Wageningen World 02 2023

Page 12

Minder pesticiden, maar hoe dan? De Europese Commissie wil het pesticidengebruik in 2030 halveren. Met slimme ingrepen is op papier veel winst te behalen; toch gaan veranderingen vaak trager dan gehoopt. Voor succesvolle groene innovatie is kennis nodig van plantenteelt, techniek, ecologie en gedragswetenschap. ‘We willen veel meer in het brein van de agrarisch ondernemer kijken.’ TEKST ARNO VAN ’T HOOG ILLUSTRATIE RHONALD BLOMMESTIJN


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.