Page 1

   Zápis historického jadra mesta do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.     Inscription of the historical town centre in UNESCO‘s World Cultural Heritage List.     Aufnahme des historischen Stadtkerns in den Weltkulturerbekatalog der UNESCO.

2000

   Katastrofálny požiar v meste. Nepoškodená zostala iba radnica a zvonica.     Catastrohic fire in the town. Only the Town Hall and the belltower remain undamaged.     Katastrophaler Stadtbrand. Unbeschädigt bleiben lediglich Rathaus und Glockenturm.

1878

/EARLY1

17.ST

17th C

/anfan s18. J g De H

h ent 8t C

AČIATOK 18

.st

/Z

   Úpadok mesta v dôsledku protihabsburských stavovských povstaní.     Decline of the town due to uprisings led by anti-Habsburg Hungarian nobility.     Niedergang der Stadt infolge antihabsburgischer Aufstände.

17.JH

1.

poschodie radnice floor of the Town-Hall Stock des Rathauses

KOLESO ŠŤASTIA WHEEL OF FORTUNE GLÜCKSRAD

LATINE

SLOVENSKY

FORTUNA

šťastie

REGNARE

vládnuť

REGNO

vládnem

REGNABO

budem vládnuť

SUM SINE REGNO

som bez kráľovstva

REGNAVI

vládol som

DEUTSCH

ENGLISH

Glück

fortune

herrschen

to reign

ich herrsche

I reign

ich werde herrschen

I will reign

ich bin ohne Königreich

I am without kingdom

ich habe geherrscht

I have reigned

cA STRUČNÉ dejiny Mesta A rAdn SHORT History of the Town AND THE TOWn HALL KURZE STADTGESCHICHTE

1539

UND RATHAUS

   Rektorom humanistického gymnázia sa stáva miestny rodák Leonard Stöckel (1510–60).    Leonard Stöckel (1510–60) becomes Rector of he Humanist Grammar School.     Rektor des Humanistischen Gymnasiums wird der namhafte Bartfelder Leonhard Stöckel (1510–60).

    Postavená goticko-renesančná radnica (lat. Curia Bartphensis), symbol novej sekulárnej moci. Na jej južnom štíte je umiestnená 1505   (v poradí už tretia) socha rytiera Rolanda – stredovekého symbolu mestských práv a osobitných výsad. Námestie meria 280 x 80 m. –11      The Gothic-Renaissance Town Hall is built (Lat. Curia Bartphensis), a symbol of the new secular power in the town. Its south gable bears    a statue of the knight Roland (the third in the series), a early medieval symbol of the town’s rights and special privileges. The Square measures 280 x 80 m.     Errichtung des Gotik-Renaissance-Rathauses (lat. Curia Bartphensis), Symbol der neuen Säkulärmacht. Auf der östlichen Giebelspitze steht Ritter Roland (bereits dritte    Skulptur in Folge) als mittelalterliches Symbol der Stadtrechte und Privilegien. Der Marktplatz misst 280 x 80 m.

1453    Kráľ Ladislav I. vydal erbovú listinu.

    King Ladislaus I grants the town its coat of arms.     König Ladislaus I. stellt eine Wappenurkunde aus.

1419    Udelenie výhradného práva na výrobu, bielenie a predaj plátna – spolu s obchodom, pevný základ dlhodobej prosperity mesta v 15.–16. st. 1415

    The town acquires exclusive rights for bleaching and selling linen, which together with trading revenues forms a firm basis for the town’s long-term prosperity in    the 15th–16th C. Erteilung des Privilegs zum Bleichen und Verkauf von Leinen – samt Handel, feste Grundlage für eine langfristige Prosperität der Stadt im 15.–16. Jh.   

1376

   Ukončenie výstavby chrámu sv. Egídia.    Building of St. Egidius’ Church is completed.    Fertigstellung der st. Ägidius-Kirche.     Kráľ Ľudovít I. Veľký (1326–1382) nariadil opevniť mesto. V r. 1376 ho povýšil na slobodné kráľovské mesto (lat. libera regiaque civitas).     King Ludovicus I Magnus (1326–1382) orders the town to be fortified. In 1376 he raises the town to the status of free royal town (Lat. libera regiaque civitas).     König Ludwig I., der Große (1326–1382) lässt die Stadt befestigen. Im Jahre 1376 erhebt er die Stadt zur königlichen Freistadt (lat. libera regiaque civitas).

Pre , Radničné námestie 21, ☎ +421 907 972 763, www.knbj.sk, vydal: Jozef Soročin & Anna Soročinová, www.issuu.com/VydSorocinJ Fotografie: Peter Olekšák, peter.oleksak@centrum.sk • Layout: Jozef Soročin, Jr., www.about.me/sorocin • Preklady: Andy Billingham, ajbilingual@gmail.com, Bernd Schneider, Köln am Rhein • Textový a grafický materiál čiastočne prevzatý z bulletinu UNESCO v Bardejove a Hervartove | 2013 Vydané s finančnou podporou:


400 km

200 km

PL VIS MEDICATRIX NATURÆ = Liečivá sila prírody Jeden z princípov Hippokratovej školy www.kupele-bj.sk ☎ +421 54 / 477 42 45.

CYKLOTRASY CYCLE TRAILS RADWANDERWEGE

TURISTICKÉ TRASY HIKING TRAILS WANDERWEGE

Bardejov – Bardejovská Zábava – Hervartov 9 km náročnosť/difficulty/Schwierigkeit: ľahká/eady/leicht Bardejov (červená/red/rot) – Mihaľov – Hervartov a späť 20 km náročnosť/difficulty/Schwierigkeit: stredná/medium/mittel Bardejov (červená/red/rot) – Mihaľov (modrá/blue/blau) – – Kružlov – Krivé – Richvald – Hervartov – – Mihaľov – Bardejov 42 km náročnosť/difficulty/Schwierigkeit: stredná/medium/mittel

4

Dlhý rad

a v o l e k c Stö

Evanjelický a. v. kostol Malá synagóga

6

Františkánsky kostol

7

Židovské suburbium – Dlhý rad / Mlynská ul. Info ☎ +421 54 / 474 40 43 Informačné tabule

INVITATIO

Pars una

–Veni, puer, disce sapere. –Quid hoc est, sapere? –Omnia, quae necessaria, recte intellegere, recte agere, recte eloqui. –Quis docebit me hoc? –Ego, cum Deo. –Quomodo? –Te per omnia ducam, tibi omnia ostendam, tibi omnia nominabo. –En! Adsum! ­— –Duc me, in nomine Dei.

á tov

i

Baš

5

radb Na h

4

TU SA NACHÁDZATE SIE SIND HIER YOU ARE HERE

5 Františkánov

6

POZVANIE

Veterná

h c á b rad

Na h

INVITATION

Časť 1.

–Poď, dieťa, uč sa byť múdrym. –Čo znamená, byť múdrym? –Všetko, čo je nutné, správne porozumieť, správne konať, správne vyjadriť. –Kto ma to naučí? –Ja, s Bohom. –Akým spôsobom? –Všetkým ťa prevediem, všetko ti ukážem, všetko ti pomenujem. –Dobre, som pripravený! –Veď ma v mene Boha. (*)

i

ách

Humanistická škola

Radničné námestie

Na h

3

1

Stöckelova

Bazilika minor sv. Egídia

va o v a l s o d z e i v H

Rhodyho

2

Miško vského

Radnica

3

Kláštorská

1

2

ách

Na hradbách

radb

7

Bardejov (červená/red/rot) – – Bardejovské Kúpele (žltá/yellow/gelb) Cesta hrdinov SNP – Zborov Dĺžka trasy/Trail length/Weglänge: 18 km čas/time/Zeit: 5 hod./hrs./Std. náročnosť/difficulty/Schwierigkeit: stredná/medium/mittel Bardejov (červená/red/rot) – Bardejovské Kúpele (červená/red/rot) – Stebnická Magura (rázcestie s modrou) červená – Zborov (hrad a vojen. cintorín z 1. sv. vojny) Dĺžka trasy/Trail length/Weglänge: 24 km čas/time/Zeit: 7 hod./hrs./Std. náročnosť/difficulty/Schwierigkeit: stredná/medium/mittel

Bardej v d a r ý Dlh

Bardejov (červená/red/rot) – Mihaľov – Hervartov Dĺžka trasy/Trail length/Weglänge: 11 km čas/time/Zeit: 3 hod./hrs./Std. náročnosť/difficulty/Schwierigkeit: stredná/medium/mittel

Part 1.

–Come, child, learn to be wise. –What does it mean to be wise? –All that is necessary, To understand rightly, to do rightly, and to speak rightly. –Who will teach me this? –I, by God’s help. –How? –I will guide you through all. I will show you all. I will name you all. –Okay, I’m ready! Lead me in the name of God.

EINLADUNG

Teil 1.

–Komm her, Kind, lerne, weise zu sein. –Was heißt das, weise zu sein? –Alles, was notwendig ist, richtig zu verstehen, richtig zu handeln, richtig auszudrücken. –Wer wird mich das lehren? –Ich, mit Gott. –Auf welche weise? –Ich werde dich durch alles führen, dir alles zeigen, dir alles benennen. –Gut, ich bin bereit! –Führe mich im Namen Gottes.

A.Komenský Komenský J.J.A. (1592–1670) (1592–1670) J. A. Komenský Zdroj: JOH. AMOS COMENII, ORBIS SENSUALIUM PICTUS, Neu bearbeitet von Uvius Fonticola, Friedrich Verlagsmedien, D–Frankfurt am Main, Caput CXXII. 3. , korrigierte Auflage, 2012 | (*) Z pripravovaného latinsko-slovenského vydania. (1592–1670) Pre , Radničné námestie 21, ☎ +421 907 972 763, www.knbj.sk, vydal: Jozef Soročin & Anna Soročinová, www.issuu.com/VydSorocinJ Layout: Jozef Soročin, Jr., www.about.me/sorocint5FYUPWâB̓HSBöDLâNBUFSJÈMǏJBTUPǏOFQSFW[BUâ[̓CVMMFUJOVUNESCO v Bardejove a Hervartove | 2013 Vydané s finančnou podporou:

BARDEJOV: STRUČNÉ DEJINY MESTA A RADNICA 2  

SHORT HISTORY OF THE TOWN AND THE TOWN HALL / KURZE STADTGESCHICHTE UND RATHAUS

BARDEJOV: STRUČNÉ DEJINY MESTA A RADNICA 2  

SHORT HISTORY OF THE TOWN AND THE TOWN HALL / KURZE STADTGESCHICHTE UND RATHAUS

Advertisement