Wageningen World 02 2023

Page 40

EXPERT DUURZAME VOEDING CORNÉ VAN DOOREN:

‘De huidige consumptie is niet langer houdbaar’ Corné van Dooren is al ruim vijftien jaar specialist op het gebied van duurzaam eten. Sinds twee jaar werkt hij bij het Wereld Natuur Fonds. ‘De voedselconsumptie vormt de grootste bedreiging van de natuur op aarde.’ TEKST RENÉ DIDDE FOTOGRAFIE JUDITH JOCKEL

‘H

et voedselsysteem loopt vast. De hui­ dige consumptie is niet langer houd­ baar.’ Corné van Dooren, sinds 2021 expert bij het Wereld Natuur Fonds (WWF) op het gebied van duurzame voeding, is stellig. ‘We moeten met zijn allen een eiwit­ transitie bewerk­stelligen in de richting van plantaardig. De grenzen die de aarde stelt, vergen dat ons voedingspatroon verandert naar twee derde eiwit uit plantaardige bron­

40

WAGENINGENWORLD | 2 | 2023

nen en een derde uit vlees en vis. Dat kun je bereiken door de prijs van vlees omhoog te doen en te zorgen dat het de sociale norm wordt dat het niet normaal is om elke dag vlees te eten.’ Jarenlang werkte Van Dooren als expert duurzaam eten bij het Voedings­ centrum in Den Haag, terwijl hij intussen promoveerde aan de VU Amsterdam op model­onderzoek naar duurzaam voedsel. In 2021 maakte hij de overstap naar het WWF.

>


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.