Page 1

Tokyo - Taiwan - Singapore - Los Angeles - Malaysia - Paris - Hong Kong - Indonesia - Mexico - Australia

2018 Spring Issue กุมภาพันธ - เมษายน Vol.6 Issue 19 ISSN 2539-620X

ทองเที่ยวกับ 3 สาวในทตโตะริ

เที่ยวฮอกไกโด สถานที่ท‹องเที่ยวอันหลากหลาย รายลŒอมดŒวยธรรมชาติ เหนือสุดของประเทศญี่ปุ†น

ภูเขาไฟฟูจิในฤดูใบไมผลิ: ดอกไมบานสะพรั่ง ตามไปคนหาเสนหของนะงะโนะ

แหล‹งท‹องเที่ยวสําหรับผูŒมาเยือนเปšนครั้งแรก WAttention Thailand นานาเจแปน facebook.com/wattentionth


ด ชิ สุ ค  า จ ผ า ้ ื อ กเกยี วโต ส  เ ด น ร บ แ @Pagong 2F, Isetan

Pagong คือ

6,990 ~ 9,490 B

แบรนดเ สื้อ ผ าจากเมื อ งเกี ย วโตประเทศญี่ ปุ น ที่ผสมผสานความทันสมัยแบบตะวันตก โดย ใส ใ จในรายละเอี ย ดของกระบวนการผลิ ต ทุกขั้นตอน ดวยการผลิตวัสดุทุกอยางภายใน โรงงานของตนเอง มุงเนนความเปนญี่ปุน และ เผยแพร เ อกลั ก ษณ ศิ ล ปะความงามของงาน ดี ไซน รวมไปถึงการใชวิธียอมผาแบบยูเซ็นที่เปน วัฒนธรรมอันเกาแกของญี่ปุน สําหรับการยอม ชุดกิโมโน

2,990 B

คลื่นลูกใหญ คลื่นสื่อถึงการแสดงความยินดี ซึ่ง ลายนี้ทําใหรูสึกถึงความมั่นคง และ ความแข็งเกรงของมหาสมุทร นกกระเรียน มีคํากลาววา "นกกระเรียนพันป เตาหมื่นป" ดังนั้นลวดลายนกกระเรียนจึงเปนสัญลักษณ แสดงถึ ง ความยิ น ดี ใ นเรื่ อ งของอายุ ขั ย นอกจากนี้ ยังกลาวกันอีกวาเสียงของ นกกระเรียนนั้นดังไปถึงทองฟา ทําใหนิยม นํามาใชในการสื่อถึงความยิ่งใหญ

ตนปาน ต น ป า นมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตที่ คอนขางเร็ว และทนทานแข็งแรง จึงเปรียบเสมือนความปรารถนา ของพ อ แม ที่ จ ะได เ ห็ น ลู ก เติ บ โต อยางแข็งแรง เว็บไซต http://www.pagong.jp/en/ (ภาษาญี่ปุนและภาษาอังกฤษ)

2,990 B KAMEDATOMI บริษทั Kamedatomi กอตัง้ ขึน้ ในป 1919 ซึง่ มี Kazuaki Kameda เขามารับตําแหนงตอจากบิดา ในป 1984 เขาเปนบุคคลทีม่ คี วามคิดสรางสรรค ไมเหมือนใคร จึงตัดสินใจทีจ่ ะสรางแบรนดแฟชัน่ ที่ ไมธรรมดาดวยแคตตาล็อกลายผากิโมโนที่ไมซาํ้ กัน สินคาชิน้ แรกทีผ่ ลิตออกมา คือ เสือ้ เชิต้ ทรง Aloha ตอมาในป 2000 Pagong ไดเปนทีร่ จู กั และ เกิดเปนตํานานของเกียวโต นอกจากนัน้ ก็ยงั ได พัฒนาแคตตาล็อกสินคาแฟชัน่ และกระเปาถือทีม่ ี ขนาดใหญดว ย

การยอมผาแบบยูเซ็น การยอมผาดวยมือแบบผืนตอผืน อยางประณีต

2

วิธีการรวมลุนของรางวัล

วิธกี ารรวมสนุกสามารถติดตามรวมลุน รับของรางวัลไดที่ @Wattenionth


โนดาเตะ (ปลายเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน)

บรรยาย & ประสานงาน: ริเอะโกะ อิโดะ / ชางภาพ: ฮิเมะจิ วาตานะเบะ

こ よ み を 楽 し む

ชาวญี่ปุนในสมัยกอนนั้น พอถึงฤดูใบไมผลิที่ อากาศแจมใสและดอกไมนานาชนิดเบงบาน ก็ จะพากันหิ้วขาวกลอง หรือบางทีก็เปนน้ําชากับ ขนม ออกไปรับประทานตามทุงหรือบนภูเขา ภู มิ ห ลั ง ของกิ จ กรรมเช น นี้ ม าจากความเชื่ อ ที่ วา ผูที่ลวงลับและไดเดินทางจากภูเขาขึ้นไป บนทองฟาแลวนั้น จะเดินทางลงมายังภูเขา ในชวงเวลานี้ ชาวญี่ปุนจึงออกไปขางนอก เพื่ อ จะได พ บและพู ด คุ ย กั บ พวกเขานั่ น เอง

ไม รู เ มื่ อ ไรที่ ธ รรมเนี ย มที่ ว า นี้ ก ลายเป น โนดะเต็น นั่นคือการชมดอกไมระหวางจัด งานเลี้ ย งสั ง สรรค ใ ต ต น ซากุ ร ะที่ บ านสะพรั่ ง หรื อ ไม ก็ ก ารดื่ ม มั ท ฉะหรื อ เซ็ น ฉะกลางแจ ง ลิ้มรสน้ําชาทามกลางสายลมพัดเย็นสบายภายใต แสงแดดสดใสในฤดูใบไมผลิที่อากาศแจมใสและ เงียบสงบ เพลิดเพลินกับบทสนทนา และบาง คราวก็แตงกลอนกันดวย การปกนิกทามกลาง บรรยากาศของธรรมชาติ ใ นฤดู ก าลที่ พื ช พรรณ

แตกตนออนนี้ คือความเพลิดเพลินที่สงางาม อั น เป น เอกลั ก ษณ เ ฉพาะของชาวญี่ ปุ น ผู อ อ น ไหวกับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในแตละวัน ร เิ อโกะ อ ิโดะ

จบการศึกษาจาก Kokugakuin University เปนนักวิจยั เกีย่ วกับ ขนบธรรมเนียมและภูมปิ ญ  ญาญีป่ นุ สมัยโบราณ ทําการวิเคราะหทาง เทคนิคเกีย่ วกับขอคนพบตางๆ เพือ่ ปรับใชกบั วิถชี วี ติ ยุคใหม ปจจุบนั เปนอาจารยสอนอยูท ี่ Tama Art University

WAttention Tokyo

03

3


Spring Issue

ทองเที่ยวกับ 3 สาวในทตโตะร� ตามไปดูภูเขาไฟฟูจ�ในฤดูใบไมผลิ และชมสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่ฮอกไกโด 06 ปลอยใจใหเตนตึกตัก 4 วัน 3 คืน ทองเที่ยวกับ 3 สาวในทตโตะร� 12 เที่ยว ฮอกไกโด สถานที่ทองเที่ยวอันหลากหลาย รายลอมดวยธรรมชาติ เหนือสุดของประเทศญี่ปุน

20 ภูเขาไฟฟูจ�ในฤดูใบไมผลิ: ดอกไมบานสะพรั่ง 22 ตามไปคนหาเสนหของนะงะโนะ

แหลงทองเที่ยวสำหรับผูมาเยือนเปนครั้งแรก

25 อิเคบุคุโระ

ย่ำเทากาวสูถนนแหง "เมืองนกฮูก"

WAttention (Thailand) Co., Ltd. 1 Glas Haus Building 12FL., Soi Sukhumvit 25, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110 Tel: (66) 02-2618182 Fex: (66) 02-2618183

Piengrawin Pimsri

WAttention Co., Ltd. Yasuko Suzuki WAttention Co., Ltd. (Japan) WAon Pte Ltd (Singapore)

Japan Page

WAttention

Aki Tsujimura Suchanan Areekul

Co-ordinator Thai Co-ordinator

WAttention Co., Ltd.

คอลัมนประจำ 03 • In Harmony with the Season 24 • นั่งเมาธ เลาญี่ปุนกับเรโกะ

Nouaki Tanaka, Kenji Sugasawa, JNTO

5


»Å‹ÍÂ㨠ãˌൌ¹ä»µÖ¡µÑ¡!

¼ÙŒâ´‹§´Ñ§ã¹ÍԹʵÒá¡ÃÁ

เรือ่ งราวของ 3 สาวทีจ่ ะตŒองออกเดินทางจากเมืองไทยในช‹วงใกลŒสนิ้ ป‚ 2017 แลŒวไปผจญภัยใน ”จังหวัดทตโตะริ” เปšนครัง้ แรก! เอาล‹ะ เรามาติดตามชีวติ ของทัง้ 3 สาวที่ไดŒออกเดินทางในช‹วงกลางดึกจากกรุงเทพ เพือ่ มุง‹ หนŒาสูเ‹ ชŒา อันสดใสทีจ่ งั หวัดทตโตะริและเริม่ ตŒนการผจญภัยทีม่ ที งั้ รอยยิม้ เสียงหัวเราะ และเสียงกรีดรŒอง..!!?? กันดีกว‹า ก‹อนอืน่ เรามาทําความรูจŒ กั กับทัง้ 3 สาว กันเลย บ.ก.เรโกะ (เหมียว) - พิธกี ร, คอลัมนิสต, บล็อกเกอร นําเสนอเรือ่ ง ไลฟŠสไตลสนุกๆ ของญีป่ น†ุ ในสไตล Cawaii! นิดๆ Kimochiii หน‹อยๆ มาฝากทุกคนในแบบเปšนกันเอง ติดตามและพูดคุยกันไดŒท่ี facebook Reiko.ws, IG, twitter @reiko_ws, youtube "Reiko Meow" และ บล็อก www.ReikoBangkokNeko.com ยินดีที่ไดŒรจŒู กั ค‹ะ

1

·‹Í§à·ÕèÂÇ¡

4 วัน 3 คืน

µÒÁ¾Ç¡àÃÒä»à·ÕèÂÇ ·µâµÐÃԡѹàÅ Akina

Reiko

Beam

BeamSensei - บีมเซนเซ YouTuber & Facebooker เจŒาของช‹อง และเพจ BeamSensei ถŒาอยากรูเŒ รือ่ งเกีย่ วกับญีป่ น†ุ ละก็ ?! ไม‹วา‹ จะเปšนเรือ่ งภาษา วัฒนธรรม การท‹องเทีย่ ว หรือประสบการณตา‹ งๆ ที่ไดŒพบเจอมาทีญ ่ ปี่ น†ุ แบบเจาะลึก ! มาทีช่ อ‹ ง+เพจของบีมกันไดŒเลย !

ST

Akina Suzuki (เพจ AKINA TV) - อากินะ เปšนลูกครึ่งไทยญี่ปุ†น ดŒวยความเปšนลูกครึ่ง ก็ เลยหลงเสน‹ ห  ข องวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต‹ า งทั้ ง บŒ า น เมือง,ธรรมชาติและวิถีชีวิตที่หลากหลาย อากิชอบ ออกเดินทางเพื่อคŒนหาสิ่งใหม‹ๆ ในมุมมองของตัว เอง (ที่บางคนก็บอกว‹าแปลก) อากิเปšนคนร‹าเริง, ตลก, ลุยๆ และชอบสัตว (มากกก) ถŒาใครอยากรูŒ จักอากิเพิ่มเติมติดตามที่ AKINATV ไดŒเลยค‹ะ^^

ท่ามกลางภูเขาที�เต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติ เมือ� ลองมองดีๆ จะพบ ว่ามีบา้ นสมัยเก่าของญีป� นที ุ่ �ถกู รายล้อมไปด้วยต้นไม้ต�งั อยู่ และที�นี�คอื ที�ต�งั ของ “มิทากิเอ็น” ที�พอได้ผา่ นประตูเข้าไปก็เป็ นอันต้องร้อง “ว้าววววว” ออกมากัน หลังจากที�เดินเล่นชื�นชมธรรมชาติฟังเสียงธารนํ� าไหลและสูดอากาศบริสุทธิ� ภายในสวนกันจนพอใจ พวกเราก็ไปทานเมนูมอกลางวั ื� นสุดพิเศษแสนอร่อยที� ปรุงมาจากวัตถุดิบอันสดใหม่จากภูเขา โดยเมนู “คอนเนี ยะคุโฮมเมด” และ ”ปลายามาเมะ” ที�ทานคูก่ บั ซุปมิโสะนั�นอร่อยมากๆ หลังจากทานกันจนอิม� พวก เราก็ไปนัง� ชิลล์ดื�มชากันต่อที�คาเฟ่ เรียกได้วา่ เป็ นประสบการณ์การใช้ชวี ติ แบบ สโลว์ไลฟ์ ที�แตกต่างไปจากชีวติ ประจําวันมากเลยค่ะ (เรโกะ)

DAY

เมนูเซ็ตอาหารมือ้ กลางวัน มีใหŒ เลือกถึง 3 แบบ! ส‹วนตัวพวกเรา เลือกเซ็ตซึกโิ กะ (3,700 เยน)

จุ ดท่องเที่ยวแนว Slow life!

ภายในตัวรŒานมีโซนทนี่ งั่ ทัง้ แบบเสือ่ ทาตามิ และแบบนงั่ โตะ ใหŒเลือกดŒวย!

Mitaki-en

รานอาหารมิทากิเอ็น” (Mitaki-En)

ͧ ä Òµ¢Ô ÃÊ ª 6

Ðâ Í àÍ Ââ

Å §¹àÕè

ÊØ´

ࢌÁ

Ò¡àÅÂ! »·ÇÑè » ä Â Ò ÐÅ ¢Œ¹Å

×Íè µŒÍ

¶ŒÒ໚¹·Õè¹Õè µ‹ÍãËŒµŒÍ§ ¹Ñè§ÍÕ¡ 10 ªÑèÇâÁ§ ¡çäËǤ‹Ð!

¢‹

 âͤÒÁÔ"¤¹ÊÇ ¶‹ÒÂÃÙ»¡Ñº"¤Ø³ÅÖ¡«Ð˹‹Í ໚¹·ÕèÃÐ Ð! àÍŒÒ ààª

707 Ashizu, Chizu-cho, Yazu-gun, Tottori มือ้ กลางวัน 0858-75-3665 มือ้ เย็น 0858-75-3311 8:00-17:00 น. (เวลาอาหาร 11:00 น. จําเปšนตŒองจองก‹อน) ※ ตŒนเดือนธันวาคม – ปลายเดือนมีนาคม ไม‹เปดใหŒบริการ จากสถานี Tottori โดยรถยนตประมาณ 1 ชัว่ โมง

¢Í§¢Ö¹é ª

¹¾Ç¡ ÔÊÇÂàËÁ×Í ¸ÃÃÁªÒµ 㪋ÁÑéÂŋФÐ! àÃÒàÅÂ

¹Ð«Òâ

µÐᾹऌ¡! (680 à¹)


¡Ñº 3 ÊÒÇã¹·µâµÐÃÔ

)

What's TOTTORI ?

นอกจาก "พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะแห่งทราย" และ เนินทรายที� ใหญ่ทสี� ดุ ในญีป� นอย่ ุ่ าง "เนินทรายทตโตะริ" แล้ว ทตโตะริ ก็ยงั ขึ� นชือ� ในฐานะ "แหล่งประมงจับปู" ทีส� ามารถจับปูได้ มากในอันดับต้นๆ อีกด้วย และไม่วา่ จะเป็ นเรือ� ง ธรรมชาติ รสชาติอาหาร หรือวัฒนธรรม ก็นบั ว่าเป็ นจังหวัดทีน� ่าจับตามองจริงๆ!

วิธีเดินทาง ●

เครือ่ งบิน

● นัง ่ รถไฟจากทีต่ า งๆ มาทตโตะริ

กรุงเทพฯ ประมาณ 6 ชั่วโมง

จาก

ฮากาตะ 3 ชม. 50 น.

ทตโตะริ อยูตร ่ งนี้

จาก

โตเกียว 5 ชั่วโมง

สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว) ประมาณ 1 ชั่วโมง

จาก

โอซากา

สนามบินโคนัน (จังหวัดทตโตะริ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

2 ชม. 30 น.

จาก

เกียวโต

2 ชม. 50 น.

1ชั่วโมง

äË¹æ ¡çÁ ¢Í¶‹ÒÂÃÙ»»Å´ Ò¶Ö§à¹Ô¹·ÃÒÂáÅŒÇ »Å‹ÍÂÍÒÃÁ³Ê ѡ˹‹Í à¶ÍйÐ!

ทตโตะริ Tottori

ไปกระโดดกันให้มันส์ท่เี นินทรายที่ใหญ่ท่สี ุดในญี่ปุ่ น!

Tottori Sand Dunes เนินทรายทตโตะริ

ใกลๆŒ เนินทราย มีพพิ ธิ ภัณฑเเสด ผลงานศิลปะจากทรายอยด‹ู วŒ ยแห ง ละ!

ว่ากันว่า "เนิ นทรายทตโตะริ" นั�นมีจดุ กําเนิ ดตัง� แต่เมือ� หลายเเสนปี กอ่ นแล้ว โดยลมทะเลกับการเปลีย� นเเปลงของแผ่นทวีป จากนั�นด้วยกระบวนการของ ระยะเวลากับกระเเสลม ทีละนิ ด ทีละนิ ด จนในทีส� ดุ มันก็ออกมาเป็ นผลงาน ทิวทัศน์ทสี� วยงามของทรายทีแ� ต่ละวันจะไม่ซา�ํ กันเลยให้ประจักษ์แก่สายตา! สําหรับสายชอบถ่ายรูปขอเเนะนําทีน� ี� เลย! (บีม) ÁÕÍÙ° ´ŒÇ Fukubecho Yuyama, Tottori ไม‹จาํ กัดเวลา ¥ ฟรี จากสถานี Tottori โดยรถยนตหรือรถบัสประมาณ 20 นาที

ดื่มดํา่ ความนุ่มละมุ นของแพนเค้กรสเลิศ

¹Ð

Oenosato Resort

ck! e h C

คาเฟ่ อนั เลือ� งชือ� ทีไ� ม่วา่ จะเป็ นวันไหนๆ ก็มผี คู้ นเเวะเวียนมาเสมอ (เเม้เเต่คนนอกจังหวัด) ถึงเเม้วา่ การเดินทางไปยังร้านนี� จําเป็ นต้องใช้รถยนต์ เเต่ดว้ ยเมนูขนึ� ชือ� อย่าง "โอเอะโนะซาโตะแพนเค้ก (680 เยน)" ทุกคนก็ ต่างยอมสยบและเดินทางมาอุดหนุนกันเเต่โดยดี ส่วน "เมอร์เเรง" ทีใ� ช้แบรนด์ดง�ั เดิม "อามามิ ทามาโกะ" ก็ละมุนอย่างเหลือเชือ� เพราะถึงเเม้ภายนอกจะดูพองเหมือนเค้กเเค่ไหน เเต่พอเข้า ปากมันก็ละลายกระจายความอร่อยได้ทนั ที! เรียกได้วา่ อาหารกลางวันทีก� นิ ไปก็ไม่สามารถหยุด ความอยากนี�ได้จริงๆ (อากินะ) «×éÍä¢‹Ê 877 Hashimoto, Yazu-gun, Yazu-cho, Tottori ·Ò¹¡Ñº¢Ø´ÍËÍÂäÇŒ ŒÒÇ´Õ¡Ç‹Ò! 0120-505-606 10:00-18:00 น. (ไม‹มีวันหยุด)

รถ "โปรโมชัน่ พิเศษเฉพาะชาวต‹างชาติ!" ทีส่ ามา ถงึ ไม‹ ทาง น เดินทางไปยงั ทตโตะริ ไดŒโดยเสยี ค‹าเดิ วัน ง นถึ ารจ ครึง่ ของรถไฟชินกันเซนนนั้ จะมใี หŒบริก ลฟŠ ไ ว งสโล า ที่ 31 มีนาคม เท‹านัน้ มาเดนิ ทางอย‹ นัง่ ชิลล ผ‹อนคลาย ภายในรถบัสกันเถอะ! ใชŒ ริ 1,000เยน เวล3 ชัาปว่ โมระมาณ OCAT นัมบะ (โอซากา) ⇔ ทตโตะ ง ริ 2,050 เยน สนามบินนานาชาติคันไซ ⇔ ทตโตะ

โอเอโนะซาโตะ Coco Garden

จากสถานี Koke โดยรถบัส 15 นาที

ตโตะริ โอซากา ⇔นทก็ ไป ได! แค 1,000เย

ขŒอมูลเพิ่มเติม s/ www.city.tottori.lg.jp/www/content l .htm dex 4/in 758 149256831

7


ÂŒÍÁ¤ÃÒÁ ´Ù´ÕäÁ‹¹ÍŒ ÂàÅÂ㪋äËÁÅ‹Ð! ¤ÃÑé§áá¡Ñº¡ÔâÁâ¹¼ŒÒ·Í

เดินเล่นในเมืองเก่าด้วยชุ ดกิโมโนแบบดัง้ เดิม!

Kurayoshi ยานเมืองเกาคุราโยชิ

2

เป็ นเมืองเล็กๆ ที�ให้บรรยากาศและกลิน� อายเเบบ ญีป� นสมั ุ่ ยก่อน ที�นัน� เอง ทั�ง 3 สาว ได้ลองแต่งชุด กิโมโนผ้าทอย้อมครามเป็ นครัง� เเรกด้วย! ต้อง ขอบคุณลวดลายชิคๆ ที�ทาํ ให้พวกเราออกมาดูดีได้ ขนาดนี� ถึงโอบิจะรัดเเน่ นไปหน่ อยแต่กส็ ตู ้ ายค่ะ! (หัวเราะ) จากนั�นพวกเราก็ไปชมความงามของ เหล่าอาคารแบบญี�ปุ่นโบราณที�เรียงรายกันซึ�งเเม้ จะเป็ นเพียงการเดินเล่น แต่กร็ สู ้ กึ เข้าถึงความเป็ น ญีป� นจริ ุ่ งๆ นอกจากนี� งานหัตถกรรมอย่าง เครือ� งปั� นดินเผา หรือสิง� ทอก็เป็ นหนึ� งในเสน่ หข์ อง เมืองเก่าคุราโยชิ ที�เปรียบเสมือนดังลมหายใจของ ที�นี�เลยทีเดียว! (เรโกะ)

ที�เเต่งตัว มีบริการเซ็ตทรงผมให้ดว้ ยนะ ไม่ตอ้ งทําผมไปเองก็โอเค!

nd

Kurayoshi-shi Shinmachi 1-chome, Higashinaka cho, Uomachi, Togiya-cho shuhen 0858-22-1200 9:00-17:00 น. (ขึ้นอยู‹กับเเต‹ละรŒานคŒา) จากสถานี Kurayoshi โดยบัสประมาณ 12 นาที

DAY

‹!

࿨ҡà¤Ã×èͧâÁ

Òà Åͧ·ŒÒ·Ò·íÒ¡

พอเดินไปอีกหน่ อย ก็เจอ power spot นัน� ก็ คือ "วัดมังโช หรือ Manshoji" ซึง� เป็ นที�ราํ � ลือ กันในเรือ� ง "การทํานายความเข้ากันได้" อย่าลืมไปลองเเวะไปกันดูนะคะ!

»ÃÐʺ¡Òó¤ÃÑé§ààá¡Ñº "âÎâ´¤Ô¤ÒÁÔ" เขียนอดีตทีอ� ยากลืมไว้ดา้ นหลัง เเละ เขียนคําขอไว้ดา้ นหน้ากระดาษ จาก นั�นก็นาํ ไปลอยไว้บนผิวนํ�ากันเลย! ว่า กันว่า สายนํ�าจะพัดพาและลบเลือน อดีตทีเ� ขียนไว้ให้หายไป แต่สาํ หรับ คําขอทีเ� ขียนไว้กจ็ ะกลายเป็ นจริงล่ะ!

ไปเจอทสี่ าํ หรับถ‹าย ภาพถา‹ ยใบหนาŒ เปšน ตัวละครปทู โี่ ด‹งดังดŒวย! ทุกคนอย‹าลืมมา ถ‹ายเก็บไวŒเปšนทีร่ ะลึกนะคะ

สามารถลองประสบการณ์แปลก ใหม่ "บดเมล็ดกาแฟด้วยหินโม่!" ได้ที� "คาเฟ่ ฮิซาระคุ"

ไดŒถŒวยลายน‹ารักๆ ดŒวย ดีใจจัง!

!

Check

ตองลอง "ชาบูโมจิ 12 ชนิด" ที่รานมาจิยะเซซุยอัน!

ÍŒÒÒÒ~ ·Õ赌ͧ ¹ÕèáËÅÐ ¡ÒÃ!

เมนขู นึ้ ชือ่ ของรŒานทมี่ ปี ระวตั ยิ าวน โมจิ 12 ชนดิ " ซึง่ ก็คอื เเผน‹ โมจ านถึง 100 ป‚ นัน้ ก็คอื "ชาบู นบางๆ สําหรบั จุม‹ ลงในหมŒอนํา้ ิ 12 ชนดิ ทีถ่ กู หัน่ ออกเปนš แผ‹ นัน่ เอง! จุม‹ แค‹ 5 วินาที เนือ้ โมจกิ ซุป หรอื ทีเ่ รียกกนั ว‹า "ชาบูโมจ"ิ ใจเเทบไม‹ไหวแลŒว! หากใครอยา จ็ ะมีรสสมั ผัสทีเ่ หนยี วนม‹ุ จนอด เราขอเเนะนําใหŒเพิม่ เงินอีก 1,000กลองประสบการณ "ชาบูโมจ"ิ ชุดกิโมโน) เพียงเทา‹ นีก้ ส็ าม เยน จากคอรส Kasuri (เชา‹ อรอ‹ ยในราคาไมเ‹ เพงไดŒแลŒว!! ารถลิม้ ลองรสชาตขิ องโมจเิ เสน 1 Chome-876 Sakaemachi, Kurayoshi, Tottori 0858-22-4759 11:00-21:00 น. (หยดุ วันอังคาร จากสถานี Kurayoshi โดยรถย ) นตป ระมาณ 10 นาที 8

อธิษฐานขออะไรจากเทพผู กดวงชะตากันนะ?

Hakuto Jinja ศาลเจาฮาคุโตะ

นอกจากศาลเจ้านี� จะขึ� นชื�อเรื�อง"การผูกดวงความรัก" แล้ว อีกหนึ� งจุดเด่นก็คอื "กระต่าย" ค่ะ ใช่เเล้ว! ไม่วา่ จะเป็ นการตกแต่ง รูปปั� น เครือ� งราง หรือ เเม้เเต่โอมิคุจิ (เซียมซีทาํ นาย) ก็ลว้ นเเล้ว แต่เป็ นรูปกระต่ายทั�งสิ� น น่ ารักสุดๆไปเลย ใช่ไหมล่ะ!! ว่าแล้วก็มาขอพรให้ทุกคนมี ความสุขดีกว่า (อากินะ) 306 Hakuto, Tottori 0857-59-0047 จากสถานี Tottori โดยรถบัสประมาณ 40 นาที

¢ÍãËŒ·Ø¡¤¹·ÕèÃÑ¡ÁÕᵋ ¤ÇÒÁÊØ¢ ÁÕÊØ¢ÀÒ¾ á¢ç§áç ม นักสะสม "ชุอนิ โจว" ตัวยงอย‹างบีดŒวย! ก ะลึ ่ ร ที น ปš ่ ี เ ่ น ที จาก " ิ น อ "ชุ ั บ ร ดŒ ไ ก็

¢ÍãËŒ»‚¹Õéä´Œ¾ à¨Íᵋ¤¹´Õæº ÁÕ§Ò¹àÂÍ à¾Õè§æææÐææ

¢ÍãËŒ»‚¹ÕéÁÕâÍ àÃ×èͧ·ÕèÍÂÒ¡ ¡ÒÊä´Œ·íÒ ä» ·ÕèÍÂÒ¡ä» · ʶҹ·Õè íÒ µÑÇàͧÍ‹ҧ͵ÒÁ㨠ÔÊÃÐ


จารยอ าโอยามะ โตะ ทาํ งานของอา นกั เขยี นชอื่ ดงั !

ÍÐäà ©Ñ¹¡ç¹‹Ò¨ ¡Ñ¹ àÍÒ¨ÃÔ§æ ÐÇÒ´ä´ Œ¹Ðà¹ÕèÂ!

ทดลองประสบการณ ทริกต‹างๆ ในเรือ่ งโคนนั ดŒวยตัวเอง!!

Ø´·ÕèÃÑ¡´ŒÇÂ! ä´Œà¨Í¡Ñºâ¤¹Ñ¹ÊàÈÉä»àÅÂ! ÇÔ

©GOSHO AOYAMA /SHOGAKUKAN

แฟนโคนันต้องไม่พลาด!

Gosho Aoyama Manga Factory พิพิธภัณฑโกโชอาโอยามะ

เเฟนคลับโคนันต้องห้ามพลาด!!กับพิพธิ ภัณฑ์ทเี� ต็มไปด้วยประวัตแิ ละผล งานมากมายของนักเขียนชือ� ดัง "อาจารย์อาโอยาม่า โกโช" ผูใ้ ห้กาํ เนิดผล งานชิ� นเอกอย่าง "ยอดนักสืบจิว� โคนัน" การ์ตนู ทีโ� ด่งดังและเป็ นทีร� จู ้ กั ไปทัว� โลกทัง� ในฐานะมังงะเเละอนิเมะ!! นอกจากผลงาน ก็ยงั มีเรือ� งราวลึกลับ บางอย่างของโคนันทีต� วั อาจารย์เองไม่เคยบอกให้ใครรูอ้ ยูท่ นี� ี�ดว้ ย! ส่วน บริเวณใกล้เคียงกับตัวพิพิธภัณฑ์ก็จะมีสถานที�สาํ หรับเก็บรูปถ่ายสวยๆ ของเหล่ารูปปั� นสัมฤทธิ�เเละรูปวาดโคนันอย่าง "ถนนสายโคนัน" "สถานี รถไฟโคนัน" หรือเเม้เเต่ "ย่านชอปปิ� งโคนัน" อีกด้วย!! (บีม)

ฑออกมาแนะนาํ คุณผูจŒ ดั การของพิพธิ ภัณเรือ่ งตนŒ กําเนิดของ ˜ ง ฟ ไดŒ สถานทีเ่ องเลย! นŒา โคนนั ทีไ่ ม‹มใี ครรูดŒ วŒ ย ดีจงั เลย

แกŒควิซโคนันอย‹างเอาเปšนเอาตาย

1414 Yurashuku, Hokuei-cho, Tohaku-gun, Tottori 9:30-17:30 น. (เปดใหŒเขŒารอบสุดทŒาย 17:00น.) ไม‹มีวันหยุด www.gamf.jp เดินจากสถานี Yura (สถานีรถไฟโคนัน) ประมาณ 20 นาที

¹Ø¡Ê¹Ò¹ Õº ·Õè¡íÒÅѧʻ¨¹ËÁ´ÊÔé¹ Á ×è¹ä ä´ŒÅ×Á¤¹Í

มีจดุ ใหใŒ ชŒแอปพลเิ คชนั่ ขึน้ มาใหม‹ไดŒดวŒ ยนะ! สราŒ งฉากซีน

!!

¢ÍªÔ¹ ãˌऌҹÐÍÔ¨Ô !

´Õ¢Í§ áÁŒàോ㹩ҡ䢤 ÃÒ" àÃÒ¡ç ¹Ñ¡Ê׺"â¤â¡â˹Է ¡ä´Œ! š¹µÑÇàÍ ÊÒÁÒöࢌÒä»à»

Check!

งดวŒ ย ไถลสเกต็ บอรดไปทวั่ เมือ อื นจริง!! เสม ั น โคน ด ร เกมสเกต็ บอ

1

บานโคนันและรานขายของฝ

าก

ÁÕºŒÒ¹â¤¹Ñ¹ÍÂÙ‹¨ÃÔ§æ àËÃÍà¹Õè ແ´ãˌ˹‹Í¤‹ÒÒÒÒ

สินคŒาของการตนู โคนัน ถือว‹าเปšนของฝากชัน้ ดี!

C

k! hec

2

โคนันไดนะ!

ามารถพบ สี่ นามบินก็ส

ทีต่ งั้ สําหรบั "สนามบนิ โคนัน" ัด หว ง จั อง อยู‹ทางตะวันออกข าใหŒ าย พม ภา ทตโตะรนิ นั้ ก็มจี ดุ คŒา ิ น ส มี ึ ง มถ เขŒาไปถ‹ายรปู รว Œวย ด Œ ไว อา มเ ของโคนันจัดเตรีย กึ ะล ่ ร ที น ปš เ วŒ อยา‹ ลืมไปเกบ็ ภาพไ กันนะคะ! 9


าจากไทยเล โอโห อุตสานหามชี่! ดีใจจังเลย

ลูกเเพร์ของญี่ปุ่ น ทัง้ หวานทัง้ อร่อยจริงๆ!!

ะริ (!?) เปอรสตารของทตโต

Nijisseiki Pear Museum

ซุป

นา ชิ โอะ มา

พิพิธภัณฑลูกแพร

แลว

นาชิโอะ อีกหนึ่งมาสคอสประจําจังหวัดที่เพิ่งเปดตัวเมื่อป‚ที่ เเลŒว! แน‹นอนว‹าทัง้ นํา้ เสียงเเละความขึงขังตŒองมาเต็ม และดูเหมือนว‹าตอนนีเ้ จŒาตัวเองก็กาํ ลังรับสมัครเเฟน สาวอยูน‹ ะ (ไม‹จาํ กัดเชือ้ ชาติดวŒ ย อิอ)ิ

Ã

¾Ç¡àÃÒ¤×ÍÅÙ¡á¾

ทีน� ี�คอื พิพธิ ภัณฑ์เพียงแห่งเดียวในญีป� นุ่ ทีม� หี วั ข้อเกีย� วกับ "ลูกเเพร์" !! โดยคุณ ผูจ้ ดั การได้ออกมาช่วยอธิบายเกีย� วกับลูกเเพ์รของประเทศต่างๆ และความ เกีย� วข้องระหว่างจังหวัดทตโตะริกบั ลูกเเพร์ให้ฟังด้วย หลังจากนั�นเราก็ไปทีโ� ซน ชิมลูกเเพร์ เพือ� เปรียบเทียบรสชาติของลูกเเพร์เเต่ละสายพันธุค์ ะ่ ! เพิง� รูเ้ หมือน กันว่ารสชาติของแต่ละสายพันธุน์ �ันเเตกต่างกันมากเลยทีเดียว และด้วยว่ามัน อร่อยมาก พวกเราก็เลยไม่เพียงเเค่ชมิ เท่านั�น แต่เรียกว่าเข้าไปกินอย่างจริงจัง กันเลย ต้องขอโทษในส่วนนี� ด้วยนะคะ... อ๊ะ แล้วก็สาํ หรับ นาชิโอะคุง ส่วนตัว อยากให้เขาได้ไปออกตามงานอีเว้นต์ตา่ งๆ เยอะๆ รวมถึงถ้าเขามีโอกาสได้มา เปิ ดตัวทีไ� ทยด้วยก็คงดีไม่นอ้ ยเลยค่ะ! (เรโกะ) Daikyoji-cho, Kurayoshi, Tottori 9:00-17:00 น. (ปดทําการทุกวันจันทรที่ 1.3.5 ของทุกเดือน) http://1174.sanin.jp ¥ ผูŒใหญ‹ 300 เยน / เด็ก 150 เยน พิพธิ ภัณฑจดั เเสดง ดิ ! ชนดิ ของลกู แพรถงึ 70 ชน

3

rd

DAY

กบั นาชโิ อะ แรกของสาวๆ การเจอกนั ครัง้ ของ 3 สาวมาก! ดจู ะเปนš ทถี่ กู ใจ

ไปหา "คิทาโร่" กันเถอะ!!

Mizuki Shigeru Road

พิพิธภัณฑมิซึกิชิเงรุ

‹า คุ ณ ผู Œ จั ด กา รอ อก มา เล ิผี ต ู งภ ขอ าว เกี่ยวกับเรื่องร ญปี่ น†ุ ใหŒกบั ทัง้ 3 สาวไดฟŒ ง˜

5 Kyomachi, Sakaiminato, Tottori 0859-42-2171 9:30-17:00 น. (รอบสุดทŒาย 16:30 น.) ไม‹มีวันหยุด เดินจากสถานี Sakaiminato ประมาณ 10 นาที

Ò¹

×éÍ¡çËǍҹËÇ µÑÇ¡çⵍⵠà¹

มีจุดใหŒถ‹ายรูปลวงตาเจŽงๆ ดŒวยนะ!

เมนูปูสุดอลัง ณ ท่าเรือ"ซากาอิมินาโตะ"

Misa

มีภตู ผิ ญ ี ปี่ น†ุ เต็มไปหมดเลย!

รูจ้ ักนั กเขี ยนการ์ตูนชื� อดังใน อดีต "อาจารย์มซิ คุ ิ ชิเกรุ" ผูเ้ เต่งเรือ� ง "อสูรน้อยคิทาโร่" กันไหมเอ่ย? ทีน� ี�กค็ อื พิพธิ ภัณฑ์ ที�จดั เเสดงเกี�ยวกับช่วงชีวิตของ เขานัน� เอง! ซึง� นอกจากผลงานต่างๆ ของอาจารย์มซิ คุ ิ ก็ยงั มีเหล่าภูตผิ ที ห�ี ลบ ซ่อนอยูใ่ ห้ทกุ คนได้ชว่ ยกันหาด้วย และหนึ�งใน นั�นก็คอื พื� นทีฉ� ากภาพมายาสําหรับถ่ายรูป คูล่ งโซเชียลนัน� เอง! เมือ� ออกไปนอกตัว อาคารก็จะพบกับ "ถนนมิซคุ ิ ชิเกรุ" หรือที� รูจ้ กั กันในชือ� "ถนนสายคิทาโร่" ทีม� เี หล่า รูปปั� นภูตผิ ตี า่ งๆ ถึง 153 ตนจัดเเสดง ิ หนาŒ กับภูตแิ มวสาว เผชญ อยูต่ ลอดเป็ นระยะทางถึง 800 เมตร! เอŒาทุกคน! "เนยี๊ วววว" ส่วนสองข้างทางก็อดั เเน่ นไปด้วยร้าน ขายของฝากน่ารักๆ จนต้องลําบากหอบหิ� วกันไป.... (อากินะ)

10

¾Ñ¡àºÃ¡àµÔÁ¾Åѧ¡Ñº «Í¿µ¤ÃÕÁÅÙ¡á¾Ã Êѡ˹‹ÍÂ!

รานอาหารมิสะ ทีท� า่ เรือ "ซากาอิมนิ าโตะ" นั�นมีรา้ นอาหาร เมนู ปูที�เเม้เเต่คนในท้องที� ยงั ชื�นชอบตั�งอยู่ ด้วย! ทีน� ี�เราก็สามารถลิ� มลองรสชาติของปู สดๆทีจ� บั มาได้จากท่าเรือ ด้วยราคาทีไ� ม่เเพง จนเกินไปอีกด้วย รวมถึงปูน�ันสามารถปรุง ออกมาได้หลายวิธมี าก ไม่วา่ จะเป็ น นําไปย่าง กับเตาถ่านเป็ น Kani-yaki หรือนําไปจุม่ หม้อเป็ น Kani-shabu หรือเเม้เเต่เป็ น สุกปูี� กย็ อ่ มได้ สงสารก็แต่เรโกะ ทีเ� ป็ นภูมเิ เพ้ปู ก็เลยต้องสัง� เนื� อวากิวย่างมากิน แทน (ร้องไห้) ปูของทีน� ี�ทง�ั เนื� อนุ่มเเละหวานมากๆ ปูของทตโตะริเนี�ยเขาดี จริงๆ (บีม) ★ คอรสเมนูปู Benniguse ราคา 5000 เยน (รวมภาษี)

★ คอรสเมนูปู Matsuba (1 ตัว) ราคา 7500 เยน (รวมภาษี)

อรอ‹ ยไปยัน"มันปู" เลย!!!

มันใหญมวา

กก!!

à¹×éÍÇÒ¡ÔÇ¡çÍÔèÁÍËÍ àËÁ×͹¡Ñ¹ àªÍÐ!

6 Kyomachi, Sakaiminato, Tottori 0859-42-3817 ประมาณช‹วง 17:30-23:30 น. วันหยุด: วันอาทิตย และวันจันทร (วันจันทรที่เปšน วันหยุดราชการ) วันป‚ใหม‹ (สิ้นป‚และตŒนป‚)


อ้ ปูทนี่ ี่ เหลา‹ ผูคŒ นทมี่ ารวมตวั กันซื ! ดู า น‹ น กั ง จั ิ ง จร เเตล‹ ะคน

4

ปูที่จับมาไดŒ จะถูกนํามาวา

งเรียงที่ท‹าเรือ

th

DAY จับปูตลอดทั้งอาทิตย เหล‹าเรือประมงที่ออกไปเหนื่อยหน‹อยนะคะ ! ว Œ เเล ไดŒกลับมาเทียบท‹า

ÍÂÒ¡ÃÕº¡Ô¹à¨ ŒÒ»ÙÊ ¾Ç¡¹ÕéáÅŒÇ!! ´æ

ตื่นเเต่เช้ าตรู่ ไปดูเขาเเย่งชิงปู กัน!!

Sakaiko ซากาอิมินาโตะ

ตอนตี 5 ในช่วงทีฟ� ้ ายังไม่ทนั สว่าง พวกเราก็เดินทางไปยังสะพานปลา "ซากาอิโกะ มินาโตะ" เพือ� ไปดูการประมูลปูกนั ค่ะ พอไปถึงทีป� ระมูลก็เห็นเขานําปูทจี� บั กลับมา ได้ออกมาวางเรียงเป็ นแถวๆเพือ� นํามาเเยกลงตระกร้าตามเกณฑ์คณ ุ ภาพ ได้เเก่ ขนาด นํ�าหนัก และรูปร่าง และเเล้วการประมูลก็ได้เริม� ต้นขึ� น เหล่าคนประมูลที� สวมหมวกสีเเดงต่างส่งเสียงเพือ� ประมูลกันอย่างสุดกําลัง เป็ นการเเข่งขันทีด� เุ ดือด มากจริงๆ ค่ะ ถึงเเม้วา่ การมาดูการประมูลปูจะเช้ามากเกินไปจนทําให้ยงั ง่วงอยูน่ ิด หน่อย แต่กถ็ อื ว่าเป็ นประสบการณ์ทดี� มี ากๆ เลยค่ะ! (อากินะ) ËÔÁÐààá¢Í§ÀÙà¢Òä

´à«¹!

Daisen

รานอาหารไดเซนโบ

จริงๆ ก็ไม่ได้วางเเผนมาก่อน แต่พอได้ยนิ ว่าหิมะเเรกของปี ตกเเล้วที�ไดเซน ทุกคนก็เลยตัดสินใจเดินทางไปยัง "Saisen-Masumizu-Kogen Snow park" กันทันที พอเปลีย� นชุดสําหรับเล่นหิมะกันเรียบร้อย ทุกคนก็ออกไปสนุ กกับ เลือ� นหิมะ! (เพราะไม่มใี ครเล่นสกีเป็ นเลย ฮ่า) คือตอนเเรกก็คดิ ว่า "ถ้าเป็ น เลือ� นหิมะนี� คงเล่นได้อย่างชิลล์ๆ เเน่ นอน" แต่ปรากฏว่าการไถลลงมาให้มนั ตรงๆ ดันยากกว่าที�คดิ ไว้มาก เเหม จริงๆ มันก็มคี วามซับซ้อนของมันนะ (หัวเราะ) (บีม) เชาเลือ่ นหิมะ 700 เยน (1 เลือ่ น) / เชาชุดกันหิมะ 3000 เยน (1ชุด)

Masumizu Field Station 1069-50 Ouchi, Hoki, Saihaku-machi, Tottori 0859-52-2420 วันธรรมดา 13:00-22:00 น. / วันเสาร 9:00-22:00 น. / วันอาทิตยเเละ วันหยุดราชการ 9:00-17:00 น. (ขึน้ อยูก‹ บั สภาพอากาศ) จากสถานี Yonago โดยรถยนต ประมาณ 30 นาที ดูบีมจะตื่นเตŒนมากก

hai...

GO Back to t

No.1! I R O T T O T

ของพวกเรา

เรโกะ "ªÍºà·ÕèÂǸÃÃÁªÒµÔÍ‹ҧàÃÒ µŒÍ§à¹Ô¹·ÃÒ·µâµÐÃÔà·‹Ò¹Ñé¹"

ปิ ดท้ายมือ้ กลางวันด้วยทตโตะริวากิว

Daisenbo

สนุกเต็มที่กับการเล่นเลื่อนหิมะ

ภูเขาไดเซน

ท‹าเรือซากาอิมินาโตะแหล‹งตลาดส‹งออกผลิตภัณฑสินคŒาจากทะเลจังหวัดทตโตะริ ทัวรทัศนศึกษาสะพานปลาที่ ซากาอิมินาโตะ รอบเเรก 9:00-9:50 น. / รอบสอง 10:00-10:50 น. (ประมาน 50 นาที) ¥ 300 เยน (ตŒองจองก‹อนล‹วงหนŒา 3 วัน) 0859-44-6668 www.tottori-guide.jp/tourism/tour/view/768

´ÙÊÔ! à¹×éÍ ¾Ç¡¹ÕéÅÐÅÒÂã¹ÇÒ¡ÔÇ »Ò¡àÅÂ

หลังจากหมดพลังไปกับการเล่นเลือ� นหิมะเเล้ว พวกเราก็เดินทางไปยังร้านอาหาร Daisenbo ทีอ� ยูบ่ น ภูเขาไดเซนเพือ� เติมพลังกันด้วยเนื� อ "ทตโตะริวากิว" ซึง� ไม่วา่ จะทําออกมาเป็ น "สเต็กวากิว" หรือ "สุกยี� ากี� วากิว" ก็ดนู ่าอร่อยไป หมด! เมือ� พูดออกไปว่า "ถ้าที� กรุงเทพสามารถหาเนื� อแบบนี� มา ทานได้กค็ งดีนา้ " เขาก็ตอบกลับมา ทันทีวา่ "ทีก� รุงเทพก็สามารถหา ทานเนื� อทตโตะริ ว ากิ ว ได้ที� ร า้ น อาหารชือ� "Yuuna" ตรงถนนนานา" รับรองว่าพอกลับถึงกรุงเทพเมือ� ไหร่ จะรีบไปทานทันทีเลย!! (เรโกะ)

สเตก็ เนือ้ "ทตโตะริวากิว" 2,200เยน!

1801 Kanayadani, Hoki-cho, Saihaku-gun, Tottori 0859-62-7577 10:00-15:00 น. / 11:00-15:00 น. (รŒานอาหาร) วันหยุด: วันอังคาร (ในกรณีวนั อังคารเปšนวันหยุด ก็จะหยุดวันถัดไป)

!

Check

สุกยี้ ากี้ 1,300 เยน!

ของฝาก

ขนมรูปลูกตา จากเรื่องอสูรนอยคิทาโร

2 ลูก 700 เยน / 5 ลูก 1,750 เยน ตัวละคร"ลูกตา" จากการตูนชื่อดัง "อสูรนŒอยคิทาโร‹" ไดŒถูก เปลี่ยนโฉมใหŒกลายเปšนขนมแสนอร‹อย ดŒวยรสชาติถั่วเเดงกวน ชั้นดี เเละรสสัมผัสนุ‹มละมุนเหมือนโมจิ หาซื้อไดที่ รŒานขายของฝากที่พิพิธภัณฑคิทาโร‹ / เมืองซากาอิมินาโตะ

เยลลี่ลูกเเพรสายพันธุศตวรรษที่ 20

1 ลูก ราคา 486 เยน สินคŒาจะมีวางจําหน‹ายในช‹วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน เท‹านั้น กับเยลลี่ที่กักเก็บรสชาติความหอมอร‹อยของ ลูกเเพรสายพันธุดีประจําจังหวัดทตโตะริ หาซื้อไดที่ ภายในตัวเมืองทตโตะริ / สถานที่ท‹องเที่ยวสําคัญ

บีม ÊíÒËÃѺΌ¡Òϵٹ⤹ѹ µŒÍ§äÁ‹ ¾ÅÒ´¾Ô¾Ô¸Àѳ±â¤¹Ñ¹ÍÂÙ‹áÅŒÇ!! ขนมกระตายขาว อากินะ ¡Ò÷ÕèÁÕâÍ¡ÒÊä´Œ·Ñ¡·Ò¾ٴ¤Ø¡Ѻ "¤Ø³ÎÔÃÒÍÔ" ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒûÃШíÒ ¨Ñ§ËÇÑ´·µâµÐÃÔ

8 ชิ้นราคา 1,080 เยน / 12 ชิ้นราคา 1,620 เยน ไดŒรับรางวัลขนมขายดีเเละเปšนที่ชื่นชอบมาตลอด 6 ป‚ที่ผ‹านมา ดŒวยความหอมของเนย เเละรสสัมผัสที่นุ‹มละมุน เปšนที่ถูกปาก ของเหล‹านักท‹องเที่ยว จึงกลายเปšนอีกหนึ่งของฝากยอดนิยม ของจังหวัดทตโตะริ หาซื้อไดที่ ภายในตัวเมืองทตโตะริ / สถานที่ท‹องเที่ยวสําคัญ 11


ด โ ก ไ ก ฮอKKAIDO เที่ยว

HO

ุน

ี่ป ญ ศ ท เ ะ ของปร

เหนือสุด

าติ ช ม ร ร ธ ย  ว ด ม รายลอ ย า ล ห ก า ล ห ั น ี่ วอ สถานทที่ อ งเทย

ซัปโปโร 札幌 ฮอกไกโดมีชื่อเสียงในฐานะแดนมหัศจรรย ในฤดูหนาว แต ก็ เ บ ง บานเป น สรวงสวรรค แ ห ง ฤดู ร  อ นและเป น สถานที่พักผอนในอุดมคติสําหรับคูรัก เพื่อนฝูง และ ครอบครัวดวยเชนกัน

เทศกาล Sapporo Summer Festival, Sapporo TV Tower, สวน Odori

เมืองซัปโปโรตัง� อยูฝ่ ั �งตะวันตกของจังหวัดฮอกไกโด เต็มไปด้วย กิจกรรมอันน่าตืน� ตาตืน� ใจ อาหารรสโอชะ และทิวทัศน์นา่ ประทับใจ เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 4 ในประเทศญีป� นุ่ มีประชากรเกือบ 2 ล้าน คน อีกทัง� ยังเป็ นเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญ่ทสี� ดุ บนเกาะในตอน เหนือของประเทศญีป� นอี ุ่ กด้วย

ジンギスカン モエレ沼公園

สวน Moerenuma

ออกแบบโดยศิลปิ นชาวอเมริกนั เชื� อสายญีป� นชื ุ่ อ� อิซามุ โนงุจิ ในอดีตเคยเป็ นโรงงานกําจัด ขยะ แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นสวนทีม� บี ริเวณกว้างขวาง ตัง� อยูฝ่ งั � ตะวันออกเฉียงเหนือในเมือง ซัปโปโรตอนกลาง สวนแห่งนี� เต็มไปด้วยดีไซน์แบบเรขาคณิต และผลงานซึง� ตัง� อยูก่ ลาง สวนก็คอื พีระมิดแก้วทีม� ชี อื� เล่นว่า "Hidamari" หมายถึง "บริเวณทีม� แี ดดส่อง" ภายในมี พิพธิ ภัณฑ์ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนลอยฟ้ า เวลาทําการ: 7:00-22:00 น. (เปิ ดทําการตลอดทัง� ปี ) ทีอ� ยู:่ Morenumakoen 1-1, Higashi-ku, Sapporo moerenumapark.jp/english/ 12

เนื้อยางเจงกิสขาน เจงกิสข่านคือหนึ�งในอาหารขึ� นชือ� ของฮอกไกโด เป็ นการเสิรฟ์ บาร์บีคิวเนื� อแกะที�วางบนกระทะร้อนโดยนํากระทะมาวางบนโต๊ะ โดยตรง เป็ นเมนูทเี� รียบง่ายแต่มรี สชาติอร่อย เนื� อแกะนั�นนุ่มละมุน ลิ� น อุดมไปด้วยรสชาติ แล้วยังเสริมรสชาติดว้ ยหัวหอมกับกะหลํา� ปลี สดใหม่ทสี� ง่ ตรงมาจากฟาร์มในจังหวัดฮอกไกโด ร้าน Jingisukan Daruma Rokuyon เวลาทําการ: 17:00-1:00 น. (ทุกวัน) ทีอ� ยู:่ Minami 6 jo Nishi Chuo-ku, Sapporo โทร: +81 11-533-8929 best.miru-kuru.com/daruma


さっぽろ夏まつり(北海盆踊り)

二条市場

ตลาด Nijo

ตลาดปลาแห่งนี� สร้างขึ� นในตอนกลางของเมืองซัปโปโร มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี และได้รบั ความนิยมในหมู่ นักท่องเทีย� ว มีรา้ นค้าต่างๆ นานากว่า 50 ร้านทีจ� าํ หน่ายอาหารทะเลสดใหม่หลากหลายชนิด ตัง� แต่ปู และหอยเม่นไปจนถึงเมลอนฮอกไกโดและผลผลิตอืน� ๆ ทีน� ี�ตา่ งจากตลาดแห่งอืน� ๆ ในประเทศญีป� นตรงที ุ่ � ร้านค้ายินดีให้ตอ่ ราคา ตราบใดทีล� กู ค้ามีเหตุผลและสุภาพ เวลาทําการ: 7:00-18:00 น. (เปิ ดทําการตลอดทัง� ปี ) ทีอ� ยู:่ Minami 3 Higashi 2, Chuo-ku, Sapporo | โทร: +81 11-222-5308 ワイルドな乗馬体験

กิจกรรมขี่มา ขีม� า้ Wild Mustang เข้าไปในป่ าสีเขียวทีม� ตี น้ ไม้ขนึ� หนาแน่น ทีเ� ต็มไปด้วยภูเขา คอกม้าสไตล์ตะวัน ตกในป่ าแห่งนี� ใช้เวลาเดินทาง 35 นาทีจากตัวเมือง ซัปโปโร มอบประสบการณ์ขมี� า้ ผจญภัยในป่ าที� เหมาะกับผูข้ ที� กุ ระดับทักษะ มือใหม่จะได้อนุ่ เครือ� ง ในสนามก่อนขีเ� ข้าไปในป่ าจริงๆ เวลาทําการ: 10:00 น. - พระอาทิตย์ตกดิน ทีอ� ยู:่ No. 114 Toyama, Minami-ku, Sapporo โทร: +81 11-596-5040 www.2002nit.com/wm/

フルーツ狩り

เก็บผลไม

กิจกรรมยอดฮิตในหมูน่ กั ท่องเทีย� วและผูค้ นใน ท้องถิน� ฤดูเก็บผลไม้เริม� ขึ� นในเดือนมิถนุ ายน โดย ช่วงแรกจะได้เก็บสตรอว์เบอร์รี� ตามด้วยเมลอน บลูเบอร์รี� เชอร์รี� และองุน่ ปกติฟาร์มจะเก็บค่าใช้ บริการประมาณ 800-1500 เยนต่อช่วง โดยขึ� นกับ ประเภทของผลไม้ ระยะเวลา: ต้นเดือนมิถนุ ายน-ปลายเดือนตุลาคม Jozankei Waiwai Farm เวลาทําการ: 8:00-18:00 น. ทีอ� ยู:่ Sasaki Jozankei 832, Minami-ku, Sapporo โทร: +81 11-598-4050 sasaki-kajuen.jp

เทศกาลซัปโปโรนัตสึมัตสึริ (Hokkai-Bon-Odori)

จะมีการจัดนัตสึมตั สึริ (งานเทศกาลฤดูรอ้ น) แบบ ดัง� เดิมขึ� นทุกปี เบียร์การ์เด้นและพื� นทีจ� ดั เทศกาล ดึงดูดให้มคี นมาเทีย� วงานกว่าล้านคน มาเทีย� วแล้ว จะได้สมั ผัสกับระบําฮกไกบงโอโดริซงึ� ใครๆ ก็เข้าร่วม ได้ เพียงแค่เต้นระบําตามคนทีอ� ยูข่ า้ งหน้าตัวเองก็พอ งานจัดระหว่างวันที� 20 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม สวน Odori Park ทีอ� ยู:่ Sapporo Tanukikoji Shopping, Susukino โทร: +81 11-281-6400 sapporo-natsu.com (ภาษาญีป� น) ุ่

大通公園

สวน Odori

โอเอซิสสีเขียวขจีกลางย่านธุรกิจในเมือง สวนแห่งนี� มีพนื� ทีอ� นั สงบและผ่อนคลาย เป็ นทีต� ง�ั ของต้นไม้กว่า 4,000 ต้น รวมถึง Sapporo TV Tower ด้วย ศูนย์ บริการข้อมูลของสวนให้บริการล่ามทางโทรศัพท์ เป็ นภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลีฟรี เหมาะจะมา ปิ กนิกมื� อกลางวัน ทีอ� ยู:่ Odorinishi, Sapporo โทร: +81 11-251-0438 sapporo-park.or.jp/odori/en/

á¹Ð¹íÒ·Õè¾Ñ¡

もいわ山

Mt. Moiwa

ชาวไอนุบชู า Mt. Moiwa เป็ นภูเขาศักดิ�สทิ ธิ� มองจากภูเขาจะได้เห็นทัศนียภาพแบบพาโนรามาอัน งดงามชวนตะลึงของเมืองหลวงของจังหวัดฮอกไกโด, Ishikari Bay บริเวณทะเลญีป� นุ่ และยอดเขา Shokanbetsu Peak ทีน� ี�ได้รบั ความนิยมในหมูค่ รู่ กั เพราะมีทวิ ทัศน์ยามราตรี รัว� ลูกกรงเต็มไปด้วย "กุญแจความรัก" และ "ระฆังแห่งความสุข" ซึง� อยูใ่ จกลางจุดชมวิว เป็ นการสร้างบรรยากาศโรแมนติกได้อย่างน่าทึง� เลยทีเดียว ทีอ� ยู:่ Fushimi 5-chome 3-7, Chuo-ku, Sapporo โทร: +81 11-561-8177 moiwa.sapporo-dc.co.jp (ภาษาญีป� น) ุ่

Sapporo Prince Hotel

Saporo Prince Hotel ตั้งอยู‹ใจกลางเมืองซัปโปโร มีลักษณะเด‹นคือ เปšนอาคารสูงสีขาว ขอแนะนําใหŒชม "หนึ่งในสามสุดยอดทิวทัศนยาม ราตรีแบบใหม‹" จากเลานจชั้นบนสุด ถŒาไดŒรับประทานของอร‹อยใน ฮอกไกโดจนอิ่มหนํา แลŒวมาพักผ‹อนสบายๆ ที่โรงแรมต‹อ จะเปšนช‹วง เวลาที่สุดยอดเลยทีเดียว Nishi 11-chome, Minami 2-jo, Chuo-ku Sapporo, 060-8615 Japan 81-(0)11-241-1111 http://www.princehotels.com/sapporo/ ● เดิน 3 นาทีจากสถานีรถไฟใตŒดน ิ ทีใ่ กลŒทสี่ ดุ คือสถานี Nishi 11 Chome ● มีบริการรถชัตเติลบัสจากสถานี JR Sapporo 13


ฟุระโนะ 富良野 ฟุระโนะเปนที่ตั้งของสวนดอกไมในจังหวัดฮอกไกโด มีชื่อเสียงเพราะมีสวนลาเวนเดอร ปอบป ลิลลี่ และทานตะวัน พบทัศนียภาพของชนบทอันงดงามดัง� ภาพวาดได้ในใจกลางเกาะทางตอนเหนือ ทีน� ี�อดุ มไปด้วยความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ จึงเป็ นแหล่งท่องเทีย� วในฤดูรอ้ น ทีไ� ด้รบั ความนิยมเป็ นพิเศษจากนักท่องเทีย� วผูช้ นื� ชอบผลไม้และดอกไม้ ฟุระโนะเต็มไปด้วยขนบธรรมเนียมดัง� เดิมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ มีตง�ั แต่โรงกลัน� เหล้าองุน่ และโรงงานผลิตชีสทีเ� ปิ ดให้ชมิ ผลิตภัณฑ์และทัศนาจรภายในสถานที� ไปจนถึงพิพธิ ภัณฑ์และสถานทีถ� า่ ยทําละครโทรทัศน์ ในฤดูรอ้ นของทุกปี Farm Tomita จะระเบิดสีสนั ดุจกล้องคาไลโดสโคป ทิวทัศน์แผ่ไพศาลคือความงดงามอันน่าประทับใจ ประกอบด้วยสวนตามฤดูกาลต่างๆ 9 แห่งและดอกไม้กว่า 10 ชนิด Farm Tomita มีชอื� เสียงมาก กระทัง� ว่ามีสถานี Lavender Farm สาย JR Furano เป็ นการเฉพาะกิจตามฤดูกาลในช่วงฤดูรอ้ น Farm Tomita | ทีอ� ยู:่ Kisen Kita 15-go, Nagafurano-cho, Sorachi-gun | โทร: +81 167-39-3939 | farm-tomita.co.jp/en

イト

熱気球フラ

メ メロングル

บอลลนู ลมรอ น

เมลอ นสารพดั

ラフティン

ลอ งแพ

เมือ� ข้ามถนนจาก Traditional Lavender Field ของ Farm Tomita ก็จะพบกับ Tomina Melon House สามารถลิ� มลองขนมหวานทุ กประเภทที� ทําจาก เมลอนสดใหม่ท�ีเก็บเกีย� วจาก Farm Tomita ขอ เชิ ญ ให้ม าแวะพัก ผ่ อ นกัน ที� นี� ใ ห้ไ ด้ห ลั ง ชมทุ่ ง ดอกไม้เสร็จเรียบร้อย จะได้ลมรสเมนู ิ� เนื� อครีม หวานอร่อยอย่าง Melon Soft Serve (ราคาเริม� ที� 320 เยน), Smoothie Melon (ราคาเริม� ที� 400 เยน) และ Melon Cream Puff (270 เยน)

หนึ� งในกิจกรรมยอดฮิตในฟุระโนะคือการล่องแพ เป็ นกีฬาที�สนุ กสนานและน่ าตื�นเต้นสําหรับทุกคน พอหิมะละลายในฤดูใบไม้ผลิ Sorachi River ก็จะมี กระแสนํ�าเชีย� วอันใสสะอาด ทําให้น�าํ ในแม่น�าํ ไหล แรงดังอึกทึกครึกโครม เราจึงได้ลอ่ งแพในช่วงบ่ายที� มีแสงแดดแจ่มใส สําหรับท่านทีอ� ยากออกกําลังแบบ นุ่มนวลกว่านี� ก็มบี ริการเรือแจวตามกระแสนํ�าทีไ� หล เอือ� ยด้วย Sportpia Furano ระยะเวลา: เดือนเมษายน-ตุลาคม ทีอ� ยู:่ Kitanomine Terminal LB Kitanomine-cho, Furano-shi | โทร: +81 167-22-1935 spfurano.com/en

á¹Ð¹íÒ·Õè¾Ñ¡

富良野・美瑛ノロッコ号

รถไฟ Furano Biei Norokko

รถไฟชมวิวแบบเปิ ดโล่งขบวนนี� จะเปิ ดทําการตัง� แต่ตน้ เดือนมิถนุ ายนจนถึงปลาย เดือนกันยายน วิง� ไปกลับสามรอบระหว่างอะซะฮิคาวะหรือบิเอะและฟุระโนะ เส้นทางไปกลับระหว่างอะซะฮิคาวะและฟุระโนะใช้เวลา 1 ชัว� โมง 40 นาที ส่วนอีกสอง รอบทีเ� ชือ� มบิเอะกับฟุระโนะเข้าด้วยกันใช้เวลา 50 นาที ดูตารางรถไฟได้ที� www2.jrhokkaido.co.jp/global/english/ttable/06.pdf

14

บอลลูนลมร้อนหนึ� งในกีฬาการแข่งขันทีไ� ด้รบั ความ นิยมทีส� ดุ ในฟุระโนะ เป็ นวิธอี นั ยอดเยีย� มในการ ชมทิวทัศน์ชนบทรอบๆ จากมุมสูง การขึ� นบอลลูน แต่ละรอบจะนําผูโ้ ดยสารลอยสูง 40 เมตรขึ� นไปใน อากาศ เปิ ดให้บริการทุกวันตลอดฤดูรอ้ นทีท� อ้ งฟ้ า แจ่มใสและมีแสงแดดสาดส่อง Asobiya ระยะเวลา: 1 มิถนุ ายน - 10 ตุลาคม ทีอ� ยู:่ 4746 Gakudensanku, Furano-shi โทร: +81 167-22-0534 asobiya.jp/ac/eng

New Furano Prince Hotel

โรงแรมรีสอรทแห‹งนี้โอบลŒอมไปดŒวยป†าอันงดงามและทิวเขาอันยิ่งใหญ‹ สามารถทํา กิจกรรมกลางแจŒงอย‹างเล‹นสกี ตีกอลฟ หรือขี่เซกเวย อีกทั้งยังใชŒบริการ Daisetsuzan National Park เปšนสถานที่ท‹องเที่ยวไดŒอีกดŒวย ขอเชิญมาใชŒช‹วงเวลาพิเศษที่สัมผัสไดŒ เฉพาะในฟุราโนะท‹ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ Nakagoryo, Furano-shi Hokkaido, 076-8511 Japan 81-(0)167-22-11111 http://www.princehotels.com/newfurano/ ● นั่งรถบัสหร�อแท็กซี่ 10 นาทีจากสถานี Furano ● นั่งเคร�่องบินมา New-Chitose Airport ต‹อดŒวยนั่ง Hokkaido Expressway (Chitose I.C.-Chitose-Eniwal.C.) จากนั้นนั่ง Doutou Expressway (ChitoseEniwal.C-Shimkappku I.C.) ต‹อดŒวย National Route237 (2 ชั่วโมง 10 นาที)


บเิ อะ 美瑛

ฟารมเปยมมนตรเสนห ทิวทัศนนาพิศวง และทัศนียภาพงดงามชวนใหกลั้นหายใจ

เมืองบิเอะอันอบอุน่ และมีบรรยากาศสบายๆ แวดล้อมไปด้วย เนินเตี� ยและไร่กว้างใหญ่ เมืองทีเ� ต็มไปด้วยเนินแห่งนี� เหมาะอย่าง ยิง� สําหรับการขีจ� กั รยานและมีสถานทีน� ่าสนใจมากมายซึง� อยูใ่ น ระยะขีจ� กั รยานไปถึง Patchwork Road ได้รบั ชือ� มาจากสีสนั ของ ฟาร์มหลากหลายแห่งทีต� ง�ั เลียบถนน ทําให้ถนนสายนี� ดูประหนึ�ง ผ้าปะติด ทิวทัศน์อนั งามตระการเปิ ดโอกาสให้ถา่ ยรูปทีด� มู ชี วี ติ ชีวาได้ตลอดเวลาและมีแหล่งท่องเทีย� วขึ� นชือ� ตลอดทาง ทีอ� ยู:่ Kamikawa-gun, Biei good-hokkaido.info/en/biei-furano/2/ 四季彩の丘SHIKISAI NO OKA

สวนดอกไมแบบพาโนรามา

旭川

ะ ว ะ ิ ค ฮ ะ ซ ะ อ 旭山動物園

สวนสัตว ASAHIYAMA สวนสัตว์แห่งนี� เป็ นแหล่งท่องเทีย� วทีม� ชี อื� เสียง ทีส� ดุ ในเมือง ตัง� อยูน่ อกใจกลางเมืองอะซะฮิคะวะไปเพียงนิดเดียว เมือ� มาทีน� ี� จะได้รบั ชม เพนกวิน "ทะยานตัว" ในนํ�าในอุโมงค์กระจก ของบ่อเพนกวิน ตืน� ตาตืน� ใจกับภาพแมวนํ�า ว่ายไปตาม "Marine Way" หรือรับชมหมีขาว ขัว� โลกกับหมาป่ ากันในระยะประชิดผ่านโดม กระจกขนาดเล็กในบริเวณปิ ดที�มนั อยูอ่ าศัย นอกจากนี� ยังมีสตั ว์ป่าพื� นเมืองของฮอกไกโด อย่างกวาง นกอินทรี และนกกระเรียนให้รบั ชม อีกด้วย ทีอ� ยู:่ Higashi Asahikawacho Kuranuma, Asahikawa, Hokkaido โทร: +81 166-36-1104 www.city.asahikawa.hokkaido.jp/ asahiyamazoo (ภาษาญีป� น) ุ่

パッチワークの丘PATCHIWAKU NO OKA

เนินเขาอัันเรียงราย

สวนดอกไม้แบบพาโนรามามีพนื� ที� แผ่ไพศาลถึง 150,000 ตร.ม. กว้าง ไกลจนสุดลูกหูลกู ตา ชือ� ของสวน เป็ นการเล่นคําระหว่างคําว่า ชิคไิ ซ (สี) และชิคิ (สีฤ� ดูกาล) โดยได้ แรงบันดาลใจมาจากสีสนั ต่างๆ นานาทีเ� ห็นในสวนตลอดทัง� ปี อย่าลืมแวะฟาร์มอัลปาก้าด้วยล่ะ Panoramic Flower Gardents ระยะเวลา: เดือนมิถนุ ายน-เดือน กันยายน เวลาทําการ: 8:30-18:00 น. ทีอ� ยู:่ No.3 Aza Shinsei, Biei-cho, Kamikawagun โทร: +81 166-95-2758 shikisainooka.jp/english

青い池AOI IKE BLUE

POND

Blue Pond ตัง� อยูด่ า้ นนอกบ่อนํ�าพุรอ้ น Shirogane Onsen ได้รบั ชือ� นี� เพราะนํ�ามีสฟี ้ าเข้มอันเป็ นผลจาก แร่ธาตุตามธรรมชาติทลี� ะลายอยูใ่ นนํ�า บ่อนํ�าอัน เงียบสงบแห่งนี� ถูกสร้างขึ� นเป็ นมาตรการตอบโต้ การปะทุของ Mt. Tokachidake ทีม� โี อกาสจะเกิดขึ� น ทัศนียภาพดูน่าอัศจรรย์จนตราตรึงในใจ

เมืองใหญเปนอันดับสองของจังหวัดฮอกไกโด เต็มไปดวยความนาทึ่งแบบเงียบๆ แตนาอภิรมย らーめん山頭火本店

รานราเมง SANTOUKA เมนูขนึ� ชือ� Shio Ramen (820 เยน) ประกอบด้วยนํ�าซุป กระดูกหมูสขี าวทีท� างร้านทําเอง บ๊วยดองสีแดง และหมู ชาชูเนื� อนุ่ม เมนูอนื� ๆ ทีต� อ้ งลองให้ได้กม็ ี Shoyu Ramen (820 เยน) และ Toroniku Ramen (1,130 เยน) Asahikawa Honten (สาขาใหญ่) เวลาทําการ: 11:00-22:00 น. (เปิ ดทําการทุกวัน) ทีอ� ยู:่ Sasaki Bldg 1F, 348-3, 1jo-dori 8 chome, Asahikawa | โทร: +81 166-25-3401 santouka.co.jp/en

大雪さんろく祭り

เทศกาล TAISETSU SANROKU อย่างที�รกู ้ นั ว่าฤดูรอ้ นจะคึกคักที�สุดเมื�อย่านราตรีขนาดใหญ่ที�สุด ในอะซะฮิคะวะอย่างซันโรคุปิดถนนใหญ่เป็ นเวลาหนึ� งสัปดาห์เพือ� ฉลองนัตสึมตั สึริ งานเทศกาลนี� มีเสียงอึกทึกและมีชวี ติ ชีวา เต็มไป ด้วยขบวนแห่ การประกวด การเต้นระบํา ดนตรีไลฟ์ และร้านค้า เฉพาะกิจทีจ� าํ หน่ายทุกอย่างตัง� แต่ยากิโทริและอาหารทะเลย่าง ไป จนถึงเบียร์เย็นเจี�ยบและเหล้าสาเก ระยะเวลา: 4-6 สิงหาคม | ทีอ� ยู:่ 3 Jo Hondori 6-chome 2-5 Jo Hondori 5-6 chome tate-tsu | www.asahikawa-tourism.com/ asahikawa/asahikawa_summer/san_roku/san_roku.html 15


釧路

คุชิโระ

釧路湿原国立公園

อุทยานแหงชาติ KUSHIRO SHITSUGEN

知床

ะ ก โ ะ ท โ ะ ร ชิเ

สํารวจ "เมืองแหงหมอก" อันชวนฝน ที่ตั้งอยูฝงตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดฮอกไกโด

อุทยานแห่งชาติ Kushiro Shitsugen เป็ นพื� นทีช� มุ่ นํ�าขนาดใหญ่ทสี� ดุ ในประเทศ ญีป� นุ่ เป็ นทีต� ง�ั ของบึงและแอ่งนํ�า เป็ นหนึ�งในไม่กสี� ถานทีท� คี� ณ ุ จะได้เห็น สัตว์ใกล้สญ ู พันธุอ์ ย่าง ทันโจซุรุ (นกกระเรียนญีป� น) ุ่ ในสภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติของพวกมัน ฤดูรอ้ นเป็ นช่วงเวลาทีด� ที สี� ดุ สําหรับการชมนกกระเรียน และลูกนกกระเรียนทีเ� พิง� ฟักออกจากไข่ คุชโิ ระเป็ นเมืองท่าทีห� นั หน้าเข้าหามหาสมุทรแปซิก เป็ นถิน� กําเนิดของ โรบาตะยากิ (การทําอาหารข้างเตาไฟ) สไตล์การทําอาหารทีว� า่ นี� ใช้ประโยชน์ เต็มทีจ� ากอาหารทะเลสดใหม่ทมี� อี ดุ มสมบูรณ์และถ่านทีผ� ลิตในคุชโิ ระ เพือ� สร้างสรรค์เมนูอาหารย่างรสเลิศทีท� าํ ให้รสู ้ กึ อบอุน่ หัวใจ เป็ นต้นว่า โฮตาเตะ (หอยเชลล์) และหอยนางรมย่างเนย

炉端焼き

โรบาตะยากิ

釧路和商市場

ตลาด KUSHIRO WASHO

ตลาดข้างท่าเรือในประวัตศิ าสตร์แห่งนี� มีรา้ นค้ากว่า 60 ร้าน และยังหา "คัตเตะด้ง" อันโด่งดังรับประทานได้อกี ด้วย สําหรับเมนูทมี� เี อกลักษณ์เฉพาะ ตัวนี� ให้ซอข้ ื� าวสวยทีเ� สิรฟ์ มาในชามเป็ นอันดับแรก ก่อนจะเดินดูตามร้านเพือ� เลือกวัตถุดบิ ของโปรดของคุณมาโปะหน้าข้าว นอกจากอาหารทะเลสดใหม่ 釧路川カヌー体験 แล้ว ตลาดแห่งนี� ยังจําหน่ายผลไม้ ผัก และอาหารอืน� ๆ อีกด้วย เวลาทําการ: จันทร์-เสาร์ 8:00-18:00 น. | ทีอ� ยู:่ 13-25 Kurogane-cho, ทัวรเรือแคนู Kushiro-shi | โทร: +81 154-22-3226 washoichiba.com เข้าไปดูหนองนํ�ากับทีล� มุ่ นํ�าขังกันให้ใกล้ยงิ� ขึ� นด้วยการนัง� เรือแคนู ในยามบ่ายอันแสนสบายไปตาม Kushiro River อันเลี� ยวลดคด เคี� ยว อาจต้องใช้เวลาถึง 4 ชัว� โมงในการสํารวจความยาวของแม่น�าํ โดยมีไกด์มอื อาชีพผูจ้ ะช่วยรับประกันความปลอดภัยและสร้าง ความเพลิดเพลินระหว่างชมจุดไฮไลท์ของทีล� มุ่ นํ�าขัง Lakeside-Toro Summer เวลาทําการ: 9:00-17:00 น. คอร์สระยะทางประมาณ 9 กม. ระหว่าง Lake Toro-Hosooka ค่าบริการ: ผูใ้ หญ่ 7,000 เยน เด็ก 3,500 เยน www.shitsugen.com

á¹Ð¹íÒ·Õè¾Ñ¡

สํารวจความงดงามของระบบ นิเวศทางธรรมชาติในยุค กอนประวัติศาสตรที่ความ เจริญยังเขาไมถึง ยูเนสโกกําหนดให้อทุ ยานแห่งชาติ Shiretoko (Shiretoko Kokuritsu Koen) เป็ นมรดกโลก ตัง� แต่ค.ศ. 2005 อุทยานแห่งนี� ตัง� อยูบ่ น คาบสมุทรชิเระโทะโกะ ได้รบั การประเมินค่า ไว้สงู เพราะมีทะเลสาบอันน่ าอัศจรรย์หา้ แห่ง ทีม� ปี ่ ายุคดึกดําบรรพ์ลอ้ มรอบ ใช้เวลาราว หนึ� งชัว� โมงในการเดินรอบทะเลสาบพร้อม ไกด์นาํ ทาง ชิเระโทโกะยังเป็ นทีร� จู ้ กั ในฐานะ "อาณาจักร นํ�าตก" อีกด้วยเพราะมีน�าํ ตกมากมายหลาย แห่ง ยกตัวอย่างเช่น นํ�าตกร้อน Kamuiwakka ทีส� ง่ ไอลอยคลุง้ , Furepe ซึง� ได้รบั ฉายาว่า "นํ�าตาสาวบริสทุ ธิ�" และ Oshinkoshin ทีห� ลัง� ไหลอยูข่ า้ งถนนก่อนจะไหลลงสูท่ ะเล อุทยานแห่งชาติ Shiretoko ทีอ� ยู:่ Shiretokomisaki, Rausu, Menashi

Kushiro Prince Hotel

โรงแรมตัง้ อยูใ‹ จกลางคุชโิ ระ จึงเดินทางไดŒสะดวกสบายมาก มีหอŒ งสําหรับชมทิวทัศน ของเมืองและทะเลในยามคํา่ คืนดŒวย สามารถดืม่ ดํา่ กับภูมทิ ศั นเมืองของคุชโิ ระไดŒจาก หŒองพักเช‹นกัน 7-1 Saiwai-cho, Kushiro Hokkaido, 085-8581 Japan 81-(0)154-31-1111 http://www.princehotels.co.jp/kushiro/ ● นั่งแท็กซี่ 3 นาทีจากสถานี JR Kushiro ● นั่งรถบัสลิมูซีน 55 นาที ลงป‡าย Kushiro City Hall (หนŒาโรงแรม) 16

ลองเรือโดย Five Cliff Lake


網走

อะบะชริ ิ

知床国立公園

อุทยานแหงชาติ SHIRETOKO

©Kushiro Nature Conservation Office, Ministry of the Environment Government of Japan

オホーツク流氷館

พิพิธภัณฑ OKHOTSK RYUHYO

สัมผัสวัฒนธรรมและประวัติศาสตร ของเมืองขนาดใหญที่สุดบน Okhotsk Coast

หองทํากิจกรรมอันหนาวเหน็บ

อะบะชิรเิ ป็ นแหล่งท่องเทีย� วทีม� ชี อื� เสียงโด่งดังทีส� ดุ ในเรือ� งทิวทัศน์ ของริวเฮียว (ธารนํ�าแข็ง) ในฤดูหนาว ส่วนในฤดูรอ้ นก็มกี จิ กรรม หลายอย่างให้ลองสนุกกัน เช่น ขีม� า้ ชมป่ า เก็บผลไม้ ขีจ� กั รยาน และ ตีกอล์ฟ ขอเชิญมุง่ หน้าไปยังพิพธิ ภัณฑ์ Okhotsk Ryuhyo บนภูเขา Tenso เพือ� รับชม สัมผัส และเปิ ดประสบการณ์เกีย� วกับธารนํ�าแข็งของแท้ ทีร� บั ชมได้แม้จะอยูก่ ลางฤดูรอ้ นในห้องทํากิจกรรมอันหนาวเหน็ บ นอกจากนี� พิพธิ ภัณฑ์ยงั มีซกี โลกโสตทัศน์รปู ร่างเหมือนโดมทีเ� รียก ว่า "Astrovision" ให้รบั ชมอีกด้วย พิพธิ ภัณฑ์ Okhotsk Ryuhyo แผงฉายวิดีโอบนพื้นผิว ขนาด 400 นิ้ว ทีอ� ยู:่ 245-1, Tentozan, Abashiri, Hokkaido โทร: +81 152-43-5951 ryuhyokan.com 博物館網走監獄

พิพธิ ภัณฑทณ ั ฑสถาน

ทัณฑสถานที�มีความปลอดภัยสูงสุดเหล่านี� สร้างขึ� นเมื�อ ประมาณ 110 ปี กอ่ น มีการใช้งานจนถึงค.ศ. 1984 ก่อน จะมีการย้ายทัณฑสถานไปทีอ� นื� เพือ� สร้างพิพธิ ภัณฑ์กลาง แจ้งอย่างทีเ� ห็นในปั จจุบนั ทีแ� ห่งนี� ประกอบด้วยสิง� ปลูกสร้างซึง� มีการอนุรกั ษ์เป็ นอย่างดีกว่า 10 หลัง แต่ละหลัง บอกเล่าเกีย� วกับส่วนหนึ� งในประวัติศาสตร์ของคุกอันน่ า กลัวและเต็มไปด้วยเรือ� งราว มีการกําหนดให้คกุ แห่งนี� เป็ น ทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรมทีจ� บั ต้องได้ของประเทศญีป� นด้ ุ่ วย พิพธิ ภัณฑ์ทณ ั ฑสถาน ทีอ� ยู:่ 1-1 Yobito Abashiri city โทร: +81 152-45-2411 kangoku.jp/world

ベアウォッチクルーズ

ลองเรือดูหมี

ในเมืองหลักของชิเระโทะโกะที�ชื�ออุโทะโระมีทริปล่องเรือชมทิวทัศน์อยูม่ ากมาย พร้อมจะนําคุณขึ� นสูแ่ หลม Shiretoko หรือ ระหว่างทาง เรือเหล่านี� เป็ นหนทางทีง� า่ ย ที�สุดในการรับชมหน้าผาสูงและนํ�าตกซึ�ง ตัง� อยูต่ ามแนวชายฝัง� ของคาบสมุทร หนึ� งในเส้นทางล่องเรืออันมีเอกลักษณ์ไม่ เหมือนใครก็คอื การล่องเรือดูหมี เรามักจะ ได้พบเห็นฮิงมุ ะ (หมีสนี �าํ ตาล) กับลูกๆ กินอาหารและเล่นกันตามแนวชายฝัง� การ ล่องเรือเส้นทางนี� ใช้เวลาราว 2 ชัว� โมง ถ้า โชคดีอาจได้เห็นวาฬเพชรฆาตและโลมา ด้วย Shiretoko Yuransen www.shiretoko-kazu.com

網走湖温泉郷

ABASHIRI ONSEN

บนชายฝัง� ของ Lake Abashiri มี Abashiri Hot Springs Village ผูใ้ ช้บริการสามารถใช้เวลา ผ่อนคลายหลังเดินทางรอบอะบะชิริ เพือ� ปลอบประโลมจิตใจและร่างกายระหว่างรับ ชมทัศนี ยภาพของทะเลสาบที�มีพระอาทิตย์ ตกดินในฉากหลัง นํ�าอุดมไปด้วยธาตุอาหาร อันเหมาะแก่การบํารุงผิวพรรณ

á¹Ð¹íÒ·Õè¾Ñ¡

Kussharo Prince Hotel

โรงแรมรีสอรทพรŒอมออนเซ็นแห‹งนี้ตั้งหันหนŒาเขŒาหา Lake Kussharo ซึ่ง เปšนทะเลสาบใหญ‹อันดับ 2 ในจังหวัดฮอกไกโด มีกิจกรรมใหŒเพลิดเพลิน มากมาย ไม‹ว‹าจะเปšนแช‹บ‹อนํ้าพุรŒอน เดินเล‹น เก็บหัวมันในไร‹มันฝรั่ง รีดนมวัว นั่งเรือแคนูท‹องทะเลสาบ หรือเดินป†า ซึ่งหาทําไดŒเฉพาะบริเวณนี้เท‹านั้น Kussharo Onsen, Teshikaga-cho, Kawakami-gun Hokkaido, 088-3395 Japan 81-(0)15-484-2111 http://www.princehotels.co.jp/kussharo/ ● นัง ่ รถยนต 25 นาทีจากสถานี Mashu สาย JR Senmo Main Line ● นัง ่ รถยนต 1 ชัว่ โมงจากสถานี Bihoro สาย JR Sekihoku Main Line 17


函館 ะ ต เ า ด ะ ฮาโก

ฮาโกะดาเตะโดงดังในฐานะเมืองทองเที่ยวที่มีผูคนเกือบ 5 ลานคนมาเยือนทุกป ในค.ศ. 2014 ไดรับ เลือกใหเปน "เมืองที่มีเสนหที่สุดในประเทศญี่ปุน" ทิวทัศนยามราตรีอันงดงาม อาหารทะเลสดใหม และ ภูมิทัศนเมืองแบบดั้งเดิมนั้นคือสวนหนึ่งของปจจัยที่ทําให ไดรับความนิยม Goryokaku (โบราณสถานพิเศษของประเทศ) เป็ นป้อมปราการสไตล์ตะวันตกทีส� ร้างขึ� นเมือ� ประมาณ 150 ปี กอ่ น บัดนี� กลายเป็ นสวนสาธารณะไปเรียบร้อยแล้ว ในฤดู ใบไม้ผลิ จะได้เห็นป้อมปราการรูปดาวท่ามกลางดอกซากุระบานสะพรัง� จาก Goryokaku Tower ทีอ� ยูข่ า้ งกัน เวลาทําการ: 8:00-19:00 น. (เมษายน-ตุลาคม), 9:00-18:00 น. (พฤศจิกายน-มีนาคม) ทีอ� ยู:่ 44 Goryokaku-machi, Hakodate-shi | http://www.goryokaku-tower.co.jp/

函館山からの眺望

赤レンガ造りの倉庫

ชมทิวทัศน์จากจุดชมวิวบน Mt. Hakodate ซึง� ได้รบั คะแนน สูงสุดสามดาวใน "Michelin Green Guide Japan" จะได้เห็น ทะเลสีน�าํ เงินกับภูมทิ ศั น์เมืองอยูใ่ กล้ๆ จนรูส้ กึ ราวกับจะ เอื� อมมือถึง เวลาทําการ: 10:00-22:00 น. (เมษายน-ตุลาคม), 10:00-21:00 น. (พฤศจิกายน-มีนาคม) | ทีอ่ ยู: 19-7 Moto-machi, Hakodate-shi, Hokkaido โทร: 0138-23-3105 | http://334.co.jp/eng/

โกดังอิฐแดงทีอ� ยูร่ วมกันเป็ นกลุม่ คือสัญลักษณ์บริเวณอ่าว สร้างขึ� น มากว่า 100 ปี แล้ว ปั จจุบนั กลายเป็ นแหล่งท่องเทีย� วยอดนิยมซึง� มี ทัง� ร้านขนมหวาน ร้านของใช้จกุ จิก ร้านอาหาร และอืน� ๆ เวลาทําการ: เปิ ดทําการตลอดทัง� ปี 9:30-19:00 น. (อาจมีการ เปลีย� นแปลง ขึ� นอยูก่ บั ฤดูกาล) | ทีอ� ยู:่ 14-12 Suehiro-cho, Hakodate-shi, Hokkaido | โทร: 0138-27-5530 https://hakodate-kanemori.com/th

โกดังอิฐแดง

ชมทิวทัศนจาก Mt. Hakodate

á¹Ð¹íÒ·Õè¾Ñ¡

函館朝市

ตลาดเชาฮาโกะดาเตะ

เป็ นตลาดทีร� วบรวมอาหารทะเล ผัก และผลไม้สดใหม่ของฮาโกะดาเตะ มี ร้านค้าราว 250 ร้าน สามารถหาซื� อปู เมลอน ข้าวโพด และอืน� ๆ อีกทัง� ยัง สําราญใจกับการรับประทานทันทีได้อกี ด้วย เวลาทําการ: 6:00-14:00 น. (มกราคม-เมษายน), 5:00-14:00 น. (พฤษภาคม-ธันวาคม) | ทีอ� ยู:่ 9-19 Wakamatsu-cho, Hakodate-shi โทร: 0138-22-7981 | http://www.hakodate-asaichi.com/

18

Hakodate-Onuma Prince Hotel

ฮาโกะดาเตะเปš น ย‹ า นรี ส อร ท ขึ้ น ชื่ อ ของจั ง หวั ด ฮอกไกโดและรายลŒ อ มไปดŒ ว ยป† า กั บ ทะเลสาบ Hakodate-Onuma Prince Hotel ตั้งตระหง‹านอยู‹ท‹ามกลางธรรมชาติ เต็มไปดŒวยกิจกรรมใหŒ เพลิดเพลิน ไม‹ว‹าจะเปšนการโหนสลิง นั่งเรือแคนู หรือตีกอลฟ จะเช‹าจักรยานขี่หรือเดินเล‹นก็ไดŒเช‹นกัน โรงแรมแห‹งนี้จะช‹วยใหŒคุณไดŒใชŒเวลาสบายๆ ท‹ามกลางธรรมชาติอันมีป†าและทะเลสาบลŒอมรอบ Nishi-Onuma-Onsen, Nanae-cho, Kameda-gun, Hokkaido, 041-1392 Japan +81-(0)138-67-1111 http://www.princehotels.com/hakodate/ ● นั่งรถยนต 40 นาทีจากฮาโกะดาเตะ ● นั่งรถบัสทŒองถิ่น 60 นาทีจาก Hakodate Airport


ตอที่

ตอที่

ยกเวนภาษี

พบกับเคานเตอรปลอดภาษี 37 สาขา (ระยะเวลาปลอดภาษี ตั้งแต 10:00 - 20:00 น.) หลังจากชำระเง�นภายในวันเดียว กันนั้น ลูกคาสามารถมาที่จ�ดบร�การ (เคานเตอรปลอดภาษี ในเวลาทำการ) โดยจะตองโชวพาสปอรต และใบเสร็จ ณ เคานเตอรบร�การ

คูปองหรรษา

ที่ AEON ฮอกไกโด ตอนนี้มีคูปองสวนลด สำหรับลูกคา ชาวตางชาติ สามารถใชไดที่ AEON ทุกสาขาใน ฮอกไกโด ว� ธ � ก ารรั บ คู ป องส ว นลดหาได ง  า ยๆจากป า ยที ่ เ ข� ย นว า Happy Gate ขอใหสนุกกับการชอปปงที่ AEON Mall ระหวางเดินทางมาทองเที่ยวในญี่ปุน

มาชอปที่

AEON Hokkaido มีแต ไดกับได!

ที่ AEON Hokkaido มีส�นคาใหเล�อกซื้อหลากหลาย ทั้งอาหารตามฤดูกาล ผล�ตภัณฑทองถิ�นของฮอกไกโด และผล�ตภัณฑเพ�่อสุขภาพและความงามตางๆ เร�ยกไดวา ไมตองไปชอปที่อื่นกันเลยทีเดียว!

า ลอง ends ขนมนo recomm

kaid Aeon Hok

Take no sato รสนมและสตรอวเบอรร่�

ชาล�ปตันซากุระ (ชนิดถุง)

158 เยน

300 เยน

Kinoko no yama & Take no sato

275 เยน

Kinoko no yama Apollo Chocolate Otona no Kinoko รสชาเข�ยว no yama & Take no sato และสตรอวเบอรร่� Strawberry & White

258 เยน

ตอที่

148 เยน

Free Wi-Fi

198 เยน

ตอที่

นอกจากนี้เรายังมีรานอาหาร และ Food Court ใหทานไดมา Kose clear turn นั่งรับประทานอาหารกันอยาง white mask เอร็ดอรอยอีกดวย 474 เยน

40 สาขา

ทั่วทั้งฮอกไกโด

สัญญาณอินเตอรเน็ต 12 สาขา ในฮอกไกโด

รายละเอียดเพ�่มเติม ติดตามไดที่เว็บไซต

http://welcome-aeon-hokkaido.jp/en/ 19


ทริปสั้นๆ ใกลเมืองโตเกียว

à´Ô¹·Ò§´ŒÇµ Mt. Fuji Pa ÑëÇ s ã¹Ä´ÙãºäÁŒ¼ÅÔ s

ภูเขาไฟฟูจิในฤดูใบไมŒผลิ: ดอกไมŒบานสะพรั่ง ปกติภูเขาไฟฟูจิจะเขาสูการจําศีลในฤดูหนาว ซึ่งเปนฤดูที่ธรรมชาติทั้งมวลจะถูกปกคลุมอยูภายใตผืนหิมะสีขาว พอถึง ฤดูใบไมผลิ ทุกสรรพสิ่งก็จะคืนชีวิตกลับมาอีกครั้ง แมสวนยอดจะยังถูกปกคลุมภายใตหิมะ ภูเขาไฟฟูจิก็พรอมจะโอบ กอดฤดูใบไมผลิดวยความงดงามทั้งหมดทั้งมวล ทั้งดอกซากุระสีชมพูและใบไมสีเขียวที่ปรากฏโฉมใหเห็นทุกป ทั้งทองฟา สีครามและนํ้าใสกระจางที่เปนฉากหลัง แลวคุณจะรออะไร จองทริปมาเที่ยวญี่ปุนตอนนี้เลยสิ!

งานเทศกาล Fuji Shibazakura มีตน้ ชิบะซากุระสีสนั ต่างๆ ราว 8 แสนต้นปกคลุมอาณาบริเวณ 24,000 ตารางเมตร ทําให้ เทศกาลนี� มี ข นาดใหญ่ ที� สุ ด ใน บรรดาเทศกาลรอบๆ โตเกียว ระยะเวลาจัดเทศกาล: 14 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2018 เวลา: 8:00-17:00 น. (จะมีการปรับเปลีย� นเวลาตามสภาพการบานของดอกไม้) ที�อยู:่ 212 Motosu, Fujikawaguchiko-machi, Minamitsuru-gun, Yamanashi

สุดยอดขอเสนอจาก Shibazakura Liner!

ระหว่างช่วงงานเทศกาล Fuji Shibazakura Festival สามารถหาซื� อตัว� ชุด Shibazakura Liner ซึ�งรวมตัว� เดินทางไปกลับระหว่างสถานที�จดั งานเทศกาล และสถานี Kawaguchiko, สถานี Shinfuji หรือสถานี Fujinomiya เอาไว้แล้ว ผู้ โดยสารจะได้รบั ของสมนาคุณฟรีดว้ ย ช่างคุม้ ค่าอะไรอย่างนี� ! ค่าโดยสารไปกลับระหว่างสถานทีจ� ดั งานเทศกาล และสถานี Kawaguchiko (ให้บริการทุกวัน): ผูใ้ หญ่ 2,000 เยน เด็ก 1,000 เยน ● ค่าโดยสารไปกลับระหว่างสถานทีจ � ดั งานเทศกาล และสถานี Shin-Fuji (ให้บริการสุดสัปดาห์และวันหยุด): ผูใ้ หญ่ 2,500 เยน เด็ก 1,250 เยน ● ค่าโดยสารไปกลับระหว่างสถานทีจ � ดั งานเทศกาลและ สถานี Fujinomiya (ให้บริการสุดสัปดาห์และวันหยุด): ผูใ้ หญ่ 2,100 เยน เด็ก 1,050 เยน ●

อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินรถ

การปนเขาและเดินปาแบบสะดวกสบาย สําหรับผูช้ นื� ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง ช่วงปลาย ฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูรอ้ นถือเป็ นช่วงเวลาที�ดี ทีส� ดุ สําหรับการสํารวจรอบๆ ภูเขาไฟฟูจิ กังวล เรือ� งต้องขนเครือ� งไม้เครือ� งมือหรืออุปกรณ์ทมี� ี นํ�าหนักมากอย่างนั�นหรือ? La Mont พร้อมจะ มอบประสบการณ์การปี นเขาและเดินป่ าอัน เยีย� มยอดและสะดวกสบายให้คณ ุ แล้ว ลองคุย กับเจ้าหน้าทีผ� มู้ คี วามรูเ้ ต็มเปี� ยมของทางร้านดู สิ จะได้รขู ้ อ้ มูลล่าสุดว่าจะไปเดินเทีย� วตรงไหน หรือสวมใส่อะไรบ้างดี

เวลาทําการ: 9:00-20:00 น. (กรกฎาคมกันยายน), 9:00-18:00 น. (ตุลาคม-มิถุนายน) ทีอ� ยู:่ 6663-11 Funatsu, Fujikawaguchikomachi, Minamitsuru-gun, Yamanashi วิธเี ดินทาง: เดิน 2 นาที จากสถานี Fuji-Q Highland 20

มวลดอกไมŒหลายรŒอยดอกแข‹งกันเบ‹งบานอวดโฉม

ห้าทะเลสาบรอบฟูจอิ ดุ มสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เมือ� ฤดูใบไม้ผลิหมุนเวียนมาถึงในแต่ละปี ผูค้ นจากทัว� โลกจะมาเยีย� มเยือนแถบนี� เพือ� รับชม ทัศนี ยภาพที�ผสมผสานดอกซากุระที�เบ่งบานกับภูเขาไฟฟูจิอนั ยิ�งใหญ่เข้าด้วยกัน ลองเดินไปตามเส้นทางของมวลดอกไม้ดสู ิ รับรองว่าคุณจะได้รบั ชมหลากหลาย โฉมหน้าอันแสนวิเศษของภูเขาไฟฟูจอิ ย่างแน่ นอน งาน Fuji Kawaguchiko Sakura เป็ นหนึ� งในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิที�โด่งดังที�สุด ขอ แนะนําให้คุณยืนริมฝัง� ทางทิศเหนื อของทะเลสาบ Kawaguchiko เพือ� รับชมทิวทัศน์ ของดอกซากุระแบบพาโนรามาโดยมีภเู ขาไฟฟูจอิ ยูด่ า้ นหลัง ศาลเจ้า Arakura Fuji Sengen-Jinja ซึง� ตั�งอยูใ่ นสวน Arakurayama Sengen ก็ควรค่า ให้แวะเวียนไปเยีย� มชมเช่นกัน กล่าวกันว่าศาลเจ้าแห่งนี� ได้รบั ดาบซามุไรเป็ นของ กํานัลจากบิดาของทหารผูม้ เี กียรติภมู แิ ละความสามารถเยีย� มยอด นามว่าชินเง็น ทาเคดะ ในยุคเซ็นโกคุ เจดีย์ Chureito ซึง� สร้างไว้บนยอดเขาและหันหน้าเข้าหา ภูเขาไฟฟูจกิ เ็ ป็ นส่วนหนึ� งของศาลเจ้าด้วย แม้จะต้องเดินขึ� นบันไดถึง 397 ขัน� เพือ� ไป ถึงเจดีย์ ทัศนี ยภาพของดอกซากุระอันเปี� ยมมนต์เสน่ หก์ บั ภูเขาไฟฟูจซิ งึ� มองเห็นอยู่ ไกลๆ ก็งดงามหาใดเทียมและควรค่าให้รบั ชม เบือ� จะแหงนคอดูดอกซากุระแล้วหรือ ถ้าอย่างนั�นก็เปลีย� นมาก้มดูทิวทัศน์แบบเดียวกันได้ที�งานเทศกาล Fuji Shibazakura โดยเทศกาลที�จดั ขึ� นแบบจํากัดเวลานี� มีจดุ เด่นอยูท่ ี�ตน้ ชิบะซากุระสีแดง ชมพู และ ขาวรวม 8 แสนต้น รวมถึงดอกไม้สมี ว่ งซึง� รวมตัวกันเป็ นพรมสีสนั สดใส ช่วยเพิม� ความแฟนตาซีให้แก่ภเู ขาไฟฟูจิ

งานเทศกาล Arakurayama Sengen Park Cherry Blossoms มีการปลูกต้นซากุระพันธุโ์ ซเมโยชิโนะราว 650 ต้นไว้ในบริเวณศาลเจ้า ทีน� ี�เคยเป็ นจุด ชมดอกไม้แบบลับๆ ซึง� รูก้ นั เฉพาะผูค้ นใน ท้องถิน� แต่เริม� มีชอื� เสียงขึ� นมาในหมูน่ กั ท่อง เที�ยวทั�งในและนอกประเทศหลังมีการจัด เทศกาลซากุระครัง� แรกในปี ค.ศ. 2016 ทีอ� ยู:่ 3353 Arakura, Fujiyoshida-shi, Yamanashi วิธเี ดินทาง: เดิน 10 นาที จากสถานี Shimoyoshida

งานเทศกาล Fuji Kawaguchiko Sakura ในฤดูซากุระ ต้นซากุระจํานวน 200 ต้น จะบานสะพรัง� พร้อมๆ กันทีร� มิ ฝัง� ทะเลสาบ Kawaguchiko ยิง� เห็นภูเขาไฟฟูจอิ ยูไ่ กลๆ ดอกไม้ก็จะยิง� ดูงดงามและมีเสน่ หช์ วนให้ ค้นหามากยิง� ขึ� น ถ้าคุณพอจะมีเวลาเหลือ ขอแนะนําให้ไปขอพรจากเทพเจ้าแห่งโชค ลาภทัง� 7 เพราะศาลเจ้าของเทพเจ้าเหล่า นั�นอยูไ่ ม่ไกลจากสถานที�จดั งานเทศกาล เลย ทีอ� ยู:่ เส้นทางเลียบริมทะเลสาบ Kawaguchiko ฝัง� เหนือ, Fujikawaguchiko-machi, Minamitsuru-gun, Yamanashi วิธเี ดินทาง: นัง� รถบัสท่องเทีย� ว Kawaguchiko sightseeing bus จากสถานี Kawaguchiko แล้วลงทีป� ้ าย Sarumawashi Gekijo Konohana Bijutsukan-mae


เดินทางด้วยตั๋ว Mt. Fuji Pass หากคุณกําลังวางแผนจะไปเยือนแถวภูเขาไฟ ฟูจิ ตัว� Mt. Fuji Pass ถือเป็ นคูห่ ใู นการเดินทางที�ยอด เยีย� มที�สุด! สามารถเลือกตัว� แบบ 1 วัน แบบ 2 วัน หรือ แบบ 3 วัน ได้ตามกําหนดการเดินทางของคุณ เพื�อจะได้ เพลิดเพลินกับการนัง� รถบัสและ รถไฟส่วนใหญ่ที�ให้บริการ ในแถบนั�นโดยไม่จาํ กัดเที�ยว ยิง� ไปกว่านั�นขอแค่แสดงตัว� ใบนี� คุณยังจะได้รบั ส่วนลดค่าเข้าสถานที�น่าสนใจหลากหลายแห่ง เรียกว่าต้องมีไว้ในครอบครองเลยทีเดียว! หาซื� อตัว� นี� ได้ที�สถานี Otsuki, สถานี Kawaguchiko, สถานี Mt. Fuji, ท่ารถบัส Asahigaoka, สถานี Gotemba, สถานี Mishima, สถานี Shin-Fuji และ สถานี Fujinomiya โดย แสดงพาสปอร์ตต่างประเทศ Joinfull

Fuji-Q Highland นอกเหนื อจากเครือ� งเล่นน่าหวาดเสียว แล้ว ยังมีสงิ� น่าสนใจอีกมากมายเพือ� สร้าง ความพึงพอใจให้แก่ทกุ คนในครอบครัว ตัวอย่างหนึง� ก็เช่น Fuji Airways ซึง� คุณจะได้ นัง� เก้าอี� เสมือนอยูใ่ นเครือ� งบินจริงๆ ราย ล้อมไปด้วยจอขนาดยักษ์ทฉี� ายภาพวิดโี อ ของภูเขาไฟฟูจจิ ากมุมต่างๆ ในฤดูกาล แตกต่างกันซึง� ถ่ายโดยใช้กล้อง 6K

.com

JoinfullGroup https://joinfull.com/ Mindtrips https://www.mindtrips.com/

สถานบันเทิงช‹วยเพิม่ ความเพลิดเพลินในการชมดอกไมŒ

Thomas Land เป็ นเครือ� งเล่นกลางแจ้ง ทีใ� ช้ธมี โธมัสเพียงแห่งเดียวในประเทศ ญีป� นุ่ ทัง� ประสบการณ์การเล่นและรูป โฉมของมันต่างเป็ นทีช� นื� ชอบของทัง� เด็กและผูใ้ หญ่ มาเติมเต็มความฝันใน วัยเด็กด้วยการนัง� โธมัสกันดีกว่า!

©2018 Gullane (Thomas) Limited.

เคกรูปรางเหมือนโธมัส หาซื� อเค้กฟองนํ� ารูปร่างเหมือนโธมัสได้ที� Lady’s Hatt’s Afternoon Tea จะรับประทาน เปล่าๆ หรือรับประทานกับไอศกรีมก็ได้

กระปองคุกกี้รูปรางเหมือนรถไฟ กระป๋องคุกกี� รูปร่างเหมือนรถไฟได้รบั ความ นิยมในหมูแ่ ฟนๆ ของโธมัส อย่าลืมเก็บ กระป๋องเอาไว้ตกแต่งบ้านหรือเป็ นที�ระลึก หลังรับประทานคุกกี� หมดล่ะ! เวลาทําการ: เวลาทําการอาจแตกต่างกันไปตามฤดูกาล กรุณาอ่านรายละเอียด เพิ�มเติมในเว็บไซต์ ที�อยู:่ 5-6-1 Shinnishihara, Fujiyoshida-shi, Yamanashi วิธีเดินทาง: ติดกับสถานี Fuji-Q-Highland เว็บไซต์: https://www.fujiq.jp/en/ (ภาษาอังกฤษ)

กระเชŒาลอยฟ‡า Kachi Kachi Yama Ropeway ภูเขา Tenjoyama เป็ นฉากของ “Kachi Kachi Yama” ในนิ ยายของ โอซามุ ดะไซ กระเช้าลอยฟ้ าจะพา คุณขึ� นสู่ยอดเขา อันเป็ นจุดชมวิวที� ดี ที� สุ ด สํา หรับ การรับ ชมทิ ว ทั ศ น์ ตระการตาของภู เ ขาไฟฟู จิ แ ละ ทะเลสาบ Kawaguchiko เวลาทําการ: เวลาทําการอาจแตกต่างกันไปตามฤดูกาล กรุณาอ่านรายละเอียดเพิม� เติม ในเว็บไซต์ ทีอ� ยู:่ 1163-1 Asagawa, Fujikawaguchiko-machi, Minamitsuru-gun, Yamanachi วิธเี ดินทาง: เดิน 15 นาทีจากสถานี Kawaguchiko หรือถ้านัง� รถบัสท่องเทีย� ว ให้ลงที� ป้าย Ropeway-mae เว็บไซต์: http://www.kachikachiyama-ropeway.com/th/ (ภาษาไทย)

ถ้าไปเยือนทะเลสาบ Kawaguchiko เมื�อไร ขออย่าได้พลาดการขึ� นกระเช้าลอยฟ้ า Kachikachi Ropeway กระเช้าลอยฟ้ าจะพาคุณขึ� นถึงยอดเขา Tenjoyama ซึ�งมี ระดับความสูงที� 1,075 เมตรภายใน 3 นาที คุณสามารถมองลงไปด้านล่างเพื�อ รับชมทัศนี ยภาพแบบพาโนรามาของภูเขาไฟฟูจิกบั ทะเลสาบ Kawaguchiko และ เดินเล่นรอบๆ จุดชมทิวทัศน์อนั งดงามเพื�อรับชมดอกซากุระที�บานสะพรัง� ถ้าคุณชื�นชอบสวนสนุ กและเครื�องเล่นน่ าหวาดเสียว ก็ตอ้ งไป Fuji-Q Highland ลองขึ� นรถไฟเหาะที� ทํา ลายสถิ ติ โ ลกกิ น เนสส์แ ละกรี ด ร้อ งไปพร้อ มกับ การชม ทิวทัศน์อนั น่ าดึงดูดใจของภูเขาไฟฟูจิ Thomas Land ในสวนสนุ กจะทําให้คุณได้ ตะลุยไปในเขาวงกตแบบสามมิติ นัง� รถไฟที�ขบั เคลื�อนโดยหัวรถจักรโธมัส รวมทั�ง ถ่ายรูปกับโธมัสและผองเพื�อนเพื�ออัพโหลดขึ� นโซเชียลมีเดีย เนื� องจากมีสิ�งต่างๆ มากมายให้รบั ชมและเปิ ดประสบการณ์รอบภูเขาไฟฟูจิ เราจึงขอแนะนําให้คา้ งที�นี� อย่างน้อยหนึ� งคืน หากมีเวลาอยูแ่ ถวนี� ค่อนข้างมาก อาจลองใช้เวลาไปกับการชม ภูเขาไฟฟูจิยามพระอาทิตย์ตกดินและพระอาทิตย์ขึ�น พร้อมกับลิ� มรสอาหารท้องถิ�นจากจังหวัดยะมะนะชิอย่างโยชิดะอุดง้ (Yoshida Udon) หรือก๋วยเตี�ยวโฮโท (Hoto) ที�หนึ บหนับเคี� ยวเพลิน

·Õè¾Ñ¡ºÃÔàdzÀÙà¢Òä¿¿Ù¨Ô สัมผัสประสบการณอันหรูหราไดที่ Highland Resort Hotel & Spa

บอนํ้าพุรอนชั้นเยี่ยม สําหรับการผอนคลาย สถาปั ตยกรรมภายในที�ดูกว้างขวาง Fujiyama Onsen ตัง� อยูใ่ กล้กบั โรงแรม และสะดวกสบายช่วยสร้างบรรยากาศ แขกที� เ ข้า พัก สามารถแวะไปแช่ ไ ด้ ตลอดวัน แบบรีสอร์ตทัว� ทัง� ห้องพัก อาหารเลิศรส Point3 ทิวทัศนเลิศลํ้า Fujiyama Terrace ให้บริการอาหาร ตะวันออกและตะวันตกทีผ� า่ นการปรุง อย่างพิถพี ถิ นั เพือ� สร้างความพึงพอใจ ด้านรสชาติ รวมทัง� นําเสนอ ทัศนี ยภาพอันน่ าทึ�งของภูเขาไฟฟูจิ และ Fuji-Q Highland ผ่านทางหน้าต่าง เว็บไซต์: https://www.highlandresort.co.jp/lp/th/ (ภาษาไทย) Point

1

หองพักกวางขวาง

Point

2

CABIN & LOUNGE HIGHLAND STATION INN โรงแรมแคปซูลคุม คาคุม ราคา โรงแรมแคปซูลที�แสนสบายแห่งนี� ตั�งอยูต่ ิด กับสถานี Fuji-Q Highland นักท่องเทีย� วเดิน ทางมาถึงได้สะดวกจากทุกทิศทาง ทุกห้องมี สิง� อํานวยความสะดวกครบครันพร้อมเตียง เซมิดบั เบิลซึ�งมีขนาดใหญ่กว่าเตียงซิงเกิล เล็กน้อย เว็บไซต์: https://www.highlandstation-inn.com/th/ (ภาษาไทย)

กดไลค Facebook Page ของ "การไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุน" เพื่อติดตามอัพเดทขอมูลทองเที่ยวรอบภูเขาไฟฟูจิ

https://www.facebook.com/fujikyu.th/

21


ตามไปค้นหา

กองบรรณธิการขอแนะนำ!

เสน่ห์ของนะงะโนะ

แหล่งท่องเที่ยวสําหรับผู้มาเยือนเป็นครัง ้ แรก เมืองนะงะโนะตั้งอยู‹ทางตอนเหนือของจังหวัดนะงะโนะ เคยเจริญรุ‹งเรืองในฐานะ Monzenmachi (เมืองหนŒาประตู) รอบวัด Zenkoji ซึ่งเปšนวัดที่มีประวัติศาสตรยาวนาน ผูŒมาเยือนจะไดŒมีโอกาส กŒาวสู‹ความรุ‹งโรจน ในสมัยก‹อนของเมืองดŒวยการเดินชมถนนหนทางที่ชวนใหŒหวนนึกถึงอดีต เมืองนี้เดินทางมาไดŒสะดวกสบาย อีกทั้งยังเปšนจุดศูนยกลางสําหรับการคมนาคมเขŒาออกจังหวัด นะงะโนะอีกดŒวย สําหรับผูŒมาเยือนนะงะโนะเปšนครั้งแรก เมืองนะงะโนะถือเปšนจุดเริ่มตŒนอันยอด เยี่ยมสําหรับการเรียนรูŒและสํารวจความงดงามอันไรŒที่สิ้นสุดของจังหวัดนะงะโนะ

1 วัด Zenkoji & Monzenmachi

ประวัตศิ าสตรอนั ยาวนานถึงหนึง่ พันป มาการองรสชิจมิ ิ ราน Yawataya Isogoro

ระหว‹างเสŒนทางสูว‹ ดั Zenkoji คุณจะไดŒพบกับรŒานเก‹า แก‹ 270 ป‚แห‹งนี้ ทางรŒานมีความเชีย่ วชาญดŒานชิจมิ ิ แบบพรีเมียม หรือก็คอื เครือ่ งเทศแบบญีป่ น†ุ มีสว‹ น ผสมรวมเจ็ดชนิดนัน่ เอง การตกแต‹งของรŒานเปšน สไตลวนิ เทจ นอกจากจะจําหน‹ายเครือ่ งเทศผสม พริกแบบคลาสสิกแลŒว ยังมีจาํ หน‹ายมาการอง รสชิจมิ อิ กี ดŒวย ขนมเนือ้ นุม‹ รสชาติเผ็ดรŒอนชนิด นีเ้ ปšนการพัฒนาขนมหวานสูอ‹ กี ระดับขัน้ จริงๆ!

เวลาทําการ: 9:00-18:30 น. ทีอ่ ยู:‹ 83 Daimon-cho, Nagano-shi, Nagano

วัด Zenkoji สรŒางขึน้ ในศตวรรษที่ 7 มีประวัตศิ าสตรยาวนานกว‹าหนึง่ พันป‚ เนือ่ งจากมีผจŒู าริกแสวงบุญชาวญีป่ น†ุ จํานวนมากมาเยือนสถานทีแ่ ห‹งนีอ้ ย‹างนŒอยหนึง่ ครัง้ ในชีวติ วัดแห‹งนีจ้ งึ ดึงดูดผูคŒ นไดŒราวกว‹า 6 ลŒานคนในแต‹ละป‚ ระหว‹างยุคเซ็นโกคุ พระพุทธรูปองคหลักของวัดถูกยŒายไปจังหวัดอืน่ ไดŒแก‹ โคฟุ กิฟุ ไอจิ และเกียวโต ก‹อนจะหวน กลับคืนสูว‹ ดั Zenkoji ในอีกสีท่ ศวรรษใหŒหลัง ละแวกนีก้ ลับมาคึกคักอีกครัง้ ในสมัยเอโดะซึง่ เปšนยุคทีม่ คี วามสงบ สุขและความเจริญรุง‹ เรือง ทีน่ มี่ กี ารหŒามไม‹ใหŒเผยพระพุทธรูปองคหลักของวัดใหŒผŒใู ดเห็น จึงมีการนําพระพุทธรูปจําลองมาจัดแสดงทุกๆ 7 ป‚ ระหว‹างช‹วงโกะไคโจ (Gokaicho) ซึง่ เปšนงานทีเ่ หล‹าผูนŒ บั ถือสามารถมาสักการะพระพุทธรูปจําลองไดŒ แมŒกระนัน้ ก็ มีการจัดทัวรพานักท‹องเทีย่ วเขŒาไปในทางเดินอันมืดมิดใตŒอโุ บสถหลักอันเปšนทีป่ ระดิษฐานของพระพุทธรูป หาก เวลาทําการ: 10:00-18:00 น. ปดวันพุธ โชคดี คุณอาจพบ “กุญแจสูน‹ พิ พาน” ตรงทางเดินก็ไดŒ! ทีอ่ ยู:‹ 90 Yoko-machi, Nagano-shi, ทีอ่ ยู:‹ 491 Motoyoshi-cho, Nagao-shi, Nagano เว็บไซต: https://www.zenkoji.jp/ (ภาษาญีป่ น†ุ ) Nagano

3 บริเวณเขา Hakuba

ความงดงามทางธรรมชาติ

2 โทงาคุชิ

ถุงเครือ่ งหอมญีป่ นุ รานเครือ่ งหอม Kotaki

เครื่องหอมที่จําหน‹ายที่รŒานนี้ สรŒางสรรคขนึ้ โดยผูผŒ ลิตนํา้ หอม รายเดียวในจังหวัดนะงะโนะ ผูมŒ า เยือนสามารถลงทะเบียนเขŒา เรียนเวิรก ช็อปทําถุงเครือ่ งหอม ไดŒทรี่ าŒ น ปล‹อยใหŒจนิ ตนาการ ของคุณโลดแล‹นอย‹างอิสระเสรี หรือจะขอความช‹วย เหลือจากผูเŒ ชีย่ วชาญในการสรŒางสรรคเครือ่ งหอมใน แบบของคุณเองก็ไดŒ

ถิ่นกําเนิดนินจา

โทงาคุชเิ ปšนเมืองเล็กๆ ซึง่ ซ‹อนตัวอยูใ‹ นภูเขาสูง มีชอื่ เสียงจาก ประวัตศิ าสตรนนิ จาอันยาวนานถึง 800 ป‚ นอกจากจะลองแต‹งตัว เหมือนนินจาตัวจริงแลŒว ขอแนะนําใหŒลมิ้ ลองโซบะทŒองถิน่ ทีม่ ชี อื่ เสียงและเยีย่ มเยือนศาลเจŒา Togakushi เพือ่ สัมผัสบรรยากาศ ลึกลับและเคร‹งขรึมระหว‹างเดินไปตามทางเดินหินอันมีตŒนซีดารขึ้น เรียงราย วิธีเดินทาง: นั่งรถบัส 1 ชั่วโมงจากสถานี Nagano เว็บไซต: http://togakushi-21.jp/ (ภาษาญี่ปุ†น)

ข อ เ ชิ ญ ม า ช ม ทิ ว ทั ศ น  ข อ ง ซากุระบานสะพรัง่ ในฤดู ใ บไมŒ ผ ลิ ทŒาทายกับการป‚น Northern Alps สูง 3,000 เมตรใน ฤดูรอŒ น ดืม่ ดํา่ ไปกับใบไมŒแดงทีป่ กคลุมภูเขาในฤดูใบไมŒรว‹ ง และ ร‹วมสนุกกับนักเล‹นสกีคนอืน่ ๆ จากทัว่ โลกในการลืน่ ลงเนินดŒวย ความตืน่ เตŒนเรŒาใจในฤดูหนาว วิธเี ดียวทีจ่ ะเพลิดเพลินไปกับทุก สิง่ ทุกอย‹างใน Hakuba ไดŒกค็ อื มาเทีย่ วใหŒครบสีฤ่ ดูกาลไปเลย! วิธเี ดินทาง: นัง่ รถบัสจากสถานี Nagano เว็บไซต: http://vill.hakuba.nagano.jp/index2.html (ภาษาญีป่ น†ุ ) 22

4 สวน Jigokudani Yaenkoen

ลิงปาแชบอนํ้าพุรอน เมื่อถึงฤดูหนาว นะงะโนะจะมีหิมะหนักตกลงมาปกคลุมอยู‹เปšน ประจํา และเต็มไปดŒวยนักสกีกับนักสโนวบอรดผูŒมาหาความตื่นเตŒนเรŒาใจกันแบบเต็มๆ บนเนินเขา รวมถึงนักท‹องเที่ยว ผูŒตั้งใจจะมาดูลิงแสมญี่ปุ†นแช‹บ‹อนํ้าพุรŒอนธรรมชาติ สวน Jigokudani Yaenkoen ตั้งอยู‹บนหŒวยนํ้า Yokoyu มีทัศนียภาพต‹างๆ ที่น‹าตื่นเตŒนใหŒรับชม เวลาทําการ: 8:30-17:00 น. (ฤดูรอŒ น: เมษายน - ตุลาคม), 9:00-16:00 น. (ฤดูหนาว: พฤศจิกายน - มีนาคม) ทีอ่ ยู:‹ 6845 Oaza Hirao, Yamauchi-machi, Shimotakai-gun, Nagano วิธเี ดินทาง: นัง่ รถบัสจากสถานี Nagano ลงป‡าย Snow Monkey Park หรือ Kanbayashi Onsen จากนัน้ เดิน 35 นาที เว็บไซต: http://en.jigokudani-yaenkoen.co.jp/ (ภาษาอังกฤษ) WAttention Tokyo

11


ทางรานอาหารขอ ”ตอนรับทานจากใจ” ดวยอาหารในแบบฉบับของนากาโนะ ในเมโทรโพลิแทน นากาโนะนั้น รานอาหารแตละรานจะเสิรฟอาหารที่มีเสนหเฉพาะตัว โดยเลือกใชวัตถุดิบซึ่งเปนผลิตผลของจังหวัด ไมวาจะเปนอาหารญี่ปุน อาหารกระทะรอน ซูชิ หรืออาหารจีน รานอาหารจีน ลิ้มลองอาหารจีนในรสชาติตนตำหรับ

รานอาหารญี่ปุน บริการอาหารญี่ปุน อาหารกระทะรอน และซูชิ ซึ่งใชวัตถุดิบทำใหสัมผัสไดถึง ฤดูกาล

23


เลา ญี่ปุน

กับ…เรโกะ 03 EP.

ว‹าดŒวยเรื่อง…

ยสารญี่ปุน”

มมุงมิ้งในนิต “ วาเลนไทน ในความทรงจํากับควา

เวลาผานไปเร็วจริงๆ แปบๆ เขาปใหม เผลอแปบเดียว วารปมาเดือน ก.พ. ถึงเทศกาล “วาเลนไทน” กันอีกแลว เปนเทศกาลที่คูรักตางรอคอย สวนคนโสดก็มีทั้งคนที่แดดิ้น ตารอนกันไป ทั้งคนที่สวยโสดมั่น ฉันอยู ได อันนี้ก็แลวแตสไตลของตัวเองนะคะ วันนี้เราจะมาพูดถึงกันวาที่ญี่ปุน สาวๆ เคาทําอะไรกันในวันวาเลนไทนกันมั่ง โดยดูจากนิตยสารที่ถือเปนสื่อ แสดงออกถึงเทรนด ในตอนนั้นๆ

สําหรับวาเลนไทนในยุคดิจติ อลนี้ ถึงแมวา คนทีซ่ อื้ นิตยสาร เพือ่ มา ดูสตู รทําขนม ทําของขวัญวาเลนไทนแฮนดเมดจะนอยลงไป แตนติ ยสาร ญีป่ นุ ก็ยงั สรรคหาเรือ่ งอานนาสนใจมาดึงดูดสาวๆ ใหซอื้ อยู รวมถึงพวก ของแจกแถม ทีบ่ างทีคมุ คา มีราคามากกวาซือ้ นิตยสารเสียอีก ทําให นิตยสารญีป่ นุ ยังเปนสิง่ ทีน่ า ซือ้ อยูถ งึ แมวา กระแสออนไลนจะมาเปนหลัก ในตอนนีแ้ ลวก็ตาม

เลายอนกลับไปสมัยทีไ่ ปเรียนมัธยมทีญ ่ ปี่ นุ สมัยนัน้ นิตยสารคือ แหลงขอมูลหลักของเด็กวัยรุน เลยละ การไดลงนิตยสารคือสุดยอดแลว คุณคือทอลกออฟเดอะทาวน พอใกลจะถึงเทศกาลวาเลนไทน นิตยสาร ก็จะมีสตู รอาหารสูตรขนม สําหรับทําเปนของขวัญออกมาใหศกึ ษาเพียบ ซึง่ นิตยสารทีม่ ขี อ มูลพวกนีก้ จ็ ะออกมาลวงหนา 1 เดือน คือหนาปกจะ เปนเดือนก.พ.นะแหละ แตเคาจะวางจําหนายกันในเดือนม.ค. (สวนใหญ นิตยสารญีป่ นุ ก็จะวางเลขเดือนไวกวาจริงอยูป ระมาณ 1 เดือนอยูแ ลว)

แลววาเลนไทนในความทรงจําของทุกคนละเปนยังไงกันบางคะ มี นิตยสารเปนสวนหนึ่งของประสบการณแบบเรารึเปลา ถึงแมวายุคสมัย เปลีย่ น วิธกี ารรับสือ่ ของผูค นจะเปลีย่ นไป แตกข็ อใหวาเลนไทนปน ขี้ อง คุณมีแตเรือ่ งดีๆ นะคะ Happy Valentine’s day คะ

รานคาก็จะนําสินคาทีเ่ กีย่ วของกับของขวัญ การทําขนม เครือ่ งปรุง การด หอตางๆ ออกมาจําหนาย เรียกไดวา แมตชชว งเวลากันพอดีเลย เรา ก็จะศึกษาสูตรในนิตยสาร แลวซือ้ ของมาทําตาม เรียกไดวา เปนทาสการ ตลาดแทๆ เลย เพราะวาวัฒนธรรมการทีผ่ หู ญิงใหของขวัญผูช ายนัน้ เปน สิง่ ทีญ ่ ปี่ นุ คิดคนขึน้ มาเพือ่ ขายของ ในขณะทีป่ ระเทศตะวันตก ฝายชายจะ เปนใหดอกไมหรือของขวัญแกผหู ญิง แตมนั ก็สนุกดีนนี่ ากับการเขาเมือง ตาหลิว่ แลวหลิว่ ตาตามวาเลนไทนแบบญีป่ นุ พอถึงวัยทํางาน ไดมาเปนทีมงานทํานิตยสาร ทุกๆ ป นอกจากคอลัมน สอนทําขนมแลว จะตองมีพวกเรือ่ งอานฮาวทู พิชติ ใจ, สารภาพรัก ไป จนถึงคอลัมนสาํ หรับคนโสด จะอยูย งั ไงใหไดในวันวาเลนไทน ซึง่ เปนอะไร ทีน่ า อานมาก เพราะนิตยสารญีป่ นุ ก็จะเก็บขอมูลมาอยางละเอียด มีการ สุม กลุม ตัวอยาง ทําโพลล และสัมภาษณทง้ั คนทางบาน และคนดังดารา นางแบบดวย ถือวาเปนสวนหนึง่ ของความสนุกในเทศกาลวาเลนไทน สําหรับเราเลยก็วา ได เพราะในฐานะคนทํา ก็ตอ งอานเรือ่ งแปลทัง้ หมด และทําคอลัมนฝง ไทยเพือ่ มาลงใหกลมกลืนกันดวย และสําหรับนิตยสารที่ มีทารเก็ตเปนผูห ญิงวัยทํางาน อายุ 20 อัพ บางทีกจ็ ะมีเรือ่ งบทเตียง แบบ 18+ มาใหอา นกันดวย ซึง่ อันนีบ้ างทีกไ็ มสามารถแปลมาลงเปนของไทยได ดวยความตางของวัฒนธรรม...นาเสียดายเนอะ อยากอานกันใชมยั้ ละ 555

24

วรจรรย แสงเงิน – เหมียว/เรโกะ พิธีกรรายการทีวี, บล็อกเกอร ติดตามเธอไดŒในรายการ Kimochiii in Japan ทาง iheretv ใน youtube และรายการ BNK48 Show ทางช‹อง 3SD Facebook Reiko.ws Website www.ReikoBangkokNeko.com

©happyd

esigning

.c.blog.so

-net.ne.jp


อิเคบุคุโระ IKEBUKURO ยํ่าเทากาวสูถนนแหง "เมืองนกฮูก"

ในแต‹ละวัน สถานี Ikebukuro มีผูŒคนผ‹านไปมาไม‹ตํ่ากว‹า 2 ลŒาน 5 แสนคน ทําใหŒสถานีแห‹งนี้ ถูกจัดใหŒ เปšนสถานีที่มีผูŒคนหนาแน‹นมากเปšนอันดับ 2 รองจากสถานี Shinjuku ถึงแมŒว‹าอิเคบุคุโระ จะเปšน ศูนยกลางการคมนาคมขนส‹งที่สําคัญ แต‹ก็ยังมีผูŒคนอีกมากมายแวะเวียนมาที่นี่ เพียงเพื่อสนุกกับ การชŒอปปœง หรือเพลิดเพลินกับวัฒนธรรมย‹อยอย‹างอะนิเมะ เราจึงตัดสินใจสํารวจบริเวณนี้ เพื่อดู ว‹าที่นี่มีอะไรนําเสนอบŒาง มาตามไปร‹วมปลดล็อกขุมทรัพยที่ยังไม‹ไดŒรับการคŒนพบของอิเคบุคุโระดŒวย กันกับเราสิ!

ศาลเจา Mitake

御嶽神社

ศาลเจ้า Mitake ที�ต�งั อยูท่ ่ามกลางย่านชุมชนอันเงียบสงบแห่งนี� จะมอบ โอกาสให้คุณสัมผัสศาสนาและชุมชนญี�ปุ่นดั�งเดิมอย่างลึกซึ� ง หากเข้าไปที� ศาลเจ้านี� แต่เช้า จะได้เห็นผูอ้ ยูอ่ าศัยในบริเวณนี� แวะเข้ามาเพื�ออธิษฐาน ขอพรก่อนเริ�มวันใหม่อย่างไม่ขาดสาย ที�นี�มีรปู ปั� นของครอบครัวนกฮูกอยู่ 2 จุดและโอมาโมริ (เครื�องราง) เพื�อความโชคดีที�วางขายที�ศาลเจ้าแห่งนี� ก็ได้รบั การออกแบบให้เป็ นรูปนกฮูกด้วย เวลาทําการ: เปิ ด 24 ชัว� โมง ตลอดทั�งปี ที�อยู:่ 3-51-2 Ikebukuro, Toshima-ku

Ikefukuro café เคŒกนกฮูก ราคา 480 เยน

รานเคก CROSS DINE クロスダインケーキショップ(ホテルメトロポリタン)

ร้านตั�งอยูท่ ี�ช�นั 1 ของโรงแรม Metropolitan Tokyo Ikebukuro เค้กช็อกโกแลตรูปนกฮูกของร้านนี� ดู น่ ารักเสียจนไม่กล้ากิน แต่เมื�อได้ลิ�มลองแล้ว คุณจะ ไม่สามารถต้านทานได้แน่ ๆ สําหรับลูกค้า 6 - 8 ท่าน ทางร้านมีเค้กรูปนกฮูกขนาดใหญ่ไว้บริการด้วย

いけふくろうカフェ

สําหรับบรรดาคนรักสัตว์ คนรักนก คาเฟ่ นี� คือสวรรค์นอ้ ยๆ เลยละ ทัว� ทั�งร้านมีนกฮูกมากกว่า 30 ตัว และบินอยูน่ อกกรงอย่างอิสระ! สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กบั เพื�อนมีปีกที�น่ารัก เหล่านี� ได้ดว้ ยตัวคุณเอง ทางร้านยังมีพนักงานที�พดู ภาษาอังกฤษได้ คอยให้คาํ แนะนําอยู่ ตลอดเวลา หัวใจคุณจะละลายไปกับความน่ ารักของนกฮูกในร้านนี� เวลาทําการ: 13.00 - 19.00 น. (วันจันทร์ - ศุกร์) 12.00 - 18.00 น. (วันเสาร์ - อาทิตย์) ค่าบริการ: 1500 เยน (วันจันทร์ - ศุกร์) 1600 เยน (วันเสาร์ - อาทิตย์) ราคานี� รวมนํ�าดื�ม ไว้แล้ว เพื�อความสะดวก กรุณาสํารองที�นัง� ล่วงหน้า ที�อยู:่ Sakimoto Bldg. 6F, 1-17-1 Minamiikebukuro, Toshima-ku เว็บไซต์: http://www.ikefukurocafe.com/information-English-.html

เวลาทําการ: 11.00 - 21.00 น. ทีอ� ยู:่ 1F 1-6-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku เว็บไซต์: http://www.hotelmetropolitan.jp/ restaurants-bars/pastry-bakery-boutique.htm

25


SWALLOWTAIL คาเฟพอบาน

ไม‹ว‹าคุณจะเปšนคนที่หลงใหลในอะนิเมะ ชื่นชอบการชŒอปปœง นิยมเทรนด ใหม‹ๆ หรือกําลังมองหาสินคŒาอิเล็กทรอนิกสชั้นดี คุณจะพบกับศูนยรวม ของสินคŒาทุกอย‹างที่คุณตŒองการไดŒที่ทางออก East Exit ของสถานี Ikebukuro

執事カフェ スワロウテイル

เคยสงสัย หรื อ ไม่ ว่า จะดี แ ค่ ไหน ถ้ามีพอ่ บ้านเป็ นของตัว เอง? เอาละ โอกาสในการเติม เต็ ม ความฝั น ของคุ ณ มาถึ ง แล้ว! ทีค� าเฟ่ ไม่เหมือนใครนี� คุณจะได้รบั การดูแลจากพ่อบ้านในเครื� องแต่ งกายสมัย

วิกทอเรียน ความใส่ใจในราย ละเอียดของพวกเขาจะทําให้ คุณพึงพอใจและเพลิดเพลิน อย่างทีส� ดุ เนื�องจากไม่ อนุ ญาตให้ถ่ายภาพภายใน ร้าน ขอให้แวะไปทีร� า้ นขาย ของกระจุกกระจิกฝัง� ตรงข้าม

เพื�อซื� อของที� ระลึกเก็บไว้เป็ น ความทรงจําแทน คุณสามารถ เดินเข้าไปใช้บริการได้เลยหากมี ผูย้ กเลิกการสํารองทีน� งั � แต่เพือ� ให้แน่ ใจว่าจะไม่พลาดโอกาส หนึ�งเดียวนี� การสํารองทีน� งั � ออนไลน์จะดีทสี� ดุ

เวลาทําการ: คาเฟ่ 10.30 - 21.20 น. (เวลาปิ ดทําการอาจต่างกันไปในแต่ละเดือน) ดูขอ้ มูลเพิ�มเติมผ่านทางเว็บไซต์ ที�อยู:่ 1F Showa Bldg., 3-12-12 Higashiikebukuro, Toshima-ku เว็บไซต์: https://www.butlers-cafe.jp/swallowtail/company/reserve_en.html

ปอปคัลเจอร ผลิดอกออกใบ

EAST V

HACOSTADIUM Cosset Ikebukuro

Alice in an old castle 古城の国のアリス

ハコスタジアム コセット池袋本店

สตูดโิ อถ่ายภาพให้เช่าแห่งนี� มีไว้ สําหรับผูท้ ี�หลงใหลในคอสเพลย์โดย เฉพาะ ! เช็กอินเคาน์เตอร์ อยูท่ ชี� น�ั 6 หลังจากทําการเช็กอินเสร็จแล้ว ตรง ไปทีห� อ้ งแต่งตัวเพือ� เปลีย� นชุด แต่ง หน้า ทําผมกันได้เลย ถ้าคุณไม่ได้นํา ชุดมาเอง ก็ไม่เป็ นปั ญหา เพราะทีช� น�ั 2 ถึงชัน� 4 ของอาคารนี� มีรา้ นขาย เครือ� งแต่งกายคอสเพลย์มากมาย หลัง จากแต่งตัว แต่งหน้า ทําผมเสร็จแล้ว ก็ ขยับไปทีช� น�ั 5 เพือ� เริม� ความสนุกจาก

การถ่ายภาพได้เลย ทีช� น�ั 5 มีฉากที� เซ็ตไว้แล้ว ให้คณ ุ เลือกถ่ายภาพ ตามใจปรารถนาได้ถงึ สิบฉาก และถ้า คุณไม่สะดวกที�จะถ่ายรูปด้วยตัวเอง อาจจะขอให้พนักงานช่วยถ่ายรูปให้ ก็ได้นะ ทีน� ี� อนุญาตให้ถา่ ยเฉพาะ ภาพนิ�งเท่านั�น และไม่อนุญาตให้มี การถ่ายวิดโี อโดยเด็ดขาด สามารถ จองผ่านระบบออนไลน์ (ภาษา ญีป� น) ุ่ หรือ เข้าไปใช้บริการสตูดโิ อ โดยไม่จองก็ได้ (หากมีควิ ว่าง)

จากเรื� อ งราวการผจญภัย ของอลิ ซ ในดินแดนมหัศจรรย์ มาสู่รา้ น อาหารสุดเก๋ จากโคมไฟระย้าอัน อลังการ การตกแต่งที�งดงาม และ ไพ่ขนาดใหญ่ จะทําให้คุณรูส้ ึก เหมือนกําลังก้าวเข้าสู่ปราสาทของ ราชินีโพแดง พื� นที�ของร้านได้ถกู ออกแบบให้เป็ น 5 ส่วน ห้องนอนสี แดง ห้องเต้นรําราชินี ห้องแต่งตัว กระจกวิเศษ วิหารมหาสมุทร และ ถํ�านางเงือก นอกจากการตกแต่ง

เวลาทําการ: 10.00 - 20.30 น. ทีอ� ยู:่ Animate Sunshine 5/6 F, 3-2-1 Higashiikebukuro, Toshima-ku เว็บไซต์: http://hacostadium.com/ikebukuro/ (ภาษาญีป� น) ุ่

animate アニメイト 池袋本店

26

ถ้า คุ ณ กํา ลั ง มองหาสิ น ค้า เกี�ยวกับอะนิ เมะอยูแ่ ล้วละก็ ห้าง Animate คือ สถานที� ที� คุณควรจะต้องมาเยือนเป็ น อย่างยิง� อาคาร 9 ชั�นแห่งนี� คือห้างสรรพสินค้าเกี�ยวกับ อะนิ เมะ ที�ใหญ่ที�สุดในโลก

อั น สุ ด อลั ง การ แล้ว ที�นี�จะทําให้ คุ ณ เพลิ ด เพลิ น ไ ป กั บ อ า ห า ร สไตล์ ต ะวั น ตก ขนมและเครื�องดื�มเลิศรสหลากหลายรายการที�คุณ สามารถเลือกได้อีกด้วย อย่าลืม สํารองที�นัง� ก่อนมาเยือนที�นี�นะ

เวลาทําการ: 17.00 - 23.30 น. (Last order 22.30 น.) วันธรรมดา, 16.00 23.30 น. (Last order 22.30 น.) วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทีอ� ยู:่ Suzukazu Bldg. B1, 2-16-8 Minamiikebukuro, Toshima-ku

ถือได้ว่าเป็ นสถานที�ที�ผูค้ ลัง� ไคล้อ ะนิ เ มะต้อ งมาเยื อ น ห้างนี� มีพื�นที� 3 ชั�นที�เต็มไป ด้วยหนังสือการ์ตนู อีก 2 ชั�น เต็มไปด้วยสินค้าอะนิ เมะ และชั�นที�จดั จําหน่ าย ซีดี ดีวดี ี และเกมส์ต่างๆ

รวมทั�ง ยังจัดให้มีงานแสดง ต่างๆ เกี�ยวกับอะนิ เมะให้ได้ ชมกันอยูบ่ ่อยๆ ถ้าคุณเป็ น คนที� ชื� น ชอบและหลงใหล ในอะนิ เมะแล้วละก็ ที�นี� คือ สถานที� ที�คุณห้ามพลาด อย่างเด็ดขาด

เวลาทําการ: 10.00 - 21.00 น. ทีอ� ยู:่ 1-20-7 Higashiikebukuro, Toshima-ku


ถ้าจะบอกว่าด้านตะวันตกของอิเคบุคโุ ระ เป็ น ศูนย์กลางของเมืองมานานหลายทศวรรษ ก็ คงไม่ผดิ ไปจากความเป็ นจริงนัก บริเวณนี� เต็มไปด้วยเรื� องราวจากอดีต ประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมดัง� เดิม เมื� อมีการเปิ ดเส้นทางรถไฟสายใหม่ในปี ค.ศ. 1914 (ปั จจุบนั คือ สาย Tobu Tojo) อิเคะบุคุโระก็ได้เปลี� ยนมาเป็ นศูนย์กลางการศึกษา โดยเริ�� มจากการก่อตัง� มหาวิทยาลัย Rikkyoมี โรงเรี ย นเกิ ด ขึ� น มากมายในเขตนี� รวมถึ ง บริเวณใกล้เคียง จากสมัยเมจิ (ค.ศ. 18681912) จนถึงสมัยไทโช (ค.ศ. 19121926) อิเคบุคโุ ระ ได้เปลี� ยนรูปแบบจาก สังคมเกษตรกรรม เป็ นสังคมเมืองมากขึ�น จะ เห็นได้จากผลงานด้านสถาปั ตยกรรมอันน่าทึ� งมากมาย อาทิ อาคารโรงเรียน Jiyu Gakuen Myonichikan อดีตโรงเรียนสตรี ที� ได้ รับการออกแบบโดยสถาปนิ กชื� อดัง แฟรงก์ ลอยด์ ไรต์ ในค.ศ. 1921

S

ในสมัยเมจิ ชุมชนพื�นบ้านอะโตริเอะ มุระ ได้ ถูกขนานนามอีกชื� อหนึ� งว่า อิเคบุคโุ ระ มองปานาส ตามอย่างเขตศิลปะวัฒนธรรมของ ปารีส เพราะที� นี� เป็ นศูนย์รวมของศิลปิ น และ นักเขียน ในช่วงสงครามโลกครัง� ที� 2 พื�นที� บริเวณนี� ได้ถกู ทําลายจากการโจมตีทาง อากาศ แต่ก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมอาคาร สถานที� ขึ�นใหม่ และยังคงตัง� อยูใ่ ห้ชมมาจนถึง ทุกวันนี� ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และจิต วิญญาณของที� นี� ปรากฏให้เห็นอยูท่ วั� ไป ลอง แวะเข้าไปที� พิพธิ ภัณฑ์ศิลปะ Morikazu Kumatani แล้วคุณจะได้สมั ผัสถึงช่วงเวลาอัน งดงามในอดีตของที� นี�

โรงอาหาร DaiichiShokudo มหาวิทยาลัย Rikkyo 立教大学 第一食堂 มหาวิทยาลัย Rikkyo เป็ น 1 ใน 6 มหาวิทยาลัยชัน� นําของ โตเกียว ก่อตัง� เมือ� ปี ค.ศ. 1874 และเป็ นทีร� จู ้ กั จากอาคาร เรียนหลักทีก� อ่ ผนังภายนอกด้วยอิฐสีแดง และโบสถ์นอ้ ย สถานที�อนั เป็ นประวัติศาสตร์แห่งนี� ควรค่าแก่การเยีย� มชม และชวนให้มานัง� พักในอาคารหลัก ส่วนโรงอาหารซึง� เป็ น สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1919 โครงสร้างภายในแต่ละอาคาร ประกอบไปด้วยห้องทีม� ี เพดานสูงมาก ขือ� และคานเป็ นไม้สดี าํ ผนังฉาบปูนสีเข้ม ท่ามกลางกลุม่ อาคารทัง� หมดของสถาบันแห่งนี� ตัวอาคารเรียนหลัก โบสถ์นอ้ ย และโรงอาหารนี� ยังได้รบั การคัดเลือกจาก ศาลาว่าการกรุงโตเกียวให้เป็ นอาคารทรงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ คุณจะได้ยอ้ นเวลากลับไปสัมผัสบรรยากาศช่วงยุคกลาง ของสมัยไทโชอีกครัง� เมือ� เข้ามาในอาคารเหล่านี� อย่าพลาดทีจ� ะแวะมาเยีย� มเยือน และขอเชิญให้ลองรับประทานอาหารญีป� นุ่ แบบดัง� เดิมในราคาสบายๆ ได้ทโี� รงอาหารของมหาวิทยาลัยนี� เวลาทําการ: จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น. เสาร์ 10.00 - 17.30 น. ทีอ� ยู:่ 3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku

โรงละคร Tokyo Metropolitan

東京芸術劇場

นอกเหนื อจากงานศิลปะ และ สถาปั ตยกรรม แล้ว การแสดงดนตรี ทัง� ในหอประชุมใหญ่ (Tokyo Metropolitan Theatre) จนถึง

รสชาติของศิลปะ และวัฒนธรรม

ทีอ� ยู:่ 1-8-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku เว็บไซต์: http://www.geigeki.jp

WEST ไลฟ์ เฮาส์ขนาดเล็ก ก็เป็ นเรื� องที� น่าสนใจอีก อย่า งหนึ� งที� คุณ สามารถเพลิ ด เพลิ น ได้ทั�ว พื�นที� แห่งนี� ลองเข้ามาสัมผัสดู เราเชื� อว่าคุณ จะพบสิ� งที� น่ า สนใจมากมายจากที� นี� อย่า ง แน่นอน

อาคารเพดานสูงดูสะดุดตา โดยเฉพาะด้านหน้าอาคารที�กรุ กระจกไว้อย่างงดงาม สามารถสะกดสายตาของผูท้ ี�ผา่ นไปมาได้ ไม่ยากโดยเฉพาะในตอนเย็น อาคารเปิ ดใช้เมือ� ปี ค.ศ 1990 และหลังจากปิ ดซ่อมแซม ก็เปิ ดใช้อกี ครัง� ในปี ค.ศ.2012 ตัว อาคารเป็ นงานสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ รวมทั�งการตกแต่ง ภายในก็ดอู ลังการหรูหรา อาคารหลังนี� ใช้สาํ หรับจัดการแสดง หลากหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นดนตรีคลาสสิก ละครเวที การ แสดงเต้น และอืน� ๆ อีกมากมาย สามารถตรวจสอบตารางเวลา ของการแสดงต่างๆ และสํารองที�นัง� เพือ� เข้าชมการแสดงได้ที� เว็บไซต์ของโรงละคร ที�นี�ยงั จัดแสดงไปป์ ออร์แกนขนาดมหึมา ด้วย

Hotel Chinzanso Tokyo ホテル椿山荘東京

เวลาทําการ: Le Jardin 9.30 - 22.00 น. (Last order) ทีอ� ยู:่ 2-10-8 Sekiguchi, Bunkyoku เว็บไซต์: http://www.hotelchinzanso-tokyo.com/

ถ้าการเดินประมาณ 35 นาที จากสถานี Ikebukuro ไม่เหนื� อยเกินไป เราขอแนะนําให้คุณไปเยือนโรงแรม Chinzanso Tokyo หลังจากพักผ่อนกับชา แสนอร่อยพร้อมกับวิวแสนสวยที� Le Jardin ล็อบบี� เลานจ์ ของทางโรงแรมแล้ว ลองแวะเข้าไปชมสวนพันธุไ์ ม้อนั เขียวขจี ซึ�งในแต่ฤดูกาล พันธุไ์ ม้หลาก สายพันธุจ์ ะแข่งกันอวดสีสนั งดงาม ด้วยหิ�งห้อยและไฮเดรนเยียที�สวยงามในช่วงต้นเดือนมิถุนายนโดยไม่ตอ้ งเอ่ยถึงสีมว่ งแดงเข้มจากเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม คุณสามารถเดินเล่นผ่านเส้นทางแคบๆ และสํารวจวัตถุญี�ปุ่นจํานวนมากวางไว้ทวั � บริเวณรอบๆ เป็ นสถานที�สงบเงียบสงบภายในเขต ที�คึกคักเชิญชวนให้คุณฝันไปทุกวัน 27


เดินเลน ผานยานอันสวยงาม ของอิเคบุคุโระ ใช้เวลาเดินเพียง 15 นาทีจากอิเคบุคโุ ระอัน คึกคักและเมืองเก่าแก่อย่างโซชิกายะ เดินเล่น ผ่ า นตรอกซอกซอยมากมายและไปค้น พบ ความมหัศจรรย์ของจุดที�เงียบสงบที�มีลกั ษณะ ดั �งภาพประกอบที�ยกออกมาจากหนังสือภาพ

ราน TabiNeko Zakka 旅猫雑貨店 ร้านน่ารักแห่งนี� ขายของทีร� ะลึกแบบญีป� นแท้ ุ่ ๆ เหมาะ อย่างยิง� สําหรับซื� อไปเป็ นของฝาก "ขอเชิญท่าน เพลิดเพลินกับวิถชี วี ติ แบบญีป� น" ุ่ คือคําขวัญของร้านนี� เจ้า ของร้า นได้ส รรหาของที� น่ า สนใจมาไว้ในร้า น มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นของเล่นแบบดัง� เดิม หรือ สินค้าที� จะสร้างความสนุ กและพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้ สินค้า ขายดีอย่างหนึ� งคือ "คามิฟุเซน" หรือลูกโป่ งกระดาษ แบบญีป� นุ่ ซึง� มีให้เลือกมากมายหลายแบบ หลายขนาด คนรักแมวไม่ควรพลาด เพราะทีน� ี� มสี นิ ค้าทีเ� กีย� วกับ แมวให้เลือกซื� อหลายรายการ เวลาทําการ: 12.00 - 19.00 น. (วันพุธ - ศุกร์), 11.00 - 18.00 น. (วันเสาร์ - อาทิตย์) ปิ ดทําการ: วันจันทร์และ วันอังคาร (ยกเว้นวันจันทร์ทตี� รงกับวันหยุดราชการ) ทีอ� ยู:่ 2-22-17 Zoshigaya, Toshima-ku

รถรางสาย Toden Arakawa 都電荒川線

นอกเหนื อจากการเดินชมเมืองแล้ว อีกหนึ� งวิธีที�ดี สําหรับการท่องเที�ยวในอิเคบุคุโระ คือ การนัง� รถ รางสาย Toden Arakawa ตลอดเส้นทางคุณจะได้ เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ สองข้างทางระหว่างที�รถ รางแล่นผ่านไปในย่านต่างๆ ทั�งย่านเก่าแก่ และ ชุมชนสมัยใหม่ เว็บไซต์: http://kotsu.metro.tokyo.jp/ eng/services/streetcar.html

N EW MOVIES สํ า หรั บ คอหนั ง ญี่ ปุ  น ต อ งห า มพลาด! คอลัมนที่จะพาไปอัพเดทหนังดังจากญี่ปุนที่ เขาฉายในโรงภาพยนตรบา นเรา เร็วๆ นี้ จะมีเรือ่ งอะไรกันบางนัน้ ตามไปอานกันเลย! 28

The Last Recipe สูตรลับเมนูยอดเชฟ 1 กุมภาพันธ 2018 ดัดแปลงมาจากนวนิ ยายเรื�อง “Kirin no Shita wo Motsu Otoko” ที�ถกู ตีพิมพ์เมื�อ ปี 2014 โดย Tanaka Keiichi เป็ นเรื�องราวของเชฟหนุ่ ม Sasaki Mitsuru (รับบท โดย Ninomiya Kazunari) ซึ�งสูญเสียความมัน� ใจในฝี มือการทําอาหารไป อยูม่ าวัน หนึ� งเขาได้รบั คําขอร้องให้ทาํ อาหารมื� อสุดท้ายแก่คนๆ หนึ� งที�กาํ ลังจะตาย และ เขามีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึ� งคือชิมอาหารเพียงครั�งเดียวก็สามารถทํา อาหารจานนั�นออกมาได้สมบูรณ์แบบ เขาจึงต้องออกเดินทางมายังแมนจูเรียเพื�อ เรียนรูจ้ ากเชฟยอดฝี มืออย่าง Yamagata Naotaro (รับบทโดย Nishijima Hidetoshi) ซึ�งโลเคชัน� ถูกจําลองเป็ นเมืองในปี 1930


แผนทีี่ IKEBUKURO

ราน Miharado 三原堂

Ikebukuro West Store

Ikebukuro Main PC Store

ราน Miharado

โรงอาหาร DaiichiShokudo มหาวิทยาลัย Rikkyo

โรงละคร Tokyo Metropolitan

รานกาแฟ Chiasma

animate Tokyu Hands

(Hotel Metropolitan)

Outlet Ikebukuro East Store Ikebukuro East Cameras Store

Ikefukuro café

Alice in an old castle

ราน Tabi-Neko Zakka

สวนขยาย แผนที่

Zoshigaya Minizuku Park

วัด Kishimojin-do

HACOSTADIUM Cosset Ikebukuro

Honno-ji

รานกาแฟ Chiasma

สถา นี Ki shim ojin -Ma e

ตั�งแต่การตกแต่งร้าน ไปจนถึงเพลงแจ๊สที�เปิ ดคลอเป็ นบรรยากาศ ทําให้ ร้านกาแฟแห่งนี� เป็ นสถานที�ที�สมบูรณ์แบบสําหรับการพักผ่อน แรงบันดาลใจนั�นได้มาจากร้านกาแฟของปู่ ของเขา เจ้าของร้านได้สร้างสรรค์ พื� นที� อ ารมณ์ วิ น เทจโดยผสานกับ การตกแต่งสมัยใหม่ ด้วยเมล็ด กาแฟที�คดั สรรมาอย่างดีและคัว� เอง ผลลัพธ์ที�ออกมาจึงเป็ นกาแฟดริ ป คุณภาพสูง จะดื�มดํา� กับเค้กทําเอง หน้าตาน่ ารับประทานของที�นี�เคล้า ไปกับกาแฟก็ยงั ได้!

หŒางสรรพสินคŒา Sunshine City

รานเคก CROSS DINE

キアズマ珈琲

SWALLOWTAIL คาเฟพอบาน

Ikebukuro Main Store

O

เวลาทําการ: ร้านขนม 10.00 - 19.00 น. คาเฟ่ 11.30 - 18.00 น. ปิ ดทําการ: วันพฤหัสบดี ที�อยู:่ 1-20-4 Nishiikebukuro, Toshima-ku

ศาลเจา Mitake

IKEBสถานี UKUR

ร้านขนมญี� ปุ่นดั�งเดิมแห่งนี� เปิ ดบริการตั�ง แต่ปีค.ศ. 1937 เป็ นทั�งคาเฟ่ และร้านขาย ขนม นําเสนอของอร่อยชั�นเยีย� มแก่ลกู ค้า ทุกคนให้ได้ลมลอง ิ� ขนมทุกชิ� นทําขึ� นจากวัตถุดิบชั�นเยีย� มของญี�ปุ่น อย่า พลาดชิม โมนากะ (แซนด์วชิ เวเฟอร์สอดไส้ถวั � แดง) รูปนกฮูก ขนมชนิ ดนี� ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ�นเพื�อให้ลูกค้าทุกคนได้รูจ้ กั และสัมผัสกับรสชาติ ของ ขนมแบบญี�ปุ่นดั�งเดิม

โรงแรม Chinzanso Tokyo

เวลาทําการ: 10.30 - 19.00 น. ปิ ดทําการ: วันพุธ ที�อยู:่ 3-19-5 Zoshigaya, Toshima-ku

วัด Kishimojin-do 鬼子母神堂 วัดนี� มีชื�อเสียงเกี�ยวกับเทพธิดาผูด้ แู ลเด็ก หลายคนมาที�นี�เพื�อ ขอพรให้คลอดบุตรอย่างปลอดภัย หรือขอพรให้บรรดาลูกๆ เติบโตแข็งแรง มีตาํ นานเล่าว่า เทพธิดาองค์นี� ก่อนที�จะเป็ นเทพ เธอเป็ นปี ศาจที�ชอบกินเด็กๆ เป็ นอาหาร วันหนึ� งลูกชายของเธอถูกลักพาตัวไป เธอจึงกลายร่างเป็ นเทพเพื�อปกป้องคุม้ ครอง เด็กๆ ตั�งแต่น�ันมา

ที�อยู:่ 3-15-20 Zoshigaya, Toshima-ku

Sensei! หัวใจฉันแอบรักเซนเซย 8 กุมภาพันธ 2018 ภาพยนตร์ที�ดดั แปลงมาจากมังงะเรื�องดังของอาจารย์ คาซึเนะ คาวาฮาระ ว่าด้วย เรื�องราวของ ฮิบิกิ ชินาดะ เด็กสาวมัธยมปลายที�ได้แอบชอบ โคซากุ อิโต อาจารย์ สอนวิชาประวัติศาสตร์ อิโตได้ปฏิเสธคําสารภาพรักของลูกศิษย์ เพราะเป็ นเรื�องที� ไม่เหมาะสม แต่เมื�อเขาเริ�มสังเกตถึงความรักที�บริสุทธิ�ของเด็กสาวผูไ้ ม่ยอมแพ้ อะไรง่ายๆ เรื�องราวหัวใจของทั�งคูจ่ ะลงเอยในรูปแบบไหน ความรักของพวกเขาจะ เป็ นไปได้หรือเปล่านะ

www.houserama.com www.facebook.com/houseRCA 29


31


อาหาร ญี่ปุน Vol.3

วาซาบิ: ตรงสู‹แหล‹งกําเนิด วา

ซาบิซงึ� ผูค้ นรูจ้ กั อย่างกว้างขวางในฐานะเครือ� งปรุงสีเขียวที�มี กลิน� ฉุนขึ� นจมูกนั�น เป็ นยิง� กว่าเครือ� งเคียงของซูชิ สิง� แรกทีท� กุ คนควรรูก้ ค็ อื พืชชนิดนี� ปลูกยากมากจนเป็ นทีเ� ลือ� งลือ ส่งผลให้ มีราคาแพง อันทีจ� ริงแล้ว มีโอกาสสูงว่าก้อนสีเขียวทีว� างอยูข่ า้ ง จานนั�นอาจแทบไม่มวี าซาบิเป็ นส่วนประกอบ แต่ได้มาจากการผสมฮอร์สแรดิชเข้าด้วยกันอย่างเจ้าเล่หแ์ สนกล โดยเฉพาะเวลาคุณรับประทานมันนอก ประเทศญีป� นุ่ วาซาบิทหี� าได้ยากนั�นเป็ นพืชดัง� เดิมของญีป� นุ่ ปรากฏขึ� นเป็ นครัง� แรกใน บันทึกทางประวัตศิ าสตร์ของยุคอาสึกะ (ค.ศ. 527-710) โดยในสมัยนั�นมัน ถูกนํามาใช้เป็ นยาสมุนไพร ต่อมาภายหลังจึงมีการนํามารับประทานกับปลา ดิบเพราะมันมีคณ ุ สมบัตติ า้ นแบคทีเรียและขจัดกลิน� ปั จจุบนั กลายเป็ นเครือ� ง ปรุงหลักสําหรับรับประทานกับซูชิ ซาชิมิ และโซบะ แถมยังไปโผล่ให้เห็นใน อาหารตะวันตกในฐานะเครือ� งเคียงสําหรับเนื� อวัวแทนทีม� สั ตาร์ด วาซาบิน�นั ถูกพบโดยธรรมชาติขา้ งลําธารภายในประเทศญีป� นุ่ จึงเชือ� กัน

วา

ว่าการเพาะปลูกพืชชนิดนี� ได้เริม� ขึ� นเมือ� 400 ปี ก่อนในจังหวัดชิซโุ อกะและได้ขยายกว้างไปทัว� ประเทศญีป� นนั ุ่ บจากนั�นเป็ นต้นมา ฉันได้เดินทางไปจังหวัดนะงะโนะ จังหวัด ทีผ� ลิตวาซาบิได้มากทีส� ดุ ซึง� ตัง� อยูต่ อน กลางของประเทศญีป� นุ่ เพือ� ทําความ รูจ้ กั กับพืชอันเผ็ ดร้อนถึงใจชนิ ดนี� ให้ มากยิง� ขึ� น จุดหมายปลายทางของฉัน คือย่านชนบทในอาซุมโิ นะ ซึง� มีทางนํ�า อยูม่ ากมายและล้อมรอบด้วยภูเขาทีเ� รา เห็นกันตามโปสการ์ด ทําให้วาซาบิเจริญ เติบโตในแถบนี� นัน� เอง บริเวณนี� เป็ นทีต� ง�ั ของ Daio Wasabi Farm มีพนื� ทีก� ว้างขวางถึง 150,000 ตารางเมตร

ซาบิราว 60,000 ต้นเรียงรายเลียบทาง นํ�าและสันเขา แผ่เป็ นรูปร่างลูกศรคล้าย เรขาคณิต ส่วนในภาพ คนทีน� งั � อยูท่ า่ มกลาง พวกมันก็คอื ชิเงโทชิ ฮามะ เขาเป็ นผูเ้ ชีย� วชาญ ด้านวาซาบิ อีกทัง� ยังเป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ที� ฟาร์มอีกด้วย ความหลงใหลทีช� ายวัย 72 ปี มตี อ่ สถานที� แห่งนี� เปล่งประกายให้เราได้สมั ผัสเวลาเขาอธิบายเกีย� วกับ ความลับเบื� องหลังอาซุมโิ นะและขุมสมบัตสิ เี ขียวของทีน� ี� วาซาบิตอ้ งการนํ�าไหลผ่านในปริมาณมาก แต่ทนี� ี�กม็ นี �าํ มากเพียงพอ เพราะบริเวณนี� มีน�าํ พุธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์ ซึง� ถือกําเนิดจาก Northern Alps และน่าทึง� ตรงทีม� นี �าํ ไหล ท่วมในปริมาณ 120,000 ตันทุกๆ วัน ถ้ายึดตามคํา พูดของฮามะก็คอื ว่า นํ�าปริมาณนั�นเพียงพอให้เมืองทีม� ี ประชากร 250,000 คนใช้อปุ โภคบริโภคเลยทีเดียว! ในระหว่างไหลผ่านดิน นํ�าจะสะสมแร่ธาตุหลักทัง� สีช� นิดไป

พืช

สูงค่าชนิ ดนี� จะเก็บเกี�ยวได้หลังเพาะ ปลูกประมาณหนึ�งปี ครึง� ถึงสองปี เข้าใจ ได้งา่ ยๆ เลยว่าทําไมวาซาบิของแท้จงึ ราคาสูงนัก โดยเฉพาะเมือ� คํานึงถึง เงือ� นไขในการเพาะปลูกอันมีความสลับซับซ้อน วาซาบิอาจ มีราคาขายส่งสูงกว่า 5,000 เยนต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวใน โตเกียว แม้ว่าเกือบทุกส่วนของวาซาบิจะนํ ามารับประทานได้ ยกเว้นส่วนราก แต่สว่ นทีเ� ป็ นส่วนผสมหลักในเครือ� งปรุง รสเผ็ดทีเ� รารูจ้ กั กันดีกค็ อื เหง้าของมัน กลิน� ฉุนอันเป็ น ดูบทความฉบับเต็มไดที่เว็บไซตเกี่ยวกับอาหารญี่ปุน 32

ด้วย นัน� คือ โพแทสเซียม ไนโตเจน แคลเซียมออกไซด์ และ ฟอสฟอรัส ซึง� ล้วนแล้วแต่มคี วามสําคัญต่อวาซาบิทเี� ติบโต ด้วยการเพาะปลูกในนํ�า (ไม่ใช่ดนิ ) ฮามะได้อธิบายไว้อย่าง งดงามว่า “ใบไม้ทตี� กอยูใ่ นป่ าคือพ่อของวาซาบิ และนํ�าพุก็ คือแม่ของมัน” มีคาํ ถามอยูว่ า่ ทําไมวาซาบิจงึ ขึ� นชือ� ว่าปลูกยาก คําตอบ คือนํ�าต้องสะอาดและใสมาก นอกจากนี� แม้วา่ มันจะอยู่ รอดท่ามกลางอุณหภูมติ ิดลบในฤดูหนาวและอุณหภูมซิ งึ� พุง่ สูงถึง 30 องศาเซลเซียสในฤดูรอ้ น มันกลับอ่อนไหว ต่ออุณหภูมขิ องนํ�าเป็ นพิเศษ อุณหภูมขิ องนํ�าทีด� ที สี� ดุ จะ อยูร่ ะหว่าง 10-15 องศาเซลเซียส นํ�าในอาซุมโิ นะเอ่อล้น ทีอ� ณ ุ หภูมเิ ย็นๆ คือ 13-14 องศาเซลเซียส แต่กม็ กี าร กางตาข่ายผ้าฝ้ ายเนื� อบางเป็ นการให้รม่ เงาระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงตุลาคม เพือ� ป้องกันไม่ให้น�าํ มีอณ ุ หภูมสิ งู จนเกินไป โดยตาข่ายผ้าฝ้ ายนี� ช่วยกันแสงแดดได้ถงึ 80%

เอกลักษณ์ของวาซาบิเกิดจากปฏิกริ ยิ าตอนนํามันมาฝน นัน� เอง ตามประเพณีดง�ั เดิมคือจะเอาวาซาบิมาฝนกับหนัง ปลาฉลามเพือ� ให้ลาํ ต้นแตกตัวโดยไม่กอ่ ให้เกิดความร้อน จนเกินไป เนื� อจะได้ออกมาเป็ นเนื� อครีม วาซาบิสดจะมีรสนุ่มนวล เริม� ด้วยรสขมเล็กน้อย ก่อนแปร เปลีย� นเป็ นรสหวาน และอาจขึ� นจมูกได้ถา้ เอาเข้าปากใน ปริมาณมากเกินไปในคราวเดียว! นอกจากจะลองลิ� มชิม รสร่วมกับซูชหิ รือโซบะตามปกติแล้ว คราวหน้าขอแนะนํา ให้ลองรับประทานเป็ นเดรสซิ�งวาซาบิสาํ หรับราดสลัด ซอฟต์ครีม และผักดอง! www.nhk.or.jp/nhkworld/en/food (ภาษาอังกฤษ)

บทความ/รูปถ‹าย Phoebe Amoroso


偕楽園|茨城県

ไคระคุ-เอ็น จังหวัดอิบะระกิ ไดเมียวรุนที่เกาแหงมิโตะ ในจังหวัดอิบะระกิ เปนผูสั่งการใหสรางสวนแหงนี้ขึ้นเมื่อ ประมาณรอยกวาปกอนในสมัยเอโดะ ได รับการกลาวขวัญวาเปนหนึ่งในสามสุดยอด สวนที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุน เปนที่รูกัน วาสามารถพบเห็นองคประกอบของดีไซน สมั ย ใหม ซึ่ ง ผสมผสานเข า กั น เป น อย า งดี และเทคนิคการจัดภูมิทัศนแบบฉบับญี่ปุน ในสวนแหงนี้ มีตนบวยถึง 100 พันธุรวม 3,000 ตนเติบโตอยูในอาณาบริเวณอัน กวางขวางถึง 130,000 ตารางเมตร

ชางภาพ: อัสมาดี บิน อาหมัด (มาเลเซีย) กลอง: Canon EOS M6 เลนส: Canon EF 50mm f/1.8 STM 34


PERFORMANCE with Style

Canon Thailand

CanonThailand

Canon_Thailand

snapshot.canon-asia.com/th


นานา เจแปน WAttention Thailand Vol.19  
นานา เจแปน WAttention Thailand Vol.19