ความเป็นมาพระคาถาเงินล้าน

Page 1
 ⌫ ⌫    ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫   ⌫ 


 ⌫

     ⌫                 ⌫ ⌫  ⌫⌫   ⌫ ⌫       ⌫       ⌦⌫  ⌫         ⌫      ⌫            ⌫  ⌫           ⌫   ⌫    ⌫  ⌫   ⌫ 


            ⌫  ⌫  ⌫ ⌫⌫⌦⌫⌫       ⌫             ⌫  ⌫ ⌦    ⌫  ⌫        ⌫ ⌦   ⌫⌫ ⌫   ⌫⌫          ⌦       


                        ⌫   ⌫            

                 


    ⌫     ⌫  ⌫   


   


        ⌫     ⌫      ⌫    ⌫    ⌫    




   


   ⌫    ⌫                            ⌫    ⌫             

   

 ⌦

    






 ⌫       ⌦  ⌫    ⌫             ⌫ ⌫   ⌦⌫ ⌫      ⌫ ⌦                       ⌫ ⌫  ⌫ 

  ⌫ ⌫         ⌫ ⌫      ⌫  ⌫   



   


   ⌫    ⌫

⌫

        ⌫  ⌫⌦ ⌦      ⌫   ⌦  ⌫  ⌫      ⌫⌫ ⌫     ⌦     ⌫  ⌫   ⌫    ⌦⌦⌦   ⌫     ⌦⌦      ⌦ ⌫ ⌦     ⌫  ⌦⌫    ⌫    ⌦    ⌫    ⌦ ⌫ ⌫    ⌫ ⌫      ⌫  ⌫      




  ⌫       ⌫   ⌫⌫   ⌫     ⌫       ⌫     ⌫  ⌫ ⌫     ⌫      ⌫ ⌦  ⌫      ⌦ ⌦  ⌫    ⌫⌫ ⌫ ⌦    ⌦⌦               ⌫     ⌫     ⌫ ⌫   ⌫  ⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌫         ⌫        ⌫ ⌫    ⌫⌫ ⌫⌫  ⌫   ⌫ ⌫ ⌫  ⌫   ⌫  

   


 ⌫     ⌫   ⌫      ⌫ ⌫    ⌫  ⌫ ⌫   ⌫   ⌫         ⌫       ⌫⌫     ⌫ ⌫     ⌫  ⌦            ⌫          ⌫ ⌫            ⌫ ⌫⌫ ⌫   ⌫  ⌫  ⌫ ⌫⌦⌫  ⌫    ⌫   ⌫  ⌦  ⌫      ⌦⌫          ⌦ ⌫        




    ⌫ ⌫    ⌫ ⌫    ⌫  ⌫  ⌦ ⌫ ⌫       ⌫  ⌫  ⌫        ⌫          



   ⌫ ⌫                      ⌫⌫  ⌦ ⌦ 



   


 ⌫

 ⌦ ⌫    ⌫  ⌫ ⌫       ⌦      ⌫  ⌫⌫ ⌫     ⌫    ⌫      ⌫     ⌫            ⌫   ⌫ ⌦   ⌦  ⌫  ⌫  ⌫  ⌦              ⌦   ⌫            ⌫⌫  ⌫         ⌫     




 ⌫ ⌦  ⌫ ⌦ ⌫  ⌫   ⌫ ⌫    ⌫ ⌫           ⌦ ⌫ ⌫⌦   ⌫ ⌫ ⌫ ⌫         ⌫   ⌫⌫   ⌫⌫ ⌫    ⌫ ⌫ ⌦ ⌫    ⌫   ⌫     ⌫⌫⌫   ⌦⌦⌫    ⌫    ⌫  ⌫   ⌫   ⌫         ⌫  ⌦ ⌫ ⌫       ⌫  ⌫   

   


         ⌫  ⌦ ⌫      ⌫ ⌫⌦   ⌫ ⌫   ⌫⌫        ⌫⌦     ⌫⌫    ⌫  ⌦  ⌫     ⌫ ⌫ ⌫ ⌦   ⌦ ⌫ ⌫    ⌫     ⌫  ⌦ ⌫       ⌦  ⌫ ⌦ ⌫  ⌦    ⌦       ⌫       ⌫     ⌦ ⌫ ⌫      




⌫        ⌫   ⌫⌫ ⌫ ⌫      ⌫   ⌫⌫⌫    ⌫     ⌫     ⌫⌫   ⌫   ⌫  ⌫      ⌫   ⌫  ⌫⌫ ⌫   ⌦         ⌫   ⌫       ⌫       ⌫⌫   ⌫ ⌦ ⌫     ⌦   ⌫       ⌫         ⌫  ⌦  ⌫⌫ ⌫⌫   ⌫    

   


  ⌫    ⌫⌫      ⌦  ⌫   ⌫ ⌫  ⌫ ⌦⌫ ⌦⌫ ⌫       ⌫     ⌫ ⌫      ⌫  ⌫    ⌫        ⌫       ⌫      ⌫    ⌫ ⌫  ⌫       ⌫     ⌫ ⌫ 



   ⌦  ⌫      ⌫⌫      




⌫  ⌫       ⌫  ⌫      ⌫   ⌫ ⌫   ⌫ ⌫     ⌫    ⌦     ⌫  ⌫  ⌦ ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫⌫  ⌫   ⌫    ⌦  ⌫ ⌫ ⌫   ⌫         ⌫ 



     ⌫    ⌦               ⌫    ⌫  ⌫   ⌫        ⌫  ⌫       ⌫ ⌫  

   


⌫        ⌫  ⌫          ⌫  ⌦ ⌫     ⌫  ⌦ ⌫ ⌫  ⌦   ⌫ ⌫       ⌦   ⌦  ⌫  ⌫      ⌫⌫ ⌫  ⌫⌫ ⌫  ⌫   ⌫  ⌫ ⌫ ⌫ ⌦⌫   ⌫      ⌫  ⌫  ⌫    ⌦⌫ ⌫ ⌫  ⌫      ⌫ ⌫  ⌫  ⌫ ⌫⌦ ⌦ ⌫        ⌦   ⌫           ⌫    




 ⌦⌦    ⌫  ⌫            ⌫      ⌫⌫ ⌦ ⌫  ⌫    ⌫⌫ ⌫⌫⌫⌫  ⌫ ⌫ ⌫  ⌫     ⌫⌫ ⌫  ⌫  ⌫  ⌫    ⌦⌫   ⌫  ⌫     ⌦   ⌫      ⌫      ⌫     ⌫ ⌫ ⌫  ⌫  ⌫ ⌫   ⌫ ⌫  ⌦⌫   ⌫ ⌫  ⌦ ⌫ ⌫ ⌫⌫  ⌦ ⌫  ⌫ ⌫     ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌦  

   


⌫  ⌦          ⌫   ⌫  ⌫    ⌫⌫⌫   ⌫   ⌫  ⌫      ⌫    ⌫ ⌫  ⌫⌫     ⌫ ⌫⌫⌫ ⌫  ⌫    ⌫  ⌫⌫ ⌦  ⌫ ⌫             ⌫ ⌫⌦   ⌫⌫ ⌦⌫  ⌫         ⌫  ⌫    ⌫ ⌫     ⌫       ⌫    ⌦ ⌫     ⌫        ⌫     ⌫ ⌫  ⌫ ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   




⌫⌫ ⌫⌦           ⌫ ⌦ ⌫ ⌫    ⌫    ⌫     ⌫   ⌫    ⌫⌫ ⌫   ⌫     ⌫           ⌦    ⌫  ⌫ ⌫    ⌫      ⌫     ⌦    ⌫   ⌫     ⌫     ⌫                 ⌫        ⌫  ⌫      ⌫⌫  ⌫⌫

         ⌫  ⌫    ⌫   ⌫        



   


  ⌫   

   ⌦         ⌫  ⌫  ⌫ ⌫        ⌫ ⌫        ⌫   ⌫ ⌫   ⌫ ⌫      ⌦ ⌦ ⌦  ⌫ ⌫      ⌫  ⌦     ⌦      ⌫     ⌦       ⌦⌦    ⌫ ⌫  ⌦ ⌫  ⌫   ⌦⌫      ⌦  ⌫ ⌫  ⌫   ⌫     ⌫⌦ ⌦   ⌫ ⌫⌫   ⌦⌫    




 ⌦  ⌫ ⌦ ⌫ ⌫     ⌦   ⌦   ⌦  ⌫⌫     ⌦  ⌦ ⌫    ⌫⌦ ⌫   ⌫            ⌫      ⌫ ⌫   ⌦        ⌦     ⌫ ⌫              ⌫         ⌫     ⌫   ⌦   ⌦  ⌫   ⌫           

   


⌦ ⌫  ⌫   ⌫    ⌫   ⌫ ⌫   ⌫     ⌫⌫ ⌦              ⌫   ⌫      ⌫ ⌦ ⌫                  ⌫⌫          ⌦  ⌫   ⌫    ⌫⌫⌫ ⌦  ⌦   ⌦  ⌫  ⌦ ⌫ ⌦   ⌫      ⌫ ⌫ ⌫  ⌫  ⌫  ⌫   ⌫  ⌫⌦    ⌫     




⌫ ⌫  ⌫   ⌦  ⌦ ⌫  ⌦ ⌫ ⌦   ⌫⌦    ⌫       ⌦  ⌫ ⌫   ⌫    ⌫⌫   ⌫   ⌫       ⌦  ⌫ ⌫    ⌫ ⌦      ⌫ ⌫ ⌫  ⌫     ⌫         ⌫⌫ ⌫ ⌫       ⌫  ⌦   ⌫  ⌫   ⌫  ⌫  ⌫    ⌫         ⌦    ⌫⌫     ⌫    ⌫  ⌫   

   


⌦   ⌫   ⌦  ⌫   ⌦       ⌫⌫   ⌫   ⌫ ⌫  ⌫     ⌫ ⌫ ⌦    ⌫ ⌫   ⌫  ⌫   ⌫  ⌫  ⌫⌫ ⌦ ⌫ ⌫        ⌫   ⌫      ⌫ ⌫  ⌫  ⌫    ⌫     ⌫       ⌫     ⌫  ⌫ ⌫   ⌦    ⌫ ⌫  ⌫     ⌦    




  ⌦     ⌫             ⌫   ⌫ ⌫         ⌫    ⌫     ⌫             ⌫  ⌫    ⌫             ⌫        ⌦     ⌦  ⌫    ⌫      ⌦            ⌦        

   


⌫ ⌫  ⌫   ⌫      ⌦  ⌦⌦⌫   ⌫   ⌦  ⌦⌦  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫    ⌫ ⌫  ⌫ ⌦      ⌫                ⌫ ⌫  ⌫  ⌫        ⌫⌦   ⌫    ⌦    ⌫   ⌫⌦  ⌫             ⌦ ⌫          ⌫ ⌫   ⌫   ⌫⌫  




⌫ ⌫ ⌫     ⌦⌫  ⌫             ⌫      ⌫     ⌫  ⌫    ⌦       ⌫     ⌦       ⌫      ⌫       ⌦⌫ ⌫    ⌫     ⌫   ⌫       ⌫    ⌫ ⌫            ⌫   ⌫          ⌫  ⌫⌫       ⌫                 ⌫ ⌫         ⌫        ⌦ ⌫    

   


 ⌦ ⌫  ⌦     ⌫   ⌫   ⌫            ⌫  ⌫    ⌫   ⌫       ⌫  ⌦   ⌫   ⌫  ⌫            ⌫      ⌫  ⌫ ⌦   ⌫ ⌫ ⌫  ⌫     ⌫ ⌫  ⌫  ⌫    ⌫     ⌫     ⌫ ⌦   ⌫  ⌫           ⌫   ⌫   ⌫        ⌫         ⌫  




⌫ ⌫ ⌦⌫       ⌫⌫   ⌦⌦  ⌫      ⌫  ⌦⌦           ⌫   ⌫   ⌫        ⌫         ⌫  ⌫      ⌫   ⌫ ⌫   ⌫       ⌫    ⌫    ⌫   ⌫  ⌫               ⌫ ⌫  ⌫   ⌫   ⌫        ⌫  

   


  ⌫           ⌦      ⌫        ⌫       ⌫  ⌫      ⌦      ⌫  ⌦⌦   

⌫      

  




      


       ⌫

            ⌫ ⌦ ⌫  ⌫        ⌫         ⌫ ⌫    ⌫               ⌫ ⌫  ⌫  ⌫   ⌫        ⌫   ⌫  ⌫      ⌦ ⌫ ⌫      ⌫ ⌦⌫ ⌫       ⌫     ⌫ ⌫   ⌫ ⌫         




 ⌫    ⌫    ⌫  ⌫ ⌦    ⌫ ⌫        ⌫  ⌫    ⌦  ⌫⌫⌫   ⌫    ⌫ ⌫    ⌫     ⌫⌫ ⌫   ⌫⌫    ⌫       ⌦⌫ ⌫  ⌫ ⌫ ⌦⌫ ⌫  ⌫   ⌫  ⌫⌫  ⌫  ⌫   ⌦  ⌫⌦    ⌫  ⌫ ⌫ ⌫   ⌦  ⌫⌦   ⌫ ⌫⌦  ⌫ ⌫⌦ ⌫ ⌫⌦  ⌫ ⌫ ⌦ ⌫  ⌫    ⌦ ⌫              ⌫   ⌦    ⌫     ⌫ 

   


      ⌫ ⌫ ⌦       ⌦    ⌫⌫        ⌫  ⌫ 



  ⌫        ⌦        

  ⌫      

 ⌫         ⌫ ⌫⌦     ⌦    ⌫    ⌦  ⌫   ⌫     




   ⌫  ⌫   ⌦⌦   ⌫   ⌫    ⌫    ⌦⌦     ⌦    ⌫ ⌦⌫ ⌫ ⌫   ⌫    ⌦⌦     ⌦       ⌫   ⌦ ⌫   ⌫    ⌫        ⌫   ⌦ ⌫ ⌫   ⌫           ⌫      ⌫     ⌦ ⌫  ⌫  ⌫      ⌫  ⌫  ⌫         ⌫      ⌫   ⌫      ⌫   ⌫     

   


⌫        ⌫          ⌫⌦ ⌫    ⌦⌦  ⌫     ⌫⌫ ⌫ ⌦   ⌫  ⌦        ⌫    ⌫  ⌫    ⌫                 ⌫   ⌫       ⌫             ⌫ ⌫          ⌫ ⌫    ⌫    ⌫   ⌫ ⌫  ⌦ ⌦ ⌫  ⌫ ⌫   ⌫     ⌫            




   ⌫ ⌫  ⌫ ⌫ ⌫      ⌫    ⌫  ⌦  ⌫ ⌫     ⌫       



   


  

 ⌫   

   ⌫ ⌫ ⌦ ⌫        ⌦⌫  ⌫ ⌫  ⌦  ⌦ 

⌦

 ⌦⌫ ⌫ ⌦  ⌫   ⌫        ⌫   ⌫  ⌦ ⌫    ⌫    ⌫    ⌫       ⌫ ⌫    ⌫            ⌦    ⌫   ⌫   ⌦ ⌫     ⌫    ⌫   ⌦⌦  ⌫   




    ⌫   ⌫   ⌦ ⌫⌫     ⌫ ⌫ ⌫    ⌫ ⌫ ⌫      ⌫⌫ ⌫⌫  ⌫

⌦

   ⌦    ⌫              ⌫ ⌫    ⌦   ⌦           ⌫⌫  ⌫  ⌫    ⌫ ⌫         ⌫    ⌫   ⌫⌫ ⌫      ⌦ ⌫ ⌫        ⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  

⌫

 ⌫   ⌫    ⌦   

   


  ⌫  ⌦   ⌫⌦  ⌫ ⌫  



  ⌦                     ⌦  ⌦ ⌫



     ⌦        ⌫  ⌫  ⌫  ⌦ ⌫ ⌫⌦      ⌫ ⌫  ⌫     ⌫      ⌫ ⌫   ⌫     



      ⌦     ⌫ ⌦ ⌫  ⌫         ⌦⌫  ⌫   ⌫     ⌫ ⌫⌫ 






⌫ ⌫   ⌫  ⌫ ⌫   ⌫  ⌫   ⌫⌫



 ⌫      ⌫   ⌫ ⌫      ⌫   ⌫              ⌦ 



    ⌫  ⌫        ⌫            ⌦⌫ 



⌫ ⌫   ⌫   ⌦  ⌫                  ⌫    ⌫ ⌫        


 

⌫⌫   ⌦ ⌫     ⌦ ⌫      ⌫ ⌦  ⌦ ⌫  ⌦  ⌫   ⌦ ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫      ⌫     ⌫           ⌫⌦ ⌫   ⌫⌦    ⌫ ⌫⌫ ⌫  ⌫ ⌫        ⌫  ⌦  ⌫ ⌫   ⌦ ⌫⌦ 

  

     ⌦  ⌫  ⌫     




⌫     ⌫  ⌫ ⌫                  ⌫ ⌦ ⌫  ⌦ ⌫ ⌫    ⌦   ⌦    ⌦ ⌦  ⌫   ⌫⌦  ⌫  ⌫             ⌫    ⌫         ⌫  ⌫  ⌫      ⌦ ⌫         ⌫     ⌫   ⌫        ⌦    ⌫⌫      ⌦   ⌫  ⌫  ⌫      ⌫ 

   


⌫ ⌫         ⌫⌫ ⌫  ⌫    ⌦    ⌦⌫ ⌫ ⌫  ⌫        ⌫⌫  ⌫ ⌫⌫ ⌫        ⌫      ⌫⌫  ⌦     ⌫       ⌫    ⌫⌦     ⌦  ⌫   ⌫⌫  ⌫    ⌫ ⌦  ⌫  ⌫   ⌦                       ⌫  ⌫              ⌫   ⌫ ⌫      




⌫                    ⌫                       ⌫         ⌫     ⌦⌫           ⌫ ⌦         ⌫  ⌫   ⌦⌫     ⌫  ⌦  ⌫⌫ ⌦⌫       ⌫      ⌫⌫ ⌫    ⌫ ⌫  ⌫       ⌫⌫ ⌦        ⌫ ⌦  

   


 ⌫         ⌫  ⌫⌫              ⌦            ⌫       ⌫                    ⌫   ⌫  ⌫ ⌫         ⌦ ⌫  ⌫     ⌫        ⌫   ⌫  ⌫⌫   ⌫ ⌫     ⌦⌫   ⌫⌫   ⌫ ⌫     ⌫     ⌫         ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌦⌫ 




     ⌫    ⌫      ⌫           ⌫ ⌦ ⌦⌦ ⌫      ⌫ ⌫  ⌦ ⌫             ⌫  ⌫⌦ ⌦          ⌫          ⌫ ⌫    ⌫  ⌫ ⌫       ⌦       ⌫  ⌫            ⌫  ⌦⌦       ⌦       ⌫   ⌫   ⌫    ⌫   ⌦     ⌦      ⌫  ⌫  

   


  ⌫  ⌫ ⌦ ⌫   ⌦  ⌦ ⌫ ⌫   ⌫    ⌫  ⌫ ⌫ ⌦             ⌫  






   


 ⌫

    ⌫    ⌫   ⌫  ⌫⌫ ⌫  ⌫  ⌫  ⌫ ⌫   ⌫⌫ ⌫   ⌫   ⌫⌫  ⌫  ⌫     ⌫  ⌫    ⌫              ⌫ 



       ⌫   ⌫ ⌫   ⌫        ⌫         ⌫ ⌫          ⌫⌫ ⌫  




   ⌫ ⌫    ⌫   ⌫               ⌫        ⌫  ⌫       ⌫    ⌫           ⌫  ⌫  ⌫         ⌫      ⌦⌫           ⌫          ⌫   



  ⌫  ⌫ ⌫   ⌫ ⌫  ⌫⌫      ⌫ ⌫ ⌫        ⌫ ⌫ ⌦ ⌫  ⌦  



   




   ⌫⌦            ⌦⌫          ⌫    ⌫   ⌫  ⌫    ⌫ ⌦      ⌫           ⌫ ⌫  



   ⌫  ⌫   ⌫   ⌫            ⌫  ⌫ ⌫    ⌫    ⌫    ⌫    ⌫⌫ 






    


   

⌫ ⌫  

⌫    ⌫ ⌦ ⌫  ⌫   ⌫    ⌫  ⌦⌦         ⌫   ⌫  ⌫         ⌫  ⌫     ⌦⌫   ⌫  ⌫    ⌫ ⌫ ⌫   ⌦ ⌫  ⌫ ⌫   ⌫⌦⌫    ⌫

 ⌦   ⌫    




  ⌫    ⌫ ⌫    ⌫⌫    


                         

        ⌫        ⌫   ⌫         ⌫     ⌫                   ⌫               


⌫⌦     ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫   ⌫  ⌫  ⌫    ⌫⌫ ⌫    ⌫⌫ ⌫      

   Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.