Page 1


ALL I EVER WANTED a miniature cello concerto for Violoncello Solo, Flute, Bassoon, Percussion, Piano, Violin, Viola, and Violoncello

Duration: 7 min

1st Edition • 2012

FULL SCORE


ALL I EVER WANTED A Miniature Cello Concerto Wang Jie

Subito molto più

Largo - misterioso 1 ° q = 52 max

4 &4

Flute

œ.

Crotales

{

Ó

45

med soft plastic stick

“” #œ œ #œ œ 4 J J ‰ Œ &4 ‰ ppp Piano œ #œ œ œ 4 J J ‰ Œ &4 ‰ ° °? 4 ∑ Violoncello Solo ¢ 4 Violin

Violoncello

=

¢

Fl.

Bsn.

Vib.

Pno.

Vc. Solo

Vla.

Vc.

43

? 44

œ ° 12 J & 8 ¢

Œ

3

3

∑ con sord.

Œ

Œ

45

p pizz.

p

43 Œ

#Oœ

#Oœ ™™

bb Oœ

?

43

A tempo

43 * ?

Œ

43 43

43 #œfi

3 3 3 3 3 nœ b œ nœ œ b œ ‰ 43 b œ nœ œ n œ b œ œ #œ œ œ œ œ œ œ

43

Ó Copyright 2012 © Wang Jie Music All Rights Reserved

∑ #œ p

p

œ

#œ ∑ ∑

˙˙

3

Ó

™ bb Oœ ™

poco rit.

pp

Ó™

U ∑ Œ

∑ ∑ pizz.

U ∑

œ 43

3

B 128

? 12 #Oœ ¢ 8 J

Subito molto più

U ∑

3

U n¿

Œ

12 & 8

3

Œ

mf

43

U ∑

p

Motor on (medium speed)

45

12 & 8

pp

U ∑

°? 12 œ b œ b œ œ œ #œ ¢ 8

Œ

12 & 8

° 12 & 8

&

°

3

3

Œ

Œ

œ #œ n œ b œ nœ

3

? 128

Pont.

3

U œ æœ b œ œ œ œ ææJ æ ææJ J

43 œ

U ∑

{

˙

dolcissimo

flautando

Ad lib.

Ad lib.

Vln.

∑ * #O #œ #œ

B 44

5

45

3

.. 34 œ.. b..œ b œ #œJ ‰ Œ æ æ æ

43

p

mf

œ ææ

Vibraphone

p

3

œ ææJ

43

45

p

œ ææ

45

45

Largo - misterioso q = 52 max

° 4 &4

Viola

ppp

bœ 34 œ #œ æ ææ ææ æ

45

4 &4 Œ

Percussion

45

?4 ¢ 4

Bassoon

Flutter T.

∑ A tempo

43

43

œ

œ œ

5

œfi #œ

“‘

œ

œœ > &


2 Fl.

Bsn.

Vib.

Pno.

All I Ever Wanted – Wang

° 2 &4 ?2 ¢ 4

Med Gong

2 &4

2 &4

{

l.v.

¿

Œ

° 2 ˙≥ Vc. Solo & 4 ¢

∑ Œ

˙

˙

p

Vln.

B 24 ‰

Vc.

=

?2 ¢ 4

## Oœ

arco

j ‰ ##œO œO 3

arco p

-O œ 3p

nnœO

bb Oœ

nn Oœ

Bsn.

Crot.

Pno.

Vc. Solo

Vc.

34 #œ. – œ.– 43

#œ. –

œ. – ‰

43

Œ

Œ

43

Œ

43

A Subito più> mosso .. œ œ .. œ 24 ≈ b œ æ 43 æ

U ∑

5 &4

24 Vib.

f

œ™ nœ ' ' f

œ

43

24 ≈ b œ œœ ≈ Œ œ

43

Motor off

f

U ∑

5 &4

°? 5 ¢ 4œ

pizz.

° 5 &4 B 45 ? 45

24 ‰

U ∑

?5 4

mf

œ #œ œ

œ œ

œ #œ

nœ œ

bœ # œ # œ

#œ œ

U ∑ U ∑

°

” bb œ“œ Fist! ≈ R Œ

24

‰ & nœ b œ nœ b œ ≈ œ œ nœ b œ ≈ 24

p leggiero

U ∑

?

p

Œ

U ∑

Œ

pp

U ∑

¢

?5 ¢ 4

Vla.

43

p

Ad lib

Vln.

° 5 &4

{

Œ

Ad lib

Fl.

43

œ 43

mp

° 2 ‰ &4

Vla.

p

j œ œ

43

Crot.

hard brush, center to rhim

?2 4 ˙ ˙ <“>

10

sfz

*

43 43 43

A Subito più mosso pizz. 24 Œ œ ‰ 43 œ f pizz. 24 Œ & 43 œ ‰ #œ f pizz. 24 #œ ‰ Œ 43 œ f


Vib.

Pno.

° 3 &4 ?3 ¢ 4

3 &4

Œ

15

Œ

r≈ ‰ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

bb œœ

bb œ“œ” 3 bb œœ & 4 { bb œœ

” œ“œ R ≈

p

°

Œ

p

f

Vc. Solo

Vln.

°

° 3 ¢& 4

>O O arco. ° 3 O O & 4 ≈æO æ ææ ææ æ ææ o fp 5

ææ ææ ææ ææ ææ ≈ O O nO O O >

& 43

Vla.

o

Vc.

= Fl.

Bsn.

?3 ¢ 4 ° &

B

¢

Vib.

Pno.

Vc. Solo

Vln.

Vc.

3

œ

pp

œ

°

° & ‰ ? ‰

° & ¢

æj #œ .... p

B

&

?

Œ

Œ

senza sord.

Œ

fi œ.

œ.

œ œ “‘

œ #œ #œ nœ œ

b œ.

Meno mosso

œ

44

44

44

˙™

˙™

æ #œ ....

44

-œ. -œ. -œ.

œ ˙

44

Œ

44

44

5

5 p

dim.

fp

p

7

O˙ ™™ æ

Oœ æ

20

œ

mp

mp

3

5

## O˙

arco.

*

p

44

OO OO O O O O O O O O O O™Œ ææ æ æO ææ æ æ æ æ æO æ æ æ æ æ 5

7

æ œ ....

bœ bœ ‰ pp

Œ

˙™

p

Meno mosso

& ‰

{

*

pp

p

?

?

Vla.

arco.

Œ

& ‰

¢

f

O ææ

˙™

senza vib.

7 ææ O >O O æ æ æ æ ææ æ O O O O O O O O O Oæ æ æ æ æ æ O O O O O O æOæ O O O ææ æ ææ æ æ

7

arco.

3

œ bœ

æ bœ ....

nœ œ œ œ #œ œ œ #œ ‰ J J ‰

“œ”

° Œ

Œ Ó

∑ œœ œœ œœ œœ

*° “” n>œ # œ Œ #œ Ó

∏∏∏∏

Bsn.

œ R ≈ ‰

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Fl.

All I Ever Wanted – Wang

*

œ b œ #œ œ 3 3 3 3 œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ

pp

43 b œ b œ œJ œ ™ 43

O˙ ™™ æ

mp

Π43

43

34 œ

˙™ ∑

mf

fi

o

œ œ #œ #œ œ œ #œ

*

43

p

dolce

œ œ # # # # œœœœœ œœœ mf

œ œ port. J œ™

œ

43

43 bb-œœ b-˙˙ mp 34 ∑

43

mf

œj œ ™ œ Œ Œ

Œ

Œ


j œ- -œ -œ œ ™ p 7 --? nœ b œ œ #œ œnœ œ #œ b œ œ #œ ¢ p

{

Vc. Solo

Vln.

?

° Œ?œ œ œ ¢& # -œ -œ -œ ° &

&

?

Vla.

Vc.

= Fl.

Bsn.

¢

U ∑

44

U ∑

44

f

Œ Œ

B

Œ

œœœœ #œ œ œ œ

Œ

f

bœ sf

bœ bœ °

œœ

œ

9

° n œ bœ Œ

œœœœ #œ œ œ œ

œ œ U #œ œ J ‰Œ Œ

Ó

mp

œ.

Ó

pp

Œ

p

&

w

Ó ∑

>O ™ Œ ææ

‰œ ‰ œj œj b œ Œ ÓÓ . pp U ∑

*

U ˙

*

Œ

œ

p

44 œ œ bœ œ b œœ

Œ

Ó

U ∑

44 b œ œ bœ œ b œœ

Œ

Ó

U ∑

Œ

Ó

U ∑

pizz.

p pizz.

p pizz.

f

f

œ b œ 44 b œ bœ œ bœ p

f

‰ b œJ œ

?3 ¢ 4

Œ

Œ

° b O b œO ˙˙

3 &4

3 {& 4

senza vib. 30

bO b O b œO œbOœ œœœ

p sempre

° œ

Ó

p

œ

p

Finger Mute inside the Piano

° 3 œ -œ. -œ. -œ. œ Vc. Solo & 4 ¢

C Adagio q = ca. 54 senza vib. ° 3 b˙ ∑ Œ &4

œœœœ

œœœœ

B 43

Vla.

¢

? 43

bœ ‰ J

˙

senza vib.

Œ

Œ

Œ

Œ

<n>-œ. -œ. -œ. -œ. œ œ

p

Vc.

Œ

44

44 j œ # -œ -œ œ ™

œ œ

dolcissimo

Vln.

C Adagio q = ca. 54 ° 3 ∑ Œ &4

Vib.

Pno.

44

j j ‰ œœ œœ œœ ™™ b-œ -œ œ ™ f -j -j ‰ b œœ œœ œœ ™™ rfi bœ b ˙™ >

&

Pno.

b ˙™

&

Vib.

f

44

25

∏∏∏∏

Bsn.

° &

∏∏∏∏

Fl.

All I Ever Wanted – Wang

∏∏∏∏∏

4

œ

Œ Œ

Œ Œ

senza vib.

B

p

œ

p

˙

œ

Œ

Œ

Œ

j ‰ bœ ˙ p

b O b Oœ œbOœ b œœOœ œœœœ

œœœœ

Œ

o œ o -. -. Œ <n>œ œ œ œ

œ

Œ

Œ

‰ b œJ œ

œ

p

b ˙™

Œ

œ

Œ Œ

p

p

Œ

Œ Œ

p

˙

œ

Œ

Œ

p

œ

j bb œO b œO

Œ

˙

p

bœ ‰ J

Œ? Œ

p

b œo bb Oœ Oœo ‰ J p


Fl.

Bsn.

Vib.

Pno.

° & œ ¢

Œ Œ 44 Œ ∑

44

&

44 Œ

{

˙

35

?

&

?

*

*

All I Ever Wanted – Wang

œ œ

œ 43

Œ

43

#œœ Ó

43

43

43

3 mp dolce

œœ

°

44 44

° nœn œJ œJ œ œ 4 ˙ Vc. Solo & 4 ¢ 3 3 Vln.

° & œ B

Vla.

Vc.

œ

¢

o ? Oœ

=

D

Bsn.

Ó

O˙ nn Oœ

Œ Œ 44 Ó

p

?

Pno.

{&

+ ≥∑... æær ≈ ‰ œ #œ O ™

O O ° & O ææ ææ

D

p

& ‰ ¢

*

˙

5

ΠbO bO

Œ

°

j ‰ ‰ bO bœ

˙

p

-. bb œœ œœ ˙˙

œœ Œ

b œœ Æ

3

b œœ

* ˙˙™™

n˙˙ ™™

n œœ

? æ j j œO #œæ™ ≈ œææ™ ≈ œææ

sul pont. IV ord.

3

O O œO œ bb œO œO ˙

˙˙

Oœ ™™ Oœ ™™ Oœ ææJ ≈ ææJ ≈ææ p

f

p

Œ

Œ

Œ

mp

O˙ ææ

? Œ

5 . . n œ 44 œ. # œ ≈ Œ #œ.

44 44 #>O ææ

O ææ 3

O ææ

æ æ 44 Oæ #Oæ 3

ææ O

Ó

Œ

ææ æ ææ O O O #œ™ 3

7

<#>œ. œ. œ. œ. nœ œ. ™ œ . #œ

Subito più mosso

#O ææ

#O ææ

# O O nO O O 4 O #O #O O ææ æ ææ æ æ 4 æ æ æ æ æ æ æ æ

O ææ

O ææ

O ææ

6

Œ

6

6

pizz.

#œ f

s. glis

44

mf

mf espress.

Œ #œ -œ n-œ #œ ™ J mf espress. arco.

6

j j œ- -œ -œ ™

#-œ #-œ n-œ b œ ™ Œ œ n œ nœ nœ ™ J

O O nO O ≈ Œ ææ æ ææ æ

O O b O n O O#O nO#O 4 b O O O #Ob O nO O O O O O O # O O # O O ææ æ æææ ≈Ó J æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ 4 ææ ææ ææ ææ ææ ææ æ æ æ æ æ

p

œ # œ œJ œ ™ mf espress.

f

*

mp

-. bb œœ œœ ˙˙

Oœ Oœ O˙

Œ Œ

˙˙

p

bb œœ ° b O b œO

3

44

∑ ∑

Vc.

3

43

œ

p

43

&

Vla.

43

ΠΠ44 #w w

Vib.

Vln.

Œ

poco più

°? Vc. Solo ¢

Œ

œ

Subito più mosso

° & ¢

Œ

34 ‰ œJ œ #œ œ

Œ Œ 44 ‰œœJ ˙˙ ™™

40

Fl.

œ œ

&

Œ

oj œo o ‰ œ J œ™

&


6 Fl.

Bsn.

All I Ever Wanted – Wang

œ J

° 3 &4 ‰

? 3 ˙™ ¢ 4

˙

45

œ #œ œ œ™ J

p dolce

p

Pno.

œ.

3 {& 4 . œ

∑ Œ *

° œœœ °? 3 n œ œ˙ Vc. Solo ¢ 4œ Vln.

° 3 &4

Vla.

Vc.

6

#œ œ

j b œ œ bœ œ™

U œ œ #œ ˙ ™

B

?

j œ œ œ œ™

˙™

#œ # œ œj œ ™

˙™

p sul tasto

p

Ϫ

j #œ œ œ œ œ

38 ‰

j ‰ #œ

38

38

38 #œ #œ

#œ œ #œ J

mp

œœœ

#œ œ

œ

mf

˙™

p sul tasto

*

U ∑

sul tasto

3 ¢& 4

°

mp

3 &4

pp

p

#œ #œ #œ œ U Œ p dolce

Œ

p

U ∑

mf

3 &4

Vib.

#œ 38 ‰ J #œJ

U ∑

Allegretto e = ca. 126

E

U ∑

E 38

U ∑ U ∑

Allegretto e = ca. 126

38

38

=

Fl.

Bsn.

#œ ° J nœJ ‰ & ¢

50

3

? nœ

œ

œ

œ

Ϫ

bœ œ œ œ bœ J Solo

#œ œ œ œ™

œ œ œ nœ b œ œ œ™

dolce

-œ J

-œ J

-œ J

-œ J

-œ J

Vib.

&

Pno.

{&

°? Vc. Solo ¢ œ œ Vln.

° &

#œ œ J œ ∑

œ

œ œ

œ œ ∑

œ œ™ j œ # -œ

ord.

p

B

Vla.

Vc.

¢

?

∑ ∑

j œj œ -œ

j œ œ ™™ -œ # œ mf

j j j #-œœ -œœ -œœ #œœ ™™ ord.

p ord.

Ϫ

-œ œ J

p

-œ œ J

-œ œ J

j œ-

j b œ. -œ

j œ-

œ ∑

∑ j œ

œ œ J bœ œ

œ œ

œ bœ œ 3

mf

#œ œ #œ

b œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. b œ œ. œ. œ œ. b œ. œ œ. ≈ pp

3

3

3

3

3

mf

Ϫ Ϫ

3

3


All I Ever Wanted – Wang

° & 55

Fl.

Bsn.

nœ œ œ 3 ? J bœ œ œ ¢ bœ

3

&

{&

Vib.

Pno.

°? Vc. Solo ¢

∑ ∑ 3

b œ bœ

Vla.

U ∑

48

U ∑

48

U ∑

48

U ∑

3

3

3

œ

Vc.

=

¢

bœ ‰

b >œ

Bsn.

Vib.

Pno.

b >œ

mf

nœ ‰

f

œ bœ 3 #œ nœ # œ n œ nœ#œ œ œ nœ#œb œnœ 3 œ b œ#œnœb œ œ nœ 3 3 3 3

#œ œ

Più mosso e = 132

œ œ

f

f

3

œ œ

&8

?

&

¢

{

&

?

secco

” # œ“

œ

œ

œ ∑

° æ æ b>O & O #O bO æ æ B ≈ æO arco.

p sempre

O æ

arco. ? b O O æO æO ¢ æ æ

” #“œ

p sempre

ad lib. repeat until bar 73

œ

œ

œ &

o oœ œo # œ o æ æœ æ æ 3 3

j O

. gliss

bO æ æO

#O b O O æææ 3

?

f

p sempre

Vc.

j œfi

38

U ∑

48

arco.

Vla.

f

U ∑

°? Vc. Solo ¢ Vln.

f 5 Temple Blocks

38

F 38

° & 60

Fl.

38

7

f

> fi 38 œ#œ œ œ œ

U ∑

mf pizz.

b >œ

fi œœœ

f

° ≈ ≈ r r ≈ b œ 48 & r œr ≈ bœ œ nœ mf pizz. œ œ #œ œ #œ R R≈4 B ‰ ≈ ‰ #œ 8 ?

38

Più mosso e = 132

poco rit. U # œ œ b œ n 48 b œnœ œ œ?3 n œ & #œ 8 œ 3

œ œ #œ J œ #œ

œ #œ

pizz.

Vln.

48

F

3

æ æ Oæ#O æO æO næO J OO æ 3

nO ™ æJ

3

gliss.

ss.

gli

3

3

o œo œ ææ

3

œo æ ‰

f

ææ O æO nO æ O b O #Oj æR æ bO

æj nO ™

o o œo œ œo # œ ææ æ æ

bO æ æO

æ nOæ æO æO nOJ O

æ Oæ æO bæO æO nO 3

s. glis

O™ æJ

nO æR

æj bO

?

œ #œ nœ œ #œ œ œ b œ œ 3

3

3

æ æ Oæ æ Oæ b O æ #æO O nO O 3

æj iss. b O æææO O O gl æ æO O O O æ æ 3

nO O #O b O nO bO nO bO nO bO æR æ æ æ b O næO æ æO #æO æ bæO næO æ æO #æO æ næO bæO næO æ æO #æO æJ æ 3 3 3

3

3

3


All I Ever Wanted – Wang

8

° & ‰ 65

&

Pno.

{&

3

3

3

3

3

f

mf

Vln.

Vla.

Vc.

ff

° O & J

> O nœ œ nœ b œ œ œ œ b œ œ œ n œ b œ n œ b œ œ œ b œ œ nO æ ≈ æ n>œ œ 3 3 3 3 3 3 p f s. glis > # æ æ æ æ æ # œæ œæ n œæ œ œ æ # œæ œæ n œæ œ œ œR ≈ #œ #œ

O Bæ

mp

? æO ≈ ‰ ¢ R

œ

p

= Fl.

Bsn.

Vib.

3

nœ b œ

#œ œ

œ #œ

pizz.

3

3

œ

3

œ bœ

bœ œ

3

° &

70

≈ p sempre

j O

. gliss

æj nO

O bO æ æ æO

O æ

#O b O b O nO æ æ æ æJ arco.

s. glis

3

G

{

?

3

O™ æJ

nO æR

æj O

O ? æ æO O#Ob Ob O nO næO æOæO æOæO æO æO æObæO O b O O ææææ æ æ ææ ¢ 3 3 3 3 3

3

s.

glis

mp

G

æ æOæ O O æ O æJ 3

ss.

æj bO

æ æOæO æ Oæ b O æ O æ #æO O nO æJ

3

gli

ss.

gli

3

O J

g

j ‰ bO '

j O '

æ æ nOænOæ ænOJ b O O #O

bœ J 3

j O '

pont.

ss.

° æ Oæ O nO æ æb Oæ j O & O æ æ O #O ænOæ æO æ bO O . bO 3 iss O gl æ O æ æ æO æ Oæ Ob OæO B æO O#æO æ æ næO J O nO æ æ

s. lis

œ J

gli

3

ss.

3

œ bœ bœ J J J

œ J

gli

3

œ J

j bO ' “‘

3

3

ss.

gli

3

3

3

∑ ‰

j j j bO O O ' ' '

Oo æ æ j O æ æ b O b O nO næOJ ™

æ æOæ O ‰ O ææJ O

3 O æ O æ æ bO æ OæO æ æJ æ OæbæO æO O æ æ OO OO O O O nO O#Ob O gliss. æ æO æ æO æ æO ææ æ æ 3

75

3

Vc.

p

3

. . œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. .œ . . #œ ? nœ nœ b œ. œ. #œ. œ. œ b œ. œ. r ≈ ‰ . #œ n œ . ¢ n œ œ . . . . b œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &

3

Vla.

#O æ

(Cue Piano)

nœ œ œ œ œ œ œ œ °B æ æ æ æ æ æ æ æ œ Vc. Solo ¢ J

Vln.

b>O æ

3

ff

5

f

&

Pno.

b œ. #œ.

. + # œ œ. . b œ æœ ? r B #œ . œ #œ . æ nœæ æ nœ œ#œ

3 3 °? œ nœ b œ b œ œ œ #œ œ œ nœ #œ b œ b œ æœ B ≈ œ bœ Vc. Solo æ œæ æ ¢ # œ n œ b œ nœ #œ 3 3 3 3 f

nœ.

# œ.

ær nO O #O æ æ

iss .

Vib.

3

gl

¢

?

p

ss.

Bsn.

gli

Fl.

b œ nœ b œ œ bœ bœ œ bœ bœ œ œ b œ œ bœ bœ nœ J

œ nœ b œ

Oglis æ æ3 æb O O Ogli æJ O æ æ æJ ‰ O O s.

ss.

O OO O O O O OO O æ ææ æ æ æ æ ææ æ O O æ æ 3 3 3 3 3 3


All I Ever Wanted – Wang

Vib.

Pno.

¢

?

3

#œ. p

3

3

3

3

œ. œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ.

&

&

{

Vib.

Œ

j œ

80

>œ J

p

? j bO <“> '

s. bO lis O g O # O °B O j liss. æ nOæ æ æ nOJ O æ Vc. Solo æ æJ b O g nO ¢ æ

Oo O O æ bO O O æ æ æ #æO æ æ

3

Vln.

# œ.. œ.. æ æ ‰ ‰

p

ss.

Bsn.

gli

Fl.

° &

# >œ.. œ.. œ.. œ.. œ.. œ.. æ æ æ æ æ æ

9

° &

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ œ œ™ œ O # O O æ ‰ ææ ord.

b

&

3

3

bO™ bO™ bO™ bO™

f

Sul A

O™ n O ™

O™ n O ™

ff

Sul D

B

Vla.

Vc.

= Fl.

Bsn.

Vib.

Pno.

Vc. Solo

Vln.

Vla.

Vc.

¢

?

° &

? &

¢

{

& ?

° ¢& ° & & ¢&

∑ 85

&

&

H 44

44

44 œ

90

bO™ O™ bO™ O™ ff

ff

U ∑

48

U ∑

U œ œ

œ

p

∑ ∑ ∑

b

p

p

b O b O O O #O n O nO b O #O O

O b O #O n O nO b O O O b O b O ‰

p

O O b O # O n O O b O # O O n O #O n O nO b O f

p

O O # O # O O O # O # O n O n O #O O nO b O f

pp

U ∑

44 #œ #œ œ œ “‘ b œ ° U 44 ∑

O # O O O # O# O nO nO O# O b OnO O# O f

p

p

44

b

f

Ÿ~~~~~~~~ ŸŸ œ œ™ œ J ‰ j œJ J œ b

nO O O# O b OnO O# O b OnO

°

p

48 48 * 48

U 4 Π8 *

48

H 4 ‰ 4

U ∑

48

‰ 44

U ∑

48

‰ 44

U ∑

48


All I Ever Wanted – Wang

10

Fl.

Bsn.

Vib.

° 4 &8

# œ œ œ œ # œ œ œ œ Uœ œ œ J œ æ æ æ ææ æ ææ 38 ææ ææ ææ æ æ æ 3 3 3 3

3

f

?4 ¢ 8

4 &8 48 & {

“” ° bb œœ ™™ (fist)

° 4 Vc. Solo & 8 ¢ Vln.

Vla.

Vc.

=

ff

38

.. .. .. nœ ‰ #œ œ œ R ≈ ‰ æ æ æ 3

f

Pno.

sfz

Œ

Ó U ∑

c

U ¿ J

U ∑

c *

U ∑

c

38

?c

pizz.

38

nœ œ œ b œ #œ œ œ #œ

4 &8

38

4 ¢& 8

38

ad lib.

c

c

?

quasi col legno 3 3

arco.

3

U ∑

c Ó

œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ bœ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

°? 23 ¢ 8 ˙™

Ϊ

°? 9 œ #œ œ #œ œ nœ œ ¢ 4 œ # w™

Ϊ

œ œ

œ nœ œ ‰ #œ œ. œ. œ. #œ œ œ œ Œ™

# œ. œ. # œ. . . . n œ n œ b œ n œ. . . . œ#œnœ œ. b œ. . . 58 nœb œ œ.

Vc. Solo

= Vc. Solo

? 74

+

cresc.

? 48 ‰ nœ n œJ + sf

3

3

ff

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

nœ nœ n œ b œ n œ œ nœ #œ œ nœ bœ # œ nœ nœ

3

85

100

pizz.

3

I 9 3 nœ œ ? 6 æ 3 nœ nœnœ#œ bœ œ œ &œ œ 4 œ#œæ œæb œæ æ æ b œnœ#œnœn œ b œ œ œ œ#œnœb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ #œ

f

#œ nœ

3

cresc.

œ nœ n#œœ œ

œ

nœ bœ nœ bœ œ

13

#œ nœ #œ nœ œ #œ nœ nœ #œ nœ #œ nœ œ œ #œ nœ œ

∏∏∏∏∏∏∏

=

?6 4 bœ œœ nœ œ

nœ œ nœ œ

ord.

nœ œ œ U nœ. œ. œ. ‰ Œ n œ œ œ œ œ #œ œ. œ. . Œ™ Œ™ Œ

ord.

∏∏∏∏∏∏∏∏

Vc. Solo

pp

?5 4

≥∑... U #œ #œ

Œ

3

∏∏∏∏∏∏∏∏

=

5

U Œ

quasi col legno 3 3

∏∏∏∏∏∏∏∏

Vc. Solo

f

pp (with Vc Soloist)

=

U ∑

nœ œ #œ œ bœ œ #œ œ °? 9 œ œ œ œ # œ œ œ œ n œ J œ J œ œ nœ Vc. Solo 4 b œ œ n œ ¢ bœ œ œ # œ #œ œ Vc.

œ

7

p

p

=

Motor on (medium speed)

38

°? 23 Vc. Solo ¢ 8 nœ œ œ nœ œ œ œ Vc.

38 ‰

œ c J

p

ff

° 4 &8

95

ad lib.

Flutter T.

œœ +œœ œœ +œœ œœ +œœ œœ +œœ œœ +œœ œœ +œœ 0 0

12

. ≥. . . . arco. œ #œ nœ œ nœ b œ # œ n œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ nœ #œ b œ ≈ œ b œ œ œ œ ≈ ##œœ #œœ bnœœ #œ nœ œ b œ œ nœ ‰ Œ 3 3 3 3 n œJ 3 3 p f + agitato 10

3

pont.

ord.


All I Ever Wanted – Wang

11

+ # œ bb œœ 3 j 3 3 3 n œ n œ b œ n œ # œ nœ œ n œœ œ œœ ‰ œ n œ ? nœ nœ #œ nœ nœ nœ œ œ œ #œ œ#œ b œ œ nœ b œ nœ œ b œ œ # œ b œ n œ b œ b œ b œ œ n œ œ ≈ œn œ n œ n œ œ≈ # œ œn œ œ œb œ n œ n œœ bœ n œœ œ 3 3

105 Vc. Solo

=

œ ? bœ ¢ bœ œ

Vc. Solo

= Fl.

Bsn.

Œ

6

°B 4 . 4 #œ ?4 ¢ 4

3 cresc.

6

3

# œ™ œ™ . . nœ œ

œ.

œ™ œ™ . . #œ œ . #œ. œ

œ. œ. œ.

?4 ¢ 4

4 &4

{

nœ #œnœ

ff

B

œœ

115

6

œ #œnœ b œ nœ

?

nœ #œnœ nœ 6

#œ #œænœæn œæ œæ æ #œ 6

.. n œ. œ. . . # œ. œ. œ. nœ. # œ. œ. œ. . . # œ œ œ. 4 n œ # œ œ n œ .œ .œ#œ. œ. nœ. œ. #œ. œ. 4

b œ™ œ™ . . nœ œ. nœ. œ œ. œ.

n œ™ œ™ . . #œ œ. œ. œ œ. œ.

24 œ#œ#œ œ nœ#œ nœ & nœ b œ nœ nœ b œ nœ næœ bœ nœ ææ

120

œ.

24

nœ b œ b œ n œ ® b œ b œ nœ

Œ

# œ n ˙™

9

Œ

ff

43 43

nw ff

& 44

?4 4

& 44

? 44

œ

fff

?

œ Ó

J Tempo primo ° 4 ∑ &4

¢

3

f

6

Tempo primo J ° 4 ∑ Ó &4

Vla.

Vc.

3

° 4 œ n˙ ™ Vc. Solo & 4 ¢ Vln.

3

b œ bœ

6

Vib.

Pno.

3

p 3

3

n œ œ. œ. œ œ. œ. b œ œ. œ. n œ œ. œ. œ œ œ .œ œ. #œ œ . . œ nœ œ . . œ #œ œ ? bœ œ .œ œ. œ œ œ bœ œœ œ . œœ . nœ œœ œ œœ œ œœ œ ..

Vc. Solo

=

3

3

3 œ œ œ œ œ œ . œ. œ. œ. b œ œ .œ .œ bœ œ œ œ

110

s.

Vc. Solo

°? Œ & #œ glis

=

3

œ

œ œ #œ

œ

œ

œ

œ

œ

#œ œ œ

œ œ œ #œ

œ ‰

œ œ

œ

œ #œ

?

œ #œ œ

nœ b œ nœ œ n œ & b œ nœ œ

#œ bw w r

∑ ∑

43

43

43

œ

Ó b œn œ b œ#œ œ

œfi nœ

B

w rw nœfi œ

ff

w # w r

nœfi œ

ff

ff

n ˙™

43 43 43 43


?3 ¢ 4

Vc.

= Fl.

{

?3 4

˙ ° 3 b œœ g # ˙ & 4 œfir . liss

œ fir œ

B 43

&

œ œ

Pno.

B2 ¢ 4 œ & 24

œ

{

2 &4

?2 4

° 2K arco. &4 ˙ #˙ f

B 24 ˙ #˙

arco.

f arco.

Vc.

44 Ó 44 Ó 43

f

Vla.

˙

œ

°? 2 Vc. Solo ¢ 4 #˙

Vln.

44 Ó

.# ˙ œ gliss ? 3 #œ B ¢ 4 œfir

° 2K &4

? 2 #˙ ¢ 4# ˙ f

ff

Ó ” bb ˙“˙ fist!

# ˙™

130

ff

œ #˙ 43

43

43

43

43 ˙ ™ ff

43 #˙˙ ™™ ff

43 #˙˙ ™™ ™ 43 ##˙˙ ™

45

nn >œœ bbnœœœ bb œœ >œ

∑ nœ

bœ bœ œ œ œ œ

3

pizz.

3

3

œœ œ œ

# >œ n œœ œ

*

n >˙ b b ˙˙ n˙

24

∑ œ

bœ bœ œ œ œ œ œ œ 3

3

3

3

24 Π? 24

Œ

œ œ œœ

24

24

pizz.

B

pizz.

bœ Œ? œ œœ

poco rall.

nœ n œ b œ n œ œ # œ œ b œ œ #œ 5

mf

œœ

6

p

ff

45

44

7

45 ‰ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ

-œ -œ

54 b ˙˙

#>˙ ™ #˙ ™

f

˙ 54 ˙

ff

f

ff

˙™ >˙ ™

b˙™ >˙ ™ ff

∑ w

p

44

45

44 44

˙™

f

f

24

24

4

ff

4

f

˙ 54 #˙

B2

˙

ff

24

Œ n#œœ œ nœ

? 5 #˙

45

* °

sf

sf

˙ ™™ œ ˙˙ ™ œ b ˙™ œ

˙ ˙ ˙

bb ˙˙

œ ≈ b œ œ œ b œ 44 Ó bœ ## ˙˙ #˙ #œ ?4 ∑ 4 & bœ #œ

Ó

s. glis

#w

ff

7

f espress.

Vib.

44

nU w

° #˙ ˙ 44 ˙

Solo

Bsn.

L.

R.

œ

Vla.

Hard sticks Motor off

s.

3 &4

° 3 Vc. Solo & 4 ¢ Vln.

44

& 43

Pno.

44

glis

Vib.

125

∏∏∏∏∏∏∏

Bsn.

° 3 &4

∏∏∏∏∏∏∏

Fl.

All I Ever Wanted – Wang

∏∏∏∏∏∏∏

12

44

#œ #œ œ b œ 4 n œ #˙ ™ n œ œ # œ œ & #œ #œ œ b œ 4 5

6

poco rall.

3

p

44 nw w p

44 w w p

44 w w p


Fl.

Bsn.

Vib.

Pno.

All I Ever Wanted – Wang

° &

U ∑

L 135 45

?

U ∑

45

¢

&

&

{

Œ

?

#œ œ œ œ œ

Vc.

= Fl.

Bsn.

Vib.

¢

?

Vc. Solo

Vln.

mp

‰ b œJ œ

-œ.

B3 Œ ¢ 4

° 3 ¢& 4

p sempre

bO œ œbOœ œœœ œœœ ∑

°

∑ b˙

senza vib.

b ˙ ™senza vib. p

p

p

˙

Ó

U ∑

Œ

Ó

U ∑

œ

*

43

44

B3

Œ

44

43

Ó

Œ

44

43

Ó

Œ

44

43

3

ppp

œ œ bœ œ

°

45

Œ

o o œ o 44 o œ œ Œ 43 œ

∑ Adagio

p

44

43

45

44

43

45

44

B3

43 b ˙ ™

140

43

44

43 b œ

38 œœœœ ‰ 44

° b O œ™ ˙ 43 ≈ b O b œO œbOœ œœœ œœœ ™™ 44 ˙˙˙

38 Œ

43

38

‰ 44

#O ##Oœ # œ ∑ ? 44 O ##Oœ Œ #œ

38 œ ‰ 44 38 œ ‰ 44 38

œ

‰ 44

3

43

∑ bœ bœ bœ

43 ‰

43 Œ

43 Œ

bœ J

43

44

43

* œœœœ ‰ Œ J

3

44 b O bb Oœ bœ

44 ˙

˙ b˙

44

j ‰ bb œO p

œO

43

44

44

°

Œ

4

j œ ‰ Œ

44 ˙

*

4

3

‰ 44

38

(Finger Mute inside the Piano)

bœ B 43 ‰ J ¢

38

° 3 &4 Œ

B 43

-œ. -œ. œ

p

3 &4

{

p

45

Ó

44

ppp

L 45

38 œ ‰ 44

senza vib.

senza vib.

Vc.

œ

mp

° 3 &4 Œ

Vla.

œ œ

. b œ. . b œ . b œ bœ

“” œ b œ œ #œ

U ∑

œœ Œ

-œ -œ -œ œ ˙

3 &4

Ó

&

dolce tranquillo

-œ -œ -œ œ ˙ œ œ œ œ ˙

& 43 b O b œO

Pno.

Œ

Uœ œ œ #œ

p

mp

Vla.

U ∑

45

13

Crotales

45 Œ

U ∑

° #-œœ -œœ -œœ œœ ˙˙ & B

U ∑

Œ

p

° Vc. Solo & Ó ¢ Vln.

œ œ œ œ #œ œ œ œ

Adagio

˙

44 O ˙

bO * bb Oœ n œ

43 43

Œ

43

œ ‰ Œ J

43

œ J ‰ Œ j b œO ‰ Œ

43 43


14 Fl.

Bsn.

Vib.

Pno.

° 3 &4 Œ B3 ¢ 4

Vla.

Vc.

˙

°

3 &4

°

° 3 &4 Œ

b ˙™ 3 B4

bœ B3 ‰ J ¢ 4

rit.

U ∑

U ∑

U ∑

U ∑

145

‰ b œJ ˙

œ Œ Œ

∑ Med Gong l.v.

Œ

∑ ˙˙˙˙

‰ b œJ œ

* Œ

∑ ∑ ˙ ˙ ˙

bœ Œ bœ bœ bœ

° bœ bœ

°

*

˙

Œ ∑

bO œ & 43 b O b Oœ œbOœ œœœ œœœ

°? 3 Vc. Solo ¢ 4 Vln.

b˙ ∑

3 & 4 bœ

{

All I Ever Wanted – Wang

&

Œ

Œ

soft brush, center to rhim

Œ n¿ Œ *

∑ ˙o

Uo ˙™

p

*

p

Œ

b˙™

Œ

Œ

Œ

Œ

bœ œ ‰ J

o œo o œ o # œ o o œ œ œ

pp

œ

o

ppp

poco dim.

rit.

Uo ™ ˙

U ∑

Œ Œ

U ∑

Œ Œ

U ∑

œ Œ Œ œ

oœ # œo # œo

U ∑


• Serenade in Isolation 12’ Violin Solo • Dance for Two 15’ Percussion Solo • Game for Two 13’ Two Pianos • Faded Colors 10’ Piano Trio • Waiting for the Beginning 15’ Fl, Cl, Vln, Vc, Pno&Toy Pno • The Animal Carnival 15’ Soprano and String Quartet • In Wind They Cleave 15’ Soprano, Baritone, Piano, Percussion, Violin, Cello • Music for the Joy of Sextet 5’ Fl, Cl, Vln, Vla, Vc, Perc. • Concerto for Harpsichord and String Instruments 12’ Harpsichord, 2 Vla, Vc. • The Stranger 2 12’ Fl, Cl, Vln, Vc, Pno • Five Phases of Spring 15' Fl, Cl, Tpt, Perc, & String Quartet • I Died for Beauty 11’ Baritone, Vibraphone and Piano • Three Miniature Etudes for the Joy of Organ Playing 5’ Organ Solo

• Symphony No.1 • Swamp’s Shore • Five Faces of Joy • Death of Socrates

15’ 7’ 7’ 8’

3333, 4331, timp, 3perc, pno&cel, hp, str. Sopr, 2222,4231, timp, 3perc, pno, hp, sopr, str. String Orchestra & Celesta 3333, 4331, timp, 3perc, pno&cel, hp, str.

To Order Music for Purchase & Rent Orchestral Music: • Email your order to: wangjie@wangjiemusic.com or • Call in your order to: 212-380-1483

To Learn More about Wang Jie's Rental Library • Please visit: www.wjmrental.com Wang Jie Music PO Box 299 New York, NY 10025 www.wangjiemusic.com 212.380.1483

All I Ever Wanted | Printed in New York | 2012 | $ 39.95

All i ever wanted score copy  
All i ever wanted score copy  
Advertisement