Page 1

Thailand Edition

Tokyo - Singapore - Malaysia - L.A - Taiwan - Paris - Hong Kong - Indonesia - Mexico - Australia

โทโฮคุ

ฤดูใบไม้ผลิ & ฤดูร้อน 2019

ส�ำรวจแหล่งมรดกอันล�ำ้ ค่าของญีป่ นุ่ ใน 6 จังหวัดของโทโฮคุและนีงะตะ

การท่องเที่ยวที่สนุกที่สุดในฤดูใบไม้ผลิของโทโฮคุ ทักทายซากุระสีชมพูอันงดงามที่อินะวะชิโระมะจิในจังหวัดฟุคุชิมะ รับชมดอกซากุระที่ปกคลุมเต็มทัศนวิสัยในเมืองคะมิโนะยะมะจังหวัดยะมะงะตะ ความงดงามทางบทกวีของซากุระในเมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวะเตะ เทศกาลฤดูร้อนในโทโฮคุ:

วีรบุรุษและวีรสตรีเบื้องหลังงานเทศกาล การผจญภัยแบบอนุรักษ์ธรรมชาติในโทโฮคุ Hachimantai: ปีนหุบเขานรก ส�ำราญใจกับกิจกรรมทางทะเล&กิจกรรมทางน�้ำ ล�ำธารโออิระเซะในอะโอโมริ: โลกแห่งเวทมนตร์ที่มีสิ่งมีชีวิตจิ๋วรออยู่

T O HO KU

Tohoku Tourism Promotion Organization http://th.tohokukanko.jp

แจกฟรี

WAttention โทโฮคุ 6

ฉบับพิเศษ

6th Issue ISSN 2539-620X


- สารบัญ 03-08

การท่องเที่ยวที่สนุกที่สุดในฤดูใบไม้ผลิของโทโฮคุ ทักทายซากุระสีชมพูอันงดงามที่อินะวะชิโระมะจิในจังหวัดฟุคุชิมะ รับชมดอกซากุระที่ปกคลุมเต็มทัศนวิสัยในเมืองคะมิโนะยะมะจังหวัดยะมะงะตะ ความงดงามทางบทกวีของซากุระในเมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวะเตะ

09 -11

วีรบุรุษและวีรสตรีเบื้องหลังงานเทศกาล เทศกาลทานาบาตะในเซนได: มหัศจรรย์แห่งการท�ำกระดาษญี่ปุ่นดั้งเดิมโดยเหล่าเจ้าของร้าน เทศกาลเนบุตะในอะโอโมริ: นักเต้นฮาเนโตะผู้มีไฟเปิดการแสดงครั้งหนึ่งในชีวิต เปิดตัวเทศกาลที่น่าจับตามองในนีงะตะ เทศกาลงูยักษ์เอจิโกะ เซคิคาวะ: ตื่นเต้นระทึกใจกับการรับชมขบวนแห่งูฟางตัวใหญ่ยักษ์ ในเมือง เทศกาลรอบปราสาท Shibata: ขบวนแห่โคมปลาทองโดยมีเด็กๆ เป็นตัวเอก

12-14

การผจญภัยแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ ในโทโฮคุ Hachimantai: ปีนหุบเขานรก ส�ำราญใจกับกิจกรรมทางทะเล&กิจกรรมทางน�้ำ ล�ำธารโออิระเซะในอะโอโมริ: โลกแห่งเวทมนตร์ที่มีสิ่งมีชีวิตจิ๋วรออยู่ หน้าปก: ชายฝั่ง Tanesashi จังหวัดอะโอโมริ (หน้า 12)

01


อะโอโมริ, อิวะเตะ, มิยะงิ, อะคิตะ, ยะมะงะตะ และฟุคชุ มิ ะ หกจังหวัดดังกล่าวและนีงะตะคือ ทั ศ นี ย ภาพแห่ ง ความงดงามตามธรรมชาติ ใ นชนบทและต้ น ก� ำ เนิ ด ของความร�่ ำ รวยทาง วัฒนธรรมทีส่ บื ต่อกันมาจากรุน่ สูร่ นุ่ เราจะได้สมั ผัสประเทศญีป่ นุ่ ขนานแท้ในรูปแบบทีไ่ ร้การ ปรุงแต่งและน่าตืน่ ตาตืน่ ใจทีส่ ดุ ในพืน้ ทีแ่ ต่ละแห่งเหล่านี้ โทโฮคุตงั้ อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชู ติดกับทะเลญีป่ นุ่ มหาสมุทรแปซิฟกิ และช่องแคบสึงารุ แม้วา่ ประเทศญีป่ นุ่ จะมีความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดได้อย่างน่า มหัศจรรย์ในช่วงหนึง่ ศตวรรษทีผ่ า่ นมา ภูมภิ าคโทโฮคุกย็ งั คงมีมนต์เสน่หข์ องเมืองเก่า วิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิม และวัฒนธรรมทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว ทิวทัศน์อนั น่าประทับใจ ศาลเจ้าเก่าแก่ และ วิถชี วี ติ ทีไ่ ม่เหมือนใครซึง่ อนุรกั ษ์ไว้โดยผูค้ นทีเ่ ป็นมิตรและท�ำอาหารท้องถิน่ ออกมาได้อย่างน่า ทึง่ ท�ำให้แต่ละสถานทีแ่ ละผูค้ นแต่ละคนในภูมภิ าคนีม้ เี รือ่ งราวน่าหลงใหลรอให้เราไปค้นหา ขอเชิญมาลองท้าทายกับการส�ำรวจประเทศญี่ปุ่นผ่านการเดินทางอันน่าตื่นเต้นเร้าใจได้ที่ ภูมภิ าคโทโฮคุซงึ่ ยังมีนกั ท่องเทีย่ วอีกมากมายทีย่ งั ไม่รจู้ กั ในประเทศญี่ปุ่นนั้น “ken” เป็นคำ�ที่ใช้เรียกจังหวัด ส่วน “shi” เป็นคำ�ใช้เรียกเมือง นิตยสารเล่มนี้ใช้คำ�ว่า “-ken” เวลากล่าวถึงจังหวัด และ “-shi” เวลากล่าวถึงเมือง

Publisher Yasuko Suzuki / WAttention Co., Ltd Associate Editor Yuka Suzuki Editorial Team Nancy Liu, Ellen Hwang, Chew Yan Qiao, Lam Ying Wai Graphic Designer Kenji Ishida Photographers Chris Mollison, Noboru Hanamura Supported by Tohoku Tourism Promotion Organization 当事業は平成30年度訪日外国人旅行者周遊 促進事業費補助金を受けて実施しております。  

สวน Tsukioka เมืองคะมิโนะยะมะ (หน้า 6)

WAttention Co., Ltd Kurashima Shibuya Bld. 2-3-8-401 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0002 Phone: 03-6418-5701 (main) 03-6418-5828 (editorial) Fax: 03-6862-6760 E-mail: info-tokyo@wattention.com HP: www.wattention.com

02


การท่องเที่ยวที่สนุกที่สุดในฤดูใบไม้ผลิของโทโฮคุ เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าความงดงามของโทโฮคุเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตาม ฤดูกาล แต่ฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงเวลาอันทรงพลังที่สุดของปีเพราะมีดอก ไม้งามตระการและต้นไม้แตกใบเขียว ซากุระเซ็นเซ็นซึ่งเป็นการ พยากรณ์ว่าดอกไม้จะเบ่งบานที่ใดตั้งแต่เมื่อไรของปีนั้นๆ ท�ำให้เรารู้ ว่า ดอกไม้ในภูมิภาคโทโฮคุจะเบ่งบานเป็นครั้งแรกของปีในช่วงปลาย

03

เดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ขอเชิญให้ลองไปเยี่ยมเยือน โทโฮคุในฤดูใบไม้ผลิเพื่อดื่มด�่ำกับความวิเศษของธรรมชาติ นอกจาก จะได้ท่องไปตามจุดชมซากุระระดับสุดยอดและจุดหมายปลายทางลับ ที่มีเพียงผู้คนในท้องถิ่นที่รู้แล้ว เรายังจะได้อิ่มหน�ำกับอาหารท้องถิ่น เลิศรสและได้ความทรงจ�ำจากการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดกลับบ้านด้วย

ทางเดินของต้นซากุระที่แม่น�้ำ Kannonji


ทักทายซากุระสีชมพูอันงดงาม ที่อินะวะชิโระมะจิ ในจังหวัดฟุคุชิมะ อินะวะชิโระมะจิเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตรงตีนเขาของภูเขา Bandai ในใจกลางของจังหวัด ฟุคุชิมะ ทางตอนใต้ของเมืองมีทะเลสาบ Inawashiro ซึ่งมีน�้ำใสแจ๋ว ส่วนทางตอน เหนือมีภูเขา Bandai เดินทางด้วยรถไฟเพียงสองชั่วโมงจากโตเกียวก็จะมาถึงดินแดน ขนาดเล็กน่ารักที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมแห่งนี้ เตรียมตัวมาตกหลุมรักมนต์เสน่ห์ในชนบท ของญี่ปุ่นระหว่างผจญภัยในอินะวะชิโระมะจิกันได้เลย!

เยีย่ มเยือนถิน่ ก�ำเนิดของโซบะเพือ่ ลิม้ รสชาติความอร่อย ผู้คนเรียกอินะวะชิโระมะจิว่าเป็นถิ่นก�ำเนิดของโซบะ เพราะเมืองนี้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตโซบะระดับท็อปของ ญี่ปุ่นตะวันออก พื้นที่นี้มีสภาพอากาศอันสมบูรณ์ แบบส�ำหรับการปลูกต้นโซบะ วัฒนธรรมโซบะหยั่งราก ลึกในเมืองนี้และเมนูดั้งเดิมก็ยังคงได้รับความนิยมใน ปัจจุบัน ร้านอาหารแห่งนี้ให้บริการโซบะดั้งเดิมที่เรียก ว่า “ชูเง็น” โซบะ (โซบะส�ำหรับพิธีแต่งงาน) เนื้อไก่และ เนื้อวัวอันอ่อนนุ่มช่างเข้ากันได้ดีอย่างน่าอัศจรรย์กับ เส้นโซบะหนุบหนับ Iwahashi-kan

เวลาท�ำการ: 11:00-15:30 น. (ช่วง 1 ธันวาคมถึง 31 มีนาคม จะเปิดท�ำการเวลา 11:00-14:30 น.), ปิดวันพุธ วิธีเดินทาง: เดิน 35 นาที หรือขับรถ 5 นาที จากสถานี Okinashima หรือสถานี Iwanashiro สาย JR Banetsu West ที่อยู่: 65 Muranishi, Mitsuwa, Inawashiro-machi, Yama-gun, Fukushima เว็บไซต์: www.inawashiro.or.jp/meal/iwahashi (ภาษาญี่ปุ่น)

เค้กนึ่งสไตล์ญี่ปุ่นรสอร่อยชวนน�้ำลายสอ ร้าน Kashiwaya ก่อตัง้ มาเป็นเวลากว่า 160 ปีแล้ว มีเมนู มากมายทีส่ บื ทอดต่อกันมาจากรุน่ สูร่ นุ่ สินค้าขายดีอนั ดับ หนึง่ คือขนมมันจูทไี่ ด้รบั ยกย่องว่าเป็นหนึง่ ในสามสุดยอด ขนมมันจูในประเทศญีป่ นุ่ โดยน�ำถัว่ แดงรสหวานแต่ไม่ หวานเกินไปมาห่อในแป้งเนือ้ บางทีท่ ำ� จากน�ำ้ ตาลด�ำ มีการ เสิร์ฟขนมรสเลิศชนิดนี้เป็นครั้งแรกแก่เหล่านักเดินทางที่ ผ่าน โอชุไคโด อันเป็นหนึง่ ในเส้นทางหลักในยุคเอโดะ ปัจจุบนั เป็นขนมของฝากยอดฮิตส�ำหรับผูม้ าเยือนฟุคชุ มิ ะ

แม่น�้ำ Kannonji ท่ามกลางดอกซากุระสีชมพู Kannonji เป็นแม่นำ�้ ทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลจากสถานี Kawageta สาย JR Banetsu West เมือ่ ถึงฤดูใบไม้ผลิ ชายฝัง่ แม่นำ�้ ก็จะแปร เปลีย่ นเป็นระเบียงต้นซากุระระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยมี ซากุระถึง 200 ต้นเรียงเป็นทิวแถวตลอดทาง เนือ่ งจากไม่เคย มีการก่อสร้างเพือ่ ป้องกันชายฝัง่ จึงมีพชื พรรณตามธรรมชาติ ขึน้ อยูท่ วั่ บริเวณ น�ำ้ ใสดัง่ คริสตัล หญ้าเขียวขจี และท้องฟ้าสี ครามผสานกันได้อย่างลงตัวในการขับเน้นความงดงามของ ซากุระพันธุ์ โซเมโยชิโนะ และซากุระกิง่ ย้อย วิธีเดินทาง: เดิน 1 นาที จากสถานี Kawageta สาย JR Banetsu West เว็บไซต์: www.bandaisan.or.jp/entry.html?id=86744 (ภาษาญี่ปุ่น)

สวน Kamegajo ทีป่ ระดับประดาด้วยกลีบดอกซากุระ สวน Kamegajo เป็นจุดชมซากุระยอดนิยม บริเวณนีย้ งั หลงเหลือซากปรักหักพังของปราสาท Inawashiro และ ปราสาท Tsurumine แม้วา่ ปราสาทอันน่าเกรงขามจะไม่มี อยูอ่ กี ต่อไปแล้ว แต่กำ� แพงหินก็ยงั ช่วยให้รำ� ลึกถึงอดีตอัน รุง่ โรจน์ของสถานทีแ่ ห่งนี้ ดอกซากุระจะบานสะพรัง่ ในช่วง ปลายเดือนเมษายน ภาพความงดงามนัน้ จะยิง่ สวยงามขึน้ อีกเมือ่ มีทวิ ทัศน์ภเู ขา Bandai ทีม่ หี มิ ะปกคลุมยอดอยูห่ า่ ง ออกไป วิธเี ดินทาง: เดิน 20 นาที จากสถานี Inawashiro สาย JR Banetsu West เว็บไซต์: www.town.inawashiro.fukushima.jp/cb/hpc/Article-28-2005. html (ภาษาญีป่ นุ่ )

Bandai Kogen Kashiwaya

เวลาท�ำการ: 10:00-17:00 น. วิธเี ดินทาง: เดิน 25 นาที หรือขับรถ 6 นาที จากสถานี Iwanashiro สาย JR Banetsu West ทีอ่ ยู:่ 53-1 Nashinokinishi, Inawashiro-machi, Yama-gun, Fukushima เว็บไซต์: www.usukawa.co.jp (ภาษาญีป่ นุ่ )

ค้นพบมนต์เสน่ห์ของดอกซากุระ ถนนบนภูเขาที่อยู่ในละแวกเดียวกับ Akimoto Power Plant มีทิวต้นซากุระอันสวยงามซึ่ง เปลี่ยนอาณาบริเวณนี้ให้กลายเป็นอุโมงค์สีชมพูฟูฟ่องในฤดูใบไม้ผลิของทุกปี ทิวทัศน์ ธรรมชาติดังกล่าวนี้ช่างน่าทึ่งและน่าค้นหา ถนนที่เรียกว่า Myoke-no-sakura เป็นจุดชม ซากุระแบบลับๆ ที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากนัก ไม่ไกลจากนี้มี Showa-no-mori ซึ่ง เป็นอีกจุดหนึ่งที่เหมาะส�ำหรับการรับชม ยาเอะซากุระ และ โซเมโยชิโนะซากุระ นอกจากนี้ ยังมีจุดชมวิวให้ได้รับชมทัศนียภาพอันน่าอัศจรรย์ของทะเลสาบ Inawashiro อีกด้วย Myoke-no-sakura

วิธเี ดินทาง: เดิน 15 นาที จากป้ายรถบัส Sukawabashi (รถบัสออกเดินทางจากสถานี Inawashiro สาย JR Banetsu West) เว็บไซต์: www.bandaisan.or.jp/entry.html?id=86774 (ภาษาญีป่ นุ่ )

Showa-no-mori

เปิดท�ำการตัง้ แต่วนั ที่ 14 เมษายน ถึง 25 พฤศจิกายน (อาจเปลีย่ นแปลงตามสภาพอากาศ) เวลาท�ำการ: 8:30-17:00 น. วิธเี ดินทาง: เดิน 15 นาที จากสถานี Okinashima สาย JR Banetsu West เว็บไซต์: www.inawashiro.or.jp/institution/showa (ภาษาญีป่ นุ่ )

04


รับชมดอกซากุระที่ปกคลุมเต็มทัศนวิสัย ในเมืองคะมิโนะยะมะ จังหวัดยะมะงะตะ เมืองคะมิโนะยะมะตั้งอยู่บริเวณตีนเขาของภูเขา Zao เคยเจริญรุ่งเรืองในฐานะเมืองปราสาทและเป็นสถานที่พักผ่อนของ เหล่านักเดินทางเวลาเดินทางไปตาม อุชุไคโด อันเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมเอโดะ (ปัจจุบันคือโตเกียว) เข้ากับ พื้นที่อื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ เมืองนี้เต็มไปด้วยขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมและมหัศจรรย์ทางธรรมชาติให้ได้ไป รับชม อีกทั้งยังมีชื่อเสียงด้านออนเซ็น (บ่อน�้ำพุร้อน) มากว่า 550 ปีอีกด้วย

05


ไม่มีอะไรเข้ากันได้ดี กับดอกซากุระยิ่งกว่าไวน์อีกแล้ว

ปราสาทในประวัติศาตร์ ที่ประดับประดาไปด้วยซากุระ

เมืองคะมิโนะยะมะตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน�้ำที่ล้อม รอบด้วยยอดเขาต่างๆ มีสภาพอากาศอันสมบูรณ์ แบบส�ำหรับการปลูกผลไม้และผลิตไวน์ นอกเหนือ จากการปลูกองุน่ เพือ่ ผลิตไวน์แล้ว ไร่องุน่ จ�ำนวน มากในเมืองนีย้ งั ปลูกผลไม้อนื่ ๆ ทีร่ บั ประทานได้ อีกด้วย หากมาเยือน Woody Farm นักท่องเทีย่ วที่ จองล่วงหน้าจะได้เข้าชมโรงกลัน่ ไวน์และท�ำฉลาก ไวน์ทมี่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวเพือ่ น�ำกลับบ้าน

สวน Tsukioka ตัง้ อยูใ่ นบริเวณเดียวกับซากของ ปราสาทอันโอ่อา่ ทีไ่ ดเมียวเคยอาศัย ตัวปราสาทที่ เรียกว่า เท็นชุคาคุ ได้รบั การสร้างขึน้ ใหม่ตามของเดิม ปัจจุบนั ท�ำหน้าทีเ่ ป็นพิพธิ ภัณฑ์ทจี่ ดั แสดงเกีย่ วกับ ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมท้องถิน่ สถานทีแ่ ห่งนีม้ ี นักท่องเทีย่ วหนาแน่นในช่วงกลางเดือนเมษายน ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีต่ น้ ซากุระ โซเมโยชิโนะ และต้นซากุระ กิง่ ย้อยจ�ำนวน 100 ต้นเบ่งบาน ภาพของปราสาท และซากุระทีบ่ านสะพรัง่ เป็นทัศนียภาพอันโดดเด่นที่ ควรรวมไว้ในก�ำหนดการท่องเทีย่ ว

เวลาท�ำการ: 10:00-12:00 น., 13:00-16:00 น. (เปิดเฉพาะวันธรรมดา ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน ถึง มีนาคมของปีถัดไป) วิธีเดินทาง: เดิน 15 นาที จากสถานี JR Kaminoyama Onsen ที่อยู่: 829 Haraguchi, Kaminoyama-shi, Yamagata เว็บไซต์: www.woodyfarm.com (ภาษาญี่ปุ่น)

อิ่มหน�ำกับมื้ออาหารที่ท�ำจากบุก ยอดเยี่ยมสมค�ำร�่ำลือ

วิธเี ดินทาง: เดิน 15 นาที จากสถานี JR Kaminoyama Onsen ทีอ่ ยู:่ 3-7 Motojonai, Kaminoyama-shi, Yamagata เว็บไซต์: yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=417 (ภาษาญีป่ น่ ุ )

คอนเนียะขุ (บุก) เป็นอาหารขึน้ ชือ่ ของจังหวัดยะมะงะตะ หากมาจังหวัดนี้ ต้องลิม้ ลอง ทามะ คอนเนียะขุ กล่าวคือลูกชิน้ บุกเสียบไม้ทนี่ ำ� มาต้มในซอสถัว่ เหลือง และปรุงรสด้วยมัสตาร์ดญีป่ นุ่ Konnyaku Banjo เป็น ร้านอาหารทีเ่ ปิดให้บริการมายาวนานและเชีย่ วชาญ ด้านการประกอบอาหารจากบุก โดยพัฒนาเมนูดงั กล่าวมากขึน้ อีกระดับด้วยการให้บริการอาหารไคเซกิโดย เน้น คอนเนียะขุ เป็นหลัก มีการน�ำบุกมาท�ำเป็นอาหารได้อย่างสร้างสรรค์ในสไตล์ ซาชิมิ หูฉลาม หรือใส่ใน โซบะ มาสุโอะ ทันโนะ ตัวแทนของร้าน Konnyaku Banjo กล่าวว่า คอนเนียะขุ มีศกั ยภาพไม่มที สี่ นิ้ สุด ภารกิจ ชัว่ ชีวติ นีข้ องเขาคือการแบ่งปันความเป็นไปได้ในศักยภาพนัน้ ให้คนอืน่ ๆ และโลกได้รบั รู้ เวลาท�ำการ: 11:00-16:00 น. (ร้านอาหาร) และ 8:30-17:00 น. (ร้านค้า) วิธีเดินทาง: ขับรถ 15 นาที จากสถานี JR Kaminoyama Onsen ที่อยู่: 608-1 Minazawa Suwamae, Kaminoyama-shi, Yamagata เว็บไซต์: www.tannokonnyaku.co.jp (ภาษาญี่ปุ่น)

ชมดอกไม้ในสวนเชอร์รี่

สัมผัสการต้อนรับอย่างอบอุน่ ในแบบฉบับของญีป่ นุ่ เครือ่ งใช้สำ� หรับโต๊ะอาหารทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากต้นผลไม้คอื งานฝีมอื อันเลอค่า ขอเชิญมาพบกับสารพันเครื่องใช้ส�ำหรับโต๊ะ อาหารทีม่ คี วามแปลกใหม่ ผลิตจากต้นเชอร์รี่ ต้น แพร์ และต้นแอปเปิล้ เปลือกไม้ดบิ ต้องผ่านขัน้ ตอนที่ใช้เวลายาวนานอย่างการตากแห้งและ ขัดเกลา ก่อนทีช่ า่ งฝีมอื ผูช้ ำ� นาญการจะร่าย เวทมนตร์ใส่พวกมันได้ วงปีของต้นไม้ทมี่ เี อกลักษณ์ เฉพาะตัวและผิวสัมผัสอันอบอุ่นของเครื่องใช้ ส�ำหรับโต๊ะอาหารสามารถสร้างความประทับใจไม่รู้ ลืมให้แก่ผมู้ าเยือนได้เสมอ เวลาท�ำการ: 10:00-17:00 น. วิธเี ดินทาง: เดิน 15 นาที จากสถานี JR Kaminoyama Onsen ทีอ่ ยู:่ 6-2 Mizukami, Kanakame, Kaminoyama-shi, Yamagata เว็บไซต์: kudamonoutsuwa.org/index.html (ภาษาญีป่ นุ่ )

Jugoya Honten เป็นร้านขนมญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ใกล้ ปราสาท Kaminoyama มีบรรยากาศอบอุ่นและ ชวนให้นึกถึงอดีตซึ่งเป็นบรรยากาศที่หาได้ยาก แล้วในปัจจุบัน เมื่อได้เข้าไปข้างในก็เตรียมพบ กับการต้อนรับจากขนมญี่ปุ่นสารพัดชนิด รวม ถึงสินค้าใหม่ขายดี นั่นคือเค้กที่ดีไซน์ตามรูป ลักษณ์ของแมว หากจองล่วงหน้าจะได้เรียนรู้วิธี ท�ำขนมญี่ปุ่นดั้งเดิมที่มีรสชาติเอร็ดอร่อยจาก เจ้ า ของร้ า นผู ้ พ ยายามท� ำ ลายก� ำ แพงภาษา ระหว่างตนเองกับลูกค้า นี่คือสถานที่อันยอด เยี่ ย มที่ สุ ด ที่ จ ะได้ สั ม ผั ส กั บ การต้ อ นรั บ อย่ า ง อบอุ่นในแบบฉบับของญี่ปุ่น

เมืองคะมิโนะยะมะมีสภาพอากาศในอุดมคติ ส�ำหรับการปลูกผลไม้เนือ้ ชุม่ ฉ�ำ่ โดยเฉพาะเชอร์รที่ ี่ เก็บเกีย่ วในฤดูใบไม้ผลิและฤดูรอ้ น ดอกเชอร์รจี่ ะ เบ่งบานตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจนถึงเดือน พฤษภาคม กลีบดอกสีชมพูจางมีกลิน่ หอมและ เสน่หน์ า่ หลงใหลพอๆ กับดอกซากุระ ขอแนะน�ำให้ มาเยือนสวนผลไม้ในคะมิโนะยะมะเพื่อรับชม ทิวทัศน์ดอกไม้บานทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมี ภูเขา Zao อยูใ่ นฉากหลัง เว็บไซต์: yamagatakanko.com/log/?l=272410 (ภาษาญีป่ นุ่ )

เวลาท�ำการ: 9:00-21:00 น. ปิดวันอังคารทีห่ นึง่ และสามของเดือน ค่าเข้า: 800 เยน วิธเี ดินทาง: เดิน 10 นาที จากสถานี JR Kaminoyama Onsen ทีอ่ ยู:่ 1-13 Tokamachi, Kaminoyama-shi, Yamagata เว็บไซต์: www.shokokai.or.jp/06/0620710020/index.htm (ภาษาญีป่ นุ่ )

กลีบซากุระโปรยปรายดุจเกล็ดหิมะ สวน Miyuki เป็นทีต่ งั้ ของพิพธิ ภัณฑ์ทอี่ ทุ ศิ ให้แก่กวีชาวญีป่ นุ่ ชือ่ โมคิจิ ไซโต เป็นสถานสันทนาการทีเ่ ป็นทีช่ นื่ ชอบอย่างยิง่ ของผูค้ นทีอ่ าศัยในเมืองคะมิโนะยะมะ หนึง่ ในเส้นทางของทีน่ มี่ ที วิ ต้นซากุระ โซเมโยชิโนะ ทีบ่ านสะพรัง่ ในฤดูใบไม้ผลิของทุกปี เวลาลมพัดมา กลีบดอกซากุระสีชมพูกจ็ ะลอยละล่องลงสูพ่ นื้ ดิน ปรากฏ เป็นพรมสีชมพูงดงาม ถ้าโชคดีอาจได้เห็นรถไฟชินคันเซ็นแล่นผ่านไปและน�ำพากลีบดอกไม้บางส่วนไปด้วย จุดชมซากุระลับๆ แห่งนีเ้ ป็นจุดหมายปลายทางที่ สมบูรณ์แบบส�ำหรับผูต้ อ้ งการหลีกหนีจากความวุน่ วาย วิธีเดินทาง: เดิน 1 นาที จากสถานี Mokichi Kinenkan-mae สาย JR Yamagata ที่อยู่: 1421 Kitamachi Benten, Kaminoyama-shi, Yamagata เว็บไซต์: yamagatakanko.com/spotdetail/?data_id=426&yc=spot&ya=3&yp=1 (ภาษาญี่ปุ่น)

06


07

ทิวทัศน์ยามกลางคืนจากปราสาท Morioka


ความงดงามทางบทกวีของซากุระ ในเมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวะเตะ

ต้นซากุระผ่าหิน

โมริโอกะเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ตั้งบนตีนเขาภูเขา Iwate ใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟ ชินคันเซ็นจากโตเกียวเป็นเวลาสองชั่วโมง อาจเพราะเมืองนี้มีความรุ่งเรืองในฐานะ เมืองปราสาทในสมัยเอโดะ ภูมิทัศน์สมัยใหม่ตามถนนหนทางจึงมีมุมที่ชวนให้นึกถึง อดีตอยู่กระจัดกระจาย ต้นซากุระอายุ 360 ปีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคือประวัติศาสตร์ที่ ยังมีชีวิตของโมริโอกะอันเต็มเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมและมรดกต่างๆ

ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับคฤหาสน์หลังเก่าของ คิตาเกะ (ตระกูลที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่ในสมัยเอโดะ) โมริโอกะ เป็นถิ่นของซากุระเอโดะฮิงังที่งอกงามออกมาจากหิน ขนาดมหึมาน�้ำหนักราว 420 ตัน เมื่อ 360 ปีก่อน ต้น ซากุระต้นนี้เบ่งบานในฤดูใบไม้ผลิของทุกปี ทิวทัศน์ยาม ลมพัดพาให้กลีบซากุระเริงระบ�ำในอากาศเป็นอะไรที่ ห้ามพลาด ผู้มาเยือนมักรู้สึกทึ่งกับพลังและความ แข็งแกร่งของซากุระ

ร้านขนมดั้งเดิมที่ควรค่าแก่การไปเยือน

วิธีเดินทาง: เดิน 1 นาที จากป้ายรถบัส Chuodori I-Chome (รถบัสออก เดินทางจากสถานี JR Morioka) ที่อยู่: 64-102 Oirino, Tsunagi, Morioka-shi, Iwate เว็บไซต์: visitiwate.com/th/article/4714

Sekiguchikashiho เป็นร้านขนมแบบธุรกิจครอบครัวที่ จ�ำหน่ายขนมหวานและลูกกวาดญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ก่อตั้ง มาได้ 125 ปีแล้ว รสชาติเรียบง่ายแต่ไม่เหมือนใครของ ขนมร้านนี้ท�ำให้ผู้คนแวะเวียนกลับมาใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ ยอดฮิตคือลูกกวาดหลากรสชาติ เช่น บรั่นดี เหล้าโชจู ชาเขียวมัทฉะ และองุ่น น�้ำหวานรสเข้มข้นจะระเบิด รสชาติใส่ต่อมรับรสทันทีที่น�้ำตาลละลายในปากเหมือน กับช็อกโกแลตไส้เหล้า เวลาท�ำการ: 8:30-17:30 น., ปิดวันอาทิตย์ วิธีเดินทาง: เดิน 26 นาที จากสถานี JR Morioka ที่อยู่: 2-3 Shinmei-cho, Morioka-shi, Iwate เว็บไซต์: www.sekiguchiyakashiho.info (ภาษาญี่ปุ่น)

ลองท�ำขนมเซมเบ้ด้วยตัวเอง Morioka Handi-Works Square เป็นศูนย์รวมของศิลปะ และวัฒนธรรมดัง้ เดิม ผูม้ าเยือนสามารถเยีย่ มชมบ้านไร่ แบบดัง้ เดิม รวมทัง้ ลองท�ำกิจกรรมตัง้ แต่ปน้ั ถ้วยชาม ย้อม ผ้า ท�ำงานฝีมอื จากไม้ ไปจนถึงท�ำขนม นัมบุเซมเบ้ หรือ ขนมแป้งแบบญี่ปุ่นที่รับประทานกันในจังหวัดอิวะเตะ กุญแจส�ำคัญในการท�ำข้าวเกรียบให้อร่อยอยู่ที่อุณหภูมิ เซมเบ้ทยี่ า่ งเสร็จใหม่ๆ จะนุม่ ฟูและมีกลิน่ หอมหวนยัว่ น�ำ้ ลายเกินห้ามใจ

ภาพพาโนรามาของฤดูใบไม้ผลิที่ปราสาท Morioka สวน Morioka Castle ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับที่ ปราสาท Morioka เคยตั้งอยู่ในอดีต ปราสาทแห่งนี้ถูกรื้อ ถอนหลังมีการเลิกล้มระบอบศักดินาในยุคเมจิ แต่ก็มี การสร้างขึ้นใหม่โดยผู้คนในท้องถิ่นในอีกหลายปีต่อมา แม้ว่าปราสาทเดิมจะไม่ได้ตั้งอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้ว ก�ำแพง ปราสาทก็ยังได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิม เพื่อ บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของโมริโอกะ ต้นซากุระที่น่าตื่น ตาตื่นใจรวม 250 ต้นประดับประดาและสร้างบรรยากาศ โรแมนติกให้แก่สวนแห่งนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์

เวลาท�ำการ: 8:40-17:00 น., ปิดวันที่ 29 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม เข้าฟรี ค่าใช้จ่ายในการลองท�ำเซมเบ้ด้วยตัวเอง: 100 เยน วิธีเดินทาง: ป้ายรถบัส Morioka Tezukurimura-mae (รถบัสออกเดินทางจากสถานี JR Morioka) ที่อยู่: 64-102 Oirino, Tsunagi, Morioka-shi, Iwate เว็บไซต์: visitiwate.com/th/article/4739

เช็คข้อมูลการพยากรณ์ซากุระ ก่อนไปเยือนโทโฮคุ

ซากุระเซ็นเซ็น คือการพยากรณ์ว่าซากุระโซเมโยชิโนะจะบานเมื่อใดในแต่ ละปี เส้นแนวหน้าของซากุระจะเริ่มต้นจากทางตอนใต้ ไปจนถึงทางตอน เหนือของญี่ปุ่น โดยเค้าโครงจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และปัจจัยทางภูมิประเทศ ส�ำหรับภูมิภาคโทโฮคุ ข้อมูลในอดีตบ่งบอกว่า เส้นดังกล่าวจะมาถึงช่วงกลางเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ด้านล่างนี้คือตารางซากุระบานส�ำหรับปี 2018 นีงะตะ ฟุคุชิมะ มิยะงิ ยะมะงะตะ อิวะเตะ อะคิตะ อะโอโมริ

เริ่มบาน ต้นเดือนเมษายน ปลายเดือนมีนาคม ปลายเดือนมีนาคม ต้นเดือนเมษายน กลางเดือนเมษายน กลางเดือนเมษายน กลางเดือนเมษายน

บานสะพรั่ง ต้นถึงกลางเดือนเมษายน ต้นเดือนเมษายน ต้นเดือนเมษายน กลางเดือนเมษายน กลางถึงปลายเดือนเมษายน ปลายเดือนเมษายน ปลายเดือนเมษายน

วิธีเดินทาง: ขับรถ 10 นาที จากสถานี JR Morioka ที่อยู่: 1-37 Uchimaru, Morioka-shi, Iwate เว็บไซต์: visitiwate.com/th/article/4792

กลางเดือนเม.ย. อะโอโมริ

กลางเดือนเม.ย.

โมริโอกะ (อิวะเตะ) กลางเดือนเม.ย.

อะคิตะ

ปลายเดือนมี.ค. - ต้นเดือนเม.ย. ต้นเดือนเม.ย.

ยะมะงะตะ

เซนได (มิยะงิ) ปลายเดือนมี.ค.

นีงะตะ

ฟุคุชิมะ

08


เทศกาล ฤดูร้อน ุ ในโทโฮค ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยงานเทศกาลน่าตื่นตาตื่นใจ หลายเทศกาลจัดมาเป็นเวลา หลายร้อยปีแล้ว ต้องขอบคุณเหล่าผู้คนที่ท�ำให้เทศกาลเหล่านี้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา จนได้มาเผยโฉมให้พวกเราได้เพลิดเพลินกัน มาอ่านรายละเอียดกันต่อเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ วีรบุรุษที่อยู่เบื้องหลังกันดีกว่า เพราะเรื่องราวของพวกเขาน่าทึ่งและมีเสน่ห์น่าหลงใหลไม่ แพ้งานเทศกาลเลย

เทศกาลทานาบาตะเซนได:

มหัศจรรย์แห่งการท�ำกระดาษญีป่ นุ่ ดัง้ เดิม โดยเหล่าเจ้าของร้าน เทศกาลทานาบาตะในเซนไดได้รับการกล่าวขวัญว่า เป็ น หนึ่ ง ในสามเทศกาลฤดู ร ้ อ นที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ใน ภูมิภาคโทโฮคุ งานจัดขึ้นในเซนไดระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม เป็นเทศกาลอันยิ่งใหญ่ที่ดึงดูดให้ผู้คนมา เดินชมงานกว่า 2 ล้านคนในแต่ละปี ธุรกิจท้องถิ่น ในศูนย์การค้าจะประดับตกแต่งหน้าร้านด้วยโคม กระดาษหลากสีสันและสายรุ้งงดงามยาว 5 เมตรที่ ติดอยู่บนแท่งไม้ไผ่ เสียงสายรุ้งกระดาษแบบญี่ปุ่นที่ ลอยส่ายตามลมและเสียงอึกทึกของฝูงชนก่อให้เกิด ท่วงท�ำนองแห่งทานาบาตะ ที่มีให้ฟังเฉพาะใน เซนได อิ ท ธิ พ ลของการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ต่ อ การ อนุรักษ์วัฒนธรรม เทศกาลทานาบาตะได้กลายเป็นหนึ่งในงานประจ�ำ ปีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่ไดเมียวคนแรกของเซนได กล่าวคือ ดาเตะ มาซามุเนะ (ค.ศ. 1567-1636) ได้ เข้าปกครองพื้นที่แถบนี้ จิตวิญญาณของ เทศกาล ทานาบาตะยังคงมีชีวิตอยู่ในเซนไดจนถึงทุกวันนี้ เพราะความพยายามอย่างแข็งขันของผู้คนในท้อง ถิ่น ช่วงปี 1930 เป็นช่วงเวลาแห่งความเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น มีการก่อสร้างอาคารสูง หลายแห่งในเขตเมืองทั่วประเทศซึ่งรวมถึงเซนได ด้วย คุณรันโกะ ยามามุระ เจ้าหน้าที่อาวุโสจากฝ่าย ทานาบาตะของ Narumiya Kamishoji (บริษัทค้าขาย กระดาษ) ผู้มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในการผลิต เครื่องประดับส�ำหรับทานาบาตะ ได้แบ่งปันข้อมูล ให้พวกเรารู้ว่า ทีมของเธอเปลี่ยนประเพณีดั้งเดิมให้ กลายเป็นงานที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ได้อย่างไร หนึ่งในกฎที่ไม่ได้ถูกเขียนไว้เกี่ยวกับการเปิดร้านใน ศูนย์การค้าของเซนไดก็คือ การมีส่วนร่วมอย่าง กระตือรือร้นในเทศกาลทานาบาตะ “สมัยก่อน สิ่งของที่ใช้ประดับประดา เทศกาลทานาบาตะเป็น ของที่ผลิตขึ้นด้วยมือโดยร้านค้าแต่ละแห่ง” ยามามุระกล่าว“ 09

แต่เจ้าของร้านบางแห่งจากนอกพื้นที่ไม่รู้วิธีท�ำของเหล่านั้น ก็เลยขอให้เราท�ำแทน หลังจากนั้น ร้านค้าส่วนใหญ่จึงตัดสินใจจ้างเราท�ำให้” ทุกวันนี้ครึ่งหนึ่งของสิ่งของที่ใช้ประดับประดาเทศกาล ทานาบาตะของเซนไดผลิตโดยยามามุระและทีมของเธอ เครื่องตกแต่งมงคลเจ็ดชนิดที่ต้องมี งานเทศกาลทานาบาตะในเซนไดจะไม่ใช้เครื่องตกแต่งที่ท�ำจากพลาสติก แต่จะใช้พวกเครื่อง ตกแต่งที่ท�ำจากกระดาษญี่ปุ่นซึ่งย้อมด้วยเทคนิคอันมีมายาวนานถึงหนึ่งศตวรรษที่เรียกว่า ยูเซ็น เครื่องตกแต่งที่จ�ำเป็นเจ็ดชนิดประกอบด้วย ฟุคินางาชิ (สายรุ้งหลากสีสัน) โอริซุรุ (นกกระเรียนที่ สื่อถึงอายุอันยืนยาว) ทันซาคุ (แถบกระดาษรูปสี่เหลี่ยมส�ำหรับให้ผู้คนเขียนค�ำอธิษฐาน) คามิโก โรโมะ (กิโมโนกระดาษอันเป็นสัญลักษณ์ถึงการปัดเป่าโชคร้ายและการพัฒนาทักษะด้านการตัด เย็บ) โทอามิ (แหที่สื่อถึงการเก็บเกี่ยว) คาซุคาโงะ (ตะกร้าขยะเพื่อแสดงให้เห็นความส�ำคัญของ การรักษาความสะอาดเรียบร้อย) และ คินชาคุ (ถุงผ้าผูกเชือกที่แสดงถึงความมัธยัสถ์และความ เรียบง่าย) เวลาท�ำเครื่องตกแต่งส�ำหรับเทศกาลทานาบาตะ ช่างฝีมือแต่ละคนจะจดจ่อกับงานเพียงอย่าง เดียว ไม่ว่าจะเป็นการย้อมกระดาษ การท�ำกรอบ หรือการตัดกระดาษ ช่างฝีมือหลายร้อยคนจะ ท�ำงานกันอย่างปรองดองทั้งวันทั้งคืนเพื่อรังสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ การเตรียมพร้อมเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ ฤดูหนาว เทศกาลทานาบาตะในเซนไดที่ท�ำให้จิตวิญญาณของ ดาเตะ มาซามุเนะ ปรากฏเป็นรูป เป็นร่างนั้น ไม่เพียงแต่จะเป็นงานเทศกาลประจ�ำปีอันแสนวิเศษ แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของ ผู้คนในท้องถิ่นอีกด้วย เทศกาลทานาบาตะในเซนได ระยะเวลาจัดงาน: 6-8 สิงหาคมของทุกปี เว็บไซต์: https://www.sendaitanabata.com/en (ภาษาอังกฤษ)


เทศกาลเนบุตะในอะโอโมริ: นักเต้นฮาเนโตะผู้มีไฟ เปิดการแสดงครั้งหนึ่งในชีวิต

อะโอโมริเป็นที่รู้จักในฐานะจังหวัดที่จัดเทศกาลเนบุตะ ระหว่าง วันที่ 2-7 สิงหาคมเป็นประจ�ำทุกปี นักท่องเที่ยวราว 3 ล้านคน จะเดิ น ทางแห่ กั น มาจากบ้ า นเกิ ด และต่ า งประเทศเพื่ อ รั บ ชม โคมลอยเนบุ ต ะจ� ำ นวนมหาศาลที่ บ อกเล่ า ช่ ว งเวลาใน ประวัติศาสตร์หรือบุคคลในต�ำนาน แม้ว่าความคิดสร้างสรรค์ และงานฝี มื อ ที่ ล ะเอี ย ดลออไปจนถึ ง ทุ ก รายละเอี ย ดจะสร้ า ง ความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้คนอยู่เสมอ แต่จุดเด่นของงานนี้อีก อย่างคือนักเต้น ฮาเนโตะ นักเต้นเหล่านี้สวมหมวกฟางที่มีการ ประดับประดา สร้างความครึกครื้นให้แก่งานฉลองด้วยการกระ โดด ย�่ำเท้า และร้องว่า “รัสเซระ! รัสเซระ!” เพื่อดึงดูดความสนใจ ของผู้มาเที่ยวงานและลูกค้าให้รับชมหรือเข้าร่วมการเต้นร�ำ บทบาทของฮาเนโตะในเทศกาลเนบุตะของจังหวัดอะโอโมริ กล่าวกันว่าโคมกระดาษขนาดมโหฬารที่เราเห็นในเทศกาลเนบุตะทุกวันนี้นั้น สามารถย้อนกลับไปเชื่อมโยงถึงโคมกระดาษ ขนาดจิ๋วที่ถูกน�ำไปลอยแม่น�้ำในช่วงเทศกาลทานาบาตะ เหล่า นักเต้นฮาเนโตะที่เป็นผู้น�ำในกระบวนการลอยโคมและกลุ่มนัก ดนตรีที่มาบรรเลงหลังการลอยโคมก็เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญด้วย เช่นกัน พึงระลึกไว้ว่า ใช่ว่าเทศกาลเนบุตะทุกงานในอะโอโมริจะ มีนักเต้นฮาเนโตะ ผู้ที่สวมชุดที่แสดงถึงเอกลักษณ์ประจ�ำภูมิภาค สมัยก่อนนักเต้นจะเป็นผู้ชายทั้งหมด พวกเขาจะทาสีจมูกเป็นสี ขาวและสวมหมวกฟางเพื่อแสดงบทบาทเป็นผู้หญิง ส�ำหรับชุด ฮาเนโตะที่เป็นแบบฉบับในปัจจุบันนั้น ประกอบด้วยหมวกฟางที่ มีการประดับประดา เรียกว่า ฮานางาสะ ถุงเท้าแยกนิ้ว รองเท้า ฟาง ยูกาตะสีขาวท่อนบน เข็มขัดหลากสีสัน และกระโปรงซับใน สามารถแต่งเครื่องแต่งกายดังกล่าวเข้าร่วมกับนักเต้นฮาเนโตะ ได้ กล่าวกันว่าในอดีตมีนักเต้นฮาเนโตะ ถึง 2,000 คน เต้นใน งานเทศกาลโคมลอยแต่ละครั้ง

เทศกาลเนบุตะในจังหวัดอะโอโมริ ระยะเวลาจัดงาน: 2-7 สิงหาคมของทุกปี เว็บไซต์: www.nebuta.or.jp (ภาษาญี่ปุ่น)

คุณฮาเนโตะขอเชิญคุณมาเต้นร�ำ ชินจิ ซากุราดะ ผูช้ นะการประกวดมิสเตอร์ฮาเนโตะ ประจ�ำปี 2018 กล่าวว่า บทบาทของเขาคือการสร้าง ความคึกคักให้แก่งานฉลองและชักชวนผูค้ นมาเต้นร�ำให้ มากทีส่ ดุ เท่าทีท่ ำ� ได้ ส�ำหรับซากุราดะนัน้ ฮาเนโตะ คือ ส่วนหนึง่ ของวัยเด็กซึง่ เป็นเหมือนเงาติดตามตัว เมือ่ ใด ทีเ่ สียงดนตรีของเทศกาลเนบุตะในจังหวัดอะโอโมริเริม่ บรรเลง คงไม่มใี ครห้ามใจทีจ่ ะเต้นได้อย่างแน่นอน ฤดูหนาวอันหนาวเหน็บยาวนานและกินเวลาหลาย เดือนจะมีฤดูใบไม้ผลิที่เบ่งบานและฤดูร้อนอันเฟื่องฟู ตามมาเสมอ เทศกาลฤดูรอ้ นคือช่วงเวลาทีจ่ ะได้ปลด ปล่อยพลังงานและแรงผลักดันจากภายในหลังการจ�ำศีล

พิพธิ ภัณฑ์ Nebuta Museum WA-RASSE สิ่งปลูกสร้างที่ท�ำให้รู้จักประวัติศาสตร์และมนต์เสน่ห์ของเนบุตะ มีการจัดแสดง โคมลอยขนาดเท่าของจริงสี่ดวงซึ่งเป็นของที่ใช้งานจริงๆ ในเทศกาล นอกจากนี้เราจะ ได้สัมผัสกับ “ฮาเนโตะ” โดยจะได้ลองเต้นร�ำไปกับดนตรีฮายาชิหรือตีกลองไทโกะ เวลาท�ำการ: พ.ค.-ส.ค.: 9:00-19:00 น., ก.ย.-เม.ย.: 9:00-18:00 น. วิธีเดินทาง: เดิน 3 นาที จากสถานี Aomori (สาย JR Ou และ JR Tsugaru) เว็บไซต์: www.nebuta.jp/warasse/foreign/english.html (ภาษาอังกฤษ)

10


เทศกาล ฤดูร้อน ุ ในโทโฮค

เปิดตัวเทศกาลที่น่าจับตามองในนีงะตะ

แม้จะยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่นัก แต่มีเทศกาลอันน่าอัศจรรย์ในนีงะตะที่ต้องมาถ่ายรูปไป ลงโซเชียลมีเดียให้ได้ งานเทศกาลนี้ไม่ได้เนืองแน่นไปด้วยผู้คนเป็นพันๆ แต่จะมอบโอกาสที่ไม่เหมือนใครในการเพลิดเพลินกับรสชาติ แบบท้องถิ่นมากขึ้นอีกระดับไปพร้อมกับชาวเมือง

เทศกาลงูยักษ์เอจิโกะ เซคิคาวะ: ตื่นเต้นระทึกใจกับการรับชมขบวนแห่งูฟางตัวใหญ่ยักษ์ ในเมือง เซคิคาวะ หมูบ่ า้ นทีต่ งั้ อยูท่ างตอนเหนือของจังหวัด นีงะตะ ได้จดั เทศกาลงูยกั ษ์เป็นประจ�ำทุกปีมาตัง้ แต่ ปี 1988 ซึง่ เป็นการเตือนผูค้ นเกีย่ วกับอันตรายของ น�ำ้ ท่วม เนือ่ งจากงูฟางขนาดยักษ์ทปี่ ระดิษฐ์ขนึ้ ใน ท้องถิน่ มีความยาว 82.8 เมตรและน�ำ้ หนักราวสอง ตัน จึงต้องใช้พละก�ำลังของคนถึง 500 คนในการ แบกสิง่ มีชวี ติ ตัวนีไ้ ปรอบๆ กิจกรรมปิดท้ายงานคือ การม้วนงูกลับไปไว้ทสี่ ำ� นักงานของหมูบ่ า้ นอันเป็น สัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความปรองดอง ระยะเวลาจัดงาน: ปลายเดือนสิงหาคมของทุกปี เวลาท�ำการ: [ขบวนแห่งู] 9:30-12:00 น. โดยจะมีการม้วนงูเก็บที่ Sekikawa Village Office หลังจบงาน เว็บไซต์: www.sekikawa-kankou.com/feature/ taishitamonja2017/ (ภาษาญี่ปุ่น)

เทศกาลรอบปราสาท Shibata : ขบวนแห่โคมปลาทองโดยมีเด็กๆ เป็นตัวเอก เทศกาลรอบปราสาท Shibata เป็นเทศกาลฤดู ร้อนที่ส�ำคัญในจังหวัดนีงะตะ พวกเด็กๆ จะได้ แห่โคมปลาทองสีสันสดใสไปทั่วเมือง ในวัน สุดท้ายของงานเทศกาล ทีมแห่ศาลเจ้าเคลื่อนที่ที่ เรียกว่า ไดวะ จะปะทะและกระแทกตัวดันกันไป มา จนกระทั่งงานเทศกาลมาถึงจุดไคลแมกซ์ ขอ เชิญมาลองสัมผัสงานเทศกาลที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 280 ปีได้ที่นี่ ระยะเวลาจัดงาน: กลางถึงปลายเดือนสิงหาคม เว็บไซต์: shibata-info.jp/archives/3311 (ภาษาญี่ปุ่น)

11


การผจญภัยแบบอนุรก ั ษ์ธรรมชาติในโทโฮคุ ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศญี่ปุ่นถือเป็น ความภาคภูมิใจของภูมิภาคโทโฮคุ อีกทั้งยังจัดทัวร์อนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมในการส�ำรวจพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย ขอเชิญมาสัมผัสกับ ทัศนียภาพอันน่าดึงดูดใจและการผจญภัยไปกับธรรมชาติและ

สัตว์ป่าในโทโฮคุ นอกจากนี้ ภูมิภาคโทโฮคุยังเต็มไปด้วย ธรรมชาติแบบดั้งเดิมขนานแท้ จึงเหมาะส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบ กิจกรรมกลางแจ้ง ถ้าคิดจะมาเยือนที่นี่ เราก็ขอแนะน�ำสถานที่ดัง ต่อไปนี้เป็นอันดับต้นๆ

Hachimantai: ปีน หุ บ เขานรก หากมีความคิดว่าอยากมาปีนเขาหรือเพลิดเพลินกับการเดินทอดน่อง สบายๆ ปกติเราจะนึกถึงสถานที่ที่เต็มไปด้วยพืชพรรณเขียวขจีจริงไหม แต่ถ้าเบื่อหน่ายกับสถานที่จ�ำเจ เราก็ขอเชิญมาเที่ยวเทือกเขา Hachimantai ในจังหวัดอะคิตะซึ่งขึ้นชื่อว่ามีภูมิทัศน์งดงามตระการตาเหมือน ฮอกไกโด เพราะที่นี่จะมอบประสบการณ์การเดินป่าที่อาจพบได้เพียง

ครั้งเดียวในชีวิต ร่องรอยทางธรรมชาติใน Hachimantai จะพาเราก้าว ไปยังแดนนรกของภูเขาไฟพ่นดิน ให้ได้สังเกตการณ์บ่อน�้ำพุร้อนผุด ฟอง ช่องระบายไอน�้ำ และผลกระทบจากการระเบิดของภูเขาไฟใน ระยะประชิด Towada-Hachimantai National Park: www.akitafan.com/en/archive/tourism/1130 (ภาษาอังกฤษ)

Tamagawa Onsen Tamagawa Onsen ก็มีทางเดินที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟในแถบนี้เช่นกัน เมื่อเดินเล่นไปตามทางเดินดัง กล่าว เราจะได้เห็นช่องที่มีแก๊สพ่นดิน รวมถึงละอองน�้ำและไอน�้ำที่พวยพุ่งขึ้นจากบ่อน�้ำร้อนที่มีฟองปุด ไอน�้ำจาก บ่อน�้ำพุร้อนมีคุณสมบัติในการรักษาโรค นักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากจึงมักจะมานอนบนเสื่อทาตามิใกล้บ่อน�้ำพุร้อน เพื่ออบไอน�้ำ เป็นทัศนียภาพอันน่าทึ่งที่เราไม่มีทางได้เห็นที่อื่น การปีนเขาไปตามเส้นทางที่มีการปูพื้นเอาไว้ เรียบร้อยดังกล่าวนี้จะใช้เวลา 30 นาทีตั้งแต่ต้นจนจบ Tamagawa Onsen: https://www.akitafan.com/member/content/173/en (ภาษาอังกฤษ)

Tamagawa Nature Reseach Road: www.akitafan.com/en/archive/tourism/1417/ (ภาษาอังกฤษ)

Goshogake Onsen Goshogake Onsen เป็นย่านสปาที่มีผู้คนมาเยี่ยมเยือนเป็นเวลาหลายศตวรรษด้วยความเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการ รักษาโรค แถบนี้มีทางเดินครอบคลุมภูมิทัศน์ของภูเขาไฟให้ได้รับชมการปะทุของความร้อนต่างๆ เช่น ไอน�้ำ แก๊ส ภูเขาไฟ ไอร้อน และดินที่ปะทุขึ้นมาจากปล่องน�้ำร้อนและแอ่งน�้ำทั่วบริเวณนี้ ความร้อนจัดจากดินช่วยให้เท้ารู้สึก อบอุ่น ส่วนกลิ่นก�ำมะถันที่อบอวลในอากาศและพืชพรรณที่มีชีวิตท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันทารุณก็ช่วยย�้ำเตือน ให้พวกเรารู้ว่าโลกนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิต เราสามารถเดินเขาเป็นเวลา 40 นาทีเพื่อทอดสายตามองทิวทัศน์อันยอด เยี่ยมของภูมิทัศน์บนภูเขาที่มีความขัดแย้งกันในตัวเอง เส้นทางมีการปูพื้นเป็นทางเดินไว้หมด จึงสามารถใส่รองเท้า ผ้าใบเดินได้อย่างไม่มีปัญหา Goshougake Nature Research Road วิธีเดินทาง: เดิน 45 นาที จากสถานี Hachimantai (สาย JR Hanawa) เว็บไซต์: https://www.akitafan.com/en/archive/tourism/1351 (ภาษาอังกฤษ)

ส�ำราญใจกับกิจกรรมทางทะเล&กิจกรรมทางน�ำ้ ภูมิภาคโทโฮคุไม่ได้มีเพียงภูเขาและป่าไม้ แต่ยังมีทิวทัศน์อันน่าทึ่งของ เคยมีอยู่อุดมสมบูรณ์ในทะเลก็กลับมาอีกครั้ง ท�ำให้บริเวณที่สามารถ ทะเลอีกด้วย จนภูมิภาคนี้ได้รับฉายาว่า “แอลป์แห่งทะเล” หลังฟื้นฟู เพลิดเพลินกับกิจกรรมทางทะเลและกิจกรรมทางน�้ำได้รับความนิยม สภาพจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกของญี่ปุ่น สัตว์น�้ำที่ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ชายฝั่ง Tanesashi และเกาะ Kabushima (อะโอโมริ) หากพายเรือคายัคล่องทะเลในแถบชายฝั่ง Tanesashi ก็จะได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามของชายฝั่ง ชายฝั่งแถบนี้มี ภูมิประเทศหลากหลายแบบและพืชพรรณอันอุดมสมบูรณ์ จึงมีสิ่งให้เราได้ส�ำรวจมากมาย หนึ่งในพื้นที่ที่ควรค่าให้ ไปเยือนคือเกาะ Kabushima นอกจากจะเป็นแหล่งผสมพันธุ์ส�ำหรับนกนางนวลหางด�ำจ�ำนวนกว่า 3,000 ตัวแล้ว เกาะนี้ยังมีโขดหินขรุขระและหาดทรายเนื้อเนียนที่ทอดตัวตลอดแนวชายฝั่ง รวมทั้งอ่าวที่มีพืชพรรณเขียวชอุ่ม สามารถนั่งรถไฟสาย Tohoku Shinkansen จากสถานี Hachinohe ไปเยือนชายฝั่ง Tanesashi และเกาะ Kabushima ได้อย่างสะดวกสบาย Sanriku Fukko (การสร้างใหม่) National Park: https://www.env.go.jp/en/nature/nps/park/sanriku/guide/view.html (ภาษาอังกฤษ)

เกาะ Matsushima แห่ง Nihon Sankei (จังหวัดมิยะงิ) ผู้คนในประเทศญี่ปุ่นหลงใหลความงดงามอันเลอค่าของภูมิทัศน์ชายฝั่งของ Nihon Sankei มาหลายศตวรรษแล้ว ซึ่ง อาณาบริเวณนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสามสุดยอดทิวทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น และหนึ่งในสามสุดยอดภูมิทัศน์ชายฝั่งก็ คือเกาะ Matsushima ผืนน�้ำอันสงบเงียบรอบอ่าวของเกาะ Matsushima คือถิ่นที่อยู่ของเกาะน้อยใหญ่ราว 280 แห่ง หากพายเรือคายัคล่องทะเลแทนที่จะนั่งเรือท่องเที่ยว จะสามารถเข้าใกล้เกาะร้างที่มีแนวหินและถ�้ำล้อมรอบได้ ใกล้มาก เนื่องจากมีความงดงามทางธรรมชาติให้ส�ำรวจมากมาย บริเวณนี้จึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่กระหายอยากจะผจญภัยในสถานที่ใหม่ๆ

Matsushima Tourism Association: http://www.matsushima-kanko.com/en/ (ภาษาอังกฤษ)

12


ล�ำธารโออิระเซะในอะโอโมริ: โลกแห่งเวทมนตร์ที่มีสิ่งมีชีวิตจิ๋วรออยู่ อะโอโมริ ตั้ ง อยู ่ ท างตอนเหนื อ สุ ด ของเกาะฮอนชู ผื น ดิ น อั น กว้ า งใหญ่ แ บ่ ง ออกเป็ น สามพื้ น ที่ ห ลั ก ๆ คือ สึงารุที่อยู่ติดกับทะเลญี่ปุ่น ฮักโกดะกับโทวาดะ ที่หันหน้าเข้าหาอ่าว Mutsu และชิโมะคิตะที่อยู่ติด กับมหาสมุทรแปซิฟิก ล�ำธารโออิระเซะไหลผ่าน Towada-Hachimantai National Park ซึ่งตั้งอยู่ใน แถบโทวาดะ ส่วนทะเลสาบ Towada เป็นทะเลสาบ ปล่องภูเขาไฟอายุ 2 แสนปี ตั้งอยู่บริเวณเขตแดน ระหว่างจังหวัดอะโอโมริและจังหวัดอะคิตะ

ส�ำรวจโลกจิ๋วของมอสด้วยแว่นขยาย หากไม่สนใจกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เราขอแนะน�ำการเดิมชม มอสซึ่งเป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศ ญี่ปุ่น มอสเป็นพืชที่เจริญเติบโตในที่ชื้น บางชนิดมีความทนทานต่อ แสงแดดจัดด้วย จึงเป็นพืชที่คนมักปลูกประดับในสวนแบบญี่ปุ่น สามารถ พบเห็นมอสสีเขียวขจีได้ตามเปลือกไม้และหินเลียบ

เพลิดเพลินกับโออิระเซะในแบบที่ต้องการ แม่น�้ำโออิระเซะเป็นแม่น�้ำสายเดียวที่ไหลในบริเวณนี้ โดยมีระยะทาง ทั้งหมดประมาณ 14 กิโลเมตร เส้นทางเดินป่าเริ่มตั้งแต่ต้นน�้ำคือเนโนะคุจิ และสิ้นสุดลงที่ยาเกยามะ ทุกจุดระหว่างทางมีความพิเศษในตัวของมัน เอง แหล่งชมทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้แก่ น�้ำตก Choshi-otaki, น�้ำตก Shiraito, สายน�้ำ Kumoi, สายน�้ำ Ashura และทัศนียภาพอันน่าประทับใจ ของเทือกเขาเมื่อเข้าใกล้ยาเกยามะ นอกจากนี้ยังเริ่มเดินชมวิวตั้งแต่ปลายน�้ำขึ้นไปทางต้นน�้ำได้ด้วยเช่นกัน จะได้เพลิดเพลินกับสายน�้ำอันทรงพลังที่สาดกระทบโขดหิน และแสงแดด อบอุ่นระยิบระยับที่ส่องกระทบใบไม้สีเขียว สามารถดื่มด�่ำกับมนต์เสน่ห์ หลายแง่มุมของโออิระเซะได้ด้วยการเดิน ขี่จักรยาน หรือขับรถ ยิ่งไปกว่า นั้น โออิระเซะยังเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น นิฮง คาโมะชิกะ (ละมั่งญี่ปุ่น) สุนัขจิ้งจอก และหมี ส่วนการชมนกก็เป็นกิจกรรมที่ได้รับ ความนิยมในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

ทะเลสาบ Towada

น�้ำตก Choshi-otaki

ช่วงที่ดีที่สุดส�ำหรับการเดินชมมอสคือ ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วง เราคิดว่าความงดงามของมอสเหมาะจะรับชมในฤดูร้อนมากที่สุด โดย เฉพาะวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสหลังฝนตก หากใช้แว่นขยาย เราจะได้เห็นว่าสิ่ง มีชีวิตขนาดจิ๋ว (สูงน้อยกว่า 10 เซนติเมตร) ค่อยๆ เหยียดต้นขึ้นมาเต็มที่ หลังดูดน�้ำและแร่ธาตุอย่างไร ความมีชีวิตชีวา ความหลากหลาย และ ความเฉลียวฉลาดของมอสเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมาก รับรองว่าได้มาเห็นเมื่อไร ต้องติดใจทันทีอย่างแน่นอน

สายน�้ำ Shirogane

สายน�้ำ Ashura

Nenokuchi Choshi-Otaki

Kumoi-no-Nagare

Ashura-no -Nagare Kumoi-no-Taki Makadoiwa

ทะเลสาบ Towada 13

น�้ำตก Kumoi


เพลิดเพลินกับการพักแรม แถวล�ำธารโออิระเซะ โรงแรม Hoshino Resorts Oirase Keiryu ทีต่ งั้ อยูข่ า้ งกันจะช่วยให้เราได้ ส�ำรวจและเข้าใจเกีย่ วกับล�ำธารโออิระเซะมากยิง่ ขึน้ โรงแรมนีม้ กี จิ กรรม หลากหลายประเภทให้ลองท�ำและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกชั้นเลิศที่ตอบ สนองทุกรสนิยม แขกทีเ่ ข้าพักจะได้ลงแช่บอ่ น�ำ้ พุรอ้ นกลางแจ้งเพือ่ ส�ำราญใจกับทิวทัศน์ชนั้ หนึง่ ของแม่นำ�้ อีกทัง้ ยังได้เดินชมธรรมชาติตงั้ แต่ เช้าตรูพ่ ร้อมมีกาแฟให้บริการฟรีดว้ ย มีไกด์ผกู้ ระตือรือร้นมาบอกเล่า เรือ่ งราวเกีย่ วกับโออิระเซะเป็นประจ�ำทุกวัน ส�ำหรับใครทีช่ อบมอส การ นอนในห้องทีด่ ไี ซน์ตามภาพลักษณ์ของมอส รวมถึงการรับประทานมือ้ อาหารและไอศกรีมทีท่ ำ� จากมอส คือประสบการณ์ทตี่ อ้ งลองท�ำให้ได้ ก่อนตาย นอกจากนีย้ งั มีเวิรก์ ช็อปสอนท�ำมอสบอลด้วย Hoshino Resorts Oirase Keiryu วิธีเดินทาง: มีรถชัตเติลบัสให้บริการฟรีที่สนามบิน Aomori, สถานี JR Aomori และสถานี Hachinohe (ต้องจองล่วงหน้า) ที่อยู่: Tochikubo 231, Okuse, Towada-shi, Aomori เว็บไซต์: https://www.oirase-keiryuu.jp/en/ (ภาษาอังกฤษ)

เวิร์คช็อป มอสบอล

เมือ่ ได้ไกด์ธรรมชาติมาช่วยน�ำทาง ระยะทาง 500 เมตร จากน�ำ้ ตก Kumoi จนถึงสายน�ำ้ Shirogane ก็แปรเปลีย่ นเป็นการผจญภัย 2 ชัว่ โมงสูโ่ ลกจิว๋ ของมอส วัตถุประสงค์ในการรับชมทิวทัศน์ตา่ งๆ นานาระหว่างการท่องเทีย่ ว รวมถึงการชมมอส ก็เพือ่ ให้ทกุ คนได้ดมื่ ด�ำ่ กับธรรมชาติอนั ยอดเยีย่ มของโออิ ระเซะนัน่ เอง นอกจากนีพ้ พิ ธิ ภัณฑ์ Oirase ยังมีบริการให้เช่าจักรยานและสอนท�ำมอส บอลด้วย ถ้าโรงแรมทีเ่ ข้าพักไม่มกี จิ กรรมเหล่านี้ ลองไปสอบถามเจ้าหน้าทีท่ ี่ พิพธิ ภัณฑ์เกีย่ วกับวิธสี ำ� รวจโออิระเซะอย่างน่าสนใจดูสิ พิพิธภัณฑ์ Oirase stream เวลาท�ำการ: 9:00-16:30 น. วิธีเดินทาง: เดิน 3 นาที จาก ป้ายรถบัส Yakeyama (ในกรณีที่ใช้บริการ JR Tohoku Bus) หรือป้าย Oirase Mountain Museum (ในกรณีที่ใช้ Towada Kanko Dentetsu) ที่อยู่: Tochikubo 183, Okuse, Towada-shi, Aomori เว็บไซต์: www.oirase.or.jp/keiryu/keiryu.htm (ภาษาญี่ปุ่น)

เส้ นทางอื่นๆ ที่แนะน�ำส�ำหรับการเดินป่า Shirakami-Sanchi (จังหวัดอะโอโมริ & จังหวัดอะคิตะ) ทะเลสาบสีฟ้าและน�้ำตกแสนสวยก�ำลังรอเราอยู่หลังป่าต้นบีชอัน กว้างใหญ่และเป็นมรดกโลก Sirakami-Sanchi Visitor Center http://www.experience-shirakami.com/ (ภาษาอังกฤษ)

พิพิธภัณฑ์ Oirase Stream Urabandai Highlands (จังหวัดฟุคุชิมะ) การปะทุของภูเขา Bandai ในปี 1888 ท�ำให้เกิดทะเลสาบและแอ่งน�ำ้ บริเวณทีร่ าบสูงแห่งนี้ แถวนีม้ เี ส้นทางเดินป่าอยูม่ ากมาย ได้รบั ความ นิยมในหมูผ่ ทู้ ตี่ อ้ งการเดินชมทิวทัศน์เลียบแม่นำ้� และพายเรือแคนู Urabandai Tourism https://www.urabandai-inf.com/?page_id=25649 (ภาษาอังกฤษ)

Ishigedo

Shimeikei Yakeyama

โรงแรม Hoshino Resorts Oirase Keiryu 14


ฮอกไกโด

มีเวลาสักครู่ ไหม?

สถานี Shin-Hakodate Hokuto

อะโอโมริ หน้า 10

มาลุ้นรับของ สมนาคุณ

ด้วยการตอบแบบสอบถามของเราเถอะ! ล�ำธารโออิระเซะ หน้า 13

สนามบิน Aomori

Shirakami-sanchi P14

ชิราคามิ ซันจิ หน้า 14

สถานี Shin-Aomori

สถานี Hachinohe Tanesashi coast P12 ชายฝั ่งทาเนะซาชิ หน้า 12

โรงแรม Hoshino Resorts Oirase Keiryu (หน้า14)

Hotel JAL City Aomori

Akita Hachimantai P12

อะคิตะ ฮาจิมันไต หน้า 12

สถานี Kakunodate สถานี Morioka สถานี Shin-Hanamaki

สถานี Akita

* Just as an example

*เป็นเพียง ภาพตัวอย่าง

Morioka โมริ โอกะ P7 หน้า 7

Kaminoyama P5

คามิโนะยามะ หน้า 5

สวัสดี นักอ่านที่รัก

สถานี Ichinoseki สถานี Furukawa สถานี Yamagata

Echigosekikawa P11

เอะจิโกะเซกิคาวะ หน้า 11

เซนได หน้า 9

Sendai สถานี Sendai สนามบิน Stn. Sendai

สถานี Fukushima

สถานี Niigata

สถานี Koriyama

Shibata P11

ชิบาตะ หน้า 11

Urabandai P14

อุระบันได หน้า 14

สถานี Tokyo

มัตสึชิมะ หน้า 12 อะโอโมริ อิวะเตะ มิยะงิ อะคิตะ ยะมะงะตะ ฟุคุชิมะ นีงะตะ โตเกียว รถด่วน Shinkansen รถไฟท้องถิ่น

Inawashiro P3

อินาวะชิโระ หน้า 3

อ่านรายละเอียด เพิม่ เติมได้ที่

เราอยากจะจัดท�ำนิตยสารให้ตรงกับความต้องการ ของนักอ่านทุกท่านให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ จึง อยากจะขอความคิดเห็นของทุกท่านสักเล็กน้อย ขอ ความกรุ ณ าตอบค� ำ ถามเพื่ อ ช่ ว ยพวกเราในการ ปรับปรุงนิตยสารฉบับนี้ด้วยเถอะ

ส่งค�ำตอบมาได้ที่ ทางออนไลน์:

ใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ หน้าแบบสอบถามโดยตรง หรือไปที่ลิงค์ด้านล่าง

wattention.com/th/tohoku-survey/

*หากตอ้ งการลุ น้ รับของสมนาคุณ โปรดตอบ แบบสอบถามให ส้ มบูรณ์ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2019 เราอยากตอบกลับทุกท่านอยูเ่ หมือนกัน แต่เนือ่ งข้อจ�ำกัด ด้านเวลา เราจะติดต่อเฉพาะผูไ้ ด้รบั ของสมนาคุณเท่านัน้ *เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ อ่านให้บคุ คลทีส่ ามรับรู้ นอกจากนี้ ค�ำตอบทีไ่ ด้จากแบบสอบถามนีย้ งั จะ ใช้เพือ่ อ้างอิงเพือ่ วัตถุประสงค์ในการ ปรับปรุงนิตยสารของเราเท่านัน้

WAttention Tohoku

Travel to Tohoku

https://wattention.com/th/tohoku-special/

http://th.tohokukanko.jp/

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2019

The information above is current as of June 2017.

Profile for WAttention

WAttention Thailand โทโฮค  

03-08 การท่องเที่ยวที่สนุกที่สุดในฤดูใบไม้ผลิของโทโฮค ทักทายซากุระสีชมพูอันงดงามที่อินะวะชิโระมะจิในจังหวัดฟุคุชิมะ รับชมดอกซากุระที่ปกคล...

WAttention Thailand โทโฮค  

03-08 การท่องเที่ยวที่สนุกที่สุดในฤดูใบไม้ผลิของโทโฮค ทักทายซากุระสีชมพูอันงดงามที่อินะวะชิโระมะจิในจังหวัดฟุคุชิมะ รับชมดอกซากุระที่ปกคล...