Wageningen World 02 2023

Page 34

De landbouw heeft grote dorst De landbouw is de grootste verbruiker van zoet water ter wereld. De vraag zal alleen maar toenemen, terwijl de beschikbaarheid afneemt. ‘Veranderingen in het voedselsysteem kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossingen voor waterschaarste.’ TEKST MARIANNE WILSCHUT FOTO IAISI/GETTY IMAGES

E

en Arabisch gezegde luidt: in de woes­ tijn voldoet elk water. Door het groei­ ende tekort aan zoet water in Jordanië dreigt dit gezegde daar realiteit te worden. De landbouw in het Midden-Oosterse land zal gezuiverd afvalwater moeten gaan ge­ bruiken voor irrigatie, en de drinkwater­ voorziening zal deels afhankelijk worden van ontzilt zeewater. Dat waren de belangrijkste

34

WAGENINGENWORLD | 2 | 2023

oplossingen die werden aangedragen in een dialogenreeks die WUR in 2022 in Jordanië met belanghebbenden organiseerde over de uitdagingen door waterschaarste waar het land in 2050 mee te maken krijgt. ‘Mede door de groeiende bevolking en klimaat­verandering stijgt de waterbehoefte van Jordanië’, vertelt Petra Hellegers, hoog­ leraar Water Resources Management, mede­

organisator van de dialogen. Hergebruik van afvalwater en ontzilting van zee­water zullen bittere noodzaak zijn, aldus Hellegers: ‘Naar verwachting is de vraag naar water in Jordanië in 2050 vier keer zo groot als wat er hernieuwbaar beschikbaar is vanuit neerslag en grondwater.’ Jordanië staat volgens Unicef in de top drie van landen met de grootste waterschaarste.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.