Page 1


+00EF99904001_13DK.book

Page 1

Friday, June 18, 2010

7:36 PM

Brugervejledning

Hydro-enhed

Mange tak fordi du har købt denne TOSHIBA luft-til-vand varmepumpe. Læs venligst denne brugervejledning grundigt, inden systemet tages i brug. • Sørg for at få “Brugervejledning” og “Installationsvejledning” fra installatøren (eller forhandleren). Anmodning til installatøren eller forhandleren • Forklar venligst omhyggeligt indholdet af Brugervejledning, inden denne gives til kunden.

ANVENDELSE AF NYT KØLEMIDDEL Denne luft-til-vand varmepumpe er en ny type, som anvender et nyt kølemiddel HFC (R410A) i stedet for det konventionelle kølemiddel R22 med det formål at undgå at ødelægge ozonlaget.

Indhold 1 SIKKERHEDSFORSKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 DELENES BETEGNELSE OG FUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 HVORDAN FUNKTIONERNE ANVENDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 BRUGERVEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5 ANVENDELSE OG YDELSE AF LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPEN. . . . . . . . . . . . . 12 6 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

–1–


+00EF99904001_13DK.book

Page 2

Friday, June 18, 2010

7:36 PM

Brugervejledning

Hydro-enhed

1

SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE

• • • • • •

FORSØG IKKE AT INSTALLERE DETTE APPARAT SELV. DETTE APPARAT SKAL INSTALLERES AF EN KVALIFICERET INSTALLATØR. FORSØG IKKE AT REPARERE DETTE APPARAT SELV. DETTE APPARAT HAR INGEN DELE, SOM DU KAN REPARERE SELV. ÅBNING ELLER AFTAGNING AF DÆKSLET VIL BEVIRKE, AT DU UDSÆTTES FOR FARLIG SPÆNDING. POTENTIELLE ELEKTRISKE STØD KAN FORHINDRES VED AT MAN AFBRYDER STRØMMEN.

ADVARSEL ADVARSLER FOR INSTALLATION • Bed en forhandler eller en forretning, som er specialiseret i elektrisk arbejde, om at installere luft-til-vand varmepumpen. • Luft-til-vand varmepumpen bør kun installeres af en kvalificeret installatør, da der ellers kan opstå problemer som f.eks. lækage af vand, elektriske stød, brand etc. • Sørg for at de korrekte jordingsprocedurer iværksættes, når luft-til-vand varmepumpen installeres. • Slut ikke jordledningen til gasrør, vandrør, lynafledere eller telefonjordledninger. • Hvis luft-til-vand varmepumpen er jordet på ukorrekt vis, kan resultatet blive elektriske stød. • Der kan ske alvorlig skade, hvis der er vandlækage. Det anbefales derfor, at hydro-enheden installeres i et rum med vandtæt gulv og afløbssystem. • Produkter og dele, der skal anvendes i kombination med dette produkt, skal være specificerede produkter og dele, som opfylder de foreskrevne specifikationer. Hvis der anvendes uspecificerede produkter og dele, kan resultatet blive sammenbrud, røg, brand og/eller elektriske stød.

ADVARSLER FOR ANVENDELSEN • Undgå tilskadekomst og skade på udendørsenheden ved aldrig at stikke fingre eller pinde ind i luftudtaget eller luftindtaget på udendørsenheden, mens ventilatorerne kører på høj hastighed. • Hvis du bemærker noget usædvanligt ved luft-til-vand varmepumpen (som f.eks. en brændt lugt eller svag opvarmningsstyrke), skal du øjeblikkeligt koble hovedafbryderen og effektafbryderen fra hovedstrømforsyningen for at stoppe luft-til-vand varmepumpen og derefter kontakte forhandleren. • Hvis du har mistanke om, at der er et problem med anvendelsen af luft-til-vand varmepumpen, kan uafbrudt anvendelse ikke anbefales, da driftsfejl kan føre til maskinsammenbrud, elektriske stød etc. • Pas på ikke at komme til at spilde vand eller anden væske på hydro-enheden. • Hvis enheden er våd, kan resultatet blive elektriske stød.

ADVARSLER FOR FLYTNING OG REPARATION • Forsøg ikke at flytte eller reparere apparatet selv. • På grund af tilstedeværelse af højspænding, kan fjernelse af dæksler resultere i elektriske stød. • Skulle det være nødvendigt at flytte luft-til-vand varmepumpen, skal forhandleren eller en kvalificeret installatør altid konsulteres først. • Hvis luft-til-vand varmepumpen installeres på ukorrekt vis, kan resultatet blive elektriske stød eller brand. • Få hjælp af forhandleren, hvis luft-til-vand varmepumpen har behov for reparation. • Hvis luft-til-vand varmepumpen repareres på ukorrekt vis, kan resultatet blive elektriske stød eller brand.

FORSIGTIG Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk opfattelsesevne eller reducerede mentale evner, eller personer med manglende erfaring eller utilstrækkelig viden, men mindre de er under opsyn eller har modtaget instruktion om anvendelse af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

AFBRYDELSE AF APPARATET FRA HOVEDSTRØMFORSYNINGEN Dette apparat skal sluttes til hovedstrømforsyningen med brug af en effektafbryder eller en omskifter med en kontaktadskillelse på mindst 3 mm.

FORSIGTIGHEDSREGLER VED INSTALLATION • Sørg for at slutte luft-til-vand varmepumpen til en dedikeret strømforsyning, som anvender mærkespænding.

Forsømmelse af dette kan bevirke, at apparatet bryder sammen eller forårsager brand.

• Installer ikke apparatet på et sted, hvor der er risiko for udsivning af brændbar gas. • Ansamling af brændbare gasser omkring apparatet kan resultere i brand.

FORSIGTIGHEDSREGLER FOR ANVENDELSE • For at sikre en tilfredsstillende ydelse, bedes du læse denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager luft-til-vand varmepumpesystemet i brug. • Installer ikke luft-til-vand varmepumpen i rum med specielle formål, som f.eks. på et skib eller i alle slags køretøjer.

Dette kan forringe apparatets ydelse.

–2–

DK


+00EF99904001_13DK.book

Page 3

Friday, June 18, 2010

7:36 PM

Brugervejledning

Hydro-enhed

• Når luft-til-vand varmepumpen anvendes sammen med en forbrændingsanordning på samme sted, skal man være yderst opmærksom på ventilationen og sørge for, at der kommer frisk luft ind i rummet.

Dårlig ventilation kan føre til iltmangel.

• Vær yderst opmærksom på ventilationen i rummet, når luft-til-vand varmepumpen anvendes i et lukket rum.

Dårlig ventilation kan føre til iltmangel.

• Anbring ikke beholdere med vand, som f.eks. vaser, oven på apparatet. Hvis der kommer vand ind i apparatet, kan resultatet blive elektriske stød forårsaget af forringelse af el-isolationen. • Foretag af og til en kontrol af betonfundamentet under udendørsenheden.

Hvis underlaget efterlades beskadiget eller forringet, kan enheden vælte, hvilket kan resultere i tilskadekomst.

• Kontroller fra tid til anden, at enhedens monteringsdele ikke har lidt skade.

Hvis monteringsdelene efterlades i beskadiget stand, kan enheden falde ned eller vælte, hvilket kan resultere i tilskadekomst.

• Vask ikke enheden med vand. Dette kan føre til elektriske stød. • Anvend ikke alkohol, benzen, fortynder, glasrens, poleringspulver eller andre opløsningsmidler til rengøring af enheden, da dette kan bevirke, at luft-til-vand varmepumpen forringes og beskadiges. • Sørg for, inden enheden rengøres, at sætte hovedafbryderen eller effektafbryderen i deaktiveret stilling. • Undlad at anbringe noget på enheden eller at træde på den, da dette kan bevirke, at enheden falder ned eller vælter, hvilket kan resultere i tilskadekomst. • For at kunne yde sit bedste, skal luft-til-vand varmepumpen anvendes inden for det temperaturområde, der er specificeret i anvisningerne.

Forsømmelse af dette kan resultere i sammenbrud eller lækage af vand fra enheden.

• Ryd sne af vejen, inden det hober sig op omkring udendørsenheden.

Ansamling af sne kan føre til fejlfunktion og beskadigelse.

• Anbring ikke andre el-apparater eller møbler under enheden.

Der kan dryppe vand fra enheden, hvilket kan føre til rustdannelse, maskinsammenbrud og tingskade.

• Tillad ikke obstruktion af luftstrømmen omkring udendørsenheden. Anbring alle ting inden for de specificerede krav om installationsplads.

Obstrueret luftstrøm kan nedsætte ydelsen og være årsag til skade.

• Kontroller, om der er vandlækage. I etageejendomme kan lækage af vand øve skade på etagen nedenunder.

Kontroller hver dag, om der er vandlækage.

• Rør ikke ved vandrør, kølemiddelrør eller forbindelsesled. Disse kan blive ekstremt varme.

Drik ikke det vand, der frembringes af luft-til-vand varmepumpen.

• • • • • • • • •

Efter længere tids brug kan ferskvand blive forurenet af hydro-enheden på grund af forringelse af rørmaterialer etc. Hvis ferskvand indeholder fast stof, er misfarvet, grumset eller lugter, MÅ DET IKKE DRIKKES. Bestil øjeblikkeligt inspektion af udstyret. Anvend vand fra en kilde, der opfylder standarden for vandkvalitet. Hvis enheden ikke skal anvendes i længere tid, skal du bede din forhandler eller et kvalificeret serviceværksted om at fjerne vandet i hydro-enheden for at forhindre at vandkvaliteten ændrer sig. Når du begynder at anvende enheden igen, skal du bede din forhandler eller et kvalificeret serviceværksted om at fylde enheden op med vand og udføre en prøvekørsel. Bed din forhandler eller et kvalificeret serviceværksted om at rengøre sikurven. Bed din forhandler eller et kvalificeret serviceværksted om at bekræfte, at sikkerhedsventilen fungerer korrekt. Udsæt ikke manometeret for stød, da det er lavet af glas. Det kan gå i stykker.

–3–


+00EF99904001_13DK.book

Page 4

Friday, June 18, 2010

7:36 PM

Brugervejledning

Hydro-enhed

2

DELENES BETEGNELSE OG FUNKTIONER

„ Knapper ▼ Fig. 2-01

17

1 10

16

2

15

3

14

4 5

6

8

7

9

1. TEMP. knap:

Ændrer den indstillede temperatur for hver driftstilstand (ZONE1/2 varmt vand) med 1°C trin.

2. SCHEDULE knap:

Indstiller klokkeslættet og den planlagte ugentlige anvendelse.

3. TIME knap:

4. SET knap:

5. CL knap:

Ændrer tiden for klokkeslætindstilling og planlagt ugentlig driftsindstilling med og knapperne. Vælger den indtastede klokkeslætindstilling og den planlagte, ugentlige driftstilstand. Sletter indstillingerne af klokkeslættet og den planlagte ugentlige drift. Annullerer hørlig alarm i tilfælde af systemfejl.

6. DAY knap:

Indstiller ugedagene for den aktuelle tidsindstilling og den planlagte, ugentlige driftsindstilling.

7. STEP knap:

Specificerer skift af STEP nummer på en dag for ugentlig plan.

8. TEST knap:

Anvendes til prøvekørsel eller service.

9. FROST PROTECTION knap:

Styrer minimumdrift for ubrugte tidsrum (når du er ude, fraværende etc.) for antifrost.

10. NIGHT knap:

Styrer den reducerede nattedrift.

11

12 13

11. AUTO TEMP. knap:

Skifter automatisk den indstillede temperatur i overensstemmelse med den undendørs temperatur. (Et langt tryk på denne knap ændrer tilstanden til dataindstillingstilstand.)

12. OPERATE MODE knap: Vælger ZONE1/2 driftstilstand (opvarmning eller afkøling). 13. ZONE1, 2 knap:

14. ANTI BACTERIA knap:

15. HOT WATER BOOST knap: 16. HOT WATER knap:

17. SELECT knap:

Aktiverer/deaktiverer zonedrift (gulvopvarmning/radiator/ ventilatorspoleenhed). Øger regelmæssigt varmtvandstemperaturen i tanken for sterilisering. (Et langt tryk på denne knap ændrer tilstanden til dataindstillingstilstand.) Øger kogning, når en høj tappetemperatur midlertidigt kræves. Tænder/slukker for varmtvandsanvendelse. Vælger en driftstilstand, når den indstillede temperatur for hver driftstilstand ændres.

BEMÆR Nogle funktioner findes ikke, afhængigt af de anvendte system-specifikationer. Kontakt gerne installationsfirmaet angående detaljer.

DK

–4–


+00EF99904001_13DK.book

Page 5

Friday, June 18, 2010

7:36 PM

Brugervejledning

Hydro-enhed

„ Indikatorernes betydning ▼ Fig. 2-02

18

20

19

21

Opvarmningsside [ZONE1, 2] 18. Indikator

Beskrivelse

Varmtvandsside 20. Indikator

Lyser, når gulvvarmeapparatet eller radiatoren er tilsluttet (hvis systemet har gulvvarmeapparat eller radiator). Lyser under kontrol af den anden temperatur. (Den vil muligvis ikke lyse, afhængigt af systemet) [

Beskrivelse

Lyser, når varmtvandsforsyningssystemet er tilsluttet (hvis systemet har varmtvandsforsyning).

]-mærket lyser for den driftstilstand, for hvilken temperaturen skal ændres. Lyser under opvarmning eller afkøling med brug af varmepumpen.

Lyser, når varmtvandsforsyningsdrift udføres af varmepumpen.

Lyser, når det elektrieke varmeapparat inden i hydro-enheden strømføres under en opvarmningsoperation.

Lyser når det elektriske cylindervarmeapparat strømforsynes under varmtvandsoperation.

Lyser, når opvarmning er valgt.

Lyser under varmtvandsforsyningsdrift.

Lyser, når afkøling er valgt.

Lyser, mens varmtvandsøgning aktiveres.

Lyser, når der trykkes på FROST PROTECTION-knappen og slukker, når der trykkes på knappen igen.

Lyser, når der trykkes på ANTI BACTERIA-knappen og slukker, når der trykkes på knappen igen.

Lyser, når automatisk drift er valgt. Viser indstillingen af temperaturen for opvarmning/afkøling. (Opvarmning: 20 til 55°C, fabriksindstilling: Auto, afkøling: 10 til 30°C) Slukker, når automatisk drift er valgt. Når rumtemperaturkontrollen er valgt med optionel ekstra fjernbetjening, vil den indstillede rumtemperatur blive vist. * °C

Viser den indstillede varmtvandstemperatur. (40 til 75°C, fabriksindstilling: 65°C)

Lyser, når den indstillede temperatur eller sensorens vandtemperatur vises med 7-segments indikatoren. * Få oplysning hos din installatør om indstillingen af rumtemperaturkontrollen.

–5–


+00EF99904001_13DK.book

Page 6

Friday, June 18, 2010

7:36 PM

Brugervejledning

Hydro-enhed

19. Indikator

Beskrivelse Ur: Viser klokkeslættet (AM eller PM). Viser ugedagene (Søndag til Lørdag). Lyser, når der trykkes på NIGHT-knappen og slukker, når der trykkes på knappen igen. Lyser, når stille natdrift er indstillet. Angiver planlagt drift 1 status (inklusive indstillingstid). Viser det planlagte driftstrin, når det planlagte driftsprogram STEP1-5 er indstillet. Lyser under tidsindstilling og indstilling af planlagt drift.

21. Indikator

Beskrivelse Lyser, mens den interne pumpe (pumpe 1) eller ekspansionspumpen (pumpe 2) er aktiveret. Lyser når hjælpe-kedlen eller det eksterne booster-varmeapparat understøtter drift af varmepumpen. Lyser, når enheden indstilles til dataindstillingstilstand og slukker, når enheden afslutter dataindstillingstilstand. Lyser, når enheden indstilles til servicetilstanden og slukker, når enheden afslutter servicetilstanden. Lyser, når en fejl er opstået og slukker, når fejlen er udbedret. Lyser i to sekunder, når indstillingerne er fuldført. Lyser i to sekunder, hvis indstillingerne ikke er lykkedes.

DK

–6–


+00EF99904001_13DK.book

Page 7

Friday, June 18, 2010

7:36 PM

Brugervejledning

Hydro-enhed

3

HVORDAN FUNKTIONERNE ANVENDES

„ Timerindstilling

„ Opvarmning eller afkøling

Funktion, der ikke er tilgængelig på den anden fjernbetjening.

Indstil først klokkeslættet på fjernbetjeningen. Fremgangsmåden for indstilling af klokkeslættet og ugedagen (Hvis dagen/tiden ikke er indstillet, vil indikeringen af tiden og ugedagen blinke.) (1) Tryk TIME - eller -knappen ind i 4 sekunder eller mere for at aktivere tidsindstillingstilstanden. • SETTING -segmentet blinker. (2) Indstil den aktuelle ugedag med DAY -knappen. • Ved hvert tryk på knappen, skifter segmentet cyklisk visende MO → TU →…→ SU → MO. (3) Indstil klokkeslættet med TIME - og knapperne. • Hvis man trykker længe på knapperne, kan klokkeslættet indstilles i enheder på 10 minutter. (4) Tryk på SET -knappen for at vælge indstillingen.

Udførelse af opvarmning eller afkøling • Tryk på ZONE1, 2 -knappen for at begynde opvarmning eller afkøling. Den indstillede temperatur vises under på fjernbetjeningen. (Når ZONE2 findes, vil den indstillede temperatur samtidigt blive vist under .) • Under anvendelse af varmepumpen eller mens det interne varmeapparat strømforsynes, vil blive vist. • Anvend OPERATE MODE -knappen til at vælge afkøling eller opvarmning. Ved hvert tryk på denne knap, anvendes opvarmning og afkøling skiftevis. • For at stoppe opvarmning eller afkøling, skal man trykke på ZONE1, 2 -knappen. Den indstillede temperatur og slukker og opvarmningen eller afkølingen stopper.

Indstilling af temperaturen • Tryk på SELECT -knappen for at flytte og vælg eller . • Ændr den indstillede temperatur med TEMP. -knappen. • ZONE2-indstillingstemperaturen skal være identisk med eller lavere end ZONE1-indstillingstemperaturen.

Når rumtemperaturkontrollen er valgt med den anden fjernbetjening, vil den indstillede temperatur blive valgt som rumtemperatur.

–7–


+00EF99904001_13DK.book

Page 8

Friday, June 18, 2010

7:36 PM

Brugervejledning

Hydro-enhed

Udførelse af drift i automatisk tilstand • Indstillingstemperaturen kan indstilles automatisk i overensstemmelse med temperaturen udenfor. • Tryk på AUTO TEMP. -knappen. • Temperaturindikeringen skifter til “A” og vandtemperaturen indstilles automatisk i overensstemmelse med temperaturen udenfor.

„ Varmt vand Udfører varmtvandsforsyning • Tryk på HOT WATER -knappen for at begynde varmtvandsforsyningen. • Den indstillede temperatur vises under på fjernbetjeningen, og lyser. • Under anvendelse af varmepumpen eller mens det interne varmeapparat strømforsynes, vil eller blive vist.

Indstilling af temperaturen Korrektion af den indstillede værdi for den automatiske tilstand • Tryk AUTO TEMP. -knappen ind i 4 sekunder eller mere for at aktivere den automatiske kurvejusteringstilstand. • Skærmen til funktionskodeindstilling kommer frem. Tryk på TIME -knappen for at vise en temperatur mellem -5 og +5°C. I dette tilfælde vises temperaturen som -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 eller 5. Kun ZONE1-temperaturen vises. Når der trykkes på SET -knappen, efter at temperaturen er ændret, vil den indstillede temperatur blive registreret. • Når der trykkes på TEST -knappen, vil de registrerede data blive bestemt. Enheden afslutter tilstanden for funktionskodeindstilling og “A” kommer frem på displayet.

• Ved hvert tryk på AUTO TEMP. skifter tilstanden som følger: Ingen indikering (annulleret)

• Tryk på SELECT -knappen for at flytte og vælg . • Ændr den indstillede temperatur med TEMP. -knappen.

-knappen,

Auto

DK

–8–


+00EF99904001_13DK.book

Page 9

Friday, June 18, 2010

7:36 PM

Brugervejledning

Hydro-enhed

„ Nyttige funktioner

Stille nattedrift

Frostbeskyttelse Denne funktion udfører drift på mimimumskapacitet for at forhindre rørene i at fryse i tilfælde af, at enheden ikke anvendes i et længere tidsrum på grund af fravær. • Når der trykkes på FROST PROTECTION knappen under opvarmning (ZONE1 eller ZONE2), vil komme frem på fjernbetjeningen og temperaturindikeringen skifter til “F”. Drift med frostbeskyttelse starter med den indstillede minimums kapacitet (ønsket vandtemperatur: 15°C). • Frostbeskyttelsesdrift kan stoppes ved enten at indstille slutdagen og tiden med brug af funktionskoder eller ved at trykke på FROST PROTECTION knappen igen på fjernbetjeningen. • Denne funktion har forrang for stille nattedrift, som indstilles separat. Spørg installationsfirmaet om indstillingen for minimumskapacitet. • Annuller indstillet timer for at starte frostbeskyttelsesdrift. Når frostbeskyttelse anvendes med indstillet timer aktiveret, kan den stoppe under driften.

Indstilling af elutdagene og tiden for frostbeskyttelsesdruft Tryk FROST PROTECTION -knappen ind i 4 sekunder eller mere, mens frostbeskyttelsesdrift er aktiveret ( vises på fjernbetjeningen) for at indtaste indstillingstilstanden.

Denne funktion anvendes til at spare opvarmning i specificerede tidsrum (sovetidsrum etc.) om natten. • Når der trykkes på NIGHT -knappen under opvarmning (ZONE1 eller ZONE2), vil komme frem på fjernbetjeningen og nattedrift reserveres. Den indstillede temperatur sænkes med 5°C mellem det indstillede starttidspunkt og sluttidspunkt. • For at stoppe nattedriften, skal man trykke på NIGHT -knappen igen for at fjerne -mærket på fjernbetjeningen.

Indstilling af starttidspunktet og sluttidspunktet for nattedrift Tryk NIGHT -knappen ind i 4 sekunder eller mere, mens nattedrift er aktiveret ( vises på fjernbetjeningen) for at indtaste indstillingstilstanden.

• Indstillingstilstanden vises på fjernbetjeningen. • Vælg det kodenummer, der skal indstilles med TEMP. -knapperne, og indstil starttidspunktet og sluttidspunktet med TIME -knapperne. Kodenr. 0E: Starttidspunkt (standard 22) 0F: Sluttidspunkt (standard 06) • Tryk på SET -knappen for at bestemme starttidspunktet og sluttidspunktet. • Tryk på TEST -knappen for at afslutte indstillingstilstanden.

Varmtvandsøgning • Indstillingstilstanden vises på fjernbetjeningen. • Vælg det kodenummer, der skal indstilles med TEMP. -knapperne, og indstil starttidspunktet og sluttidspunktet med TIME -knapperne. Kodenr. 12: Slutdage (standard 00) 13: Sluttider (standard 00) ex) Kodenr. 12: 05 13: 13 = 5 dage 13 timer • Tryk på SET -knappen for at bestemme slutdagene og sluttiderne. • Tryk på TEST -knappen for at afslutte indstillingstilstanden.

Denne funktion anvendes, når midlertidig varmtvandsforsyning prioriteres. Varmtvandsforsyning udføres som præference i forhold til anden drift med målet for den forindstillede tid (60 minuter) eller den forindstillede temperatur (75°C). Anvend denne funktion, når der ikke anvendes varmt vand i længere tid, eller inden der anvendes en stor mængde varmt vand. • Når der trykkes på HOT WATER BOOST knappen, vil -mærket komme frem på fjernbetjeningen og varmtvandsøgning begynder. Når det indstillede tidsrum er gået eller vandtemperaturen har nået den indstillede temperatur, vil varmtvandsøgning automatisk slutte. • De foretrukne tids- og temperaturindstillinger kan ændres til værdier inden for et område af 30 til 180 minutter og 40 til 80°C. Spørg installationsfirmaet om indstillingsændringen.

–9–


+00EF99904001_13DK.book

Page 10

Friday, June 18, 2010

7:36 PM

Brugervejledning

Hydro-enhed

„ Timer for planlagt drift

Anti-bakterie Denne funktion udfører anti-bakterie drift for varmtvandstanken. • Når der trykkes på ANTI BACTERIA knappen, vil -mærket komme frem på fjernbetjeningen og anti-bakterie driften reserveres. • Anti-bakterie driften udføres for at opretholde den forindstillede temperatur (75°C) i det indstillede tidsrum (30 minutter), når det forindstillede starttidspunkt (22:00) nås i overensstemmelse med det forindstillede interval (7 dage). • Indstillingerne af disse intervaller, starttidspunktet og tidsrummet for temperaturopretholdelse kan ændres, men spørg installationsfirmaet om indstillingsændringen.

(Sæt ud af drift med anden fjernbetjening)

Drift kan planlægges i otte STEP for hver ugedag.

(Eksempel) • Mandag STEP1

04:00 ZONE1

Opvarmning 45°C, varmt vand 50°C

STEP2

07:00 ZONE1

Opvarmning 50°C, varmt vand 45°C

STEP3

10:00 ZONE1

Opvarmning udkoblet, varmt vand 45°C

STEP4

16:00 ZONE1

Opvarmning 50°C, varmt vand 50°C

STEP5

23:00 ZONE1

Opvarmning 40°C, varmt vand 45°C

• Tirsdag til Lørdag: Samme som Mandag • Søndag STEP1

04:00 ZONE1

Opvarmning 45°C, varmt vand 50°C

Indstilling af planlagt funktion Tryk på SCHEDULE -knappen og tryk på SET -knappen inden for fem sekunder, mens mærket blinker. -mærket skifter til at lyse og planlagt funktion begynder at fungere.

Annullering af planlagt funktion Tryk på SCHEDULE -knappen og tryk på CL -knappen inden for fem sekunder, mens mærket blinker. -mærket forsvinder og planlagt funktion annulleres.

Indstilling af planlagt drift Tryk SCHEDULE -knappen ind i 4 sekunder eller mere for at aktivere tilstanden for planlagt drift.

Udfør følgende for at indstille den planlagte drift • Indstilling af den første plan Fremgangsmåde: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

DK

– 10 –


+00EF99904001_13DK.book

Page 11

Friday, June 18, 2010

7:36 PM

Brugervejledning

Hydro-enhed

6

• Eksisterende indstilling af planlagt drift Fremgangsmåde: 2 → 3 → 4 → 5 → 6

Vælg indstillingerne. • Tryk på SET -knappen for at vælge indstillingerne. • “__” mærket lyser under den indstillede ugedag og “ ” mærket vises på displayet i 4 sekunder. • Tryk på SCHEDULE -knappen for at afslutte indstillingerne.

Kopiering af data

1

Indstil ugedagene. • Ved hvert tryk på DAY -knappen, vil mærket, som blinker på den aktuelle ugedag med intervaller på 1 Hz, skifte i sekvens. • Når alle dage indstilles samtidigt, vil alle dage (MO til SU) blinke. • Tryk på SET -knappen for at vælge de indstillede ugedage. • Når indstillingen er fuldført, skifter -mærket til at blinke.

2

Indstil STEP.

Når “C” vælges under STEP-indstillingen, kan indstillingen af den specificerede ugedag ændres. • Tryk på SET -knappen for at vælge kopieringstilstanden. • Specificer ugedagen for kopieringsdestinationen med DAY -knappen. • Ved hvert tryk på DAY -knappen, vil -mærket på den specificerede ugedag blinke i sekvens. Når alle ugedagene har blinket, kan dataene kopieres til alle ugedagene. • Tryk på SET -knappen. Når “ ”-mærket vises på fjernbetjeningen i 4 sekunder, er indstillingen fuldført.

• Vælg et STEP, der skal indstilles, med STEP -knappen, og tryk på SET -knappen for at vælge det valgte STEP. 1→2→3→4→5→6→7→8→C→L→ 1 → …. •1 til 8: Driftsprogram STEP nummer •C (Kopiering): Indstiller driftstilstanden for en dag (0:00 til 23:59) samtidigt. •L (Sletning): Sletter alle de aktuelle programindstillinger (for hele ugen).

3

Indstil starttidspunktet • Indstil starttidspunktet med TIME knapperne. • Når det forindstillede starttidspunkt bibeholdes, vises starttidspunktet. • Hvis der ikke er indstillet noget starttidspunkt, vises “--’-- --”.

4

Indstil temperaturen. • Indstil temperaturen for ZONE1 eller ZONE2 med SELECT -knappen og TEMP. -knapperne. • Tryk på SELECT -knappen, så -mærket lyser for den zone, der skal ændres. • Indtast indstillingstemperaturen med TEMP. -knapperne.

5

Indstil driftstilstanden. • Indstil driftstilstanden (opvarmning eller afkøling) med OPERATE MODE knappen.

-

– 11 –


+00EF99904001_13DK.book

Page 12

Monday, June 21, 2010

10:31 AM

Brugervejledning

Hydro-enhed

4

BRUGERVEDLIGEHOLDELSE

Periodisk vedligeholdelse (en gang om året) er påkrævet for dette produkt. Rådfør dig med installationsfirmaet. Kontakt installationsfirmaet eller forhandleren, hvis der opstår problemer.

5

ANVENDELSE OG YDELSE AF LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPEN

3 minutters beskyttelsesfunktion 3-minutters beskyttelsesfunktion forhindrer luft-til-vand varmepumpen i at starte de første 3 minutter, efter at hovedafbryderen/effektafbryderen er slået til med det formål at starte luft-til-vand varmepumpen.

Strømsvigt Strømsvigt under anvendelsen vil stoppe enheden helt. • For at starte enheden igen, skal man trykke på ZONE1, 2/HOT WATER-knappen på fjernbetjeningen.

Opvarmningskarakteristika Afrimning Hvis udendørsenheden er tilrimet under opvarmningen eller varmtvandsforsyningsdrift, vil afrimning automatisk begynde (i omkring 2 til 10 minutter) for at opvarmningskapaciteten kan opretholdes. • Under afrimningen vil det afrimede vand blive tømt ud fra udendørsenhedens bundplade.

Opvarmningskapacitet Under opvarmning vil varmen blive absorberet udefra og ført ind i rummet. Denne opvarmningsmåde kaldes varmepumpesystem. Hvis udendørstemperaturen er for lav, anbefales det at anvende et andet opvarmningsapparat i forbindelse med luft-til-vand varmepumpen.

Vær opmærksom på sne og is på udendørsenheden • I områder med sne er luftindtaget og luftudtaget på udendørsenheden ofte dækket med sne eller er frosset til. Hvis sne eller is efterlades på udendørsenheden, kan det føre til maskinsammenbrud eller dårlig opvarmning. • I kolde områder skal man være opmærksom på, at afløbsslangen lader vandet løbe ud på korrekt vis, uden at der bliver noget tilbage inden i, således at tilfrysning forhindres. Hvis vandet fryser i afløbsslangen eller inden i udendørsenheden, kan resultatet blive maskinsammenbrud eller dårlig opvarmning.

Brugsbetingelser for luft-til-vand varmepumpen For at korrekt ydelse kan opnås, skal luft-til-vand varmepumpen anvendes under de følgende temperaturforhold: Afkøling Varmt vand Opvarmning

Udendørstemperatur

: 10°C til 43°C

Rumtemperatur

: 18°C til 32°C (Tørventil temp.)

Udendørstemperatur

: –20°C til 43°C

Rumtemperatur

: 5°C til 32°C

Udendørstemperatur

: –20°C til 25°C

Rumtemperatur

: 5°C til 32°C

Hvis luft-til-vand varmepumpen anvendes uden for ovenstående forhold, kan sikkerhedsbeskyttelsen træde i kraft.

DK

– 12 –


+00EF99904001_13DK.book

Page 13

Monday, June 21, 2010

2:34 PM

Brugervejledning

Hydro-enhed

„ Generelle specifikationer Enkeltfase model Udendørs enhed

HWS-803H-E

HWS-1103H-E

Strømforsyning

HWS-1403H-E

220-230V ~ 50Hz

Type

VEKSELRETTER

Funktion

Opvarmning & Afkøling

Opvarmning

Kapacitet

(kW)

8,0

11,2

14,0

Input

(kW)

1,82

2,35

3,11 4,50

COP

Afkøling

4,40

4,77

Kapacitet

(kW)

6,0

10,0

11,0

Input

(kW)

2,13

3,52

4,08

2,82

2,84

2,70

EER Kølemiddel

R410A

Mål

HxBxD

(mm)

890x900x320

1 340x900x320

3-fase model med varmeapparat med ledning Udendørs enhed

HWS1103H8-E

HWS1403H8-E

Strømforsyning

HWS1603H8R-E

16,0

Opvarmning & Afkøling Kapacitet

(kW)

11,2

14,0

16,0

11,2

14,0

Input

(kW)

2,39

3,21

3,72

2,39

3,21

3,72

4,69

4,36

4,30

4,69

4,36

4,30

COP Kapacitet

(kW)

10,0

11,0

13,0

10,0

11,0

13,0

Input

(kW)

3,52

4,08

4,80

3,52

4,08

4,80

2,84

2,70

2,71

2,84

2,70

2,71

EER Kølemiddel Mål

HWS1403H8R-E

VEKSELRETTER

Funktion

Afkøling

HWS1103H8R-E

380-400V 3N~ 50Hz

Type

Opvarmning

HWS1603H8-E

R410A HxBxD

Ledningsvarmeapparat

(mm)

1 340x900x320

(W)

75

80 klasse Hydro-enhed

HWS-803XWHM3-E

Kapacitet for backup-varmeapparat

HWS-803XWHT6-E

3,0

til backup-varmeapparat

HWS-803XWHD6-E

HWS-803XWHT9-E

220-230V 3~ 50Hz

380-400V 3N~ 50Hz

6,0

220-230V~ 50Hz

380-400V 3N~ 50Hz

Strømforsyning

for varmtvandscylindervarmeapparat (ekstraudstyr)

Bibeholdelse af vandtemperatur

Opvarmning

(°C)

20-55

Afkøling

(°C)

10-25

9,0

220-230V~ 50Hz

112,140,160 klasse Hydro-enhed

HWS-1403XWHM3-E

Kapacitet for backup-varmeapparat

HWS-1403XWHT6-E

3,0

til backup-varmeapparat

220-230V~ 50Hz

HWS-1403XWHD6-E

HWS-1403XWHT9-E

220-230V 3~ 50Hz

380-400V 3N~ 50Hz

6,0 380-400V 3N~ 50Hz

Strømforsyning

for varmtvandscylindervarmeapparat (ekstraudstyr)

Bibeholdelse af vandtemperatur

Opvarmning

(°C)

20-55

Afkøling

(°C)

10-25

9,0

220-230V~ 50Hz

– 13 –


+00EF99904001_13DK.book

Page 14

Friday, June 18, 2010

7:36 PM

Brugervejledning

Hydro-enhed

Varmtvandscylinder (ekstraudstyr)

HWS-1501CSHM3-E HWS-1501CSHM3-UK

Strømforsyning

HWS-2101CSHM3-E HWS-2101CSHM3-UK 220-230V~ 50Hz

Vandmængde

(liter)

Maks. vandtemperatur

(°C)

75

Elektrisk varmeapparat

(kW)

2,75

Højde

(mm)

Diameter

(mm)

150

210

1 090

1 474

300

2 040

550

Materiale

6

HWS-3001CSHM3-E HWS-3001CSHM3-UK

Rustfrit stål

FEJLFINDING

Kontakt installationsfirmaet eller forhandleren, hvis der opstår problemer. Problemtjek

Handling

Intet vises på fjernbetjeningen.

• Kontroller, om strømforsyningen er slået til. • Er effektafbryderen slået til?

Tidsindikeringen blinker.

• Dato/tidsindstilling er ikke udført. • Indstil dato og tid.

En fejlkode vises på fjernbetjeningen.

• Kontakt installationsfirmaet. • Er planlagt drift indstillet? • Kontroller, om planlagt drift er indstillet.

Rummet er hverken afkølet eller opvarmet.

• Er nattedrift indstillet? • Kontroller indstillingen af fjernbetjeningen. • Fungerer luft-til-vand til varmepumpen i Auto-funktion? • I automatisk drift indstilles den ønskede værdi automatisk i overensstemmelse med udendørsenhedens temperatur. • Den automatiske drift kan justeres. Kontakt installationsfirmaet. • Er hovedvandforsyningshanen lukket? • Kontroller ventilerne.

Varmt vand forsynes ikke.

• Anvendes der for meget varmt vand? • Hvis varmt vand, som overstiger opbevaringskapaciteten, anvendes, vil vand ved en lavere temperatur end den indstillede varmtvandstemperatur blive forsynet.

Kontakt installationsfirmaet, hvis du har nogen spørgsmål.

DK

– 14 –


+00EF99904001_13DK.book

Page 15

Friday, June 18, 2010

7:36 PM

Information i henhold til EMC-direktiv 2004/108/EC (Fabrikantens navn)

TOSHIBA CARRIER CORPORATION

(Adresse, by, land)

336 Tadehara, Fuji-shi, Shizuoka-ken, 416-8521 Japan

(Navn på importøren/distributøren i EU)

Toshiba Carrier UK Ltd.

(Adresse, by, land)

Porsham Close, Belliver Industrial Estate, PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB. Storbritannien

EF99904001

Toshiba Estia - brugermanual  

Toshiba Estia, luft til vand varmepumpe - brugermanual

Toshiba Estia - brugermanual  

Toshiba Estia, luft til vand varmepumpe - brugermanual