Wageningen World 02 2023

Page 18

Van onderzoeken naar ondernemen Jaarlijks beginnen ongeveer tien Wageningse wetenschappers een start-up of spin-off. WUR heeft de ambitie om dat aantal te verdubbelen. Maar hoe kom je van idee tot bedrijf, en hoe krijg je dat gefinancierd? Vier ondernemers over hun reis van dromen naar ondernemen. TEKST TANJA SPEEK

I

nnovaties tonen pas hun waarde als ze worden toegepast. Wageningen University & Research investeert daarom jaarlijks zo’n 1,5 miljoen euro in onder meer vakken en opleidingsprogramma’s op het gebied van ondernemerschap, in ondersteuning van spin-off-ontwikkel­programma’s en in het toekennen van beurzen. WUR-studenten, promovendi en pas­ afgestudeerden kunnen daarnaast terecht bij StartHub, een programma voor onder meer het ontwikkelen van ondernemers­ competenties. Onderzoekers kunnen onder­ steuning vinden bij StartLife, een nationaal programma voor startende en gevorderde ondernemers in de voeding en landbouw. Jaarlijks stappen vele tientallen studenten, promovendi en onderzoekers met hun ideeën naar een van de programma’s. Toch stranden start-ups nog vaak in de fase van idee tot een werkend prototype of dienst­

18

WAGENINGENWORLD | 2 | 2023

verleningsconcept, onder meer door gebrek aan financiering. Ze zijn nog niet interessant voor investeerders, die liever beleggen in bedrijven met klinkende resultaten. ‘Het blijkt een uitdaging voor startende ondernemers om in de prilste ideefase financiële ondersteuning te vinden’, vertelt Lies Boelrijk, directeur van University Fund Wageningen. ‘Het is lastig om een lening te krijgen, of je bedrijf is nog niet interes­ sant genoeg voor investeerders. Wij willen helpen door een gift of een lening uit een nieuw op te richten fonds aan te bieden.’ Dit fonds moet uitkomst bieden in de kraam­ kamerfase, om bijvoorbeeld het verdien­ model verder te kunnen ontwikkelen, en om kennis op te doen (zie kader). Vier ondernemers vertellen over hun ambi­ ties. Hoe maakten zij die waar? www.wur.nl/ondernemerschap

NIEUW FONDS University Fund Wageningen (UFW) wil medio 2024 een fonds lanceren om startende ondernemers in de kraam­ kamerfase te ondersteunen. Directeur UFW Lies Boelrijk: ‘We gaan graag in gesprek met lezers die een bijdrage willen leveren aan dit fonds, financieel of met kennis en ervaring.’ www.universiteitsfonds­ wageningen.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.