaxe i vækst

2,0

Pulje til lokal regnvandsafledning ved kommunale ejendomme

0,5

Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme

*)

18

18

0,2

Salg af skoler med videre

-10,0*)

I alt

56,6

Helt eller delvist nye anlægsmidler i 2014.


Økonomiudvalget

Aktivitetstal Antal personlige henvendelser i Borgerservice År Antal

2012

Forventet 2013

Skøn 2014

36.163

32.000

29.000

Oversigt over antal medarbejdere, deres sygefravær og personaleomsætningen Område

Sygefravær i procent

4)

Antal årsværk

Personaleomsætning 3) i procent

2012

20131)

2011

2012

2011

2012

Administration

3,4

3,3

18,0

14,4

648

646

643

Træning og Pleje

6,1

6,2

17,1

15,2

1.248

1.267

1.279

Daginstitution

6,4

6,2

21,5

21,4

1.256

1.242

1.176

Psykiatri og Handicap

5,2

5,7

18,4

14,8

509

505

508

Skoler

4,7

4,8

11,8

10,6

1.179

1.148

1.165

Rengøring

5,9

5,9

5,5

6,8

188

178

177

Øvrige driftsområder

4,5

4,3

Gladsaxe Kommune i alt

5,3

5,3

2014

5,12)

2013

14,4

10,2

739

738

651

14,8

13,7

5.767

5.724

5.599

1)

Sygefraværsprocenten for 2013 er baseret på det faktiske fravær for januar til august 2013 og det forventede fravær for september til december 2013. 2) Der foreligger ikke fraværsdata for 2014. Måltallet for sygefravær i kommunestrategien er på 13,2 arbejdsdage, hvilket svarer til 5,1 procent. 3) Personaleomsætningen er beregnet som gennemsnittet af tilgangen og afgangen i forhold til gennemsnitlig antal ansatte i starten og slutningen af året. Populationen er månedslønnet ekskl. medarbejdere i løntilskudsjob. 4) Opgjort pr. juni i de pågældende år. Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndata – KRL.

19


Børne- og Undervisningsudvalget Området omfatter undervisning af børn og unge, skolefritidsordninger, dagtilbud, dagpleje og klubber, børnesundhed, udsatte børn og unge samt specialtilbud til børn og unge.

Nye tiltag og budgetændringer for 2014 Skolereform Regeringen har vedtaget en ny skolereform, som træder i kraft fra skoleåret 2014/2015. Reformen lægger op til et løft af folkeskolen, hvor eleverne blandt andet får flere undervisningstimer, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp og et tættere samspil mellem skole og fritid. I Gladsaxe er vi godt i gang med at få reformens ord omsat til virkelighed. Målet er at skabe en sammenhængende og varieret dag for alle børn og unge. Der er fokus på at styrke fagligheden gennem en fælles faglig kvalitetsmodel og et godt og udviklende læringsmiljø. På den baggrund integreres fritidsklubberne i skolen, således at arbejdet med børnene i skolen og i fritiden i højere grad understøtter og supplerer hinanden. Der arbejdes også for et sammenhængende ungdomsliv ved at skabe et stærkt og attraktivt ungdomsmiljø, hvor alle unge har lyst til at komme, og hvor de parter, der arbejder i ungeområdet, – for eksempel skoler, ungdomsklubber, foreningslivet med flere – indgår i et forpligtende samarbejde om de unge. Endelig er det en målsætning, at pædagoger tilknyttes alle klassetrin.

20

20

Skolereformen finansieres ved omprioritering inden for skoleområdets samlede økonomiske ramme – med de tillæg, der følger af økonomiaftalen 2014 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Skoleområdets økonomiske ramme er i 2014 på 490 millioner kroner. Hertil afsættes yderligere 4,7 millioner kroner i 2014, 7,1 millioner kroner fra 2015-2016 og 6,0 millioner kroner fra 2017 og de følgende år. It infrastruktur på Skoleområdet For at sikre elevernes adgang til digitale ressourcer, har Gladsaxe Kommune lagt planer for opdatering af skolernes netværk frem mod 2014. Der laves ny kabling til det trådløse netværk, således at eleverne kan få adgang til internet overalt på skolerne. Netværket er planlagt, så hver elev kan bruge to elektroniske enheder samtidig (computer, tablet, mobiltelefon mm) – og så det let kan opgraderes til den dobbelte kapacitet, hvis det bliver nødvendigt. Udgiften til opgraderingen er 6,1 millioner kroner, som er finansieret af uforbrugte driftsmidler fra 2013.


Figur 4. Børne- og Undervisningsudvalget samlede nettodriftsbudget udgør 1.305 millioner kroner i 2014

268 Støttekrævende børn og unge

Skoler 541

Børne- og Undervisningsudvalget

Dagtilbud 381

Sundhed 36

80 Familie og rådgivning

Figur 4. Børne- og Undervisningsudvalget samlede nettodriftsbudget udgør 1.305 millioner kroner i 2013.

Børneintra på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet ønsker Gladsaxe Kommune at tilbyde forældre digital kommunikation. Forældrene vil få adgang til relevante oplysninger fra børnehusene, samt mulighed for at udveksle beskeder via et forældreintranet. Planen er at påbegynde udrulningen af et sådant intranet i løbet af 2014. Der er i 2014 afsat 2,7 millioner kroner til etablering af intranetsystemet. Den årlige drift på 0,5 millioner kroner finansieres indenfor Dagtilbudsområdets ramme. Profilinstitutioner i Høje Gladsaxe Dagtilbuddene Lundegården og Hyldegården samarbejder som profildagtilbud under overskriften 'Børn i bevægelse i Høje Gladsaxe'. Formålet hermed er at tiltrække nye børn og forældre til Lundegården og Hyldegården. Der afsættes 0,6 millioner kroner i 2015 og 2016 til profilmedarbejdere i de to børnehuse for at fremme målet. Midlerne muliggør, at dagtilbud-

dene i langt højere grad end i dag kan indtænke lokalområdet og det offentlige rum til realisering af de planlagte profilaktiviteter. Ordningen evalueres i foråret 2015 i forhold til, om midlerne bruges optimalt til realisering af profilaktiviteterne. Pulje til flere toiletter på skolerne Der er foretaget en gennemgang af samtlige elevtoiletter på skolerne. På en række skoler er der behov for renovering af eksisterende toiletfaciliteter, da de er utidssvarende. På et antal skoler er der yderligere behov for at etablere flere toiletrum blandt andet med baggrund i stigende elevtal. Der er i budgettet afsat en pulje på 9,5 millioner kroner i 2014 til etablering og renovering af toiletter på skolerne.

21


Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2014 Målsætning

Resultatkrav

Børne- og ungeområdet

Uddannet personale i dagtilbud

Dagtilbuddene skal fremme børnenes trivsel, udvikling og

Andelen af pædagogisk uddannet personale skal stige. Målet

læring gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte

i 2014 er, at 70 procent af personalet skal være pædagogisk

aktiviteter, og sammen med forældrene skal de sikre en god

uddannet.

overgang til skolen. Professionelt uddannet personale er af stor betydning for kvaliteten af lærings- og udviklingstilbuddene. Børne- og ungeområdet

Unge i ungdomsuddannelser

Undervisningen skal være med til at øge den enkelte elevs

Andelen af unge, der fortsætter i ungdomsuddannelse efter

lyst til og mulighed for at fortsætte sin uddannelse efter

folkeskolen, skal stige. I 2014 skal andelen af unge, der fort-

folkeskolen for eksempel i et gymnasialt tilbud eller en er-

sætter i ungdomsuddannelse være 94 procent.

hvervsuddannelse. Det er vigtigt at motivere elevernes lyst til at uddanne sig i fortsættelse af skolen. Børne- og ungeområdet

Sprogvurdering

At tale og forstå dansk er en væsentlig forudsætning for

Andelen af tosprogede skolestartere, der har behov for sup-

vellykket integration. En tidlig sprogstimulering og særlig

plerende undervisning i dansk som andetsprog, skal reduce-

indsats i dagtilbuddene skal bidrage til, at tosprogede børn

res. I 2014 skal andelen være faldet til 50 procent.

får en bedre skolestart. Det er et mål, at alle børn skal kunne tale og forstå dansk, når de kommer i skole. Tværgående målsætning

9. klasseelevers helbred

Gladsaxe Kommune lægger vægt på forebyggende arbejde

Andelen af 9. klasseelever, som angiver at have et godt eller

på børne- og ungeområdet og iværksætter indsatser, der har

virkelig godt selvvurderet helbred, skal være stigende over de

et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Det forebyg-

kommende år. I 2014 skal andelen være 83 procent.

gende arbejde skal betyde, at færre unge er daglige rygere og at en stadig større andel af de unge i Gladsaxe Kommune har godt eller virkelig godt selvvurderet helbred.

22

22


Børne- og Undervisningsudvalget

Anlæg Der er afsat 84,9 millioner kroner på Børne- og Ungeudvalgets anlægsbudget i 2014. Anlæg millioner kroner (netto)

2014

Ny skolestruktur, Høje Gladsaxe/Marielyst, ombygninger med videre

31,2

Mørkhøj Skole, masterplan etape 2

10,1

Etablering og modernisering af toiletter på skolerne

9,5*)

Idrætsfaciliteter, Gladsaxe Skole

8,0

Pulje til funktionsændringer, faglokaler

5,4

Renovering af ældre dagtilbud

5,3

Motorværksted, Gladsaxe Ungdoms og Uddannelsescenter

4,5

Etablering af børneintra på dagtilbudsområdet

2,7*)

Pulje til udearealer, skoler

2,4

Pulje til udearealer, dagtilbud og klubber

2,0

It til skolerne

1,9

Udskiftning røntgenapparat

1,0

Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede tilbud

0,9

I alt *)

84,9

Nye anlægsmidler i 2014.

Aktivitetstal

Figur 5. Prognose over antallet af 0-6 årige i Gladsaxe Kommuners institutioner.

Figur 5. Prognose over antallet af 0-6 årige i Gladsaxe Kommunes institutioner.

3.000 2.500 2.000 0-2 årige 3-6 årige

1.500 1.000 500

20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25 20 26 20 27

0

23


Nøgletal

Resultat 2012 Forventet 2013

Skøn 2014

Antal indskrevne børn Dagpleje

185

191

168

Antal indskrevne børn 0-2 årige

1.432

1.386

1.385

Antal indskrevne børn 3-6 årige

2.564

2.567

2.556

Antal indskrevne børn Fritidsklub

2.466

2.499

2.472

916

951

877

Dækningsgrad for 0-årige inkl. dagpleje

10,9%

13,6%

10,9%

Dækningsgrad for 1-årige inkl. dagpleje

88,3%

89,2%

88,3%

Dækningsgrad for 2-årige inkl. dagpleje

91,7%

90,5%

91,7%

Dækningsgrad for 3-årige

94,1%

96,4%

94,1%

Dækningsgrad for 4-årige

97,7%

96,7%

97,7%

Dækningsgrad for 5-årige

83,0%

83,4%

83,0%

Dækningsgrad for 6-årige

11,5%

12,1%

11,5%

Dækningsgrad for Fritidsklub

76,5%

73,6%

76,4%

Dækningsgrad for Ungdomsklub

26,6%

27,0%

26,8%

22,5

22,6

22,8

21,3%

21,1%

21,0%

Antal indskrevne børn Ungdomsklub

Klassekvotient bh. klasse til 9. klasse Andel af privatskoleelever Antal anbragte børn uden for hjemmet, heraf:

127

134,1

122

Antal børn i familiepleje

61

70,2

58

Antal børn i andre anbringelser

66

63,9

64

Bemærkning: Dækningsgrad angiver hvor mange af kommunens børn, der går i institution.

Samlede bruttoudgifter pr. barn, kroner pr. år Folkeskoleelev

24

24

Resultat 2012 Forventet 2013

Skøn 2014

58.910

62.547

62.905

Dagplejen

156.719

171.298

179.121

0-2 årige børn

146.066

155.516

157.331

3 år til skolestart

97.089

95.859

98.292

SFO

53.637

56.436

55.353

Fritidsklub

23.082

25.327

24.673

Ungdomsklub

15.869

17.412

16.963


Seniorudvalget

Nye tiltag og budgetændringer for 2014 Turkøbsordning for seniorer og andre velfærdsinitiativer De ældre borgere i Gladsaxe Kommune skal have en god og aktiv hverdag. Derfor igangsættes en turkøbsordning, hvor man sammen med andre ældre borgere kan blive kørt i bus til et indkøbscenter. Herudover styrkes indsatsen over for pårørende, og der iværksættes tiltag, der skal forebygge ensomhed blandt hjemmeboende borgere og medicingennemgang på seniorcentrene. Til velfærdsinitiativerne afsættes der en million kroner årligt fra 2014. Hovedrengøring en gang om året Der er behov for at yde supplerende rengøringshjælp til en række af Gladsaxe Kommunes borgere, der i dag modtager hjælp til rengøring. Derfor bliver der nu indført en årlig hovedrengøring for borgere med særligt behov. Der er afsat en million kroner årligt fra 2014 til denne ordning. Bedre velfærd med ny teknologi For at give borgerne en nemmere hverdag og mere selvbestemmelse over eget liv, er der stort fokus på udvikling af velfærdsteknologi. Gladsaxe Kommune vil derfor også i 2014 løbende afprøve og vurdere nye teknologiske muligheder.

Seniorudvalget

Området omfatter træning, pleje og rehabilitering til Gladsaxe Kommunes borgere. Herunder driften af kommunens seniorcentre, Træningscenter Gladsaxe og ældrevenlige boliger samt udgifter til hjælpemidler.

I 2014 vil Gladsaxe Kommune blandt andet forbedre nøglesystemet i Hjemmeplejen. Borgere som har nødkald, og dermed kan tilkalde hjælp, hvis de skulle få behov for det, har en nøgleboks med en nøgle til boligen, sådan at hjemmeplejen kan komme ind. Dette system afløses nu af et elektronisk låsesystem, som gør at hjemmehjælperen kan åbne med sin mobiltelefon, og nøgleboksen kan derfor afskaffes. Systemet er både mere sikkert og lettere at håndtere end det nuværende. Herudover har Gladsaxe Kommune været med til at udvikle et træningsprogram, som betyder, at det fremover bliver muligt for borgerne i Gladsaxe at få individuelle, tilpassede træningsprogrammer, der kan vises på en mobilenhed. Dermed vil borgere, der har brug for genoptræning, få bedre muligheder for at få den mest optimale træning. Der er i alt afsat tre millioner kroner årligt til afprøvning og indførelse af velfærdsteknologi i Gladsaxe. Styrket indsats for borgere med demens Borgere med demens skal have den bedst mulige træning, pleje og omsorg. Gladsaxe Kommune ønsker at opprioritere indsatsen for borgere med demens, der bor i skærmet bolig på kommunens seniorcentre. Der afsættes derfor 1,5 millioner kroner i både 2014 og 2015 til denne indsats, herunder til medarbejderressourcer.

25


Hjælpemidler og vederlagsfri fysioterapi 52

Pensionistrejser og kurser 7

535 Træning, pleje og rehabilitering Figur 6. Seniorudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 594 millioner kroner i 2014.

Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2014 Målsætning

Resultatkrav

Ældre

Seniorcentre

Kommunens seniorcentre skal yde en service af høj kvalitet.

Forholdene på Gladsaxe Kommunes seniorcentre skal vurde-

Brugere og pårørende skal opleve, at den faglige kvalitet er i

res som tilfredsstillende ved mindst 90 procent af de social-

orden, og at der hele tiden arbejdes på at udvikle kvaliteten

og sundhedsfaglige tilsyn i 2014.

af den service kommunen yder. Ældre

Hjemmehjælp – personlig pleje

Der skal være høj tilfredshed med Gladsaxe Kommunes

Brugernes tilfredshed med hjemmehjælp (personlig pleje)

hjemmehjælp til hjemmeboende pensionister, hvad angår

skal stige. Brugernes tilfredshed skal være 85 procent i 2014.

kvalitet og service. Gladsaxe Kommune undersøger derfor brugernes tilfredshed for at få viden om i hvor høj grad, tilbuddene lever op til forventningerne. Sundhed og forebyggelse

Sygehusliggedage

Gladsaxe Kommune ønsker at medvirke til, at borgerne

Antallet af sygehusliggedage om året for færdigbehandlede

kommer hurtigt hjem, når de er lægeligt færdigbehandlede

patienter over 65 år i Gladsaxe, skal falde. I 2014 skal gen-

på hospitalet.

nemsnittet af sygehusliggedage for færdigbehandlede patienter over 65 år være på højst 0,1 dag.

Anlæg Der er afsat 2,6 millioner kroner på Seniorudvalgets anlægsbudget i 2014.

26

26

Anlæg millioner kroner (netto)

2014

Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer

2,0

It-omsorgssystem

0,5

I alt

2,6


Seniorudvalget

Aktivitetstal Figur 7: Forventet udvikling i antallet af ældre borgere fra 2014 til 2027.

Figur 7: Forventet udvikling i antallet af ældre borgere fra 2014 til 2027

14.000 2.028

12.000 10.000

1.700

8.000 6.000 4.000

11.642

85+-årige 65-84-årige

9.253

2.000 0 2014

2028

Kilde: Befolkningsprognose 2013-2028, Gladsaxe Kommune juni 2013 (samlet befolkning i 2014 er 66.371) Den samlede andel af borgere over 65 år forventes at stige i perioden fra 2014 til 2028. I 2014 udgør denne aldersgruppe 14 procent af den samlede befolkning i Gladsaxe Kommune. I 2027 vil borgere over 65 år udgøre 17 procent. I perioden 2014-2027 forventes antallet af borgere mellem 65 og 84 år at stige med 26 procent. Til sammenligning forventes antallet af borgere 85+ år at falde med 7 procent i perioden. Der bliver dermed flere, men også yngre ældre i de kommende år.

27


Nøgletal

Resultat 2012

Forventet 2013

Skøn 2014

1.630

1.554

1.554

4

4,1

4,1

573

573

573

80

80

80

1.292

1.234

1.234

- Antal specialiserede genoptræningsforløb udført af regionen for kommunens regning

229

206

206

- Andel specialiseret genoptræning

0,15

0,14

0,14

- Personlig pleje og praktisk hjælp, dag

343

348

348

- Personlig pleje og praktisk hjælp, aften og weekend

429

399

399

Antal modtagere af hjemmepleje1 Gennemsnitlig timer pr. modtager Antal plejeboliger, heraf - Permanente boliger - Midlertidige pladser og genoptræningspladser Antal genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse i alt, heraf 2 - Antal almene genoptræningsforløb udført på genoptræningscentret

Timepris for hjemmehjælp 3

1

Det forventede antal modtagere af hjemmehjælp i 2013 og skønnet for 2014 er opgjort som det faktiske antal modtagere af hjemmehjælp i august 2013. 2 Forventet antal genoptræningsforløb i 2013 og skønnet for 2014 er opgjort som det faktiske antal genoptræningsforløb i første halvår 2013 ganget med to for at fremskrive til helårstal. 3 Timeprisen vedtages en gang om året. Priserne for 'Forventet 2013' og 'Skøn 2014' er gældende for 1. april 2013 til 31. marts 2014.

28

28


Forebyggelses-, Sundhedsog Handicapudvalget

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Området omfatter kommunens opgaver for voksne borgere med psykiske og fysiske handicaps og psykisk syge, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, enkeltydelser, boligstøtte, boligsikring samt sundhed og frivilligt socialt arbejde. Nye tiltag og budgetændringer for 2014 Det nære sundhedsvæsen Der afsættes to millioner kroner årligt fra 2014 til indsatser på sundhedsområdet. Midlerne skal anvendes til at styrke den patientrettede indsats overfor kronisk syge borgere samt til at forbedre tværgående forløb mellem hospital, kommune og praktiserende læger. Anvendelsen af midlerne skal drøftes i regi af de nye sundhedsaftaler mellem kommuner og region. Opsporing af unge med psykiske lidelser Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalget ønsker at sætte fokus på tidlig opsporing af unge med psykiske problemer. En tidlig indsats overfor unge psykisk sårbare borgere skal sikre, at den unge får den nødvendige behandling, men det er også vigtigt, at den unge får hjælp til at bryde isolationen, skabe netværk, og får støtte til at fungere i og fastholde egen bolig. Der er i budgettet for 2014-2017 afsat 0,4 millioner kroner årligt til en tidlig opsporing af og indsats overfor unge med psykiske problemer. Gladsaxe Kommune benytter en rehabiliterende tilgang for at støtte borgerne i deres egen udvikling. En opsporende indsats overfor unge med psykiske problemer er i tråd med Gladsaxe Kommunes 2020-Plan for det psykosociale område. Planen kan læses på gladsaxe.dk under Psykiatri og Handicap.

Ombygning af boliger for borgere med handicap Borgere med fysiske og psykiske handicap skal have mulighed for at leve et liv, så tæt på det 'normale' som muligt. Derfor iværksættes en storstilet ombygningsplan af Kellersvejområdet, der vil sikre 130 tidssvarende boliger for borgere med handicap. Boligerne og tilhørende faciliteter vil kunne rumme borgere med ganske forskellige behov for støtte og udfoldelsesmuligheder. Borgernes ønsker og forslag er blevet drøftet på dialogmøder med borgere og pårørende. Gladsaxe Kommune er en stor udbyder af botilbud til handicappede – både til Gladsaxeborgere og andre kommuners borgere. Planen skal derfor også sikre, at kommunens tilbud også i fremtiden er konkurrencedygtige både hvad angår pris, fagligt indhold og boligstandard, herunder ved at boligerne har eget toilet. Der er afsat tre millioner kroner i 2014 til udarbejdelse af en konkret ombygningsplan. Psykiatrisk lægekonsulent Rusmiddelcenteret deltager i perioden 2012 2015 i et projekt vedrørende systematisk screening, udredning og behandling af psykiske lidelser hos borgere med stofmisbrug. Projektets formål er med udgangspunkt i en rehabiliterende tankegang at undersøge, om direkte adgang til psykiatrisk ekspertise i rusmiddelbehandlingen, kan sikre en samtidig behandling af den psykiske problemstilling og det skadeligt forbrug af

29


Figur 8. Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 592 millioner kroner i 2014.

Beskyttet beskæftigelse og aktivitetsog samværstilbud Psykosocial indsats Sundhed og 44 33 36 Fysisk handicappede frivilligt socialt arbejde 41 Boligsikring, boligydelse 101 og andre personlige ydelser 73 Psykisk handicappede

264 Medfinansieringsbidrag Figur 8. Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 592 millioner kroner i 2014.

rusmidler, og dermed et mere helhedsorienteret tilbud til borgeren. På baggrund af konkrete erfaringer fra projektet indarbejdes metoden i Rusmiddelcenterets faste tilbud. Fremover udvides tilbuddet til at omfatte samtlige borgere, der efter forudgående screening og udredning vurderes at kunne have gavn af tilbuddet om psykiatrisk udredning/diagnostisering.

Der er afsat 0,5 millioner kroner årligt fra 2015 og frem til fortsættelse af ordningen med psykiatrisk lægekonsulent i Rusmiddelcenteret.

Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2014 Målsætning

Resultatkrav

Voksne med særlige behov

Sociale tilbud til voksne

Gladsaxe Kommune har en række sociale bo- og dagtilbud

Forholdene på Gladsaxe Kommunes sociale tilbud til voksne

tilbud til handicappede og sindslidende, der benyttes af

skal vurderes som tilfredsstillende ved mindst 90 procent af

borgere fra både Gladsaxe og andre kommuner. Tilbuddene

de social- og sundhedsfaglige tilsyn.

skal være af høj kvalitet. Bo- og dagtilbuddene skal med et udviklende perspektiv løbende tilpasses borgernes behov og ønsker. Sundhed og forebyggelse

Genindlæggelser på sygehus

Forebyggelse og rehabilitering har fokus på at undgå uhen-

Andelen af gladsaxeborgere over 65 år, der efter udskrivning

sigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser på hospital

fra sygehus genindlægges indenfor 30 dage, skal fastholdes

og på at understøtte den enkeltes livskvalitet og selvhjul-

på 6,1 procent.

penhed. Voksne med særlige behov

Brugertilfredshed med de sociale tilbud på handicapområdet

En brugerundersøgelse i 2008 viste gennemgående en høj

Brugernes tilfredshed med de sociale tilbud på handicapom-

grad af tilfredshed. Kvaliteten af de lokale bo- og dagtilbud

rådet skal være mindst 92 procent i 2014.

skal udvikles for at tilgodese flere borgeres behov.

30

30

Voksne med særlige behov

Brugertilfredshed med de sociale tilbud på det psykosociale

En brugerundersøgelse i 2008 viste gennemgående en høj

område

grad af tilfredshed. Kvaliteten af de lokale bo- og dagtilbud

Brugernes tilfredshed med de sociale tilbud på det psykoso-

skal udvikles for at tilgodese flere borgeres behov.

ciale område skal være mindst 85 procent i 2014.


Forebyggelses-, Sundhedsog Handicapudvalget

Anlæg Der er afsat 5,8 millioner kroner på Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets anlægsbudget i 2014. Anlæg millioner kroner (netto)

*)

2014

Forundersøgelse, om- og nybygning på Kellersvej

3,0*)

Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer takstfinansierede tilbud

1,9

Tilbygning til Catrinegården, forundersøgelse

0,5*)

Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke-takstfinansierede tilbud

0,4

I alt

5,8

Nye anlægsmidler i 2014

31


Aktivitetstal

Figur 9: Kroniske sygdomme – borgere i Gladsaxe sammenlignet med Region Hovedstaden

på befolkningen på–16borgere år og derover i 2010)sammenlignet med Region Hovedstaden Figur(baseret 9: Kroniske sygdomme i Gladsaxe (baseret på befolkningen på 16 år og derover i 2010) 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% Gladsaxe Andel Region Hovedstaden Andel

2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Hjerte-karsygdomme

Diabetes

KOL

Kræft

Kilde: Sundhedsprofil for region og kommuner 2010, Region Hovedstaden, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, 2010. Figur 10: Antal sygehusindlæggelser i Gladsaxe og andel borgere indlagt på sygehus i Gladsaxe sammenlignet med Region Hovedstaden (alle borgere)

Figur 10: Antal sygehusindlæggelser i Gladsaxe og andel borgere indlagt på sygehus i Gladsaxe sammenlignet med Region Hovedstaden (alle borgere) 14,40% 14,20% 14,00% 13,80%

Gladsaxe Antal Region Hovedstaden Andel

13,60% 13,40% 13,20% 13,00%

2012

2011

Kilde: Data fra eSundhed og statistikbanken.dk

32

32

2010


Forebyggelses-, Sundhedsog Handicapudvalget Nøgletal

Resultat 2012

Forventet 2013

Skøn 2014

80

74

77

132

137

137

10

18

14

103

117

117

Antal unge og voksne i behandling for afhængighed af stoffer og alkohol1 Behandling i Gladsaxe Kommunes rusmiddelcenter - Stofmisbrugsbehandling 18-29 år - Stofmisbrugsbehandling 30+ år - Alkoholbehandling 18-29 år - Alkohol 30+ år Behandling andre steder - Alkohol 18-29 år

6

8

6

130

123

120

- Antal borgere med støtte i eget hjem

210

215

220

- Antal borgere i botilbud

248

238

240

- Dagtilbud

226

225

225

- Botilbud

235

218

218

- Alkohol 30+ år Antal borgere med støtte i eget hjem og i botilbud2

Gladsase Kommunes køb af pladser for voksne med særlige behov

Pladser på udvalgte bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov, herunder i parantes andel pladser købt af Gladsaxe i 2012 Udviklingshæmmede - Kellersvej 8-9, botilbud

48 (28%)

48

48

- Kellersvej 10, botilbud

60 (15%)

60

60

- AktivitetsCenter Kellersvej, dagtilbud

122 (16%)

122

122

23 (28%)

23

23

- Kellersvej 6, botilbud

24 (32%)

24

24

- Kellersvej 6, dagtilbud

8 (33%)

8

8

5 (0%)

5

5

24 (38%)

24

30

20 (16%)

20

20

- Cathrinegården, botilbud Autister

- Skovdiget, botilbud Sindslidende - Nybrogård, botilbud (inklusiv seks refugiepladser) Hjemløse misbrugere - Tornehøjgård, botilbud 1)

Tallene for 2013 på misbrugsområdet angiver forventet antal borgere på helårsniveau beregnet ud fra udviklingen i første halvår 2013 2) Tallene for 2012 er opgjort ved udgangen af 2012. Tallene for 2013 er opgjort august 2013

33


Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Området omfatter aktivering, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension, integration af flygtninge og indvandrere samt visse sociale udgifter.

Nye tiltag og budgetændringer for 2014 Flere praktikpladser til unge Analyser har vist at unge, som starter voksenlivet på forsørgelse, har en større risiko for at være i forsørgelse i længere perioder af livet. I Gladsaxe Kommune er der 63 unge (18-29 år) kontanthjælpsmodtagere, som ikke har fundet praktikplads. Derudover er der en gruppe, som endnu ikke er fyldt 18 år, som ligeledes mangler en uddannelsespraktikplads og derfor er potentielle kontanthjælpsmodtagere. Gladsaxe kommune intensiverer derfor indsatsen for at hjælpe unge, som har afsluttet et grundforløb på en erhvervsuddannelse, med at finde en læreplads. Indsatsen vil bestå af både virksomhedsopsøgende arbejde samt en øget og koordineret indsats direkte rettet mod de unge uden praktikplads. For at sikre en målrettet og intensiv indsats ansættes en uddannelsespraktikkoordinator, og det forventes, at indsatsen vil sikre, at 24 unge vil få en læreplads. Det vil både give de unge øget livskvalitet og medføre en reduktion i udgifter til forsørgelse og aktivering af de unge. Det forventes, at der kan opnås en årlig besparelse på 1,24 millioner kroner.

34

34

Job på særlige vilkår Det indgår som en del af kommunestrategien, at borgere med særlige behov får øget livskvalitet blandt andet ved at blive en del af det ordinære arbejdsmarked. Derfor ansættes en jobkonsulent i Jobcenteret i en toårig periode for at sikre, at der etableres flere skånejob, fleksjob og beskyttet beskæftigelse til borgere med behov for job på særlige vilkår. Ud over at understøtte kommunens handicappolitik forventes indsatsen at medføre en reduktion i udgifterne til forsørgelse af de personer, som kommer i beskæftigelse på 0,2 millioner kroner årligt i 2014 og 2015. Jobrotation Jobrotationsprojekter, hvor ledige ansættes i en virksomhed som vikarer, mens virksomhedens fastansatte medarbejdere opkvalificerer sig, har vist sig at have en stor beskæftigelseseffekt. De ledige kommer i arbejde, og samtidig hæves de beskæftigedes uddannelsesniveau. Jobcenteret ansætter to jobkonsulenter, som skal etablere jobrotationsprojekter. Konsulenterne skal sikre, at 20 borgere på arbejdsløshedsdagpenge deltager i rotationsprojekter. Udgifterne til jobrotationsprojekterne er fuldt finansieret af staten. Det forventes, at forsørgelsesudgifterne vil reduceres med knap 3 millioner kroner årligt fra 20142016.


Figur 11. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 704 millioner kroner i 2014.

A-Dagpenge 129 Integration af flygtninge og ind- vandrere

Aktivering af ledige 27

180 Kontanthjælp og forrevalidering

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Førtidspension 198

Øvrige driftsudgifter 13

48 Udgifter til ansatte i løntilskud 4 Revalidering

23 Ressourceydelse 73 9 Sygedagpenge

Figur 11. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 704 millioner kroner i 2014.

Kontanthjælpsreform Regeringen har i april 2013 indgået en bred politisk aftale om en ny kontanthjælpsreform 'Flere i uddannelse og job'. Et af de centrale punkter i aftalen er, at unge har ret og pligt til uddannelse. Regeringen afskaffer i den sammenhæng kontanthjælpen for unge under 30 år uden uddannelse og indfører i stedet en ny ydelse – uddannelseshjælp – der svarer til Statens Uddannelsesstøtte (SU). Reformen betyder, at det nuværende matchgruppesystem for alle kontanthjælpsmodtagere afskaffes. Matchgruppesystemet er blevet kritiseret for især at fastholde de svageste kontanthjælpsmodtagere i passivitet. I stedet skal alle modtagere af kontanthjælp fremover omfattes af en 'aktiv indsats'.

Der skal iværksættes en særlig indsats for unge enlige forsørgere. Det betyder blandt andet at den unge får ret til studiepakker med økonomisk hjælp til udgifter i forbindelse med uddannelsesstart. Desuden får unge enlige forsørgere ret til støtte og hjælp fra en særlig overgangskoordinator, så snart man kender tidspunktet for uddannelsesstarten. For de unge, der har en ungdomsuddannelse vil indsatsen være som de øvrige kontanthjælpsmodtagere over 30 år, hvor indsatsen vil være fokuseret på, om borgeren er jobparat eller aktivitetssparat. Kontanthjælpsreformen træder i kraft den 1. januar 2014.

35


Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2014 Målsætning

Resultatkrav

Beskæftigelsesområdet

Udgifter til forsørgelse

Gladsaxe Kommune vil arbejde for at flest mulige af kom-

Kommunens udgifter til forsørgelsesydelser pr. indbygger

munens borgere er selvforsørgende og at kommunens ud-

i alderen 16 - 66 år skal i 2014 ligge under gennemsnittet

gifter til forsørgelse ikke stiger i de kommende år. Samtidig

blandt sammenlignelige kommuner. I 2012 var Gladsaxes

vil der være fokus på at nedbringe antallet af lange syge-

udgifter til forsørgelsesydelser 13.164 kroner pr. borger

fraværsforløb.

16-66 år. For de sammenlignelige kommuner var tallet 13.968 kroner.

Beskæftigelsesområdet

Selvforsørgende unge under 30 år

Gladsaxe Kommune vil øge andelen af selvforsørgende unge

Jobcenter Gladsaxe skal fortsat ligge i den bedste fjerdedel

under 30 år, da denne gruppe har mange år foran sig på ar-

blandt sammenlignelige kommuner målt i forhold til den la-

bejdsmarkedet. Gladsaxe Kommune vil derfor arbejde for at

veste andel unge ledige (16 - 29 år) i forhold til den samlede

unge kommer i ordinær uddannelse eller job.

befolkning i alderen 16 - 29 år.

Tværgående målsætning

Ledighedsgraden for efterkommere af indvandrere

En af de vigtigste forudsætninger for vellykket integration er

Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og

tilknytning til arbejdsmarkedet. I Gladsaxe Kommune er det

efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande skal være

målet, at indvandrere og efterkommere har den samme grad

uændret i 2013 og falde i 2014 og frem. I 2014 skal forskellen

af tilknytning til arbejdsmarkedet som etniske danskere.

være på 4,0 procentpoint.

Beskæftigelsesområdet

Antallet af virksomhedspraktikker og løntilskudsjob

Ledige borgeres arbejdsmarkedsparathed øges ved en ak-

Antallet af borgere i virksomhedspraktikker og løntilskud

tiv beskæftigelsesindsats. Derfor skal Gladsaxe Kommune

skal i en treårig periode frem til 2014, stige til 479. Der søges

fortsat arbejde for, at en stor andel af ledige deltager i en

etableret flest mulige pladser i det private erhvervsliv.

relevant beskæftigelsesindsats, der kan hjælpe den ledige tilbage i arbejde.

Anlæg Der er ikke afsat budget til anlæg på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2014.

36

36


Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Aktivitetstal Nøgletal

Resultat 2012

Forventet 2013

Skøn 2014

- Dagpengemodtagere

1.208

1.164

1.163

- Kontanthjælpsmodtagere

1.670

1.888

1.846

39

36

36

- Sygedagpengemodtagere

695

644

654

- Løntilskud

400

417

415

- Ledighedsydelse

112

127

101

18

20

25

Modtagere af forsørgelsesydelser, helårspersoner

- Revalidender

- Integrationsydelse - Førtidspensionister

2.441

2.351

2.275

6.583

6.647

6.515

20,9%

21,1%

20,7%

-Dagpenge1

2.969

3.266

3.266

- Kontanthjælp

3.408

3.527

3.527

65

72

72

1.668

1.727

1.727

331

393

393

I alt % af antal borgere 16-66 år, kroner Udgifter til forsørgelsesydelser pr. borger 16-66 år, kroner

- Revalidering - Sygedagpenge - Ledighedsydelse

4.752

4.841

4.841

Samlede udgifter

- Førtidspension

13.164

13.819

13.819

Sammenligningsgrundlag 2

13.968

14.457

14.457

9,3 %

9,8 %

9,8 %

Ledighedsprocent3 Gladsaxe Kommune

8,4 %

8,6 %

-

Region Hovedstaden

Kommuner med samme rammevilkår

10,3 %

10,5 %

-

Hele landet

10,0 %

10,1 %

-

1)

I 2013 får Gladsaxes Kommune refunderet udgifterne fra staten fuldt ud de første fire uger. I 2012 var det de første otte uger. Sammenligningsgrundlaget består af Arbejdsmarkedsstyrelsens klynge af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. 3) Ledighedsprocenten angiver, hvor stor en andel dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere udgør af arbejdsstyrken. Den anførte procent medtager alle kontanthjælps- og dagpengemodtagere og afviger derfor fra andre offentliggjorte opførelser, som alene medtager for eksempel de mest arbejdsparate ledige. Tallene for 2013 er for første halvår af 2013. Der foreligger kun skøn for ledighedsprocenten for 2014 for Gladsaxe. 2)

37


Trafik- og Teknikudvalget Området omfatter vejvedligeholdelse, trafiksikkerhed, kollektiv trafik, vedligeholdelse af offentlige parker og grønne arealer, byggesagsbehandling, digitale kort på Gladsaxe Kommunes hjemmeside samt skadedyrsbekæmpelse.

Nye tiltag og budgetændringer for 2014 Kollektiv trafik Busomlægningerne i oktober 2012 har medført et stigende antal passagerer, og dermed indtægter, i kommunens lokale busdrift. Det giver mulighed for at øge driftsomfanget og forbedre busdriften. Der afsættes derfor 1,5 millioner kroner årligt i 2015-17 til yderligere forbedringer af den kollektive trafik i kommunen. De konkrete forbedringer, der vil træde i kraft i 2015, vil ske efter inddragelse af borgere og brugere samt erhvervsliv, blandt andet i Mørkhøj. Samtidigt indfører Gladsaxe Kommune en forsøgsordning i 2014-2015 med Movia’s flextur ordning. Flextur er et tilbud om kørsel fra dør til dør og et kollektivt alternativ til både busser og kørsel med taxa. Til forsøget er afsat 0,25 millioner kroner i både 2014 og 2015. I 2014 forbedrer Gladsaxe Kommune fremkommeligheden for linje 200S gennem optimeringer af trafiksignaler og vejombygninger. Projektet er støttet af Trafikstyrelsen og vil medføre kortere rejsetider og flere buspassagerer på linje 200S. Rekreative Gladsaxe Rekreative Gladsaxe er et af flere omdrejningspunkter i strategien for Gladsaxe i Vækst. Der afsættes 1,6 millioner kroner i 2014 samt 2,0 millioner kroner årligt i 2015 og 2016 til udbygning af de rekreative muligheder for borgerne i kommunens offentlige rum. Midlerne kan an-

38

38

vendes til etablering af motions- og aktivitetslegepladser for børn og voksne på blandt andre Søborg Torv og i Bagsværd samt kulturelle initiativer ved blandt andet Aldershvile Slotspark, der fremmer muligheder for leg, bevægelse og kulturel udfoldelse i kommunen. Der sker en tværgående koordinering af de forskellige indsatser mellem Trafik- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Placeringen af nye motions- og legepladser sker koordineret og på baggrund af undersøgelsen, 'GladsaxeLiv', der udføres af Gehl Architects. Undersøgelsen handler om kendetegn ved byens rum og anviser pejlemærker for, hvordan der kan skabes rammer for en levende by og det rekreative liv i Gladsaxe. Cykelstier og trafiksanering Med projekterne Gladsaxe Trafiksikkerhedsby, supercykelstien Farumruten og Vandledningsruten har Gladsaxe Kommune senest i 2013 realiseret vigtige projekter for at forbedre trafiksikkerhed og fremkommelighed for cyklister, herunder cyklende skolebørn. Dette arbejde fortsætter i den kommende budgetperiode 2014-2017 hvor Gladsaxe Kommune samlet har afsat cirka 25 millioner kroner til udbygning af cykelstier og supercykelstier, forbedringer for cyklende skolebørn samt trafiksaneringsprojekter.


Figur 12. Trafik- og Teknikudvalgets samlede nettodriftsbudget er på 86 millioner kroner i 2014.

Kortdata 1

47 Udfører vej- og friarealer

Trafik- og Teknikudvalget

Myndighed for byggesagsområdet ÷3

41 Myndighed for veje og friarealer

Figur 12. Trafik- og Teknikudvalgets samlede nettodriftsbudget er på 86 millioner kroner i 2014.

Gladsaxe Kommune ligger allerede i dag i top fem over de byer i Danmark, hvor flest borgere anvender cyklen som deres primære transportmiddel. Kommunens satsning de kommende år for at forbedre sikkerhed og tryghed for bløde trafikanter vil yderligere øge andelen af cyklister i kommunen. Dette vil være til gavn for trængslen på vejnettet, reduktion af CO2 udledning samt folkesundheden generelt. Samtidigt øges trafiksikkerheden for cyklister generelt og trygheden for cyklende skolebørn og deres forældre i særdeleshed.

Udbygningen af cykelstier omfatter anlæg af cykelstier på udvalgte kommunale fordelingsveje og vigtige skoleveje, etablering af en supercykelsti på Ring 4 i samarbejde med nabokommuner og Vejdirektoratet, trafiksaneringstiltag for at øge tryghed og trafiksikkerhed for skolebørn samt en videreudvikling af kommunens projekt Gladsaxe Trafiksikkerhedsby.

Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2014 Målsætning

Resultatkrav

Miljø og teknik

Invasive arter

Miljømæssig bæredygtighed handler om at sikre miljøet og

Udbredelsen af Bjørneklo skal i 2014 være reduceret med 40

beskytte naturen og den biologiske mangfoldighed. Kommu-

%. Reduktionen sker i forhold til den registrerede mængde

nen vil bekæmpe invasive arter.

Bjørneklo i vækstsæsonen 2009.

Miljø og teknik

Etablering af ramper og overkørsler

Tilgængeligheden for handicappede øges.

Der etableres ramper og overkørsler svarende til årligt yderligere 15 procent af de steder, som tilgængelighedsplanen har peget på.

39


Anlæg Der er afsat 28,3 millioner kroner på Trafik- og Teknikudvalgets anlægsbudget i 2014. Anlæg millioner kroner (netto)

2014

Vejvedligeholdelse af belægninger

16,8

Renovering af fortove

3,0

Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister

3,0

Pulje til anskaffelse af biler og maskiner

2,4

Rekreative Gladsaxe

1,5*)

Pulje til plejeplaner og naturprojekter

0,6

Supercykelstier, fortsat udbygning

0,5*)

Pulje til trafiksikkerhed, cyklende skolebørn

0,4

Renovering legepladser

0,1

I alt

28,3

*) Nye anlægsmidler i 2014

Aktivitetstal Nøgletal Antal modtagne byggesager

Skøn 2014

973

973

14.900

15.600

15.600

831

850

850

Ny asfalt på cykelstier, km og % af samlede km cykelstier

9,9 (5,8%)

7,5 (4,4%)

10,0 (5,9%)

Ny asfalt på kørerbaner, km og % af samlede km kørerbaner

2,4 (2,6%)

2,7 (2,9%)

4,0 (4,3%)

Renovering af fortove, km og % af samlede km fortove

5,6 (1,9%)

6,3 (2,1%)

8,3 (2,8%)

Antal rotteanmeldelser

40

Forventet 2013

973

Gennemsnitlig antal passagerer på hverdage i kommunale buslinjer

40

Resultat 2012


Miljøudvalget

Nye tiltag og budgetændringer for 2014 Klimatilpasningsplan Gladsaxe Kommunes første klimatilpasningsplan handler om, hvordan kommunen vil forebygge skader og gener fra de kraftige skybrud, som der bliver flere af i fremtiden. Planen har også fokus på, hvordan Gladsaxe Kommune kan få mere regnvand håndteret lokalt. Ved at håndtere regnvandet lokalt bliver det fjernet fra det fælles kloaksystem, og det betyder mindre risiko for, at der sker oversvømmelser fra kloakken, som både kan skade bygninger og forurene naturen. De store regnmængder er en udfordring. Men Gladsaxe Kommune vil gerne arbejde med regnvandet som en ressource, der kan give os mere rekreativ kvalitet i byen og i naturen – et grønnere og mere blåt Gladsaxe. Det kræver, at kommunen arbejder tværgående og på flere niveauer med klimatilpasning, og derfor har planen flere forskellige spor. En af de store indsatser bliver at lave konkrete klimatilpasningsanlæg i udvalgte boligområder sammen med Nordvand A/S. Vi skal også se på, hvordan vi kan indarbejde klimatilpasning, når vi for eksempel renoverer veje, kommunale bygninger og lignende. Mange af handlingerne drejer sig om at vejlede og understøtte borgere og virksomheder til selv at håndtere regnvand og selv forebygge skader og gener fra skybrud.

Miljøudvalget

Området omfatter miljø, vandløb, vandforsyning, spildevand, fjernvarme samt renovation, herunder genbrugsstationen. Kommunen fungerer som myndighed på de pågældende områder, mens Nordvand A/S står for drifts- og anlægsopgaverne på vandforsynings- og spildevandsområdet. Desuden udføres vedligeholdelsesarbejde på fjernvarmenettet.

Der er i budgetperioden 2014-2017 afsat 52,2 millioner kroner til at gennemføre klimatilpasningsplanen. Klimatilpasning er en ny opgave, som kræver store investeringer. Estimatet er, at Gladsaxe Kommune i løbet af de næste 25 år skal udføre projekter for cirka 540 millioner kroner. Genbrugsstationen Pladsforholdene på Gladsaxe Kommunes Genbrugsstation betyder, at kapaciteten er udnyttet fuldt ud. Med de nuværende fysiske rammer er det derfor vanskeligt at optimere driften og at skabe yderligere sortering og genanvendelse. Det betyder dels fordyrelse af driften, dels at det er vanskeligt at leve op til forventede øgede krav til sortering. Der er afsat 0,5 millioner kroner i budget 2014 til at undersøge mulighederne for en opgradering og eventuel udvidelse af genbrugsstationen. I foråret 2014 gives et bud på, hvordan en opgradering kan foregå og, hvad prisen vil være. Ny CO2- og Miljøplan: 40 procent mindre CO2 i 2020 end i 2007 Gladsaxe Kommunes CO2-handlingsplan og Agenda 21-plan er opdateret og samlet i én digital CO2- og Miljøplan. Kommunen har hævet ambitionsniveauet, så målet nu er at udlede 40 procent mindre CO2 fra Gladsaxe i 2020, end vi gjorde i 2007. Før var målet 25 procent. Målet gælder både for kommunens borgere, virksomheder og kommunen selv. For at nå målet skal vi energirenovere boliger, udbygge fjernvarmen, udbrede solenergi på byens tage og satse på mere bæredygtig trafik.

41


Figur 13. Miljøudvalgets samlede bruttodriftsbudget er på 189 mio. kr. i 2014. Udgifterne til fjernvarme og renovation balancerer over tid med indtægterne fra brugerne.

Miljø 10

Renovation 68

111 Fjernvarmeforsyning Figur 13. Miljøudvalgets samlede bruttodriftsbudget er på 189 millioner kroner i 2014. Udgifterne til fjernvarme og renovation balancerer over tid med indtægterne fra brugerne.

På miljøområdet har Gladsaxe Kommune fokus på fire områder: at få flere økologiske fødevarer i vores institutioner, at beskytte grundvandet mod forurenende stoffer, at begrænse sundhedsskadelige partikler i luften og at hjælpe borgere, virksomheder og medarbejdere med at være opdaterede på miljøviden. Den Grønne Udviklingspulje Nye mål kræver nye initiativer. I 2014-15 har Byrådet afsat to millioner kroner til en grøn pulje, som skal støtte op om den nye CO2- og

42

42

Miljøplan. I 2014 udvider Gladsaxe Kommune derfor tilbuddet til boligafdelingerne. Fokus er på samarbejder om mere gennemgribende energirenoveringer, hvor boligafdelingerne kan få tilskud til uvildig rådgivning. Sammen med Region Hovedstaden og partnere i Gate21 vil Gladsaxe Kommune invitere borgere og virksomheder til samarbejde om at få flere til at benytte cykel, kollektiv transport og klimavenlige biler. Derudover vil kommunen kontakte boligejere og grundejerforeninger og tilbyde konkret hjælp til at træffe de gode klimavalg.


Miljøudvalget

Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2014 Målsætning

Resultatkrav

Tværgående målsætning

Reduktion af CO2-udledningen

Gladsaxe Kommune vil nedbringe CO2-udledningen blandt

Den årlige CO2-udledning på 495.000 tons for kommunen

andet ved energibesparelser og en renere varmeforsyning.

som helhed skal nedbringes med gennemsnitligt 2,5 procent om året over en fireårig periode. Kravet i 2014 er, at der er sket en reduktion på 49.500 tons.

Miljø og trafik

Naturformidling til borgerne

Kommunen lægger vægt på at formidle viden om naturom-

Naturformidling skal have fokus på formidling direkte i na-

råderne, så flere borgere opsøger naturoplevelser og får ny

turen, om det specifikke område, borgeren står i. Informatio-

indsigt i, hvordan man skal passe på naturværdierne. Kom-

nen hentes via håndholdte enheder (smartphones/tablets)

munen vil styrke naturformidlingen til borgerne gennem

ved at scanne en QR-kode. I 2014 skal information via QR-

kortmateriale og information om blandt andet naturtyper,

koder hentes i mindst tre naturområder.

beskyttede arter og styrke mulighederne for gode naturoplevelser i kommunen. Miljø og trafik

Genanvendeligt affald

Affaldshåndteringen prioriteres, så mest muligt af affaldet i

Den andel af affald fra kommunens indsamlingsordninger,

Gladsaxe Kommune genanvendes, og mindst muligt affald

der genanvendes, skal vise en årlig fremgang. I 2014 skal

bliver deponeret.

mindst 34 procent af affaldet genanvendes.

Miljø og trafik

Håndtering af regnvand

For at reducere de regnvandsmængder, der belaster kloak-

Antallet af grundejere, der vælger at håndtere regnvand på

nettet, vil Gladsaxe Kommune tilbyde grundejere at få tilba-

egen grund, skal stige i byrådsperioden. I 2014 skal mindst

gebetalt en del af tilslutningsbidraget til kloakken mod, at

1.000 grundejere håndtere regnvand på egen grund.

borgeren håndterer regnvandet på egen grund.

43


Anlæg Der er afsat i alt 18,3 millioner kroner på Miljøudvalgets anlægsbudget i 2014. Anlæg (netto) millioner kroner

2014

Udbygning af fjernvarmenet

14,5

Pulje til håndtering af regnvand

1,0

CO2 Handlingsplan

1,0

Grøn udviklingspulje

1,0

Projektering – Genbrugsstationen

0,5

Energi- og ressourceforbedring

0,2

I alt *)

18,3

Nye anlægsmidler i 2014.

Aktivitetstal Nøgletal Affald i alt Affald til deponering, ton Affald til forbrænding, ton Affald til genanvendelse, ton Affald til specialbehandling, ton Udførte virksomheds-, jord- og natursyn, herunder antal (påtaler/ påbud)

Resultat 2012

Forventet 2013

Skøn 2014

29.471

29.560

28.160

3

10

10

20.542

19.900

18.500

8.806

9.500

9.500

120

150

150

184 (36)

170 (45)

170 (45)

609

750

1.000

Antallet af grundejere der vælger at håndtere regnvand på egen grund. (Antal grundejere som får tilslutningsbidrag tilbagebetalt fra Nordvand)

44

44


Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget

Nye tiltag og budgetændringer for 2014 Etablering af spillested Gennem flere år har det været et ønske at udvikle og etablere et spillested, fortrinsvis for unge. Spillestedet skal give de unge i Gladsaxe mulighed for selv at og udøve deres musikalske interesser og færdigheder. Spillestedet skal også være en kulturel arena, hvor unge kan opleve et professionelt musikmiljø. Det er intentionen, at de unge inddrages i takt med realiseringen af spillestedet. Der afsættes 0,5 millioner kroner i 2014 til en forundersøgelse og 15,0 millioner kroner årligt i 2015 og 2016 til den konkrete etablering af spillestedet. Vandplusprojekt Som en del af Gladsaxe Kommunes klimatilpasningsplan er der afsat 2,5 millioner kroner i 2014 til et vandplusprojekt på Gladsaxe Sportscenter. Projektet har to formål. Det ene er at fjerne de mængder af skybrudsregn, der falder på sportscenterets område fra kloaksystemet. Det andet er at forbedre anlæggets rekreative kvaliteter og skabe flere aktivitetsmuligheder i området. Ud over de nuværende brugere af anlægget, skal det tiltrække nye brugere af de nye opholds- og aktivitetsområder, der etableres i forbindelse med projektet.

Kultur- Fritidsog Idrætsudvalget

Området omfatter Gladsaxe Bibliotekerne, Bibliografen, Musik- og Billedskolen samt en række andre kulturtilbud inden for billedkunst og teater, idrætsanlæg, Telefonfabrikken, Børnecentret, Borgernes hus, øvrige fritidsbygninger samt tilskud til foreninger og aftenskoler.

Livredningssystem i Gladsaxe Svømmehal For at øge badegæsternes sikkerhed og medarbejdernes tryghed installeres det elektroniske livredningssystem Poseidon i Gladsaxe Svømmehal. Systemet skal sikre, at personer, som bliver livløse i svømmebassinet, opdages efter højst ti sekunder. Systemet overvåger med kameraer monteret i og over bassinet, og der afgives en akustisk alarm, såfremt en badende ikke bevæger sig i ti sekunder. Ud over den akustiske alarm er der et skærmbillede, som præcist fortæller, hvor i bassinet alarmen udløses fra. Ved hurtigt at kunne påbegynde den livgivende førstehjælp øges chancerne for overlevelse. Der er afsat 2,5 millioner kroner til Poseidon i 2014. Kunstgræsbane ved Skovdiget For at optimere forholdene for fodboldklubberne i Gladsaxe er det besluttet at etablere en kunstgræsbane ved AB Skovdiget for at mindske belastningen af de øvrige kunstgræsbaner. Kunstgræsbanen tilgodeser både AB og VB 1968 (Værebro Boldklub) ved banefordeling mellem de to klubber. Hermed vil VB 1968 også få forbedret deres forhold væsentligt. Der afsættes 0,5 millioner kroner i 2014 og 6,0 millioner kroner i 2015.

45


Figur 14. Kultur-, Fritids og Idrætsudvalgets nettodriftsbudget udgør 123 millioner kroner i 2014.

Folkeoplysning 18

Fælles formål 7 Biblioteker 49

Fritid 13

Idræt 34

Kunst og kultur 3

Figur 14. Kultur-, Fritids og Idrætsudvalgets nettodriftsbudget udgør 123 millioner kroner i 2014.

Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2014 Målsætning

Resultatkrav

Kultur, fritid og idræt

Besøgende på biblioteket

Gladsaxe Bibliotekerne skal levere service af høj faglig kva-

Det årlige antal besøgende på Gladsaxe Bibliotekerne skal

litet. Bibliotekets tilbud skal være præget af kvalitet, alsidig-

fastholdes på 690.000 i perioden.

hed og aktualitet og det skal afspejle medieudviklingen.

Deltagere i bibliotekets undervisning Det årlige antal deltagere i Gladsaxe Bibliotekernes brugerundervisning skal minimum være på 800 i 2014.

Kultur, fritid og idræt

Brugertilfredshed med aktivitetshuse og idrætsanlæg

Gladsaxe Kommunes aktivitetshuse og idrætsanlæg danner

Brugertilfredsheden med rammer og faciliteter i aktivitets-

ofte rammerne for fritidslivet. De skal derfor være funktio-

huse og idrætsanlæg skal minimum være 86 procent i pe-

nelle, tidssvarende og omstillingsparate, så de kan rumme

rioden.

de aktiviteter, som der er interesse for. De skal motivere til og give mulighed for oplevelser og aktiviteter for borgere både inden og uden for foreningslivet.

46

46


Kultur- Fritidsog Idrætsudvalget

Anlæg Der er afsat 9,1 millioner kroner på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anlægsbudget i 2014. Anlæg millioner kroner (netto)

2014

Vandplusprojekt, Gladsaxe Sportscenter

2,5*)

Poseidon, Gladsaxe Svømmeha

2,5*)

Pulje til funktionsændringer på fritids- og idrætsområdet

1,6

IT på biblioteksområdet

1,2

Etablering af spillested, forundersøgelse

0,5*)

Etablering af kunstgræsbane ved AB Skovdiget

0,5*)

Nøglesystem på biblioteker

0,3

I alt

9,1

l

*)

Nye anlægsmidler i 2014.

Aktivitetstal Resultat 2012

Forventet 2013

Skøn 2014

Antal besøgende i svømmehallen

Nøgletal

242.452

242.452

230.000

Antal solgte billetter i Bibliografen

81.697

81.697

80.000

9.827

9.827

10.102

Antal tilskudsberettigede fritidsbrugere under 25 år

47


Kroner

2014

Pas, kørekort og sundhedskort Pas, voksen, pensionist, barn Kørekort/dog fra det fyldte 70. år Sundhedskort (tidligere sygesikringskort)

600/350/115 260/30 180

Institutioner, pr. måned 0 - 2 årige

3.005

3 - 6 årige

2.015

Skolefritidsordning

1.525

Fritidsklub

410

Ungdomsklub

130

Serviceydelser på plejehjem Morgenmad pr. måned Middag pr. måned

708 1.631

Aftensmad pr. måned

975

Vask af eget tøj pr. måned

142

Vask og leje af linned pr. måned

207

Pensionister Pensionistsvømning og -gymnastik pr. sæson Sommeridræt Pensionistrejser / Bornholm pr. tur

427 0 4.042

Vask af privat tøj pr. måned

143

Linnedservice til hjemmehjælpsmodtagere pr. måned

221

Varm mad, hjemmeboende pr. portion

48

Musik og billedskole Billedskole pr. måned

232

Musik og bevægelse pr. måned

222

Leje af instrumenter pr. måned

87

Svømmehal og motionscenter Svømmehalsbillet, barn/pensionist Svømmehalsbillet, voksen

180

Svømmehal, voksen, 10-turskort

360

Motionscenter, 10-turskort

48

46

Svømmehal, barn/pensionist, 10-turskort Motionscenter, pr. time

48

23

75 425


Takster

Kroner

2014

Forsyningsvirksomhed 2.460,59

Fjernvarme, variabelt bidrag pr. MWh

498,69

Fjernvarme, fast bidrag pr. MWh (under 6.000 MWh/år)

239,34

Fjernvarme, fast bidrag pr. MWh (over 6.000 MWh/år)

186,69

Takster

Renovation

Byggesagsbehandling Garager, carporte, udhuse og lignende under 50 m2

1.600

Garager, carporte, udhuse og lignende over 50 m2

4.200

Nybyggeri og tilbygninger af enfamilie-, dobbelt- og rækkehuse

4.200

Mobilantenne

8.300

Mindre enkeltstående ombygninger af erhvervs- og etageboliger under 150 m

3.200

Nybyggeri, ombygning og tilbygning af erhvervsbyggeri 0-99 m2

5.200

2

Nybyggeri, ombygning og tilbygning af erhvervsbyggeri 100-999 m

21.000

Dispensationer der ikke samtid kræver tilladelse eller anmeldelse

3.200

2

Diverse gebyrer Gebyr for adresseforespørgsel Gebyr for vurderingsattester Gebyr for BBR-meddelelser Indbringelse af sag for beboerklagenævn Indbringelse af sag for huslejenævnet Hegnsynsforretning

52 0 0 139 139 1.700

49


1.000 kr

Regnskab 2012 udgifter

A

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

157.489

29.816

indtægter

udgifter

indtægter

147.732

24.597

152.203

24.962

01

Forsyningsvirksomheder

142.616

142.695

180.063

191.709

196.861

211.896

Transport og infrastruktur

119.193

11.210

107.480

7.406

94.583

6.478

03

Undervisning og kultur

868.922

266.011

814.659

192.803

838.746

199.223

04

Sundhedsområdet

75.578

3.712

81.122

3.335

78.447

2.230

05

Sociale opgaver og beskæftigelse

3.692.062

1.194.162

3.640.451

1.139.082

3.709.483

1.129.737

06

Fælles udgifter og administration

446.156

62.612

540.776

53.551

497.498

51.607

5.502.015

1.710.219

5.512.287

1.612.484

5.567.823

1.626.132

heraf refusion B

523.873

476.974

548.841

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 00

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

35.839

20.060

8.294

5.000

35.220

01

Forsyningsvirksomheder

65.623

1.438

64.694

02

Trafik og infrastruktur

23.564

3.602

40.919

4.265

31.569

03

Undervisning og kultur

183.727

158.333

50.000

103.433

04

Sundhedsområdet

05 06

504

-21

Social- og sundhedsvæsen

63.972

2.233

Administration mv.

19.401

ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PL

11.888

14.987

956 43.402

14.460

4.477

25.545 5.623

392.629

27.313

320.121

73.725

217.333

11.888

33.543

17.937

33.207

13.809

37.777

14.934

1.567.696

1.501.696

312.624

289.595

53.327

39.423

Pris- og lønstigning vedrørende hovedkonto 0-6

C

07

RENTER

D

08

ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER

E

08

AFDRAG PÅ LÅN A+B+C+D+E+ PL I ALT

F

47.913

51.967

51.276

7.543.796

3.257.163

6.230.206

1.989.613

5.927.536

1.692.377

101.743

975.715

109.685

906.154

191.180

931.688

FINANSIERING

F

07

Tilskud og udligning

F

07

Refusion af købsmoms

F

07

Skatter

F

08

Forbrug af likvide aktiver

F

08

Optagne lån (kreditsiden på 08.55) FINANSIERING I ALT BALANCE

50

udgifter

02

DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

50

indtægter

Budget 2014

DRIFTSVIRKSOMHEDEN 00

F

Budget 2013

1.655 -331.483

2.807.232 198.401

3.360.319 16.523

77.200

3.568.815 100.651

100.327

26.487

-228.085

4.058.548

126.208

4.366.800

291.831

4.526.990

7.315.711

7.315.711

6.356.414

6.356.414

6.219.368

6.219.368


Budgetoverslag 2015

Budgetoverslag 2016

Budgetoverslag 2017

udgifter

udgifter

indtĂŚgter

udgifter

indtĂŚgter

indtĂŚgter

146.234

25.062

146.086

25.062

146.096

25.062

206.380

218.878

214.923

228.899

216.097

229.825

102.530

6.378

102.692

6.378

102.741

6.378

843.070

201.656

841.577

201.747

844.371

202.496

78.293

1.525

77.909

1.109

77.876

1.110

3.720.751

1.136.312

3.733.938

1.140.151

3.747.516

1.139.780

505.386

50.193

505.597

50.189

505.721

50.083

5.602.646

1.640.004

5.622.721

1.653.534

5.640.419

1.654.733

552.334

557.173

560.517

28.269

10.757

46.203

17.000

31.343

47.768

1.200

37.319

1.200

38.083

72.639

48.741

35.593

429

429

429

29.480

29.563

37.724

5.436

5.313

5.363

184.020

11.957

70.290

167.566

18.200

141.221

148.533 214.450

37.601

15.253

38.119

15.525

37.583

15.772

53.577

42.102

53.829

35.823

54.087

39.066

92.402

Hovedoversigt

Hovedoversigt budget 2015-2017

53.577

54.471

6.040.536

1.709.316

6.077.033

1.723.082

6.149.543

1.709.571

185.191

846.427

131.507

838.971

131.790

832.007

3.639.758

3.583.669

3.673.423

24.976

32.918

48.131

5.250

29.901

18.201

185.191

4.516.411

131.507

4.485.459

131.790

4.571.762

6.225.726

6.225.726

6.208.541

6.208.541

6.281.333

6.281.333

51


DRIFTSVIRKSOMHEDEN (HOVEDKONTO 0 - 6) 1.000 kr., (+) Nettoudgifter/ (-) Nettoindtæg-

Budget

Budgetoverslag

Budgetoverslag

Budgetoverslag

ter

2014

2015

2016

2017

Økonomiudvalget

543.980

543.117

539.682

538.466

Politiske og administrative organisation

542.892

542.028

538.593

537.377

Forsyningsvirksomheder

1.088

1.088

1.089

1.088

Trafik- og Teknikudvalget

85.607

93.654

93.816

93.813

Veje, trafik, grønne områder og byggesag

85.607

93.654

93.816

93.813

Miljøudvalget

-5.601

-5.221

-6.695

-6.448

Miljø, herunder varmeværker

9.429

7.280

7.281

7.281

Renovation

-2.847

-2.221

-2.221

-2.221

-12.189

-14.720

-16.197

-15.949

Børne- og Undervisningsudvalget

1.304.582

1.311.319

1.307.348

1.308.381

Børn, unge og familier

Fjernvarmeforsyning

1.297.806

1.305.368

1.301.396

1.302.428

Takstfinansierede tilbud

-1.328

-2.096

-2.096

-2.096

Overførselsudgifter

8.106

8.047

8.047

8.047

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

123.048

122.311

122.312

122.334

Bibliotek, kultur, fritid, idræt og folkeoplysning

123.048

122.311

122.312

122.333

Seniorudvalget

593.581

589.441

585.345

585.107

Tilbud til ældre

574.507

570.369

566.272

566.034

Hjælpemidler mv.

52.373

52.373

52.373

52.373

Almene ældre- og plejeboliger

-33.300

-33.301

-33.301

-33.301

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget

592.314

599.163

607.277

615.646

Voksne med særlige behov og sundhed

284.364

285.111

285.140

285.109

-9.258

-10.657

-10.657

-10.657

Personlige ydelser, nettobevilling

317.207

324.714

332.794

341.194

Beskæftigelse- og Integrationsudvalget

704.183

708.861

720.100

728.386

27.190

27.198

27.261

27.331

664.102

668.771

679.949

688.167

12.891

12.891

12.891

12.889

3.941.693

3.962.640

3.969.187

3.985.690

Takstfinansierede tilbud

Aktivering Forsørgelse Øvrige udgifter DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

52


Bevillingsoversigt 2014 og budgetoverslag 2015-2017

1.000 kr., (+) Nettoudgifter/ (-) Nettoindtægter

Budget

Budgetoverslag

Budgetoverslag

Budgetoverslag

2014

2015

2016

2017

Sammendrag af budget

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN (HOVEDKONTO 0 - 6)

Økonomiudvalget Politiske og administrative organisation

56.563

49.416

38.162

60.096

28.255

36.315

25.940

23.940

3.289

8.449

22.268

24.268

Trafik- og Teknikudvalget Veje, trafik, grønne områder og byggesag Miljøudvalget Miljø, herunder varmeværker Renovation

500

0

0

0

14.487

0

0

0

83.940

36.938

27.747

30.654

912

10.083

402

400

9.103

24.895

20.380

6.708

2.582

1.270

2.270

1.270

Voksne med særlige behov og sundhed

5.814

4.697

12.197

1.197

Beskæftigelse- og Integrationsudvalget

0

0

0

0

205.445

172.063

149.366

148.533

Fjernvarmeforsyning Børne- og Undervisningsudvalget Børn, unge og familier Takstfinansierede tilbud Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Bibliotek, kultur, fritid, idræt og folkeoplysning Seniorudvalget Tilbud til ældre Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget

ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT

RENTER, FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING (HOVEDKONTO 7 - 8) 1.000 kr., (+) Nettoudgifter/ (-) Nettoindtægter

Budget

Budgetoverslag

Budgetoverslag

Budgetoverslag

2014

2015

2016

2017

Renteindtægter

-14.934

-15.253

-15.525

-15.772

Renteudgifter

37.777

37.601

38.119

37.583

Afdrag på langfristet gæld

51.276

92.402

53.577

54.471

Tilskud og udligning Skatter

-740.508

-661.236

-707.464

-700.217

-3.568.815

-3.639.758

-3.583.669

-3.673.423

53


Beslutningsnoter

1. Den kommunale udskrivningsprocent forudsættes nedsat med 0,1 procentpoint til 24,0 procent. Grundskyldspromillen forudsættes holdt uændret på 23 promille. Den kommunale dækningsafgift for erhvervsejendomme forudsættes reduceret med 0,2 promille til 9,8 promille. 2. Den 7. juni blev der med bred opbakning i Folketinget indgået en aftale om en reform af folkeskolen. Med afsæt i den aftale vil budgetforligspartierne sikre, at børn og unge i Gladsaxe Kommune lærer, så meget de kan. Fagligheden skal styrkes, ligesom børn og unge skal have en mere sammenhængende dag. Der skal arbejdes ud fra en fælles faglig kvalitetsmodel for kommunens skolevæsen for at sikre øget kvalitet i undervisningen samt et godt og udviklende undervisningsmiljø, jf. kommunens skolepolitik. Der skal arbejdes ud fra et princip om, at der skal være pædagoger tilknyttet alle klassetrin. Fritidsklubberne integreres i skolerne, således at arbejdet med børnene i skolen og i fritiden i højere grad understøtter og supplerer hinanden. Skolerne driver således også fritidsklubberne efter skoletid. Der arbejdes for et sammenhængende ungdomsliv ved at skabe et ungdomsmiljø, hvor de parter, der arbejder i ungeområdet, indgår i et forpligtende samarbejde om de unge (skoler, ungdomsklubber, foreningslivet, Musik- og Billedskolen, SSP mv.) Der forelægges høringsmateriale til politisk be-

54

54

slutning primo 2014. Folkeskolereformen skal implementeres fra skoleåret 2014/2015. Budgetforligspartierne er enige om, at med de midler, der er til rådighed under Børneog Undervisningsudvalgets budget på skoleområdet, er der tilstrækkeligt økonomisk råderum til at sikre et solidt løft af folkeskolen. Midler fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område kan medgå til skabelse af et sammenhængende ungdomsmiljø. 3. En fast tilknytning til arbejdsmarkedet er en væsentlig forudsætning for et godt liv. For at afbøde virkningen af den økonomiske krise og sikre alle borgere beskæftigelse opprioriteres beskæftigelsesindsatsen derfor markant. Der afsættes 11,15 millioner kroner i budgetperioden til den øgede indsats. 4. Antallet af kontanthjælps- og A-dagpengemodtagere er steget med henholdsvis 20 og 10 procent siden 2010, hvilket er en væsentlig større stigning end for landet som helhed. Det skal undersøges, om udviklingen kan forklares ved strukturelle forhold, for eksempel uddannelse, aldersfordeling og tilflytning til kommunen. Der sættes særligt fokus på unge. Herudover analyseres indsatser, organisering, arbejdsgange og ressourceudnyttelse i Jobcenteret. Målet er at dokumentere effekten af indsatser og vurdere effektiviteten i og finansieringen af Jobcenteret. Det er kendetegnene for finansieringen af Jobcenteret, at den ikke har


Beslutningsnoter sammenhæng med konjunkturudviklingen, og at midlertidige projektmidler til særlige indsatser spiller en stor rolle. Analysen skal komme med anbefalinger til justering af indsatser, organisering, arbejdsgange, ressourcetildeling og ressourceudnyttelsen i Jobcenteret med det formål at imødegå den negative udvikling på kontanthjælps- og Adagpengeområdet. Budgetforligspartierne drøfter analysens anbefalinger. Analysen afrapporteres inden sommeren 2014. 5. Borgere med fysiske og psykiske handicap skal leve et liv, så tæt på det 'normale' som muligt. Derfor iværksættes en storstilet ombygningsplan, der vil sikre 130 tidssvarende boliger til disse borgere. Der afsættes 3,0 millioner kroner i 2014 til at udarbejde et forprojekt på Kellersvejområdet, og i 2014-2016 i alt 15,0 millioner kroner til udbygning af Cathrinegården med 10 ekstra almene boliger. 6. På budgettet til kollektiv trafik forventes et mindreforbrug i forhold til det budgetterede i 2013 og 2014. De frigivne midler skal anvendes til investeringer, der gør det mere attraktivt at bruge kollektiv transport. Det kan ske ved at sikre fremkommelighed for busser eller ved etablering af anlæg, der kommer brugere af kollektiv trafik til gavn. Eksempelvis cykelparkering ved busholdepladser o.lign. Budgetforligspartierne er enige om at afsætte 1,5 millioner kroner

årligt i perioden 2015 - 2017 til eksempelvis bedre busbetjening i Mørkhøj eller til Telefonfabrikken m.v. Puljen indgår i Trafik- og Teknikudvalgets planlægning og beslutning om busbestilling i 2015, der behandles i foråret 2014. Indsatsen skal endvidere ses i sammenhæng med forsøgsordningen om Flextrafik, jf. pkt. 13. Endvidere afsættes 2,5 millioner kroner i 2014 til motions- og bevægelsesprojekter samt cykelstier. Budgetforligspartierne vil prioritere eventuelt yderligere mindreforbrug på kontoen for kollektiv trafik i budgetperioden til lignende projekter. 7. Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2013, at der forudsættes udmøntet et samlet årligt effektiviseringspotentiale på cirka 430 millioner kroner på kommunernes forskellige befordringsordninger (ikke kollektiv trafik). Med henblik på at kunne identificere et besparelsespotentiale gennemføres en analyse af kommunens organisering og administration af og udgifter til alle relevante befordringsordninger, herunder analyser af, hvorvidt kommunens visitationspraksis i forhold til de forskellige befordringsopgaver lever op til lovens krav, eller om kommunen leverer en service over eller under det forudsatte i lovgivningen. Analysen skal munde ud i en anbefaling til de relevante fagudvalg om mulighederne for effektivisering af de forskellige befordringsopgaver.

55


56

56

8. Det offentlige rum skal indbyde til bevægelse og et aktivt liv. Der afsættes i alt 8,0 millioner kroner til Vandplusprojekt ved Gladsaxe Sportscenter og til etablering af faciliteter, der inviterer til leg, bevægelse og byliv i blandt andet Bagsværd og Søborg. Der sker en tværgående koordinering af de forskellige indsatser mellem Trafik- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

10. Det ambitiøse arbejde med klima- og miljøområdet fortsætter. Der afsættes i alt 54,2 millioner kroner i budgetperioden til at gennemføre klimatilpasningsplanen og til etablering af en grøn udviklingspulje. Klimatilpasningsplanen skal bidrage til, at borgerne oplever så få gener som muligt ved kraftige skybrud. Klimatilpasningsplanen skal endvidere medvirke til at sikre en optimal håndtering af regnvand og spildevand.

9. Gladsaxe Kommune arbejder sammen med Københavns Kommune om at tilvejebringe et grundlag for at opgradere Danmarks Rostadion Bagsværd Sø til en national træningsfacilitet i verdensklasse, der også danner ramme om internationale regattaer i Hovedstadsregionen. Projektet skal samtidig tilgodese områdets rekreative og naturmæssige værdier. Oplægget skal danne baggrund for ansøgninger til eksterne fonde, der forventes at finansiere en væsentlig del af anlægsudgifterne. Lokale- og anlægsfonden opretholder foreløbig sit tilskudstilsagn på 6,5 millioner kroner til projektet. Oplægget forventes forelagt politisk primo 2014. Sagen forelægges budgetforligspartierne forinden med henblik på at drøfte projektet og rammerne for Gladsaxe Kommunes fortsatte engagement i bestræbelserne på at styrke Bagsværd Sø som et unikt område i Storkøbenhavn, der kombinerer eliteidræt med natur og rekreative muligheder.

11. I den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 er et af målene, at 80 procent af alle ansøgninger og anmeldelser fra borgerne modtages digitalt i 2015. Digital selvbetjening skal i endnu højere grad erstatte den borgerservice, der leveres ved fremmøde og pr. telefon på en måde, så der effektiviseres, samtidig med at borgertilfredsheden opretholdes. For at understøtte den fortsatte overgang til digital selvbetjening bedst muligt skal der udarbejdes en flerårig handlingsplan. Handlingsplanen skal for det første sikre etableringen af den nødvendige it-arkitektur, herunder fremsætte oplæg til eventuelle investeringer i nye it-systemer. For det andet skal handlingsplanen sikre den bedste understøttelse af borgernes fremtidige behov for service og support, herunder vurdere muligheden for etablering af fælleskommunale callcentre. Endelig skal handlingsplanen sikre realiseringen af de tilknyttede administrative effektiviseringer.


Beslutningsnoter 12. Sygefraværet i Gladsaxe Kommune er højt sammenlignet med andre kommuner og skal nedbringes. Nedbringelse af sygefraværet i overensstemmelse med Kommunestrategiens mål for 2014 (til maksimalt 13,2 dage pr. medarbejder) medfører en budgetforbedring på 9,6 millioner kroner Budgetforligspartierne drøfter udmøntningsplanen inden den iværksættes. Ved udgangen af budgetperioden skal sygefraværet i Gladsaxe Kommune være reduceret til et niveau, der svarer til det gennemsnitlige sygefravær blandt Hovedstadsregionens kommuner eller lavere. 13. I 2014 udarbejdes en strategi og investeringsplan for digitalisering på folkeskoleområdet. Strategien skal understøtte målet om, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. De digitale værktøjer skal herved understøtte elevernes læringsmål og læringsprocesser. Udgangspunktet for strategien er skolereformen, Skolepolitik 2012-2015 og det tværkommunale IT samarbejde, og skal ses i sammenhæng med hele 0 til 18 års området. I investeringsplanen indgår udgifter til software, hardware og kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling skal både omhandle anvendelse af digitale værktøjer og udvikling af den pædagogiske praksis. Investeringsplanen finansieres indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets samlede ramme.

14. Hjemmeplejen blev i sommeren 2012 omlagt til at udgøre én selvstændig enhed, frem for at være opdelt i distrikter tilknyttet kommunens seniorcentre. Siden da er der udover implementeringen af den nye struktur gennemført en række tiltag i Hjemmeplejen med henblik på effektiviseringer samt budgetoverholdelse. Som støtte til denne forandringsproces foretages en opfølgning på omstruktureringen og konsekvenserne heraf – herunder for borgere og medarbejdere – med henblik på at identificere tiltag, som kan understøtte en positiv udvikling af hjemmeplejen. Analysen skal forelægges budgetforligspartierne senest 1. maj 2014. 15. Arbejdet med at sikre social balance i Høje Gladsaxe og Værebro fortsættes. Økonomiog Indenrigsministeriet har fra den sociale særtilskudspulje bevilget 13,53 millioner kroner i 2014 til indsatsen i Gladsaxe Kommune. Midlerne skal fordeles af budgetforligspartierne efter inddragelse af lokale interessenter og andre samarbejdspartnere i overensstemmelse med retningslinierne skitseret i budgetnote 3 i budget 2013. Anvendelsen af midlerne skal således ske i overensstemmelse med de øvrige indsatser i Høje Gladsaxe og Værebro, men kan herudover også anvendes til yderligere sportsaktiviteter i området, herunder til etablering af eksempelvis 'street' fodboldbaner og til renovering af Værebro Boldklubs klubhus.

57


16. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2014. 17. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af energiforbedringer på i alt 11,9 millioner kroner i 2014 og 1,0 millioner kroner i 2015. I 2014 optages lån på 14,5 millioner kroner til finansiering af udbygningen på fjernvarmeområdet. I årene 2015, 2016 og 2017 er der samlet forudsat låntagning på 39,2 millioner kroner til udmøntning af klimatilpasningsplanen. Nordvand betaler renter og afdrag på disse lån. I 2016 er forudsat låntagning til udbygning af Cathrinegården på 13,2 millioner kroner, som efterfølgende indeholdes i huslejen. Samlet set er der forudsat låntagning på 26,5 millioner kroner i 2014, 5,3 millioner kroner i 2015, 29,9 millioner kroner i 2016 og 18,2 millioner kroner i 2017

58

58


59 Beslutningsnoter


Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat Rådhuset

2860 Søborg gladsaxe.dk

60

60

Layout: Grafia ApS • Omslag: Mette Edlers • November 2013

Rådhus Allé

Budget 2014  

Budget 2014-1

Budget 2014  

Budget 2014-1