WDP Jaarverslag 2020

Page 173

Dit is WDP

Strategie

ESG

Prestaties 2020

Governance

Jaarrekening

WDP Jaarverslag 2020

173

EPRA DUURZAME PRESTATIE-INDICATOREN EPRA milieuprestatie-indicatoren WDP corporate offices

Datagedreven verbuiksgegevens De Belgische hoofdzetel is uitgerust met het energiemonitoringsysteem nanoGrid en de nutsfacturen zijn beschikbaar. De kantoren in Breda en Boekarest maken deel uit van een groter kantoorgebouw en worden door WDP gehuurd, waardoor WDP slechts gedeeltelijk toegang heeft tot de gegevens over het verbruik van nutsvoorzieningen.

Methodologie betreffende de WDP corporate offices Afbakening van de organisatorische perimeter Alle kantoren van WDP in Wolvertem (BE), Breda (NL) en Boekarest (RO) zijn in de berekening opgenomen. Afbakening van de operationele perimeter Voor de bedrijfskantoren heeft WDP zelf de operationele controle over het gebruik van alle nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, water). Bijgevolg moeten de hieronder gerapporteerde directe en indirecte broeikasgas­ emissies als volgt worden geïnterpreteerd: Directe broeikas­

directe emissies die ter plaatse zijn

aardgas

gasemissies (scope 1)

ontstaan door verbranding van de

gasolie

energiebron door WDP Indirecte broeikas­

indirecte emissies die op een andere

elektriciteit

gasemissies (scope 2)

locatie zijn ontstaan tijdens de

stadsverwarming en

verbranding van de energiebron

-koeling (DH&C)

Indirecte broeikasgasemissies worden gerapporteerd volgens de location-based en market-based boekhoudmethode. Bij de location-based boekhoudmethode wordt voor de berekening een emissiefactor gebruikt die overeenkomt met het nationale gemiddelde en die wordt overgenomen uit het rapport van het IEA.1 Bij de market-based boekhoudmethode zijn de berekeningen gebaseerd op de door WDP beheerde contracten met of de facturen van elektriciteitsmaatschappijen, waarbij de oorsprong van de elektriciteit bekend is. Voor nutscontracten waarover WDP geen controle heeft, wordt opnieuw de location-based boekhoudmethode toegepast.

1 IEA staat voor Internationaal Energieagentschap. Het IEA werkt samen met landen over de hele wereld aan een energiebeleid voor een zekere en duurzame toekomst. www.iea.org.

De absolute indicatoren weerspiegelen het brutototaal van de gegevens voor een specifieke periode en een specifieke nutsvoorziening (bijv. Elec-Abs, DH&C-Abs). De Like-for-Like-indicatoren weerspiegelen de verandering in de prestaties die geen verband houdt met schommelingen in de omvang van de portefeuille (constante perimeter) (bijv. Elec-LfL, DH&C-LfL). In de rapportage van WDP zijn alleen de kantoren waarvoor gegevens voor de volledige jaren 2019 en 2020 beschikbaar zijn in aanmerking genomen in de Like-for-Like-indicatoren. Verbruiksgegevens voor 2019 (restated): De cijfers zoals gepubliceerd in het Jaarlijks financieel verslag 2019 waren gebaseerd op een extrapolatie van een aantal verbruiksgegevens voor de voorgaande periode. De cijfers werden dan ook aangepast naar de reële gegevens en in dit verslag als ʻrestatedʼ cijfers weergegeven. Coverage Voor de Belgische hoofdzetel zijn alle nutsvoorzieningen in de berekening opgenomen, behalve het waterverbruik. Dat wordt pas sinds begin 2020 volledig gemonitord. De Nederlandse kantoren zijn in de berekening opgenomen voor elektriciteit en warmte, op basis van verbruiksgegevens van de eigenaar van het kantoorgebouw. De Roemeense kantoren zijn sinds 2020 in de berekening opgenomen. De cijfers voor afval hebben alleen betrekking op de Belgische hoofdzetel, aangezien afval in Nederland en Roemenië wordt verwijderd door de eigenaar van het kantoorgebouw en niet door WDP.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.