Page 1

Ethische code INLEIDING Voor WDP staat eerlijk en correct zaken doen voorop, steeds op basis van onze kernwaarden:

Hieruit vloeien voor WDP en al haar medewerkers onderstaande gedragsprincipes voort die we als toonaangevende vastgoedpartner voor de logistieke sector onderschrijven en naleven. We zijn immers verantwoording verschuldigd aan al onze stakeholders: aandeelhouders, obligatiehouders, klanten, #teamWDP, financiers, leveranciers, beleidmakers, de gemeenschap. Via deze Ethische Code wenst WDP het belang van ethisch, verantwoord en duurzaam ondernemen te benadrukken. Deze Ethische Code dient samen gelezen te worden met de overige gedragsregels in het Corporate Governance Charter van WDP, alsook met alle andere wettelijke bepalingen die in dit kader op WDP van toepassing zijn.

WDP Ethische Code | 1


GEDRAGSPRINCIPES Belangenconflicten Elke medewerker die met een belangenconflict geconfronteerd wordt, meldt dit onmiddellijk aan zijn hiërarchie. Elk lid van de Raad van Bestuur en elk lid van het Managementcomité leeft het preventiebeleid inzake belangenconflicten na zoals opgenomen in het Corporate Governance Charter. In ieder geval legt WDP aan de leden van de Raad van Bestuur, aan de leden van het Managementcomité, alsook aan elke medewerker van WDP op, dat het ontstaan van belangenconflicten, of de perceptie van een dergelijk conflict, zoveel mogelijk moet vermeden worden. Onder belangenconflict wordt verstaan elk rechtstreeks of onrechtstreeks conflict van vermogensrechtelijke of andere aard. Beroepsgeheim Elk lid van de Raad van Bestuur, elk lid van het Managementcomité, alsook elke medewerker van WDP mag bij de uitoefening van zijn beroepsactiviteiten voor WDP alsook na de beëindiging ervan geen enkele informatie (die niet gepubliceerd werd in jaar- en halfjaarverslagen of in diverse officiële mededelingen), noch inlichtingen over WDP waarvan zij tijdens de uitoefening van hun functie kennis hebben genomen, gebruiken of vrijgeven. In dat kader erkent elk van hen dat alle economische, financiële- en vastgoedstudies, alle klanten- en leverancierslijsten, computerbestanden, alle boekhoudkundige gegevens, contracten, zakelijke voorstellen, ontwerpen en plannen van gebouwen en uitrusting, schriftelijke of mondelinge instructies inzake werkzaamheden die betrekking hebben op de activiteiten van WDP, haar procedures en haar economische en financiële situatie vertrouwelijk zijn. Transacties in financiële instrumenten De gedragsregels inzake financiële transacties werden in een aparte Dealing Code gegoten. Deze Dealing Code heeft tot doel haar geadresseerden bewust te maken van de regelgeving inzake marktmisbruik en de daaruit voorvloeiende verplichtingen voor (i) WDP in haar hoedanigheid van emittent van financiële instrumenten en (ii) alle personen die activiteiten uitoefenen binnen of voor de WDP-groep en die toegang kunnen hebben tot voorwetenschap. In dit beleid wordt duidelijk aangegeven gedurende welke periodes en onder welke voorwaarden aandelen van WDP gekocht of verkocht mogen worden. Misbruik van vennootschapsgoederen Het is de bestuurders, de leden van het Managementcomité en de medewerkers van WDP verboden om van de goederen of van het krediet van WDP gebruik te maken voor rechtstreekse of onrechtstreekse persoonlijke doeleinden. Zij kunnen dit enkel doen wanneer zij hiertoe op rechtsgeldige wijze gemachtigd zijn. Bestuurders, leden van het Managementcomité en de medewerkers van WDP die twijfelen of een bepaalde handeling onder de notie van misbruik van vennootschapsgoederen valt, dienen vooraf aan de voorzitter

WDP Ethische Code | 2


van de Raad van Bestuur toelating te vragen. Uiteraard kan een eventuele toelating hen niet vrijwaren van eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid. Anti-omkoping en corruptie De basisbeginselen en -regels inzake fraude, corruptie en omkoping werden vastgelegd in een afzonderlijk Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie. Dit beleid bepaalt ook de grenzen waarbinnen het aannemen en geven van geschenken, voordelen of entertainment toegestaan is. WDP tolereert geen enkele vorm van fraude of corruptie. Mededinging Het mededingingsrecht verbiedt afspraken die de vrije mededinging kunnen belemmeren, alsook het misbruik van een machtspositie. WDP moedigt de vrijemarkteconomie aan en gedraagt zich loyaal tegenover haar concurrenten; steeds in lijn met haar bedrijfswaarden en met inachtneming van het mededingingsrecht door alle medewerkers, leden van het Managementcomité en de leden van de Raad van Bestuur. Menselijke waardigheid De basisbeginselen- en waarden met betrekking tot mensenrechten werden vastgelegd in een afzonderlijke Human Rights Policy. Binnen WDP wordt iedereen met respect en waardigheid behandeld. WDP zegt nee tegen elke vorm van discriminatie (en zeker niet op basis van persoonlijke kenmerken zoals geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele geaardheid, afkomst, nationaliteit, etniciteit, religie, politieke of filosofische opvattingen, handicaps of fysieke verschijning), pesten, seksuele intimidatie of andere vormen van intimidatie of geweld (al dan niet seksueel van aard). Dit principe wordt gerespecteerd gedurende de hele loopbaan van een medewerker, maar kent ook toepassing in de gehele value chain van WDP ten aanzien van alle stakeholders.

WDP Ethische Code | 3


MONITORING WDP streeft een bedrijfscultuur na die wordt gekenmerkt door eerlijkheid en integriteit, verantwoordelijkheidszin, een strikte ethiek en de naleving van de op WDP toepasselijke wettelijke regels en corporate governance standaarden. WDP moedigt haar medewerkers aan om onregelmatigheden met hun leidinggevende (voor medewerkers), de HR-verantwoordelijke of de preventieadviseur te bespreken. Dit kan eveneens op basis van de interne arbeidsrechtelijke procedures. Het is echter mogelijk dat een medewerker zich niet comfortabel voelt om onregelmatigheden kenbaar te maken aan en te bespreken met zijn leidinggevende, de HR-verantwoordelijke of de preventieadviseur. WDP voorziet daarom bijkomend in #SpeakUp Procedure voor WDP Medewerkers.

WDP Ethische Code | 4

Profile for WDP - Warehouses with Brains

WDP Code of Ethics - NL  

Voor WDP staat eerlijk en correct zaken doen voorop, steeds op basis van onze kernwaarden. Hieruit vloeien voor WDP en al haar medewerkers v...

WDP Code of Ethics - NL  

Voor WDP staat eerlijk en correct zaken doen voorop, steeds op basis van onze kernwaarden. Hieruit vloeien voor WDP en al haar medewerkers v...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded