Page 1

Miljø og forsyning

Budget 2013 57

og budgetoverslag 2014-2016


Forord Budget 2013 styrker vækst og social balance

I september blev der indgået budgetforlig for 2013 i Gladsaxe Kommune, og 10. oktober blev budgettet vedtaget. Forligspartierne bag budgettet er Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre. 15 ud af byrådets 25 medlemmer står hermed bag budgettet. De overordnede rammer for budgetlægningen har været præget af de senere års opbremsning i den offentlige økonomi og en stram økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Det har lagt snævre rammer for kommunernes økonomi. Gladsaxes økonomi er sund, og budgettet for 2013 er et budget i balance. Det flerårige arbejde med at effektivisere driften har sammen med vækst i kommunen skabt et godt grundlag for Gladsaxes økonomi. Den fremtidige udvikling i konjunkturerne er fortsat usikker. Samtidig står vi overfor en række store udfordringer. Vi må derfor udvise forsigtighed og ansvarlighed i de økonomiske prioriteringer. I det vedtagne budget holdes skatteprocenten og grundskyldspromillen i ro, så der sikres en stabil økonomi. I Gladsaxe vil vi være med til at løse udfordringerne. Det gør vi med de rigtige investeringer. I budgettet for 2013 er der derfor afsat penge til investeringer i vækst, øget beskæftigelse, initiativer på klima- og miljøområdet og til en styrket indsats i Værebro og Høje Gladsaxe.

2

Gladsaxe Kommune er i vækst. Både befolknings- og erhvervsmæssigt. Initiativer og den kommende letbane langs Ring 3 skal understøtte væksten på en måde, der sikrer, at Gladsaxe fortsat er en levende, grøn by med et godt udbud af velfærdsydelser, og hvor det er let at komme rundt. Værebro og Høje Gladsaxe skal fortsat være attraktive områder at bo og vokse op i. Udviklingen i området skal ske i samarbejde og i dialog med beboere og andre interessenter. Så vi sikrer, at der træffes beslutning om de rette investeringer og tiltag, og så alle tager et medansvar for en positiv udvikling. Gladsaxe er allerede i fuld gang med at imødegå udfordringerne på klimaområdet, herunder håndtere de kraftige regnskyl og nedbringelse af CO2 udledningen. Potentialer for solceller skal undersøges, og der skal gøres en indsats for at borgere og virksomheder handler mere miljøog energirigtigt. Du kan læse mere om de forskellige initiativer her i budgettet, og få mere detaljerede oplysninger på gladsaxe.dk/budget2013. God læselyst!

Karin Søjberg Holst Borgmester


Indhold

Indhold

Gladsaxe Byråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Budgettet kort fortalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Økonomiudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Børne- og Undervisningsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Seniorudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Trafik- og Teknikudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Miljøudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Takster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Hovedoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Bevillingsoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Beslutningsnoter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3


Gladsaxe Byråd

Karin Søjberg Holst (A) Borgmester

Trine Græse (A) 1. viceborgmester

John Brown Brabant Althoff-Andersen (A)

Ole Skrald Rasmussen (A)

Tom Vang Knudsen (A)

Katrine Skov (A)

Bent Greve (A)

Eva Nielsen (A)

Kristine Henriksen (A)

Cheri-Mae Marlena Williamson (B)

Lars Abel (C)

4

Eva Michaelsen (C)

Kristoffer Beck (C)


Gladsaxe Byråd Susanne Palsig (F)

Serdal Benli (F)

Kristian Niebuhr (O)

Klaus Kjær (O)

Ebbe Skovsgaard (V) 2. viceborgmester

Kim Wessel-Tolvig (V)

Thomas Monberg (F)

Poul Reher Jensen (F)

Lone Yalcinkaya (V)

Pia Skou (V)

Gunnar Svendsen (F)

Partier A Socialdemokraterne B Det Radikale Venstre C Det Konservative Folkeparti F Socialistisk Folkeparti O Dansk Folkeparti V Venstre Ø Enhedslisten Trine Henriksen (Ø)

5


Indledning

Budget 2013 giver et overblik over kommunens økonomi de næste fire år, og nye aktiviteter og tilpasninger bliver præsenteret. Det indledende kapitel – Budgettet kort fortalt – tegner det overordnede billede af kommunens økonomi. Kapitlet beskriver, hvordan udgifterne og indtægterne udvikler sig de næste fire år, og hvad det betyder for udviklingen i kassebeholdningen. Det opridser de overordnede rammer for prioriteringerne i budgetaftalen for 20132016, og hvilke temaer der særligt er i fokus. Endvidere beskrives de væsentligste nye tværgående initiativer. De efterfølgende kapitler retter fokus mod de væsentligste konkrete nye tiltag og ændringer, som Gladsaxes borgere vil opleve i de kommende år. Kapitlerne er inddelt efter de politiske udvalg, som har ansvaret for de forskellige dele af kommunens bredtfavnende aktivitetsområder. Desuden giver de enkelte kapitler også indblik i områdernes samlede økonomiske ramme og i de mål og resultatkrav, der er fastsat for aktiviteterne det kommende år. Kapitlerne afsluttes med de vigtigste nøgletal på områderne. Efter de udvalgsopdelte kapitler følger en oversigt over udvalgte takster på alle kommunens områder.

6

6

Herefter følger en hovedoversigt over budgettet og en bevillingsoversigt. Alle kommuner skal offentliggøre netop disse oversigter efter en fast skabelon. Det betyder, at oversigterne kan sammenlignes fra år til år og fra kommune til kommune. Budget 2013 afsluttes med en oversigt over beslutningsnoter til budgettet. Beslutningsnoter er en oversigt over analyser, undersøgelser og andet, som det politisk er besluttet at sætte i gang, så Gladsaxe Kommune fortsat kan være i udvikling. Der findes også en bilagssamling til Budget 2013. Bilagssamlingen indeholder en detaljeret gennemgang af budgettet på alle udvalgsområder, herunder en oversigt over samtlige mål- og resultatkrav. Bilagssamlingen findes ligesom budgettet på gladsaxe.dk/budget2013.


Budgettet kort fortalt

Budgettet kort fortalt

Budgetaftalen Budget 2013 er et budget med investeringer i fremtiden. Investeringer der skal sørge for vækst og udvikling, øget beskæftigelse, styrket social indsats i Værebro og Høje Gladsaxe, og som kan imødegå klimaudfordringerne. De overordnede rammer De overordnede rammer for budgetlægningen har været præget af de senere års opbremsning i den økonomiske vækst og en stram økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), der har lagt snævre rammer for kommunernes råderum. De økonomiske rammer for kommunerne i 2013 er fastsat under hensyntagen til EU-henstillingen om og behovet for at konsolidere de offentlige finanser. Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2013 tager udgangspunkt i de kommunale budgetter for 2012. Hertil kommer et løft til dagtilbud på 500 millioner kroner samt et løft på 300 millioner kroner til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Betinget bloktilskud og sanktioner Økonomiaftalen indeholder et betinget bloktilskud på tre milliarder kr., der alene kommer til udbetaling, hvis kommunernes budgetter samlet set overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. En eventuel modregning afgøres af Økonomi- og indenrigsministeren, og kan være helt eller delvis individuel.

Den foreløbige opgørelse viser, at kommunerne budgetterer med 231 milliarder kroner til service, hvilket er 0,6 milliarder kroner under rammen. Derfor forventes det betingede bloktilskud at blive udbetalt. Der er også indført et betinget bloktilskud på en milliard kroner for kommunernes anlægsudgifter. Sanktionen kommer i spil, hvis anlægsloftet i økonomiaftalen overskrides. Sanktionen er kollektiv og relaterer sig alene til budgettet. Der er ikke indført sanktion på regnskabssiden på anlægsområdet. Overførsel af mer- og mindreforbrug på anlæg mellem årene indgår ikke. Den foreløbige opgørelse viser, at kommunerne budgetterer med 16 milliarder kroner til anlæg, og dermed overstiger økonomiaftalens niveau for anlæg. Økonomi- og Indenrigsministeriet har dog meddelt, at kommunerne har holdt sig indenfor den samlede ramme for anlæg og service i økonomiaftalen. Der forventes derfor ikke en sanktion på dette område. Der er også sanktioner på regnskabssiden. Fra regnskab 2011 og frem gælder det, at eventuelle overskridelser af den samlede ramme for serviceudgifterne for alle kommuner under ét, sanktioneres med 60 % til de kommuner, der har overskredet budgettet og 40 % kollektivt. I økonomiaftalen blev der endvidere forudsat en uændret kommunal skattefastsættelse i 2013.

7


I budgetterne for 2013 har kommunerne samlet øget skatten med 57 millioner kroner. Som følge heraf er kommunernes bloktilskud nedsat tilsvarende. Dog er der samtidig tilbageført 64 millioner kroner til kommunerne, idet en tidligere afsat pulje til tilskud i forbindelse med skattenedsættelser ikke er fuldt udmøntet. Den samlede nettoeffekt for kommunerne under ét er dermed 7 millioner kroner. I Gladsaxes budget for 2013 ligger serviceudgifter 31,9 millioner kroner over rammen og anlægsudgifter 13,4 millioner kroner over rammen – i forhold til KL’s beregning af Gladsaxe Kommunes sigtepunkt for at overholde rammerne fra økonomiaftalen. Skat og grundskyld holdes i ro. Økonomien i Gladsaxe De snævre økonomiske rammer har også påvirket økonomien i Gladsaxe Kommune og vil fortsat påvirke den. Kommunen har i flere år arbejdet med at effektivisere driften. Samtidig er Gladsaxe Kommune i vækst. Både befolkningsog erhvervsmæssigt. Resultatet af den løbende effektivisering og de øgede skatteindtægter er, at forholdet mellem Gladsaxe Kommunes driftsudgifter og løbende indtægter er i en fornuftig balance.

8

8

Økonomien er derfor grundlæggende sund i Gladsaxe Kommune. De stramme økonomiske rammer og usikkerheden om den fremtidige konjunkturudvikling betyder, at der fortsat skal være fokus på, hvordan vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Ved løbende omprioriteringer og effektiviseringer skal der skabes mulighed for fortsat udvikling og fornyelse af kommunens aktiviteter. Budgettet i kroner og ører De budgetterede udgifter og indtægter i 2013 til og med 2016 er vist i resultatopgørelsen nedenfor:


Budgettet kort fortalt Resultatopgørelse i mio. kr. 2013

2014

2015

2016

3.360

3.504

3.640

3.728

796

696

673

668

Indtægter I alt

4.157

4.200

4.313

4.395

Driftsudgifter (netto)

I. Det skattefinansierede område Skatter Tilskud og udligning

3.911

3.892

3.902

3.913

Driftsresultat

245

237

270

267

Anlægsbudget (netto), inkl. pris- og lønregulering

183

205

157

139

62

33

113

128

Drifts- og anlægsresultat i alt Renteudgifter (netto)

14

13

13

12

Resultat af det skattefinansierede område

48

19

101

116

231

224

257

255

-

-

-

-

Strukturel balance (driftsresultat – renteudgifter) II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation) Driftsresultat inkl. renter (netto)

6

3

9

3

Anlægsresultat (netto)

-63

-15

-

-

Resultat af forsyningsområdet

-57

-12

9

3

-9

8

110

119

Årets resultat i alt

Det fremgår af resultatopgørelsen, at der er budgetteret med samlede skatteindtægter på 4.157 millioner kroner i 2013. Det forventes, at skatteindtægterne stiger til 4.395 millioner kroner i 2016. Det skyldes især en stigning i indtægter fra selskabsskatter, da der i Gladsaxe er virksomheder, der klarer sig godt trods krisen.

Der er vedtaget en ny udligningsordning i foråret 2012. Udligningsordningen har samlet haft en gunstig effekt for Gladsaxes økonomi. Indtægten fra udligning til Gladsaxe stiger med 13,5 millioner kroner i 2013 til 19,5 millioner kroner i 2016. Derimod falder det forventede bloktilskud i perioden.

9


Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 3.911 millioner kroner i 2013. Nettodriftsudgifterne er driftsudgifterne fratrukket eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og statslige refusioner til overførselsydelser. Frem mod 2016 er der budgetteret med et uændret niveau for nettodriftsudgifterne. Som det fremgår af nederste linje i resultatopgørelsen, viser årets resultat i 2013 et underskud på 9 millioner kroner, mens der forventes et overskud på 8 millioner i 2014 og henholdsvis 110 og 119 millioner kroner i 2015 og 2016. Underskuddene i 2013 og det mindre overskud i 2014 afspejler de stor anlægsinvesteringer disse år. Både på det skattefinansierede område og på forsyningsområdet er anlægsbudgettet højt i 2013 og 2014.

Der er i hele budgetperioden et overskud på mellem 231 og 255 millioner kroner, når man udelukkende ser på den strukturelle balance, som er driftsresultatet fratrukket renteudgifterne på det skattefinansierede område. Dette viser, at økonomien grundlæggende er sund. Også låneoptagelse, afdrag på lån med videre påvirker kommunens kassebeholdning. Opgørelsen af likviditetsændringen og den likvide beholdning, det vil sige kassebeholdningen, fremgår af nedenstående finansieringsoversigt.

Finansieringsoversigt i mio. kr. (løbende priser) Udgift+/indtægt-

2015

2016

Årets resultat

-9

8

110

119

11

52

-32

-69

51

32

33

34

Låneoptag

100

35

0

0

Afdrag på lån

-52

-55

-101

-55

Likviditetsvirkning af Udbetaling Danmark

-70

Øvrige finansforskydninger

-23

-10

-10

-10

8

62

-1

19

50

111

110

129

Likviditetsændring i alt Likvid beholdning, ultimo året

10

2014

Likviditetsændring vedr. rådighedsbeløb Videreførelse af driftsbudget

10

2013


Miljø Anlæg 3 320 Administration 638 Trafik og infrastruktur 109

Budgettet kort fortalt

Renovation og fjernvarme 180 Kultur, Fritid og Idræt 152 Dagtilbud og klubber for børn og unge 519

Undervisning 736

Sociale opgaver 1.742

Ældre 734 Beskæftigelse 699

Figur 1. Gladsaxes samlede brutto drifts- og anlægsudgifter i 2013. I alt 5.832 millioner kroner.

Som det fremgår af finansieringsoversigten, styrkes den likvide beholdning ved udgangen af året fra at udgøre 50 millioner kroner i 2013 til at udgøre 129 millioner kroner i 2016. Låneoptagelsen er i budget 2013-2016 forudsat til 135,5 millioner kroner. Heraf udgør 32 millioner kroner lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer. Herudover er forudsat låneoptag på 31 millioner kroner til ombygningen af Nybrogård, fem millioner kroner til energiforbedringsprojekt for Gladsaxe Sportscenter og 0,5 millioner kroner til solcelleanlæg på Skovbrynet Skole. På forsyningsområdet er forudsat låneoptag på 67 millioner kroner til den planlagte udbygning af fjernvarmenettet i 2013-2014. Forsyningsområdet skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at aktiviteter på området set hen over årene ikke påvirker kassebeholdningen. Samlet er der forudsat låntagning i 2013 og 2014 på 135,5 millioner kroner, mens der ikke er budgetteret med låntagning i 2015 og 2016. Ved overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark flyttes også udbetaling af pension. Det forringer den løbende likviditet i 2013 med 70 millioner kroner, idet kommunen ikke længere modtager forskudsvis refusion vedr. de objektive ydelser.

Hvad bruger vi pengene til? Der er i budget 2013 afsat 5.512 millioner kroner til de løbende bruttodriftsudgifter for både det skattefinansierede område og forsyningsområdet. Når driftsindtægter fra eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og de statslige refusioner til overførselsydelser trækkes fra, har kommunen nettodriftsudgifter på 3.899 millioner kroner i 2013. På anlægsbudgettet er der afsat bruttoudgifter på 320 millioner kroner i 2013. Når indtægterne fratrækkes, er der nettoanlægsudgifter på 246 millioner kroner. Samlet for drift og anlæg er der afsat bruttoudgifter på 5.832 millioner kroner i 2013. Fordelingen af bruttodrifts- og anlægsudgifter fremgår af figur 1. Nye drifts- og anlægsaktiviteter I budgetårene 2013 til 2016 er der prioriteret i alt 103,5 millioner kroner til nye driftsaktiviteter. På anlægssiden er der afsat 193,0 millioner kroner til nye anlægsinvesteringer og 96,9 millioner kroner til en fortsættelse af puljerne til almindeligt vedligehold. Herudover er der afsat 48,6 millioner kroner ekstra på driftsbudgettet som følge af, at befolkningstallet – særligt børnetallet – forventes at stige mere end tidligere forudsat.

11


Ejendomsskat 431 Selskabsskat 179

Øvrige indtægter 404

Drifts- og anlægsindtægter 1.686

Udligning og tilskud 906 Indkomstskat 2.751

Figur 2. Bruttoindtægter 2013. I alt 6.356 millioner kroner.

De 103,5 millioner kroner, der er afsat ekstra på driftsbudgettet, går blandt andet til en øget beskæftigelsesindsats, en styrket social indsats i Værebro og Høje Gladsaxe, investering og formidling i velfærdsteknologi, samt til et øget udgiftspres på handicapområdet og på større udgifter til sygehusvæsenet. På anlægsområdet går de nye midler på 193,0 millioner kroner til medfinansiering af letbanen, investeringer der understøtter vækst i Gladsaxe, strukturtilpasninger på skoleområdet og på dagtilbudsområdet, ny storskraldsordning, energirenoveringer og solcelleanlæg, et udendørs atelier i Værebro, etablering af cykelsuperstier og trafiksikkerhed med videre.

For at sikre balance i budgettet er der fundet besparelser og effektiviseringer for i alt 60,7 millioner kroner på driftsbudgettet og 1,0 millioner kroner på anlægsbudgettet i budgetperioden 2013 til 2016. Forventet befolkningsudvikling Der er afsat 48,6 millioner kroner ekstra på driftsbudgettet som følge af den forventede befolkningsudvikling. De befolkningstal, der er forudsat i budget 2013-2016 fremgår af tabellen nedenfor. Befolkningstallet i 2011-prognosen er gengivet nederst i tabellen.

Befolkningsudviklingen i Gladsaxe Kommune Antal borgere

2013

2014

2015

2016

0-5 år

5.113

5.025

4.860

4.770

6-16 år

8.923

9.006

9.144

9.195

17-64 år

40.782

40.895

40.989

40.985

65-99 år

10.784

10.931

11.041

11.112

2012-prognosen i alt

65.601

65.857

66.034

66.061

2011-prognosen i alt

65.285

65.451

65.593

65.620

Den ændrede befolkningssammensætning betyder blandt andet flere udgifter på skole og dagtilbudsområdet, fordi der er flere børn i 2012-prognosen end i 2011-prognosen.

12

12

Hvor kommer pengene fra? Gladsaxe Kommunes samlede bruttoindtægter er budgetteret til 6.356 millioner kroner i 2013. Fordelingen af indtægterne i vist i figur 2.


Budgettet kort fortalt Den største indtægtskilde er skatterne. Skatteindtægterne er i 2013 budgetteret til i alt 3.360 millioner kroner. Heraf består 82 procent af indkomstskatter, 5 procent af selskabsskatter og 13 procent af ejendomsskatter. En anden stor indtægtskilde er drifts- og anlægsindtægter, som er budgetteret til 1.686 millioner kroner i 2013. De består blandt andet af brugerbetaling for dagtilbudspladser, betaling for renovation, entreindtægter fra svømmehaller, betaling for pensionistkurser, salg af bygninger og ikke mindst refusioner fra staten, som blandt andet dækker en del af udgiften til førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge til forsikrede ledige. Indtægter fra tilskud og udligning udgør 906 millioner kroner i 2013. Indtægterne fra tilskud og udligning er steget med omkring 20 millioner kroner i forhold til 2012. Det skyldes den nye udligningsordning. Den sidste indtægtspost ’Øvrige indtægter’ udgør 404 millioner kroner i 2013. Den består af låneoptagelse, renteindtægter, finansforskydninger mellem årene samt forbrug af kassebeholdningen. Nye tværgående initiativer i budget 2013-2016 De væsentligste nye initiativer i budgettet er nærmere beskrevet i de følgende kapitler. Initiativerne står beskrevet under det politiske udvalg, som har ansvar for at føre dem ud i livet.

Nogle initiativer går på tværs af udvalgene. De væsentligste tre tværgående aktiviteter er beskrevet her. Gladsaxe i vækst Gladsaxe i vækst står højt på den politiske dagsorden i Gladsaxe Kommune for de kommende år. Derfor er der afsat en vækstpulje på 20 millioner kroner til at fremme vækst – både i befolkning og i arbejdspladser. Satsningen på vækst skal være med til at styrke Gladsaxes udvikling som progressiv kommune og levende grøn by. En by, der er kendt for at sikre gode rammer og velfærd for borgerne, skabe gode rammebetingelser, der fastholder og tiltrækker erhvervsvirksomheder, og hvor det er let at komme rundt. I 2013 bliver der lagt en mere konkret plan for, hvor Gladsaxe Kommune vil investere. Her vil det være relevant at fokusere på tiltag omkring byudvikling, boligstruktur, rammer for erhvervslivet og profilering af Gladsaxes service på de store velfærdsområder. Det kunne for eksempel være specifikke projekter vedrørende trafikafvikling, grønnere byrum, blandet boligbyggeri for blot at nævne nogle af mulighederne. Der bliver lagt vægt på, at arbejdet med vækst sker i et regionalt perspektiv og i samarbejde med andre kommuner, erhvervs- og handelsliv og borgere, for i fællesskab at skabe de bedste vilkår for fremtidens Gladsaxe.

13


Social balance i Værebro og Høje Gladsaxe Værebro og Høje Gladsaxe skal være attraktive områder at bo og vokse op i. Derfor bliver der sat yderligere fokus på at styrke indsatsen i de to områder de kommende år. I foråret 2012 har Gladsaxe Kommune sat et arbejde i gang med at analysere, hvordan den sociale balance i Værebro Park og områdets omkringliggende institutioner og tilbud kan styrkes. Arbejdet vil resultere i en række konkrete indsatser, der sammen med den massive indsats, der allerede finder sted i dag, kan bidrage yderligere til at tage hånd om områdets problemer og støtte op om en positiv udvikling i området. Høje Gladsaxe har siden 2008 haft en boligsocial helhedsplan, der danner ramme om de indsatser, Gladsaxe Kommune, boligselskaberne og andre interessenter i området har igangsat for at afhjælpe de sociale problemer i området. Den eksisterende helhedsplan løber indtil udgangen af 2012, hvorefter en ny helhedsplan forventes at træde i kraft. Denne helhedsplan vil være afsættet for nye initiativer finansieret af Gladsaxe Kommune i den kommende budgetperiode. Konkret er der afsat en pulje på 18,1 millioner kroner i budget 2013 til at styrke den sociale indsats og forbedre de fysiske rammer i de to områder, dog fortrinsvis i Værebro. Udmøntning af puljen vil ske i dialog med beboere og andre interessenter i de to områder.

14

14

Frikommune sammen med Gentofte Gladsaxe Kommune blev i 2011 frikommune sammen med Gentofte Kommune. Det giver de to kommuner mulighed for at eksperimentere med nye og bedre måder at gøre tingene på. Sammen med Gentofte har Gladsaxe valgt at fokusere på skole-, psykiatri- og beskæftigelsesområderne. Gladsaxe og Gentofte vil blandt andet gerne sikre en mere målrettet undervisning til børn og unge, så flere får en uddannelse og job. Og så vil de to kommuner i samarbejde med Region Hovedstanden styrke helhedstænkningen på det psykiatriske område til gavn for borgere med psykosociale handicap. På beskæftigelsesområdet er flere forsøg ved at blive til virkelighed. Det giver de to kommuner mulighed for at tilrettelægge en differentieret indsats, som har fokus på effekt frem for proces, og som giver mulighed for en tværgående og mere helhedsorienteret indsats i forhold til arbejdsløse med andre problemer end ledighed. Herudover indeholder Gladsaxe og Gentoftes ansøgninger en række ønsker til regelforenklinger, med henblik på at mindske ressourceforbruget til administrative opgaver i kommunerne.


Økonomiudvalget

Letbane langs Ring 3 Kommunerne langs Ring 3, Region Hovedstaden og Transportministeriet har indgået aftale om at arbejde for en letbane i Ring 3. Hvordan finansieringen af den skal ske, er også aftalt.

Opgaver og medarbejdere flytter til Udbetaling Danmark Den nye myndighed, Udbetaling Danmark, overtager en række udbetalingsopgaver på områderne folke- og førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser. Opgaver og medarbejdere flytter til fem centre i landet.

Et endeligt beslutningsgrundlag forventes at blive vedtaget i starten af 2013. Det vil omfatte forslag til:

Råd og vejledning til borgerne forbliver i kommunerne sammen med enkelte opgaver af administrativ karakter.

• den konkrete linjeføring • placering af stationer • konsekvenser for trafik og miljø • anlægs- og driftsøkonomi med videre

For Gladsaxe Kommunes vedkommende flytter cirka 20 medarbejdere fra Borgerservice til Udbetaling Danmark i Hillerød. Et par medarbejdere er allerede flyttet i efteråret 2012. De sidste medarbejdere flytter ved udgangen af februar 2013.

Nye tiltag og budgetændringer for 2013

Hvis alt går som planlagt, vil det første spadestik kunne tages i 2015, og letbanen vil kunne køre i 2020. Gladsaxe Kommunes andel af medfinansieringen til letbanen er 14,6 millioner kroner årligt i godt 40 år.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarligt for den fysiske planlægning og administrationen. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet og kommunens borgere og virksomheder.

Gladsaxe Kommune skal betale et årligt bidrag til Udbetaling Danmark for at få løst de overflyttede opgaver. Bidragets størrelse er endnu ikke fastsat.

Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2013 Målsætning

Resultatkrav

Kommunen løser sine opgaver effektivt og brugervenligt

Kommunens hjemmeside

blandt andet ved at stille gode selvbetjeningsmuligheder til

Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10 bedste kommu-

rådighed på gladsaxe.dk eller borger.dk.

ner i landet på selvbetjeningsområdet.

Erhvervslivet er vigtigt for Gladsaxe Kommune. Det er med

Virksomhedernes tilfredshed

til at sikre kommunens økonomiske grundlag gennem sel-

Virksomhedernes tilfredshed med kommunens erhvervsser-

skabsskatter og arbejdspladser for kommunens borgere.

vice skal være mindst 80 procent i 2013.

Virksomhederne skal opleve, at kommunen er imødekommende og leverer en kvalificeret og effektiv service. Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk

Likviditet

planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og ind-

Den gennemsnitlige likviditet skal i 2013 være mindst 2.500

tægter.

kroner pr. indbygger svarende til 150 millioner kroner.

15


Byrådsmedlemmer, valg m.m. 11

Rengøringsservice 58 Boligstøtte 61

Administrative udgifter og indtægter 480

Ejendomsdrift og -vedligeholdelse 29

Figur 3. Økonomiudvalgets nettodriftsbudget er på 638,7 millioner kroner i 2013.

Anlæg Der er afsat 61,9 millioner kroner på Økonomiudvalgets anlægsbudget i 2013. Anlæg (netto) millioner kroner

2013

Takstfinansierede tilbud, bygningsvedligeholdelse

5,6

IT-køb

2,4

Beboelsesejendomme, ombygning

0,2

Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter

0,0

Salg af grunde

-5,0

Pulje til periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse og energiforbedringer

41,9

Medfinansiering af Letbane *)

14,6

Pulje til energirenoveringer *)

1,0

Pulje til lokal regnvandsafledning ved kommunale ejendomme

0,2

*)

Integreret energiprojekt Gladsaxe Sportscenter *) Ejendommen Bakkedraget

0,5 0,5

*)

I alt *)

61,9

Nye anlægsmidler i 2013.

Aktivitetstal Antal personlige henvendelser i Borgerservice År Antal

2011

Forventet 2012

Skøn 2013

42.359

38.124

37.000

Oversigt over antal medarbejdere, deres sygefravær og personaleomsætningen Område

Sygefravær i procent 2011

20121

Administration

3,3

Træning og Pleje

6,3

Daginstitution Psykiatri og Handicap

Antal årsværk

Personaleomsætning i procent3

2013

2010

2011

3,2

13,9

18,0

679

648

646

5,9

16,2

17,1

1.204

1.248

1.267

7,2

6,8

21,7

21,5

1.145

1.256

1.242

6,2

5,3

13,8

18,4

517

509

505

Skoler

4,8

4,7

11,9

11,8

1.214

1.179

1.148

Rengøring

6,0

6,0

7,2

5,5

191

188

178

Øvrige driftsområder

4,9

4,7

Gladsaxe Kommune i alt

5,7

5,4

5,62

2010

2011

2012

12,3

14,4

798

739

738

15,3

14,8

5.748

5.767

5.724

1 Sygefraværsprocenten for 2012 er skønnet baseret på fravær for 1. halvår 2012. 2 Der foreligger ikke fraværsdata for 2013. Måltallet for sygefravær i kommunestrategien er på 14,6 arbejdsdage, hvilket svarer til 5,6 procent. 3 Personaleomsætningen er beregnet som gennemsnittet af tilgangen og afgangen i forhold til gennemsnitlig antal ansatte i starten og slutningen af året. Populationen er månedslønnet ekskl. medarbejdere i løntilskudsjob.

16

16


Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget Området omfatter undervisning af børn og unge, skolefritidsordninger, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge samt specialtilbud til børn og unge.

Nye tiltag og budgetændringer for 2013 Ny skolestruktur I februar 2012 besluttede Byrådet den nye skolestruktur. Den indebærer: Grønnemose Skole og SFO Svinget: Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole er sammenlagt til en ny femsporet skole – Grønnemose Skole. Der er udarbejdet et projektforslag for ombygning af skolen og opgradering af udearealerne, hvor både medarbejdere, elever og forældre har været inddraget.

Motorværksted: Der opføres et nyt motorværksted på Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter. Værkstedet vil blive anvendt af de unge til mere praktisk betonede aktiviteter som for eksempel knallertreparation. Der er afsat 0,5 millioner kroner i 2013 og 4,5 millioner kroner i 2014 til etablering af motorværkstedet. Gruppeordning på Buddinge Skole: Lundevang Skole er nedlagt, og der er oprettet en gruppeordning for den samme målgruppe på Buddinge Skole, så specialeleverne knyttes tættere på den almene folkeskole.

Klubberne Piraten og Høje Gladsaxe vil blive samlet i den tidligere SFO Svinget ved Grønnemose Skole. Projekt vedrørende om- og tilbygning af SFO Svinget blev påbegyndt i juni 2012 og forventes færdig i oktober 2013.

Der er afsat i alt 6 millioner kroner til oprettelse af lokaler på Buddinge Skole. Der vil være en besparelse på drift af bygninger på 1,1 millioner kroner i 2013 og 2,7 millioner kroner årligt fra 2014 og frem.

Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter: Ungdomsskolen og 10. Klasse-centret er samlet til Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter. Der er udarbejdet projektforslag for ombygningen af tidligere Marielyst Skole og opgradering af udearealerne, så de matcher de unges behov – blandt andet for fysisk aktivitet.

Ny Bagsværd Skole Søndergård Skole og Bagsværd Skole er lagt sammen til én skole. Der er igangsat et nybyggeri af en tresporet skole, hvor Søndergård Skole tidligere lå. Indtil den nye skole er bygget er eleverne samlet på Bagsværd Skole. I september 2012 var der rejsegilde på skolen og byggeriet skal stå færdigt i august 2013.

Der er i budgettet afsat anlægsmidler på i alt 113 millioner kroner til bygningsændringer i forbindelse med skole- og klubsammenlægninger, heraf 54,6 millioner kroner i 2013. Der vil være en årlig driftsbesparelse på 5,6 millioner kroner fra 2014.

Der er afsat 227 millioner kroner til bygning af Bagsværd Skole. Der vil være en driftsbesparelse på to millioner kroner i 2013 og fire millioner kroner årligt fra 2014.

17


Mørkhøj Skole Mørkhøj Skole bliver renoveret. Ombygning og modernisering af indskolingsafsnittets to fløje er begyndt. Der er samlet afsat 16,2 millioner kroner frem til 2014 til gennemførelse af moderniseringens 2. etape. Salg af bygninger Som en del af den nye skolestruktur forventes bygningerne til den tidligere Lundevang Skole og Bagsværd Skole solgt i 2013, og bygningerne til den tidligere Ungdomsskole og Gladsaxe Skole forventes solgt i 2014. Kompetenceudviklingspulje Gladsaxe Kommunes nye dagtilbudspolitik 2012-2015 sætter fokus på en fortsat udvikling af dagtilbudsområdet. Politikken beskriver fire indsatsområder: • Godt sprog • Digitale medier som pædagogisk redskab • Inkluderende fællesskaber • Sunde bevægelses- og kostvaner

18

18

Med budgetforliget er der oprettet en kompetenceudviklingspulje til efter- og videreuddannelse af medarbejderne. Puljen skal sikre en fortsat kvalitet i dagtilbuddene og understøtte arbejdet med indsatsområderne. Der er fra 2013 afsat 1 millioner kroner årligt til kompetenceudviklingspuljen. Kvalitetsløft af legepladser Gladsaxe Kommune har hvert år siden 2004 forbedret en række legepladser på dagtilbudsområdet. Der skal sikres en god standard, sikkerhed og de skal være lette at vedligeholde. Samtidig medtænkes motorisk og social udvikling, samt æstetik. I 2013 er der samlet afsat 1,99 millioner kroner til kvalitetsløft af legepladser. I 2013 gennemføres kvalitetsløft af legepladserne på dagtilbuddene Elverdammen, Kastaniehuset, Nybrogård, Stjernen, Skoleparken og Kornblomsten.


Børne- og Undervisningsudvalget

Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2013 Målsætning

Resultatkrav

Børne- og ungeområdet

Uddannet personale i dagtilbud

Dagtilbuddene skal fremme børnenes trivsel, udvikling og

Andelen af pædagogisk uddannet personale var i 2009 58

læring gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte

procent. Målet i 2013 er, at 65 procent af personalet skal

aktiviteter, og sammen med forældrene skal de sikre en god

være pædagogisk uddannet.

overgang til skolen. Professionelt uddannet personale er af stor betydning for kvaliteten af lærings- og udviklingstilbuddene. Børne- og ungeområdet

Unge i ungdomsuddannelser

Undervisningen skal være med til at øge den enkelte elevs

Andelen af unge, der fortsætter i ungdomsuddannelse efter

lyst til og mulighed for at fortsætte sin uddannelse efter

folkeskolen, skal stige. I 2013 skal andelen af unge, der fort-

folkeskolen for eksempel i et gymnasialt tilbud eller en er-

sætter i ungdomsuddannelse være 93 procent.

hvervsuddannelse. Det er vigtigt at motivere elevernes lyst til at uddanne sig i fortsættelse af skolen. Børne- og ungeområdet

Sprogvurdering

At tale og forstå dansk er en væsentlig forudsætning for

Andelen af tosprogede skolestartere, der har behov for sup-

vellykket integration. En tidlig sprogstimulering og særlig

plerende undervisning i dansk som andetsprog, skal reduce-

indsats i dagtilbuddene skal bidrage til, at tosprogede børn

res. I 2010 er andelen af skolestartere, der har behov for sup-

får en bedre skolestart. Det er et mål, at alle børn skal kunne

plerende undervisning i dansk som andetsprog, 56 procent. I

tale og forstå dansk, når de kommer i skole.

2013 skal andelen være faldet til 52 procent.

Tværgående målsætning

9. klasse-elevers helbred

Gladsaxe Kommune lægger vægt på forebyggende arbejde

Andelen af 9. klasse-elever, som angiver at have et godt eller

på børne- og ungeområdet og iværksætter indsatser, der har

virkelig godt selvvurderet helbred, skal være stigende over de

et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Det forebyg-

kommende år. I 2013 skal andelen være 82 procent.

gende arbejde skal betyde, at færre unge er daglige rygere og at en stadig større andel af de unge i Gladsaxe Kommune har godt eller virkelig godt selvvurderet helbred.

19


Sundhed 35 Dagtilbud 379

Skoler 534

Famile og rådgivning 63

Støttekrævende børn og unge 269

Figur 4. Børne- og Undervisningsudvalget samlede nettodriftsudgifter udgør 1.281 millioner kroner i 2013.

Anlæg Der er afsat 88,2 millioner kroner på Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsbudget i 2013. Anlæg (netto) millioner kroner

2013

IT til skolerne

1,5

Pulje til udearealer, skoler

2,1

Pulje til funktionsændringer, faglokaler, skoler

1,1

Ny Bagsværd Skole

68,2

Salg af grund, Bagsværd skole

-50,0

Pavillon Stengård Skole

0,6

Ny skolestruktur, Høje Gladsaxe/Marielyst

54,6

Etablering af Lundevang grupper på Buddinge skole

0,5

Mørkhøj Skole, masterplan etape 2 *)

4,9

Motorværksted, Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter

0,5

*)

Solcelleanlæg på Skovbrynet Skole *)

0,5

Pulje til udearealer, dagtilbud

2,0

Produktionskøkken i dagplejen *)

0,7

Profil i Værebro, indretning af et atelier

1,1

*)

I alt *)

88,2

Nye anlægsmidler i 2013.

Aktivitetstal Figur 5. Prognose over antallet af 0-6 årige i Gladsaxe Kommunes institutioner 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0-2 1.607 1.569 1.544 1.528 1.508 1.494 1.484 1.479 1.479 1.485 1.494 1.506 1.520 1.534 1.547 1.559 årige 3-6 2.588 2.601 2.547 2.430 2.363 2.323 2.292 2.264 2.242 2.229 2.221 2.223 2.231 2.243 2.260 2.279 årige Figuren viser, at antallet af de 0-2 årige børn falder. Antallet af 3-6 årige stiger derimod frem til 2013, hvorefter det begynder at falde. Prognosen er mest usikker længst ude i fremtiden.

20

20


Børne- og Undervisningsudvalget Nøgletal

Resultat 2011 Forventet 2012

Antal indskrevne børn dagplejen

200

191

1.446

1.428

1.378

2.537

2.568

2.601

2.338

2.564

2.340

933

866

898

Dækningsgrad for 0-2 årige

65%

65%

64%

Dækningsgrad for 3-6 årige

76%

75%

74%

Antal indskrevne børn 0-2 årige Antal indskrevne børn 3-6 årige Antal indskrevne børn Fritidsklub

**

Antal indskrevne børn Ungdomsklub** *

Dækningsgrad for Fritidsklub

74%

71%

74%

Dækningsgrad for Ungdomsklub**

27%

29%

27%

**

Klassekvotient bh. klasse til 9. klasse

21,7

21,8

22,5

Andel af privatskoleelever

21%

21%

21%

117

126

122

- Antal børn i familiepleje

55

60

58

- Antal børn i andre anbringelser

62

66

64

Antal anbragte børn uden for hjemmet, heraf:

*

Skøn 2013

201

Dækningsgrad for de 0-2 årige er incl. Dagpleje Dækningsgrad angiver den dækningsgrad, der er forventet på budgettidspunktet, mens antal indskrevne børn angiver det faktisk forventede indskrevne børn opgjort pr. 1/6-2012.

**

Samlede bruttoudgifter pr. barn, kr. pr. år Folkeskoleelev

Resultat 2011 Forventet 2012

Skøn 2013

57.345

60.640

62.547

Dagplejen

148.014

153.410

171.298

0-2 årige børn

142.868

145.539

155.516

3 år til skolestart

91.022

94.926

95.859

SFO

54.321

57.957

56.436

Fritidsklub

21.129

26.328

25.327

Ungdomsklub

14.526

18.101

17.412

21


Seniorudvalget Området omfatter træning og pleje til Gladsaxe Kommunes borgere. Herunder driften af kommunens seniorcentre, genoptræningscentret og ældrevenlige boliger samt udgifter til hjælpemidler.

Nye tiltag og budgetændringer for 2013 Gode plejeboliger – også i fremtiden Gladsaxe Kommunes seniorcentre er udbyggede og moderniserede, så de i dag opfylder de ældres behov for plejeboliger. Plejeboligerne skal også fremover leve op til kommende generationers behov for gode boliger. Derfor bliver der gennemført en analyse af fremtidens krav og udfordringer på plejeboligområdet. Udfordringerne vil især handle om, hvordan boliger til ældre med demens, handicap eller andre særlige behov skal indrettes. Samtidig bliver det undersøgt, hvordan velfærdsteknologi kan gavne livskvaliteten for beboere og arbejdsmiljøet for medarbejdere på seniorcentrene. Dette arbejde skal give et grundlag for at vurdere, om der er behov for en egentlig investeringsplan på plejeboligområdet. Investeringsplanen vil i givet fald indgå i budget 2015-2018. Ældre får hjælp og støtte til ny teknologi Ny teknologi bliver i disse år gradvist en større del af hverdagen for ældre borgere. Gladsaxe Kommune vil sørge for, at ældre, der ønsker det, kan få hjælp og støtte til at bruge de nye teknologiske muligheder. Det kan for eksempel være hjælp til, hvordan man bruger en robotstøvsuger eller de nye trykfølsomme skærme, når de ældre skal træne.

22

22

Seniorudvalget har omprioriteret i alt en million kroner årligt i 2013-2016 til to nye medarbejdere. De skal støtte op om indførelsen af ny teknologi, så Gladsaxe Kommune forbliver i førerfeltet på området, og de skal hjælpe de ældre i deres hjem med at tage den nye teknologi i brug. Derudover gennemfører Gladsaxe Kommune i disse år også en række projekter, som afprøver nye innovative velfærdsteknologier for at undersøge, om de kan blive til gavn for Gladsaxes borgere. I 2013 afprøves nye genoptræningsteknologier, telemedicin til patienter med rygerlunger (KOL), og teknologier der kan forbedre livskvaliteten for demente plejehjemsbeboere. Der er afsat yderligere en million kroner i 2013 og 2014, så der de næste to år i alt er tre millioner kroner årligt til afprøvning af ny velfærdsteknologi. Målrettet velfærd til ældre Der skal gøres en ekstra indsats for at øge velfærden for de ældre. For eksempel ved at oprette nye sociale aktiviteter for at afhjælpe ensomhed eller ved at vejlede om brug af sociale medier. Der er afsat 0,75 millioner kroner årligt i 20132016 til denne indsats.


Hjælpemidler og vederlagsfri fysioterapi 50

Pensionistrejser og kurser 7

Seniorudvalget

Pleje og omsorg mv. 532

Figur 5. Seniorudvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 588,2 millioner kroner i 2013.

Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2013 Målsætning

Resultatkrav

Ældre

Genoptræning

Når der er behov for hjælp, er det vigtigt, at kommunen

Andelen af almene genoptræningsforløb i forhold til specia-

hurtigt og kompetent yder den rette indsats. Gladsaxe Kom-

liserede genoptræningsforløb for gladsaxeborgere, som ud-

mune skal give en sammenhængende genoptræning af høj

skrives fra hospital, skal være mindst 80 procent. Andelen i

kvalitet til kommunens borgere. Det er målet at Gladsaxe

1. halvår 2012 var 83,3 procent.

Kommune i løbet af de kommende år skal varetage flere af de genoptræningsforløb, som hospitalerne i dag står for. Ældre

Plejeboliger

Gladsaxe Kommune vil arbejde for, at de svageste af de

Alle borgere, der visiteres til en plejebolig, og som søger

ældre borgere kan få tildelt en plejebolig hurtigst muligt og

bredt blandt kommunens tilbud, skal tildeles en plejebolig

senest indenfor to måneder.

inden for to måneder.

Ældre

Seniorcentre

Kommunens seniorcentre skal yde en service af høj kvalitet.

Forholdene på Gladsaxe Kommunes seniorcentre skal vurde-

Brugere og pårørende skal opleve, at den faglige kvalitet er i

res som tilfredsstillende ved mindst 90 procent af de social-

orden, og at der hele tiden arbejdes på at udvikle kvaliteten

og sundhedsfaglige tilsyn.

af den service, kommunen yder.

Anlæg Der er afsat 1,8 millioner kroner på Seniorudvalgets anlægsbudget i 2013. Anlæg (netto) millioner kroner

2013

It-omsorgssystem

0,6

Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer ældreområdet

1,2

I alt

1,8

23


Aktivitetstal Figur 6. Forventet udvikling i antallet af ældre borgere fra 2013 til 2027

14.000 12.000 10.000

1.434 1.677

8.000

85+ år 6.000 4.000

11.188

65-84 år

9.107

2.000 0 2013

2027

Kilde: Befolkningspronose 2012-2027, Gladsaxe Kommune april 2012 (samlet befolkning i 2013 er 65.601) Note: I perioden frem til 2027 forventes antallet af borgere mellem 65 og 84 år at stige med 23 procent. Til sammenligning forventes antallet af borgere 85+ år at falde med 14 procent i perioden. Der bliver samlet flere ældre, men det skyldes en stigning i antallet af 65-84 årige.

24

24


Seniorudvalget Nøgletal

Resultat 2011

Forventet 2012

Skøn 2013

1.729

1.630

1.600

4,5

4

4

573

573

573

80

80

80

1.135

1.048

1.100

- Antal specialiserede genoptræningsforløb udført af regionen for kommunens regning

178

210

200

- Andel specialiseret genoptræning

0,14

0,17

0,15

- Personlig pleje og praktisk hjælp, dag

349

343

343

- Personlig pleje og praktisk hjælp, aften og weekend

431

429

429

Antal modtagere af hjemmepleje1 Gennemsnitlig timer pr. modtager Antal plejeboliger, heraf - Permanente boliger - Midlertidige pladser og genoptræningspladser Antal genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse i alt, heraf 2 - Antal almene genoptræningsforløb udført på genoptræningscentret

Timepris for hjemmehjælp 3

1 Antal modtagere af hjemmepleje er opgjort som det faktiske antal borgere i uge 38 i henholdsvis 2011 og 2012 2 Tallene for 2012 er baseret på data fra første halvår og herefter opregnet til helårsniveau 3 Timepriserne er for de private leverandører af hjemmehjælp. De beregnes hvert år med ikrafttræden pr. 1.april. Priserne for 'Forventet 2012' gælder for 01.04.2012- 31.03.2013 og 'Skøn 2013' er gældende for 01.04.2013- 31.03.2014.

25


Forebyggelses-, Sundhedsog Handicapudvalget Området omfatter kommunens opgaver for voksne borgere med psykiske og fysiske handicaps og psykisk syge, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, sundhed og frivilligt socialt arbejde. Nye tiltag og budgetændringer for 2013 Afhjælpning af udgiftspres på det specialiserede socialområde Borgere med handicap lever længere end tidligere. Samtidig er antallet af borgere med medicinske diagnoser, som for eksempel autisme, stigende på landsplan. Gruppen af borgere med handicap bliver derfor større og forventes at have stadigt mere komplekse behov. For at sikre gode tilbud til denne gruppe også i fremtiden tilføres i alt 41,2 millioner kroner i 2013-2016 til voksenhandikapområdet. Vision for Kellersvej I 2013 skal der laves en samlet udviklings- og investeringsplan for bo- og aktivitetstilbuddene på Kellersvej, hvor der skal indgå ideer og visioner frem mod 2020. Der skal skabes større fleksibilitet i tilbuddene og tænkes i et mere mangfoldigt boligudbud ved brug af teknologiske løsninger og innovative boligformer. Det skal også overvejes, hvordan området i højere grad kan blive inkluderet i nærmiljøet.

26

26

Medfinansiering af hospitalsudgifter Gladsaxe Kommune betaler en del af hospitalsudgifterne, når Gladsaxe-borgere bliver indlagt eller undersøgt på hospital. Udgifterne til medfinansiering ligger ikke højt i forhold til de andre kommuner i Region Hovedstaden, men har dog været stigende gennem flere år. I 2013 skal det undersøges, hvilke nye initiativer på sundheds- og ældreområdet, Gladsaxe med fordel kan sætte i gang for at borgerne forbliver raske frem for at få behov for hospitalsindlæggelse. Der er afsat yderligere 13 millioner kroner årligt i 2013-2015 og 21 millioner kroner fra 2016 til betaling af hospitalsudgifter.


Helbredstillæg m.m. 9

Psykosocial indsats 36

Forebyggelses-, Sundhedsog Handicapudvalget

Fysisk handicappede 37

Medfinansieringsbidrag 254

Psykisk handicappede 102

Specialundervisning 4

Beskyttet beskæftigelse 40

Sundhed og frivilligt socialt arbejde 33

Figur 7. Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 515,3 millioner kroner i 2013.

Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2013 Målsætning

Resultatkrav

Voksne med særlige behov

Sociale tilbud til voksne

Gladsaxe Kommune har en række sociale bo- og dagtilbud

Forholdene på Gladsaxe Kommunes sociale tilbud til voksne

til handicappede og sindslidende, der benyttes af borgere fra

skal vurderes som tilfredsstillende ved mindst 90 procent af

både Gladsaxe og andre kommuner. Tilbuddene skal være

de social- og sundhedsfaglige tilsyn.

af høj kvalitet. Bo- og dagtilbuddene skal med et udviklende perspektiv løbende tilpasses borgernes behov og ønsker. Voksne med særlige behov

Andel visiteret til lokale tilbud

Gladsaxe Kommune prioriterer lokale kvalitetsløsninger,

Andelen af Gladsaxe-borgere, der er visiteret til et lokalt til-

der giver borgeren mulighed for at fastholde og udbygge sit

bud frem for et eksternt tilbud, skal stige til 58 procent i 2013.

netværk.

Efter 1. halvår 2012 var andelen 57,7 procent.

Sundhed og forebyggelse

Genindlæggelser på sygehus

Forebyggelse og rehabilitering har fokus på at undgå uhen-

Andelen af Gladsaxe-borgere over 65 år, der efter udskrivning

sigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser på hospital

fra sygehus genindlægges indenfor 30 dage, skal fastholdes

og på at understøtte den enkeltes livskvalitet og selvhjul-

på 2011 niveau. I 2011 var andelen 6,1 procent.

penhed.

Anlæg Der er afsat 6,7 millioner kroner på Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets anlægsbudget i 2013. Anlæg (netto) millioner kroner Pulje til inventar og flytning, Nybrogård

2013 1,3

Pulje til ny- og ombygning af botilbud, takstfinansierede tilbud, boligdel, udgifter

11,5

Pulje til ny- og ombygning af botilbud, takstfinansierede tilbud, boligdel, indtægter

-7,2

Pulje til ny- og ombygning af botilbud, takstfinansierede tilbud, servicedel, udgifter

7,4

Pulje til ny- og ombygning af botilbud, takstfinansierede tilbud, servicedel, indtægter

-7,3

Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud

1,0

I alt

6,7

27


Aktivitetstal Figur 8: Uhensigtsmæssig sundhedsadfærd – borgere i Gladsaxe sammenlignet med Region Hovedstaden 30

%

25 20 Gladsaxe

15

Region Hovedstaden

10 5 0

Usunde kostvaner 1

Dagligrygere

Risikabel alkoholadfærd 2 Fysisk inaktivitet 3

Kilde: Sundhedsprofil for region og kommuner 2010, Region Hovedstaden, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, 2010 Note 1: Højt indtag af især mættet fedt og lavt indtag af frugt, grønt og fisk Note 2: Enten stort alkoholforbrug (mere end 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd), et rusdrikkeri (mere end fem genstande ved en enkelt lejlighed mindst én gang om ugen) eller tegn på alkoholafhængighed Note 3: Sammenlagt mindst 10 timers stillesiddende arbejde eller stillesiddende fritidsaktiviteter i døgnet.

Figur 9: Overvægt og forhøjet blodtryk – borgere i Gladsaxe sammenlignet med Region Hovedstaden 35

%

30 25 20

Gladsaxe Region Hovedstaden

15 10 5 0

Moderat overvægt 1

Svær overvægt 2

Note 1: Body Mass Index (BMI) mellem 25 og 30 Note 2: BMI over 30

28

28

Forhøjet blodtryk


Forebyggelses-, Sundhedsog Handicapudvalget Nøgletal

Resultat 2011

Forventet 2012

Skøn 2013

Antal unge og voksne i behandling for afhængighed af stoffer og alkohol1 Behandling i Gladsaxe Kommunes rusmiddelcenter - Stofmisbrugsbehandling 18-29 år - Stofmisbrugsbehandling 30+ år - Alkoholbehandling 18-29 år - Alkohol 30+ år

50

74

74

127

137

137

5

18

18

102

117

117

Behandling andre steder - Alkohol 18-29 år

10

8

8

162

123

123

- Antal borgere med støtte i eget hjem

205

209

209

- Antal borgere i botilbud

230

239

239

48

48 (27%)

48

- Alkohol 30+ år Antal borgere med støtte i eget hjem og i botilbud2

Pladser på udvalgte bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov, herunder i parantes andel pladser købt af Gladsaxe i 2011 Udviklingshæmmede - Kellersvej 8-9, botilbud - Kellersvej 10, botilbud

60

60 (15%)

60

122

122 (15%)

122

23

23 (26%)

23

- Hjørnehuset, botilbud

13

24 (33%)

24

- Hjørnehuset, dagtilbud

6

8 (13%)

8

- Skovdiget, botilbud

5

5 (0%)

5

30

24 (29%)

24

20

20 (15%)

20

- AktivitetsCenter Kellersvej, dagtilbud - Cathrinegården, botilbud Autister

Sindslidende - Nybrogård, botilbud Hjemløse misbrugere - Tornehøjgård, botilbud

Note 1: Tallene for 2012 på misbrugsområdet angiver forventet antal borgere på helårsniveau beregnet ud fra udviklingen i første halvår 2012 Note 2: Tallene for 2011 er opgjort ved udgangen af 2011. Tallene for 2012 er opgjort primo september 2012

29


Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Området omfatter aktivering, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension, integration af flygtninge og indvandrere samt visse sociale udgifter. Nye tiltag og budgetændringer for 2013 Indsats for borgere med andre problemer end ledighed Jobcenter Gladsaxe vil i 2013 styrke indsatsen overfor kommunens borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet. Det skal ske ved at øge antallet af borgere i projekt 'Parat til job' og ved at deltage i det nationale projekt 'Brug for alle'. Indsats for unge: 'Parat til job' er allerede en succes og giver mentorstøtte og jobtræning i virksomheder til unge arbejdsløse, der har andre problemer end ledighed. Der afsættes årligt 1,35 millioner kroner i 20132016 til at udvide projektet, så det fremover rettes mod alle de unge under 30 år. Aktiviteten er udgiftsneutral, idet de 0,7 millioner kroner finansieres af refusionsindtægter fra staten. Hertil forventes det, at der spares 0,65 millioner kroner ved, at de ledige kommer hurtigere i job. Indsats for kontanthjælpsmodtagere: Det nationale projekt 'Brug for alle', er målrettet kontanthjælpsmodtagere længst fra arbejdsmarkedet. Projektet bygger på at skabe en tværgående, rehabiliterende indsats. Regeringen har afsat 115 millioner kroner til 'Brug for alle', og Jobcenter Gladsaxes andel er efter ansøgning 1,53 millioner kroner.

30

30

Indsats for borgere med risiko for at miste retten til dagpenge Indsatsen over for de dagpengemodtagere, der risikerer at miste retten til dagpenge, bliver intensiveret. Jobcenter Gladsaxe iværksætter derfor fra 2013 en indsats, der består af et intensivt forløb med individuelle samtaler med ledige dagpengemodtagere. Indsatsen er målrettet langtidsledige ufaglærte og akademikere. Der er afsat 0,48 millioner kroner årligt i 20132015. Udgiften finansieres ved flere refusionsindtægter fra staten. Indsats for unge uden uddannelse Gladsaxe Kommune vil øge indsatsen for at hjælpe unge til at gennemføre en uddannelse. Halvdelen af unge på offentlig forsørgelse, der begynder en uddannelse falder fra uddannelsen. Erfaringerne med mentorer er gode. Derfor oprettes et korps af frivillige mentorer, som skal støtte de unge ledige til at begynde og gennemføre en uddannelse. Herudover skal der ansættes en koordinator, som skal etablere, undervise og koordinere korpset af frivillige mentorer, matche mentor og den unge og arrangere erfaog netværksmøder. Koordinatoren skal i samarbejde med frivillige organisationer etablere virksomhedspraktik med mentorstøtte. Der afsættes 0,45 millioner kroner årligt i 20132015. Udgiften er finansieret ved flere refusionsindtægter fra staten.


Øvrige driftsudgifter 11

Aktivering af ledige 26

Førtidspension 208

Dagpenge til forsikrede ledige 124

Udgifter til ansatte med løntilskud 48

Beskæftigelsesog Integrationsudvalget

Integration af flygtninge og indvandrere 8

Kontanthjælp og forrevalidering 156 Sygedagpenge 78

Revalidering 4

Figur 10. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 664 millioner kroner i 2013.

Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2013 Målsætning

Resultatkrav

Beskæftigelsesområdet

Udgifter til forsørgelse

Gladsaxe Kommune vil arbejde for at flest mulige af kom-

Kommunes udgifter til forsørgelsesydelser pr. indbygger i

munens borgere er selvforsørgende og at kommunens ud-

alderen 16-66 år skal i 2013 ligge under gennemsnittet blandt

gifter til forsørgelse ikke stiger i de kommende år. Samtidig

sammenlignelige kommuner. I 2011 var Gladsaxes udgifter

vil der være fokus på at nedbringe antallet af lange sygefra-

til forsørgelsesydelser 12.564 kr. pr. borger 16-66 år. For de

værsforløb.

sammenlignelige kommuner var tallet 13.170 kr.

Beskæftigelsesområdet

Selvforsørgende unge under 30 år

Gladsaxe Kommune vil øge andelen af selvforsørgende unge

Jobcenter Gladsaxe skal – når der måles blandt jobcentre

under 30 år, da denne gruppe har mange år foran sig på ar-

med sammenlignelige vilkår – fortsat ligge i bedste fjerdedel

bejdsmarkedet. Gladsaxe Kommune vil derfor arbejde for at

med hensyn til andelen af unge ledige i forhold til den sam-

unge kommer i ordinær uddannelse eller job.

lede befolkning i alderen 16-29 år. I november 2011 var Gladsaxe placeret som nummer seks ud af 15 jobcentre.

Beskæftigelsesområdet

Indvandreres ledighedsgrad

En af de vigtigste forudsætninger for vellykket integration er

Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere (5,4

tilknytning til arbejdsmarkedet. I Gladsaxe Kommune er det

procent) og indvandrere fra ikke-vestlige lande (14,0 procent)

målet, at indvandrere og efterkommere har den samme grad

skal fra 2011 til 2013 være uændret 8,6 procentpoints.

af tilknytning til arbejdsmarkedet som etniske danskere. Beskæftigelsesområdet

Antallet af virksomhedspraktikker og løntilskudsjob

Ledige borgeres arbejdsmarkedsparathed øges ved en ak-

Antallet af borgere i virksomhedspraktikker og løntilskud skal

tiv beskæftigelsesindsats. Derfor skal Gladsaxe Kommune

stige til 479 i 2013. I perioden januar til september 2012 var

fortsat arbejde for, at en stor andel af ledige deltager i en

antallet i gennemsnit 445. Der søges etableret flest mulige

relevant beskæftigelsesindsats, der kan hjælpe den ledige

pladser i det private erhvervsliv.

tilbage i arbejde.

Anlæg Der er ikke afsat budget til anlæg på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2013.

31


Aktivitetstal Nøgletal

Resultat 2011

Forventet 2012

Skøn 2013

- Dagpengemodtagere

1.212

1.208

1.165

- Kontanthjælpsmodtagere

1.531

1.670

1.683

36

39

36

Modtagere af forsørgelsesydelser, helårspersoner

- Revalidender - Sygedagpengemodtagere

752

695

700

- Løntilskud

393

400

400

- Ledighedsydelse

116

112

116

3

18

34

2.481

2.441

2.421

- Integrationsydelse - Førtidspensionister Udgifter til forsørgelsesydelser pr. borger 16-66 år, kroner -Dagpenge1

2.551

3.147

2.921

- Kontanthjælp

2.894

3.630

3.626

74

87

85

1.993

1.658

1.813

335

331

379

- Revalidering - Sygedagpenge - Ledighedsydelse

4.718

4.668

4.820

Samlede udgifter

- Førtidspension

12.564

13.521

13.644

Sammenligningsgrundlag 2

13.170

9,3

-

Ledighedsprocent3 Gladsaxe Kommune Kommuner med samme rammevilkår Region Hovedstaden Hele landet

8,8 8,1

8,6

-

10,0

10,5

-

9,7

10,2

-

1. I 2013 får Gladsaxes Kommune refunderet udgifterne fra staten fuldt ud de første fire uger. I 2012 var det de første otte uger. 2. Sammenligningsgrundlaget består af Arbejdsmarkedsstyrelsens klynge af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Der foreligger ikke budgettal for sammenligningskommunerne for 2012 og 2013. 3. Ledighedsprocenten angiver, hvor stor en andel dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere udgør af arbejdsstyrken. Den anførte procent medtager alle kontanthjælps- og dagpengemodtagere og afviger derfor fra andre offentliggjorte opførelser, som alene medtager for eksempel de mest arbejdsparate ledige. Tallene for 2012 er for første halvår af 2012. Der foreligger ikke skøn for ledighedsprocenten for 2013.

32

32


Trafik- og Teknikudvalget

Trafik- og Teknikudvalget Området omfatter vejvedligeholdelse, trafiksikkerhed, kollektiv trafik, vedligeholdelse af offentlige parker og grønne arealer, genbrugsstationen, byggesagsbehandling, digitale kort på Gladsaxes hjemmeside samt skadedyrsbekæmpelse.

Nye tiltag og budgetændringer for 2013 Sikker skolevej til Grønnemose Skole og supercykelstier Både trafiksikkerhed for skolebørn og initiativer til at fremme cykeltrafikken har høj prioritet. Cykel- og gangstien fra Vandtårnsvej til Gladsaxevej forlænges i foråret 2013, så der bliver tilslutning til stien langs Høje Gladsaxe Vej og Grønnemose Skole. Stien bliver ført under tilkørselsrampen til Høje Gladsaxe Vej, så trafiksikkerheden sikres bedst muligt for skolebørn og cyklister. Projektet koster 5,8 millioner kroner og koordineres med et andet projekt for afledning af regnvand, som Nordvand har planlagt. Med forlængelsen af stien afsluttes et cykelprojekt 'Vandledningsruten', der forbinder området ved Buddinge Rundkørsel med stierne i Københavns Kommune. Vandledningsruten er endnu en af Gladsaxe Kommunes cykelsuperstier, der realiseres. Ligeledes afslutter Københavns Kommune deres del af stien langs Høje Gladsaxe Vej i 2013. I foråret 2013 afsluttes også cykelsuperstien Farumruten, der i Gladsaxe Kommune ligger langs Hillerødmotorvejen. Renovering af fortove Der afsættes fra 2014 yderligere tre millioner kroner årligt til at istandsætte kommunens fortove. I de senere år er indsatsen øget så kommunen istandsætter omkring seks kilometer fortove årligt. Denne indsats øges nu yderligere med cirka 50 %.

Digitalisering Alle planer for by- og miljøområdet er fremover digitale og samlet i en Planportal. Formålet er overblik over planerne og deres indsatser. Samtidig skal planerne være kortere, mere overskuelige og lettere at forstå. Digitale planer giver også mulighed for at bruge kort langt mere aktivt, og give høringssvar digitalt. I 2013 kommer Kommuneplanen, CO2 og Miljøplan, Klimatilpasningsplan, Trafik og mobilitetsplan og flere plejeplaner i digital høring. Kommunen deltager i et samarbejde med syv andre kommuner om indkøb og implementering af et nyt webbaseret system til visning og vedligeholdelse af kort og geodata. Primo 2013 skal systemet erstatte den nuværende 'Kort og luftfoto' på kommunens hjemmeside. De nye kort giver borgere og virksomheder mulighed for at se mange forskellige opgørelser, for eksempel cykelstier, seniorklubber eller jordforurening. I 2013 implementeres den webbaserede ansøgningsproces 'Byg og Miljø'. Den skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at søge om tilladelse til at bygge nyt, bygge til, bygge om eller søge om visse miljøtilladelser. 'Byg og Miljø' vil komme til at omfatte cirka 340 typer af byggesager og syv typer af miljøsager. 'Byg og Miljø' skal også bidrage til bedre, hurtigere og mere ensartet sagsbehandling. Det er et nationalt mål, at 80 kommuner i 2015 har implementeret digital ansøgning og at 70 % af ansøgerne benytter denne kanal.

33


Myndighed for byggesagsområdet -3

Kortdata 1 Myndighed for veje og friarealer 53

Udfører vej- og friarealer 47

Figur 11. Trafik- og Teknikudvalgets samlede nettodriftsbudget er på 97,6 millioner kroner i 2013.

Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2013 Målsætning

Resultatkrav

Miljø og trafik

Invasive arter

Miljømæssig bæredygtighed handler om at sikre miljøet og

Udbredelsen af Bjørneklo skal i 2013 reduceres med 30 pro-

beskytte naturen og den biologiske mangfoldighed. Kommu-

cent og i 2014 med 40 procent. Reduktionen sker i forhold til

nen vil bekæmpe invasive arter.

den registrerede mængde Bjørneklo i vækstsæsonen 2009.

Miljø og trafik

Etablering af ramper og overkørsler

Tilgængeligheden for handicappede øges.

Der etableres ramper og overkørsler svarende til årligt yderligere 15 procent (19 stk. pr. år) af de steder, som tilgængelighedsplanen har peget på.

Anlæg Der er afsat 20,8 millioner kroner på Trafik- og Teknikudvalgets anlægsbudget i 2013. Anlæg (netto) millioner kroner Pulje til biler og maskiner

0,8

Pulje til trafiksanering og forbedring for cyklister

1,9

Renovering af broer

0,2

Vejvedligeholdelse

11,7

Pulje til plejeplaner og naturprojekter

5,8

Cykelsupersti, statens bidrag *)

-1,0

Signalregulering ved Bagsværd ny skole *)

0,8

Renovering legepladser *)

0,1

Byens arena, udvidelser *)

0,1

Cykelparkering ved busstoppesteder *)

0,1

*) Nye anlægsmidler i 2013

34

0,3

Cykelsuperstier og sikker skolevej ved Grønnemose Skole *)

I alt

34

2013

20,8


Trafik- og Teknikudvalget

Aktivitetstal Nøgletal

Resultat 2011

Forventet 2012

Skøn 2013

Ny asfalt på kørebaner, km og % af samlede km veje

5,3 (3,1%)

9,9 (5,8%)

7,5 (4,4%)

Ny asfalt på cykelstier, km og % af samlede km veje

2,6 (2,8%)

2,4 (2,6%)

2,7 (2,9%)

Renovering af fortove, km og % af samlede km fortove

5,9 (2,0%)

5,6 (1,9%)

6,3 (2,1%)

Antal modtagne byggesager

900

1.000

1.000

Antal rotteanmeldelser

627

700

700

14.600

15.200

15.500

Gennemsnitlig antal passagerer på hverdage i kommunale buslinjer

35


Miljøudvalget Området omfatter miljø, vandløb, vandforsyning, spildevand, renovation og fjernvarme. Kommunen fungerer som myndighed på de pågældende områder, mens Nordvand A/S står for drifts- og anlægsopgaverne på vandforsynings- og spildevandsområdet. Desuden udføres vedligeholdelsesarbejde på fjernvarmenettet.

Nye tiltag og budgetændringer for 2013 Udbygning af Fjernvarmenet I 2013 fortsætter Gladsaxe Kommune sin massive udbygning af fjernvarmenettet. De nye forbrugere, som får mulighed for at omstille til fjernvarme, er boligselskaber, virksomheder og kommunale ejendomme. Der er tale om forbrugere, som i dag opvarmer med olie, el, eller gas. Ved at omstille til fjervarme nedbringes CO2udledningen. I 2013 vil endnu flere borgere få mulighed for at blive tilsluttet fjernvarmen. Der skal graves 2 km fjernvarmerør ned om måneden. Der er afsat i alt 250 millioner kroner til udbygningen, deraf de 52 millioner kroner i 2013. Ny Storskraldsordning Genanvendelige materialer udgør en væsentlig ressource i vores affald. Ressourcerne i plast, metal, papir og glas i vores affald er hidtil ikke blevet udnyttet tilstrækkeligt. I 2013 øger Gladsaxe Kommune indsatsen for at få indsamlet ressourcerne, så de kan genanvendes. Borgerne vil få affaldsbeholdere ud på deres ejendom, som giver mulighed for løbende at komme af med de genanvendelige materialer, lige så enkelt og let som dagrenovationen. Beholderne bliver hentet, tømt og stillet tilbage på grunden.

36

36

Alle husstande får beholdere til plast og metal. Parcel- og rækkehuse får mulighed for at få tilsvarende beholder til papir og glas. Vælger borgerne beholderen til papir og glas, behøver de ikke længere transportere materialerne til de sorte offentlige genbrugsbeholdere eller genbrugsstationen. I 2013 investeres 10,7 millioner kroner til indkøb af beholdere. Det betyder, at taksten for 2013 vil stige, for så at falde igen i 2014. Klima Der har løbende været fokus på klimaforebyggelse og -tilpasning i Gladsaxe. Klimaindsatsen består i at begrænse CO2-udledningen med 25 procent inden 2020, øge andelen af vedvarende energi, reducere energiforbruget og håndtere de store mængder regnvand. Der er et stort potentiale i at involvere borgere, boligselskaber, foreninger og virksomheder i løsningerne. Via KlimaKlar netværket for boligafdelinger, kan borgerne i 2013 få besøg af en uvildig energirådgiver, der kan hjælpe med overblik og indsigt i, hvordan energitiltag kan prioriteres og gribes an i praksis. Virksomhederne tilbydes løbende tilsvarende tilbud via KlimaKlar for virksomheder.


Miljøudvalget Gladsaxe Kommune blev i 2012 partner i Gate 21. Det er et forum for kommuner, boligselskaber, virksomheder og universiteter, som udvikler nye løsninger på klima- og energiområdet. Gladsaxe Kommune forventer at deltage i to projekter i 2013. Et om udbredelse af elbiler hos kommunerne i Danmark. Et andet om energirenovering af bevaringsværdige bygninger.

I foråret 2013 vil et tillæg til spildevandsplanen blive sendt i høring, som blandt andet vil pege på mulighederne for at skrue op for indsatsen med at adskille regnvand fra spildevand. Derudover sender Gladsaxe Kommune også den første klimatilpasningsplan i høring i foråret 2013. Den skal kortlægge, hvor risikoen for oversvømmelser er størst, og dermed danne grundlag for, hvor kommunen bør prioritere sin indsats.

37


Miljø 3

Renovation 74

Fjernvarmeforsyning 89

Figur 12. Miljøudvalgets samlede bruttodriftsbudget er på 166 millioner kroner i 2013. Udgifterne til fjernvarme og renovation balancerer over tid med indtægterne fra brugerne.

Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2013 Målsætning

Resultatkrav

Tværgående målsætning

Reduktion af CO2-udledningen

Gladsaxe Kommune vil nedbringe CO2-udledningen blandt

Den årlige CO2-udledning på 430.000 tons for kommunen

andet ved energibesparelser og en renere varmeforsyning.

som helhed skal nedbringes med gennemsnitligt 2,5 procent om året. Kravet i 2013 er en reduktion på 21.500 tons.

Miljø og trafik

Naturformidling til borgerne

Kommunen lægger vægt på at formidle viden om naturom-

Naturformidling skal have fokus på formidling direkte i natu-

råderne, så flere borgere opsøger naturoplevelser og får ny

ren, om det specifikke område, borgeren står i. Information

indsigt i, hvordan man skal passe på naturværdierne. Kom-

hentes via håndholdte enheder (smartphones/tablets) ved

munen vil styrke naturformidlingen til borgerne gennem

at scanne en QR-kode. I 2013 skal information via QR-koder

kortmateriale og information om blandt andet naturtyper,

hentes i mindst ét naturområde.

beskyttede arter og styrke mulighederne for gode naturoplevelser i kommunen. Miljø og trafik

Genanvendeligt affald

Affaldshåndteringen prioriteres, så mest muligt af affaldet i

Den andel af affald fra kommunens indsamlingsordninger,

Gladsaxe Kommune genanvendes, og mindst muligt affald

der genanvendes, skal vise en årlig fremgang. I 2013 skal

bliver deponeret.

mindst 33 procent af affaldet genanvendes.

Miljø og trafik

Håndtering af regnvand

For at reducere de regnvandsmængder, der belaster kloak-

Antallet af borgere, som har søgt og fået tilladelse til at hånd-

nettet, vil Gladsaxe Kommune tilbyde grundejere at få tilba-

tere regnvand på egen grund, skal stige i byrådsperioden. I

gebetalt en del af tilslutningsbidraget til kloakken mod, at

2013 skal mindst 750 grundejere håndtere regnvand på egen

borgeren håndterer regnvandet på egen grund.

grund.

Tværgående målsætning

Tilslutning til fjernvarme

CO2-udledningen i kommunen reduceres.

For at bidrage til målet om en CO2-reduktion, skal flere virksomheder og borgere tilsluttes fjernvarmeforsyning som alternativ til gas eller olieopvarmning. I 2013 skal mindst 125 nye kunder tilsluttes fjernvarme.

38

38


Miljøudvalget

Anlæg Der er afsat 64,7 millioner kroner til anlæg på Miljøudvalgets budget i 2013. Anlæg (netto) millioner kroner

2013

Pulje til håndtering af regnvand

1,0

Realisering af CO-2/Agenda 21-plan *)

0,5

Indkøb af elcykler *)

*)

0,1

Ny storskraldsordning *)

10,7

Udbygning af fjernvarmenettet

52,4

I alt

64,7

Nye anlægsmidler i 2013.

Aktivitetstal Nøgletal Udførte virksomheds-, jord- og naturtilsyn, (antal håndhævelser i form af påtaler, påbud mv.) Antallet af grundejere, der vælger at håndtere regnvand på egen grund. (Antal grundejere som får tilslutningsbidrag tilbagebetalt fra Nordvand, akkumuleret)

Resultat 2011

Forventet 2012

Skøn 2013

210 (40)

178(36)

180(35)

586

1.000

1.500

Affald i ton og procentvis fordeling i den kommunale indsamlingsordning: - Affald til forbrænding - Affald til genanvendelse - Affald til deponering - Affald til specialbehandling Affald i alt

20.879 (67,7%)

20.500 (66,8%)

20.250 (66,0%)

9.804 (31,8%)

10.000 (32,6%)

10.250 (33,4%)

17 (0,1%)

17 (0,1%)

17 (0,1%)

159 (0,5%)

160 (0,5%)

160 (0,5%)

30.859 (100 %)

30.677 (100%)

30.677 (100%)

39


Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget Området omfatter Gladsaxe Bibliotekerne, Bibliografen, Musik- og Billedskolen samt en række andre kulturtilbud inden for billedkunst og teater, idrætsanlæg, Telefonfabrikken, Børnecentret, Borgernes hus, øvrige fritidsbygninger samt tilskud til foreninger og aftenskoler.

Nye tiltag og budgetændringer for 2013 Ny adgang til bibliotekerne Gladsaxe Kommune ønsker at gøre det nemmere at benytte bibliotekerne. Derfor udvides åbningstiderne på bibliotekerne i Høje Gladsaxe og i Værebro med såkaldte selvbetjente tider, hvor det bliver muligt at låse sig ind på biblioteket via et nøglesystem. Borgerne kan blandt andet låne og aflevere materiale, læse aviser og tidsskrifter, og bruge pc'er. Hvis borgerne tager godt imod dette tilbud, vil åbningstiderne i Mørkhøj bibliotek blive udvidet på lignende måde i 2016.

40

40

Der er afsat 0,5 millioner kroner i 2013 og 4,5 millioner kroner i 2014 til energiforbedringer i Gladsaxe Sportshal og Gladsaxe Svømmehal. Der vil være en årlig driftsbesparelse på 0,33 millioner kroner fra 2015 og frem. VM på Bagsværd Rostadion 2013 Danmark er valgt som vært for verdensmesterskabet i kano- og kajak på maratondistancen i dagene 20.-22. september 2013 på I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. Gladsaxe bliver dermed rammen om det internationale mesterskab, hvortil der forventes 500 deltagere fra 45 nationer.

Der er i 2013 afsat 0,66 millioner kroner til etablering af nøglesystemer på Høje Gladsaxe og Værebro Bibliotek og 0,33 millioner kroner i 2016 til etablering af nøglesystem på Mørkhøj Bibliotek.

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og Gladsaxe Kommune på vegne af I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø med henblik på afvikling af den internationale idrætskonkurrence.

Energiforbedringer i Gladsaxe Sportscenter Der igangsættes et energiforbedringsprojekt for Gladsaxe Sportscenter. Projektet omfatter blandt andet udskiftning af ventilationsanlægget i svømmehallen. Det endelig projekt foreligger i slutningen af 2013, og kan indeholde tiltag som solceller, vandbesparende tiltag, renovering af ældre og mindre ventilationsanlæg og opsætning af LED armaturer.

Sport Event Denmark, Gladsaxe Kommune og Lyngby Taarbæk Kommune yder tilskud til planlægning og afvikling. Gladsaxe Kommune har givet tilsagn om et tilskud på 305.000 kroner i 2013.


Folkeoplysning 18

Fælles formål 8

Kultur- Fritidsog Idrætsudvalget

Fritid 13

Biblioteker 49 Idræt 33 Kunst og kultur 3

Figur 13. For Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget udgør nettodriftsbudgettet 124,4 millioner kroner i 2013.

Udvalgte målsætninger og resultatkrav for 2013 Målsætning

Resultatkrav

Kultur, fritid og idræt

Besøgende på biblioteket

Gladsaxe Bibliotekerne skal levere service af høj faglig kva-

Det årlige antal besøgende på Gladsaxe Bibliotekerne skal

litet. Bibliotekets tilbud skal være præget af kvalitet, alsidig-

fastholdes på 690.000 i perioden.

hed og aktualitet og det skal afspejle medieudviklingen.

Deltagere i bibliotekets undervisning Det årlige antal deltagere i Gladsaxe Bibliotekernes brugerundervisning skal minimum være på 800 i 2013.

Kultur, fritid og idræt

Brugertilfredshed med aktivitetshuse og idrætsanlæg

Gladsaxe Kommunes aktivitetshuse og idrætsanlæg danner

Brugertilfredsheden med rammer og faciliteter i aktivitetshu-

ofte rammerne for fritidslivet. De skal derfor være funktio-

se og idrætsanlæg skal minimum være 86 % i perioden.

nelle, tidssvarende og omstillingsparate, så de kan rumme de aktiviteter, som der er interesse for. De skal motivere til og give mulighed for oplevelser og aktiviteter for borgere både inden og uden for foreningslivet.

Anlæg Der er afsat 2,2 millioner kroner på Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget anlægsbudget i 2013. Anlæg (netto) millioner kroner

*)

2013

Pulje til IT på biblioteksområdet

1,0

Nøglesystem biblioteker

0,7

*)

Pulje til funktionsændringer mv. på idrætsområdet *)

0,5

I alt

2,2

Nye anlægsmidler i 2013.

Aktivitetstal Nøgletal

Resultat 2011

Forventet 2012

Skøn 2013

Antal besøgende i svømmehallen*

265.629

230.000

230.000

Antal solgte billetter i Bibliografen

71.611

80.000

80.000

9.410

9.827

9.615

Antal tilskudsberettigede fritidsbrugere under 25 år

Der har været et fald i antallet af besøgende til svømmehallen. Der skyldes åbning af nye svømmehaller i omegns kommunerne.

*)

41


Kroner

2013

Pas, kørekort og sundhedskort Pas, voksen, pensionist, barn Kørekort (dog fra det fyldte 70. år) Sundhedskort (tidligere sygesikringskort)

600/350/115 260/30 180

Institutioner, pr. måned 0 - 2 årige

2.975

3 - 6 årige

1.995

Skolefritidsordning

1.510

Fritidsklub

405

Ungdomsklub

125

Serviceydelser på plejehjem Morgenmad pr. måltid

23

Middag pr. måltid

53

Aftensmad pr. måltid

32

Vask af eget tøj pr. måned

140

Vask og leje af linned pr. måned

204

Pensionister Pensionistsvømning og -gymnastik pr. sæson Sommeridræt Pensionistrejser / Danmark pr. tur

388 85 3.490

Vask af privat tøj pr. måned

141

Linnedservice til hjemmehjælpsmodtagere pr. måned

218

Varm mad, hjemmeboende pr. portion

48

Musik og billedskole Billedskole pr. måned

227

Musik og bevægelse pr. måned

218

Leje af instrumenter pr. måned

85

Svømmehal og motionscenter Svømmehalsbillet, barn/pensionist Svømmehalsbillet, voksen

175

Svømmehal, voksen, 10-turskort

350

Motionscenter, 10-turskort

42

44

Svømmehal, barn/pensionist, 10-turskort Motionscenter, pr. time

42

22

75 425


Takster

Kroner

2013

Forsyningsvirksomhed 2.753,48

Fjernvarme, variabelt bidrag pr. MWh

409,86

Fjernvarme, fast bidrag pr. MWh (under 6.000 MWh/år)

242,19

Fjernvarme, fast bidrag pr. MWh (over 6.000 MWh/år)

188,91

Takster

Renovation

Byggesagsbehandling ** Garager, carporte, udhuse og lignende under 50 m2

1.500

Garager, carporte, udhuse og lignende over 50 m2

4.100

Nybyggeri og tilbygninger af enfamilie-, dobbelt- og rækkehuse

4.100

Mobilantenne

8.200

Mindre enkeltstående ombygninger af erhvervs- og etageboliger under 150 m2

3.100

Nybyggeri, ombygning og tilbygning af erhvervsbyggeri 0-99 m2

5.100

Nybyggeri, ombygning og tilbygning af erhvervsbyggeri 100-999 m

20.500

Dispensationer der ikke samtid kræver tilladelse eller anmeldelse

3.100

2

Diverse gebyrer Gebyr for adresseforespørgsel

52

Gebyr for vurderingsattester

60

Gebyr for BBR-meddelelser Indbringelse af sag for beboerklagenævn Indbringelse af sag for huslejenævnet Hegnsynsforretning

60 139 139 1.125

** Byggesagsgebyrerne er omlagt i 2011 på grund af ændret lovgivning

43


1.000 kr

Regnskab 2011 udgifter

A

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

152.558

28.113

indtægter

udgifter

indtægter

149.930

23.967

147.732

24.597

01

Forsyningsvirksomheder

139.430

138.117

162.964

163.218

180.064

191.710

Trafik og infrastruktur

101.270

10.427

106.566

6.623

107.480

7.406

03

Undervisning og kultur

94.138

15.120

837.326

230.334

826.259

192.803

04

Sundhedsområdet

37.087

4.254

75.009

3.047

78.650

3.336

05

Sociale opgaver og sundhedsvæsen

4.250.058

1.418.750

3.575.724

1.171.981

3.642.923

1.139.081

447.853

76.513

501.504

60.658

529.178

53.552

5.222.393

1.691.295

5.409.023

1.659.827

5.512.287

1.612.484

Administration mv. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT heraf refusion

B

552.132

476.974

548.841

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 00

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

01

Forsyningsvirksomheder

18.192

243

86.041

64.694

02

Trafik og infrastruktur

45.786

3.132

15.703

40.919

4.265

03

Undervisning og kultur

134.438

139.965

158.333

50.000

04

Sundhedsområdet

712

409

05

Social- og sundhedsvæsen

91.100

37.976

43.402

14.460

06

Administration mv.

44.517

7.360

4.477

ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PL

42.533

7.968

455

8.021

6.120

8.294

5.000

377.277

11.797

295.475

6.120

320.121

73.725

32.873

24.991

34.926

10.460

33.207

13.809

1.473.305

1.495.439

1.444.887

1.453.673

312.624

289.595

Pris- og lønstigning vedrørende hovedkonto 0-6

C

07

RENTER

D

08

ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER

E

08

AFDRAG PÅ LÅN A+B+C+D+E+ PL I ALT

F

45.668

48.687

51.967

7.151.516

3.223.522

7.232.998

3.130.080

6.230.206

1.989.613

166.908

885.835

104.502

949.602

109.685

906.154

FINANSIERING

F

07

Tilskud og udligning

F

07

Refusion af købsmoms

F

07

Skatter

F

08

Forbrug af likvide aktiver

F

08

Optagne lån (kreditsiden på 08.55) FINANSIERING I ALT BALANCE

44

udgifter

02

06

44

indtægter

Budget 2013

DRIFTSVIRKSOMHEDEN 00

F

Budget 2012

-3.876 -320.622

2.729.061

3.143.016

187.458

98.200

31.949

16.601

3.360.319 16.523 100.327

-125.641

3.802.354

104.502

4.207.419

126.208

4.366.800

7.025.877

7.025.877

7.337.502

7.337.502

6.356.414

6.356.414


Budgetoverslag 2014

Budgetoverslag 2015

Budgetoverslag 2016

udgifter

udgifter

indtĂŚgter

udgifter

indtĂŚgter

indtĂŚgter

144.986

24.597

143.253

24.597

143.255

24.597

189.935

198.852

204.357

218.798

213.432

221.707

107.478

7.406

107.413

7.406

107.413

7.406

813.461

194.055

820.489

195.847

823.352

196.055

77.462

2.202

76.839

1.509

76.390

1.099

3.649.856

1.143.290

3.659.083

1.145.747

3.671.990

1.148.191

523.835

53.218

522.464

52.613

520.722

52.613

5.507.013

1.623.617

5.533.899

1.646.516

5.556.555

1.651.667

552.334

20.658

1.870

557.173

8.964

750

560.517

7.094

17.118

1.770

46.716

57.079

46.868

86.859

50.814

36.608

950

426

426

39.546

27.391

35.595

5.579

5.459

5.337

217.429

1.870

73.781

151.905

750

146.696

131.926 221.935

33.775

14.270

33.211

14.615

32.300

14.962

48.125

38.476

48.125

38.514

48.125

38.514

55.225

Hovedoversigt budget 2013-2016

Hovedoversigt budget 2013-2016

101.165

54.903

5.935.348

1.678.233

6.015.001

1.700.395

6.045.744

1.705.143

135.197

831.299

151.954

825.348

150.305

817.923

3.503.682

3.639.981

3.727.552

21.949

1.232

54.568

35.382 135.197

4.392.312

151.954

4.466.561

204.873

4.545.475

6.070.546

6.070.546

6.166.955

6.166.955

6.250.617

6.250.617

45


A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN

Budget 2013 udgifter

Budgetoverslag 2014

indtægter

udgifter

indtægter

ØKONOMIUDVALGET Politiske og administrative organisation

637.121

60.600

622.052

60.265

Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster

216.732

154.584

216.732

154.584

Økonomiudvalget i alt

853.853

215.184

838.784

214.849

Refusion i alt

132.653

132.653

TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager

108.846

11.290

108.842

11.291

Trafik- og Teknikudvalget i alt

108.846

11.290

108.842

11.291

MILJØUDVALGET Miljø Renovation Fjernvarmeforsyning Miljøudvalget i alt

2.825

586

3.207

586

74.248

77.879

74.288

71.738

89.404

97.419

99.235

110.702

166.478

175.884

176.729

183.025

1.495.988

221.796

1.483.242

221.423

101.210

103.084

101.210

103.084

BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børn, unge og familier Takstfinansierede tilbud Overførselsudgifter mv. Børne- og Undervisningsudvalget i alt

26.112

17.583

25.936

17.494

1.623.310

342.462

1.610.388

342.001

Refusion i alt

17.737

17.648

KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning

152.099

27.675

150.092

27.675

Kultur-,Fritids- og Idrætsudvalget i alt

152.099

27.675

150.092

27.675

Refusion i alt

226

226

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre

661.673

89.886

658.421

Hjælpemidler mv.

51.911

2.119

51.911

2.119

Almene ældre- og plejeboliger

20.034

53.389

20.034

53.389

733.618

145.393

730.367

145.360

247.133

8.973

246.167

8.000

42.238

308

42.252

308

Takstfinansierede tilbud

225.823

236.722

225.823

236.722

Personlige ydelser

282.783

36.641

290.398

38.787

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget

797.977

282.644

804.640

283.817

Seniorudvalget i alt

89.852

Refusion i alt FOREBYGGELSES-, SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov og sundhed Beskyttet beskæftigelse og medfinansieringsbidrag

Refusion i alt

26.382

26.382

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Forsørgelse Øvrige udgifter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt

52.784

26.392

52.678

26.321

976.395

349.862

987.567

353.581

46.926

35.697

46.926

35.697

1.076.105

411.951

1.087.171

415.599

Refusion i alt

46

46

DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

371.843 5.512.287

1.612.484

375.425 5.507.013

1.623.617


Bevillingsoversigt budget 2013-2016 Budgetoverslag 2015

Budgetoverslag 2016

udgifter

udgifter

59.660

612.539

indtĂŚgter

59.660

216.732

154.584

216.732

154.584

832.513

214.244

829.271

214.244

132.653

132.653

108.777

11.291

108.777

11.291

108.777

11.291

108.777

11.291

3.204

586

3.206

586

74.395

71.778

74.368

71.752

113.550

130.608

122.652

133.543

191.149

202.972

200.226

205.881

1.489.656

223.215

1.490.290

223.423

101.210

103.084

101.210

103.084

25.816

17.433

25.816

17.433

1.616.681

343.732

1.617.315

343.940

17.587

17.587

149.362

27.675

149.362

27.675

149.362

27.675

149.362

27.675

226

226

654.617

89.360

654.576

51.911

2.119

51.911

2.119

20.034

53.389

20.034

53.389

726.561

144.869

726.520

144.869

243.502

5.382

243.092

4.973

42.252

308

42.252

308

225.823

236.722

225.823

236.722

297.832

38.787

305.832

38.787

809.409

281.199

816.999

280.789

26.382

89.361

26.382

52.784

26.392

52.784

26.392

999.735

358.444

1.008.373

360.888

46.926

35.697

46.926

35.697

1.099.446

420.533

1.108.084

422.977

380.324 5.533.899

1.646.516

Bevillingsoversigt budget 2013-2016

615.781

indtĂŚgter

383.668 5.556.555

1.651.667

47


B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Budget 2013 udgifter

indtægter

Budgetoverslag 2014 udgifter

indtægter

ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation

66.930

5.000

81.581

1.870

Økonomiudvalget i alt

66.930

5.000

81.581

1.870

Veje, trafik, grønne områder og byggesager

25.075

4.265

28.844

Trafik- og Teknikudvalget i alt

25.075

4.265

28.844

TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET

MILJØUDVALGET Miljø, herunder varmeværker

1.602

2.736

Miljø, renovation

10.700

Fjernvarme

52.392

14.382

Miljøudvalget i alt

64.694

17.118

BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Skoler Dagtilbud, dagpleje og klubber

134.475

50.000

3.769

7.300

Familie og rådgivning

950

Takstfinansierede tilbud Børne- og Undervisningsudvalget i alt

62.970

10.655 138.244

50.000

81.875

KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur, fritid og idræt

2.174

2.750

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt

2.174

2.750

Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud

1.797

2.861

Seniorudvalget i alt

1.797

2.861

SENIORUDVALGET

FOREBYGGELSES-, SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov

21.205

14.460

2.397

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget

21.205

14.460

2.397

320.121

73.725

217.429

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Beskæftigelse- og integrationsudvalget B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT

48

48

1.870


Bevillingsoversigt budget 2013-2016

Budgetoverslag 2015

Budgetoverslag 2016

udgifter

udgifter

74.832

750

70.852

74.832

750

70.852

32.279

22.141

32.279

22.141

indtĂŚgter

Bevillingsoversigt budget 2013-2016

indtĂŚgter

1.770

1.770

26.745

12.694

8.123

16.940

426

426

538

538

35.832

30.598

4.196

5.341

4.196

5.341

1.707

1.707

1.707

1.707

1.287

1.287

1.287

1.287

151.905

750

131.926

49


Budget 2013 udgifter

indtægter

PRIS- OG LØNSTIGNING VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE

Budgetoverslag 2014 udgifter 73.781 21.949

Forbrug af likvide aktiver Forøgelse af likvide aktiver

indtægter

16.523

SAMLET FINANSIERING Renter Finansforskydninger Afdrag på lån

33.207

13.809

33.775

14.270

312.624

289.595

48.125

38.476

51.967

Lånoptagelse

55.225 100.327

35.382

Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud

47.556

675.828

72.017

609.840

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

43.561

68.569

44.144

69.735

Grund- og udviklingsbidrag

8.140

Sektorspec. udligningsordn. Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt

8.295 125.229

125.850

10.428

36.528

10.741

25.874

109.685

906.154

135.197

831.299

Skatter Indkomstskatter

2.750.949

Selskabsskatter

178.901

222.578

Grundskyld

352.476

374.330

Anden skat på fast ejendom Skatter i alt SAMLET FINANSIERING I ALT BALANCE

50

50

2.823.945

77.993

82.829

3.360.319

3.503.682

507.483

4.670.204

272.322

4.445.058

6.356.414

6.356.414

6.070.546

6.070.546


Bevillingsoversigt budget 2013-2016

Budgetoverslag 2015

Budgetoverslag 2016

udgifter

udgifter

indtĂŚgter

221.935

Bevillingsoversigt budget 2013-2016

146.696

indtĂŚgter

1.232 54.568

33.211

14.615

32.300

14.962

48.125

38.514

48.125

38.514

101.165

54.903

87.553

602.379

84.816

593.302

44.869

70.921

45.510

72.126

8.475

8.640 125.734

125.734

11.057

26.313

11.339

26.761

151.954

825.348

150.305

817.923

2.895.171

2.956.141

261.135

261.134

396.041

417.823

87.634

92.454

3.639.981

3.727.552

334.455

4.518.458

285.633

4.598.951

6.166.955

6.166.955

6.250.617

6.250.617

51


Beslutningsnoter

1. Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret på henholdsvis 24,1 procent og 23 promille. 2. Gladsaxe Kommune er i vækst. Både befolknings- og erhvervsmæssigt. Denne vækst skal understøttes, så Gladsaxe Kommune fortsat er en levende, grøn by med et godt udbud af velfærdsydelser og hvor det er let at komme rundt. Til at understøtte dette etableres en pulje – 'Gladsaxe i Vækst'. Der afsættes i årene 2014-16 ialt 20 millioner kroner Midlerne kommer primært fra selskabsskatteprovenuet, men også fra den pulje, der i budget 2012-2015 blev afsat til trafikafvikling i forbindelse med byudvikling. De konkrete investeringsprojekter vil fremgå af en investeringsplan der skal være færdig i 2013 og godkendes af budgetforligspartierne. Investeringerne kan for eksempel omfatte trafikafviklingsprojekter blandt andet i Ringbyen, udvikling af stationsnære områder, træplantning, udvikling af rådhusparken, tiltag til fremme af blandet boligbyggeri med videre. 3. Værebro og Høje Gladsaxe skal være attraktive områder at bo og vokse op i. Børn og unge skal have gode dag-, skole- og fritidstilbud. Til arbejdet med styrket social indsats og til at forbedre de fysiske rammer i områderne afsættes i alt 18,1 millioner kroner i perioden 2013-2015 fortrinsvis til anvendelse i Værebro. Puljen finansieres

52

52

blandt andet af de 11,1 millioner kroner fra Økonomi- og Indenrigsministeriets pulje til afgrænsede områder med høj andel af borgere med sociale problemer, som kommunen modtager i 2013. Midlerne kan for eksempel bruges til mentorer for kriminalitetstruede unge, til udgifter forbundet med kommunalt ansvar for boliganvisning med videre, til at lave attraktive udeområder til børn og unge, som eksempelvis skaterbane og en streetbasketbane, fritidsjob til unge og udvidelse af SSP-ordningen til unge over 18 år og til et fritids- og ungdomsklubtilbud i Værebro. Interessenterne i områderne inddrages i processen, herunder omkring fritids- og ungdomsklubtilbuddet, før der tages stilling til, hvilken løsning der skal realiseres, jævnfør BUU'S budgetbidrag. Puljens anvendelse prioriteres af budgetforligspartierne. 4. Gladsaxe Kommune oplever et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde for voksne. Det skyldes blandt andet en stigende tilgang af unge med autisme. Gladsaxe Kommune lægger stor vægt på, at de svageste borgere har gode og tidssvarende dag- og botilbud. Der afsættes derfor i alt 41,2 millioner kroner ekstra i 2013-2016 til det specialiserede socialområde for voksne. 5. En del af de unge, der er mindre bogligt stærke, kan have stor glæde af værkstedsundervisning. Der afsættes derfor samlet fem


Beslutningsnoter millioner kroner i 2013-2014 til at oprette et motorværksted i forbindelse med Gladsaxe Kommunes ungdoms- og uddannelsescenter. Motor- og knallertundervisningen kan dermed fortsætte i årene fremover. 6. Gladsaxe Kommunes seniorcentre er blevet udbygget og moderniseret, så de i dag fremstår tidssvarende og modsvarer det aktuelle behov. En stadig større andel af kommunens plejeboliger vil fremover blive efterspurgt af ældre borgere med demens, handicap eller andre særlige problemstillinger. Der udarbejdes derfor en analyse af det fremtidige behov for plejeboliger set i forhold til den nuværende kapacitet og fleksibilitet i anvendelsen. Behovet skal opgøres særskilt for målgrupperne (somatik, demens, handicap etc.). Herudover skal analysen belyse, hvordan velfærdsteknologi kan forbedre livskvalitet og arbejdsmiljø for beboere og medarbejdere på seniorcentrene. Andre kommuners erfaringer med kapacitet og behov for plejeboliger og med velfærdsteknologi på seniorcentre inddrages. På baggrund af analysen vurderes om der er behov for, at der udarbejdes en investeringsplan for området. Investeringsplanen vil i givet fald indgå i udarbejdelsen af budget 2015-2018. 7. Gladsaxe Kommune oplever et stigende udgiftspres i 2012 til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Prognosen for 2012 (juli 2012) viser et merforbrug på

cirka 13 millioner kroner i forhold til budgettet. Der igangsættes derfor en analyse af udviklingen i aktivitet og udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Analysen omfatter udviklingen siden kommunalreformen i 2007 og en sammenligning af Gladsaxe Kommunes niveau med Region Hovedstaden og hele landet. Analysen skal også forsøge at identificere årsagerne til udgiftsudviklingen samt pege på indsatser på sundheds- og ældreområdet, som kan medvirke til at begrænse borgerens behov for sundhedsydelser. Forslagene skal ses i sammenhæng med Gladsaxe Kommunes nuværende aktiviteter og de krav, der stilles til kommunernes indsats. 8. Regnvandshåndtering er et vigtigt indsatsområde. Gladsaxe Kommune vil derfor udvikle løsninger, der kan bruges til inspiration for borgerne. Til en række demonstrationsprojekter ved egne bygninger afsættes ialt 1,2 millioner kroner i 2013-2015. Puljen skal ses i sammenhæng med puljen til håndtering af regnvand, og mulighederne for at finansiere klimatiltag via spildevandstaksterne. 9. Gladsaxe Kommune har indsatser i gang på flere fronter for at imødegå kommende klimaudfordringer. Spildevandsplanen er ambitiøs, og der arbejdes herudover på et tillæg til planen. Samtidig vil kommunen i det kommende år arbejde med en bredspektret

53


klimatilpasningsplan, som også omhandler nedbringelse af CO2 , herunder for eksempel udbygning af fjernvarmen og opsætning af solceller. Dette klimaarbejde skal samtænkes med de muligheder aftalen om kommunernes økonomi åbner op for i forhold til at øge investeringsniveauet i 2013. Den nye Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune skal samtidig følges op af en konkret energiplan. Energiplanen udarbejdes i 2013-2014 parallelt med en ny varmeplan for Hovedstaden og i tæt samarbejde med andre kommuner og forsyningsselskaber. Energiplanen vil fokusere på energibesparelser, fjernvarme, solenergi og geotermi. Forvaltningen vil i 2013, som led i arbejdet med energiplanen, gennemføre en analyse af det samlede potentiale for solceller og solvarme i Gladsaxe, herunder afdække de muligheder og udfordringer, der er i forhold til at fremme solenergi og anden relevant vedvarende energi i kommunen. Analysen sætter fokus på arealer ud over de kommunale ejendomme, da disse kun udgør en lille del af potentialet. Muligheden for at udbrede ladestandere til elbiler drøftes med boligselskaber. Miljøudvalget prioriterer de konkrete indsatser ud fra effekten af CO2-nedbringelsen. Der gennemføres et konkret projekt med etablering af et solcelleanlæg på Skovbrynet Skoles boldhal. 10. Gladsaxe Kommune arbejder blandt andet via frikommuneprojektet på at afbureau-

54

54

kratisere og forenkle administrationen ved at afskaffe overflødige kontrolordninger/ indberetninger, der skyldes lovgivning og andre statslige krav. I 2013 iværksættes – i samspil med MED-organisationen – en undersøgelse af, om der tilsvarende er kommunale kontroller og indrapporteringer, der er blevet overflødige/kan undværes. 11. Gladsaxe er en by med et bredt og alsidigt kultur- og idrætsliv. Det skitseres, hvordan et spillested fortrinsvis for unge, jævnfør note 18 i budget 2011, kan etableres. Inden udgangen af 2013 drøfter Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget en konkretisering af spillested. I konkretiseringen tages stilling til interessenternes aktive inddragelse i processen, til en mulig tidsplan, herunder hvornår de enkelte bygninger/grunde er frigjort til salg, og en mulig placering af spillestedet. Det forudsættes, at salg af bygninger/grunde bliver realiseret, jævnfør note 2 i budget 2012. 12. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2013. 13. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 16 millioner kroner i 2013 og i 2014. I årene 2013 og 2014 er der samlet forudsat låntagning på 67 millioner kroner til fjernvarmeudbygningen,


Beslutningsnoter i 2013 31 millioner kroner til Nybrogård og 0,5 millioner kroner til solcelleanlæg på Skovbrynet Skole og i 2014 fem millioner kroner til energiforbedringsprojekt for Gladsaxe Sportshal og Gladsaxe Svømmehal. Samlet set er der forudsat låntagning i 2013 og 2014 på 135,5 millioner kroner, mens det forudsættes, at der ikke vil være låneoptagning i 2015 og 2016.

55


Gladsaxe Kommune Budget- og Analyseafdelingen Rådhuset

2860 Søborg gladsaxe.dk

56

56

Layout: Grafia ApS • Omslag: Mette Edlers • November 2012

Rådhus Allé

Gladsaxe Kommunes budget 2013-2016  

Læs Gladsaxe Kommunes budget 2013-2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you