Page 1

13/14

Schoolgids Wartburg College

Locatie  De Swaef

en rkt! r e l we Het B

ero

coll n e p e

ege


Wartburg College | locatie De Swaef

Welkom op het Wartburg!

De 'Wartburg’: een veilig oord voor toerusting. De naam ‘Wartburg’ is ontleend aan de burcht ten zuidwesten van de Duitse plaats Eisenach. In 1521 vond de reformator Maarten Luther hier, geholpen door keurvorst Frederik de Wijze, een veilige schuilplaats, nadat hij in de rijksban was gedaan. Het verblijf op het kasteel was eenzaam en vol aanvechtingen en Luther wijdde zich hier aan studie en gebed. De Wartburg was voor hem een toerustingsoord waar hij enkele van zijn belangrijkste werken schreef, zoals een vertaling van het Nieuwe Testament. De naam van onze scholengemeenschap drukt verbondenheid uit met de Reformatie. De school biedt opgroeiende jongeren bescherming en veiligheid in een van God vervreemde samenleving. Tegelijkertijd wil ze vormen en toerusten, vanuit het W oord van God. Er zijn vier locaties, die sinds 1997 samen het Wartburg College vormen.

02

Onze kernwaarden Principieel, betrokken en present. Deze drie woorden vertegenwoordigen de kernwaarden van het Wartburg College. Het hele schoolleven willen we doortrokken laten zijn van Bijbelse principes: van de dagelijkse Bijbellezing tot en met de ontwikkeling van eigen lesmethodes voor bepaalde vakken. Betrokken verwijst naar de wezenlijke betrokkenheid op elkaar: de betrokkenheid van de docent op zijn/haar leerling, het oog voor elkaar hebben binnen het docententeam en de scholengemeenschap. Betrokkenheid gaat ook over de leerlingenzorg, over het recht doen aan de capaciteiten van de individuele leerling. We zijn present. Wij zien het als onze taak om onze leerlingen zo toe te rusten dat zij met een christelijke overtuiging in de samenleving hun roeping gaan vervullen als burgers van twee rijken. Daarin past het dat leerlingen met begeleiding vanuit de school activiteiten doen voor en met andere mensen uit onze samenleving.


Wartburg College | locatie De Swaef

Inhoudsopgave

Over het Wartburg College 1 Onze missie en visie

1.1 1.2 1.3

3.1 3.2 3.3 3.4

4.1 4.2 4.3

5.1 5.2 5.3

6.1 6.2

7.1 7.2 7.3 7.4

22

11 Wat maakt locatie De Swaef speciaal?

37

12 Locatiespecifieke regels

38

13 Onze onderwijsresultaten

40

14 Onze lestijden in 2011 - 2012

42

15 Onze lessentabellen

43

16 Bevorderingsnormen binnen het Beroepencollege

44

17 Onze jaaragenda

46

18 Medezeggenschap en overleg

50

19 Bestuurlijke organisatie

51

20 Personeel stafbureau

52

21 Centrale medezeggenschap en onderwijsinspectie

54

22 Personeel locatie De Swaef

55

31

10.1 Het Beroepencollege 10.2 De onderbouw 10.3 De bovenbouw

11.1 Beroepencollege 11.2 MBO-opleiding op het Beroepencollege 11.3 Begeleiding

12.1 12.2 12.3 12.4

Inleiding De leerlingenagenda Taalgebruik Verzuim

24

Leerlingenstatuut voor de hele school De Wartburgregels Schoolveiligheidsplan Verzekeringen en aansprakelijkheid

8 Studiekosten

20

Aandacht voor meetbare en ‘merkbare’ kwaliteit Onderwijsresultaten

7 Regels en afspraken

30

18

Wartburgbrede informatie Informatie van de locaties Medezeggenschap

6 De kwaliteit van ons onderwijs

16

Begeleiding voor alle leerlingen Specifieke zorg voor leerlingen Vertrouwenspersonen

5 Hoe houden wij ouders en verzorgers op de hoogte?

9 Waar vindt u locatie De Swaef? 10 Het onderwijsaanbod van locatie De Swaef

Algemene toelatingscriteria Speciale toelatingscriteria Toelating van leerlingen ‘met een rugzak’ Hoe meldt u uw kind aan?

4 Leerlingbegeleiding: een belangrijk onderdeel van ons onderwijs

12

2.1 Ons onderwijsaanbod: alle schooltypen voortgezet onderwijs 2.2 De onderbouw 2.3 Cluster 4-onderwijs 2.4 Engels op het Wartburg College 2.5 Het vmbo 2.6 De bovenbouw havo, atheneum, gymnasium

3 Wat is van belang bij de aanmelding en plaatsing van leerlingen?

08

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Hoe waken wij over onze identiteit?

2 Het Wartburg College in grote lijnen

Over locatie De Swaef

27

8.1 Boeken 8.2 Schoolkosten 8.3 Reiskosten 8.4 Stichting Materiële Steun 8.5 Tegemoetkoming ouders 03


Wartburg College | locatie De Swaef

4 04


Wartburg College | locatie De Swaef

Woord vooraf

Rotterdam, augustus 2013 Voor u ligt de schoolgids 2013/2014. Het is het vertrouwde spoorboekje voor het nieuwe schooljaar. In dit boekje leggen wij verantwoording af van wie we willen zijn. We hebben als school een hoge roeping. We willen graag bereiken dat onze leerlingen waardevolle burgers worden van onze samenleving. Maar vóór alles gaat het er ons om dat onze jongeren burgers worden van het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Op onze jongeren rust namelijk de dure plicht om burgers te zijn van twee rijken. Werken aan die hoge roeping is alleen mogelijk als de Heere ons wijsheid geeft, als de Heere ons Zijn zegen geeft op het werk van onze handen. Instrumenten zijn in handen van de grote Ambachtsman is het beeld dat Calvijn gebruikt, als hij spreekt over de opvoedingsverantwoordelijkheid. In die weg wil de Heere Zijn wonderen van genade tot stand brengen. Dit werk willen wij doen in het verlengde van uw doopbelofte. Daarom is een hechte band tussen gezin, kerk en school zo nodig. Aan die band willen wij ook steeds werken. Daarom beleggen we twee keer per jaar bijeenkomsten met afgevaardigden van kerken en schoolbesturen. Daarom hebben we allerlei bijeenkomsten, soms meer praktische, soms meer bezinnende, met u als ouders. De data voor deze bijeenkomsten kunt u vinden in onze jaaragenda die in deze gids is opgenomen. Graag leggen wij ook verantwoording af van onze onderwijsresultaten. Ook die vindt u terug in deze schoolgids. Voortdurend zijn die in de school onderwerp van gesprek. Wat niet goed is, moet beter en wat goed is, kan vaak nog wat beter. De school zoekt steeds naar wegen om leerlingen tot excelleren te brengen, ieder op zijn of haar niveau. Als je zo’n jaaragenda doorleest en je realiseert je wat er allemaal voor activiteiten achter schuilgaan, dan mag het ons gezamenlijk gebed wel zijn: Heere, wilt U mee optrekken, dan alleen zal het gaan. Een hartelijke groet,

W. Büdgen voorzitter van het College van Bestuur

05 5


Wartburg College | locatie De Swaef

deze afbeelding vervalt ivm extra pagina algemeen deel

6


Wartburg College | locatie De Swaef

algemeen deel

7


01

Wartburg College | locatie De Swaef

Onze missie en visie

1.1

Wie zijn wij?

Het Wartburg College bestaat uit vier locaties, die gezamenlijk alle schoolsoorten in het voortgezet onderwijs aanbieden. De locaties zijn: • Guido de Brès in Rotterdam- IJsselmonde (circa 1.730 leerlingen) • Marnix in Dordrecht (circa 820 leerlingen) • Revius in Rotterdam-Prins Alexander (circa 845 leerlingen) • De Swaef in Rotterdam-Zuid (circa 645 leerlingen) Het Wartburg College staat onder leiding van het College van Bestuur, bestaande uit twee leden. Daaronder staat een Managementteam dat wordt gevormd door de leden van het College van Bestuur, de directeuren van de vier locaties, de beleidsmedewerker onderwijs & algemene zaken en op afroep de afdelingsleiders. Het toezicht op de school wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht bestaande uit personen die lid zijn van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de Protestantse Kerk in Nederland (hervormde gemeenten die gebonden zijn aan het gereformeerde belijden), de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland of de Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). De school belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond. De ongeveer 440 personeelsleden hebben verklaard in te stemmen met deze grondslag. Van de ouders van onze leerlingen verwachten wij hetzelfde.

1.2

Waar staan wij voor?

Onze missie Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag zien wij als een Goddelijke opdracht. Net als andere scholen vormen wij jonge mensen en bereiden ze voor op de maatschappij. Maar voor ons geldt boven dit alles de Bijbelse norm ‘te leven en te werken tot Gods eer’. Dit ziet u terug in onze missie: Het Wartburg College werkt op betrokken wijze aan de doelen die de overheid stelt voor de verschillende onderwijsprogramma’s. We willen bereiken dat onze leerlingen waardevolle burgers worden van onze samenleving. Toch is dit niet de

8

diepste reden van ons bestaan. Die is gelegen in de ruime aandacht die we geven aan de vorming en toerusting van onze leerlingen vanuit de Bijbel en de Belijdenisgeschriften. Het gaat er ons vóór alles om dat jongeren ook burgers worden van het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Op christenjongeren rust de dure plicht om burgers van twee rijken te zijn, met als inhoud: “Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.” (Markus 12: 30-31) De reformatorische identiteit in relatie tot het onderwijs Vanuit onze missie verwoorden wij hoe wij als school, in deze tijd, invulling willen geven aan de reformatorische identiteit. Onze identiteit is gefundeerd op de Bijbel, het Woord van God, dat voor ons op alle terreinen van het leven gezaghebbend is. De Bijbel maakt ons de weg der zaligheid in de Heere Jezus Christus bekend. Vervolgens zijn er de drie Belijdenisgeschriften van de kerk, die op de Bijbel gegrond zijn: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Deze kerkelijk geaccordeerde geschriften geven ons richtinggevende uitspraken over allerlei facetten van de christelijke leer en het leven. Heel wezenlijk voor ons is dat de Bijbel naar ons toekomt in de prediking van het Evangelie, elke zondag in de christelijke gemeente. De prediking is het middel bij uitstek waardoor de Heere zondaren tot bekering wil brengen. Door het gepredikte Woord waarschuwt en bestraft, roept en nodigt de Heere, onderwijst en vertroost Hij. Dordtse Leerregels (I, 3) “Opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot Wie Hij wil en wanneer Hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en geloof in Christus, de Gekruisigde.” Het Wartburg College hecht veel waarde aan het verleden. Er zijn nauwe banden met bijvoorbeeld de perioden van de Reformatie en de Nadere Reformatie.


Wartburg College | locatie De Swaef

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen het verleden kennen. Tegelijkertijd is ons onderwijs sterk gericht op de toekomst: op het leven van morgen, op het leven voor Gods aangezicht en op onze eeuwigheidbestemming. Leerlingen worden voorbereid op een leven in de huidige maatschappij. Ze leren bij ons om te gaan met de eigenheden van deze tijd, en goed en kwaad scherp van elkaar te onderscheiden. Onze identiteit komt op meerdere manieren tot uitdrukking. In het pedagogisch klimaat staan begrippen centraal als richtingbesef, gezag, liefde, verantwoordelijkheid en persoonlijkheid. Als opvoeders en leerlingen belijden we dat we allen moeten leven uit genade. Er is daarom binnen onze school plaats voor het maken van fouten en voor vergeving. Verder krijgt onze identiteit inhoud door de momenten van gezamenlijk bidden, Bijbellezen en zingen tijdens elke schooldag en op bijzondere momenten in het schooljaar. Aan het begin van het jaar en op de christelijke feestdagen beleggen wij bijeenkomsten rond het Woord. Vrijwel alle leerlingen krijgen twee uur per week godsdienstonderwijs. Onze identiteit komt ook tot uitdrukking in de leerstof en de leefregels. Met de leefregels proberen wij de gevolgen van de zonde in de omgang tussen de mensen te temperen en de dagelijkse relevantie en heilzame uitwerking van de Tien Geboden na te leven. Het is onze roeping dit te praktiseren vanuit de grondhouding zoals Jezus die heeft gegeven in Zijn samenvatting: “Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.” De volwassenen in de school leven zelf volgens deze regels en houden ze voor aan de zich ontwikkelende jongeren. In het personeelsbeleid en de wijze van leidinggeven staan begrippen als verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid centraal. De mens is als verantwoordelijk wezen geschapen en God geeft hem de taak zijn talenten in te zetten tot eer van God en tot heil van de naaste. Zelfverloochening, respect en eerbiediging van verhoudingen geven inhoud aan deze verantwoordelijkheid. Bij rechtvaardigheid gaat het erom dat het werk naar de maatstaf van Gods geboden gedaan wordt. Ten diepste houdt gerechtigheid in dat de zondige mens vernieuwd

wordt naar het beeld van God en zo tot zijn recht komt. Zo is er in onze school plaats voor personeelsleden met verschillende talenten. Hoewel identiteit ten diepste een zaak van het hart is, stimuleert de school krachtig het gemeenschappelijk beleven ervan. Wat leren en onderwijzen wij? Jongeren leren op een natuurlijke wijze. Zij krijgen op het Wartburg College de maximale ruimte om te leren ‘door vallen en opstaan’ in een veilige omgeving. Wij bieden ze: • identificatiefiguren aan wie als vanzelf betekenis kan worden ontleend; • een warme, betrokken en stimulerende sociale context; • een uitdagende omgeving om zelf en met anderen te oefenen. Hoe relevanter de lesstof voor leerlingen is, hoe gemotiveerder zij leren. Wij beperken ons niet tot het verwerven van kennis over bepaalde vakken, of het oefenen van bepaalde vaardigheden voor die vakken. Onze leerlingen maken zich een complex van cognitieve en sociale aspecten eigen waarmee zij uitstekend moeten kunnen functioneren in de maatschappij. De weging van de aanleg van hoofd, hart en handen is bepalend voor de te volgen leerweg.

1.3

Hoe waken wij over onze identiteit?

Wie kunnen zich aanmelden? Als we spreken over de identiteit van de school, dan spreken we ook over het aanmeldings- en toelatingsbeleid. Wij zijn er allereerst voor de kinderen die behoren tot de in de Raad van Toezicht vertegenwoordigde kerken. Dit is voor ons een principekwestie. Kinderen die deel uitmaken van een gezin dat behoort tot een gemeente van één van deze in de Raad van Toezicht vertegenwoordigde kerken worden in beginsel toegelaten tot het Wartburg College. Dit betekent helaas niet dat we alleen kinderen krijgen die van harte betrokken zijn op de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis, of alleen te maken hebben met ouders met dezelfde betrokkenheid. Maar dit is nu juist de gezamenlijke verantwoordelijkheid van kerk en school. Waar de christelijke gemeente haar zorg over zulke gezinnen blijft uitstrekken op hoop van zegen, kunnen en mogen wij als school niet achterblijven.

9


Wartburg College | locatie De Swaef

Een tweede belangrijk uitgangspunt bij het aanmeldings- en toelatingsbeleid is de continuïteitsgedachte. Komt een leerling uit het reformatorisch basisonderwijs of van een protestants-christelijke school met een reformatorische grondslag, dan laten wij die in principe toe. Dat gebeurt ook als het gezin niet behoort tot één van de in de Raad van Toezicht vertegenwoordigde kerken. Er vindt dan wel een identiteitsgesprek plaats. Tot slot geven wij beperkt ruimte aan kinderen van buiten de in de Raad van Toezicht vertegenwoordigde kerken die geen reformatorisch basisonderwijs hebben gevolgd. Het gaat vooral om kinderen uit de zogenoemde vrije groepen. Over toelating van deze kinderen beslist het College van Bestuur na een uitgebreid identiteitsgesprek. In het gesprek komen zaken aan de orde als het Schriftgezag, de zondagsheiliging, de motivatie van de schoolkeuze en de bereidheid tot aanpassing aan de schoolregels.

Wat verwachten wij van onze leerlingen en hun ouders? In de aanmeldingsformulieren vragen wij de ouders niet alleen om de grondslag en de doelstelling van de school te ondertekenen, maar ook om in te stemmen met de identiteitsbrief van het College van Bestuur die ze bij het aanmeldingsformulier krijgen. De brief, waaruit hieronder geciteerd wordt, geeft aan wat wij van onze leerlingen en hun ouders verwachten met betrekking tot de identiteit. Wij verwachten van de ouders medewerking bij het handhaven van de in de brief genoemde afspraken, óók als hun persoonlijke opvattingen op bepaalde punten niet geheel overeenkomen met de regels van de school. Alleen zo kunnen wij vorm geven aan een leefgemeenschap waarin het aanvaarden van en het rekening houden met elkaar binnen de aangegeven normen nadrukkelijk hun plaats hebben. Gezagsverhoudingen In toenemende mate dreigt in onze gezindte een levenshouding te groeien die de gezagsverhoudingen binnen onze school kan aantasten. Wanneer het over de reformatorische identiteit gaat, is een Bijbels zicht op de van God gegeven gezagsverhoudingen tussen ouders en kinderen, en tussen docenten en leerlingen dringend nodig. Wij zijn ons ervan bewust dat onze leerlingen in een ingrijpende ontwikkelingsfase van hun leven verkeren. Daarbij is begrip en soms een individuele benadering nodig en goed. Gaat het om de wederkerige verhouding ouderen en jongeren, dan willen we ons stellen onder Efeze 6: 1-4: “Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in de Heere; want dat is recht. Eert uw vader en uw moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.”

10


Wartburg College | locatie De Swaef

Onze schoolleiding en onze docenten zien erop toe dat het gezag gehandhaafd blijft. Als College van Bestuur staan we daar volledig achter. Daarom verwachten wij van u om mét ons te staan voor het handhaven van orde, gezag en een Bijbels leefklimaat op school. Levensstijl Wij merken op dat bij nogal wat leerlingen (en soms ook bij hun ouders) een mindere betrokkenheid bij de Bijbelse boodschap en als gevolg daarvan bij het kerkelijke leven. Wij zien uiteraard aan wat voor ogen is. De Heere kent ons hart. Maar waar het bezoeken van de eredienst en de catechisatie minder wordt, is dat een reden tot zorg. Nadrukkelijk verwachten wij van onze gezinnen dat zij hierin trouw zijn. Zorgen zijn er ook over de toenemende invloed van de media in gezinnen. Als school hebben wij natuurlijk ook te maken met deze zaken. Een kritische bejegening is op z’n plaats. In de schoolregels, uitgeschreven in onder andere het Leerlingenstatuut, wordt aandacht besteed aan een ander aspect van de levensstijl: de uiterlijke presentatie van onze jongens en meisjes. Ook in hoofdstuk 7.2 van deze schoolgids gaan we daar nog op in. Reformatorische identiteit: een gezamenlijke verantwoordelijkheid Het bovenstaande moet geen misverstanden oproepen: de reformatorische identiteit is niet uitsluitend een zaak van uiterlijkheden. De identiteit komt van binnenuit, vanuit het hart, vanuit het inhoudelijk Bijbels bezig zijn. Deze houding heeft zijn uitstraling naar buiten, naar levensstijl en gedrag. Daarom willen wij ook in alle vrijmoedigheid aandacht vragen voor de uiterlijke kenmerken die horen bij het leefklimaat van onze reformatorische school. Het is de hartelijke wens dat op onze school werkelijk iets zichtbaar wordt van een christelijke gemeenschap, waarin de Heere gevreesd wordt, waarin respect, integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel ervaren worden, en waarin we geduld hebben met elkaars zwakheden. De Heere Jezus Zelf geeft hierin zulk indrukwekkend onderwijs: “Leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart.”

Wij hopen en verwachten dat de ouders samen met het College van Bestuur, de schoolleiding, de docenten en de onderwijsondersteunende medewerkers waakzaam willen zijn, opdat we gezamenlijk met Gods hulp de wacht mogen houden bij het reformatorische karakter van onze school.

11


02

Wartburg College | locatie De Swaef

2. Het Wartburg College in grote lijnen

2.1

Ons onderwijsaanbod: alle schooltypen voortgezet onderwijs

Het Wartburg College biedt alle schoolsoorten in het voortgezet onderwijs aan, verspreid over vier locaties. Uitgangspunt bij de verdeling van de onderwijstypen over de gebouwen is dat leerlingen zo lang mogelijk op de dichtstbijzijnde locatie onderwijs kunnen volgen: twee tot drie jaar na het verlaten van de basisschool. Daarom hebben de meeste locaties een brede onderbouw. Voor de overstap naar de bovenbouw moeten leerlingen soms van locatie wisselen. We zorgen ervoor dat de doorstroom van deze leerlingen optimaal verloopt. De brede scholengemeenschap biedt mogelijkheden om onderwijskundige ontwikkelingen gestalte te geven. Gezamenlijk werken de locaties aan een uitgekiend netwerk van leerwegen, zodat jongeren zo veel mogelijk onderwijs krijgen dat bij hen past. Het aanbod ziet er als volgt uit: Onderbouw • Guido de Brès in Rotterdam-IJsselmonde: mavo (leerwegondersteunend onderwijs, theoretische leerweg), havo, atheneum, atheneum-TTO, gymnasium-TTO, cluster 4-onderwijs • Marnix in Dordrecht: praktijkonderwijs, vmbo (leerwegondersteunend onderwijs, alle leerwegen), havo, atheneum en gymnasium • Revius in Rotterdam-Prins Alexander: vmbo (leerwegondersteunend onderwijs, alle leerwegen), havo, atheneum en gymnasium • De Swaef in Rotterdam-Zuid: vmbo (leer wegondersteunend onderwijs, basisberoeps gerichte, kaderberoepsgerichte en gemeng- de leerweg) Bovenbouw • Guido de Brès in Rotterdam-IJsselmonde: vmbo (leerwegondersteunend onderwijs, gemengde en theoretische leerweg), havo, atheneum en gymnasium • Marnix in Dordrecht: praktijkonderwijs, vmbo (leerwegondersteunend onderwijs, gemeng de en theoretische leerweg) • Revius in Rotterdam-Prins Alexander: vmbo (leerwegondersteunend onderwijs, gemeng de en theoretische leerweg), havo en atheneum, gymnasiumdiploma is mogelijk • De Swaef in Rotterdam-Zuid: ondersteunend onderwijs, basisberoepsgerichte, kader- beroepsgerichte en gemengde leerweg) 12

Deze indeling betekent dat vmbo-leerlingen van Marnix en Revius met een advies voor basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen na het tweede leerjaar doorstromen naar de bovenbouw van De Swaef. Havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen van Marnix stromen na het derde leerjaar door naar de bovenbouw van Guido de Brès. Voor het Praktijkonderwijs gaan leerlingen naar Marnix. De cluster 4-groepen zijn onderdeel van locatie Guido de Brès. In het schema ziet het onderwijsaanbod er als volgt uit:

Locatie Guido de Brès 6 5 4 3 2 1 0 cluster 4

MAVO (+lwoo)

HAVO

ATH.

GYMN.

HAVO

ATH.

GYMN.

Locatie Revius 6 5 4 3

locatie De Swaef

2 1 0 VMBO bk (+lwoo)

VMBO gt (+lwoo)


Wartburg College | locatie De Swaef

2.2

De onderbouw

Scholen hebben de ruimte en de vrijheid om de leergebieden van de onderbouw zelf in te richten, zolang de kerndoelen maar worden gehaald. Er zijn scholen waar geen vakken meer zijn, wel thema’s of projecten. Het Wartburg College heeft gekozen voor een aanbod op basis van de gewone vakken. De afzonderlijke locaties hebben de ruimte om vakken samen te voegen. Daarbij zijn drie richtlijnen van de overheid van belang: samenhang tussen de leerstof, doorlopende leerlijnen en actieve betrokkenheid van de leerlingen bij het leerproces. De school geeft aandacht aan de oriëntatie op studie en beroep.

2.3

Locatie Marnix 6 5 4

locatie Guido de Brès

3

locatie De Swaef

1 0 VMBO VMBO bk gt (+lwoo) (+lwoo)

Leerlingen met een indicatie voor cluster 4 kunnen al vanaf klas 1 instromen in speciale groepen, die zijn opgezet om hen een passende onderwijsomgeving aan te bieden. De groepen zijn bedoeld voor jongeren, die niet in staat zijn om te integreren in een gewone groep van het voortgezet onderwijs. Zie voor toelating ook paragraaf 3.3. Naast het normale lesprogramma dat past bij het schooltype (vmbo, havo, vwo) wordt ook het vak Burgerschap & Omgangskunde aangeboden bij cluster 4.

2.4 Engels op het Wartburg College

2

PrO

Cluster 4-onderwijs

HAVO

ATH.

GYMN.

HAVO

ATH.

GYMN.

Locatie De Swaef 6 5 4 3 2

Engels staat bij het Wartburg College hoog aangeschreven. De school versterkt het Engels van de leerlingen op meerdere manieren. Tweetalig Onderwijs (TTO) is een aparte stream binnen het vwo en wordt aangeboden op locatie Guido de Brès. De helft van de lesuren in een TTO-klas wordt in het Engels gegeven. In de onderbouw wordt op locaties Guido de Brès, Marnix en Revius ook een extra impuls gegeven aan het vak Engels. We noemen dit Versterkend Talen onderwijs (VéTO). Hier worden twee tot zes vakken in het Engels gegeven. Op locatie De Swaef doen we dit onder andere door leerlingen eens in de drie weken in contact te brengen met een ‘native speaker’. Tijdens dit moment wordt er alleen maar Engels gesproken aan de hand van een thema.

1 0 VMBO VMBO VMBO b bk gt (+lwoo) (+lwoo) (+lwoo)

13


Wartburg College | locatie De Swaef

2.5

Het vmbo

Kenmerken van het vmbo zijn: aandacht voor brede ontwikkeling en vorming, nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de leerling, aandacht voor het aanleren van vaardigheden, goede inhoudelijke aansluiting van onder- en bovenbouw en een betere aansluiting op het vervolgonderwijs. Het vmbo kent vier leerwegen: • de basisberoepsgerichte leerweg (nadruk op praktijkvakken, bereidt voor op mbo-niveau 1 of 2); • de kaderberoepsgerichte leerweg (combina tie van theorie en praktijkvakken, bereidt voor op mbo-niveau 2, 3 of 4); • de gemengde leerweg (nadruk op theorie, maar wel gericht op bepaalde beroepsoplei dingen, bereidt voor op mbo-niveau 3 of 4, op locatie De Swaef is er een gemengde leer weg met meer aandacht voor praktijkvakken); • de theoretische leerweg/mavo (nadruk op theorie, richt zich nog niet op bepaalde beroepsopleidingen, bereidt voor op mbo niveau 4 of havo 4). Op locatie De Swaef hebben de basis- en kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg een eigen gezicht door de ontwikkeling van het Beroepencollege. Al vanaf klas 1 komen leerlingen met de beroepspraktijk in aanraking. Daarom spreken we daar over een Beroepencollege. Op locatie Guido de Brès wordt vanaf leerjaar 1 alleen nog de theoretische leerweg aangeboden, waarbij de focus ligt op de (cognitief) “sterkere” vmbo-leerling. Om die reden is er gekozen voor de aanduiding mavo. Aan het eind van het tweede leerjaar maken leerlingen binnen elke leerweg een keuze voor een van de drie volgende sectoren: Techniek, Economie of Zorg & Welzijn. In het derde en vierde leerjaar (de bovenbouw) krijgen zij dan algemeen vormende vakken, vakken die afhankelijk zijn van de gekozen sector én beroepsgerichte, praktische vakken. Binnen het Beroepencollege op De Swaef kunnen leerlingen al aan het einde van leerjaar 1 een keuze maken. Het afsluitende examen bestaat uit een schooldeel en een centraal gedeelte dat door de overheid is voorgeschreven. Het schoolexamen begint al in het derde leerjaar: de resultaten uit dit jaar tellen dus mee voor het eindexamen.

14

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) Lwoo is voor leerlingen die naar onze verwachting extra begeleiding nodig hebben om het vmbo af te sluiten met een diploma. Deze leerlingen moeten hiervoor officieel een indicatie hebben. Het lwoo heeft kleinere groepen en aangepaste lesmethodes. Op elke locatie kunnen leerlingen met lwoo instromen. Praktijkonderwijs Deze vorm van onderwijs, aangeboden op locatie Marnix, is voor leerlingen die ook met extra ondersteuning geen vmbo-diploma kunnen halen. Ze worden voorbereid op directe instroom op de arbeidsmarkt. Daarom is er veel aandacht voor sociale vaardigheden, voor het verkrijgen van een goede werkhouding en met name in de bovenbouw wordt tijd ingeruimd voor uitgebreide stages. Via het praktijkonderwijs kan een aantal leerlingen wel een diploma niveau 1 (van het mbo) behalen. Daardoor krijgen zij ook de mogelijkheid om door te stromen naar niveau 2 van het mbo.


Wartburg College | locatie De Swaef

2.6

De bovenbouw havo, atheneum en gymnasium

In de Tweede Fase is er natuurlijk ook veel aandacht voor brede, algemene vorming, voor de verschillen tussen leerlingen en voor zelfstandig leren en werken. Leerlingen in havo-3, atheneum- 3 en gymnasium-3 kiezen in de loop van het jaar uit vier profielen: • cultuur en maatschappij (C&M) • economie en maatschappij (E&M) • natuur en gezondheid (N&G) • natuur en techniek (N&T) Het bovenbouwprogramma bestaat uit een algemeen deel, een profieldeel en een vrij deel. Als aanvulling heeft de school enkele modules apologetiek ingevoerd die de leerlingen moeten voorbereiden op het leven in de maatschappij. Als onderdelen van de studielast gelden ook de stageweek en de werkweek. Alle bovenbouwjaren zijn examenjaren. Vanaf het vierde leerjaar tellen de cijfers mee voor het schoolexamen. In de Tweede Fase worden ook andere toetsvormen gebruikt, zoals praktische opdrachten of handelingsdelen.

15


03

Wartburg College | locatie De Swaef

3. Wat is van belang bij de aanmelding en plaatsing van leerlingen?

3.1

Algemene toelatingscriteria

Bij de aanmelding en plaatsing van leerlingen zijn drie zaken van belang: • Het advies van de basisschool, mede geba- seerd op de toetsresultaten. Een toelatings commissie van het Wartburg College weegt het advies van de basisschool en beslist over toelating van een leerling. • De regioafspraken die gemaakt zijn tussen de locaties van het Wartburg College. Elke locatie bedient een bepaalde regio. Enkele uitzonderingen hierop vindt u in paragraaf 3.2. Wilt u uw kind aanmelden bij een locatie buiten uw regio, dan dient een gemotiveerd verzoek te worden ingediend bij het College van Bestuur. Deze beslist uiteindelijk over de plaatsing. • Het kerkgenootschap waartoe een kind behoort. Behoort u niet tot een van de binnen de Raad van Toezicht vertegenwoor- digde kerken maar wilt u uw kind wel op onze school plaatsen? Dan wordt u uitgeno digd voor een identiteitsgesprek. Zie hier voor ook hoofdstuk 1.3.

3.2

Speciale toelatingscriteria

Voor een aantal onderwijsvormen gelden speciale toelatingseisen. Praktijkonderwijs Voor het praktijkonderwijs gelden de regioafspraken van het Wartburg College niet. Kinderen komen voor dit type onderwijs in aanmerking als ze een (nauw omschreven) leerachterstand hebben, gecombineerd met een IQ-score tussen 55 en 80. Ook leerlingen van ZML-scholen die bij een herindicatie worden doorverwezen naar het voortgezet onderwijs kunnen worden geplaatst. Leerwegondersteunend onderwijs In aanmerking komen leerlingen die voldoen aan één van de volgende criteria: • overstap vanuit een afgeronde groep 7 en tenminste 8 jaar basisonderwijs gevolgd; • afkomstig uit groep 8 en een extra steuntje in de rug nodig; • afkomstig uit het speciaal onderwijs (basis- of voortgezet). Voor deze twee vormen van onderwijs is de brochure ‘In het VO, maar dan in LWOO of PrO’ te verkrijgen bij de administratie van locatie De Swaef en locatie Marnix.

16

Beroepencollege Ouders die van mening zijn dat hun kind een echte doener is en daarom graag meteen in de praktijk aan de slag wil, kunnen zich rechtstreeks melden bij locatie De Swaef. Voor de toelating zijn geen nadere criteria gesteld. Ook voor de gemengde leerweg op De Swaef (G-PLUS) kunnen leerlingen uit het hele voedingsgebied rechtstreeks worden aangemeld. Voor deze leerweg gelden wel bepaalde criteria. Deze zijn te vinden op www.wartburg.nl > Wartburg College > Aanmelden. Tweetalig Onderwijs (TTO) Leerlingen met een vwo-advies kunnen bij hun aanmelding aangeven dat zij in aanmerking willen komen voor plaatsing in een TTO-groep. TTO wordt alleen aangeboden op locatie Guido de Brès, de regioafspraken gelden daarom niet bij TTO. Een speciale toelatingscommissie beoordeelt de aanmeldingen. De criteria zijn: • Citoscore van 546 of hoger • Een positief advies vanuit de basisschool • Een sterke motivatie van ouders en leerling Cluster 4-onderwijs Zie daarvoor de toelichting in paragraaf 3.3 die gaat over leerlingen ‘met een rugzak’. Havo-4 Leerlingen die na het behalen van het vmbo-t diploma door willen stromen naar havo 4, willen we een eerlijke en realistische kans geven. De leerling en de school zijn er niet mee gediend wanneer leerlingen voor het havo kiezen, omdat ze nog niet weten wat ze verder willen gaan doen. De stap naar het havo vraagt om voldoende niveau en om motivatie om via deze weg alsnog naar het HBO te gaan. Er wordt gekeken naar de behaalde resultaten waarbij het cijfer 6,8 of hoger gewenst is voor de vakken die de leerling ook binnen het havo wil gaan volgen. Aan het vmbo-docententeam wordt gevraagd een advies te geven met het oog op de motivatie en inzet. De uiteindelijke beslissing over de plaatsing op het havo wordt genomen door een toelatingscommissie. Op de website van de school is de uitgewerkte procedure voor de overgang van vmbo-t naar havo te vinden, www.wartburg.nl > Wartburg College > Aanmelden. Toelating tot vwo vanuit havo-5 Een leerling met een havodiploma kan onder bepaalde voorwaarden toegelaten worden tot vwo-5 of vwo-6. Deze voorwaarden zijn te


Wartburg College | locatie De Swaef

vinden op de website van de school: www.wartburg.nl > Wartburg College > Aanmelden.

3.3 Toelating van leerlingen ‘met een rugzak’ Leerlingen met een beperking of onderwijsbelemmering kunnen met behulp van de regeling Leerlinggebonden Financiering zo veel mogelijk het reguliere onderwijsprogramma volgen. Voor het verkrijgen van een budget uit deze regeling, ‘het rugzakje’, is een uitgebreide procedure ontworpen. Ouders moeten die procedure zelf doorlopen en zich daarvoor melden bij een Regionaal Expertise Centrum (REC). De school wil zich inzetten voor kinderen met een beperking. Ouders kunnen contact opnemen met de locatie waar zij hun kind geplaatst willen hebben. De school beoordeelt eerst of aan de gebruikelijke toelatingscriteria is voldaan (identiteit en toelating tot een schoolsoort) en vervolgens of er voldoende deskundigheid en zorg in huis is voor een verantwoorde plaatsing. Na een positieve beslissing wordt in overleg met alle betrokkenen een handelingsplan opgesteld. Een negatieve beslissing zal de school schriftelijk motiveren en aan de ouders bekend maken. Leerlingen ‘met een rugzakje’ krijgen tijdens hun schoolloopbaan begeleiding van in- én externe hulpverleners. Voor rugzakleerlingen die gebaat zijn bij kleinschaligheid (maximaal elf leerlingen per groep) en overzichtelijkheid (vaste docenten, één werkruimte) is er een aparte voorziening. Voor de realisering van deze voorziening werkt de school samen met diverse gespecialiseerde instanties. Bij leerlingen die toegelaten worden, moet allereerst een diagnose gesteld zijn, die aanleiding geeft voor cluster 4-onderwijs. Ook moet er een cluster 4-indicatie zijn.

3.4

Hoe meldt u uw kind aan?

Meestal verzorgen de basisscholen de aanmelding van uw kind. Als dat niet zo is, kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen bij de administratie van de locatie waar u uw kind graag geplaatst wil zien. U vindt de adressen op de achterzijde van deze gids.

17


04

Wartburg College | locatie De Swaef

4. Leerlingbegeleiding: een belangrijk onderdeel van ons onderwijs

4.1

Begeleiding voor alle leerlingen

Mentor en teamondersteuner of -coördinator Leerlingbegeleiding is een belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod, dat continu onze aandacht heeft. De spil in de begeleiding is de mentor die elke klas jaarlijks krijgt toegewezen. Dit is een vakdocent die naast de gewone onderwijstaken speciale taken heeft voor zijn mentorklas. Hij is op de hoogte van de individuele omstandigheden van elke leerling, verzorgt de administratie van cijfers en rapporten, is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen over schoolresultaten en/of in geval van problemen, adviseert over te volgen leerwegen, is verantwoordelijk voor een goed verloop van de klassenavonden en stimuleert de groep om goed te presteren. Eén uur in de week is ingeruimd als ‘mentoruur’: leerlingbegeleiding in klassenverband. De teamondersteuner of -coördinator speelt een centrale rol in de afhandeling van allerlei leerlingenzaken als verlofaanvragen en absentenregistratie. Docententeam en adjunct-directeur Om de informatievoorziening tussen de mentor en de andere docenten snel en makkelijk te laten verlopen, werkt het Wartburg College met docententeams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het onderwijs én voor de zorg die we leerlingen bieden. Ze bestaan uit ongeveer vijftien docenten. De adjunct-directeur geeft leiding aan een docententeam. Hij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een team. Huiswerkbegeleiding Huiswerk maken hoort bij het voortgezet onderwijs, voor sommige leerlingen is het echter een moeizame bezigheid. Aan het begin van elk schooljaar worden de huiswerkregels in iedere klas besproken. Deze regels kunt u vinden op het ouderweb. Op locatie Revius is er in het vmbo sprake van een huiswerkvrije brugklas. Steun- of bijlessen Op alle locaties bestaat voor een aantal vakken de mogelijkheid een extra lesuur te volgen. In deze wekelijkse steunles is een docent aanwezig die leerlingen met problemen bij zijn vak helpt. Inlichtingen hierover kunt u verkrijgen bij de mentor van uw kind.

18

Begeleiding bij het kiezen van een leerweg, profiel, studie of beroep Bij het kiezen van een sector en leerweg (bij De Swaef in het eerste en bij de overige locaties in het tweede leerjaar van het vmbo) en van een profiel (in het derde leerjaar van het havo en atheneum) werken mentor en vakdocenten samen om de leerling te helpen. Bij dit keuzeproces – én bij de keuze voor een vervolgopleiding of een beroep – is ook de schooldecaan nauw betrokken. De decaan verzorgt keuzebegeleidingslessen, organiseert voorlichtingsavonden, voert persoonlijke gesprekken met leerlingen en kan een school- of beroepskeuzetest afnemen. Opvang nieuwe leerlingen Nieuwe brugklasleerlingen maken al in juni voorafgaand aan hun eerste schooljaar op het Wartburg College een middag kennis met hun klas en de mentor. En aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt hen een introductieprogramma aangeboden. SISA Wij zijn aangesloten bij SISA. SISA staat voor Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak. Dit is een signaleringsinstrument voor hulpverleningsinstellingen en scholen die te maken hebben met complexe en intensieve zorgvragen van jongeren. Het signaleringsinstrument zorgt ervoor dat hulpverleningsinstellingen en scholen niet langs elkaar heen werken en er altijd een eindverantwoordelijke instelling is, die zorg draagt voor een effectief traject voor de betreffende jongeren. Ook het Wartburg College zal leerlingen die voldoen aan de criteria voor signalering aanmelden via SISA. Dit geldt voorlopig alleen voor de locaties in Rotterdam. Meer informatie kunt u vinden op www.sisa.rotterdam.nl.


Wartburg College | locatie De Swaef

4.2

Specifieke zorg voor leerlingen

Als ouders of verzorgers samen met de mentor tot de conclusie komen dat een leerling meer zorg nodig heeft dan de docenten kunnen bieden, dan kan het zorgadviesteam (ZAT) worden ingeschakeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij leerlingen met ernstige leer- of gedragsproblemen, dyslexie, faalangst, een gebrek aan sociale vaardigheden of hoogbegaafdheid. Ook leerlingen met een ‘rugzakje’ (gebruik makend van de regeling Leerlinggebonden Financiering) worden begeleid door het zorgadviesteam. Elke locatie beschikt over zo’n team, waarin onder andere een orthopedagoog en een schoolmaatschappelijk werker zitting hebben. De school heeft in het specifieke zorgaanbod de volgende mogelijkheden: • SOVA-training (alleen brugklas) • Dyslexie, screening (brugklas) en begeleiding • Faalangstbegeleiding • Schoolmaatschappelijk werk • Orthopedagogische begeleiding • Huiswerkbegeleiding (via adjunct-directeur) • Structuurbegeleiding (voor LGF-leerlingen) Reboundgroep Onze school heeft ook een reboundvoorziening. Deze groep valt onder verantwoordelijkheid van locatie Guido de Brès. De reboundgroep is gehuisvest in hetzelfde gebouw als de cluster 4-afdeling in Rotterdam-Zuid. De voorziening is bedoeld voor leerlingen die tijdelijk niet meer meekunnen in het reguliere onderwijsproces. De periode op de rebound is bedoeld om leerlingen een beter inzicht in zijn of haar eigen gedrag te geven, zodat het weer mogelijk wordt om het reguliere onderwijs te volgen. Als dit niet mogelijk blijkt, worden de leerlingen voorbereid op een andere vorm van onderwijs en/of hulpverlening. Een toelatingscommissie beslist in nauw overleg met de ouders en het zorgadviesteam van de locatie van herkomst over plaatsing in de reboundgroep. Cluster 4 Zie de paragrafen 2.3 en 3.3.

4.3

Contactpersonen en externe vertrouwens- personen

Op klachtgebied is op het Wartburg College een aantal contactpersonen in functie. Per locatie betreft dit een man en een vrouw. Zij hebben met name een doorverwijzende rol naar de externe vertrouwenspersoon of de leidinggevende of de direct betrokkenen. Daarnaast blijven zij als sociaal vangnet fungeren. De contactpersonen van de locaties zijn: • Guido de Brès: drs. J. Baars en mw. L.E.A.M. Verkade-Boerema • Marnix: J.C. Kraaijeveld en mw. L. van der Vlies-Van der Mast • Revius: mw. J.D. van Gelder en G.H.G. Wassink • De Swaef: mw. K. Broer-Eshuis en C.L. de Korte Hun telefoonnummers zijn te vinden in het laatste hoofdstuk van deze gids onder ‘In- en Externe begeleiding’. De externe vertrouwenspersoon is mw. E. Vromans. Zij is bereikbaar via het algemene nummer van Arbo Unie: (0181) 24 48 00. Klachtenprocedure Als bemiddeling van een contactpersoon en externe vertrouwenspersoon niet helpt, kan een klacht worden ingediend bij een regionale kamer van de klachtencommissie voor het reformatorisch onderwijs. Er zijn vijf kamers, het Wartburg College is aangesloten bij de regionale kamer Barendrecht. Daarin hebben zitting: • A. Noordergraaf te Soesterberg • mevr. drs. H. Spaan-Nijland te Sliedrecht • mr. J.W. Weijers te Capelle a/d IJssel De ambtelijk secretaris voor de klachtenprocedure is mr. A. van der Veer, Diepenbrockstraat 2, 3247 EJ Dirksland, tel. (0187) 60 90 11. Het klachtenreglement is op te vragen bij mw. A. Ippel, secretariaat College van Bestuur, tel. (0180) 72 66 50.

19


05

Wartburg College | locatie De Swaef

5. Hoe houden wij ouders en verzorgers op de hoogte?

5.1 Wartburgbrede informatie Het Wartburg College hecht veel belang aan een goede communicatie met de ouders van leerlingen. De eerste contactpersoon blijft natuurlijk de mentor van uw kind. Daarnaast communiceren wij op verschillende manieren ‘Wartburgbreed’ met ouders. Openingsbijeenkomsten Elke eerste maandagavond na de zomervakantie wordt voor elke locatie een openingsbijeenkomst gehouden. De bijeenkomsten zijn bedoeld om met ouders, leerlingen, personeel en leden van de Raad van Toezicht Gods zegen te vragen voor het nieuwe schooljaar. Thema-avonden Elk jaar wordt vanuit het College van Bestuur op alle locaties een thema-avond belegd over een opvoedkundig onderwerp. In de afgelopen jaren kwamen onder andere aan de orde: ‘De godsdienstige opvoeding’, ‘Satan is machtig maar de Heere almachtig’, ‘Gewetensvorming bij jongeren’, ‘Seksualiteit en jongeren’ en ‘Verantwoord mediagebruik’. Deze avonden voorzien duidelijk in een behoefte. Bij de organisatie is behalve de locatiedirectie ook de medezeggenschapsraad betrokken. www.wartburg.nl U kunt hier terecht voor algemene informatie over de school. Met een inlogcode heeft u toegang tot het ouderweb waar u o.a. de vorderingen van uw kind kunt volgen. Uw kind kan met een eigen code terecht op het leerlingenweb en/ of de elektronische leeromgeving (ELO). Als uw zoon/dochter 18 jaar wordt, kan hij/zij uw recht om schoolgegevens te volgen op het ouderweb, intrekken. Informatie aan gescheiden ouders Als er sprake is van een scheiding waarbij ouders allebei de zeggenschap over de kinderen houden, hebben beide ouders ook recht op informatie. De school verstrekt de informatie aan de verzorgende ouder en gaat ervan uit dat deze de niet-verzorgende ouder op de hoogte houdt. Als de relatie verstoord is, kan de niet-verzorgende ouder bij de administratie van de schoollocatie kenbaar maken dat hij of zij de informatie ook direct van de school zelf wil ontvangen. Als een ouder geen zeggenschap heeft over het kind en toch informatie wil ontvangen, dan kan dit mits het kind daarmee instemt (WVO, artikel 23b en BW, artikel 1:377c).

20

De school heeft te maken met het ouderschap en niet met het partnerschap van de ouders, en stelt zich daarom in gesprekken met de leerling neutraal op ten aanzien van beide ouders.

5.2

Informatie van de locaties

Alle locaties communiceren ook afzonderlijk met de ouders van leerlingen. Zij hebben daarvoor de volgende middelen tot hun beschikking (zie de jaaragenda in het locatiedeel voor de exacte data). Open dagen (of avonden) en voorlichtingsbijeenkomsten Deze zijn bedoeld voor aankomende brugklassers en hun ouders. Ook aankomende leerlingen voor het derde leerjaar van De Swaef zijn daar welkom. Ouderavonden en spreekavonden Ouders worden regelmatig uitgenodigd voor ouderavonden, specifieke voorlichtingsbijeenkomsten en voor spreekavonden waarop de


Wartburg College | locatie De Swaef

schoolresultaten van hun kinderen aan de orde komen. De locaties versturen daarvoor uitnodigingen. Als u tussentijds informatie wilt over het functioneren van uw kind kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de mentor. Verslaglegging van de vorderingen Leerlingen krijgen een aantal keren per jaar een rapport mee naar huis. Daarnaast kunnen ouders en leerlingen zich ook via het ouder- of leerlingenweb op de hoogte stellen van recent behaalde cijfers. Nieuwsbrief Elke locatie publiceert meerdere keren per jaar een digitale nieuwsbrief met Wartburgbrede èn locatiespecifieke informatie. Schoolkrant Op elke locatie verzorgen personeelsleden en leerlingen gezamenlijk enkele malen per jaar de uitgave van de schoolkrant. Leerlingen worden gestimuleerd om bijdragen te leveren.

5.3

Medezeggenschap

In de medezeggenschapsraden worden de diverse belangen die in de school aanwezig zijn vertegenwoordigd. De raden spreken voor zowel ouders, leerlingen als personeel en geven uitvoering aan de Wet medezeggenschap scholen (WMS). Er is een centrale medezeggenschapsraad (CMR), waarin vertegenwoordigers zitten van de vier locatiemedezeggenschapsraden (LMR) en van de medezeggenschapsraad algemene dienst. De medezeggenschapsraden bestaan uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. De personeelsleden en ouders hebben alle bevoegdheden die leden van een medezeggenschapsraad hebben, leerlingen hebben alleen adviesrecht, geen instemmingbevoegdheden.

21


06

Wartburg College | locatie De Swaef

6. De kwaliteit van ons onderwijs

6.1

Aandacht voor meetbare en ‘merkbare’ kwaliteit

Wij vinden dat kwaliteit niet alleen betekent ‘het voldoen aan wettelijke eisen’ of ‘voldoende leerlingen met een diploma in de daarvoor bestemde tijd’, maar vooral ‘het gefundeerd zijn van het onderwijs op de missie en de visie van de school’. Dan gaat het om de identiteit van het onderwijs en zaken als een goede sfeer op school, tevredenheid van ouders en leerlingen en het antwoord op de vraag hoe leerlingen terugkijken op hun schoolperiode. Kwaliteit is dus meetbaar en merkbaar. Op het Wartburg College wordt gewerkt met een kwaliteitssysteem, waarbij o.a. door enquêtes, gesprekken, visitaties en audits, systematisch de kwaliteit wordt gevolgd. Uitkomsten worden gebruikt om verbeteracties in te zetten. De school neemt deel aan Vensters voor Verantwoording. Op basis van 20 indicatoren leggen we verantwoording af van de kwaliteit van het onderwijs. Deze verantwoording is te vinden op de website www.wartburg.nl > locatie > Verantwoording. Via de website www. schoolvo.nl is er vergelijking mogelijk met alle scholen in ons land. De gegevens uit Vensters voor Verantwoording worden samen met andere gegevens gebruikt bij de verantwoordingsgesprekken die de directeuren driemaal per jaar met het College van Bestuur voeren. Daarnaast leggen de adjunct-directeuren verantwoording af aan hun directeur en het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht. De onderwijsinspectie controleert namens de overheid de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie legt dat vast in rapporten en kwaliteitskaarten. U treft deze aan op de website www.onderwijsinspectie.nl. De locaties van het Wartburg College scoren daar in het algemeen beter dan gemiddeld op de onderdelen leerlingzorg, sfeer op school, begeleiding van leerlingen en onderwijstijd.

6.2 Onderwijsresultaten De namen van de geslaagde leerlingen worden gepubliceerd. Ons slagingspercentage van 2013 staat in onderstaande tabel. In het locatiedeel, verderop in deze gids, vindt u uitgebreide informatie over de behaalde onderwijsresultaten. Het overzicht op de volgende pagina laat zien hoe de in- door- en uitstroom van leerlingen op het Wartburg College is verlopen in schooljaar 2011/2012. De onderwijsinspectie hanteert zogenaamde Hinkelpaden om dit in kaart te brengen, hierbij zijn de landelijke gegevens ook opgenomen. Slagingspercentage Wartburg (2013*) 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 97,1

vmbo (gt) Guido de Brès

97,3

vmbo (gt) Marnix

97,1

vmbo (gt) Revius

95,4

vmbo (bk) De Swaef

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 92,3

havo Guido de Brès

93,8

havo Revius

96,5

vwo Guido de Brès

100

vwo Revius

* De landelijke resultaten van 2013 zijn bij het drukken van de schoolgids nog niet bekend en worden later gepubliceerd op de website www.wartburg.nl.

22


Wartburg College | locatie De Swaef

Hinkelpad (in procenten) 84 86

13 9

2 00PG

5

IDU-overzicht TOTALE SCHOOL in 2011/2012

0

RSG Het Wartburg College

0

Rotterdam

89

91

82

87

0 0

School van het type: VMBO/HAVO/VWO

0

6 8

Aantal vergelijkbare scholen: 222

3

0

2

6

3

1

7

7

5

4 3

90

82

91

91

79

83

0

85

0

0

84

0 3

5

7 4

1

0

9

7

4

0

0

4

3

2

1 0

0

8

11

0

16

0

4

7

6

6

1 1

91 92

90 89

1

9

0 1

7 6

78

1

84

11

0 1

1

1

0

0

8

1

28 22

0 1

20

0

1

1

0

2 2

8

2

2 5

79

1

1

6

87

0

1

1 2

21 19

3 5

29 25

0 0

17 24

3 4

98 94

1 3

0 0

1 3

23


07

Wartburg College | locatie De Swaef

7. Regels en afspraken

7.1

Leerlingenstatuut voor de hele school

In het leerlingenstatuut van het Wartburg College zijn regels vastgelegd over toelating, privacybescherming, goede gang van zaken, schade, disciplinaire maatregelen, huiswerk, toetsing, kwaliteit van het onderwijs, buitenschoolse activiteiten en geschillen. In een preambule staan enkele opmerkingen over de relatie van het leerlingenstatuut tot de identiteit van de school. Op elke locatie ligt een exemplaar ter inzage voor de leerlingen. Het statuut is ook te raadplegen via het ouderweb > Wartburg College > Leerlingenstatuut.

7.2

De Wartburgregels

De hierna volgende Wartburgregels geven een indruk van de gang van zaken tussen school en leerlingen en tussen leerlingen onderling. Elke locatie heeft ook een aantal aanvullende regels toegespitst op de situatie op de locatie. Het is te vinden in de leerlingenagenda en op het ouder- en leerlingweb. In de gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de locatiedirectie. Bijbel Van leerlingen verwachten wij dat zij in het bezit zijn van een Bijbel in de Statenvertaling, met de Psalmen in de berijming van 1773. De Bijbel wordt niet alleen tijdens de godsdienstlessen en andere lessen gebruikt, maar ook bij de dagopeningen. Leerlingen moeten de Bijbel elke dag bij zich hebben. Kledingvoorschriften Wij verwachten van de leerlingen dat zij in nette, gepaste kleding op school verschijnen. Voor de meisjes is het niet toegestaan een broek of broekrok te dragen. Voor jongens zijn korte broeken, trainingspakken en caps of petten verboden. Voor de lessen lichamelijke opvoeding en voor bepaalde activiteiten buiten de school gelden kledingregels die passen bij deze activiteiten. Beschikbaarheid Van leerlingen wordt verwacht dat ze op alle schooldagen van het eerste tot en met het achtste lesuur voor school beschikbaar zijn. Naast het volgen van de lessen valt hierbij o.a. te denken aan excursies, huiswerkuren en sancties. Excursies kunnen ook buiten bovengenoemde tijden plaatsvinden.

24

In bijzondere gevallen moeten de leerlingen op niet-reguliere schooldagen beschikbaar zijn voor school. Dit geldt bijvoorbeeld voor leerlingen die spijbelen of veelvuldig te laat in de les komen. Verzuim Ouders of verzorgers geven ziekteverzuim van een leerling zo snel mogelijk door aan de administratie van de betreffende locatie. Voor afwezigheid om andere redenen moet u vooraf toestemming vragen bij de adjunct- directeur. W ij vragen u vriendelijk om afspraken met huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten e.d. zo veel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Verzuimbeleid ‘luxe’ verzuim Met nadruk wijzen wij erop dat in navolging van de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs geen vrij gegeven wordt in verband met bijvoorbeeld: • eerder vertrek naar een vakantieadres om files voor te zijn; • goedkopere vakantie buiten het seizoen; • verlenging van weekeindevakanties; • bezoek van beurzen of braderieën; • lange jeugdweekenden, etc. Slechts in twee gevallen mag extra vrij gegeven worden. Bij een bijzonder geval ter beoordeling van de directie en wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, het gezin niet tenminste twee weken tijdens de zomervakantie met vakantie kan. In die situatie mag eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen worden vrij gegeven. Deze dagen mogen echter niet in de eerste twee weken van een schooljaar verleend worden. Bovendien dient een aanvraag in dit kader minstens zes weken van tevoren ingediend te zijn. De leerplichtambtenaar van de woonplaats wordt bij luxe verzuim ingeschakeld. Huiswerk Op de locaties Guido de Brès en De Swaef wordt het huiswerk opgegeven via het leerlingenweb en ouderweb. Ouders en leerlingen kunnen daar zien wat er thuis gedaan moet worden. De locaties Marnix en Revius geven een agenda uit die door de school wordt verstrekt. Als leerlingen hun huiswerk niet hebben kunnen maken of leren, moeten ouder(s) of verzorger(s) dit schriftelijk, met datum, handtekening en reden melden. Zonder zo’n briefje van de ouders zal de docent de leerling nalatigheid verwijten. Als er sprake is van een gevoelige reden, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met de mentor


Wartburg College | locatie De Swaef

of de adjunct-directeur. Te laat komen Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de conciërge voor een ‘telaatbriefje’ en gaan daarna zo snel mogelijk naar hun klas. Op elke locatie is een procedure voor afhandeling vastgesteld. Spijbelaars Een gemiste les is een gemiste kans: jongeren die spijbelen of vaak te laat komen, lopen een groter risico het onderwijs zonder diploma te verlaten. En jongeren zonder diploma hebben minder kans op een baan. Onderzoek heeft aangetoond dat zij ook een groter risico lopen om in de criminaliteit terecht te komen: veel criminele jongeren waren vroeger spijbelaars. Daarom wordt spijbelen en te laat komen steeds harder en vooral vroeger aangepakt. Uiteraard zullen de ouder(s)/ verzorger(s) tijdig geïnformeerd worden over het te-laat-kom-gedrag en/ of spijbelgedrag. In eerste instantie zal de school zelf straf geven. In de praktijk zal dat betekenen dat strafuren zullen worden opgelegd. Bij hardnekkig te laat komen en/of spijbelen zal de leerplichtambtenaar worden geïnformeerd. De ouder(s)/ verzorger(s) zullen hierover worden geïnformeerd. Hoe werkt Halt? Leerplicht stuurt de verzuimgegevens van de jongere door naar Halt en Halt roept de jongere en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) snel op voor een gesprek. De jongere en de ouder(s)/ verzorger(s) krijgen de kans uit te leggen wat er is gebeurd. De Halt-medewerker vertelt vervolgens wat de jongere kan doen om zijn/haar fout te herstellen. Dat kan zijn: een aantal uren werken, een voorlichting volgen en/of meedoen aan een leeractiviteit. Hoeveel uren de jongere gaat werken, hangt af van hoe vaak en hoeveel uur hij/zij heeft gespijbeld of te laat is gekomen en van zijn/haar leeftijd. Het werken kan maximaal veertien uur duren. Het werken gebeurt in de vrije tijd, dus na schooltijd, in het weekend of in de vakantie. Soms geven jongeren die spijbelen of vaak te laat komen aan dat er meer aan de hand is: er zijn misschien problemen op school of thuis waarbij de jongere of de ouder(s)/ verzorger(s) geholpen kunnen worden. Halt kan jongeren en ouder(s)/ verzorger(s) in contact brengen met organisaties die helpen bij het oplossen van deze problemen. Als de jongere zich goed aan de gemaakte afspraken heeft gehouden, stuurt Halt een positief bericht naar

de afdeling leerplicht van de gemeente. De leerplichtambtenaar ‘seponeert’ dan de zaak zodat er geen strafvervolging door justitie plaatsvindt. Ook de school krijgt van Halt bericht. De Haltprocedure is daarmee afgerond. Geen les: op het schoolterrein of naar huis Tijdens een vrij uur blijven leerlingen op het schoolterrein in de daarvoor door de locatiedirectie bestemde ruimtes (de aula, kantine, mediatheek of de studiehoeken) of op het schoolplein. Leerlingen mogen tijdens tussenuren niet door de gangen lopen. Na de laatste les vertrekken ze zo spoedig mogelijk van school. Verwijdering De school kan een leerling die zich ernstig misdraagt maximaal vijf dagen schorsen. Een schorsing van twee dagen of meer moet met opgaaf van reden worden gemeld bij de Onderwijsinspectie. In het uiterste geval kan de school een leerling verwijderen en op een andere locatie van het Wartburg College of op een andere school laten plaatsen. De precieze procedure hiervoor vindt u terug in het leerlingenstatuut. Dit is op te vragen bij de locatieadministratie. Onder “ernstige misdragingen” wordt in ieder geval verstaan wat wordt beschreven onder diefstal, vernielingen, drugs, alcohol, vuurwerk en wapens. Verder moet gedacht worden aan kwetsend en/ of bedreigend gedrag richting medeleerlingen of personeelsleden. Wat leerlingen niet bij zich mogen hebben Boeken, (tijd)schriften, kranten e.d. die in strijd zijn met onze identiteit mogen niet in de school of op het schoolplein worden gezien. Mobiele telefoons en aanverwante audiovisuele middelen, zoals MP3-spelers, i-Pods, DVD-spelers, smartphones en PDA’s dienen in de gehele school uitgeschakeld en onzichtbaar te zijn. Met de mobiele telefoon mag buiten het schoolgebouw gebeld of ge-sms’t worden, maar de overige audiovisuele apparaten en functies zijn ook daar verboden. Bij overtreding van deze regel volgt een tijdelijke inbeslagname. Bij de eerste overtreding worden mobiele telefoons één week in beslag genomen, bij herhaling kan dat een langere periode zijn, ter beoordeling aan de directeur. Diefstal of vernielingen Diefstal is uiteraard verboden. Voor kosten ontstaan door diefstal, vernielingen of beschadigingen door leerlingen zijn de ouders of verzorgers

25


Wartburg College | locatie De Swaef

aansprakelijk. Als de directie het noodzakelijk vindt, kan zij in zo’n geval de politie inschakelen.

7.4

Drugs en alcohol Het bezit, gebruik, onder invloed zijn, aanbieden of verhandelen van (soft)drugs, alcoholhoudende producten en energiedrankjes in de schoolsituatie is niet toegestaan. Onder ‘schoolsituatie’ verstaan we de schooldag, de directe schoolomgeving en elke schoolactiviteit (dus ook excursies, schoolavonden e.d.). Bij overtreding van deze regel kan een leerling van de locatie of zelfs van het Wartburg College worden verwijderd. Er volgt vrijwel altijd een schorsing. Als ouders weten dat hun kind buiten school betrokken is bij het gebruik van (soft) drugs, wordt hun dringend verzocht de school te informeren over de maatregelen die zij hebben genomen om herhaling te voorkomen.

De school probeert door het stellen van gedragsregels en het houden van toezicht beschadiging of vermissing van eigendommen zo veel mogelijk te voorkomen. Niettemin heeft de school een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Vuurwerk en wapens Elke vorm van wapen- of vuurwerkbezit is verboden. Bij overtreding van deze regel neemt de school het voorwerp in beslag, neemt contact op met de ouder(s) of verzorger(s) van de betreffende leerling en, als de directie dat nodig vindt, met de politie. Overtreders kunnen definitief van school worden verwijderd. Ongeoorloofde voorwerpen Wanneer er sprake is van een gegronde verdenking van het in bezit hebben van ongeoorloofde voorwerpen, kan de directie besluiten om onderzoek te doen in de schoolkluis, tas of jas van de leerling. Foto- en filmmateriaal en het gebruik van de computer Ook op het Wartburg College maken we regelmatig foto’s en films, bijvoorbeeld voor schooluitgaven, werkstukken, het internet of presentaties. Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor aan het onderwijs gerelateerde doelen en niet om een medemens in zijn privacy aan te tasten. Het gebruik van de computer, internet en e-mail is alleen toegestaan voor onderwijskundige doeleinden.

7.3

Schoolveiligheidsplan

Het Wartburg College vindt de veiligheid in en rondom de school belangrijk. Daarom is er een schoolveiligheidsplan opgesteld. In het schoolveiligheidsplan worden zaken beschreven zoals omgang en gedrag van leerlingen en medewerkers, maatregelen bij incidenten en delicten en de veiligheid in en om onze schoolgebouwen. Het schoolveiligheidsplan ligt ter inzage op iedere locatie. 26

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een beperkte uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt, bijvoorbeeld door eigen risico. Materiële schade, zoals een kapotte bril of fiets, valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Dit is alleen zo als er sprake is van een verwijtbare fout, als een of meerdere vertegenwoordigers van de school tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. De school is ook niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit door leerlingen aan elkaar toegebracht letsel of voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen van leerlingen, ouder(s) of verzorger(s).


08

Wartburg College | locatie De Swaef

8. Studiekosten

8.1

Gratis schoolboeken

De leerlingen ontvangen direct na de zomervakantie op school hun boekenpakket. De benodigde boeken worden door de school gratis aan de leerlingen beschikbaar gesteld. Bij ontvangst van het boekenpakket dienen de leerlingen te controleren of het pakket compleet is en in goede staat verkeert. Binnen twee weken na de zomervakantie wordt een ‘spreekuur’ georganiseerd op een vooraf bekend gemaakt tijdstip. Leerlingen kunnen tijdens dit ‘spreekuur’ terecht voor vragen over hun boeken, bijvoorbeeld als een boek ontbreekt, als een verkeerd boek is ontvangen of als een leerling van pakket gaat wisselen. Na dit ‘spreekuur’ kunnen de leerlingen terecht bij de boekenfondscoördinator, maar komen de kosten als gevolg van incompleetheid en beschadigingen voor rekening van de ouder(s) of verzorger(s). Gedurende het schooljaar is de leerling verplicht om zorgvuldig met de boeken om te gaan, door: a. de boeken te kaften en te onderhouden; b. de boeken te vervoeren in een stevige tas; c. de boeken niet met stift, pen of potlood van enige opmerking te voorzien; d. de boeken te gebruiken in overeenstemming met hun bestemming. Alle boeken (tekst- èn werkboeken) zijn en blijven tijdens het schooljaar eigendom van de school. De school geeft de boeken in bruikleen aan de leerlingen. De leerlingen moeten de boeken (met uitzondering van de werkboeken, tenzij anders aangegeven) op een vooraf bekend gemaakt tijdstip inleveren op school. In principe zal dit aan het einde van het schooljaar zijn, tenzij de boeken in verband met bijvoorbeeld (niveau) wisselingen eerder op school ingeleverd moeten worden. De boeken moeten bij inlevering in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen: a. de boeken moeten in complete staat verkeren, inclusief eventuele bijlagen zoals woordenlijsten en cd- roms; b. de boeken moeten in goede staat verkeren. Hieronder wordt onder andere verstaan: • dat de bladzijden van de boeken nog goed gelijmd of gebonden zijn (geen losse bladzijden); • dat de boeken niet beschreven zijn; • dat de bladzijden van de boeken niet gevouwen zijn (ook geen ‘ezelsoren’);

dat er in de bladzijden van de boeken niet geknipt is en dat er zich geen stickers in de boeken bevinden.

Schade aan de schoolboeken door verlies of beschadiging komt voor rekening van de ouder(s) of verzorger(s). Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website www.wartburg.nl > Locatie > Schoolkosten.

8.2

Schoolkosten

De toegang tot en deelname aan het reguliere, bekostigde onderwijs en de examens is in het voorgezet onderwijs gratis. De ouders dienen zich echter te realiseren dat de keuze voor een bepaalde opleiding gepaard kan gaan met extra kosten voor de ouders. Voor sommige lesmaterialen zoals een atlas, een rekenmachine of gereedschap ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De gedachte hierachter is dat het gaat om lesmateriaal dat langer dan een jaar meegaat, door meer gezinsleden kan worden gebruikt en (door het zelf aan te schaffen) het eigendom wordt van de leerling. Ook voor extra activiteiten, zoals excursies en werkweken, krijgt de school geen geld van het ministerie. De schoolkosten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: a. Lesmateriaal dat door de ouders zelf moet worden aangeschaft Deze materialen zijn onmisbaar om de opleiding met succes te volgen. De ouder(s) of verzorger(s) schaffen deze materialen zelf aan. b. Vrijwillige ouderbijdrage Hieronder vallen alle geldelijke bijdragen van de ouders. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage kan betekenen dat wij in de toekomst niet meer in staat zijn deze extra activiteiten te organiseren of deze voorzieningen aan te bieden. In het geval dat een overeenkomst voor de inning van de gevraagde bijdragen wordt ondertekend, zijn de ouders na ondertekening verplicht de ouderbijdrage te betalen. Per locatie en per klas is op onze website (www. wartburg.nl > Locatie > Schoolkosten) een limitatieve opsomming van de schoolkosten te vinden, onderverdeeld in de hierboven genoemde categorieën. Voor al deze schoolkosten is instemming verkregen van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad.

27


Wartburg College | locatie De Swaef

Het Wartburg College onderschrijft de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs. De code is opgesteld door de ouderorganisaties NKO, OUDERS&COO en LOBO, de organisaties voor bestuur en management VOS/ABB, VBS, Besturenraad, Bond KBVO, VGS en LVGS, alsmede de VO-raad. De code vraagt van elk van deze partijen in de school een inspanningsbijdrage om het achterliggende doel van de code te realiseren, Namelijk transparantie en beheersing van de kosten voor ouders.

8.5 Tegemoetkoming ouders

8.3 Reiskosten

Ouders kunnen voor leerlingen tot 18 jaar die een opleiding in het vivo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) volgen, een tegemoetkoming ouders aanvragen bij DUO. Daarnaast kunnen deze ouders in aanmerking komen voor het kindgebonden budget van de Belastingdienst.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van een abonnement voor hun zoon/ dochter. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de locatieadministratie.

Leerlingen van 18 jaar of ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs, kunnen een tegemoetkoming scholieren aanvragen.

8.4

Voor de voorwaarden en het aanvragen van deze tegemoetkomingen verwijzen wij u naar de website www.ocwduo.nl.

Stichting Materiële Steun

Door de Stichting Materiële Steun Reformatorisch Voortgezet Onderwijs worden zaken bekostigd die te maken hebben met de identiteit en met het bevorderen van de kwaliteit van het reformatorisch voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam/ Dordrecht. Het zijn zaken waarvoor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geen of onvoldoende middelen beschikbaar stelt. Structureel verleent deze stichting materiële steun aan (de ouders van leerlingen op) het Wartburg College voor zaken zoals: • het in standhouden van een reisfonds waaruit onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in de reiskosten van de leerlingen wordt verstrekt wanneer door de bewuste keuze voor het reformatorisch onderwijs sprake is van een lange reisafstand. Ouders die hier voor in aanmerking denken te komen, kun nen via de website www.wartburg.nl > Wartburg College > Reisfonds) een aanvraag formulier downloaden en met bewijsstukken inleveren bij de locatieadministratie; • uitreiking van een Bijbel aan examenleerlingen; • handreiking bij de Bijbelroosters; • cursus godsdienstige en pedagogische vorming voor docenten; • scholingskosten eerste bevoegdheid in verband met het identiteitsaspect in de benoemingscriteria. Eenmaal per jaar worden de ouder(s) en verzorger(s) door deze stichting benaderd om een gift over te maken. Als richtbedrag vraagt deze stichting € 40 voor het eerste kind en € 20

28

voor het tweede kind uit hetzelfde gezin dat als leerling op één van de locaties van het Wartburg College is ingeschreven.


locatie De Swaef


Wartburg College | locatie De Swaef

9. Waar vindt u locatie De Swaef?

SCHOOLADRES Carnissesingel 20 3084 NA Rotterdam-Carnisse telefoon (010) 480 14 22 POSTADRES Postbus 55094 3008 EB Rotterdam ONLINE WWW: www.beroepencollege.nl E: infoswaef@wartburg.nl Twitter: @Beroepencollege Locatie De Swaef is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Het gebouw ligt op ongeveer vijf minuten loopafstand van het bus- en metrostation Zuidplein. Vanuit de richting Delft/ Den Haag kunnen met de trein reizende leerlingen op NS-station Rotterdam-Centraal overstappen op de metro richting Zuidplein. Vanuit de richting Zwijndrecht/Dordrecht kunnen de leerlingen op station Rotterdam-Lombardijen overstappen op verschillende bussen richting Zuidplein. Voor schooltijd is er toezicht door een docent van onze school. ‘Te laat-pas’ Leerlingen die voor 06.50 uur van huis moeten vertrekken om op tijd op school te zijn, kunnen hun ouders of verzorgers een verzoek laten indienen voor een ‘te laat-pas’. Ook leerlingen die na het 8e lesuur na 18.00 uur thuis zijn, kunnen hun ouders of verzorgers een pas laten aanvragen. Een pas kan worden aangevraagd bij de surveillant of diens vervanger. Deze zal het verzoek in overleg met de adjunct-directeur beoordelen. Van leerlingen die in het bezit zijn van een pas maar deze niet meer nodig hebben, wordt de pas ingenomen.

30


Wartburg College | locatie De Swaef

t! en ler werk

10. Het onderwijsaanbod van locatie De Swaef

10.1 Het Beroepencollege

10

In augustus 2010 zijn we op De Swaef gestart met het Beroepencollege. Met het Beroepencollege sluiten we beter aan bij de leerstijl van onze leerlingen. De leerstijl van onze leerlingen kenmerkt zich vooral door praktisch gericht en concreet bezig te zijn in een herkenbare en praktische omgeving. Daarom besteden we op het Beroepencollege ook veel aandacht aan de keuze die leerlingen gaan maken voor de toekomst. Eenvoudig gezegd: handen uit de mouwen en vanaf de eerste dag werken met de kassa, met gereedschap of met het verzorgen van baby’s, bejaarden en zieken. Kenmerken • 8 uur praktijk in leerjaar 1 en 8 uur praktijk in leerjaar 2; • Tijdens de lessen MijnBeroep zijn de leerlingen in de vaklokalen van de 7 afdelingen (zie par. 10.3) aan het werk; • In leerjaar 2 bezoeken leerlingen bedrijven om te kijken welk beroep ze het meeste aanspreekt; • Leerlingen kunnen eerder beginnen met hun beroepsvoorbereiding; • In november van leerjaar 2 maken de leerlingen een keuze voor 1 afdeling die past bij hun toekomstige beroep. Voordelen • Leerlingen zijn naast de theorie ook 8 lesuren per week concreet en beroepsgericht bezig; • Leerlingen gaan 2 jaar eerder aan de slag in een echt vaklokaal; • Het kiezen voor een afdeling wordt eenvoudiger omdat leerlingen ervaring hebben opgedaan; • Leerlingen kunnen een jaar eerder beginnen met hun praktische beroepsvoorbereiding. Organisatie De eerste vijf weken in leerjaar 1 gaan de leerlingen aan de slag bij bouwtechniek, elektrotechniek, administratie en zorg & welzijn. Na vijf weken wordt er gewisseld. Dan wordt er gewerkt in de afdelingen metaaltechniek, voertuigentechniek, handel & verkoop en zorg & welzijn. Dit wisselen gaat het gehele jaar door.

In de maand april/mei kiezen de leerlingen twee afdelingen waar ze in leerjaar 2 mee verder gaan. Doorlopende leerlijn Het Beroepencollege heeft in leerjaar 1 een oriënterend karakter. Wanneer de leerling een keuze gemaakt heeft voor een afdeling, verandert dit traject in een beroepsvoorbereidende opleiding. Door goede contacten met het Hoornbeeck College kunnen leerlingen op locatie De Swaef voor een specifiek beroep in de auto- of bouwtechniek via een doorlopende leerlijn worden opgeleid tot en met BBL niveau 2.

10.2

De onderbouw

Het eerste leerjaar In het eerste jaar van de onderbouw wordt op locatie De Swaef met een vijftal instroomklassen gewerkt: • Vmbo-basis • Vmbo-schakelklas • Vmbo-basis/kader • Vmbo G • Vmbo G-PLUS In de instroomklassen worden de lessen gegeven op verschillende niveaus, zodat doorstroming naar andere onderwijsvormen mogelijk blijft. Daarnaast gaan we na hoe de aanleg en de interesse van de leerling zich ontwikkelen. Een uiteindelijke leerwegkeuze maken we in leerjaar 2 in overleg met de ouders en de leerlingen. LWOO Binnen de onderbouw nemen basis- en schakelklassen een bijzondere positie in. In beide klassen zitten leerlingen die recht hebben op Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO), dat is bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben bij het opnemen en verwerken van de vmbo-leerstof. In de basisklassen krijgen leerlingen les in klassen van veertien leerlingen. Voor leerlingen die na het tweede leerjaar doorgaan in een basisklas en hiermee hun schooltijd dus afronden, is het mogelijk een vmbo-diploma te behalen volgens het programma van de 31


Wartburg College | locatie De Swaef

basisberoepsgerichte leerweg. Mocht blijken dat dit toch niet haalbaar is, dan wordt gezocht naar een passend traject, waardoor de leerling toch kan doorstromen naar het MBO. Een voorbeeld hiervan is het Praktijkonderwijs (PRO) op onze nevenlocatie Marnix in Dordrecht. Schakelklas Naast plaatsing in een basisklas is het ook mogelijk leerlingen in een schakelklas te plaatsen. Deze klas is bedoeld voor die leerlingen die op basis/ kader-niveau de lessen moeten kunnen volgen, maar door leer- en/of leesmoeilijkheden, concentratie- of gedragsproblemen extra aandacht nodig hebben. De leerstof in deze klas wordt op basis/ kader-niveau aangeboden. Door een groepsgrootte van negentien leerlingen aan te houden, kunnen we een meer individuele benadering hanteren dan in de andere basis/kader-klassen. Deze klassen hebben een groepsgrootte van 24 leerlingen. G en G-PLUS Deze leerweg wordt op de meeste scholen g/t genoemd. Op het Beroepencollege hebben we het over de G en G-PLUS. Dit heeft te maken met het feit dat de leerlingen naast de gebruikelijke theorievakken van de g/t ook beroepsgerichte vakken krijgen. Ze volgen deze beroepsgerichte vakken 8 uur per week in de 7 afdelingen van het Beroepencollege. De G(-PLUS) heeft de volgende voordelen: + Naast de g/t-theorie direct beginnen met het beroepsgerichte vak in de 7 afdelingen; + In leerjaar 2 verder gaan met het beroeps- gerichte vak van je keuze; + Een diploma op g/t-niveau behalen + heel veel praktijkervaring; + Goede doorstroommogelijkheden naar het MBO (BOL-4) en het HBO; G(-PLUS) is voor die leerlingen bedoeld die aan de volgende kenmerken voldoen: + Ze zijn zowel handig als slim; + Ze zijn graag praktisch en concreet bezig; + Ze weten ongeveer wat ze (later) willen worden; + Ze hebben een basisschooladvies gt (of gt/th voor de G-PLUS).

32

G-PLUS – klaar voor de praktijk! Leerlingen behalen een diploma op g/tniveau. Op dit diploma is ook aangegeven in welk beroepsgericht vak leerlingen examen hebben gedaan. Deze combinatie van kennis en praktijkervaring maakt de G-PLUS sterk! Leerlingen zijn uitstekend voorbereid op een MBO-opleiding op niveau 4. Daar zijn ze blij met deze leerlingen, want ze zijn niet alleen theoretisch opgeleid op g/t-niveau, maar ze hebben dit ook getoetst in de praktijk. Na de G-PLUS ligt een route van MBO naar HBO voor deze leerlingen open! Tussen de G en G-PLUS zijn er de volgende verschillen: • G-PLUS-leerlingen krijgen wiskunde op havo-niveau; • G-PLUS-leerlingen volgen ook het beroepsgerichte programma op het niveau van de kaderberoepsgerichte leerweg, dat breder is en dieper gaat dan het G-programma; • G-PLUS-leerlingen krijgen in leerjaar 1 al Duits als tweede moderne vreemde taal en doorlopen in leerjaar 2 het programma van Nederlands in 2 lesuren per week i.p.v. 3. Het tweede leerjaar Aan het begin van het tweede leerjaar is er nog niets veranderd. Er wordt nog steeds les gegeven in dezelfde klassen als in het eerste leerjaar. De leerlingen krijgen 8 uur in de week MijnBeroep. Tijdens de eerste rapportperiode volgen ze dit vak in 2 afdelingen. Na deze periode kiezen ze voor 1 afdeling. Halverwege leerjaar 2 wordt gestart met de leerwegdifferentiatie. Omdat we met verschillende afdelingen in leerjaar 2 starten met het examenprogramma, is het noodzakelijk dat we weten in welke leerweg de leerling waarschijnlijk zijn schoolloopbaan op het vmbo zal vervolgen. Om deze reden zal op basis van de resultaten van leerjaar 1 en de eerste periode van leerjaar 2 een inschatting gemaakt worden welke leerweg het beste bij een leerling past. In april/mei van leerjaar 2 vindt de definitieve leerwegdifferentiatie plaats.


Wartburg College | locatie De Swaef

Lessen MijnBeroep en LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) De lessen MijnBeroep worden ondersteund door een afdelingsgerichte excursie in leerjaar 2. De mentor speelt een belangrijke rol bij de afdelingskeuze. In maart/april van leerjaar 1 worden individuele gesprekjes met iedere leerling gehouden. Daaraan voorafgaand wordt een aantal LOB-lessen gegeven. In leerjaar 2 wordt een tweetal gesprekken gevoerd, waarbij ook reflectie op leren/leerproces en de afdelingskeuze aan de orde komt. Daarnaast is er overleg met de ouders en/of de verzorgers, waarna uiteindelijk een keuze wordt gemaakt. Tevens is er een voorlichtingsavond in februari voor de ouders/verzorgers van leerlingen van het eerste leerjaar. Stage leerjaar 2 Leerlingen uit leerjaar 2 lopen twee dagen stage. Deze stage is vooral oriënterend bedoeld. De bedoeling is dat leerlingen ervaren of de gedachten die ze hebben bij een bepaald beroep, juist zijn. Voor deze stage moeten ouders, de stagegever en de school een stageovereenkomst tekenen, waardoor de leerling tijdens de stage via de school verzekerd is bij eventuele ongevallen. De leerlingen moeten zelf een stageadres vinden. Dit mag zijn bij familie of kennissen. Van deze stage moet een verslag gemaakt worden dat door de mentor zal worden beoordeeld. Deze stage, ook wel snuffelstage genoemd, vindt vaak plaats aansluitend aan een speciale lesweek die in het teken staat van beroepen. Voor alle stages geldt dat de ouders/verzorgers van tevoren informatie ontvangen, waarin o.a. vermeld wordt door wie de stage wordt gecoördineerd. Leerwegdifferentiatie Voor de keuze van een leerweg (basis, kader of gemengd) zijn niet alleen de rapportgegevens van het eerste en tweede leerjaar (eerste 2 perioden) van belang, maar ook de verwachtingen die docenten van leerlingen hebben en de getoonde inzet, inzicht, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en interesses van een leerling. Over de vaststelling van het programma waarin

t! en ler werk

de leerling zijn studie vervolgt, zal de school bij het eerste rapport de nodige informatie aan de ouders en de leerlingen verstrekken. Op basis van deze informatie en de voorlopige besluitvorming kunnen ouders met de mentor in gesprek gaan. Het besluit van de derde rapportenvergadering is bindend.

10.3 De bovenbouw In het derde en vierde leerjaar van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg wordt lesgegeven in de vakken godsdienst, maatschappijleer 1, Nederlands, Engels, cultureel kunstzinnige vorming (CKV) en lichamelijke opvoeding. Daarnaast volgen leerlingen de vakken die horen bij de gekozen afdeling. De Swaef biedt de volgende zeven afdelingen aan, verdeeld in drie sectoren: Techniek • Bouwtechniek (metselen, schilderen, bouwtimmeren, fijnhout) • Elektrotechniek • Metaaltechniek • Voertuigentechniek Zorg & Welzijn • Zorg & Welzijn Economie • Administratie • Handel & Verkoop Hierna vindt u een beschrijving van de afdelingen. Bouwtechniek Als leerlingen kiezen voor bouwtechniek, krijgen ze eerst les in vier richtingen (differentiaties) van de bouwtechniek. Ze maken kennis met verschillende aspecten van de bouw en krijgen zo een idee van wat bij hen past. Ook werken wij aan een respectvolle houding naar elkaar. Bouwen is tenslotte teamwork!

33


Wartburg College | locatie De Swaef

De differentiaties binnen bouwtechniek zijn: Metselen Leerlingen krijgen bij metselen te maken met ‘vuil’ en ‘schoon’ metselwerk, met het lijmen van blokken (gips, gasbeton en kalkzandsteen), het isoleren van wanden, het maken van siermetselwerk en natuurlijk het stukadoren of tegelzetten. Schilderen Bij schilderen krijgen leerlingen te maken met het schilderen van nieuwe materialen en het herstellen van verflagen op bestaande materialen. Behangen is een ander onderdeel, net als het vak kleurenleer (het bij elkaar leren zoeken van kleuren), ruiten vervangen, houtrot herstellen, penseelwerk en het zetten van letters en decoraties. Bouwtimmeren Bij bouwtimmeren komen eerst de volgende aspecten aan bod: bekisting timmeren, aftimmeren, stellen, meten en werkplaatstimmeren. Daarna kunnen leerlingen kiezen voor bouwtimmeren of werkplaatstimmeren/fijnhout. Bij bouwtimmeren krijgen ze dan te maken met ingewikkelder werk op machines, het maken van betonbekistingen, kappen en daken, het maken van kozijnen, ramen en deuren op machines. Werkplaatstimmeren/fijnhout Als leerlingen na bouwtimmeren kiezen voor werkplaatstimmeren/fijnhout krijgen zij te maken met het maken van kozijnen, ramen en deuren op de machine. Ook leren zij het betimmeren van interieurs en het maken van meubels. We maken de leerlingen hier nog beter wegwijs op de machines en leren hen de fijnere kneepjes van het timmervak. Elektrotechniek Elektrotechniek kom je overal tegen: denk aan utiliteitsinstallaties, huisinstallaties (domotica), elektromotoren in treinen en auto’s, elektriciteit aan boord van schepen, de besturing van vliegtuigen en niet te vergeten de wereld van de mobiele communicatie. Ook op het gebied van energiebesparing liggen er nog veel uitdagingen. De verwachting is dat het aantal elektrotechnische toepassingen de komende jaren alleen nog maar zal toenemen. 34

In de afdeling elektrotechniek leren leerlingen op een veilige en efficiënte manier elektrisch schakelmateriaal aansluiten en printplaten solderen. Ze leren ook hoe ze met meetinstrumenten moeten omgaan en storingen het beste kunnen oplossen. Verder wordt er gewerkt met allerlei licht- en motorschakelingen, frequentieregelaars en PLCtechniek. Ook is er in het lokaal een brandmeldinstallatie en zijn er zonnepanelen. Voor de echte techneuten hebben we het boortorenproject. Met ingang van cursusjaar 2012-2013 is de afdeling elektrotechniek uitgebreid met installatietechniek. Bij installatietechniek gaat het om de sanitaire installatie, zoals werk aan het water, de cv en de afvoer. De keuken en badkamer in het lokaal zijn geheel vernieuwd. Ook is er een moderne cv-installatie geplaatst. Mede door het gebruik van moderne materialen en aansprekend lesmateriaal is de afdeling elektrotechniek hierdoor nog aantrekkelijker geworden voor onze leerlingen! Metaaltechniek Bij metaaltechniek houden leerlingen zich bezig met het bewerken van metalen en kunststoffen. Hiervoor beschikt de afdeling over moderne machines en ICT-middelen, waaronder Solid Edge, draaibanken, freesbanken, boormachines, zowel conventioneel als CNC. Ook leren leerlingen het bewerken van kunststoffen en plaatmateriaal, zoals buigen, (hand- en CNC-)knippen, walsen en lassen. Sommige van deze bewerkingen worden uitgevoerd aan werkstukken waarmee bijvoorbeeld een skelter of een scooterkrik wordt gebouwd. In de afdeling worden ook lessen gegeven over onderhoud, montage en pneumatiek. In het vierde leerjaar is er zelfs de mogelijkheden om een lasopleiding van het NIL (Nederlands Instituut voor Lastechniek), niveau 1, te volgen en dit diploma te halen. Leerlingen werken aan diverse projecten, waaronder een Lelievlet die wordt gebouwd voor een scoutinggroep. Ook doen leerlingen mee aan de Vakkanjers (Skills Masters). Gedurende de opleiding worden de praktijkvakken ondersteund met vaktheorie, vaktekenen en tekeninglezen. Naast kennis zijn ook de beroepshouding, communicatie en veiligheid belangrijke leerpunten. Door de bedrijvenkring rondom de afdeling metaaltechniek kunnen wij onze leerlingen een baangarantie geven.


Wartburg College | locatie De Swaef

Voertuigentechniek De beroepsvoorbereiding bij voertuigentechniek richt zich op de mobiliteitsbranche. De lessen zijn vooral toegespitst op personenautotechniek. Daarnaast is er aandacht voor bedrijfswagens en tweewielers. De afdeling beschikt over een mooie, ruim opgezette werkplaats met diverse hefbruggen, allerlei soorten gereedschap en veel eigentijdse testapparatuur. Er staan allerlei merken personenauto’s, een vrachtwagen, quad, bromfiets en allerlei soorten fietsen. De aanwezige computers zijn nodig om informatie te zoeken, facturen te maken en toetsen af te nemen. Er is ook een gereedschappen- en onderdelenmagazijn met een uitgiftebalie, een telefooncentrale en een registratiesysteem. Magazijnbeheer wordt op die manier ook getraind. De leerlingen leren ook lassen in het laslokaal. Bij de lesmethode hoort een website waar leerlingen allerlei voertuiggegevens, diverse simulatieprogramma’s en (interactieve) instructies en films kunnen vinden. Naast de kennis van voertuigentechniek zijn beroepshouding, communicatie en veiligheid (ARBO-eisen) belangrijke leerpunten binnen de opleiding. De ervaring leert dat er voor onze aspirant autotechnici, die op De Swaef hun opleiding volgen, volop goed betaalde werkgelegenheid is in de regio.

t! en ler werk

voor portfolio-opbouw en het maken van de keuze voor een vervolgopleiding en/of beroep. In het derde en vierde leerjaar lopen de leerlingen stage in verschillende werkvelden. Dit geeft de mogelijkheid om praktische opdrachten van school te koppelen aan de werkvelden waar de leerlingen stage lopen. Door de praktijkgerichte en beroepsoriënterende aanpak en de stages is de leerling beter in staat om een keuze te maken voor een beroep en/of een vervolgopleiding.

Zorg & Welzijn Als je voor de afdeling Zorg & Welzijn hebt gekozen, krijg je met allerlei praktijksituaties te maken. De praktijk wordt nagebootst en met behulp van filmfragmenten en situatiebeschrijvingen worden de werkvelden en beroepen die hierbij horen gepresenteerd. De theorie die de leerlingen nodig hebben, krijgen ze aangeboden tijdens de instructielessen, die geïntegreerd zijn in de lessen Zorg & Welzijn. Daarnaast vinden zij informatie op de stappenplannen voor het aanleren van vaardigheden en op het digitale naslagwerk Theek-iT. Regelmatig worden er gastlessen verzorgd. Tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan het aanleren en verder ontwikkelen van een goede beroepshouding. De leerlingen die in leerjaar 1 in het Beroepencollege zijn gestart, beginnen met het beroepsgerichte examenprogramma al in de tweede helft van leerjaar 2. Er is veel aandacht 35


Wartburg College | locatie De Swaef

Administratie en Handel & Verkoop Door een toekomstige wijziging in het examenprogramma worden de afdelingen Administratie en Handel & Verkoop op termijn samengevoegd tot één afdeling. Dit heeft nu al gevolgen voor het programma in leerjaar 1. Administratie en Handel & Verkoop bieden daar een gezamenlijk programma aan, gericht op een praktische kennismaking met zowel de kantoor- als winkelpraktijk. Administratie Op de afdeling administratie maken de leerlingen kennis met alles wat onder administratie en kantoorwerk valt: van receptioniste tot medewerker personeelszaken en van boekhouder tot verkoopmedewerker binnendienst. De leerlingen werken met de interactieve werkomgeving LINK2, een onderwijssysteem voor praktijkgericht leren, en voeren opdrachten uit voor bedrijven die gevestigd zijn in de fictieve plaats Link aan de Lek. Zo raken ze vertrouwd met verschillende administratieve werkzaamheden. Ze houden de boekhouding bij voor de scooterhandelaar, verzorgen de personeelsadministratie voor het uitzendbureau en kopen in voor het restaurant. Uiteraard neemt het gebruik van de computer een belangrijke plaats in bij het werk in deze administratieve beroepen. Via hun eigen LINK2-omgeving hebben de leerlingen ook nog eens toegang tot een grote hoeveelheid achtergrondinformatie in de vorm van teksten, filmpjes, animaties enz. Het lokaal waarin ze werken, heeft de uitstraling van een echte kantooromgeving. De leerlingen kunnen de opleiding hier voor een heel groot deel zelfstandig onder begeleiding van de docent volgen. Samenwerken is, net als in de werkelijkheid, van groot belang. Op verschillende momenten voeren de leerlingen in groepjes opdrachten uit. Daarnaast hebben ze zowel in leerjaar 2 als leerjaar 4 hun eigen bedrijf dat wordt gevestigd en gerund op ons nieuw ingerichte Wartburg Plaza! Tijdens de stages kunnen leerlingen zich verder ontwikkelen en oriënteren op de sector. Handel & Verkoop Bij Handel & Verkoop willen we dat de leerlingen vanuit de praktijk de kennis, het inzicht en de vaardigheden opdoen die nodig zijn voor

36

een verdere loopbaan in met name de (detail) handel. In de inspirerende omgeving van ons totaal nieuw ingerichte Wartburg Plaza richten we ons op de food- en modebranche. Leerlingen leren professioneel werken op de afdelingen magazijn, verkoop en reclame. Ze moeten net als in de werkelijkheid veel samenwerken met collega’s en krijgen daarbij veel zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. In elk leerjaar organiseren we een speciaal praktijkproject. Dit kan variëren van een verkoopactie tot een miniof midi-onderneming. De opleiding Handel & Verkoop wordt afgesloten met het schrijven van een ondernemings- en marketingplan voor een zelf te starten (winkel) bedrijf. Hierbij zijn diverse ondernemers betrokken. De eindpresentatie van het ondernemingsplan is in samenwerking met onder andere de Kamer van Koophandel en de Rabobank. Uitgebreide informatie over de opleiding Handel & Verkoop is te vinden op www.handelverkoop.nl. Op Twitter kunt u ons volgen via @HandelVerkoop. Stage leerjaar 3 en 4 In het derde en vierde leerjaar gaan alle leerlingen op stage. In leerjaar 3 is er de twee weken voor de meivakantie een arbeidsoriënterende stage. De leerlingen uit leerjaar 4 hebben de twee weken voor de herfstvakantie een beroepsoriënterende stage. Bij Zorg & Welzijn gaan de leerlingen in leerjaar 4 ook gedurende 2 x 10 weken 1 dag op stage. Deze stages zijn bedoeld als verdere verkenning van werkvelden binnen Zorg & Welzijn. Voor alle stages geldt dat de ouders/verzorgers van tevoren informatie ontvangen, waarin o.a. vermeld wordt door wie de stage wordt gecoördineerd. Keuze voor een vervolgopleiding Alle leerlingen uit het vierde leerjaar krijgen in november voorlichting over studie en beroep. In december is er een informatiemarkt voor ouders en leerlingen uit leerjaar 3 en 4. Bovendien zijn er in januari en februari individuele gesprekken en spreekavonden voor ouders/verzorgers en leerlingen van het vierde leerjaar. De decanen op De Swaef zijn: mevrouw C.H. ‘t Hart en de heer A.P. van de Minkelis.


Wartburg College | locatie De Swaef

t! en ler werk

11. Wat maakt locatie De Swaef speciaal?

11.1

11

Beroepencollege

Met het Beroepencollege onderscheiden we ons van andere vmbo-scholen. Door leerlingen vanaf het begin van leerjaar 1 in aanraking te laten komen met de ‘echte’ beroepspraktijk in onze zeven afdelingen, starten we daadwerkelijk met de oriëntatie en voorbereiding op het toekomstige beroep van onze leerlingen. De krachtige leeromgeving van leerjaar 3 en 4 wordt beschikbaar voor de leerlingen van leerjaar 1 en 2. Echte praktijk tijdens de les en oriëntatie door middel van excursies naar bedrijven en instellingen en kiezen op basis van ervaring in plaats van beelden. Door intensievere samenwerking met het Hoornbeeck College werken we eraan om in de toekomst leerlingen van het Beroepencollege een verkorte leerloopbaan te kunnen aanbieden, zodat zij eerder hun startkwalificatie niveau 2 behalen. Dit geheel van kenmerken en ambities maakt ons Beroepencollege tot een uniek concept: Leren Werkt!

11.2

MBO-opleiding op het Beroepencollege

We vinden het belangrijk dat ons Beroepencollege zo goed mogelijk aansluit bij vervolgopleidingen in het MBO. Voor een tweetal afdelingen in de Techniek is het inmiddels zelfs mogelijk om een niveau 2 opleiding te volgen op onze eigen school. Deze zogeheten Beroepsbegeleidende leerweg (BBL-2) sluit direct aan op het VMBO-diploma. Dit is mogelijk geworden door een intensieve samenwerking met het Hoornbeeck College. De opleidingen die we in schooljaar 2012-2013 binnen de muren van het Beroepencollege aanbieden zijn: • BBL-2 Bouwtechniek (timmeren) • BBL-2 Bouwtechniek (metselen) • BBL-2 Autotechnicus

• Leerlingen kennen elkaar reeds en hebben een herkenbare identiteit; • Zonder overstap naar een andere school is er ook geen overlap in de lesstof; • Opleiding vindt plaats in overleg met en afgestemd op het bedrijfsleven; • Beide colleges hebben periodiek contact met gecertificeerde leermeesters in bedrijven. Praktisch betekent een BBL-2 opleiding dat een leerling na het behalen van zijn vmbodiploma nog één dag in de week op school blijft en vier dagen gaat werken bij een erkend leerbedrijf. In de komende jaren wordt onderzocht of het aanbod van BBL-2 opleidingen ook voor andere afdelingen mogelijk is.

11.3

Begeleiding

De Swaef heeft veel te bieden in het kader van zorg en begeleiding. In toenemende mate hebben we te maken met leerlingen met ADHD, dyslexie en autisme. Om te voorkomen dat dit het leerproces (teveel) belemmert, bieden we verschillende vormen van begeleiding aan. De mentor is hierbij de spil. Naast deze vormen van begeleiding is er ook aandacht voor de momenten waarop voor een leerweg, sector, afdeling of vervolgopleiding gekozen moet worden. Bij het keuzeproces en de begeleiding betrekken we de ouders.

Met dit gezamenlijke opleidingenaanbod is het mogelijk dat onze jongeren binnen de eigen identiteitsgebonden leeromgeving hun opleiding kunnen vervolgen op mbo-niveau. Andere voordelen van deze samenwerking zijn: • De opleiding wordt aangeboden door dezelfde vakdocenten van het vmbo;

37


Wartburg College | locatie De Swaef

12. Locatiespecifieke regels en afspraken

12.1

12

Inleiding

Hieronder staat een aantal regels en afspraken beschreven die specifiek gelden op Beroepencollege De Swaef. In sommige gevallen ligt de strafmaat bij overtreding vast. In zulke gevallen is de strafmaat in het onderstaande overzicht vermeld. In andere gevallen is de strafmaat afhankelijk van specifieke omstandigheden en niet bij voorbaat aan te geven. Alle opgelegde sancties worden vastgelegd en zorgen voor de opbouw van een historie. Op basis van de opgebouwde historie zijn aanvullende sancties mogelijk.

12.2 Leerlingenagenda Leerlingen krijgen geen schoolagenda uitgereikt. Hun eigen agenda moet qua inhoud passend zijn bij de identiteit van de school. Agenda’s waarvan de inhoud in strijd is met de identiteit worden in beslag genomen.

12.3 Taalgebruik Vloeken, ruw en kwetsend taalgebruik worden niet getolereerd. Ook racistische uitlatingen en (seksuele) intimidatie worden hiertoe gerekend. Constatering van vloeken leidt in principe tot een schorsing. Wanneer na herhaalde waarschuwingen en sancties geen gedragsverbetering optreedt, kan verwijdering van school plaatsvinden.

12.4 Verzuim Ouders geven ziekteverzuim van een leerling zo spoedig mogelijk door aan de administratie van de betreffende locatie. Hetzelfde geldt voor een betermelding. Voor afwezigheid om andere redenen moet u vooraf toestemming vragen bij de teamondersteuner. Hierbij is het verplicht gebruik te maken van het zogenaamde contactboekje (onderbouw) of verlofbriefje (bovenbouw). Wij vragen u vriendelijk om afspraken met huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten e.d. zo veel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim, volgen we op onze locatie het volgende protocol:

38

Te laat komen Te laat komen in een les is niet toegestaan en wordt dus aangemerkt als ongeoorloofd verzuim. Aangezien onze leerlingen uit een grote regio komen, is er regelmatig een geldige reden aan te voeren waarom een leerling te laat komt. Dit registeren we wel, maar tellen we niet mee als ongeoorloofd verzuim. Tussen de lessen door te laat komen is (bijna) altijd overbodig. Dit tellen we wel mee. We lopen bij te laat komen de volgende stappen door. 3 x te laat: 1 uur straf 6 x te laat: 2 uur straf + brief naar ouders met 1e waarschuwing (+info verzuimprotocol) 9 x te laat: 3 uur straf + brief naar ouders met 2e en laatste waarschuwing (+info verzuimprotocol) 12 x te laat: 3 uur straf + brief naar ouders + 1e melding leerplichtambtenaar 15 x te laat: 3 uur straf + brief naar ouders + 2e melding leerplichtambtenaar Ongeoorloofd verzuim Spijbelen is per definitie ongeoorloofd verzuim. Als school hanteren we de regel dat ieder gespijbeld uur dubbel moet worden ingehaald. Van ieder spijbelincident brengen we ook de ouders/ verzorgers op de hoogte. Als een leerling meer dan vier keer spijbelt (ongeacht het aantal uren) melden we dit bij de leerplichtambtenaar. De ouders zijn hiervan op de hoogte door de eerdere brieven die ze gekregen hebben. Ongeoorloofd verzuim melden we sowieso bij de leerplichtambtenaar als we dit wettelijk verplicht zijn. Dat is in de volgende gevallen: • • • •

Luxe verzuim: ongeoorloofd afwezig door vakantie buiten de schoolvakanties om; Drie achtereenvolgende dagen afwezig zonder geldige reden; 1/8 van de lesuren (16 lesuren) in vier achtereenvolgende weken afwezig zonder geldige reden; Regelmatig te laat komen (is verwerkt in de 3-6-9-12-15-16 regel).


Wartburg College | locatie De Swaef

t! en ler werk

12.5 Rookvrije school Sinds het cursusjaar 2012-2013 is Beroepencollege De Swaef een rookvrije school. Eenvoudigweg betekent dit dat er nergens op het schoolterrein gerookt mag worden. Daarnaast mogen rookwaren nergens in de school of op het schoolterrein zichtbaar zijn. Hierbij geldt ook de regel dat leerlingen tijdens pauzes en/of tussenuren niet van het schoolterrein af mogen en bijvoorbeeld in de woonwijk rondom de school gaan rondhangen. Naast positieve aandacht in een aantal (mentor) lessen voor de voordelen van het niet-roken, hebben we ook een strikt handhavingsbeleid. Als een leerling betrapt wordt op roken, moet hij/zij de sigaret o.i.d. sowieso uitdoen en wordt zijn/haar naam doorgegeven aan de teamondersteuner en geregistreerd. Bij de derde keer dat een leerling betrapt wordt, moet hij/zij 2 uur terugkomen. Daarnaast gaat er een standaardbrief naar huis. Wordt een leerling daarna nog een keer (4e keer) betrapt, dan krijgt hij opnieuw twee uur straf en gaat dezelfde standaardbrief naar huis. Als een leerling daarna nog een keer betrapt zou worden (5e keer), dan krijgen de ouders een uitnodiging om op school te komen praten. Een maatregel die hierbij ook genomen kan worden, is om een leerling voor een week of langer tijdens pauzes verplicht binnen te houden. Als een leerling zichtbaar met rookwaren loopt, wordt dit in beslag genomen en kan dit aan het einde van de dag weer opgehaald worden.

39


Wartburg College | locatie De Swaef

13. Onze onderwijsresultaten

De opbrengstenkaart 2013 heeft betrekking op de examengegevens van 2012. Op www.onderwijsinspectie.nl treft u meer kwaliteitsgegevens aan. In het centrale gedeelte van deze schoolgids vindt u de examenresultaten van het Wartburg College per locatie.

13

Opbrengstenkaart locatie De Swaef 2013 Algemeen

VMBO b

VMBO k

100%

100%

87%

79%

6,6

5,9

6,4

6,0

6,2

5,2

5,9

5,5

7,0

6,3

Rendement Rendement onderbouw In leerjaar 3 zonder zittenblijven Van 3e leerjaar naar diploma zonder zittenblijven Gemiddeld cijfer examen 2011 Alle vakken

Nederlands

Engels, Frans, Duits

Economische vakken Wis-, Natuur-, Scheikunde en Biologie Deelname per sector Economie

21%

12%

Landbouw

-

-

Techniek

50%

33%

Zorg en welzijn

29%

55%

Toelichting De symbolen geven de positie aan ten opzichte van het gemiddelde van vergelijkbare scholen, bijvoorbeeld: = onder gemiddeld = boven gemiddeld

40


Wartburg College | locatie De Swaef

t! en ler werk

41


Wartburg College | locatie De Swaef

14. Onze lestijden in 2013 - 2014

Dagindeling

42

1e uur

8.30

tot

9.20

2e uur

9.20

tot

10.10

pauze

10.10

tot

10.25

3e uur

10.25

tot

11.15

4e uur

11.15

tot

12.05

lunchpauze 12.05

tot

12.15

pauze

12.15

tot

12.45

5e uur

12.45

tot

13.35

6e uur

13.35

tot

14.25

pauze

14.25

tot

14.40

7e uur

14.40

tot

15.30

8e uur

15.30

tot

16.15


t! en ler werk

Wartburg College | locatie De Swaef

15. Onze lessentabellen

Lessentabel vmbo

onderbouw

leerjaar

1

leerweg Basis B/K

2 G

G+

sector techniek

sector economie

4

3

Basis B/K

sector zorg en welzijn

4

3

3

4

G+

B

K

B

K

B

K

B

K

B

K

B

K

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

Mentorles

1

1

1

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

3

4

3

4

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Studie-en begeleidingsuur

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nederlands

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Engels

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

3

2 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

Duits Mens & Maatschappij

3

Maatschappijleer Maatschappijleer 2 Wiskunde

3

3

4

3

Rekenen

1

1

1

1

3

Natuur- en scheikunde

2

Biologie

2

2

2

3

3

1

1

1

2

2

2

1

1

1

Economie

3

2

MijnBeroep@Techniek

4

4

4

4

MijnBeroep@Economie

2

2

2

2

MijnBeroep@Z&W

2

2

2

2

}

3

3

3

3

3

8

14

12

Handel & Verkoop

13

13

12

14

1

1

2

1

3

2

3

2

3

2

2

1

1

3

4

3

4

13

15

12

12

12

12

1

1

31

32

29

30

12

2

CKV V(ICT)O

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Media-opvoeding

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Totaal

33

34

33

33

34

35

33

Toelichting B = basisberoepsgerichte leerweg K = kaderberoepsgerichte leerweg

3*

8 12

3

2

15 8

14 3

3

3

Administratie

Kunst & cultuur

3

32

31

32

30

1

1

1

1

1

1

34

33

32

31

G = gemengde leerweg G+ = gemengde leerweg met plus

* Wiskunde als keuzevak bij Z&W wordt alleen aangeboden als dit organisatorisch mogelijk is door de leerlingen te clusteren met techniek en/of economie.

43


Wartburg College | locatie De Swaef

16. Bevorderingsnormen binnen het Beroepencollege

16.1

Bevordering onderbouw

Bevorderd basis en kader Een leerling is bevorderd indien aan de volgende vier voorwaarden wordt voldaan: 1. een minimaal aantal punten bij de basisvakken (leerjaar 1: 10 basisvakken = minimaal 59 punten; leerjaar 2-basis: 11 basisvakken = minimaal 65 punten; leerjaar 2-kader: 12 basisvakken = minimaal 71 punten); 2. geen cijfer 4 of lager bij de basisvakken; 3. maximaal twee keer het cijfer 5 bij de basis vakken; 4. gemiddeld een voldoende voor de subvakken van MijnBeroep in leerjaar 1 en het gekozen afdelingsvak in leerjaar 2. Bespreekzone basis en kader Een leerling zit in de bespreekzone wanneer aan één, twee of drie van de voorwaarden niet wordt voldaan en/of als rekenen onvoldoende is. Niet bevorderd basis en kader In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd. Bevorderd G en G-PLUS Een leerling is bevorderd indien een van de volgende twee mogelijkheden geldt: 1. alle cijfers zes of hoger; 2. 1 vijf en alle andere cijfers zes of hoger. Bespreekgeval G en G-PLUS Een leerling is bespreekgeval indien een van de volgende drie mogelijkheden geldt: 1. 2 vijven, alle andere cijfers zes of hoger en minstens één punt compensatie bij de door stroomrelevante vakken; 2. 1 vier, alle andere cijfers zes of hoger en minstens één punt compensatie bij de door stroomrelevante vakken; 3. een onvoldoende voor rekenen. Niet bevorderd G en G-PLUS In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd. Leerwegdifferentiatie bij de overgang van het 2e naar het 3e leerjaar (voor basis en kader) Bij de beslissing over de leerwegdifferenti44

atie zijn de vakken waarin de leerling verder gaat (verplichte vakken en het (de) sectorkeuzevak(ken) bepalend: • plaatsing in kaderberoepsgerichte leerweg: gemiddeld een 7,50 of hoger; • overwegen tot plaatsing in de kaderberoeps- gerichte leerweg: een gemiddelde tussen 7,00 en 7,50; • in de overige gevallen krijgt de leerling het advies tot plaatsing in de basisberoepsgerichte leerweg. 1

Het is mogelijk dat een leerling nog kiest voor een geheel andere afdeling aan het einde van leerjaar twee omdat dit een wettelijk recht is. In dat geval moet gekeken worden naar de prestaties in het afdelingsvak dat de leerling eerder koos en ook het hele jaar volgde.

16.2 Toelichting bij de bevorderingsnormen onderbouw Vakken en cijfers • De basisvakken zijn alle vakken in de lessentabel met uitzondering van de mentorles, mediaop- voeding en de lessen MijnBeroep. • In leerjaar 1 zijn er zeven subvakken Mijn- Beroep; in leerjaar 2 is er bij de bevordering naar leerjaar 3 sprake van één beroepsgericht vak. • Met cijfers worden eindcijfers bedoeld, die afgerond zijn op een geheel getal. • Bij de bepaling van de cijfers op het eindrapport wegen de cijfers van de voorgaande rapport, m.u.v. de G(-PLUS) even zwaar. Voor de G-klassen wordt het eindcijfer berekend uit het gemiddelde cijfer van periode 1 en 2 en het gemiddelde cijfer van periode 3 en 4. Uit deze 2 cijfers wordt in een verhouding van 2:3 opnieuw het gemiddelde berekend dat vervolgens het eindcijfer oplevert. Beslissen in de bespreekzone Wanneer een leerling op basis van de voorwaarden in de bespreekzone valt, beslist de docentenvergadering. Er kan gekozen worden uit drie opties: 1. bevorderen; 2. niet bevorderen en het leerjaar nog eens doorlopen; 3. bevorderen zonder perspectief op een diploma; in dat geval wordt een alternatieve route aangeboden die moet leiden tot een


Wartburg College | locatie De Swaef

‘warme’ overdracht naar het MBO aan het einde van de schoolperiode. Bij het afwegen spelen de volgende punten een rol: • Aan hoeveel criteria wordt niet voldaan? • Voor welke vakken zijn de onvoldoendes behaald? (voorbeeld: een 4 voor LO is in het licht van de studie van een andere orde dan een 4 voor wiskunde) • Hoe is de inzet en motivatie van de leerling? (de mentor heeft hier een belangrijke stem in) • Welke trend is er te zien in de rapportcijfers? • Wat is de leer- en huiswerkattitude? • Wat voor richting wil de leerling kiezen binnen MijnBeroep; is dat onderdeel wel voldoende? (hier is de vakdocent een belangrijke informatiebron) • Wat is de inzet bij MijnBeroep - in het licht van een keuze die is gemaakt of juist nog niet is gemaakt? (hier is de vakdocent ook weer een belangrijke informatiebron) • Welke inspanning was nodig voor het behaalde resultaat? • Is er enig perspectief op het succesvol afronden van het VMBO of moet een alternatief traject worden overwogen?

16.3

Bevorderingsnormen van leerjaar 2 regulier basis/ kader naar leerjaar 3 van het Beroepencollege

Voor leerlingen die van één van de andere locaties, dan wel van een school van buiten het Wartburg College komen, gelden de normen van de reguliere B/K van het Wartburg College of die van de school van herkomst.

16.4 Bevorderingsnorm vmbo basis en kader van leerjaar 3 naar leerjaar 4 Bevorderd Een leerling is bevorderd indien een van de volgende twee mogelijkheden geldt: 1. alle cijfers zes of hoger; 2. 1 vijf en alle andere cijfers zes of hoger.

t! en ler werk

Bespreekgeval Een leerling is bespreekgeval indien een van de volgende twee mogelijkheden geldt: 1. 2 vijven; 2. 1 vier mét of zonder compensatie. Niet bevorderd In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd. Compensatie Een onvoldoende kan gecompenseerd worden. Voorbeeld: een leerling heeft drie punten compensatie bij 3 zevens of bij 1 zeven en 1 acht of bij 1 negen. Onvoldoendes kunnen uitsluitend gecompenseerd worden binnen de examenvakken. Met de vakken godsdienst, lichamelijke opvoeding en CKV kan niet worden gecompenseerd.

16.5 Examenjaar Godsdienst Een leerling die in het examenjaar voor godsdienst een eindcijfer 5,4 of lager heeft behaald, krijgt een extra opdracht.

16.6 Communicatie over beslissing In de rapportenvergadering wordt vastgesteld aan welke voorwaarden een leerling voldoet en op basis daarvan wordt een beslissing genomen over bevorderen of niet bevorderen. Valt de leerling in de bespreekzone dan wordt een afweging gemaakt en daarna een beslissing genomen. Het besluit van de rapportenvergadering is bindend. De rapportenvergadering heeft te allen tijde de ruimte om af te wijken van de gestelde voorwaarden. Maakt ze van dit recht gebruik dan stelt ze de directeur daarvan op de hoogte. De ouders worden bij een reguliere bevordering via het rapport op de hoogte gesteld van de beslissing van de vergadering. In alle andere gevallen zoekt de mentor contact met de ouders en stelt hen persoonlijk op de hoogte van de beslissing van de vergadering. In alle andere gevallen zoekt de mentor contact met de ouders en stelt hen persoonlijk op de hoogte van de beslissing van de vergadering.

45


Wartburg College | locatie De Swaef

17. Onze jaaragenda

Het cursusjaar 2013/2014 is ingedeeld in vier periodes. Hieronder vindt u de belangrijke datums per periode. Wij verwachten van u als ouders of verzorgers dat u zich bij het maken van vakantieafspraken houdt aan de vakanties in dit jaaroverzicht! PERIODE 1 maandag 2 september t/m vrijdag 15 november 2013 2 3 3 4 4 4 11 t/m 13 24 1 3 en 4 7 t/m 9 7 t/m 11 7 t/m 18 14 21 t/m 25 30 okt. t/m 1 6 13

september september september september september september september september oktober oktober oktober oktober oktober oktober oktober november november november

jaaropening introductiedag leerjaar 1 t/m 4 schoolfotograaf introductieactiviteiten leerjaar 1 introductie adventure leerjaar 3 vrije dag leerjaar 2 en 4 kampdagen leerjaar 1 kennismakingsavond ouders leerjaar 3 kennismakingsmiddag en -avond ouders leerjaar 1 stage leerjaar 2 teambuildingsactiviteiten leerjaar 3 Z&W en Eco teambuildingsactiviteiten leerjaar 3 Techniek stage leerjaar 4 voorlichtingsavond afdelingskeuze en leerwegdifferentiatie leerjaar 2 herfstvakantie tentamens leerjaar 4 dankdag herkansing tentamens leerjaar 4

PERIODE 2 maandag 18 november 2013 t/m vrijdag 7 februari 2014 18 20 22 25 t/m 29 26 2 3 9 20 23 dec t/m 3 13 en 14 14 18 20 21 22 t/m 24 5

46

november november november november november december december december december januari januari januari januari januari januari januari februari

oriĂŤntatiemiddag leerjaar 2 (Marnix en Revius) rapportenvergaderingen (vanaf 5e uur) verzending rapporten + opgave oudercontactavond projectweek Nederlands leerjaar 3 opvoedingsondersteuningsavond voor ouders oudercontactavond oudercontactavond voorlichtingsmarkt leerjaar 3 en 4 kerstbijeenkomsten kerstvakantie bezoek basisscholen groep 8 voorlichtingsavond ouders nieuwe brugklassers open dag voorlichtingsavond PTA en stage leerjaar 3 voorlichtingsavond LOB/afdelingskeuze leerjaar 1 tentamens leerjaar 4 herkansing tentamens leerjaar 4


Wartburg College | locatie De Swaef

t! en ler werk

PERIODE 3 maandag 10 februari t/m 9 mei 2014 10 12 12 13 13 14 t/m 21 26 27 27 3 4 4 12 13 en 14 17 t/m 25 18 31 2 t/m 4 7 t/m 17 9 t/m 11 14 t/m 24 14 t/m 24 14 t/m 25 17 18 21 24 25 28 april t/m 5 7

februari februari februari februari februari februari februari februari februari maart maart maart maart maart maart maart maart april april april april april april april april april april april mei mei

spreekavond decanen leerjaar 4 rapportenvergaderingen (vanaf 5e uur) spreekavond decanen leerjaar 4 inleveren GPO leerjaar 4 verzending rapporten + opgave oudercontactavond voorjaarsvakantie GPO-presentaties leerjaar 4 Z&W en Eco Engelse dag spreekavond decanen leerjaar 4 Wartburg thema-avond oudercontactavond spreekavond decanen leerjaar 4 biddag studietweedaagse personeel; leerlingen vrij afname rekentoets 2F leerjaar 4 (1e tijdvak) Wartburg thema-avond start CSPE leerjaar 4 (landelijk) tentamens leerjaar 3 stage leerjaar 3 tentamens leerjaar 4 CSPE leerjaar 4 (school) examentraining leerjaar 4 projectweek leerjaar 1 en 2 Paasbijeenkomsten leerjaar 1 en 2 Goede Vrijdag Tweede Paasdag herkansing tentamens leerjaar 3 exitactiviteiten leerjaar 4 meivakantie rapportenvergaderingen (vanaf 5e uur)

47


Wartburg College | locatie De Swaef

PERIODE 4 maandag 12 mei t/m 18 juli 2014 12 20 26 mei t/m 6 29 30 4 9 11 12 12 12 13 en 16 16 18 25 7 t/m 9 7 8 10 11 14 16 16 17 18 21 juli t/m 29

48

mei mei juni mei mei juni juni juni juni juni juni juni juni juni juni juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli augustus

start 1e tijdvak centraal schriftelijke examens oudercontactavond afname rekentoets 2F leerjaar 4 (2e tijdvak) Hemelvaartsdag vrije dag start CSPE leerjaar 4 2e tijdvak Tweede Pinksterdag uitslag examens 1e tijdvak ophalen voorlopige cijferkaart leerjaar 4 inleveren boeken leerjaar 4 veldwerkdag biologie leerjaar 3 Z&W examentraining 2e tijdvak leerjaar 4 start 2e tijdvak centraal schriftelijke examens kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers uitslag examens 2e tijdvak tentamens leerjaar 3 diplomeringsavond Economie en Zorg & Welzijn diplomeringsavond Techniek inhaaltentamens leerjaar 3 speldag leerjaar 1 en 2 rapportenvergaderingen uitreiken rapporten + jaarsluiting met mentor leerjaar 1 t/m 3 inleveren boeken leerjaar 1 t/m 3 personeelsreis jaarsluiting personeel zomervakantie


Wartburg College | locatie De Swaef

t! en ler werk

49


Wartburg College | locatie De Swaef

18. Medezeggenschap en overleg

De Swaef heeft, zoals alle locaties, een locatiemedezeggenschapsraad (LMR). De LMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en leerlingen. Elke locatiemedezeggenschapsraad vaardigt één of meer vertegenwoordigers af naar de centrale medezeggenschapsraad (CMR). LMR: Namens de ouder(s)/verzorger(s): • De heer I. Kok, Rotterdam (afgevaardigde CMR), ikok@lmrdeswaef.nl, (010) 481 71 07 • De heer A. Verhoeven, Ridderkerk, averhoeven@lmrdeswaef.nl, (0180) 43 69 81 Namens het personeel: • De heer D.G. Boom, Alblasserdam, dgboom@lmrdeswaef.nl, (078) 691 64 10 • De heer J. Soet, Capelle aan den IJssel, (afgevaardigde CMR), jsoet@lmrdeswaef.nl, (087) 784 13 87 • De heer A.P. Uitbeijerse, Capelle aan den IJssel, apuitbeijerse@lmrdeswaef.nl (010) 441 26 88 • Mevrouw P.A. van Veluw-van der Tang, Dordrecht (secretaris), pavanveluw@lmrdeswaef.nl (078) 651 40 02 Namens de leerlingen: • Eunice Blonk, Krimpen aan den IJssel eblonk@lmrdeswaef.nl • Gijs Rijkers, Krimpen aan den IJssel grijkers@lmrdeswaef.nl

50

De LMR heeft bij veel onderwerpen die binnen de school spelen inspraak. Zo adviseert de LMR over de begroting, bij verbouwingen. De LMR moet instemming verlenen bij het vaststellen van het schoolplan, de schoolgids, lessentabellen en het formatieplan (de inzet van personeel). Elk jaar publiceert de LMR een jaarverslag. Daarin kunt u precies terugvinden welke onderwerpen de aandacht kregen van de LMR en welke besluiten genomen zijn. De LMR vergadert in de regel elke twee maanden. Vergaderdata, agenda, taken, bevoegdheden (per geleding) en andere activiteiten van de LMR zijn te vinden op de website van de LMR: www.lmrdeswaef.nl. Contactgegevens: Secretariaat LMR De Swaef Carnissesingel 20 3084 NA Rotterdam Telefoon (087) 784 90 26 Fax (087) 784 92 70 E-mail: secretariaat@lmrdeswaef.nl Klankbordgroep De mening van ouders over het onderwijs en de organisatie op het Beroepencollege vinden we belangrijk. Hiervoor is een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep komt 3 keer per jaar samen. Op de agenda staan onderwerpen zoals: wanneer moeten leerlingen kiezen voor een afdeling, hoe presenteren we onze school aan ouders en bedrijven en wat kan de school verbeteren? Ouders kunnen onderwerpen inbrengen die zij belangrijk vinden. De ideeën van ouders/klankbordgroep worden als advies aan de locatiedirectie voorgelegd.


21

Wartburg College | locatie De Swaef

21. Centrale medezeggenschap en onderwijsinspectie

Centrale medezeggenschapsraad I. Kok, voorzitter telefoon (010) 481 71 07 ikok@lmrdeswaef.nl

mw. A.M. Meerkerk-Bakker telefoon (0184) 61 12 62 anneke.meerkerk@filternet.nl

L.C. Struijk, vicevoorzitter telefoon (078) 618 55 49 LCStruijk@wartburg.nl

M.W.A. Reyngoudt reyngoudt@hetnet.nl

J. van Keulen, secretaris telefoon (0180) 42 31 01 jvkeulen@solcon.nl L.G.I. Barth telefoon (0180) 68 18 33 barth200@planet.nl mw. drs. J.N. van Herwaarden-Stravers telefoon (0184) 61 17 53 JNvanHerwaarden@wartburg.nl

B.W. van Soest telefoon (078) 631 34 27 BW vanSoest@wartburg.nl J. Soet telefoon (087) 784 13 87 JSoet@lmrdeswaef.nl 3 vacatures

Medezeggenschapsraad algemene diensten G. Schuit, voorzitter mw. A.M. van Gilst-Kruidenier, secretaris A.J. Wattel vacature

Adres Onderwijsinspectie Het Wartburg College valt onder toezicht van de Rijksinspectie voor Voortgezet Onderwijs. info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs: telefoon (0800) 80 51 (gratis). Meldpunt vertrouwensinspecteurs voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: telefoon (0900) 111 31 11 (lokaal tarief).

54


Wartburg College | locatie De Swaef

t! en ler werk

Verklaring van de vakcodes die u naast de foto’s van de docenten vindt adm administratie bi biologie bt bouwtechniek ckv culturele en kunstzinnige vorming du Duits ec economie en Engels et elektrotechniek gd godsdienst h&v handel & verkoop if informatiekunde k&c kunst & cultuur lo lichamelijke oefening mij maatschappijleer mb@tc mijnberoep@techniek mb@ec mijnberoep@economie mb@zw mijnberoep@zorg&welzijn m&m mens & maatschappij ml mentorles mt metaaltechniek na natuurkunde ne Nederlands tc techniek vt voertuigentechniek vz verzorging wi wiskunde zw zorg & welzijn

61


Wartburg College | locatie De Swaef

colofon Deze schoolgids is een uitgave van het Wartburg College te Rotterdam/Dordrecht en verschijnt eenmaal per schooljaar. Augustus 2013 Productie: Stafbureau: mw. C. Proos-Dingemanse Locatie Guido de Brès: A. Zonnenberg Locatie Marnix: drs. J. den Besten Locatie Revius: W .M. van der Wilt Locatie De Swaef: J. Soet Vormgeving: SprÊkend communicatie & creatie, www.sprekend.com Drukwerk: De Groot Drukkerij, Goudriaan, www.degrootdruk.nl

62


Wartburg College | locatie De Swaef

Guido de Brès Guido de Brès (1522-1567), rondreizend prediker, stelde de Nederlandse Geloofsbelijdenis op en wierp deze over de muur van het kasteel van Doornik, de verblijfplaats van landvoogdes Margaretha van Parma. De Brès wilde de Spaanse overheid duidelijk maken dat de ‘nieuwe leer’ niet aanzette tot opstand. Hij is vanwege zijn geloofsovertuiging uiteindelijk geëxecuteerd. Vlak voor zijn dood getuigde hij moedig van zijn geloof in de zuivere waarheid van Gods Woord. De Guido de Brès begon in 1970 als scholengemeenschap vanuit de behoefte aan onderwijs gebonden aan Schrift en Belijdenis. Locatie Guido de Brès

Locatie Marnix

Marnix Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde (1540-1598), stamt uit een geslacht van Franse magistraten. Hij is vooral bekend als staatsman, adviseur van Willem van Oranje en dichter van ons volkslied. Daarnaast was hij theoloog, letterkundige en opvoedkundige. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was hij een zeer vooraanstaand man. Jarenlang heeft hij gewerkt aan zijn Psalmberijming en hij was vertaler van de Bijbel. In juli 1572 kwam Marnix naar Dordrecht, waar hij in het Hof één van zijn belangrijkste vergaderingen in de geschiedenis van ons land bijwoonde, als vertegenwoordiger van de Prins. Zijn levensspreuk was ‘repos ailleurs’, wat betekent ‘de rust is elders’. Hieruit spreekt zijn toewijding aan de aardse roeping en verwachting van het eeuwige leven. De Marnix is de voortzetting van de oude Ds. Balthasar Lydiusmavo, die in 1961 als school voor ulo in Dordrecht van start ging. In 2002 werd de afdeling praktijkonderwijs (PrO) aan deze locatie binnen het Wartburg College toegevoegd. De afdeling maakte daarvoor deel uit van De Wijngaard te Barendrecht. Revius Jacobus Revius (1586-1658) was predikant, historicus en dichter. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de Statenvertaling en publiceerde de Over-Yselsche Sangen en Dichten. Hij was ook regent van het Statencollege in Leiden, waar hij jongeren vormde en hielp bij hun studie. Revius wordt vaak aangeduid als ‘een geharnast strijder voor God en Zijn heilig Woord’. Het Revius is in 1979 begonnen als een dependance van de Guido de Brès, en werd in 1981 een zelfstandige school.

Locatie Revius De Swaef Dichter, schrijver, vertaler én schoolmeester Johannes de Swaef (1594-1653) schreef ‘De Geestelycke Queeckerije van de jonge planten des Heeren.’ Het calvinistisch-piëtistische geschrift is wel het eerste opvoedkundige handboek voor ouders genoemd. Gereformeerde ouders hebben, zo benadrukte De Swaef, bij de doop van hun kinderen beloofd hen godzalig op te voeden. De Swaef is in 1993 ontstaan uit een samengaan tussen de Ds. Balthasar Lydiusmavo en het Plancius College.

Locatie De Swaef

63


Schoolgids Wartburg College

en rkt! e

ler

w

ro

Het Wartburg College biedt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De school telt ruim 4.000 leerlingen, verspreid over vier locaties in Rotterdam en Dordrecht. Leerlingen kunnen bij het Wartburg College terecht voor praktijkonderwijs, lwoo, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Tevens beschikt het Wartburg College over een rebound- en een cluster 4-voorziening. Guido de Brès Smeetslandseweg 127 3079 CR Rotterdam-IJsselmonde Postbus 9202, 3007 AE Rotterdam (010) 292 39 00 infoguido@wartburg.nl Marnix Prof. Waterinklaan 41 3312 KM Dordrecht Postbus 329, 3300 AH Dordrecht (078) 639 28 00 infomarnix@wartburg.nl Revius Piccolo 50 3068 HR Rotterdam-Zevenkamp Postbus 85150, 3009 MD Rotterdam (010) 286 60 00 inforevius@wartburg.nl De Swaef Carnissesingel 20 3084 NA Rotterdam-Carnisse Postbus 55094, 3008 EB Rotterdam (010) 480 14 22 infoswaef@wartburg.nl College van Bestuur en stafbureau Wartburg College Bijdorpplein 33 2992 LB Barendrecht Postbus 2062, 2990 DB Barendrecht info@wartburg.nl

secretariaat College van Bestuur (0180) 72 66 50 afdeling onderwijs en algemene zaken (0180) 72 66 66 afdeling financiĂŤn en beheer (0180) 72 66 70 afdeling personeel en organisatie (0180) 72 66 60 afdeling ICT (servicedesk) (0180) 72 66 88

www.wartburg.nl

e Het B

e

colleg n e p e

Schoolgids locatie De Swaef 2013/2014